Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 06, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
·«Vankkeren". 3
I huWnliat Webs- og WITH-;
Mord for det demske Folk «
i Amerika «
Ivsipetck ·
DUMA LI’·1’II. PUBL- Accskx
san. Reh-.
s
l
»Ist-steten« obs-nat bvet Tit-them og Ftedaa i
Brit ot. satgang. !
de Form-be Smer III-. Udianbee IUI
Gabst bete-les i Form-L
Wiss-Ich Betaling, Adressesomndrmc rq
Indet annaaends Bladet Presse-»O
DANISHLL’TH.P1JBL. HOIJSF
Blatt, Nebr
Iedcktsn A. M. Andekfen.
Ille Misqu til ,,Tanf!eren«g Jndhrzd
IWMnget Konefpondaneer og Atti-Ist
Of eubvek In, bedes adsegsexett
B. M. Blut-ersah Man Reh.
Ente-NO at DER-ist Postokkce m- Mond
als-s matten-.
Advonjslmt Rate-s made known upon
spspltc shou.
J Tilfalde uf Uregelwasfgseder red
Usdmgelsen bedes man kluge til bet stedlige
ssflvwiem Sünde dee Mc bit-we pedes
san bindende Rg ti! ,,Tans!eten«l
varn
Nam- Mkieme verwendet sig til Falk, des
cyefteretinodet,ent-n vor at ksbe bot dem
sller for m san cvlvining om det strafend-,
jedes De altid ommle. at De san III-misse
Iesm i dem Flut-. Des ri! være ti! ken
Idfg Ratt-.
Kost-bar luthersk Kirke Missou
tjfynodens Menighed Gkace luthers
»sie- Kwke, i St. Louis, Mo» hat nys
lig lagt Histnestencn til en ny sitt
ke, fom er beregnet til at koste over
sus0.000.
Den jurherske Synode i Austra-l
lien, som smar j Forbinsdelie meds
Missiouttsynoden her i Amerika
tæljer 38 Prcesreiz 182 Menjgheder
og Prædikepladsey 14,501 Medlems
mer, 9,240 Kommunitanter samt 67
Stoler med 59 Lærete· —- Det maa
man lade Missourisjynodem at den
ladet Stolen følge Kutten
Der er jkie uden Interesse, at me
denS baade den tepublikqnske Na
twnallonvention i Chicagv og den
bemiokratiske Nationaltonvrwtion i
Baltjsmore aabnedes med Bøn af en
katolst Gthlig, saa er Dr. E. F.
DornIhlazer. Præst ved en Hist-lu
lherfk Kirke udset til at aabne det
Nationale Progresiive Partis Kon
vention i Ghdcago med Bim.
De olyawöfke Lege ; Sockhvl·m,
Svetrig, anbnedes med en tort Præs
dicken as Hofkprcsftem og siden holst
en engelft Præst Bin, og Forstwi
1ingm sang Luthers Ktigssalme
Gio- Gud han ec isaa Mr en Vorw.
Sau hobdt Kronprinfen en Tale,
der stenne ve1 werens med de: fores
M. J den Anledning dem-er
Iet »Ihr M.«, at Svensjterne hat
lett Ct We detes Religion med os
hq til deres Sport Maa de alsdrig
klemmt det.
J en Anmeådelse : ,,:utyemncren«
as Bogen» Lægmandsbeoægeren 1
Tystlanb« hedder de: b«. a.; »Ura
mandsbwægelsen er dleven en Mast
inden for den lutherjte Mitte : Eu
ropa. Den begyndte med Hans Mei
ien Hast-ge oppe t Morge, og gennem
hele fertige Aarhundrede hat Be
vcsgelsen kæmpet sig frem og voksex
sig merk, Iaa den itke fan menges
tilsbage mete. Saaiedes er det i Nor
ge, Don-mark og Sverrig, og nu er
oqsaa det tust-berste qukland kommet
Id. — M der herovre bales og
strives mn Forholdene inden for
den lukherske Kicce i Europa, er det
ikke statt endet, man faar at vide
end om rationaliste Professorer og
Pisa-stets . . . Dei er med det, fom
nagt man Gemme skal fortælle no
get om den lukherske Kirke hervors
-fon M man det Jndtryk, at Lu
hekcmerne hetovre kkke gis endet
end met-des og kævles om Lærea og
M Øjnene ud paq hinanden i
Hawaii-me Bque Billeder er M.
