Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 23, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sssozCE Danmarh. IPHZHO
—- ILIL -----
Just-de Sjuderjydet pqa Les-s
i Beil-.
Befle, 6. Juli. Til Beile og
Dmean ankom i Eftermiddag ca.
1000 unge Sinsderjyder. Ester at
Wringm var fasset-nach sam
W man M Muspludsell VI
Wde derfra i Procesfiosn gen
nsm den stærct flaqimykkede By tsil
Fest-W i Ninefskovw Her
W 2000 Mannefker til Mode.
W for Beile fmderjyds
fke Foreniwg, Liege Ast-ou wd
Bew, Ihmer der sholdstes
korte Taler af Adfunkt Ida-y, Pa
swr Grell i Ihmer og Formen
den for de Mit-W hnsderjydsfe
Forewianey Ren-tie: Aer Erstens
sqmt of Mrjysderne Bertsl
Schmädt af Ulkesbslskov paa Als og
Andreas Grau asf Nordborg.
Derefster famledes man i Skyr
tchusseh i Ewig Have der gaves en
Fräuftssfsoreftilling asf Direktsr Ot
to Jnoobsens Selskab, fom opfsrte
»Hagsborvh Vg -S’tgne«
Beile, 7« Juli. J Max-ges sam
IedesSMderjyderne paa Vejle gam
le Kirsegaard for at nedlæggeKrans
se wo Krigergrwæ
Paa Thyras Høj i Jelling af
hokdtses i Gftennkddag et M«-de, der
var bei-M af 6——7000 Mennesken
Her talte Seminarieforsmwder Nik-»
dun, Paswr Thomaser af HorienQJ
Cenfior P. A. Rosen-bera, AsnsdkeasY
Grau ais Nordborg og Pastor Eriks
sen crf vaøL
Seminarieforstansder Nordam uds
Iastrsde Tanken om f Jelling at rei
fe en fwr Mindesten, hwri Fkujde
individer allezellixkkgs historifskeMins
det. Der blev paa Siedet ind
samlet Mdrag shertit
Sluttekia takikede Andreas Grau
for sden store Greift-HEXE Egnkn
hovde Bist Sanderjvderne Dis-Te
oft-effek- i Affen og i Morgen.
Landbrnssbemaiug. (,,Uge
sit. fvr Land-NO Atter i den nu
cffkuttesde Uge (5. Jule er store
Oele asf Latrdet blwet hiemsøgt Of
stækkt Uvejr, Ihwr Lykmedslasg ikfe
blot hat formt-sacht Rade pag
mange Ejendonmke, mikn ogsasa hat
fowolsdt Tab af Metmeskeliu Dvek
heke Land-et shar det de jidsjte Tage
regnet umuadelig streckt; sflere Ete
der er nedbøren kommen som tene
Skykmkd og der er nceppe nogisn
ng fom i Øjeblkkkex lkder und-er
Vandmangel J Almsinidelighed hat
Regnen fikkert været vekkommem
de tmlig afflaaedc Græsmarker
trængje til Futigshed, for at der
kund- komme Liv i Gtæsvæksjm
W: Hveden var i Sttädnwg og
starke-den fwd over-for denne Pro
ces, Wtil Fuqtigshesd er MmeD
for C leet Aal komme ordentlkg
ice-mun- -
Nogez ans-et -!·- an Nenn-! :kkc«
er kommen-: : ex: ".1«.10«7i: »ich-« I« H
san Uns-sind d: Tun. u-- Eidisn If
at gørc Amt-c u,;«·.1.1 Zmr f«-ru-:sl)t
nagen Fortræsox Den Enr i Lwcrt
Fald mange site-der sgaaet Zæde::
ret betydejigt riet-, og sæklhx zude
sdette Vaarfmdew Nmt 1·swde«1 er
jo i Aar i over-ueje;kdc Grad Tun
Mad, Tau den Ihm bedre kunncst
msodstan de stærke Vandsfald, men
den svære Baarsæd cr mongc Ztes
der Hulden mu. Da det er sket wo
et san tidlzg Abs-Punkt insden Aret
et stredet igennem, og uden at
W et Met, tøt man bog
Ist site sig sod- Fvchaabnjngek
M, at bei imeste af det vfl reij
sig Essen
stldist Uudetfkud. Hist-ring
6. Jubi. Sparekasseiwspettomtet
hat efter Eilends-ragt Wyu aif
Wissen i Hist-sing bear
drck Mosen IMM, da der er
-WetdeeMt-dpaaca· en
ZU M Momr.
