Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 26, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Les, at sder skulde iigies noget kraf
tigt, foriikrede han mig, at vi tm
var i Forgaarden til HAVE-de Jeg
smrede, at jeg vkdste ikke faa nøje
Ver-ed demn, da jeg atdkig ihm-de·
vcetst der. Dei tog ncesten chret
fm hom, tihi Thau synes jo at vcere’
san vel lokalkserkt der, som om basn
havde taget Homsstead dec. .
Ensdelig mode vi Los Angelec
efder en Tur gennem et saa dhenrisT
wwde gewiss-, at Okd irre can he-(
skkive dei, men da jeg artige-vol iwa
Lysft til at foriælle lidit der-am Ina»
godt jeg kan, vil jeg gemme det til(
nasftie Gang, vhi nu er jeg her i
Los Angelos og That do: gsodt.
Ny dtoloai i Montana.
D
V Dache 12· — H. Juli var
feg med til Missisonsmøde i Dane
Vollm, Montana Møderne var
gsodt bei-gi, og vi fik Strømmse wf
Vebsignelsc
deag Eden 15. Juli tog jeg
med sflere ansdre en Autsomobile nd
Sydvest for Culbertssson for at se
en Landstrætning, der var blwen
anlbefalct til mig som godt Home
steaidlairsd, opmaalt og nahen for
»filling«. Da det itke lytkedes mig
at foa Mr. S. P. Nielfen sMedlom
paa Koloniiatisonsssiomiteeio med
poa Amen Chaan Tid var optaget),
saa lhcnvensdte jeg mig til Præsleme,
der var Deltagere i Missionsmiøch
om at gaa med, sacwel som ansdre
interesieredc i Foretagenidet Pras
sterne N. Damskov, C. C. Mengers
og FI. P. si. Hausen samt Lim
nmsnsdenc Zum og August Froh
ling var tin-d paa Tun-n, sog icg
weiter, at bis-le Masnd maa alle be-A
tragtes som lagwndigc, da de jin-,
af dem selv hat taget ,,.Boniestisa«d«k
i Montana, og den femte bor Samt
Prait i en ny Koloni der i Statems
Vi befaa Lan-der og isnsdcrføgte
Fokiboldme i Forsbinsdelie sdermcsd.
Lmddet ligger Zydveft for Aven«
Culbcrtiom Montana Der er omsl
trent 15 Mil til, lwor Lan-bot Isc
gyndcr, oq der er 9 »Towmil)ips";
men noget as Landet er tagt-: her·
og Ider, og der er nsoqet mogle lyøje
Bakker), fom ikke er v.1-r—d at tage:
—-- i alt Falsd ikkcs forcloliig —«—, iaa
der vil blivis saadan omtrent Huld-;
deleii ask de ni «townf-l)ips" tilbage
at taae som »Homeitead« for vore
Falk, om noqen vil komme oq bemit
te fia asf Leiliaiheden
Hvem der maatte oflle sdet, moa"
ger det inam thi i Lkbet as 3 a tl
Momeder vil det udcn Tvivl vasre
Faust l
l
Land-et er temsmclizx haftet, men·
ikte mete, end Oet kan dyrles usden«
vidte Besvæxz og nioget ital man jo
W til Grwsgang Desuden er
bot jo alminsdeligt betont-L at bat
ket Land er bedre for (slnr-:iqan»1(s
ers-d den flade Mart-. Landest or
ifke merk- botket entkden Etmstning,
som Meiji«-heben Vcsd anl Nil-geh
Montana, besisdder, og der or vort
Folk aodt tilircdtz nie-d Landcis Ve
sfkaffesshed Jeg lau gøre isn anden
Sammenligniim t. Els. Dist mu
talte Jordme er lidt inm- lsnftcst
end den lvdliqis Heille af Lande-t
Elwor Brorson :1I"«’tsnigt)isd vod Zidnch
ist beliggensdex mcn tret csr itke san
sbaktet Tom den nordliac Tol i iidsti
nasvntp Fiolonk. Jsordens Boni
,tct cr jcwnt giosd — inaafte lidt ri
gere end iusd Drin-son, IllTontnna
Det imites Eile at vwre tmnikelsiat
at faa qiidt Vanil, og Knl fiwdes
der i Nwrlpedew
En Pers-on over 21 Nur kun
max- skLH Acrchi oq ,.:n·op-vcs Ins«
pna 3 Amt lGan kan vasns harte
fm sdet i 5 Manne-der tmert Aar.
