Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 23, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
;- som det swdvanligt ähedder om hinn,
en wf Festevfædrene til den Omvælti
Hning i Sind og Tankegang, saavels
TYsom i ydrc Fovhol Id, der er kendt i
rHiisdorien under Ncwnet »den franfkc
wolujion«. IIer Gans Jusdfltydelse
fktrwkcer sig meget vsdere end det
Isin er en af den mode-me Verdens
ore Profetcn der bar visst eller
ølt de Beic, som 31 lwgtcrtte vilde
sittsdre En fanden Mond er der
For not væpd at gsre Vetetrdskab
Mod, og dertil er dser rig Lejligshesd
i ovenncwutc Bog af Professor
s"H-7"fsding, baade hvad sbans Liv og
"’:Tmtkegang angaar. Bogen, hvjs
Motto er dcst finfke Ordfprogt et
Billede af N-ous1«eau og falder i fol
gende Hovcsdasfdelingm
l. Rousfeaus Vækkelfc og hans
Problem
. L. Roussean og Kanns Beten-del
Ifer. « I «· f T l
s. Liv, Kot-after og Vasrken
4. Rosusseausji Fjlosofi. —
Bogen et særdeleg goidt og livs
ligt Tkrevetn For almiwdclige Las
ssere funde man have ønsket, at de
: sfransfe Citatcr kmvde vasret lidt
fette Dog er de flefte af dem en
, ten over-satte eller af en saadan Na
- tut, at den, der kan Ioefe Enge-Ist,
T M kunne fokstua Meningen asf dem.
Som det vil fes of Jnsdsholdsfvrtegs
net-Ten, sauvelfom af Title-» ins-schol
der Bogen en Levnetsteaning as R.
Melfom en Redegsrelse for de
baden-de Tanker i hans Taufe-buck
ning. Lad mig tilføje, at Levnetss
stildringen fylder de 80 Sitzen —·
, Og med der famme gives der en
- Sfildring af Tiden. hvori han le
vede og af ikkc faa af de merk-felde
Personligshedcn illkasnd og sum-den
web shvem Rousseau kom i Ver
ring, baadc vcnlig og fiendtlig. —
Roussseau var, sagde jeg, en nun
selig Mond i mer ensd en Henseende
Jkke mindft xktærkeliq er lmn ved
den Frigende Modfiaclfe mellem
hans Liv og Leere, som atter og m
det møder en. J en ældre chnetss
skildring of sbam siges: Von-ziemt
vor en Mond as ualmindcliqe Ev
ner. levende Fantosi. dyb og ftærH
Miene en Messer i Sprog og Frean
Wing: men Thon var »den 7wdelig!
Mvor, sordi Gan var uden Tro, og;
bei-for i evig Modsigelse med fig:
sich-. Hcm predikede Dyden, men?
»Es-Jede ofte Lasten: han angreb
- Videnssaberne men wrkedc dem«
. bog, han anpriste Sasdelighed, men
. ist-drehte oste Ufcrdelighed i sinc
Misset- —— Ogsqa here-n vix Pros.
·- Hekfdinqs Vog give Besked paa sin
, Maade Tet er ikke lidet mærfeligt,
- at en faadan Mand, der den stmäte
"-De1 asf sit Liv levede et wiwdeligj
: Liv, kan bade faaet Tau smægtig
T Mist-den« Tom W vimsig has,
ZMc mindsst i religisxss HeMænN.
For at kunne fsorftaa dem-, maa
man lcegge Mærke til, at Rousseau
grillt-der Religionen, ilke pcm nagen
Aaibenbaring uden fsor Menneslet,
men i Menneflet, i Menneskets FI
lelfe. Derde bliver egentlig alle
Religioner lige gode og navnlig
Oliver Neligionssstridiabeder umnljs
ge. Og det er -no;1et, den mode-me
Verden smer som· R. gik over til
sden fatolsle Fdirle engang, han var
i Knisl1e, og sisden gik han over til
sden protestantiske Kirke for at kun
ne blive Borger si sin Fedebm Gen-f.