W, S. Juli Om Lan-d
- .- Wut Wirt-ins oplysei
-M-skk, « W W i 1911
Eis-M n- Jam
l
Iforevift en konstrueret Aktivfoktegs
nelse for Reviforerne.
Daqu Prätension-fund Bestyi
reUetk for SkanidinaviTk Selskcsb
i Hamburg» »der bestaat af H. Dor
nvnville de la Cour (F-orman-d), O.
Pongtopkpkdum Awtcheker V. Han
"sen, Dir-Mr K. Wonsild og cansd.
juris K. chnn Vedtog paa et Tots
dag sden 4. Juli cfholdt Beftyrels
M, hvor Mk Verdensfams
sfunsds fungerende Formand, Kon
ful B. W fra Michavn var
til Siede, at indmelde» Selko
med dets Medlemmer -i Samfundet.
Selskabdt i Hamburg er sden
for-sie danste Felsenng i Udlansdet
der That indmeldi sig i Verdean
Bideufkabelig Udmætlelfr. Prof.
Kr· Nyrop lbar i Ftlge ,,Pol.«p
faaet Meddelelfe om, at Masdemiet
i Berlin hat tildelt ham Diestkki
sen, cder Meles hveri fjevde Aar.
fsor det bedste Vætk, der i de fire.
sin Aar ek Mwmmet wo ich
womixnske Filogis Omroade Pri
Ten, der bestaar i et Diplotn og
en Sum Penge Tyldes Prof Ny
raps ftore foe Grammatik, shvis
sidfte Bmd udksom i 1908.
l
i
!
I
Damit-. Awtskek J. S. Hi
von Eggew Eier as Ansammka
i Visiten er asganet vcsd Dpdem 66
Aar qammel Den asdsde bar tidis
ltzwre vasket Awteker i Uldum og
Me·
Uveft pas Lerne. Abs-tilde T
Ika Veswksd Denkst Jekkssensk
Fuss i Zvlrød er i Mermis-bog
msdbrwndt vod Lvmiedklog
Næfwed Z. Juli. Husmand
Fwderik Jenseits Hus i Sau-We
ved Ringde er Wrwndt ved Dyn
WEBER-a
Ihkøbisng F« 3. Juli. Uckdeks
et Tot-derived i Tag flog Ltmät
ned i Rennmisnge Elekträrktetsvckrk
vg sdelogde H Fslge Moddeielfe fra -
Anlwgsingenkmn de to Tellessifs
bete og nogle Mira-neuster mai«
Tiroler-. Sirt-den andmger ca. 1500 I
Kronen
Soff-Fing 3. Juli Mk flog
i Middags ned i et gamma-It Hus
i Ende-Ihn ved Saxkching. W,
der tilbørte Ward-»F» Carl Mel
fem Wirt-die
CNIIHEL 3. Maj. Et shazfstxgt
Dordenvejr med skybmdltgnensde
kkiegnskyl imi i FOrmiddag hisn over
Gedsen Ltmet Hog ned et Pat
Ssteder og fnuste Mnduerne i flerei
Ejmdonnne Wen at made Samt
lige Megrafs og Telefonlksdnimkep
blev Mk
Lust-Brandt —- Trtkbt as Lynktsz
Aalbvrg, I. Juli. Under et Tor-II
dksnveir Sen-das Moran 71051 Its-H
net ned has ijardescr Madsi Erst-:L
TM i Tuisdjl ved Svisrsimw osz
drasbte Eierens LZCarige Son- Wes-h
tsc» Erif7m. der Ovckwldt Hin ma et 1
Lsosftsværeske
-- Vcsd mesdskag Irr-ishrde E «
War Ztmskbuset til Ward-m VII-L
holt ved Tylstnw St. «
Ziklkobom 1. Juli. N. Hau
rums Gaard i Dulby ved Gjem
er i Gaar Mvrges fuldftændig neb
brændt ved Lynnedslag Jn-dboet
"brwndi)e-- As Lebende widest-End
te Fjerkræej. Gast-den var for-Fik
«ret i Wqwingemes alm. Bran
sforfikring
Nwdkjchins l. Juli. Boelss
mand Johan JohanfetIs Efeu-dont i
nggelev Ostede wde
W Ilsften veb MADE En
O oq en M www.
