Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 26, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fäuderjulland
Te Hjemltfr.
Mads Eghotm atter ljsladt.
Fra Slesvig skrives Tirsdag Af
ien sden 9. Juli til ,,Flen-:i«1)· Av.«
Det var den 16. April, Klon
IVY at Mads Essyolm kom i
MIsel sidste Gang. Han maatte
altsaa sltppe wd til Kamme Kloste
flet i Dag, Tirsdag Eftermtdidag.
Ei Par af Ema-s Venner var Vom
neber tilByen spratbydeham
Belwsmmen tLlBage til zrihedem
Maus de tsad vg talte stimmen, indem
Egholm var kommen ud, harte en
Mk Dame, at de tale Densh og
bun Ihetwensdte sig til dem med det
Spsrgssmaah am de var ksomne for
act Ihente Mads Egholm Bette
Mgsmaal bewaredes mel Ja, og
Damen udtalsve sig nu meget livligt
om Sagen. Hun havde ofte bekla
get den stakkels Mand, siom uskyls
digt maatte sidde i FcengseL »Ver
den er jso —- ———!«, sagde bun. »Als
ogsaa Egsholm fm 1n«ig!« —En sca
dan Usdtalelse visit-er om, at Zagen
ogfaa i tyste Kredfe bar vakt Osps
sigt og Harme
Paa dct ventede Kbokkeslet kom
des Egholm ud as Fæn«gslet, rolig
fom sædvanlig. Fængselslivet tax-ker
felv om det er Arreststraf, man af
foner. Alligevel saa Mads Egholm
godt u·d: en Mond paa 31 Aar fal
der ikke san let samtnen. Hatt var
dog noget mere bleg ensd eftcr tids
ligcre Fasngsklsiophold.—s Ja, Tiger
W sclv, jeg shar so ogfaa de:me
Gang været Xængersc Ti? Lsortc im
Livet i frisk Luft.
Und-is Egshnlm er Typku Psasa en
sindig Vestfyde. Han siger ikke
megetx men eßerhaanden outøs »Es-an
sdog noget i S-anwære: med sine
komm-. Der kommer et Blink i
Met, og med tstt Lune form-Her
hkm om, hvordan Livet gik for dank
Wledes shan flettede Ilskasatter for
IIde at fcm Haft pasa TETML En
Sanges Verden er vkaare begrænssct;’
men des gmtkdigsere studeres den. ;
— Unber- mit first-e Opth fis«
get Egsholm hat-de jeg Solon lidt;
rigeligere insd E min Cellxx Nu ved
Midfomimerttd svigter den duldsam-!
Fig. Te fidste Dogc kam der dog nu;
og da en Sol-strecke ind, et Texan
paa, at nupvar Solen atter i Talen.
Dette og lignende var, hvasd
Fonan fra Vrøns under et lille
Maaltisd, fsr Toget gif, bidrog til
hedstk visd Imdevhordingen. woigd
Murg-te Ihscm meget interesferet i
W Rcekke om sin Familde vg
denkt-sc um« bookledes Ihanö Sag
ROD. J Her-Its Tälfasldo txmde der
give-I gokc Loinsninger. J Sjex -
met var man Ded godt Mod: den
gode Smnvittigsbed bærer jo over
mangc Vsan7keligsbeder, og nu glas
dede man sig til Esaus Hjemkomst
Hans Zugs Stilling blev anmgdigtl
löst-steh og Eglholm Telv var fuldt ud
lklar over, at de mange hjemlsseiks
fzremtidsYkasbne for en ftot Tel
leilede paa haim Han var heller-«
ikke i Tvivl om, at Sagens Ovhavss
mcmd følte fig ilde til Mode
Mads Egslwlm kunde vente sin
Huftru i E·kcerbæk, Ehoor ihun vilsde
page into-d horn. Dcsuden viclide
"formsodentlig mange andre We
Lefligsheden til at lhilfe M W.