Men navnlig er Nousseou kommen
den moderne Vidensfkab til Hfælp
smed at finde en Plads for Religio-(
nen. Ncwnte Visdenfkab nma nesnlisg,
rnener den, konlekvent for-Taste al
fMuskel Aabenlmring og navnlig da
alle Undere. Alligevel synes den
iskke am, hell at komme as med ,«,Re-I
ligionen«. Den lcegger man faa then
til Fischen, Religion er Følelsess
mindeking oa dermed er saa den Sag!
i bedfte Orden. — Dei er ier lidet.
interessant at le Prof. Hoffdina,(
for llwem fo ogsaa al speciel Raben
barfng er en Utnuliglhed, omstalet
denne Sisde asf Roussemts Tonle
aang. —- —
J M Oele et Prof. Wffdjngsi
Von memst interessant ca ika-l
mindst buvde den være det for os«
Tom lwcsr i Amerika, Der er nemlig!
ingen Tvivl som. at dettc Lanst For-l
fatning er bygget paa de TankerJ
spm Rousseau bar udtolt i sit merk-;
kelige Strisft ,,Contract Social«.
(1762). j
Og hermed vccre Bogen san an
befolet mulige Lystshovende.
i
————— (
l
!
l
2. N. P. ArboesNagmuss
Ten: »Im Popyrnsbladet til vort
Nye Testamente«. Kobenshavm Gnle
dcitwlffe BoghandeL 1912 — fu«
Sider — M Cents.
Fette lillc S«krift, der er det 8de
i Isiaskken of .,Rcligionsth«kftoriskc
Zinaaskrifter«, som jeg tidligere that
qfort opmcrrksom paa shcr i Bleibet
— er sfrwrt as den Prcvst i Dan
mark, om hvis Navn, sder i den
Tidsns de bar staaet faa megen
Strfd, idet ban, twds sdek han for
nwgtrr Kirkens Tro, alligevel ikke
vil opgive fi-: Præftecmpbede indeni
for Fokkekirkm Ali-ne as denGrund
qaar man til Læsningen af det lille
Skrift mod ikke liden Forventning.
Den lille Bog er langtfra sden
Wie eller meft radikale i den Se
rir, tmvri sden er fresmkormnen. Den
etfintbaadefkwvenoqlagttll
Rette, forfnnet mwd simaa, pikantc
Historier af og til. For-festeren gør
Rede for, hwrledes man Tkrev Vo
aek og Breve paa de Tiber og Ste
der, hvor bet nye Testamentes Strifi
trr antogcs at vcrke ovftaaede. kyvad
Tman skrev paa, ikrcso mcsd og fkkev
NORDISK KONVERSATlONS -
LEKSIKON
ludoholäoado Porklsring over ngtige blqu com-ei
os Besteht-h com fort-kommu- andok lagst-ins ot i Ost-Mo
Jdis Nisus-. mod Supplomont.
Titus-nas- ovst 6000 sldst indb. i I smskks is Itsme
III( and hnm Laddekryx og Hist-setz os Titel i Gatti.
II m UTIT
Dom koktrialike erk bit- ikks unte- i kost- Sstliss It
dunk- ollok not-Its Bfgstx nur det Its tu- tor es mela
kkh Ists-unt tut Vor-tot tot Upd
VME LUM VIII-. Idol-,
IM, lobt-.
NUMBER-s BCNI DIE-L
s not-s tos ku- u est-ts
llvek Zog ot- indbundet i illustriert-: os Ursein-It Ist
to- mod Störung-syst
l V i at s ks o l. —- Portællinsor os Staats-ask tot Bjku nd
k. Blomberg, Reise-ehster kot- sjndsssskolows i Dis-Ork.
« Sidotn 23 Fortællingstn
2. lldev III-n d e k. —- Ponmllius st A. Voll-ask II Si
dor. 2 Billedote
s. Ist-ists III-te Bis-. —- Ponællins It Esth
stkotton· 84 Sider msd 2 Bill-der
Ists-s tu Mc til tu nottu- uslai km il M
Dust-s LMU Wulst-C som
tun-. III-.
