Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 26, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, de·r bestaaxzs
Vor Gudd Otd bestem evmdelig,
Uf- 40 M
En Ssnueudkaarelies Rand.
J modtoge jo irre enTræls
doms Fland, arti-r til Zwng
men J modtoge en Sonne
udkaarelfeizi Amm, i hvjlken
vi raube: Ali-ba, Zaderl
Rom. s, 15.(
Udckrylket »Tai-wom-? Nun-d, at
Or til Frost« bruger Llpostelen siks »
fett as Heniyn til de Krisme i Me-l
rrigshedem iom før hat vækez Faden »
Bhi Menigsheden i Rom havde
jo samlet Medlemmer ud af baade
Jøder og Hedninger.
Tet er mærkeliigt med den chkls
doms Aansd.
Paulus skriver fsor Reiten i det
te Kapitel osm tre Slags Amt-der,
eller —- den ene Dkkst kalder hcm
Asd, den anden Trceldoms
Land, den tredie Sinneuds
kaarelfes Acad-.
KM Aansd eller Drift og Hi
qen et sher ladt usde af Betragming.
Tisdligeve i Brevet er der advaret
ftætkt imod den
Het taler Apostelen scerlig til
dem, Tom ,,er i Krime Jesus« og
swam- vdem imvd Trældommens
M.
Undet den gamle Post, Lwens
Pom- kunde det noglenlunsdc høres
at trcklle som Zlaver under Lovem
wen slet ifke nu.
Unsder den gamle Pag: maatte
Jede-me trcelle for at opdkages til
Iris-tus» for at komme til Oberbe
visnszng om, at de ikke kunde opnaa
Mærdigshed og Birnekaat hosGud
ved Laden· Men km var det ander
let-es
Ogdog—detlaahosdem,at
- de ftulde tjene Gud med Trcellei
. M. Kritne nd af Hedningeæt var
were tikbøjelige til atter at lade
Kydets Trifter faa Teile-me Te af
Jsdcstamme til at trælle.
Hvorsdan kunde sdet beuge sam
men2 Ganfke Mrligt
Mennefket vil 7elv vcere noch
selv usdrette og fortjene noget Man
Oet fkm ikke levc eftek sine kødelige
Silbøjeligbedeh faa vl det forth-»
ne noget ved at tmslle T
Summe Tilsbøfelighcder dar den«
kristne Menighed haft at kæmpej
M til enhvet Tib, hat de: ogs
iaa i vor Tod. Enden falde den ogl
blive Syndens Tjenere eller ogfaas
htive M zjneke iom Treue (
Men lad os ver-de os fra de: vm
W Rand og lceggeMæks
h til, at Paulus ligefrem Tiger:
»F W en Sinneudtaakeljes
sank-N det vil sige en Aand, et
SM, der staunt-er ovetens med
detle at være udtaarede euer adops
terede til Vt vcete Gwds Bern.
En 70adan Aand paastaar Pau
lss Ema-, at de hat modtaget, og
M man fslaelig være Gub, der
dar aivet dem denne Aand
» Ram- sik de do denne Fland?
Gott«-se naiturligt mes det 7amme,k
It de bleo qdopterede til Vorn.
cltsaa da de tkoede ogi zicnnem
Osak- blev ovtagne i Salantiid
met M.
VI tør demd fra ilutte, at Gud
Mr til alle, fom ban gonnent
Dass Must- til Birn, .n ny
M, en Bernelmt Hand
· Bette er m Zandhcd om er
M at lægge Meerke til og gørc
St det Mc ogsfaa undeklkgt;
ihssbaqdethkistmsamogden
zz Immer-Ue kan bebe til End med
Tls Mlig III-Muth
Teil Lnnvius Erschien-eilte Fra
n 25c Flaike af Luni-ins Konven
seeeve lineliærsirap tun Te tillave 5
Stamm eller 125 Glas af en imm,
tellmgenve og forfkiflenve Trit.
such-wer ilte del mindsteAllohols
Iræpteeeet af teue, importeeede
ciceiær. Kind Laune-, den enefle
nie. Tillalgs has here Agenteeu
Zinses der lasen Ageut i Detes
III-las, in spsks Dei-es Gmetys
In efieedes ellee fens 25e direkte
til IS. Ase-me Iustes net-le til
It leise m Indessen-e Eneiæes
Im is me Instit-Medicina.