Han skal ifølae den nnc Lov as
1912 —- dyrke 20 Art-es thert Asor
i sdcs tre Aar (v: bræfke ov 20 Acretz
Ilwth Aar.) Hasn kan ikkc »Man-e
up« med Penge paa « Maasnedcn
Man der-Tom shan tun mer 160
Acri-s , ksan Ihn-h om shan vil, fau
vbdt mig boten-di »proove up« med
Penge paa 14 Maoneder. End-vi
Tdre sorstsasar jeg den nye Loh-ina
lodes, at en Person har 6 Mamteder
Eil at flytte paa sit Lan-d, cftcr shgcm
thar ,,fi1ed«, men hans Tisd regnes
kfm Eden Tib, Ihan flyttesde paa Lan
des« Endvidere km en Person paa
Idet Male Landtantor faa længere
Hensstansd ensd de 6 Manne-der med
at flyttspaa Lan-det, hvis Minia
forbolb, Sygdom cller andre mind
qaaelige Tllfækdc iwdtrckffer. Heu
rau da w iwdtit 12 Mem-der- H
Ets. en Mund vil «fi1e« i August
1912, than skal da flsuttc ier i Febr
1913. Klimaet tillader ikke at flyts
te Hufmy Born eller Kreatur-er el
ler bygge this og Ztald: han insds
ser v»der i Fowejen og ans-get om
Heu-stand — dog Mc mere end 12
Maus-jeder fra den Dato, han shar
,,«filesd«. Odem som kun tager W
Acres, kommer ind under den al
sminsdelige Homesteadlsov, sder er ufors
a»n«drot, kun at sder »Na-wes up« pack
3 Aas-, og at Tiden regnes frsa »den
Tiid, man flytter paa Lan"det.
Regnjfsaldet i det omfkrwne Land
er kfom folger:
J Aug. 1911 .99 Jammer
J Sept. 1911 4.41 »
J OW. 1911 1.10 »
J Nov. 1911 .60 »
Dec. 1911 .50 »
- Jan 1912 .80 »
J Febr. 1912 .42 »
I Marts 1912 72 ,,«
April 1912 1.58 » «
Mai 1012 4.00 » !
Tarni 1912 1.38 » (
Juln 1912 1.81 » l
··-«-e’c«?
«
Fd Cz J? G
Tilsammen 17.91
Tiksamsmen 17.81 Tosmmer Regnk
sfra iden l. Aug. 1911 til og med
4. Julsi 1912. (
Mr. W. MakhewT Cuvbertfon,»
Montana vil locate »Homofteaid«s
Søgere for en Betalxmg af 825»
Mist-, ellct 810 for hver anrt as»
Land, naar flere Personer komme-r»
i Folge og Lager shver en halv See-.
timu men Lan-dsøgere man selv bes«
take for Auåtsdmosbil En Auf-os
msobilcs dem-d kostet 812, men nnar1
sder er sflere i Følge, kan de jo dele’
qufftcrne til Køretøfct imellcm fig»
Jan vidt fcg vod, kostet- det km SICH
at file non 160 Arke-I og 825 at»
file paa «320. l
Mr, Saul waling vil —— om
nogen ønEker det — gaa tue-d Lan-d-1
føgcsre usd til Lactdet i Løbet saf de»
to fsrsde Maaneder, men han vils
ikke paatage fig at ,.locate« deth
Nsogle vtl maaske sum-T at Mr·:
Mosiskst taaer nieset for at ,,lo-;
cate«, meu han er Landmaaler a-f»
Profezfison og for-stach iine Sage-r
til Fnldksocmnenshed Dette betyder
moget Tesuden that han sden bedste»
«L«—ov for ))ictfævdigihed.og «Ærliqshe«d,s
Tun cmhver kan fubdt ud betro fig tilT
baut
Fette i al Kett-bed
p. t. Culsberkson d. IZJJUU 1912.
