Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 30, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - «DAIIIIUI«
—- n —
THE ONLY still-WILL?
DAleA NBWSPAPIZ
Pudlishsd is U. s. A.
lt 's ownod by
«Th0 IXer i Das-h Ins-.
Lm is; Cbmd"
upd is Eva-um dy
Dunstk- Luth. -«,-’Ib1. Eos-h
sub-, . »Y-.
k-» .. -— -———— .. , ».. -» --- ,
Dangkeren
W
«DANIIIUU «
er des engste danske Blsd i
Amerika, det- udguk
TO GANGE OM UGBN
adsivet If
Dtnish Luth. Publ.
statt-, sein«
Eos-t
Pkeveuummek sendet
krjt pas Forlanksksnsii
E VI (7-0. « Z
— Bilim NEM» Tiisdäg das-zu siiii 1912.
« 21. Aarg. «
cudolletlegiuekjiaao
Hnn kiver ued pna og advaker imad
Roofkvclt
Raadcr til at bcuare den progres
sive Bevægelfc indcnfot dct
rcpublikanfke Parti.
Madjfom Wie-» LU. Juli.
« J en understrevcn Redaktions
atmet heuvendcr Ecxeator R. La
zsuliette Fig til Oe progressive Ne
pndhkanerc og mador dem t-! at
ofrc alt for at bewu- oen pro
gresssch Organisation mich for der
rcpublctanjke Pani. Wisconsin-Se
::atorcn ladet- Txg Mc forsma mod,
iwimsn af Prassjocntkandjoatcmc
junij Den progrcszsswk Flojis Un
)i»1·smttclfc. Han anucndcr nasstun
Lsalvdklen as sin ;’l:-t.t"ci t:l et Fur
sog ma at vie, at slisowcu im
sr Mr vjrträjgc PrJgr DIij mai-.
.-«·t)oucr til Pia-Mem Has! nasUs
net Takt-J chaka tun to Gange ug
Der : tmnue Paragmh ide: Wn h
gch u: Werten yan euer Rooscvclt
Zwip den progrcisüvc Zag, Inan
Die var i Art Dokde Sus. Mcd Hon
’«ni1 til Nummer Lvu on Her l)an,
at »Baqu .1f cis seniokmtisk Pras
Tidcnt mit-c nth Nu fnn ist-un Zit
kcrlksd er den progressiue Sag-Z
Jst-ungang. .
ssdet hau x1u1-;s«’tp«; for De zuw
greszswo Princtp«.-cr-:· Vermele si
gcr Summa-m
»’s mesparcm emsm gcmagcr
jeg, at den sprogreHWO Bevægelie
Vegyndte i sdet repuvlnanskc Parti.
Letø Wuter gjorde hurtig From
ganq, formedclst iin Politik angaas
ende Emtswdxninistrntion og satte
Fkt Prcra ma den nat-sandte Lan-giv
nänzz jmn en ndntxmet nronrcssnv
repnbljtonsk Vevnsqsiäy on nd fm
dem Faftnm i nyrw politif Histo
rie aupclimr jcg tn urogrssjssme Re
pnlslgmnure alle chnc on: at ve
Varc den-is Organfamn sum-n for
T«: rwnllefansfe Punk« For at be
v.:rc saadan Organisation or blind
.Til«lutning H ensimcr Parti-:I«’0111ii
mtton og Portierkxærim1 ika nob
VARIng
Eftcr at have vaanmsd m sind
fesselt, meng- tmn M Pmsfidcnt,
aabent var Paa Roaktionærerncsss Si
de, og at hatt var i Afrika, da de
wogt-Give Rankblikanere begynsdte
at gennemsføre unget, og udtalte
dlot sin Venfkabeljghed over for
Bcvægclscn for lispt more end et
Aar Fiden, fortfasttrr chatorem
»Ist-: indtil omkring 5 Maancder
siden frcmkom Col. Novsevelt nwd
sin saakaldtc Prjnrmvrklæring. Kort
dercfter ozkgcw ban cmvert Fursem
Ja m win- sjne Primime Jgi