Im Juli-seh Hm Veüssellee
A Nester lutes feil pas Fiel-u
. Lunis I- ch- U7s119
sitz-sey It» TM, Il.
Mier ingen er tvungen til at
lade sig drive af den Amt-d. Reis
dennc Llaxid vil ikle »drive« Menssp
tiefster frem i den Esset-stand at Man
neiket ufrit skal folge den. «
Dei-for er der Philighed for —
eu Mulig«l)ed, der desser altfor«
ofte bliver til Virkclighed — all
Guds Born kan henfalde enten t.l!
»at adlyde swdet eller til at trwlle.;
l Mcn nu til Slutning: —- Hvorl
’-herligt er del dog ikke med den
Zonneudkaarelses Aand, Gud hat
givet os, og vi hat modmget. «
Hvor godt for det for-str, at vi»
maa være fri for at tjene Kodet
i dets Lyster, en Tjeneste, der fører
til Fordærvelse og Ad.
Htoor godt for det anbet, at vi
er ,.udkaure·de« til at merk Gide
Born, at vort Varuekaar hos Gird
slct ikle ajhæugek af os felv, af vor
egon Vwrdsgshed eller Tkællen, men
ene og alene af Guds Balg, as hans
Asdapterim
Det er en Gran-d for vort Bar
nelaar, som ikke volles eller bevæs
ges af noget 7om helft.
Og faa ud fra den Forudiætning
og i den Rand, Gud ved Udkaarels
'ien shar givet os, at tiene Gud i
Frished uden Tanke am, at vort
Barueffab flulde afhænge as vor
Fortjeneste —- hwr herligtL
Tet er noget gunfle andet end
eitten at tjene Kødet til Forder
vekfe ellek at trælle til ingen Mel
Jo, det er fqligt i Sonne-abkna
ltelfens Tand at kmme wobe: Ab
.ba, Faderi at knnne bede til Gitd
Tom vor last-e Feder i Himmelen.
J FrDed at lade sig drive af
Sønneudkaakelsens Aand, iom vi
ved Adovtivnen modtog, det er del
mein-, der immer iig Gwds Birn.
Saa endnu — læg Mærke til,
at Paulus, der fest skriverJ, sluts
telig siger vi, hwrved hatt viieh at
han ielv ek med i den rette Aand
at rauhe: Abha, Fadrrl
Titus-in
II.
Gravfkkiftm.
leerzkanTke sevindcr er for unsr
vcerensde i Zerrd med at Tamlc Bzi
drag til ist Mindesmasrke som sfal
rej«es f Te zorenede Staer Ho
vedssmd for de mange, der fand:
Tit-den ved »Um-nies« Forli-I chtd»
man saa vil ftkive paa denne Bau-I
ta, ved jeg ikke; Nest blinkt vel not
n—oget, Tom skal forsherljge det men
nefkeliqe og ptise Heltemodet
Men det Tynes mig, at over »Ti
tanics« dscybc Grad, hka Atlautcrs
ihavejs gmadige Bolgcr ruller, bar
den Almckgtjge Mo tötet däszse Ru
tncu »Sie um«-sit gloria mundi!«
IJa vis7elig loher del derude fra:
i»Verden-s Heklighksd iorgaar«; den
er fom »Gut-Reis Blomster, der
smrlig affalden Tænk paa xkæms
pedampeken. Skibet vor stott, mass
sivck og ftærckt; man mente Me, at
der var nvgen Fare ved at iejle
med det; »det kan ikke synfe«, hed
det. J drite flydensde Boshelstamn
Var saa at fjge al Transportationens
Fremgang sog stfindelse kamm
og nu liggek hele Herligsheden paa
et af BekdenWs Wie Stedexu
Pan nogle faa Timer blegnede hele
sdemxe kostbare Swrhed pas M,
farerem ja, den falde af jom en!
visfen Meinst
Ser vi lanledes ikke, hvorledes
»Bei-Mc ja, Feld Idet stimwfta bed
ste og Mttigsm den san Wie-«
betet Fokqængeligshedens og For-.
