Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 13, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '«DAsIlII-slc"
- THE ONLY ZSILWZMY
UANIRH NZISPAPII
1«uk-ljshedjs U. s. A
lt is owed by
««1’be United DM Ins-.
Luth Chsksls"
smj is publjshod by
Klang-bereit
Dsuish Luth. Publ. Eos-g
Blut-. Nod-. W
—-- .»-»». sp-» » z
.-(Js p -»»« - —————
Fik. 64 I -, Blair, Nebr» Tiksdag den 13. August 1912.
"DANSIIM"
ek- det eneste danske Blsd i
Amerika. der udgur
Ti) GANGB OM HEXEN
ndgivet If
Dusjsh Lutlx Publ.
sind-, seht
Eos-o,
Provenummek sendet
frjt pas k«i)1·1ang:kuii
« 21s M
Dei progsezsiue s
puklis Umsonst 1
Ulmimg
Dstreftc Præskdcms «13r11m1-rvalg. 1
U. S. Zwaer vælgess direktet
a? Falter
Initiativ, Nichts«-Zum og »die-T
cail«. l
En fort. Valgliste.
Forholdszsregler. jom tkiiader hur
tigere Ændringer i den foderalesjoni
stkt ution
tin Mjn mum· onssmnmnss ton
En Tlrledsmænosz Erstatnjngölou1
Etenmusret for kivnxdeic -
ijcmlxggørelssg a« erag til
sumpaqnefond und-er Telo BaigkamsT
pen.
Foc«1)0.D-:ikcg«cr än- ai dringe fode
ral Jurxsmrkmxs : Atmen-Ieise over
st Pwolenm, uan zasttcr nd over
d-: indjvkdtwllc ZUMH Evne
Forbcdnng as Agrrdrugcres Kauk. ·
Vedtagclse aj Bank-, »Im founwa
Hadisrale Fitmätrdxkasx«c: a: xpoldc Ein-·
bebe i wi 1i"tc Lr-1.mj««a!:otter ellcrl
taus Im sum Towgdtsr : Etat-I- ei
lsr notwle iwnuentronov l
«L«egm-ni::mn«·1 as Tomstolcneiss
Mant, hat«-des at Rultci san qugrc Z
Spørgsmaal om sacial »Holt-usw og I
osfcntltgo Llnlxggcndm gl
For-lind mod lldftcäogcr as »Ju
junctiotj—:-« under Ihbejdersvionfliksl
ter- 1 TRICan- Ova: Jnjnnctäun ic
ke vilde find-c Ilnvigndolsu deifosn
Arbejdsdisput He Var- Eor Kaans
W
Ok
Form-bring af Avvejdsbctmgelier.
Reguleking aT mellismsstatzlige
Ei erorativnet.
Hand om Nedgagxg i de two Pri
sek for Livsfomødcnhedcr abide-T
Bevarelse og Udvåklkng as natur
lige Velsmndsfildet
Omfatwnde »von-not practice«
Lovgivning.
Eu R linker-J lerbejdsdag for
stunden
Reform mod Hex-sinke til Vorne
erwide.
Oprettelse wf et fsdekalt Arbejders
departunent anbefates.«
Fidekal Kontrol af Ztorforrcts
ning -— ikke dens Odelceggclse .
Industrielle Kommissioner til atT
bistsa i Løsnfng as Trusmrovlenwr.
Isievfåion af Toldlochn ved en
permanent upartisk Kommission
Nation-sc Sundbedstjenefte anbe
sales.
Vochning of Vanamatanalen U
lcge Volmndlinq as Zkide af alle
Nationen-, jndbesattcxkdc vor egen
Nation-J Stilnt
Panier Eorpligter sxg til Bedro
gelsc af en Patentlou der vil af
væme Monopol.
Axt-beider Lovgivmng, der utwis
der »Jntm·tate Commch Commis
sion«-3 Magt til at omfatte Jernbas
weis-ide
Afsiasffcljc af Papirspenge gekmem
private Mcllemmasnd fordømmes.
Isiegerngskontrol over Udstedels
sen af mit- Msntsorter tilfthdes.
Aldrioh PengesCirknlationsiFors
flog findet Mut-stand
Damm-beide mellem Regt-ringen
oa Fabrikanter for Jud-einding af
Udcnlondshandel awbefales.