W
som, hvorwdes man asfskrcv oTv. Og
sdet or nltsamsmcn nsoksaa bnade
sandt og interessant, Tom det jo vg
Toa stude sog Munde unsre Ilf og til
sdragcs sdser en Zlutning, Tom ikke
er golde zsølge Brit-missier Men
ellers for-staat Fiorfattcsrrn den ikke
rings Wurst at skrävc faaicsdch at
—La-set«11cs Telv man dmge Ein-min
qer1us, on Der inne-J Lassen- nu en
gmtg ifke san ihclt dnnrligt o-m. Dg
Zlntuicmen, som saa vel fkulde dra
aes nsd fm bot Hefe er vel saa
somtrent donne: Tot er nu cngang
ier fsan let at vidr, sbvad det nye
Testamente cr, for Qriginalerne fin
des, Tom bekendt ifke merk-, de wlids
sie Asskriftrr ikke hell-In og de, fom
W, stemmer kun saure daarligt
overens, jkfc blot i Entaating, men
Ost-w i mcaet vigtige Ting, Ligeles
des er det ikke im let at vide, hvili
Xe nger der skal regnes til det nye
Testamente, fiot de-: shar der værct
ikke Iiden Uenigihed osm baadc i gam
le og nye Dage, og en Man-d som
Luther slmvdiy Tom bekende sine
Meninger am den Ting. Og iaa
maa det vel til fidst være shver
Monds egen Sog, lkvad han vil an
tage eller forkaiste asf det, man nu
kalsder det nye Testamente, for no
gen afaørende Autorjtet kan en Bsog
med en saadan Fovhiitorie da ikke
viere. — Og fcm er ior Reiten de
lævde asd mange og lange Omveje
kommen til famme Slutning, Tom
vedesligc Ulenneiker forlcengit var
kommen til ad mere praktiik Vei:
sde bar nemlia vænnet iig til at
lwc fom om sdet nye Testamente al
drjq sbovde eksisieret og drt gik,
mente de, nok saa godt. «ka naar
de lærde nu er kommen til iannne
Resultat, faa maa det da vel nasse.
For Reiten er sdet ikke iaa helt let
at afgøre,. mn iorelikmende Strift
er skrevet til Angreb eller til For
ivar. Antagelig nsoget asf begge Tele
nmaske endoq til Zelvforsvar. Tet
saar nu vorte. Uden Skasde tun-de
Forfatteten have lasdet sine Lassere
vide, at det nye Testamente, blandt
meget andet, Tom lau siqu om den
ne Bog, er en as de bebst bevarede
Boger ai dem, der er kommen til
es fra de gamle Dage, saa hviä
den er ikke til at stole paa, saa les
ver vi i wk Uvidenlhed om alt -det,
der nn ikke iaa siwlden bruges til at
bekretnpe det nye Testamente med.
De nmnge Diesem-du« er pao de
res Maade newp Bevis for den Om
hu, hvormed det nye Testamente er
lvevareh alrioa Tor oet yen modmttH
"aif Ihm-d de nu iasdvanlig anspresi
sor. Men nok berom vaa dette Sied.
Foreliggensde Skrift er et nok soc
masrkeliqt Vidnesdbyrd om den Jus
tetessfc bvornied Kriftendommensl
Modftandere nu oni Doge studereri
den Liog og den-E- .Gisisorie, der al
tåd hat vætet dem »den storeHinsdrimJ
for lwud de miser for FremTkridtl
Susm saadan vil Bogen kunne læH
fes med Interesse, Mc mindst af
dem, der betragter det nye Testa
mcmks Tom wirken-Z Verenglb og
m uiviqelig Beile-der til Saliglwd
ved Troeu paa Krisms Jesus-. —
Vøgerne vil kunne iaas til ded
iøjedcs Vriiisr i Mnldendal Pttblifhing
sonst-, Cbimgo, Jll» on i TanLutb
Plisbl Hoixscz Plain Nishi-.