Paa Vejen ned til Slesvig lsd det
sue Vegne sm: »Hi1s Mads Eg-:
l)oln1!«, og denne Hilsen vil lvde
lra hele Befockningen nu, da den
bjemlsfe ukuct vensder tilbage til
Frskheden.
l
l
l
I
l
Fanden et Hiern.
TM hjemløse Arbejdsmand Hans
Ethik Haner i Aabettma er i Folge
-,Hejmidal« Ratten til Tirsdsag den
9. Juli asgaaet ved Døden. Mvni
diglhoderne havde nægtet Hausen Bo
Escettelsestilladelse og vilsde fordrive
sbam im hans Hjemegm Tkønt Bau
var syg og lkdejtde Nu er han død
af BloMtyrtning. Hun efterlader sig
Huftru og to Born, of hvilke det ene
kun er rigelig en Manned gammislt
Juckt lau ham ffetuctc«. Gerte-l
mlksuperintendent Dr. Kasten Urkr
dikede SMdog den 3(). Juni i Rädil
ding Kistke, am Formiddagen mal
Tysk og Im Eftenniddagen pac!i
Danft J Isin Prædiken usdtalxtei
Him, at skym var blwen beswldt forl
at bogunftige den tyske Gudstjeneftet
paa den danfkes Beöoftni-ng: »Zum
laa sbom sie-kniete ng han vilde op
fordre dem, Tom fremkatte flige
Pasasftaude til at føre Bevis for sdem.«1
Qnemlskwerintendenten still isol
ge ,.-Lsejmdal« werfor zifrkereprass
Tentatisonen Ehkwe udtalt Ønskelighsdent
of at faa en ny Kirke bygget i Rad
Isding.
I Alle Tørnjngken Provstis Prikfter
Hvar fslgensde Mandag Fonniddag
Nimmst til Mode med Bisfop Kosmn
Ji Kirskem Senere var der Mit-de
og Fællesspisnfng i Vesterkroen, book
Wtor Hoffmann talte over et Em
ne, Tom Pistopr havdc opgwm
ikant
(
En lille Fltghiftotir. J »Best
kklissvigs Ti—dende« fortcklles:
HitsnmndEhrisstkanJepfen i Higss
,er Var et 1ille pynteligt Dawbrogk
flog smaensde i sin Ema En Dag
i Midten asf Mai Magned i Aar
havde Christi-m Jcpfens Kvue Hat
Flaget shen i Vinduet, der var Euk
ket, uden at saue, at der var nogej
gsalt i date Jntet ligger Ihesnde
Eicmprc end at villcs dcxnonstrere
clsäsn Ema-d »Ter: Forbi Sommer
IDankt-lerende tso strcrmme Muts-Ti
fc Gensdannen Sver tiifasldgt Pas
Terede nenne-m Vom. Te Ksr Fla
,;ct, Haar ind til Frost-ne- og Horc
skmldisr den sfyalvt wrktrasknsde Mone
khensdes smgtclige .Forbmdelse, vg!
Im 7fræffeltge Rand hvoti Zum Mr«
M Den mxusstich Etat, er :!te«
Tkknkszs klar En- «hc::dc«: imka Zum l» .
Nr IN, m Emkis der Virtcåiq er m I
Js: ».«-.x;1 i M, km sk.:1 der Erst we
Here
dumm misdc Im Y: Inn-n mr
far t ntod den Jldvarscl oq AOTTFMT
Tuske, kmxr imvde sauer xllccn hnn
tJHI feil. JOHN-on nimm-: Lug
-.’.Ii’wdk"lelso Om, at bun Milde bes
tale 10 Mark i Bibe·
Flensbotg. Tiakonisieftistelscns
lldvidclkr. -(Fl. Ava Den meaet
»sbe"tydelige Udvidselfe af Diafonisses
--s·1i«ftelsen, smn var «p1anlagt as Le
dc15e11 og mmitesat villc koste 270,
Um Mark, iynes soreløbig icke at
sblive til noget. Gran-den er isølge
et tyfk kirkelixrt Bind, at man savner
de nidvensdige Mist-let Man bar iki
te anfet ist Sttykce Vsoggegrukrd som
«V1)vn·har til-bude for et til-strække1igst
;V·kdraa, og Mrsds en shat helt
M at ydse noaet Dilskud Der
jtænskes im kun udsfitt en Tilbygning
Itil den nvvdlige Fast Osmksostningers
Yne shewed Masan til 70,000 Makk,
Sinktet ist«-c met en Paraply.