Pan Lansdkomitcsens chncn
J. J. Kildsig.
P. -3. Der gwar LandsErctu·-z
tkon hver førfte og tredie Tirssdaq
i hver Magnet-, hvortgl man san
ksbe ,,«:home5eekers ticket«. Kam dm
fsrste Tirzdag i Aug» og ffriv til
Mr. Mai-heon um :’lnkoms·ttid(sn.
cgftm et Otd om den nye Roloni.
Emn tmsvnt of Pasior Wild-im var
im on af dem, Tom san kmsvmc
L-i1!1-ds·tt«k1·knitm: oq dct var m stot
Ovormsscsfe for mig, at der cndnn
fahdtissis san godt Land sna nwr vod
Wen
Jeg sckal ifkc Ober lnsvidue Sand
deen af, hvad Post-or iiildfiq sinn
««s"sk«evet, bot busbøves nasppe: men
tun tilføje: sher er e n dn n en An
lodning tkl at faa et stort Ztnkke
Lan-d for cirta 5 Ccnts pr. Acri-.
Tonne Anledning varer ikke længin
"og bot or man-sie den sidfte Mulsa
hed fsor en Floloni her paa dist
Egne
Pastor Kildsig ft’rivcsr: J stet
ask 3 a 4·-Maaneder vil dkt »den
Tbivl være gar-et «- jeg tilsøjer i
Labet aif Z a 4 Uger vil en Tel as
Haucht vaer gaaet, sog bliver dette
ika taget af Don-ste, visl Kolonien til
Dels være Oelogt Iom daan Idol-out
Kam derfsor spritcs Tirss
d a g i A u g.
Ewdnsu Isaa nieset- Pastor Ksilsds
sig glcmte vsst at webt-ele: Kiolonien
liqger ligge miidt imellem Dane Val
ley»·vg Geist-new vg kan faa foreløbig
præstrlssg Betienfng fra et af sdisse
Ausd.
Ævbsdigst
Riels Damfsksou
ERan 18.s Juli 1912.
L
Den hsjm Muts-Historie;
As Canon Dyfon Hagur. (
Ovevsat fra »Wie Fundamentals«.
Vol I.
Ved Chr. Furt
(Foktfåt.)
Hviks Este Most-J, hvem san-«
Tonne Taufe man jikfert oipctaa4
Eva-: crhvert twnkiosmt Rennefo ·
Hois Moses ikke iiar ikrevet Mose-l
Btigerne, hvcin hat da gjort det?«
Links der cr tre euer irre, rlleh
seis, eller ni, autoriserede OriginaY
le Stribewter, hvorfor sda ikke »fjor-.
ten euer seinen euer njtteiss Og da
feil-get en anden og mere alvorljg
Taufe-. ihm-»in var dissfe oprindeliges
Striibenter. og fra shoem havde de
ideres Opriiidewek Udvem gjorde
dem til de oprindelige2i Hof-s der
var paaliidolige Viidne shde om For
andringer, Jndfkydelser, Selvmod
7igelfer, og lldeladselfer af et ulies
steminceljgt Antal af u«kendte, kig
sont ika kan blive feudte, Redak
ckøren i"o-m ingen kan i·ige, naar dcj
leucht-, da reist-r dct Spørgsinmali
sig: hvem var disk-Te Redaktøreris ogs
.Ti)vor viidt ihiavde de Autoritet til at
wdßgere, og shvem gav dem dienne
AutoritetP Ovis Redaktøken vor
, var han da en iii’fspire- l
jret Scribent? Hvis hau var inifpis s:
reinst, i kwilkcin Grad licnide han das
Jnfiiimtimn var det den«-D i stni
TöeliheT induktisvt, eller iibeftemniois
Fligtf Tette er Spømsmaalenes
iSiørgsmitaal Hund er Garantij
for Redaktørens Jnfziimtiom N
ilwem er den,
sek- fstsnsdcr vi,ci
cisg Samuel sonder vi.