Viert-, lsde Juli 1I)12.
(
-———-M——
Karl Linne -og Viveletu
Witwen » if«: Lilt en Bis for
indjkmsnlede :lJ?c-nns.siler, fom mange
of den-te Nordens »Um-Je Folk me
ne: ist« mnuge asf do aaudrigfte Vi
deuitkwgmasnc shvis Navne til alle
Tiber ville lche en and Klang, hat
staut-i den-s Bibel høit og has est
Kraft sog Trost Of den. En af dem
bar sagt, at ,,sdens ensfsoldsige Baruc
«ord besserm-mer de vifes Forstand!«
erl Linne, en of alle Tit-ers be
wdeligste Natur-femme sden ftore
1ivensle Vom-isten fis-dies i Aar-et
1707 i en immlandit Præitcgaqrd
og sdøide 1778»som Professor i Up
iala. Han var en af sde Blie, loca;
holdt Beginnes Von Gøji i Ære.
Linne var ira Born of en ltor
Blomstewem og sdet vasr shani star
fte Glut-de at sbenytte iine Fritimer
Eil at iysle med «i-ine vlinukke M
linge.
En Tag epidagede hans Moder,
at Drengesn benyttede Whes Bibel
»ti«l at Wie Töne Vlomster i. W
Iblev W og Weidede ham
M M Nin blähe Moosde
» »Mit po- M.« M III
W
’«du man ikkc lasgge dine Planter
»og Blomstkr i min inmka Bibel.
HTct er Synd ast ødelwgge den hel
ljgc Vog.«
I »Hm Forladelse, Mo’r,« fvarede
FTsrenqm »men disje Blomster ere
;d(- stnukkrste, jeg nogen «S"vnsde shor
««et. oq derfcsr vibde jeg gemsme »dem.
»Von-de du og Faer shar 1o ofte
Wat- at Vibclen er Livets Bog, og
»Im-or jcg nu læggcr disfe smukke
lemnfter mellem Bladene i Livets
LBtom ville de beholde deres preisg
itige Form-L Absi Bibelen vil beim-re
idem levensde og friske.«
I tlscodcren fvarede: »Nam« vi ka-lsde
jBibelen Livets Bog, mene vi ikke
»der naturlige Liv. som vi se for
I
.os, men vore Sirt-les aansdelige Liv
Iog Beet-sc Ewhvcr Taute, vi wen-ke,
Ier en Plante, som er vokset i- vor
ISjchs »Me· J denne vokser der
futangc foercllige Planken nogle
visdunderlig skønne og ansdre giftige
sog quimsmes as csyuoens Wetter-.
IMen Imar vi med et ydmygt vg
fsbedssndc Werte læsp i den Thellige
»Skrift, sans der altid et Frøkvrn
Fi vort Hjcrta og det vil med deen
usdfolde sig til en herlig Blomst,
Ider hast-er shcllxsge Frugten
,,Hvor er det defligt, Moder,«
fang Drengen
»Ja, du maa lasse flittigt i din
Vibcl,« vedbslev Moder-en, «og Frset
vil qko op i dit Hiertex men jeg er
bange for ——-«
»Im hvad?« afbrøsd Drengen
"hendc-.
»Im er bange for, du elsfkcr den
ne Jords ««·kønne Blomster for me
get, »Im du glennncr at jage efjer
sde Vlnmster, der blcve vædedc med
Bin Frclsers Taarer i Gvkhfemane.«
»Nej, nei, Moder, jeg vil aldrig
glomme min Bibel. Men naar jcg
sser en Womit, tænkcr jeg: Hvors
for ladet Gud denne Sol-de, fugtige
For-d from-bringe jaa ynsdige og her
lig-t farvcde Blomster2 Er det ikke
for at glcvdc os ved det skønne Syn?