krænkelighedens Mel· Pm fin:
Tika Mc Flau- den stolie Mer;
i M M en MW ;
l
I
Og icke blot »Titanic«, men alle
de Kostbarheder. fokn gif under med
den« Noqle of de rige Passagerer
havde henlagt i Skibets Sittechedss
genuner Srnykker. der havde kostetf
»fabelagtige Summen Dg flere lau-·
donfke Blade im angivet, at den
hemmte »Man-Diamant« var W
med pas ,,Titanic«. Den var købt
af en rig Amerikaneu den- Beet-·
di ansættes til 11-2 Million Matt
Den hat drei-et ejet crf en ihr-List
Sultan, as Max-je Anwinetth If
of M as Laballe o. a Til
Dimnanten knyttede sig den Tradi-·
tim, est den« cjetmmd elle- Tier
inde altid warnte lide en W vgl
W M Jo, des et en sendi
Ieminm »Hei-den« Ule for
.
M·
AMMMW«
MMMMWÆ
ice for at yojde Ligprædkkenen over
den Here og :ndf1ydcsifcsrige Regeny
løftede han Eine Øjne fka den ds
-de op mod Himmelen og udbwd:
»Der er intet stort uden Gud1« Jo
lad os løfte Dort Blik fra ..Ti1cmics"
blcgnedc og al and-n vlegnende
mrdsligiscriigized og erkendm »Nun
Gud er stark« Han er den evigi
store, des. nfurandcrlige zdlisppm Zwis.
(
Hcrligtjcd aldrjg sfal vismx Jst-aris-l
»·srore Eglmedjgter fang: ,.?skentforj
sRssFten of Oe mange Bande, fremfor»
sHavets Vrcrkxsdxnger, ers-Herren mægs
"ti-g i det !)ø«je«'. Ja, hain er herlig
Iog nmsgtig from-for al Berdens
TRriiigsbed og alle Vrændinger, ag
!saq dem, dek sugede »Um-w med
Jsig i Dis-her Og det ek Wonach at
Mdetqmosvebnmrszerdeu
sblegnctz saa maa vi staa i Sam
ifund mesd den ufokgængelige Gub.
Ten, der cjcr hmn i Jesu Krifti
Tro, skal bestaa ved hom: den,
Edcr Tun ejck Vevdeth maa gaa un
der med den. Vcd et Møde udtaltc
«e-n Student folgende-: »Ist-g hakGud
IFodek sie-m min Fabr-, Jesus Kri
.stus er min Fräsen Helllgaanden
set min Trssteri Guds Dtd fkal
lockre mixk Rettefnvr, Guds Falk
isko vom mit Fort Jeg give-: mig
»Holt-v —- Legem, Sirt-l og Rand, alt,
de jeg er og hat og alt, hvad
Ijeg kycmsber pcm til Herren: og dette
Ist jeg velovewejet, optisgtigt, ftit
og for wish
I Hør. dkt er Troens Tale. Den
Lder Elyar dct kaaledes, et i Befiddels
se as Verdien, som ikke kan blegne,
selv i en Katastrfo Tom »Amnicc«.
· Bogen oftm- Tin Omvendelse tog
sHans Nie-Heu Hause Tine to Sätti
med sig ud til det Sied, pas den
ZAgety kwor den bande mødt fm
M. Dem grob dem begge ved
Roms-dem saa dem mildt ind i Sirt
iog 7aade: »Ja-g trotz jeg hat fun
det Fred med min Gad, Faa at
omfegdjdenuiNat,dt-stukdejeq
indgsaa rkk Eolinäieidk Mærker vi
ikke nos, It do bavde Bandes-n
neke km Time san-It Fedsasstc paa
Kliwem den evige, vg den bar
bam owe.
Kæte Lasset! er Gad« bleven din
Tex? Gan du Tige med Waf: »Hm-m
hat jeg i Himlenei og läg-e med dig
dar Im ikkc Luft til nogrt pasa Jor
den· s«j’5-orssnu«kgter mit Kid og mit
Hier-te, faa er Gusd mit Hier-fes
sk«l·wve og min Dei windelig«.
(Sa1. 73, Lö. 26).
Hvor sasndt og qurt hat BiTkop
it ngo dog fanget om den for-gekn
gelige Verdem
Hund rr der bog all.