norcsrcndc »Josucs:s« nat-rede Kinn
Præsidcntcn ind i en Kontos-Ins saa
perfonlig b:ttcr, at ved den Ti-d,
Konventionen i Chirong holdes
unsdcrordnedc den vakns Passion al
ting under et Grams for at faa Te
lsegater anerkendt og opxma Nomis
nation. Og sfor dette tandelige Em
bodstcwl mellem to Masnd, under
Ihvis Asdministpatiion det revublixans
ske Paris Gar foftket Truftene, Ta
rkfsen, og specielle Jntercsssers Ne
bst-, hvorsfor «det paa det alvorlthe
kritiseres, forkslaas det at sdelægge
en ssund og vital progressiv Benev
seltir. der aller-de er langt paa Vej
til at national-ihre skq End-user mi
sto- oq M Organisatiow
,
PortuqoL Lisfabom U. Juli. J
Cabcccims de Vasto kcvmved der
stde og yderligere 10 Mond er
fsclden vaa monarkifkiikk S’i-de, mis
dens 15 Prwster er bleven act-ein«
ret, J Coimbra er der fra en Ro-;
yalistö Hus bleven udkaftet en Bom
Ide, der ikke anrettede nagen Stude.
«Byen Eviva’s Ærkebisksop er blevcn
arresteret.
lesberetninger fra Nordvesten.
«
Huwm Z. E» Lö. Juli. — Ho
sten vil vasre j fulsd Gang i denne
Uge. Mangel paa Bindctmad vakte
for ist Par Tage Ængstelje sblaktdt
Farmernc Men nu er her not for
en Tid, og der vcntes niere. Smaai
kornet i Veadle CO. give-r en Mid
delihøsn og Majsen tegner godt. Kar
toffeszten vil blisve den bedste, man
That kendt i nmnge Aar, men Aren
let er mindre end far«
Vierte, S· D» 25. Juli.—NoI-ths
weitern Bauen-J Embesdschwd hat
meddelt JunnigmtionSisisommissasr
Dort-:- at der er Mangel paa Folk
fom vil hjælpe i Hoffen og ved
Ta-1-st«:1·tmcn. Bauen vi! befordre
tllkmnd for lmlv Prisri og ist Tillasg
af 82 fra Chicago til alle Bock
Last-Is- dens Linie i Z. Tak. Linien
er nasmiudeltg sum km dcrsdr tin-n
gcsts der til Im Wange FOU.
Im Rom Adam-most, Ja» melde-:—,
at Udsinterne til on gde Okpr er Un
gddc Tom nomsn Eindr. Tor er fais
den k- Tcmunor Akt-»Ur Tisdon l. Ju
li. Machn Mr sværc Fromsfridt
dkst warme Weit-. Timotdlmot bar gi
vet et qodt lldbytte.
Fra flercs Steder i Minnesota mel
des om Udjigter til en ualmindolig
stor Høft Im Redwood Fall-Z mol
dcss fault-des, sat der i de iidsftc to
Ugcr er folgt 50 nye Vindcre til
For-more i Sturmka Fra Pillagcr
met-dess, at Avlen der er bedrc end
nogen Sinde spr; Ruaarealct er
»stort, og Rugaks Maler indtil 9
Sommer i Længde·
I Jsm Et. Paul, Minn» or del· nd
Lmact almindcsliqt Ommasb om Dokt
Islrsbeidcrc for Oele Nsordvesuw Et.
Paul Bank-nis- Jmmikmnwemrtei
ment bar bekommt at TWIH Arbei
dcw uns-d Lctlnsd kan faa Arlusfdc i
do to- TIkntmsr og Montana til im
IS'-L ti: MI« om Tom-n
Tot Tone-s, Tom Molc- Nordwdksn
venter et Kroncmn oa Farmermss
Weste store kanmrina cr, bvor de
sti Hm -i’l!«b(sidssfr.1ft fm til at ind
bsemc den ftore Host· Der er villims
til at betakcs on and Lon.