Der er mere at siqe.« »
l
l
W tut-de me of Time-esse for»
Æ
er uden kirkcltg San» er en Haa
dscn Woge ntmrt j Amerika Og ef
:er mit nendskab til Rorholdene vils
de den oqsaa vcere ugrundet . . . .
Te dankte Hojskoler i Amerika ligsE
Irr use on ad skirken Tist over-;
vejende Flertal of Elevernc vryder
Lnrnkcrre i Kisten om Sondagem og
7cmr dm Tid ved Sidsen as Ilrbcjdet
at dvrke Sport og Leg. Te unge
Tat-Lin Tom er født og ovvokseck i
Annerfo elfker Amerika og holder
as Stiernebnnneret, Tom rimeligt er:
der snodfatte vilde vasre una-turligt.
De taaler ikke nedsoettende Tale om
Jlrnerika«.
J ex: anden ForbndeUe Tkriver
V : »Udv«rk1ingen hat belært ojs om.
a: der ikke er noget ander Grum
Iag n: fnmle vaa en det kirkelige«.
Tone siges i Fovlwld til Paft F.
L- Nnmdtvigs Forsøg paa at samle
Tanfkerne i Am. paa blot nationalts
solicika Grundlag i »Tvnfk Folkes
«·a:n711m
Pritsidcnt Tafts
Modtagelfestalr.
Den Tale, Tom Præsrdent Taft
boldt, da han den 1. diss. blev offi
cielt underrettet orn fin Gennominas
tiprt moqulek jkke i Lænqde — ca.
»Hu-« Ord,
For Reiten manglex den heller
ikfe Klar-heb og Dygtighed fof IV
tigt.
Hat der før været Uklavshed med
Henfnn til, bvor Taft Rom-, om ban
et progressiv eller »5mnd-Pat«, saa
er fnadcm Uklarbed nu for bestandiq
bildet
Man vil mindes, at PræTidenten
sfor godt et Par Aar fiden ivklsde »1ce
se« .,Jns5urgenterne« ud of der re
publikansfke Parti, men det lykkes
des bam ikke.
Nu bar dan gfort Stridtet. Hatt
hat i Grunden ladet for-from at
kun de, der fslger Ehmn som Par
»tileder, hat Krcw paa Navnet Repus
iblikanexc
Te Zornemfte Meerkäagen som
konfronterer Vælgernc, sogde Pras
sidcntem er at væme om Nationens
Jnstutioner og bware Konstitmios
nen. som trues, sagde Einn. Era den
ene Side as det demokratistc Parti
og Hm den ansden as disie Republis
kauert-, som bar forladl Wanst og
vil Ptsve der-es Lykkc i et nyt.
Rast eftcr i Betydning sattezaft
THE-fett J Temokmternes Fokslaa
om Nedsætteke i næwasrende Toisds
bestemmelser ligger Fort-n for For
rctningstmk og yaarde Tiber.
Hcm angreb Temokrateme oaa an
dre Punkter end Tat-Mem ban re
fererede saaledes spicielt til Partien
Nægtelsfe i Reprdentantkmset as at
fortsætte Marinepolztikken at bewil
ge til to Krigsskiw om Amen
Taf: ncwnte lwerken Col. Rooscs
velt eller Gun. Wilson ved Nava,
men refererede til beggc. Medens
shan ikke «be"·-fyldte noqen af dem for
socialistiske Toktriner, Hagde han, at
mangc af deres Henstillinger Tnmgi
te Ftærkt -dem!f.
LXort ssiitkcst m«) sNeptun.m.:c1«o
13 fwak Der «r «s«.):.c.ue: und-If Inn-?