Explotering, Spilde og Monopos
liierinq as vore Mutter Lord-m
mes
Nimeliqt Bederlag erlæggeö Of
sentliwheden for Rot til. Benyttelfe
af Verwime fom bereitet bevisl
ges
Anbefalmg af gode Befe, natio
nale Landveie og Udvidelse as fri
Postlwering paa Lan-der
Las-kalt Selvstyw, Isom andre Ist-»
ritorier nvder. codes Moska· ’
L A
o
udkasst til Planes Tzzudviering
af natiouale Fleder, 1 ,p udarbejs
det istraks.
Man fordker faadan Operation
af Panamakanalem at der sikres
Sskonkurkence med transkontinens
take Jernbanet
chstiller, at amerikanka Zithe
der kontroleres as Jcrnbaner, nægi
tes Brug af Kanaletx
Øjeblikkeltg Tisbagekaldelfe af
Forshgek om Recwrocitet med Ca
nasda. f
chs og Jndkomfkskat unbefa
les
Partiet erklærer sig forsinternas
tional sterenskomst angaaende Be
græusning af Sømagten og Kon
struktionen af to Krigsskibe om Aa
ret. lwis faadan Overenskomft ou
Mag.
Negerinasbandling med Henkyn til
Jmmigranter ansbefales.
Nksrsærdig Pension for alle Sol
dater og Marinere tilfkyndes.
Lieblikkelig strettelTe af Patie
poft fordres.
Statt Iokdslsåsu
quhielI
Mai-ge Mennefker umkomm.
Flere Tnfinde lpjemlafe, umage
Vycr i Brand. !
l
—
cotntakt«:1we., l« )lkt-.1.—- Eis-«
tksithme mqaacndc JUMMWOH
Je .«««1!::vku»1 langomt uaa Grund
as. at Traadjorbjnchn or afbrudt,«
zum-r ina, at Forstwrciscn er unt-«
spredt.
Just-c Hund«-de :lIkci:nc·m« Or blu
vucz drade Tufindksr » äncmloskn
II « X ( nddrudt i »Hm-s Erim-c
» «.
H nun-die Bock Lol)«-insjss: Emr
E«1r-.1.n-s"u-n-:sturc Odrlumwsm
»Icle Cum-n mein-m Iwnsuntjnoi
wl o·1 Lindrianoucl folxc .)i’1)s·1ksifo::
mustng Rlngmingc im Mnrio
pher molk-eh at TWI er mutomw
Jxx W« Minnen ti: ihm-. Auen
Tun-ums fremdeleszz da Do Miso den.
»«.1:Io—t- Dom er ndle :-.-:, S« Menska
sfksr drwbt km W sannst Dis Tade
ime Buqnänger sum i Brand« osg
de flefte af dem :1c-dl1msndtks. ZW
sioj var odelaqt og to anlde Zumu
bnur i Nærbedcn var til Tot-J stor
tct i Its-Hundert Lcndrianowl lcd
ifse :k!csgc:. mcn Zkborlu lslev del
viski adelagt af Jordsfaslvet «
Brand.
Fiorsmrrelscnd Centrum Emme at
have Hast-et omkrjng Tordattclierue.
Licuvidmsr im disfe Egike giver ma
lende Mretninger om Forstyrelsen.
Flertallet af Hufene : Gallipoli ligi
gcr i Rainer-, oq Falk flaar Lcjr
Uaa Mai-ken. Ligneude for-holder
det fig mcd TehanaksslalesTi. men
Tabet af Mcnnefkelio i disse Byer
er ikfe ftort, dog mange er kommen
til Stabe U
KrizxsfkisbG som laa anfredoi
Ti1rdanels3trasdet. følte Sfaslvet al
vorli,1t. For-it mean- de, dct kom
fm italienfkcs Kanonbaade. Hawai
nen vaa det amerikanske Damp
fkisb Virginia meldet, at Fortaarnet
ved Ganos Horn i MarmamsHavet
er forfvundet og at Byen paa Lan
dot derowkring et i Brand. Hatt
var ude af Stand til at ankn- paa
Grund of Soenp voldsomme Bech
get-fe·
Nerli
: Pan Grund af Pladsmangel maa
Tiere Jndfendelser vente til et sent
’re Nummer- " Red
I:
; meke om Ejnak Inn-eisen
Fcerd.