Regulere Truftcne,
ikke odelægge dem.
Tct ck rn llndcrfoqelfcsfomitco
Rand til Flaum-essen
Lxlsxssyjmrszh T. C, IS. Juli.
Un Llnlwfaling i Jietnjng us wd Lan
m rezmlere Trun- jndnfxrjelle Kons
maisndcsr : Stern-: for at Apis-Ho
dem, vil blivc san-but Ins-et j en
Newport im trcs ropxtlslikaitss«l- Miss
lemmer af den sshnnim Her bar un
dcrspgt Ztaaltnsitott Illapportcn ek
undcrtesqnet as rllisprchcsntanteme
Nat-dum- fm Also-Isc1rslntfotts, Votum
fra llllicbjgan ou T.mfurtl) fm Rom
York,
Jlkcknwfentantällommvcsdlasgger en
asrlinlldtalelke oq IsieisrasfcsnmaStor
ling fm Illinois, Tom tmr Nu Ops
losning of de stan- thubiuationmu
vjl forclasggcs en fasrslilt Max-port
Naptzsorten Von-stiller Oprettolsrn
af en »interstate« JndustrWomi
wiss-Tom der flal della-des mcd usds
straft Mast til at regt-law og med
Magt til at fastswttp rimcslims Pri
fer paa Korporationons Produkten
prgporten fordrer, at alle Ksors
waretioney der raasder over en Ka
ZW. of 850,000,000 cllcsr mete
slsal stille sia en »Wartet-«
sber udstedes of U. S. Meerwa
inden Korporationen begywdek For
sretning. Mindre Korporationer san
GMW fis Of liqu U. S. Thur
tjonvtz der bonum-r sig krf U. Z.
Cum-n vjj blroe Dasrdsat efter do »
»re-; nn«t«·cikz;c Vwi·)i. Newportte pri-;
Tor eromtiok(s:—-Vurcauets Arber
de, —— To rcpuvlitanskc Medlcmmch
iasgger im Zsfjul paa, at Rapspotten
er et Ildtryk for repubslikansk Poli
tist
, Nimmt-uin ikaaiter ika Staals
truftcn. Ton Tiger blandt out-et,
at Fiorpnmtmten var vasrdfat til
:-·81,1W,«««,»»«, ask lmiikct nassnsn
».in1lukiclcn var »"«Ls’anx«. ilor-.)ora:;
hinnen-:- ,1(snn(sms·1:itlme aarlige For-!
tjonsoste dar vasrot km 11 til II»
APruccnt xma Don-J wirkt-lich IlftivuxJ
l
ter cfter Behag. —— Alle KovpusraJl
l
i
» Janmkkjkejset
Haabct om at tcdde lians Liv
opgivet. !
tilkclsdingcr lmr Indt forifclligt l
for lmcr Zag. Eiter at en Smnlej
Bein-ins innre-J at vcrre indtraadt,«
foldt tmn Tnmst tilslkazun llnder Lde
dis, bcddcr det im Tot-im I
Ton iamnske disk-ijts TlilstandJ
»m- maledin at den givcr Nmnd til
at mmive alt Knab om haus- Hel- i
bredclsu Fra Tagn) hat han været»
- - - - « - !
»den Vwkdqtsä)cd. Un llnsdedwgelju
».wa1crgvmc fort-tm gil. « : Mor
k1e-:i, viistc lmj Tcmxwrsatmz Evag og
limrtig Puls ou dnarlig :Ilandcsdræt.
Kchferenss kritifle Tiljtand kund
LAjordcsI qvnmsm en Vulletin i Af
’tc-8, og alle de kcisrrligo Brut-ja
f
»ng at vcere af liden Nym. Tem
foldtes til Paladset Lasan ein«-!