Mldn IIII umn, II, Juki nosolxsts
direkte tI ZU Ic-::«·«crr-n:i11cs III-horc
lslmxdt Tonmkmtcme On: Jt fromme
med —Iieoub::kax:cmc ccm VnmdnacsrL
J Elutniri,1kn m« L)(-n:1e Llpmsl Tiger
Em:1: »Ti! Dem asxmcllcrer jm «·om
tzl alle «I1’enndlifanerc om at jus
csne Tiq med os i ist oworligt Forsøg
poa at afvende den oulitiTke oxx sto
;nomisske Revolution og ForretningL5
Kommt-Ha Tom et republikcmsk Ne
jderlag vil medspre. Saadan Ulykke
»vilde mmme Arbejderen haarsdeft.
»Man vi ikke haabe, at han vil fc-,
Sbvad der er shans virkelige Interes
sse, vil He Fladsheden i Angrehsene
paa de eksifterende Jnstitutioner og
bedragetiske Laster, grundede paa
nbestmte Goder, hidrsrende fra
ubestemte Forandringer?«
Der er intet i Præsidentens Tale,
der bwifer hanö Standpunkt Umkere
end han- Opfer-bring til konserva
tive Demokrater om at stemme for.
Garn for at sikre Forrsættelfen af»
ncewærende A«dministration. l
Nu vel, Dafts Standpunkt fom
Smdpatter. eller hvad man reitest(
vil kadde det, kuude jo ver-re Oel-ist
not,mu——ja,deretngved
dette WW for M Bed
ban minder os Danfke altfor meget
om .,Poul Vendelaabe«. .
Een Ting synes os underligt —
at ban lläar faa ftærkt paafat vceks
ne osm vore Jnsftutioner og Vor
Nrundlou Hmd mener han, naar
han stiller saadant Værn som Nr. 1
i ValqkampeM Er der da nogem
fom har forsøgt at angribe vor Kon
stitution2 .
Lg ellers s-— Konstitutioncns For
fattere lmr jo selv forudiet, at den
efterhaanden kunde komme til at
trwnge til Fomndringer, ellers hav
de de ikke givet Neqler for For-an
drinnen
Ter er nu den lcenge omtalte
Romndritm i Valg af U. S. Sena
torer. Er det direkte Folkevalg of
U. E. Jesuiten-n Pkæfkdenten stet
ter Fig imod?
Ved Jnftitutjoner tcrnkek han for
nmsdentlig i for-sie Reiskke paa Dom
merembedet over for Talen om »Re
ta!l« as Tommere eller dekes Af
gesellen
Men Iligt kan jo da ikke blive
aiort til Lov eller blive prattiseret,
for der Pera grundlovsmassfig Maa
-de bliver vedtaget fom enlwer anden
Konftitutionsforandring.
Naar selve Grundan er vedckas
aet a7 Folcet og lau for-andres af
Rossen livorfor skulde saa Kommer
ne Tom en Klasse være hcevet over
Bedenk
Dkt forekommer os, vfmn Tafts
fu«-the .,äs"110«' er rette-: imod -denne
Grundsætning: »Wie-gering af FOUN
wd Folket og for Folketch sum et«
Wundlaqrt for vor Konstitutivm
m Tom Roosevelt saa stwrkt hcwder.
Dei stoke ,,isFue« for os er: Skal
Interesse-me og »tbe bosscssp ftyre
Landes« cllcsr skal det Twres of F o l
ket uden Foercl vaa fmaa og
store? i
———·-—————· i
Titaniks Undeigaag »
Af Jvar Marias Hausen,
Ztapleb11r71, Nebr.
IV.
Es fejlslageut Haud
Te reffende poa »Titanic« gif
mvd den Forstaaekfe, at Stkbet, de
var om Bord wa, var farefrit og
snnfcfrjt: fclv j den forste Tid efter
Kollisionen med Jsbjetget, haabede
man, at der ingen Zate var paa
Inaba Men det Visste fig, at der-es
Hand Flog fejL
««’:ll:.s.:·d.1«src:1 Oberst sehn Lhwr
«.:r cgkm um de: Tunkendc Zk b.
III-In er- jcs jske alczte Defendt Tom en
«lT(-:1qeinr51c, der tmggede Pragdhoi
xkilixrx nun vm en nmdig LIfficer
Exp: Iscn ssmthcaunsrifanskk sing cis-.