B: nteddclte forleden, at Kaptajs
nen for »AlavatnaiEkspeditionen«,
Ejnar Mikkelfen, og hans Maskinisft
Jversen var fundne af et norijkikh
Fangstkutteren ,,Zøblomflen«, og an
kommen med dette Skib til Anle
Tunkx Norge Det væsentligfte, fom
fiden er meddelt usd over, bvad vi
n1eddelte, er, at de feuere er ankom
ismen ttl Tanntork, thk de er ble
Tven modtaget med megen Begjestking
of Junge og Falk. at de i »Dan
ntarksfjorden« fandt en Beretning
im Mniinxs Eriksem nvorfm de saa
thnuthe Tilbagcrejsen den 29.Ma1"
mit-, og endelig onr de 5være Op
Zevelfer og Zaun, de var Været Gen
fmnd for.
Udtalelfer of AlabamwKomiteen
til en Medarbejder ved »Kr.ngl.«:
AlabamaiEkspeditionen ftartede d.
20. Juni 1909 fra Tuborg Havn
Mikkelfens Maul Var del-Es at finde
Mnlins Triebkku cfterladte Papi
rer, Oel-:- at äu fortiagt den nord
IUO Zog as ««»mnlsand, sont nun end
nn itfsd fcntmt
ernden unmr Mitteln-n sclv bek
ftod Efssnedinonen as folgende
Mænd: Premierløitnanternc Laub
Jg C. LE. Jørqensem ththnændene
II P. Ellen og M. Ponlfem Tom
memmnd Unser sam: Illkastinist
Jversen
Ekziwditionon tmvde stadig Uhcld.
List førfte mdtmf wo Fast-Deme, Fu
de Z« Hnnda msan lflulde have om
Bord. dødtn Man nmatte Taa reife
vidm til Ost-Inland nden Hunden
nten ? Anamagfalit i Zn"døstgrøns»
land lnkkedes bot Mist-elfen at fcm
lamlet siq nasften lige saa mange»
Hunde .
Endeng den R August macde
man laa til ShannonsØen, sog her
ask tun L Vintcsrlmnm da dct visns
Tiq nmnliat at trank-n- lasnnm frem.
for-di der var aldcsles opfnldt af Js
mass-et
Eiter en msndrc thrdisokswdition
ttmsrsks over Ebnnnonschr beant
Efswditionen tin i to Sold nd Pan
Efteraarsklwdctnren
Det one Hold, der bavde Mittxsjs
sen til Leder-, nnnede tt. Oktober
til »Danmm«t-I Bann« og Jl. Of
tober til ,.Lambort-Z Land«, lwor
man fondt Brønlnnds Lin, og lmor
det blev be,1ravet.
Tot-einst foretog man en Slnsdc
rosie til alle de Ztedety bvor man
meine, der knnde være Clmnrkr for.
at man knndc finde zltlnlinirs Erd-s
fens oa Hoeassaqens Lig, mm
man fandt dem ikte og maattr si.
November reife tikbage til Skibot
som naaedes 17. December-.
Man aik om Vor-d og forberedns
fig nn paa at drane nd tgen, »Im
snart den værite thter var ovrcs,;
oa Statt-en fandt atter Sted den 34
Marts. l
Mikkrlfdn oq therfcn fkuldo kma
bvlt on mod Dove Bunt, Tanmmusrs
fiorden oq ned til Pearv Konalmt.
Tot andet Sold Milde mode bot
førfte fman shalvbundrcch Mil Nov-D
Tor Dronning Louises Land, efjer
’at førfte Bald bavde tilcsndcbmxn
’fin Tur, men det lykkcch ikke« Ta
sde to Huld endelig toa Aste-d med
hinonden den m. April 1910, TH
tes de for ikke at mode-s igen von
sGwnlands Js. Oq siden den Tato
bar man ikke anet noget om Einnr
Mikkelspns Skæbne.
Dot andet Sold bkagte de sit-sti
E7tcrrotninger sbfem da det ankom
her-til fka Noli-fund bvortil det —
ligesvm Mikkelfen og Jversen niu er
bragt — af en warst stkekfkude.
»Da Holdet naaede tilbage til Vin
terkvarteret, hvok .,Alabama« lua,
var Skkbet nomlig forlængst sun
f
kei: — tun 10 Tage efter at Mand
«t.1vct havde forladt det.
slaptajn Ejnar Mittel
sen er jødt 23. December 1880 i
Bester »Zauberle Han blev 15
Aar gammel Elev paa ,,-Georg
Stage« og feile-de med en Del for
ikellige Skibe, til han 1900 tog sin
Etyrmandseksamen og samme Aar
for første Gang satte KurTen mod
Wir-Inland sont Medlom af olaptajn
Amdrups Ekspeditison til Østgrmsp
land.