-vi-ndto tun-stiku Midler for at for-.
lustige Miserean Liv, mm Jud-H
fprøjtniugen af Stimulanter viiteJ
insratnrtsn im fm fu« til l«"2.3««
Emilfet « mcd Pulsensjs tiltaqcnde
Wirtide og der ovcrfladiste Amt
»-dequ --— bang- Mast ikke san ssmal
I
I
imvd rot Immer I
Blandrdr Mkddclklsrn
W --.--........,- —.—..-— -.-:-«. «
WWWWW z
Te sent-ro Efterretniugor augaaeni
de non Zkodc, iom DaMnmgisbruk
dems L Wisconsinflodcn Nord for
—»Wmtfau, sætter den til sgnwmo
;ved Martin og ssoaooo ved W
z sau.
Der har fornylig after ins-rot
iljvrt Psin Pan at faa den bot-end
Itc Jurist-»der Darm Timw Wo iri
«Fod; men Retten hat nu beflmtct
iJ »in Fremden-c TM holdes i Isar
ma itii .a Wn ifkis ist« nurmax U
I aal imsliq for inn- Onmmowr
I
I
i
.
s
Lin-Inn Lin-Eint Mag i sgdstc iizic
Nov H Umnadcsnusdlvnnmsr : Tis
-tr0it. :I.Icicli., arrcsftmsn beifnlksus Mr
I I»-i«1ft«(I-lck« for at have folgt »Im-s
EIN-must km for at Immu- Markt-r
ior vjdcsn at ilaa Meint af disk-es
Ztvnunci i (·t fu«-stauende Ealq of
FBVefrndom til Wckbcifsh Jemlmmss
; Fiosintpamti.
I Efter hvad sder incsldes fra Chi
cago, er Livsasinranceifisompaqni
mm blpvcsn mich om ikke at osinsmk
Igiftv fivjndcsiz Tom We holsder fu«-re
Midlcsr i dorcs must Nava, tZlWiuist
»for deres Mænd. Usbemidlech as-;
»Juki-rede Kvindcsr er altfor udiatteI
for snart at dis, nicncr Kompagni
»erne.
I I i
» Den 27. ds. vedtog U. S. Ze
nat med 37 mod 25 Stein-mer et
Forslag til Nedfwttelfe di Toldm
spaa Subker. Om dette For-flog bli
Oer Lon, vil denne Lov spare Sak
kerfovbrugerne MO, 000000 om Aa
ret og fovmckndske Regeringens nur-.
list W fra Identie Kibde med
sä, 500, OW
I
r Der lhol-des- fkarpe Taler i Kon
Fressen for og imod Tasts Nominas
tion —- og naar disse Taler bliver
tikyky kan de jo sendes frit ud over
»So-met sont .zmmpagne-Litteratur.
I
Tot meldesz under 27 ds. fra
Gharleston, W Virginia, at et Du
sin Llienneskcr fkal have sat Livet
tii i en sisamsp mellem Mitte-Eier
nesJ Tetektiver og Milarbejdera Der
or Icndt Milits til Siedet for at
oprekhsolde Orden. Aarsagsen til Urv
lixihedeme nimm-r vor Kilde iskke·
f
Tor er ifl. Napport fra vedkoms
mendc Hosvital over 40 spedalike i
New York. Rapporten siger videch
at Der er ingen vidcre Sikmsk for,
at Zog-dummen ifcil brede Fig i det
rsc Mika Tubcsrkulosc er langt far
liqmn
.
Mr. dein W. Eint-S, Evfrctasr
Im- )iio-ofe-Vcit- Bevwgelien i Illi
nois, shar reiigneret som san-don
irsfcs iOrdi ban Iliar iabt Jnteresien
for T. R. som Præsident-Kandsidat
men fordi han vil være med i Etat-J
og Eunntystilitikkisn paa Nepusblis
kanernes Side.