Gl. Ich-) En Sie-reitele A. Jen
Fen has Lade Akt-elfen i Jer
rishsj kam Sindag »den 30. Juni
vesd W til at Wie en fjors
HM Drenq Fran- Aihren8, en(
Pia as W A Uhren-s sam-j
III-di hu W i Hist medj
fin Vorm-ty- at W Give Hort«
W forbd Mute
Aften Ganz-den og bar jkke ladet fis
se siden.
sit-alt i en Sand-grau Ved Miso
dagstiid den 1.d-5. fkete der en Uka
ke i Firma-et Peck sc Andresens
Zandgrav pag Kn)dsftationen. Oct
blev en orer Arbejdsmand, Port-«
Heinrich. hllige med en yngke Ac
bejder hegt-Mr unsdek nebstyrtende
Svndmasser Tet lykkesdes siehst
ncevnte at Frist-te sig og hentss
Hjaslu MU Enden det lykkedes at
fqa Heinrich movet frem, var hakt
dad. Te- tjlk.1!L-te nger kund-e intxt
udresttQ Ton . Frmdlykcede eftetlas
der sig Ente cg flere ufiorsjrgedk
Vom Fl. Av)
quuws Misqu FI. AVY
En Ich Man-S her fra Sognet, Ba
gerfvend Sh-. Jverfen fm Bot-tm
for-Jedoc- Tisriödag den -1. Juli paa
Banne-J Kiste-word For et Par»
Uxxsr skdcn wisse den unge Mund?
et Magst-: j wxmmkldfter Smmnel
Tag tm ban sommen med Sælgeren
i Automrbil til Rinden og da Va
III-pp im -."«--,-.:smkloster tabte sin
Eis-It fort-m Lan of Automobilrr
menis dot var fuld Fari, og forsloq
fix Un fix-nnd at han Dagen efter
Cfgik ked Dis-Text
i Inn-Ist III-« M- nu straks wertog
JV.1.;.-t·1et, Itccn blw et Por Dass
Hier angreben af en Hiernes og Ryg
nim:s:«l«c::rnd.ls"c. Tot. Esyneä at
Inmika st :’i«..«.imcsbilturen sam
jmsn nkrd lädt IesV-ask med at ovdnc
JTsrnkusEnxm1kc i Anlednina ckf dek.
Hefvlsiigc Jscsfomssovertagelse km
www-eben den muc- Mansds i For-voi
en svogeNkrVisr san Instit, at det bar
«:-r-.mr7c:1isr Haus« Syadom For en
Thus-: de ssdcn ber ban ført til-si—
Jst-In j Bonn-. og to Tage fetten
dtide han.
ther Aabtllimp Htftudsistetnr.
(F«1. Av.) Nu j deune Tid (4. Juli)
sker Martern-: meget lsovende ad, sog
det tegner til en god Avl. Ost-ve
ren hos os er falden for Lesen cui-:
msaafke rettere for Maskinen. Demu
fan nu engang i vor Tid ikke unwir
reEs. Klänekshøet var i Aar megsx
tyndt ug vii Mc sylde megeL
Vor-c Egne er gest-e og vjl nasrnkth
give iidt over MiddcbyøfL
Landmmvden øxrjsker nu tun Tor
vsejr og Bat-me da Biergningsuden
staat for Direkt.