:.1i:.1-. Or Des-r crateTfabelnw Idol
rette Emn tmqu slo,1. Han hnvde
Tor-ist Its Ihr saman " JEgteTfals
ixxsf Ein Gussruj TM Heu ban fed 07
Sen-de og gav Ewnde Zkilismjsjos
bren, medens han wgtede en anden
Fkvände Tet visie fig a: være von
Tkeligx for :)"ijgmanden at faa en
Brei-It t,l at suldbnrde dette as den
hellige Skkift forbudte Ægtejkasb.
Endele var der con, sum »bed paa
Firmen« m vie-de Parm, xnod at de
bemlte »W- Tollars Verfor til et
Ver-reinem Ak, at noqen Pisa-It
lunde bewemme sig til at foretage4
en fanden Vielse der kom i ZtandI
istjk imod den hellige Strij ret Tom?
om milde Gewei- fommar at sættes
Gnds klare er om iICgteTkast
Skilsmists og fornyet Ægteskab for
adskilte ud af Kraft. ·
Nu shavde dette Var vom-r vaa
deres Vrylluvsrefe on vendte H
bage fra den pas »Titanic«. To
Kote-strafen san kom, blev de nygifs
te stille Obersten blev Pan des
iynkende Stil-, medens hans Fkue
Xom om Bord i en of Redningsbaas
dene. Ved Asskeden saque han til
heade: Pan Gensyn i New
Yo rk.« Han haabede vaa at blive
reddet paa en ellet anden Monde:
men dette M flog «fejl. Dog,
de III-dies ganssie vsst i New York:
men da var Riqmanden Sig. —
W W af »Einem-se Poe-»
sag-ret, räge vs Müss- der merede
et Wænqeligt M, det ten-der
Herren alenr. Men det et jo san
Winde-list at man i M alt-ot
Use W, fett-list wer for W,
bla- m W vq W W
dre III-d W i M: wen for
M W Ums-the et
Im T Mai-In mer
MWIO
H
rede. vab taler om nogen, ,,hvis
Haab skal sbriste og hvis Tillid er
Tom Ep;ndelvasv« (8, 14)! Spin
delvmv er kunstfætdigt og fint: men
det simderrives of Staunen ogf
andre Magter. Saaledes kasn ets
vanms Menngsske lig en Ædderkops
Espindo sia et Haab ud af sig selv og
sine mnc TrøMe; det Lan være
fimüsundet og kunstsærdjgt samtnen
Tatt Incsn det vil blasses bort i Dis
densji alvorlige Time. Det vil gaa
dem sosm Kongessnnen Absolom das
hanski Nidedyr lsb fra hom, medens»
Roma-n blev hængrndc i Træets
hundrode Greue. Det forfasngelige
Haar vil Iln og lade jin chrmansd i
Stikkksxx’til at omkomme. En sdansk
Timcr kaldtc engang den Slags
Hand »e: Kofiessafd han ikke vilde
ride paa.« Nei, man maa shave et
Haus mod Værekraft i. Hur hvad
en Eorpint Sjæl engang ffrem
»Das-J kan ej drømme, ej sove Todt
J Hier og Hier-je det Grasen
Mir-. Tro er kostet mit Hoab er
bebt
thdbildning ej mer mig Berufe-U
Men Wer ieg gear,
For Øje staat
Mig Kot-s og Saat
L a Qasmpem komHjerterne finster-A
Tcrfom du, min Lassen shar nckrct
et forfcengeligx Haaky noget Æddeki
kopf:«sknd, da gib det maatte gaa dia,
Tom dct gis Thom, der strev de an
sørxc Linien saa dit falske Hoch kan
dg, m du maa blive ædru sm din
egcxr Jndbildnings Berufe-He Ost
er det Tet, da vend dick Zfe mod
Kasnwen Jesus fm Nafarct, se poa
bang Kors. Saat-, Dpstandesse oq
Seit-, og da vil Von give dig »et
Irre-De Hund« Du vil da kunne
nnd-sage «an Opfmndnrs Ord: »Im
lisper. .og J fkullr lcve:« »Ja-g et
OosmndelTen og Livet.« Og er
Enksmis bleven dort Haabs Grund
vp1d. da saar man den lyke Udssigt
til wscsnfyn jkke i New York men
biennne i det ny Jerusalem
; J Tonmark laa en ældre trocnde
iMand paa sit Abs-lese Fra det
He med Evigbeden for »Die sagdc
Jbam »Frisk Mod! Vi maa aldrig
He en Ztridsmand for-sagt Sorg
Tog Sut hster hjemme i Lsnkami
met-et. Ngar jeg skal begraves, skal
dct ika vwre en Sorgefeft, men en
Glasdefest Mitte Jubeltoneri Tat
er Genklang of et l ende Haut-.