Ton ZU. dJ. vodtog Jenatet med
36 mod 18 Stemmer det demokra
tifke Forslag sosm Jndkomstfkat kden
Timkaldte exeiTc bill) der usdvidcr
Loven om Jndkosmstskat saalodes, at
ikke alenc Korporationen men vg
äm Privatntcvn«d, der har 85,000
cllcsr mier i aarlig Judtægh ogsaa
Tal bctnlis «Jndckontsfts«kat.
I
Tro imod sin Fortid hævdede
HrRooftsvelt forleden i en Eumtale
Ined Bonn-er angaacnde Reprwscni
tankkmfotsrs dcnmkmtiffe FlertalsNæqs
tel7c af Vevilliuzusn til to nyc Mias
stibkx at Lansdet frornsdeles maa nd
uide sin Flaadcy bviss cht vil smde
«5iu Etsllinq blau-It Verdran Stor
nmgtmx
.
»Chi. Rec. Herd« as i Lordags
omtulcsr Ængsnslsfc -fot«, at Golde
msstcn two lmbonic Plagucsp Tskal
trasuge insd i Mira-w og flercs of
von- Zforbmst Ist er gemmthkiibss
farthn mellem Vor-to Niro kle andre
MOIWWUC on Lan-tote Ztorlmer
Man aner, Posten kan k11nnuc. Tasrs
liq qennem Noth-r sont Smitthibrins
get-se Posten rufe-r fo; Tidcn paa
»Porto Nico.
sent-H H« mndtwt .U(’j111n1112·cr.
27. Juli· —- imn Muth sum sit-unt
mut- ncsd sauer N Flut »wer, lnsuirstkh
at :I.Ii’aslt«ksn fomnicss til at jnmslmch
1."- Procent LIMan »Im fan«, skmdo
ms Maslfeilmndlcrc, sum i Du i Ti
ftristizsrrttm stosd anklagcdc for nt
suslzus sorfaftel Mwltj »Don tan
EMM smde Tomnkercn on idbmtc
slwisr nf do indsnvvncdc M Bis-De paa
ERST-. Tmnmurcn mqu wen er
; vandthst
.
Im Clbimgo Midas-I under 23.
bis-, nimm Arslmjsdc famsme Dag
standscsdc bonI-Z ArbvjdG mens der
boldtcss Zommndstimcste over af
Mdts Martin V. Maddem ksr i 10
Aar vade vwrct Arbefdcrunioncns
THAde 5,000 ovcrvwrodo Sor
geauidstjenosten i Wir-few oq det tog
12 Karreter til at føre de Vlomtften
som Venner Gan-de sendt, til vam
« I
De pvogressivc Nsepiublifanerse i
Iowa Obsdldt Konvention i Des Mai
nes og organiseredo siq som fulds
stasndiq nyt Parti. J den-s Pro
gram vedtog Ide bl. n, en Beste-m
imelse am, at Psostmestere Mal verl
»ges direkte asf Mel-gerne- fsom de be
tjener. — Devise-m fawdaut Valg
»Von sprenes med, at Tieneften spr
Jerer ukvdet den fodesale Regering,
vil det more en gvd Reform.
I
glatt-en rundt «
J Indiens nordlige Tsel Or der d.
11. ds. falidet rigelig Regu, faa
Høstudsjgtcmc hat« storet sig bew
deligt.
i
Flyvcren Wenzel er den Il. ds
Tstyrtet nod fra 230 Metors Højde ved
Wien og Aar psaadmget «ng en Hier
I1crystelse.
O
Mar·okko-Protektoratet. ParjleJuli
Sonate-i char ved fimpel Afftemning
nodtaget Traktaten angaaende
Fomnkrigz Protoktotsnt over N aroki
Tndssj Betn,11.Jus.IiMed
lsut af ,:«or-:buud 1aadet,Dr leolph
Tom-ou er i Aste-: nfgaaet ved Løs
du Tut afdødp var i Aarene 1896,
IRLIL 1W3 ug IWIJ Fotbiumet:»
Luvsidcnt
T Generalstrike· Züriuh, 12· Juli-s
zTct heruasrcndc Arbcjdcrforbundf
War bcsluttct i Morgen at etatblere;
»Es Timerss (85c11eralstrikse som ProU
test mod- Llnvendelsen af Strikisbrys
»den- chd on Strike Ther.