loq Daniel senkin vi, nie-n J Anoim
; imi oq
Moudonnma
X-«
mit-m er «
Tom garamereris Moss
i
I Pentateuken sde fern Muse
bogen uwd illkofes fom For
Hattcty fsom Skrijt med Ausd
donnnkligt Vidnesbyrd støttcs ask
»den alminsdeljge Kirkes Werk-ve
lringor og Lasrdom og tiltaler vor
fu«-de Fornnft Misn et lemlæftct
Flikkevasrk ellcr en ,,3crav«)bo,1
as mtionmnc Za)nn1en«711ri1nn, me)
idcstss for og csftcr eksilsfc Redaktørvr
offer Resdaktionrr er Forvirring i
højeftc Grad.
J det min-dste er dct "«"aada11, dot
«fer ud for en almindelig Kräfte-L
QI shan er muligt jkke en Zoorisalist
i Filsosofi og Teologi. «m(n hans
Tun-de Fornsqut maa tilladesss at shave
sin Ret. Og faadan fisr det ogsaa ud
jfor en saa glimrende Lcrrd og Kri
tiker fokm Dr. Emil Reich Montem
Ispornt-v Revssem April 1905, p. 515).
pag-c den Itneuen-Wilshmsionsie Tksori
xsm anninchu of bot qsamle Testa
menste, og sdm Zank-km Trivsriske
Teoki om stts Jnsipimtiom ndisp at!
unsdprmincsrc Troen Paa Bibel-« Tours
L
b Tot or ifka mutigt dcrfor at an
INnOsJ Ord. For euren or RockenI
«Guds Ord eller den er ch: ist«-.
Israel-I Vorn var knien de »in-stets
san-de sog Miende Nude Rom ·.-ller’
Do im- det ifke. »du-I dcrcss anmva
var sånmcit Zion en Folkesissnsxuu,
sog. Ist-resi- Msliginn on 111«i«:m-1:cliq—
Udvikling, bviis den-s heilige Jst-if
tscr var ai iammc Natur Ersus m
Tag-mutig oq picudonmn Bunk :!i,1;
iaa csr Vibclcn nodsityrtcr Eig: fix-«
Tiomy sum M 11dcsl11tic.idr, sey Ist,
du« Etat Te. im cito .!lcn:il«:.sn-O,»
Tom dcst guddoiimmcigt infinxkrudb
Widis Ord. Tcn tout-mer da Hin i
Mute med m af Oldtidenii .ixilige
Bogen-, og tust sit-ed faul-me xmw
paa Inspiration og Aadeu-.s.ri«iiig.
Tons Jwipiratison er en ulniisxunusi
lig swamiiusu og ciiijver ya- . 1 siet
tii at underkaste den isin ixitiikc
sithts Tom, og tut at aiitugc jivst
saa megot af dei, fom inipnscreh
Esom han vller andre antagcr at viere
infpireret. Naar dens sudhoiso yar
pasieret gennem yans Dmdouunös
Sigie, kan det tikbageblevne insuires
rede være iueget, cller idet til-Juge
blevne inspirisresde san vasre lich.
Ovid Ema er en kon«jervativ innre-,
blivcr vdet rimeligvis den Emrste
Panz Ovis ihan er en imrw ngcriii
gaamde Mititey liliver dct rixmsl ig
vis »den mindste Port.Bäbe1en bli
wek da simipelthcn et religioit Ol
tddslfolfs Littcrinun som et euer an
Idet Swd insdchobder Gusds Ord: «en
Aabenbaring af —- ingen ved ilwad,,
sie-Nummer —- ingen ved shoorlcs
des-, og lsiggsmde —- insen ved vom-,
ususdtägeu at sden er et st mellem
site Miofebog sog Aasbenibammem
wen maaske uselukkewde dein beg
ge«· (quey, Daniel, .28.).
Engeny Oregon.
» Edelsten er for Haandew Høet staat
i Stoffe, Hveden blegner Tag for
TU. osg bot ir Travlsksed i »-Dsane
b0«.