En wende Tysket de: »Bei et
let at do, naar man ved, at Kristus
er M for os.« Dei et igen det
lwende Haut-, Tom forlyster fig
Kristuä
Vort Hand er ej pack Tsrsmme bygt
J Luften ej sdet Meyer-;
Men Ehviler paa Gusdsokdet tmgt
Qg paa, hvad Hjettet krcwen
Det gsaab om Liv og Salighed
J Herrens- Lys og Herrens Fred
Til Himlen op os hervor.
Hiler og Tat til anner
paa kattysteIL
,
Moor :!«.:::» nun rmk tgetmcm
Lk31wn::1:,1:—, Ums-:- xzx Nevada-:- sw
re Ørkener for at komme txl Pack
Häsfnfnsm Lenkt-: .1:i-?- Lu« stømxc Bin-:
,«.c og Talen Lrazi,1c11x11de, Vin
gaakde, Frugtkmvcr cg mangc on
drc Zevrrrdiqhedcn da ledcs Taufe-n
noturlig kwa bande pna Israel
Born-«- Vandring gcsnnem Brit-neu
::k Forjasnoiscrnosk Land stanaan oq
vaa alle Gnds Baruc- Vandring
nennem dennc Verdcnö eren til
Fest «himmel«·kc smnaaw Ja, fordi
vi hver Tag man merkte Synden og
dens Folger, blivcr so vort Liv her
zum Jord at ligne ved en Meu
vcmdring. Tug, ligesom Reisen i
Erkenftaterne shsst og her gaar igen-.
nem Oasen frugtbare Tale med
Van"d1øb, Tut-er og frodige Mar
ket, iaa soc-under Herren jo ogTaa
os, fine B-rn, at der paa vor Ørs
kenvandring gives mange Ist-unt
Oaser. Naadeftundey hvor den tret-.
te W Mike-, san vi ikke’
forfmægtek m Beim Sandmme
Naadestunder er det fo, hvek Gang
di sont Lw M at til-des med ,,en
Brodets og Ost-Matt m Peienl
til W MS des Wir-.
M ds- iwe Jerusalem Mit
M, Vor der egen Wut til
bage for alle dem, sum bklvet bestan
diqe i TM sub-til Enden
Gom en ist-das M M m«
LW M U mW W Ce
,
7sg pas thkysten j Forsommeren,»
hvok vi M Lov til ensdnu en Gang
der paa Jord at modes med saa
nnnmc gamlo Rennen ng sit
nemlm fra Pastor Bdoreby og Mel
nigsheden i Enge-m Orc» en Jud-by-i
dvlsse til at how-: dem en Gang i
Eoinmerens Lob, og da vorc Folk
ber : Uhren-J da chns Inn-te cnn1
niwnth Jndbndrchn fort-flog de, at«
min Luftrn sknldc reife med, og da(
»de »Im rilmed tndnd a: detach den-des.
iVillet blcv dct saa fristende, at
hnn brslutstedcs at reife
Sau-day Encrmiddag den 16.