Mmibo, 1. Juli- Lørdag Af
tm flog Lynet ned i en M
n«ing til Muts-o Mejeri. Win
gen, der var fotsiktet for 3500
Ich-» nodbrændte
Amet fbog ned i Pastor Rosen
arens Essen-dem i debn Fru No
sengren W af, Mshget
»Was blev redet i Mr og
st Tom W of Taget redet Ef.
-W at Reimen sit-M mä
As M en Dei M.
IWMMC
..Ksomsmissionen af 1912 til Viuvdes
tin-: ask Entsinnernks Aktigver«,
berer : Denne Tisd UT Juli) Lan
det og er nu must til Sskive. Kom
nnissionen kmscsr i Folge »Es-IN
FVIMIR med cget Tog bestimmt-de
crf et Lokomotiv og to Salotwogne;
den ene as bis-Te hat været III-rede
rik den Syvcndes og Grevinde Dan
ner5, og den var Konan insds
vil 1900, da den blisv fasse-rot fom
faadmd Endnu finde-Z i den gam
le Vogn de komme Møblcr og Gen
stande, sum da den Its-ad til ervs
insde Donners Raubiqu.
Eu lille Tyvekuægt En lsmrig
Sjn af en Achejsdsmatrd i Kvlding
san forlodem at kst Postbud oq bani
Famile forlod deres W i El
megade, dg W var de bot-tie,
før shan gennem et scheut smaewde
Vindue kmvledes ind i Lejle
hwr han fandt 8—9 Kr. i Kons
Hamen han medwg desuden en
Wunde og en Vol-d, men didse
Genstonsde kastede han dog ftmx es
ter i Auen. Den lille W,
der i Fjlge ,,-Kold. Folkebl.« ogs
faa hat mret paa Spät andre Ste
der, vil rimeligvis paa kapd of
sin Ungdom flippe med en alwtlig
Rckffet
AndetssCemeutfabkiKem Jydsf
Art-MS Foderstoffsorretnssng hat ded
tsaget ost yde et Lasan poa 200,000
Kr. til den projiekterede Aiwdels ·Cc·
meutfabrfL og Summen into-d Garan
tifumcnem sdet hat femme Stir
reife, That man da ex BVML der fif
nsr Fabrikwa Qui-reife Gfstek
hvad der meddelcs i ,,Aal-b. Amm«
ital Fabr-isten ligge ved Limfjordem
og sden skasl staa fækdig næfte Aar.
Ilidvalget ihm flere Grunde pack
than-zisch og AssfgstelTen kan tm Mc
ladse oente lustige Ema fig.
Sukketfabrikkeu ved Obhut Od
der, S. Juli. Et wf Hads Herred-;
LanMrening og Svlbjerg Lond
Morening ned7m Usdvalg til Un
dersøgeskse as Betingelsctncs for Ou
rettclsc as en Zufketfabrit «- Habg
öerwds sbar nu cnsdt sit Arg-beide
Usdvalgcst smibcsfaler Taste-Miss- as
im -Fs;er, -o;z der foreligget nd
Irbezsdct et Projekt til en Fabrik m
Ewrmszdelse as Roer fra et Amt-l
If 3000 Um Land cui-d Uidvkdcskse
til 5000 Ur. Land
Poia et Mide den 17. Juli vil»
Jen enidelige sTiegnjsng as Akeal fass
segaa Der nener tilvejebkagt tmi
kam-m pag 1 Mia. Ak. i Arm-J
l Mill. Kr. i Andele og 1 Mill.
Ir. sum Laun. Man hat ist-grun
xst Haab om Hutte fra de toben
yavnssfe Wanken Zagen sko Mc i
Ivden den 1. August Fabrik-ten
Enkeö slogt nor-d for Oddet
Ttmt Fæagfclsbetjeat. Horn-nd
5. Zuii. Tcn Zag, »der eftck Janus-l
nknisxemstis Regasrmg dlcv rcjsl
nod m Lpsyniiintxcnt pau Exrafsi
vonstatten ves) Haken-z ei nu tut
ot. Betjutten er for sit zoryoldj
wer for Jüngern-: wann W La»
kess Fæ11g«ei paa saskwanlig Junge
"oZ"1; des-Juden ital han deute Za
nsng Omkofmänger med lu« str.