Og saa synes jeg, at Blsomstserne
·sige: »Ze, paa os og tauk paa,
shvsor qod Gud er!« Moder, Ehvcr
Vlomft masa være en aq« Guds Tau
fer!«
»Du udtwkkcr -dig underling—arn«,
sagde den foruwdrsde Moder-, »men
du hat sikkeri Ret. Vi eke alle stob
te af Iden femme gode Gud.«
Den store Namrforsker glemte al
.Odrik1 denne Botaniktime med Mode
lren.
Lan lwsldt sit Løftm han elslede
og chtttede vsin Bibel more end al
le «ine Værker erkendte og prifte
han Guds Visdom og Herlkqhed
Der fortælles om «ham, at da shcm
paa en Reife i England for første
Gang faa en Mark fuld af Vierg
gych der luede ham i Møde i sin
igoldne Pragt, foldt han paa Eines
IKnay og med Glmdestcmrer i Hine
sms rakkede hatt Gild, fordi han hav
«dc skabt nogct saa vidunderlisgt
sfønt
Vcd M. Willer.
Kitkeu i Nakdkær.
Pistol-ist Fortælling fra Søwdekjyls
land asf Harald Tandkup.
lldkommen paa Sondagsbladets
Jorlag 1911. — 155 tæt trykte
Biber i Helfhirtiwgsbind med Guld
tmf. Pris 65 Ets.
Dan. Luth. Publ. Housr.
»Bist-steten Elias-«
af F. W. Krummacher.
Af detme ypperlige Bog, fom en
Tidlcmg her væket als-folgt Mig
ger tm en ny Folkeusdgave l lmmt
wme Bind med Guldtryk til
den ovewrdenlliq billige Pris as
81.20.
Bogen er wo 640 state Sider
med klare gotiste Etwa-.
Dan· Luth. Publ. Hause.
En m) Usdgave asf F
Naomi »
eller
.Jeruia-lemt fidste Dage.
med Jllustrationer.
En sum-It tide Udgave i Hel
Mirtlnqiblnd msd W pm
For-fide og RU. 482 Sitten Pult
Inn 80 M.
ssDau Quid Buhl Fuss-.
DÄNÄ COLLBGE
III-erkor jlclco komme til vor skole og lade Dem
udclanne til Laster-gewinselt« Ticlssvarende Un
dorvisuingkmetoclor Auges »Zum Taschen Cor
tilloatos« Materie-. slkriv after nyt Katalog.
DÄNÄ AUGUST-, BLÄIR, HERR
Will III-END HEUPsLs
I
(
Isonon Evssommnos tot-s- I
00 sYLTsBOT I
lfsise Moddelelse i ,,Boghaacklertidende" for Is. Mut-, lsls or sen-s
yppotliss Zog uetop udkommen i nyt Oplss l Deo-Inl- M u Pfl· sc i
Its-u uhdbumisx
(
VID U BILDET PUTIKOI
set vi os mittler-tief i stand til indtil videke It leveke Bose- i los IIIU
asstynle Otikiuslackgsve tu 1909 insbavckes tot den ubstycisltso su- It
75 cost-.
kamst-it til-each Nimm-lie- malt-seh
DAMSK Luni Dust-. Rost-,
Umk, seht.
TO NYZ ZØCBK FOR- ROBE
At E. P. Ema-u
Reduktion-schreitet- ved »Krjstelig Dsgblsd".
I. Don godo Eykdo
i Billeder og Tekst. 22 sider i smalkt Omslss
Pri- 10 sont-.
2. svsngoliston blandt Protctsrno
Rot-kalt for større Born. 32 sjder med Billoder
i illustkeret Omslag
Pri- 15 Gent-.
DMSE LUTEBRAN PUBLWIIINS ZEISS-,
ZLAIL IIIL
p. c. sedstedx
Amerika-Skildringcr.
Dame velsktivwe Bog haves tm m Lager oq sen-des fett-III
til acht-er Adresse for 80 Seit-.
Bogen hat tidligere vceret udftrlig cmneldt i W. di III
devfot tun Wage og fremchcwc Skildringeme er W
underholdende og ttæffvnde — Stilen let og kwlis. Dei et It fet
nsjelig Log at lose.