sJuni efter Gudstjenosten begyndte
vi da vor Reife fra Marcus og an
kom Kl. 10 om Asftenen til Conn
cfl Blusss, det Sied, hvortil fan
knenge kcrre Minder fra Studenten
daqene i Blair knytter fig. Ester
at have overnattet i C. B. Sonsdag
Nat afrefste vi med U· P. Bauen fra
Omcvda Mandag Middag og ankam
til Sehnt-, Califvrnia Torsdag
Morgen den 20· Juni; og her i
Fresno Eo., vor set-sie Arbejdss
mark, standfesde vi en halv Snes
Dage og bei-nie faa mange gamle
Rennen sont det i Lnbet as den«
Tid kunde lade fig got-en Sendogs
gen den LA. Juni var vi famlet med
Pnswr N. S. NielTen og Menigbes
der E Selma og Tcl Roy, nasste
Sondnq, den ZU. mod Panor Eng
sbolrn og MeniTHEd i Enston on sam
me Tags Affen Ihos Paftor H. Don-I
sen i Fresno. I
Pan Von-n tu ungene- moroe m
en Jlssfillrr til San Mantis-ca hvors
vi owboldt os en Daq hos vore gam-?
le Venncsr Postor A. H. Jenlen on
Bann-. J Enge-ne, Oregon, boedæ
vi 7na en Uge i Pastor Thore-va
m andre Donners Hjem og var
samlet til Møder den 4. Juli, Sin
dcnusn den 7. og ved flere Arftenmøs
der. Trt var rate Tage, vel bei-g
te Msder. især 4. Juli cg Sandaq:
sorndcsn de gamlc vante Anfigter
saas der jo nu adskillige, fom er
ankommen fro andre Egne fiden
vj sorlod Cum-no
Nu, do vi lylleligc og vol er
biemme :gcn, tasnkcsr vi med Glasde
wo Turms-. Tet Var i Juni Maa
ned is Aar, siden vi fsrfte Gang
reiste til California for at optagcs
Gewinnen i den lille Mcnighed i
Canon: naar vi nn for den Frem
nang. som er sfet baade i denne og
de andre Menigcheder poa Vestkys
sten, hvor er der da Grund til at
sige Herren Tal for al hans Noade
og Trojasthed.
Da vi ikle san wer-komme at stri
ve til hver enkelt, sendet vi gennem
bis-le Linier en kærlig Hilfe-n og
Tal for Gæstftihed oq Satuka til
Praitekolkcsne og Vennerne i -Selma,
Del Rey, Easwm Fresno, San
Francjsco og Eugcne, med Øsnllc og
Vøn om at Herrens Naade og Bel
signelke fremdeles maa hvilc over
Prasstcsbjem og Menigheder.
Machs, Ja» den 30: Juli 1912.
P. Rasmusien
zDsdsanmeldklir.
—
Tot dessendmørcss Insrvcd for
Jlasm vg Nennen a: Fredesrik Pe
ter7e11 den 7. Jul: denen bl:d-t ng
rvliqt i Irren von sin Zwist-r- : sit
Hjmm Tumult-L Waka Hans Jor
desasrd fonds Zusd fra St. Pauls
dmssk htrbcsrfke Kirfe derftedsks den
11. Juli.
Frechrik Petersen var født i So
rup paa Lollonsd den 23. Mai 1882
og apnaaede saaledes en Aldek as
79 Aar. J Aaret 1866 kom hau til
Amerika samtnen med sin nu efters
levcnde Huftru og enefte Ssn Kri
swffek Pein-um Mit-dem i Its-J
icoma Te bosatte sig spka i Ras;
eine, Wis» Zwar de wholdt sig en’
ITel Aar. reiste saa til den dankte
IKoloni ved Eli Hom, Iowa, hvor
rde kchte Form 3 Mil Syd fokj
Byen. For ca. 24 Aar siden folg·’
te de femme oq kchte 80 Akt-es tætH
·ved Byem hoc-as de iqu sorgte 40i
Arres, som tilhsret vort Birne
diau det. Der-es Mem laa tæts
ved Hskllolem og mange er de Ele
ver, Tom i Aarenes M dar gaaet
usd oq ind ad dette gæftfrie Hjems
lere Fredetik Wen er derive
Use alene kendt af Oe fleste Dunste
it der sme Mem-m wo et- Hom,
smen essen of mange andre nd over
Warst-et- der bar W clever wo
DE Horn Male Um M
sum-, Ptæsi for iden dmäke Wenig-l
hed i Damm, bereitet fetgendu
(
«Zti«derkk Peterfcn hat jo været
wagelig i flere Aar, men iscer det
fisdste shalve Aar hat han væket me
get strohelig og lidt meget, faa han
kam til at længes efter, at vor Heu-e
vilde lukke op for hom, faa han
maattc gaa jnd der, hvok der er
Nile for den tkætte Wandrer Trods
andonnnen gav vor Horte ham
»den Naade at bevare sine Aandss
evncr til det sidsste. Kærligt blev
Thau plejet as sin trofaste Hain-m
Son og Svigerdatten ligesom man
ge Venner kappediss om at hjcelpe
baut ihausz Ikrobeliqhed Vi holdt
of hmn og hansks fromme Hustru.