jl Aftor og S» m. tjt Lesen-on
Fykfteligt Wes-g. Tcn tyfke sit-j
"oryacht »quna« med Preis-Z oig
Brjnscsfe Eitel Friedrich af Preus
fen Vim Bord anfom den ö. Juli
Eil Nachts-D eskorwrcst as en Tom
dobaasd Medcns »J-duna« blev hig
gmde paa Nin-dem lw Tot-Peda
baasden inid i Havnen Kl· 7 gik
Drin-sen og PrinTesjen i Land og
forevog, let-sagst af tso Herr-er og
MM en Smdferetur gennem
Byem hvorfm de vendte tilbage M
Neste Das til Morgen vibde
»Mac- dea« Eilejle til Singen, spor
fka Taten gis visdere til Ehristümsm
Den Trudljfr. Deltagekne i en
Zwan am tmadlss Telegwies
ring, der den G. Juli og flg. Do
ge holdes i London, lbar as dæ mess
tigie Matwsnisellkad Ider Mo er w
pwsfonxeret i Avkvferencem W
We til at befe be stoke Fug
two-O fom Selsiabet eiek 1
Los-den
For at Mkereucedeltagerne os
siqt M faa Lejlighed til ask Ist
W We dicke, iM Haw.
MW M Mk Mc«
W s at werdqu en Des
M L Wiss
fra defssgsstatkonen i Lyttgixy vesltis
ernhovn til den Vald. Pauler
fke Ztation i C1tlleteoack. Demte
Ztatiokk Tom aprindelig er anlegt
as det swre eftgesile Selslah der
Miso dannet t.l at ndnytte det Paul
senske System. efes nu läge-Tom solle
andre Kkstftestisoner m· den engelfke
Etat
Rasse Skolcbitn· Man-m Stole
var Sorledcn ma Ikdflugt til Aal
bo:«q. Ved Togets Afganq ovari
gcnen km Mel-dran Station kom
to Born for sen-L sog resolut begat
de lig til Feds de tre Mil til Ho
bw for om maligt at naa Tit-get
der: men ogsaa bet- kom de et Kvars
ter for sent Stationsforstansderen
biwde knisdlcrttd hat om deres mlke
M-orgenvandring, og lmn tog sig
ffl »Um Av.« af dem, gav dem
Mod.sog Dräkke og Fendcke dem med
Mädng til Aalborg, faa de
sfjf den sidsste Tel asf Udflugten med.
Es tu Bebt-ist Laster-en og Bsrs
neue fra SoliFOede Stole var for
ledcn Akten efjer en Udslugt wo
.öfemvejes1 im Heming. Vag den
bagefte Vogn cyklede en Zion ckf
Jens Kunz-sen i Vorgod men ad
sor Her-tiner Televærk blev han,
ude at man paa Vognsme hemm
fede det. aif et Pia singe ere re
vex ask Enklen, Ton Gan smrtedc ned
ma weit-in Flog ej stort Hul i Ho
vcdct og blev liggeme sbevidstløs.
Voller-te lud bom ligqe og for
««:mn-dt: smen neiget sener TIle
skcn liridigixigs Hunde-: U braut i Hus
fvr Ratten. Sagen blw ifl,1. »Bist-n.