Han har fenere vceret paa adfkili
lige Polarefspeditioner — fidste
Gang som Chef for den engelske
Iametikansfe Polarefsoedition i 1906
I Det Skib, han den Gang førte,
)l1ed ,211chess of Vedford«, ag fam
man vil crindre gik uk17a.1 dette
Zkib til Grunde.
Zlajdinfpektør kll 1 el M i k lk el-- «
lje n, Kaptajn Mittel lieu-Z Faden Uds
tal er anq Budsfabet am Emmens
)
! » loagevendem
l
l
l
I
»Vi havde flet jka opgivet zweku
Jun, at Einst kont Jeq vil ikke en-«
’gang Zige, at vi ikke hade opgivetj
!-Gaabet. For til det Stadium, man·
Tskal naa Tor kun m have vsuchet til
Tbaao var vi slet ifke naaet. i
I Men vi lmvbv ganfke v: st ika ven
"tet, at Einar Var kommen hjem over «
sslaiissund Vi bavdcs ventct at hørcs
’noqet fra hom, naar »He-us Egede«,
com næste Gang-, vi shcwde endda
ikke vceret Tikre paa, at ban ikkel
Ifekn knnde own- mod.
« Misn nu er ban der altfaa og
simst M han vol være her-jede dem
reife-r sikkcrt med den forste Tonwer,
der gaar fm Aalcsund til Bergen
Pder er ingen Jer:1Gane), og vi kan
vol faa notI vento bam her i Be
atmdelsen af næste Uge.
Tot forbnväsr mig heller ikke, at
Einm- kmr Pan rome med. Jea
vfdftcs, at kmn vildis løso Ein Immu
Einar » Taadom at lmad kmn sknl
»Man-, disk blivcr ndsort
(851«1tku-ulnt"t«c i Ti)s"k1«11(d. Inn Jlr
beider-o nie-sci- drwbt. Bot-meh Tka
land, SI» Atm. J Nam- indtmf i en
Ilulwniw nasr ned Gortlns on C·"—Jts
ploTiom du« Tatze paa Spil ISIU
Monimskeliu Man-w as Llrbvjdcnw
blev wöde uns-i sent i Ilftcsi nasrc f
do man Fmat for, at over m» »in-,
blcvcn durle 10 Liq er fnndct: mcn I
um« kund-.- iffc kanntku End i Naf
lex-EN, err WstsszkHinithi i:tkin·«1f.
Man Inn-. at molk-m ZU km 1W
:I.I«'a:s.f1 -.«1- omtoxnnnsx der. Achho
af dein. som ban WANT Or san
banka ««mt·u:, at Dur «- 1·51W- Ild
szqt til at do vil komme fig«
IV LIZMIT Fugu mdnu befindet
siq i WAme den-»F- Wncr ou Vornz
famchc sig sinkt-Um :!Ic’1mditmksn«
hole Tagen, men kunde jkto san no
ucn demsimsl Oulnsksnjng onl Ulys
kc-:1, ds. («8«pt·utnsfs,slskalmtsrs Wulst-ds
niænd mmkcdo at sigc Wack.
Jagdme sont liest-nd as 650
Mand, um« qamst de km sknldc bis
qnndr dcnss Arbcsjd(-, da Explosionen
indtmi Treian børws op til Ov
xsrsladmk ou der blesn ftmks 5cndt
Falk nod for ast rcsddc alle, Tom kunde
tsc-ddcs—:s. De fandt ftmksts R bcmrdt
faarksdv Grubmrlmidem sum blesv
Ost-tut up. Nodninqszarledet for-sat
tissjy til Flammer disk-v Redningss
mastide til at flnqtcs fra Gruben.
De Nebuingsafdclinger, fom m
fsrte et foa godt Avbejsdc ved den
Iftanfke Grubculykke i Courrieres, i
Nærheden af«Lens den m. Marts
1906, da 1,220 Grubearbeidere blw
drwbsL ankam tidlia i Moor Efters
middag, men kunde paa Grund as
Jlden oa giftiae Eos ikke komme ind
paa Galleriet.