Flenøborg. Hvot der stets-o Al
kphoL (Fl. Av.) prlge en officisel
Statistik fandtes der i 1910 W i
Bycn M Gassigmcritstz lmi lldskænks
niugizsteder og 132 Its-dek, shocr der
Folgter alskohowjge Entkeimt-et Dei
te blwek Tilsammeu Hut Stedcxp ikvor
Tier Ewige-»- Nin-Hol
Rom-. Tigcarbejdrt er ..«.: W.
Okan qodt i Jung Ter sur iiu
Matrd i Virksomhed sum-den et lBat
Tanmrm1sfine-«. Irr trikscr Lügmen
med Jord; : Vegynchfeu Hex-: Iet
:- Art-ehe »Ich -L·-aandj«rast. Der
skal bog arbekdes dygtm -'.kv·:s
Tiger itspjl Umn- færdmx til THE-ON
og funne »Ja-me Enge-ne Just de
anmliwm sder mniizchs visit-mi
ser iør kunnt- Tjd Alt Forxmtdct
forfvinidcsr fortwng dct michs-ch
til Tinkt, og for man-Je »Ja-wesser
Vedkommende anim- dirr der-Ist en
Use sit-ins Mcvnzjkssr He- tabt
Gkrden ovsr Tigex er bin-der
For Det førfte blinkt dtst et Wort
Zpø1«·,15111-aui, osm Enqene Miver be
dre, merk fmgtbnre; mcn den-cost
sbliver det en ret hctydksljg oq følelig
Nimm disk man her-sales lyvcrt Aar;
for entelite as «de største Landejeres
Vedtiomsmsensde Dbewbck den fig til over
100 Mk. (»Mm.«)
Not-düng. Es If de gtmle Be
ten-er fta Treurskrigem Jakqu
Wem-sen her i Byem fyldte LIqu
den 29. Juni 90 Aar. Thomfen
lhar gjort Ehe-le Monatseran M
vg Pan eudnu den Das i Dag med"
Liv og Lyst fortrelle am Eine Ops
levelfer fra sden Ti-"d. Hatt er end
nu helt acmsdizsfrifk og læ7er M
Dag sin Avis. De legemlige M
iter hat sdet derimosd knebet nosqet M
Ii de sit-sie Aaks Tit-. Sadedeg w
Vom-sen M W Bd i Virset
Han Tom af den Grund Mc med M
Baqu den 12. Januar-· Han et
sstiver »WW«, ellets M
as M, sdet widrig fvigter Ved eh
Mem Lejlkgbw ?
I
W Systems-—- M
Of M sma- www-sag
(
29. Juni ved Totiden trat awa·
Torheit-ngot hen over By og Om
chr. Uvejret com ikke Dhelt sop over
-:4wxs., styvsorimod vi fik en Ziel Regnj
Temnvd "Tlog Lynet ned hoc
Iiaadnek Martin Simowscn i Bkænds
stmu og dræbte haus Huftru og
minteTatterem sont sblev meget med
itageth Monden heb-pedes ogsam
»mcn kom dog fnakt til stg Telv og
Jiov over til Nabeen efter sieh-.
Te oplholdt sig i Ihvert et Rum.
Dmteren blov indlagt paa Gram
fSygehuä Haset brcendte.
Linn-up. Ugvejk og Lynnedslag.
»Zum-) Lsrdag Efsversmjddag den
T29. Juni vod Ettiden Hin-de man paa
«v«-gnen et meget heftigt TordenvejQ
Ot Lyn kamt-e Lynaøfslederen paa sdst
hemmende Bogeri. Dufttrykket var
an stærkt, at en Jemdør i Skvrites
Hut-n fle ud, oq denne renfedes grun
Mgt for Sod. Uvejren Tom var Ied
Taget af heftig Gglbyger og Regu
skyL vol-die nogle Siedet en Del
Eis-de pcpa Markerncu idet Kot-net
blcv flaaet neb.