For mig var det en Glcvde at bei-ge
bis-se Wonnen og der var 7ærlig et,
Tom man mcrrkede san fiærkt has
bam i dct fidstc: ban var bange for
a: Hippe den Frechsrsbaand. fom than
nok sørst havde fundet, da han kam
hen i Manddomsaarene«.
Jeg hat selv meget at være deckte
Hjem taknemmelig for, særlig fta
Ell Horn, idet jeg ogsaa der havde
mit Hjem (Mr5. Peteksen er min
Moders Sätcrl Der er noget ve
modth fsor os. der er naaet halvs
veis Stsvets Aldek at se vore Slægts
ningc og Venner i Stsvets Alder
«segne den ene ester den andeu, men
Gud vær lovet for dkt store, evige
Hand formedeth vor Hem- Jesus
Qrissuå
C· Kkog h
Luck, Wis,
Fm Næhild-Patkens
Ovetgivelfr.
Takt-Ek-nxneriknxss.f! Nationalparks
Qontoky IMP- Fuiton Ave« Chiro
an, -"s. Ang.
l Prolog.
T» zwar et PUEI over Band
Trt er do Tusindcrs kærlige Tanket
Tot er de Tufindc Hier-ten der bunter
Elskod Hjesmlandetsz elTLedc Strande.
J Etcmsr vandred sra Hjemmet vi
nd, «
Kun inttig paa Guld, — men vi
stolte paa Gusd
Lg paa et Par Lraftige Heut-en
Et ,,Lykke paa Reifen,« —- Farbel
til vor Mo’er, —
Var Vyltcsn end ljlle, dog Toren var
stor,
Eom over hver Modgang spukndet
Det var den Slags Folc, som reiste
dort
Qg tog mepen op i de fjerne Sang
Vlev spredte iom Avner for Binden.
Maasse Ryggen blov kroget og futet
Kindern
Maasse en og anden af os maatte
segne,
Naat Aaget vi bar paa, blw alt
for haardt.
Vi bat sl:dt, vi hat stridt, vi hat
both vor Arm
Snart i Byeknes T-kavlhed, Fabrik
serneö Latin,
Da knart vaa de vidtifrakte Flet
text
Hom- fcsrdnm tun Nødbnden satte
sit Sinon
Hat vi hjulpet at dykke den nye
Jord
Og fremtrylle fruqtbare Wetter
Men dct var ej altid den flagne
Vei: —
»Ist-g Lampen og Irr-engsten vi
« ænMede ej,
Stank nimmt et Haab maatte briste.
Med nedavlet Seiahed, med tät-Ek
ket W
Hat vi kæmpet og freund- Fod for
Jsd
Mod Mut-let vi ei vilde misse.
Des Moos et naaet, — vi hat tagei
Rang
Olandt de bedsste derovre, vors Navn
hat en Wa
Som kun faa Tw fokmoaet at via-de.
M blw Bergen tw, fnlate Lands-is
Stif,
Men qlemte bog ille et Mel-M
M vor DanTke bot inderst inde.
Og »du-for M —
Maar Der et Lust over Bande »
Dei er de III-sinds Werten som
banker,
Dkt er de Tufindkrs kmliae Taufe-n
Der klvver mod chmfandets Stran
Oe.
—