Duish Luther-s Pris. M
- —-----—
FORSKELLME
BOGSAMUNGER
TlL sPEclELLE PRlsER.
l
schseks Pkigdjkener .. ...... 8220
vai et Icristendom ......... 1.00
still-ed og stytlce ...... 2.00
Tilsammen 85.00
ll.
Bibel-ice Studien l og II (Go
det).. .. .. .. .. .. ...·81.30
Rristi Eftekkølgelse. .. ...... .66
Lov og Naacje .. ............ 65
Tit-samtnen BUN
III.
Augustins Bekendelser. .. ...8 65
Ak Guds Name .. .......... 50
Lys pas- Vejen .............. 1.00
smaastykker. (l(k. Anker-) ..... .60
THIS-kamen 82450
IV.
Kenclot du Lande-r ........... 82.00
kas heilig Grund .. .......... .80
Tit-samtnen 8250
V
Uscjek sycklcokset .. .. ...... 81.20
Pilegrimsvsncktingen .. .. .cs
llakolds llustku ·. » ........ .60
lljertespejl .. .. ............ .20
Tit-sinnen 82.50
VI.
Este-t- Ried .................. 80
Lys l Mai-leer .............. .65
Den heilige Kkig ............ .65
Morgensky .. ................ .50
Tit-Immer- cis-Co
Vll
Akt-guts Los-soc .. .. ........ . Es
Po tus« .................. 1.00
Vil elm Beeks Brindkin r 1.00
Tit-nume- is
VIII
solopgaas. (N. P. Massen) ....Q so
Titus .. .. .. .. ............ sc
Gouv-m stumm-. .. » 1.00
Tit-unme- IUIC
IX.
Protest-filen- i Ums-en ....... s .50
Protest-also i todten ...... .60
Ps- Tmst as l Vincfsstcksa Cz
Uns Drika ssv or stel.». 90
staunen W.
But-both .................. 0100
Parla
.. .. .............. «
Don Trost-to Pokjsttet ...... O
Tut-ts- .. .. .. .. ........ M
Guts st via del-o .......... .sc
Titus-nun M.
Il
l bang Haar-d .......... »so
Nntidsmartyrek .. .. ........ II
Lrpgons Dattek «
Oesn Orrs Perle .. ........... U
Tilsammes 82150
XIL
H. stkettons Fortwlllaget ..... Il.00
Bucldtss » ...... LOC
Fritz kontrer « . II
Tilsnmmen QUÆ
XllL
Landsbybømono .. .. .. ...... Its
Pretjskyrstea og Fausfolk ...... sc
Drommen.ld., R» .......... ;
En amme ags ge ..........
S Tit-named U.50. ·
X1V. Pot- Bjts. «
Seks Port-klungen ............ II
Bamesmil .. .. .............. II
Børnepostil ...... . . . . · . . . . . sc
Vesd Hkiftentle Belysnjns ...... sc
Tilgt-atmen QUIQ
XV.
Drenge og Drenge ............ I Zc
Pigobørn og Pigebøm ........ U
Portubto sonnt-I- .............. U
Den Iille søkugi. ..............
Tilgt-muten I1.50.
xVL Engllsh Bock-.
Pilgrims Progres- .. .. ...... 0110
Dokothy .................. II
Eos-im- Pmyek .. .. ........ .ls
Gocks Ward and Sock- Wokk.. JI
All for MU
IM.
Use at Luther .. ........ ....I «
Rslpb the 0 hats ............ s
The Rest-to Mut- .1I
Wotds of Belp for Glitt-III
Clkls .. .. .. ............ .ls
The Unfugs Vislon .. .ls
l tot IMP.
Mal hvsk as elfst- sit-III
følgck gkstls sitt-en
Billedot »Do- buskomä sich-«
Oltlcsxp eitel-, et stinkt WI
billode i Psrvetkyk, ICIV III-.
Nur to samt kobe- tsu Its
ns via-a- stFmsm tut-« in
»l-elk stiegen cost-Ist Ansicht-.
DAleH LUTU. PUBL. HOUSQ
Izu-. III-tut