T-og. Voiret wies-er amrig at scle
E LIM- oq Tasrskctidcm faa man be
«imv«.«r im- at lobe over Hals og Ho
vod for at bjerge jin Afgrødcc Vj er
ogssaa ved at tro, at svi befinider os i
nsoget af det heb-ste, hvad Klima an
gaar.
Vi heb-ver ikke at agiteve for
denne Kiolsoni. Der er ingen iblandt
os, sont skal tjene Penge vesd at
shjælpe ansdre med at købe Og fwlge
Land. Og Ilwad det kirkelisge eng-nah
san ihar vi baade egen Prcvst og
Kirke og Præstisbolisg og Kirkegasakd
oaPrwstcsgaavdjovd alt-samtnen gcelsds
«fvit. Og -det kniber flet We med at
klare de lobende U«d-gifter. Man
komme-r ogfaa met-e ou meve med,
Imm- dcst gælsder om at rcrkke Hasand
til Guid-Z Niges Fremme usdadtil
Heller ikke behøver vi at rekla
mere for at faa Ksirkiebænkenk befot
Vort Foll Ihar shsverksen glemt Budet:
»Im Hvsledagen i Hu!« ej iheller
Meningen derive-M »Vi skulle sma-«
te oq elfbe Gard, sfaa at vi ikke for-agie«
Prwdiken og Ehans Ord.« Og axt -det"
ikke er Prasftsedvrkelfe ved vi bl. a.
ocssaa deraf, at fna at Tige allt- hver;
cnefte Søndag skal i Kirke, endskøntH
Prasften ikke laaner er nsy her poav
Ins-det, og hol-let ikske kan dcst sigeäs
at Gan Haar udcsnom dut fom Wenig
beden hvcr Zøndag beqnnder med at
bode- Muid um: ,,.st im as dit Qrd
man lærcs ask some- over mincs Son
der-«
Misn paa inmme Tid bør alles
Landsmænd vk·de, at lier er Lejligs
licd for dem, fom vil flytte til et
nudt Filima for der at bngqe fin et
sie-m i Lvd af vore Faser Kirke,«
lnwis de lan nndc sdens Vei-5igiielser"
oq være til Veliignelie i den samme
nnsd andre Landsmasnd Her er visit
illc nimet at qøre Ifor dom, iom fa
rer al Ver-den om uden noget bliven-"
de Sted for at købe Land oq tjene
Pengc Pan det og af Sted igen til
ncrite Station for at qøre dct isains
nie. Hithl har del ellcrs knnnet In
dc sig qørm incn for dist førite ei
Lanidet viit dsnrt nok nu, og for det
tin-der shar nmn kun ondt crf det fsor
dem, ider iaaledess tisiller omkriing ei-"
ter Mammon. Her i Kolonicsn er
man ogiua nogenlnnsdc nde over det.
Man er sblevcsn shfcmme ber, -og nie
«dens iher er en Del, soim vil saslge
fordi de ilko lcrnger kan overkomme
Dir-beiden faa vcd jeg ingen, som
vil inslgis for at komme sbersfra
Lunis-onu- Miller bat- loln s chres
Frimtland ask on Tllniorifanoiy sein«
endnn slisar nim- at Ewige-. lHans »So-i
lson lim- løslit lli Acri-s nasr Ded.
Vinsin iom enncr iiq særlig til Ha
veis.1,u«r. :’l. M· Las-sen bar lobt
5 Acres vcd Latein og lmn unter
at liaslnc iin Iille lli Arke-Z Farin,
siom til Tels er sindnlantist ins-d
Frugttrwer. Ton er et Pai« Mil fra
Binsn on Zuowognslinicsn gaiar li-»
qc der for-bi. Ficke Tanite vil sale
i
s
ne ins-W af disk-ess- Land, iordi de;
bar Hmeriy ensd de kan overkonnno at»
sdrioc: oq ilnwrsfor kal dvt ilfe blivc
-Dniifle, soni fuirnnw on iølnsr on
biwer on tlmi znsr .
Fworlcdes vi inn eile-ris- ämis det?