J 1910 fkal der i Preuss-sen Mist-e
forefaldct 8179 Selivmord. As Selvs
imorderne var 6164 » urnd og 2015
Winden
glorden rundt;
J en Grube ved Duisburg i Tyfks
land faldt en Arbejder forleden i en
OW, der var fyldt mcd gloende
Jern. Ta man fik Ovnen tømt,
sandte-J der kun nsogle Benrefter af
den forulykkede.
J en »und-Ihn ved Boltaua i Rus
land VI Dei fanden en Zfat, bestan
cndc nf 130 Guld-(Ssenftande af en
smnlct Vægt of ZU zitli og 17
Eølo Nennen-de fra 1.—«·. Ilankx
Starken or vnrderct til yenved 4
:1.Ic’t1i«. Ur.
.
Rra Pannma til :cicaragua« Pa
nanm, U. :’lng. »Jnft:n« afgik her
sm i Tag knod Nimmgna Tom Be
ftmtnnslfksissnsd. Esther bar :’-.-)() ame
rikonsfu :!I·’a1·nnsjoldc1th« otn Vor-d,
lInn ncnljgvästs vil bline landsat naa
nic.1rng1tatnk Territorjnm for at be
sinne Liv- :.1,1 Ejendmn »Wer de
ststtndundo lltoqu«l1c-DOI«.
LIcüncheth 27. Juli. Tidligt i
Esset-ges from-de Flnvereu Fischer
og bansis Ilscekaniker ziuglcr ned med
derei- :Ui’as«t«ine Ifra en betydelig ssZøfs
De, da de foretoq en Flyvning tæt
nden for ByetL Begge Flyverne
drcebtes paa Stedet, Fischer shavde
sorst crsbmswct sig Certifikat for H»
Tcmc stin. i
I
sirinIifyetrpaa Balsam Rom,
9. Aug. En Forandring til det be
sdre siges at være indtraadt i For
lmldet mellvm Tyrkiet og Moment-L
gro. Firigsfarcn syser i hvert Fald
at owns afvendt Tyrkicst bar crklæret
fig tilsreds ncvd Montcnegros Evsar
poa Roten indeholdende PortensBei
7«værii1ger, og Vjerglandet hat trut
fvt säm- Tuns-per bort fra Colachins
Distrit"tcst. Tor m- opnaaet Dom-nd
komft am at bilæqqo Nmsnseftridcn
ved en Faslleszfimnnissnn·
Not-disk Abnot«ni«fkolefongresHeli!
Unsinn-, 23..«Jiiii· Ton nordistci
Hiiumrntisktnlokungrois nahm-dess- i i
Tag Inst-. Tnnnmrk er repinxssisiitcrrti
af f)5 Deltaqem Svcrig af MS«
Norgc of 81 og Finlnnd as Wii
Til ’13!«-.1«"idcnt mqucsks Nonemidirek F
tør Einwä- Finland, oa til Vice;
zitassidisimsr Somit-Wirst Isidor-a fra;
Evm·i.»1, «11--k1iiss:sim« steiler im Ton-«
nun-f km Forimndvr »Sage fra Nur-i
Eule iør Fromm-it Illiaimqu
Nic» O. Aug. Opmrisrms under An
førscsl af Mem-W Metm bar iioldt
iig i No dkt iidfte Par Dage, men
disk m« Grund til at heimste cst
simrliqt Ilngrcsb paa Vorn. Den
anierikakssfe Minister, Georng Ti
WertzeL bar sendt Generalen Op-?
fordring til at ovcrgivo de af Jeru
lmneseiskabcsts tLokomotisver on Vog
ne, som han er i Besiddeslfo ai. Tet
to or biet-et nægtct Amerikaniko
Marinesoldater bar Vaattieneite Her.
Store andin Trondhjetm Nor
ge, 27. Juli. Meraker Trwfliberi er
i Nat totalt nedbrændt· Sliberietö
store Trwlager brasndtc liacslodcss.
Ska·den aiiflaas til honismod 1 Mill.
Kr.