L -
Nunmehr-TM i Fik1sland. Pi«ttkaapsj,
Munan Zö, Juli. Den svenske
stimme og Tronnings -Be··øg afsluti
Irr-Des j :Il«ft-c-:s, da Eskaidken sejledh
Hm Havnen »l)er., Eznrcn oq Nu
Eckmsf mødte ved Luncbeon og Mid
dag.
! For-fvwden llndervandssbansd
chsn frmtfke llndewandsbaad »Ju
?les3« fsorlosd Tirsdag den k). ds. Tou
lon for at forctage en Uiangtur paa
st« Zømib Jst »Journal« er den
Hsstmmsn den ledfcmksnde Torpedojas
Izu-r of Zum- oig ihar Ifiden indtilw
Yvnswt -«m«5mmdc11. Tor føgcss imqu
Iefter den. i
’ !
Jordskælv i Eauador. NnanaauiL
Ema-von 25. Juli. Det stærkefte
Jordskwlin fom or indckruffet Ver
i flere Aar, ruft-ehe Bycn Kl. 7 i
Gan-: Morgcs. Tot fre111’bk·nat(- on
Pnctis blau-ist Viycns Befolkning,
«k)vomf do flcftc forlosd diws Osus
fog ilcsde bcn til do cmsbne Plad5e1·.
EDor ’forvoldtiss innen Skade paa
Eiondom
« Im Imm. Im Zlmnqhai nuslsdesii,
Im Vom Litmm i ««1’«1«uvin·«m Zust
Fspbmmg den li. than or hlmmx ero
bret as U)Hslmtnmsr1ns. womime
undflap Cfter en lwngere Kuan nusd
let Tasls nf 70 fnld1w. Fivindcr Jg
Vom blcsv htmmst ned csllcr lovens
ch- brasndt Dahn Vnen Valanq i
fsnnmu skovink csr blevvn ern-drei
iaf Tlhibetaneme.
k .
? Im Portugal LisTabom 11. Jn
, Parlnnusntot Ilmr i Formiddag as
Efluttet sisnc Mød·(sr und-er Leder-ach
«for chdrelandet og Repnblikken.
Fiasptaju Conccsiros Trosppcr lmr
,th’k-t fig tilpbaae til Eqncsn vcsd
Numan Tilsyneladende Egger Op
rørernc fra Lnlwcciros do Vafto at
kslutte Isig til «bam: de sprein of Poe-us
Præst og tmllcr henved 800 Mand.
I Est opdigtct Tyveri. Berlin, 12.
Juli. Pcnaelmsdet Haasch der for
nong Tid sisden flsyqtsedc eftcr at
Ihn-ne ftjaalset 100,000 Mark fra
American Evpress Company og fort
cit» mislsdtc fig -«sc-,lv til Psolitiet
idet han meddclte, at 99,000 Mark
af Vewbet var sbleven sham frastjasas
«let, hat i Dag tilstaaet at have
ftjult sdisfc Benge, -og man bar
i.f1mdet dem ipaa det atf ihwm opgsivne
Steh
Te livlige Pariser-Student« bar
igen vix-rot paa Spic. De var utils
Medic med Opgaverne og Karat-ter
givningen ved en Eksamem osg Dus
dag den 1(). st. trængte de derfor
insd vaa For-bonum og ødelagsde
Ialt, hvad de Tun-de overkiomme. Po
llitiet blev tilfaldt, og der udspandt
sig en regelret Kame mellem de to
Partei-. Den endcke med, at benved
100 Smdsenter arresstemdes
! Vewens mldiste Mand. Man-zwil
«lo, Mexico, 25. Juli. — Der er
foretaget en officiel Undersøgelfe af«
hvowiidt det var sandt, hvad der
v«aa«ftosdv-3, at Jusc Calvorio, Tom
døde for nsogle Dage «siden, opnoaede
den meftaaende III-der af 185 Aar.