»So-n Bei-den ovsminker med Fagek
J Sein-M
Tot er io ktm angger og skinnende
Gar, ;
Dei er ji- kun Vol-let og FkrattendeT
Our-, l
Det et jo kun Gyngeis, Dynd vg«
Fort-Ed
Forfængeligshedl
svfff f l
Reifebtev ttl »Tansketen«.
s:’lf N. B. Lan-« ;
—- i
I. s
La jeg kejste yjemuie fra, tilbød
jeg at strive lidt en Gang uuelism
im .1usjfei:. Zaadam has xeg paa»
en euer anoen Mache die-o Zimva
euer umfer saa jcg mtet ande:
kund-e def1i11e, iua timdc jxg jo al-s
tid firtve Ldt txl ,,T-auj:eken«. .14’u«
san jeg itte egemlig ijge, at W
for JZsjeblitTex bejidder de nimme«
Neustadt-V rhi jeg hat Iige spist
Injn Aftensnmd, trendt mig en ngok
og Eiter en ea. 6 Tuiind zod ovecz
Havet inde i Mormonemes Land
og hvad er der saa at qncwe over?
Mut jeq vil tm prsve at ikkive lidt
aliigeveL 3
Jeg reiste Witz Gemme fka i
Tirsdagh men Omstændisheder ind
M, sont qjovdh at jeq itse com
Wer end til Omohch og faa maats
te vende om hjem og tage nyt Til
lpbz men san vom Ma, oq en
belig gis det i stkygende Fort med
»Sei Nuqelos United-G
Taten qennem Mrasta vil jeg
Mc sige meqet om, thi den Staat
ist im W fwcffeliae Egert
fsqbeh at M jeq stukde begynsde
M at Meine dem, III les MS
W es IOU vilde tw- Ct jeq
wrgcthsdieqdpgusi
Ausdehnt-tastend
which-Wissen
Wiss-pewa
Sens, at de jkke fkulsde Lende en fass
god og fortræffciig Etat Tom Nebra
ska, ndcn a: jeg fkulde oplyse dem
demn· Tot-for vil jeg slet jkke sige
noget om den eller give det Ildfeens
de af, at Leg vil fsan paa Trmnme
for den, Jord: jeg Telv bot der,
men den-org fortcklle lidt om de Ste
der, jeg Emr set pan Reisen.
To jog flog Øjncne op i Mor
.gcs, riter en god Rats Zøvm og
;saa Dem site-Hen, var den bald Zeis,
Zog da W mode godt ndsovet og
Ringen IEwig Nydelse havde af at
Wigge o.: drive i Siengem trat jeg
i Klæderne, eller, svm fornenune
Fall vilde Tige, gjorde Toilette, for
tat komme nd i ..the obfkwation rat-Ei
sog Te Pua Land-Labet- Svlen stosd.
jjust op, og den dejlige fkifkc Meng
kluft km Wyomings Heiland vikkeis
Ide forfr.5kende i den stille Morgen
Ifmnsd Mcn shvorfor var der san stil
Ile omkring mig? Jckke et Menaestr
Hat sinkt List syntes, Tom om Zielen
,og jeg var de mein-, der var owe.
le paa en Gang, gik det op for
Imig, in vi havde forcmdret Tib, ogs
Zmit U: ;—:·":e en Time· for-an Ti-den.;
Pfaffen vor alt-ca halv Fein, ogs
Isdet regnpzs for at vckre tidligt, naar
Linan er «: en Sovcvogm sog da en
jdekig den Horte Mond i den hsvkde
,Dragt kcm insd txl miq i Pontia-d
jtkbkgsmrelseh for-tolle han mig mal
ien pasn Munde at fes Mc Mode
Ifaaet den rigtige Slngs Ovdmgelfcyj
Fett damit-de Fell iser pænt i Reiz
,den ti: ov paa Formiddsagem sinnst1
"sleke sondanne Ting, sont jeg egents
Hig not ordste i Forvejcnx men da«
«han nmeljgvis kom til at hufke
kpaa, m yan endnu ifke hat-de faaet
zBetaling for at pudse mis- M
Iler, Tau blev han pag en Gang saa
zomghkmgelig for at fralægge mig del
qltsmnnxen og Vælte Skylden for dct
hele over san mit Ur, fom je oqsoc
tvttterizgt shavde feilet. Jeg und
fkqldte mäg san paa bodäte Munde
Eos-tagte Dann at jeg fvm Born
var Osvochn me Landet og sclv nu
beede i Udtanten af en mindre By.