FlkbU meldt XII Pol-tief»
Skildpadde og Rotte-. Pan estr
föotcl å Ema-r isr man Tiemt Pla·
igct as Retter-, og sda Verm-n ihiwde
dort, at de tun-de for-drivcs asf en
Efildmdde, auffasst-de ban sisg et
Eier-»Mot- af dessts Das-Inn Stil-d
mdden blw san en Listen sat ned
i Nujlcskkkldmm Lwor Rom-me hu
fmsdc Hærliq Eimm men mvüMOts
zusn vifus det TFJ i·fl. »Zum-r ngl.«
at Not-ferne Miso todt baade Eis-web
og Bcn m· Sfiidzvdden
Ct"mckkeligt Zaud. Bed Usdsgmvs
niuq i on Kerl-der vaa Geier-den
s»V?lle-riw« i Falk-um blw der
for-leben sundet et Menncsskehovod
udsfaaret i- Fyrmrm Den merk-ke
lige kaomäa, der saa nd tik at
have ligget i Jotden i strenge Scot
blcsv indsensdt til Muse-et i Hfsrrimx
fdct man entwa, at den mutig stam
mede km et gammelt Afgudsbillsde
eller Ihnen-de
Paa MuTeet tagel- man dog fil
Wmdi Folkebl.« Sagen lwt Ism
dke Wdeligt, idet man mem,
at Hovedet hat viere-i benyttet fem
en garsffe glminsdelig Pan-Mut
Musiket eier i For-veer ej Pa- Ets
emplarisr ais femme Flugs
»
Nu Tstvchbtif L.1cmk-,1, -s)» Tru
nk Tiszr III-N- .,-Xan:smosc« i
THE-: :sr Ihmme Zt er i Sommer
bit-Um makuxnmdt tidssvarcnde be
mswsdct cui-d Hann tE1 Produk
tion as Tau Ehre-L Pwvrictcrr
Van, fms lJM ·—!I·’-«17pn netdchIe
sog bunymis WZ Missistancp af Ost-de
sssislskalnm oq dist bar th 7iJ, at den
»m- ««c1’1«de«lc-k- who-III TLTCÜM Mate
rialef er godt. Eiter de mwasrende
Prkser er der halt-des i dct IMM
Ldet nu er inddmget under Arbei
de —- ca. til-«- Bd. Land. Tom for
ca. H Mill. Kr. Tor er müsan
LokomobiL Maskincr. Tiwogne etc»
og tidsfvarmde Drift er begyndt
fsur en Bd fisden, Det et Betssigten
soreljbäg at product-re l Millszn
Tsrv pr. Sæfom men Produktionen
ksan 1rdvides.
J ca. 1 Mils Omkwds er der
Use Masker- -det dem-beides med
Sols for Ofe, im den M) Tswei
Mit giver en stvt Del ask Egnens
W leitete Ist-sang til ack blisve
soriynet med Bræwdkel
Atti-met ask-es. Ksbetchswm 17·
Mi. Miinget vaa Island blev
wohnt-E Miste Mondes for firste
Ema eher sde nye Balg. Dei mode·
wie Mewative Parti bar et be·
WHAT FISMII T beng Orde- M«
iMiOnister Hans Mtein, der til
bit-er bei moderate M now
Stil Aktingeti Mkdent Man ven
set von-at atdett M MMWH
Jenes-m Juckt pil ttæde Ef. ·
Er Te bleves klar over it
Dassslse Bågkr er ißlie duns?Z
ellers
lskg Mast-se til nedenfcuskade.
1
i
1
J Januar og Februar averterede vi 24 uindbundne thet ind- j
delt i 4 Possen og efter dest stock Antal Ætillingek, som stksmmes 1
de knd, hat vi Lov til at flatte. at man ch os ket i vor Paastand I
ow, at tiqu ngek ikke er dyw Nu has vi ice os ti: Opgave at !
wiss q- dem ter- hrpk gckrdek umwand-se men oqsaq whom-km- i
Byget Der-for fslgmde Bild-nd: J
l
i
l
l
I
24 gode indbnndne Bøgcr for 89.00.
Beispqu Nr. d.
Dunst Folkeltkisiss — fltstr Setir.
. 1»Fredsfyrftat« og »Fort-Mk To Iomllmqek as Tat-it
Etlct 192 Sider. Brit 50 sent[
2 ca Wldags Piqe Fortælling for Ungdommen d
Louis- M. Alcott Den engelste UW of M kostet 81.50. Is0
Sidet Bot Brit 66 Gent-.
Z. Dtstmnew Juloforteelling of den verdenskendte Forfcttet
Gutes W. 159 Sider. Brit 40 Zenit
»t. Øen Orss Perle. En fortkinliq Foxtekllinq fka NV Eng
lcnd as set-Witwen til »Ousel Toms HAVE Nu M
W SM. 222 Sider. Pris 50 Genit
5. Lægens Dotter-. En yderst spendende Fortællinq of den
M engeffke M Sit Walte- Scott. 252 Süden Prii 60r.
6. Fritz Reuters Fottællinger. Et godt Udvalg af den be
t— W M Wirt 222 -Sider. Preis 5s0e.
Alle 6 Bagek i Helfhirttmggbind og slere as dem illustkekede,
used tilsamzmen 1397 Sidet god fund Falk-lean tilbydes der
s famlet for 8200 netto plus Porto 25 Cents.
Bose-alle Nr. s.
Seit pay-lett kristelise Statuts-Jersey
1. Bunqu Lch pg Noah-. Bearb-ide- cs Pasipk O. Miit-M
; 287 Side- Pkii 65 Qui-.