Braut-ca paa Tornnm Matk.(Hmd.)
Landmand Kurth Ejendom paa
Tornusm Mark Brænsdte efter et Lytt
nedslag femme Dag. Det lykkedes at
redde Befætningem kun et Ssvin
blev en Del forbtæwdst. As Jndboct
Erelftcis derimsod san godt lTom intet.
Cis-ren, »der var frasværmde Unsder
Branden, lidek et bewdeligt Tab, da
Ejensdommen var lavt forsikret (1s;u»»
Mk. for BvqningetU. l
Toftlund. Fra Totdenveiret. Ost-.
Zog Eitermiddaq den 29. Juni
mellem 2 on K-Tidisn traf et heftigt
Ilkar ov Im Svdvseft ined Lunild og
Tor-Inn Lock-et flog ned i Lynafles
deren wem den ny Amtsrcstsbngning
Toftlund Fslere Arbejdem Tom
var sysfelsotte i Bygningm faldt
bedøvcsde as det steckte Ltrfttrvk ned
paa Farben: men eftcr nogle fcm
Minnstter kunde de alle staa paa Ve
ncne kam nOen at ibcwe fimet nagen
Mut dcmf. sts Iwknnand V. Ul
dasll fnldt Kasten ask et an paa
Lageret Tom Folge af Lufttrykkset.
Tot ligger nmidsdelbart ved den ny
:’l«ntt-:-r(ssts«bygning. Rennen ftrønnnei
de ned i Masngdcn
Hemmt-. Ejendpmshandei Gaards
cjer Petm Väve pim Hoptrup Mark,
sum for nonen Tid Tiden ktbte Ein
Nabos L. P. Ebriftianscns Efeu
dsom hat Onsdag den 3. Juli folgt
ncwntcs Efeudom til Peter Frei-e
rj’kscn, ogsaa paa Hoptrnp Mart
Tit Mond-ankam Ilwrer 21 Ttnder
Land, og den kostet ndon B«k·-7ittning
23,000 Mark.
Steppiug Seit-. Uhcldig Cytkttnr.
To Gaqdejekne og Kreutnrhandleme
Niels Winterberg of Bierctdmp osg
Paul Fredsted fra Kolftnrp en Tag
-i fidste Use var en Cyfletnr i des
Vom, var Frewkied ioa Weisde ved
et Sammenstød med Winterberg, der
korn- lige formt, at fwrte med Mark-i
on bin-M- bøjre Haandled Bam
xniunsstødct We ded, m Winterberg,
der nmdte on Mond paa Vejen, Ihcm
dildc tale met-; olnsdselig sprang af
Hinten usden in Fvedfted der ksrte
ligc bageften anedc det«
Ponl Frei-Hieb rekste sicut-s til
Vom-dran for It under-koste ftg LE
aebedkmndlinq dhos Venbrwslæge
Paul-m
Noglk sye Saus-strikten
»Den Tanzende Evangelist«. For
tællingcr as Sankeys Liv. VII
H.P.Hmcien. 32 Sider. Pkid sc.
,-Solffin i Hjemmet« Jortællinq
af M. v. O. 24 SM. Pri- 4c.
,,En Fndifk Bamehustku«. Fortalt
qfx Damm Rhisu, Lererinde i
Jnkdim 24 SM. Pris Sc.
»Hing Ædelsmk As W U
Hat-band, W c Sydindis
en. Paa Damit oed Johanns-Blau
emeldt. 24. Sidet. Pris. Sc
»Vek'sseng-Missions-Konfekmm i
Edingburqh« ved T. LIØMM
Sognspreeft i Akt-barg 82 Stdn-.
Ptig 15 Ets.
»Ur-heilsam og Hirt-Mc As Pastor
J. Th. Sahnltm Wer vsd
anre Mission « Sitten Pris
20 Cis.
Alle fess- Smaaskrifter tilTammen
vor-wirst tilfendt for 50 Ets.