Boot vi var vante til at stasa op og
fddre Rufens for Solen kam alt
ifor an paa Hnntnelen o. s·. v., og
du han dertil sit Betaling for sin
Bkamäværte, tom vi jnart Dogge to
i Petlchumsn
Sandstabex var imidiektid itte me
get kniete-we Endeløie Hedefttæf
ninger Taa taugt Øjet cunde tei
kr. Dei bvide Sand scinnede jgeni
nem alle Veqne tun www-better
as Toucr af Hagel-mich III-Erg
cetar og lignensde Planken Tom af
Naturen et nthommr. Ei enteu
Exed kom vt fokbi en lille It midt
: det jde Moskaix Byeme er smaa
og Iang: imeliem dein, og sjældent
fes en Zacnjliebottg paa Lan-det,
th: det drittes iste; Byetne vokfet
op omkring Gmberne. Det hele gsk
Hei triit Jndtryk. Saal-des set det
kud langö Bamm shvvrdan der faa
"ellers fer ud andre Siedet
zka Wyoming ska zarten md
: llzah, og efwrhoandcn juraudrcsde
Londifabet fig, ice-: m mimte na
turskønne Panier-. Vi var Jan mei
lem U og 7 Tujmd zod over Hauch
og jeg v·.1 begosnge med Castik:)ioct.
Tut er en ynd;g zrcmwnjng i Na
turen. Klippen lignek en Borg, som
stoar lodket ud mod Ba::cieg«mct.
ks)1-.:«givclägt um om Burgen var
wusch havde Vinduek og Dere,’
Ziysohullcr og tilstødende Mute ag»
Von-e; oq faak Zantaiien lidt Spic-«
lemm, ihm-S man at stimte bande;
Borgherren og zruem baade Ternch
osg Spende, og dct et let fotsiaaeljgt,s
at Zolkefantasjen hat give: den Nov-I
nkt :Klippebvtgen. l
Keime Egn gvek i det bele taget
frit Spillcrum for Ist-neusten Nu
køcer vi fordj en Klippe af wd
Saul-idem Den staat nd imod Bene
fpotet M en skaw Kant, formell
som Musen m en Oceandamper.
Den soetste Tel besqu as ltie
Klippchxokce, tastede mellem hvers
andre, oq imellem dem Jokd oq
Gme. Waden sont Dritt-wen
fta den bliver sperre, set vi We
Mast og Sie-steu, UNDEan
LIan etc. Den over Mel
Mer Mgcedrem lille oq merk,
og W et der hoc-de Man-Mai
og Wie-erer- Undet Test- Illus
ren bar M en Fomuumelse, fom
um M feiledh oq Sau er der ikke
W es g- dreinm
Iciwerenslipphdericfsj
standfetndhutdusmedsicch
NUMJWMW
I
store Ugler og Ter faa lckkkersulmeI
efter os·
Echo er en lille elendig By. PosH
äyusct er of en saadan Beitasseiched,j
at llncle Sam burde rsdme over
Hexe Kroppen af Stam. Der er kun
en Ttng i hele donne Elendigshed
as en By, socn frengslede min Op
mærksomded,. og det er et Has, fom
ifke er bygget i sidste Uge; men
ægte gammeldags anduer, med 12
scuaa Ruder i hoc-m ud as hvilke
tmek Gaumen NetUer og andre
Husblomftkr vi Doerflssdighed. Om
krjng Hniet er en Haue, om Haven
e: Ztakit, og det hele er holdt i den
nydeligste Orden. Jeg vilde gerne«
have vids1, om det ikte ikulde vcere
en» Don-steh fom bot det. En af
sdisse gansske almindelige, solidedons
stere, ssom er vant til at komme op
om Moment-m tidsnok til at holde
Jus og Hovc i Orden og hol-de
Fund-et fra Menr.