Kirkkebogcn viser, at han virkelig
Var født i 1727. J de sidste 75 Aar
anfaas han af sine Medborgere i
Vmsn Tfor at være Verdens æcdfte
Mand.
Generalstriken i Züric’h. Züricsh,
12. Juli. Situationen er alvorlig
her som Følgse af Generalstrisfem
oq det er kommen til Ursolsigsbesdec
Al Trafik er stansdset og Butikkerne
lufkcsdc Ogsaa de konnnunale Ar
bcsidcre har nedlagt Arbejdet, At
bcsjsdsgivcrnc i Jerninsduftrien lbar i
Anlcdning af Striken principielt
vcdbaget at erklære Lock-out Rege
rinchn shar onbndt 3 Batailloner
Itsiameri og ! Eskasdrson Kavalleri.
Russpsk Ticktonccsflyvnkng Et. Pe
tcs1·-:—-Ls-n«g,- 11. Juli-. Tiksden hervcki
rcnoe Flywnlnsds er i Gaar ankom
men Militærflyveren, Løjtnant An
drasdi paa sin Newport-Ma7kine. Den
15. Juni gik ban osp i Sebaswpol
for at flvvo til St. Petersslmrzk J
deipsa maattc than gørc et længere
O-Usbold, da Gans Mnsfitm der var
blesvcn flemt medtaget af nsmldige
spirforleld, bpr blcsv undprkastct en
insdgnacndc Nemratikm Quer Mai
ffva var lban dcrfra fløjct niderc til
Et. Petrrsbom Tilssammon bar ban
tikbagcslaat 2500 Vorst.
Te italionske Socialis1«-csr. Nea
gio dell’Emilia, 11. Juli. Jom
Folge nf Afstvmninqvn Wonociali5ts
kongrcsfcn »ber, bomsvcd adskillige
Dcmktvrede ekskhrdcrcdes af Partiet,
bar do rofornmenlsqc Socialdemos
kratcr Visfoluti. Cabrini. Vunomi
og Podrccca i Gaar afboldt et Tæri
liqt Mode, hvori deltsog 14 M
rede og idesudpn mmme Als-Hemde
thx Beding Tnnnelscsn af et not
Parti, »He socialintiske Neforvens
nOI««. Dei Nov Amstde et nd
vnsq at ndarbefdcs cst Prsogram for
dksmw tmo Frnktimt
X
z Strikernc i Fr·nnfria- is Des-Into
Jnstsknnuncsrets MøEde den H. ds.
Jändsbmqtc Socialdemokthn Bank-Z
»son Forslaa onl, at quoringm om
jwdvendiqh ffal Iwane Wes-lag paa
JSkkbe oq winge JkkbssnrtäslChiusi
Ine til at opfnldc sde nu af Braten
afflnttedcs Ovoronsfonvfmx
Handelsminisster David Stein-has
ved-e. at ’bnn stille-de Fig Titldsmjwth
n(-nt1·alt i Stridon mellvm Zolskas
berne og der-es Funktionasrer, en
Strid, der kun qavnede de Vonkurers
ende Sekfbaber. Mr Opfordrjng
af Handelsministeren mtsdredeVoiuss
son derpaa sit Forflaa, hasche-T at
det indesboldt en prorsdrina til
Roger-innen nm ved fremtidige Overs «
enskomfter at fkæ11«ke Fasbfættellen
af Funktionasrcrnos Løn stn Dip
»mærkfomsbed oq tagse Heusyn dertil
W Venminq of S«usbvenstiionek. Dei
tc Forfbag blev derpcm with-get