Deu. Luth. Publ. cease
cODENllACEN
saustobsk for skrsaning.
Vl CARANTERIK
lot It «copenha2sr." Saus er c-; nat al.; :
værot sum-umde ken
Hvis Der-s Fokhandjck ikke has del H
v) sendet Dem dsc r· Postnl den himme
lacs Pris. 5 Gent sksn indtkl Den-s For- ’
Als-Väter sur det. Frimssrksr most-gez ]
' coosnkuceM et Vom-n- bsdue sum
Tebel-.
. IIIIIAN-ZI"0I coskANf,
sc llsloa Sqassm set kotb
skal liu Reise-?
Umckntssmt III-a sittpr
M Camlslsndot aller M W .
sysng cla- Romf EI- st sc ! .
Lotto at Aar hu- solgt M M
soc ges-n W sit-Mantis As- I
Aue-»Hm 71 wiss- Ztllstm M —
sc statt-to os W Zwist o- III-.
von KOWO M l W
tut-n CW W. Altic M Is
sotitlgs. Pens- vskms es UM
treue-edler Its-bot o- W O
spinnt-Its- kues M W I
fort VCJWWIM
v W W —
M full-two An» Ohio-so, Ill.
Kritmiasw
Tilepaumisfionom
Fo! koinorot, fo KIbL Nr, 29 . ................... MAle
Bombol.s:2, N Tak» Mhleshoms kahz stf sä; og tsl
en Bibelkvinde sl .. .. ................. 6.00
Ningsted Jo, St Pauli Mghs va. .............. 5.00
Audubom Ju» Ebenezer Mah: Niols C. N. Zohmidd
Ghrisrian Nielson -bv. söx Kirston Zuhmidt st: Mrs
Mai-en Zchmidt, J J Hommingfen hv 30 ......... !5.00
Pottor, Nebr» va til Kirken ................ 5.00
Ghicago, Ill» Zofus Bock .. .. .. .............. 5.00
Tiksammon«.. 846061
til Judisnetmissiouom
For wittert-L se Krbt Nr. 29 ...................... st40.79
Bowbolls, - . Bovhlohems Mash Kvs ............ 5.00
Tilsammem . st45.79
til Jndtemisfiouem
For kvitteket, 5e KU Nr 29 .................... 8391.20
Nebraska Kde ved L. Vedssted .................. 3025
Tiliammen ...... 8421.45
til Usrmonstisfionem
For cv«tteret, se Abl. Nr. 29 ......................
Bowb lis, N. Daf» Bechlcshems Mkka «va. ..........
Audubom Ja. Ebenezer Mgshs KM falle Mrs) Bodil
Nielsen, Tot-the Ansdersem Sønness ohmtdt Eva Jen
sen, Bervha Jensem GBEhtntianfem Maren Schandt,
Line Weder-km Makie Jchnsem Anna Jenseit, Ellen
Smidt Mart-hu Peitekfen, Niels Hatt-sen, L. P. Mad
fen, Lanrits Weder-Tom Saum Knudfcm Tllhwhilde Nas
..m1157e11, Anna demmxngscsn Gans Ihm-sein Peter Hon
kiffen, Jens P. HanfeuJ . J Andern-n bsv..s31: Ma
thilde Zørcnsem Jens Jakobsem T. Bilwsten Esva
Chicago, Jll» Silsoams Mgih.s Kof. falle MrsJ P. H.
Linden 83; Ehr. Holm, Marie Sinn-Mem N Vierte
gaord, John Hyldahb Sinn Hyldth Laiurence Lar
!Fen, Jngrid Rasmussem A. Rasmusssem Fred Niels
sen, Mist- Anna Lotsen Miss Peter Tanmaard, Miss
Asbelene Nie-Fen, Misss Maw Lamm Miss- Elna Nie-l
ieu, Miss- Llne Jensen Miss Jda Tonmaord MiTS
Johanne Andcvsen Ihn sl ......................