Oscarislminn, SOerrig, 27. Jius
li. J Aftosks opde der Jld i Borgo
Siredkeris Filial vcsd Rofcnfors Sta
tion paa Nwsfjs—Oscc1rshan1n-Vas
nen. Jldcsn brodte sia mcd storHurs
tighed og fordlantede fig til store
Trwoplna, sont lcm opflablede langs
Bauen-— og -hcsr·fm til Jernbaneftas
tionen, to Villaer og et Godsmagas
fin. Alt tiedbrcvndte til- Erwidert
Militævbiælp rekvireredes, og ved
Tolvtiden i Nat kunde Jlden be
tragtes fom begrcenäset Tkælageret
Mode en Vækoi qf 75,000 Kr»
Zuedkeriet og Inventar-et somtrent
lzge saa 1neget. Jlden opstod i Streit-«
keriets Mafkinrum
I
Fra Portugal. Bladet »Murrdo«
: Lissabon meddcler, at man Shar
opdaget en monarkiftisk Sommert
ivcergekse i den republikan«ske Gar
des Kckserne i Lissa’bon, og at vg
saa andre Kompagnie-: er indviskls
»Ok- i Zammensværgelsm Tre Kor
Jsporaler og en Soldat er arresteret.
Un af de arrestserede havde Tilfyn
med en Dsel Patronerx en Del af
Bis-sc Or fut«sv1111dtie.
Bulgarien vil have Krig. Sofia,
Vulgarien, 9. Aug· Forbitrede over,
at mange of deer Lands-cc1ænd i
Tyrfiot er blevet nedsablet, forlangs
to Ezar Jserdinands llnisdersaatter
over helc Bulgarjcn i Gaar Krig.
Ministeriet holdt en Konserence, og
det fek ud til, at Armeen vil blive
nmbiliseret Bulaaricsn lmr more-ste
ret til Tyrkiet mod Nedfablingen af
tmlaniske llndersnatter og bar ikke
modtaget nsoget Zvar. Der fortæls
les, at flere bulqariske Landsbyer
or blcvet brwndt, og Mænd og
Kvinder og Børn dræbt.
Vagcsrstrife i Stockholm Stock
holm. 27. Juli. Ztrikewde Bageris
arbejdere drog i Aftes i Asdolf Fre
deriks Politidsistrikt omkring til de
forskeliiae Baarrictp lwor der tmds
Ztsiken arbefdedeså uforandket med
ikkcsurganisserede Fon. Mist Sieb
indiandt NR ftrikcnde sig og th
slog Bagerirrnes Binduer, og et
Sted trckngte de ind i Bagseriet og
Oæltede alt det ubagte Brød ned
Poa Gulvet. Politiet har endnu ikke
Damme-bot nogen af Gerningsncæns
dene.
Retsikkevhedsen i stankrig. En
fraan Qvorretsadnofat, Louiwt i
Lyon, oplyfer, at as 100,Mord, der
onna-Ihrs- for den franske Øvrixfbed
bliver qcsnncsmfnitlig de 50 ikke op
t'lm«od(s, oa nf andre Drabs- eller
Vksldslmndlimusr bliver cndog 65
Mc mmklarede. Hortil kommer
ndcsrlizusm at af di- Zcmetx der mm
from til JtirnsPaakeudclsc, endet
qemu-111’f11itliqt, III pCt. med Fri
findelfcs. Resultate-i er dekefter. at
af F—olt«, der qør Tig Tfnldsgc i Mord
vllor Drob. blivvr knn omtrent en
Morde-del ftmffede. va felv ovcrfor
dem anvendess Vonaadningsfvftemet
i ndftmkt Manleftot
Stumm-f Aulcdning for en dnnsk
Sand
ps. spxssiu »kl«1-T«su-:s Inn-Jus med
;«·"-«1«1t:ur ku .1L1 TZLIHILUT DE -’·"T"l
« HA- ( .-:: Trrncjxu W twf Jspx
lmmsfnrlsjndclsc, : so: Erns: ·.1I;·I«
,,3(It!lcmcnl«, er n h o r: Es E ! i wIt
til EalkL link-I Hund«-l hu ? ’"1«.1k".-.
Lin nasmnsrc Lpln«31r"i:zxst til
skkiv
E. W P u D c r « )
Box 1(32, Clk Hort-. ZU
cODENllAGEN
soustobsk for skmaningn
xd
l—mmmumm«snis»«
Vl ciA UANTBICIK
h- at «cop(-nhagen" shus or o; Mr allij
vil«sstiu1dstll«ndiiz ren.
Hvis Der-is Forhsndler Ikko hsr riet vil
vl Scndo Domdst r. Post n! den um«-seist
lsss Pris. 5 cont Eskam mdul Den-s For
hqndlsr tasr det. Fr: mss rksx-1n)-1msci-3.
«Coc)snhssen’ or Vordsns dort-tu skrwp
o a
. WIYIIANJIIUTON sont-ANY
50 Unten Aquin-. Not Ists-.
IT