Ja, nn link vi Mit en Maunedisi
Feriefkole ined Liidja Andern-n inni
iLwrcsrinsdcn
I (Issi·av«"nmlningskdaqen feil-odi- vi
Ima Kirlcgcmrden Qin Formiddanen
"avbcsjsde«de vi melleni Grauency og
um Eitmniddanon fakti- ui os paa
Cementranden of et Asmvstcsd slwor
Ivi liokdt Ovil tin-dei- Sang og Von
Isog :anitalc, oa lnmr Pair. Tiliores
illm Treff-e et Sinfke of Funkkc om
IBroagusr Ksirkezmard i Slosvig.
(Fort5asttes paa Side 8·)
—- —.·.ss.-————
Aatsbetctningen 1912
kcm vcntcs ftkrdiq Tidft i Juli.
Vi ønskey saa vidt n1nligx, in
den den Tid at have i Hasnch Parti
Ibeftillingcsr fra enhvser Illccnigsbed
eller Virk7otitbed i Samfnndct, faa
I
Bogen kan blive fpredt rundt i
Hiemmene, san snart den udkommcr.
Terssom der ikce allen-de er iud
gaaet Beftilling fra Tores Krebs
faa lad os faa den mcd det aller
wriw.
Dan.Luth·Pul-1.Houf»e.
The Rapici Spraven
sPICIELT III-Bad III
»DANMK-INS" Ists-.
Denne praktiske ljllc »Spksyok"
som kan gøre stot- Nytte i on
mindre ngthcve kco km Ism
men med en Ausgang at »Dan
skekea« for hvsd Apparatet alone
kostet- i Handelt-m nemlig 85.00.
De sendet Bestillingen og Bals
bet til os, vi sendet- Dem Binde-V
og Apparat-et sendos Dem direk
te per Brpkess kks Fabrikkev j
carnegie, Pa. De betaler For
sendelsen ved Modtagelsev· Pak
ketx vejer 9 Pund.
DMISE LUTIIBRAN PUBL· KARL
Blsüy Nebr.
P.s. Dette Tilbud gælder suvcl gamle Som vye Holdere.
En ny traust-amerikaan Bog
Sommer i Adiroudqck Bjetgeue
— f
Metthea FItRcIthiesen
135 Sidet i fimukt Omslag 75 Ctö. Jndb. 81.00.
Bestillingec modtages af
DMSE LIMan PVBUSIIINC Kollss,
sum Its-.
ksdkks sAMLINC
It
Iris-taugt Polkcbibliotok.
Poreliggek nu komplet og kkprdig til Udseudolse.
Dame Samling bestsar af tre kortrinlige kristelige Esset
indbandet i smukt Helshirtingsbing med Guldtryk Egger-s
et- som kølgen
1. Galat- Bibelske studicr Il. 233 sider.
2. Buvyam Den bellige Kris· 334 Sider.
Z. Bnnysm Lov og Nat-da 287 Zielet-.
samlingspris 81.50 plus Port-o 20 Gent-.
Enkelt sind 65 Gent-.
DANISI LUTEZRAN PUBLISEINC Zoll-h
sum. Its-.
A Nsw MÄRZIÄCI CIMTIPICATL
To meet an ever increasing demand kor a oertjkioate that
oan be readily preserve-d and yet kurnish an appropriate and
arti-tin setting kot- the onus-only attest, we now okkek out- new
POLDlNG MARRIAGB CBRTIPICATB NO. IM
This oertikioate is printed with an exquisite bot-der cle
Sign of klopal wreatb and wedding bells in 6 oelers on ex
oeptionally tongh bristol board that is oapable of keldins with
out breaking. When opened the eertikieates measuke 773111ZH
mode-. They are exeouted in the kinest Chromolithography.
Baoh kolded in an ornamental envelope of extra stkong
quality.
Prjeesx—sjngle copy 15 Cts., 1 Doz. 81.20, 100 copies 89
net postpaid.
DAN UJTE PUBL. ll0U8E.
Blajty Nebr.
Dampskibsbilletter
cunardtiniensstorahurtisaskibe
. Swlges Hi
DANISU LUTlL Plklklk ll01’sl«)
131.Allc, J Iclsli