West-ber Me» .va. (alle Mts.) Jane Fabrisiuå Ma
ren Nie-Hen, Tagmar Ghrßstensem Katrine Petersem
Tom Holtn,11argrete Smish, Arm-je Thomfem
Ghriftine Laut-einem Marie -mivh, Maren stelier. An
Smivh, Maken SsmiQ Eiter Peterer, Anna John
sen, Cicilic Jensem Anna Thomsem ChrisstettTem Lau
ta Peter-sen hu st: Knken watefem Jennie Meisen,
Fkatie Peter-sen kyv 50c. Miss Mart-n Nielefm Msis
Jane Rielsem Miss Abbie :1?ielen,9.l2i·ss Anna Fabri
5ius, Mifs Mars-e Even-den, Miss Marie leomfm
Miss Edna Smikh ho. 81 ......................
80.50
5.00
Its
23.50
20.00
2650
Tilsamsmen. . . .
815550
Tit Cislekisiem
Ftr kvttteret, se Abl. Nr· 29. .................... 800000
Council Blufsz Ja» de unges kate: Emilie Finder-Hen
Lilkan Ansdecfen Ihn si: H. P. Hart-Fett, Amtes Mad
sen, Anna Peter-sen, Peter Lavüsth nga Ilndchem
Gertrud Anderscn, Carl Lotsen, Evrine Ei)ris1enscn,
Minie Ren-few LoviTe Gemen, Anna Hauses-UT Ave-,
J. Mathosety Fred Zahl, Elfie Anderscn, Andrvw
Nielsem Machilde Ruder-Fen, Louise Hausen, Eline Ma
tthiakem Art-but Gertfem J. Christian Nielsm Emma
Krisen, Andrew Christoffersem -hv. 50c, A· Sanddcrg,
Sopdie Fiktion ho. Zuc: sper J Wort-Im säw 16,50
—
Tiliamsmen .......... 361650
Juditcumtisvem
Ist Edition-t- ie zkb1. Nr. 29 .................... ABOUT-M
Bowbells, N. Tok» Verhxfcsbemss Mxth Mrs. Hans Po
terfen en Jubilænmsbank 82·05: iller. N« F. Niet
fen ers Jubilæumsbank sl.32 .................. 3.37
Norma, N. Tok» Zions Mgsh.: Mrsks N. Nosendahi cn
Jubilæumsbank ............................ TMO
Flaxtom N. Tak» Ebenkzer Mah» Mrs. Ebr. Tckwmp
en thbilæumsbank .. .. ...................... 1,13
Audubom Ja» Ebenezer Mgfh., fire SIIkende ........ 7.70
Tilsammen 819007.56
Bleir, Nebr» den 22 Zusi, 1912.
. -’s.-«.
-" OF is c s n ( e n
« sus- fot d. spre. Gans-te w.-luth. Mkte i Am,
J ist-bl. Nr. 25 er wittert-! til Bauchringe-Hauen: Mer A. Han
sen, MrVride, Mich» TM Vaer Z«Ens!«":J-an. ·.s.IkicE).
Ltto Hause-n.
til trennt-Einem
IT Nebk.Kkeds·
For tvittewt for BUZAJOU Plain Nebr» en uncwnt sä.
Mer, Nebr» St Petri Mach. M.25. Frederiksbokg, Naht-,
Wenigth Ist Frederiksborg, Nebr» Vøknenes Offer S7.43.
For-dona, Nebr» Menigsheden 86.65. Vozile Wills, Rohr» Mole
86.75. Homptom Nebr» ,,et Afte« 850. Max-Wurst Nebr»
L. Wted zw; Menigsheden ismmne Sted 887.15 og Bjrnenes
Osfer 84.58. Tilsammen 81304.71.
Meid Tak imodtaget
Stckplshurfd Nebr» 15. Juli, 1912.
L. Bei-steh Krodskaslerer.