2. Den hellige Ktig mellem Kong Shaddai og Diabolui Im
Mdellen of Verdens Mtqd ellek W og Getreu-bringen Of
W MteijL As Johu W. 834 Sidek Brit 65 M.
s. Nutidsmctwrer. Ued owwr I. E. L. Grase-Raimme.
218 Sidek. Pris 70 Cent
4. Undanks Levnetx M hans Eftstftlger Biscop Rimbekt
Med Nodet ved Prof. Oltit. 230 Sitten Brit 66 M.
ö. Poa hellig Grund. Jlluftteæde SMW fw des Mist
M af Past. Ludvig Schwellen 279 Sider. Pkis 80 MO.
S. Augustini Bekendelser. Med Form-d af Post. C· Münster
343 Sider. Iris 65 M.
Alle 6 Bis-r i Shtttingsbind med Subska M ttlscmmeu
1686 Bibel-, for MLZ Wo plus Porw 30 WI
ngwkse Nr. 7.
Seh sode kristelise Fuss-linken
I. Ung Erst me StdekgqarT Fortalkmg fm »die-umst- Vi
le«, af Vitalian-. III-kommen pas KirNiq For-Minos For-los
1906. 184 Stder i qukt komposneket Bind. Prit 90 Gent-.
2. Gud er min Fresse· As Eugenia v. Müzlaff. Frq Tyfk
ved Olga. Udkommen under »De nnges Ast-W« 1898. 808
Sider. Pri- 80 Genes.
s. Jadwiga. zortcklling fm Ruslanid as Mk Schritt 155
Biber Ptis 50 Wö.
it. J bang Damit-. Fortckllkng om Stank-Meri- cf Heide
Mir Fra Engelsk ved Oiqa 212 Sidek i W W
Bind. Meers For-lag. Priö 80 CARL
ö. Gemmn Ismene Jndre og vdre Liv stildret as M.
Its Spean ved Mtor G· Münster 528 Sider. Nessus Pkis Il.
S. Lys i Mit-set Fortælling fra den syst-must- M. If
Annie Lukas. med Formd of Henqu Knutlh M for K· F.
U· K. tw. 272 Sidetc Pris 65 Tenn.
Alle 6 Boger tilsammen 1659 Sider. alle kndbuwdne, til en
W Bogladapkis as 8-4.65 —- fok tun 82150 plus vom 80 W.
Bogpakke Nr. s. Pl
Roger til hvett Mehle-I If Familie-.
1. Gennan et Naalesjc En udmærket Fortælling af Hesba
Streiten Særdeles fmikkt indbundcn 377 Sider Pris 80 W.
2 Wilhelm Posselts Levnct Den bekendte anfermiistonms
Selvbiogmfi. Oder-Tat as Post. (5rove-Nasmus««en. 288 Sidek
Iris 60 M.
Z. Weg i Ofen-met Sn Bimepoftille af Post Denk-o
mit-up 236 Süden Spec-l nedfqt Pris 60 W.
4. Leb Sciftende Belysning. Formllinqek for Btm og unge.
M Frida von Krmwss Oversat as Post. J. Dalba 101 Biber-.
» Brit 40 M.
» Z. DanfksAmerikanfse Windes-lade over Kvng Christian tx.
J samlede as Mai-wen K. Machiesen 287 Sider Tit-oft paa fint Pa
pik as sman udstyret 10 Jllustrationer. Small Zhitttngsbind
E med Titel og Krone i Guld. Ptis 81.00.
E S. Fu- Ws M. En skonomill Mldninss Kege
E os Syltebog og donndbog for Ousmsdke 289 Sidet med bild
fktmdigt Miit-. Godt Papit Særdeles klar TWL Speciel Brit
75 Mc
Alle 6 W med Ulsmmtsen 1578 Ader- iolidt indlnmdne for
82130 plus M 35 Senkt
Qui-.
use 4 passe- — 24 wozu-me vsgek — mai sit-W wo
Side- iod so fund dankt Was for two plus does-umwu
W, de- s de fu« tin-km sit m ket aus-day m
M sendet W MA·
en wiss-»v- Iiaeduius for Wams-mer so Bis-W.
Wisse-UkuIeuommwpkims7zczwsppk
sind.
Essen-u ten-ke- M sonst-n tu da- von-tax sei-.
M Mem M M
slsh M