Her kommec vi nu farbi, hvad er
kaldt: »U)e Tevils Slide«. Delt
oppe fra den Auweh-je Top og li
ge ned til Banefporet staat to Ræks
ker flade Straf-locke- itillet pm En
T"den llg Palisader. Ned imellem er
»ei- sma- mippesti eue- »Hu-den
Ist-i smitejumveueyeksveu imp
pe facht-r for Meintest-h men er
lig en Rutchebnne im Bierqu
ned til Weh-Ach dg Idm den lis
Igerdetialstusildbsdbmäei
KMttuktsonm og i Omsivelleme,
hat For-Mist atter sat i Gallop oq
ket Wen M Apekslinq gaa pqa
Sjov og lade iig sc privat Tit-ell
Men tm W vi atter at Im
nob- fsW den heilige- klare
Mosis-Im im Wer W its
W- ists NM M
faa Tusind Ellen fra os. Maafke vil
en eller anden af mine oplyfte Lee
»7ere indvende, at Distancen hat nar
iret mig. Nu, derom vil vi iile ki
:v-ee, rhi jeg behaler alligeoel min
Mening, at jeg hat vcrret Eneen
faa need at vi med en halv Timeg
Trav kund-e have naaet det Ziel-,
hvor vi lunde have sneboldct htns
anden midt i Juli Maancd. Mcn
hvor er den klare Streut dog fri
stondel Man san næppe holde lig
im at springe af Toget for at vade
i det kslige Band og fange Hunde
ftejler, akkurat iom i Bamdomsti·
den.
Nu lmr vi de dejlige Erimrbare
Tale ind imod Ogden og Salt Lake
City, hvor man can vande baade
Bevor og Marter og faa en rig
Mk. singst-Gerne staat saa fro
djgt iom paa de danike Øen snen
drevet ltærlere fkem as Bannen,
og Hset ligger i saadanne Lag vaa
Eva-one at man net-we lan tro line
egms Øfne.
Ogsden er en driftig Stad, et
Kunde-winkt for Tmfiklen Salt
Lake City bissiger jeg, om Gud vil,
paa Tilbagevefen
: Vi er inde i Mantuaner-net Land,
og — til Trods for de Wbare
Pale, —- i Beet-net Land
Saa naaede vi insd i Nevadas og
Talifotniens Sand-steu. Bindi-ern
’lukkes M for at holde det five Sand
ude faa nieset ckom malng M
hers hat met Sandflugt Orte imod
Biergene ligger du Ob- smd i
W,oglmrtervilndeimsllan
Minerva Dei W M ov
M M i M
W n Ist
W D
Z. L
Zg g-?
ZEIT
Er clet iornuitigt
at lsde Deres Pest-ge llgge i html-eh
til Z ellvk 4 Procent. nur der dmles tm- munmz list-sus- Iiltko ojk i nun-s
lekiklcle met-e silcre Plsclser kos- Pcsnmsnes Anvenil·-lso, lnok Portions-ten bis
lober als srs lkl til 50 p(’k. ja michs mer«-d 100 oft
Elsas et vel meke Ilkltett
esml like Klasse- nsl bpligsemlo Land i gnle Distriktokk
Ellet Bygselottet l Kyot,
hvok saht-txt Kapital bringe-r lliim l00 Procent o- csnclnu more!
cllek st blive Ueüejeke i es Okssnlsttlom
det- ek orknnlskrsst for ist gis-Its- lhm i stsml til mkkl sm-- lmlslmd It opnu
I Isksoltl like-II stok Portions-see not- llanksren oa Kapitalisten i dete
Fokketnlnsek l
slcklv stnln ektet fri Oplysninser. Kote osk Psmslettsk Com De sinke-H m
Not-U Ul
lsenricksslsalvorson Zo» cul»
caus- Otkice: 131 A. Its Ave, West, Ost-ask du« cis-tät
U. s. Use-: Iiöoy North Untat-.
NoRDssK KoNkasATsoNs
LEKStKoN
Indedoldevde Potklskjng over ngtige Läg-· Sonn-do
og Besteht-, som sorekommek under Las-nis- os i stahl-.
Mi- Udksve, med supplement.
Tilgt-me- ovst 6000 sitt-r indb. i I sinkst II solch-n
Ists mal brav Lædensyg og Bitt-very os Titel i Guts.
Nu m succ.
Dom sowinljgo erk bit ikke ssvnes i tion sticht-I It
cis-sk- cUct aonko Esset-, nur des ksn su- kok s- mäs
Pris. litten-ins tut VII-Ist tot NOT
DWE LME PUBL. Eos-I
IM, schr
Lave Takster
paa genuemgaaende Billettek direkte fra Tau-nack,
Nokge og Svcktig med den nyc
Norgc - Amerika - Mexico Linie-s
m nye Tampctk
.,Tcxas«, »Notcgna« og ,,2I.Ikexicano«.
Tanifh Luth. Publ. Hause,
Lokal siAgcutur.
Blaiy Nebraska.