Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 23, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ·«pansluren"
I dummean Nyhedss da Ovlyss
Mich for det dansie Fell «
l Imerikm
entset
outtsn LUTU.1-Um«. aousr. j
ITIEL NLDL !
.Msie(en« udgauk over fieibag oqstedaq
Pris pr. Ausgang.
tse sum-de Seme- 81 zo. udtanvke 82 ml
Blut-et betaleg i Zorsttsd . s
Jesus-W Betalina. Adreslessmndrina sql
tadet angaaende Bleibet abteslerest
DANISR l«l’Tll. PUBL. HOXNE
»Ber Nebr.
Mel-alten A. M. Indessen.
Ille Biber-g til »Tanlkeren«s Inbbvlds !
Imnsllnger. .-s«rtespondancek og IttikleH
If eubver In, bebst abtesserets
Il. M. Andersem Blatt Stehn
Entekod at lslsir Postokflce as Mond
slsss matt-tu »
Ackvstthlnk Rates made known upon
Wie-noch
J Illlclbe as Utegelmcesssghedek ved
sodtagellen del-es man kluge til bet stedllge
Its-klein Skulde det lkfe biswe, bedes
Ists henvenbe Itg til »kanlteten«s
sontor.
Nur Lcleme benvendek sig til Felt, set
netteteriBladet,ente-1 tot at lebe bot dem
eIet m at fis Oplytning om det net-tende,
sede- De alttd omtale, at te la« Avettitlei
see-m i dette Blcd. Der pil viere til gen
Idig Mitte
Missouri Jtmosdcn ordånerede
spklisden Llcaaned 122 Mænsd til
Præsster. Der var jiald til 191,z
og saaledcs blev der endda Us- Knle
Horn freut-belei- fom til at fma ubes
M
J Bladet ,,:««luquftana« forekoxns
wer en Asfhandling am «’Egteskabs
skilåmjsfc, Ihvori anføres folgende
Vedmsgt af »Besten-at Eounci1«:
»Mei) Henfyn täl Jndgaaelfe as
Afgrefkctb mellem frasfilte Perso
ner awbefsalesr General Council til
alle de Synoder, der tilhsrer det,
at de Mistercr paa fslgende: at
Prdmne nægter at ægtevie nsogen
Mon, hvis Ægtemnge lever, skwis
Ae sowdan Person paa lovlig Maa
tde bar Samt Stils-miwa fra
In Ægtemnge pqa Grund asf Hm
ellet mdMssfubd Mishansdlmg, og
st M i faa Feld kun samtyki
set i at vie den Mkycsdige og derte
sub iste ftr et Am- efter, at Stils
Det Wes, at Paven hat be
stemst at bygge et nyt Palads, Dom
sial kunne heuse Kavdinalerne, naar
seMegspratvælgeeninava
Den Gang, htm Held blev valgt, flog
det han, chvor ubewemt Kavdäms
lerne W -det, sog hatt bsfluttede
et andre dette For-hold sum-est mu
Iigt IDU nsyse Palasds sskal have
Wo Meran sont-den stiften og
Wimgsfale for at hmne We
hole Mäusllvllegiet med detö Tie
nerflfsate, Mr og Kova Dei
Wende Vatikan that 4000, VE.
eelfey s store og 200 mindreTmps
W- en Del private Kapel
ler vg en Meengde Ksorridorer. —
Lccm mktsdek ikke am avoitvlfk
J Mospwa Russland Adi- fnr fort
Tid Tit-en m :«i«a thkor vcd Napf-.
Enkel »den Awnger Vsd Jan-:
Testamentis Aabning, kwsor Tjencrs
perfonalet var til Siede, udbrød en
stor Jus-et da der vifse fig, m dikt
Iel bavdc teftmnenterist hele jin For- —
Wing, der værdsckttes til 41X2
Million-Er Nubler sca. 82,250,000),
M dem, som hat-de været athat
mindst 5 Aar i Forrckningm Hver
enkeltg Andel bereunedes efter hnns
Bin muktisplekeret med bang Tjenes ,
Dom-. De. Tom havde tjettt i min- -
die upd fsm Aar, sit 100,00s) Rub- ".
Iet. W fordelech intellem dem ef- «
Iet M m Tienestetkd, og 100,000
Ruf-let filjalder Moskwas fattige.
M Wie fig, at Msodtagetne blev
JM formueade om ille rige, og
EI- siw bl a. ewige iom at reife et
OTIMMe over Testatoren og at
Its- » id- sknsek, det Wiss
Waw,dekssqrbwkehm
Ironie M de M Mtmn «
!
5.-.a ogkaa set, fom de first-.- Js
ne hande? Dei er netop, htvO til
fcwner --- »den aposswlisfe Immu
:«·.3 Aaudisligfhesd —»Luvh«
W
En tredie Termin.
Tcr bar jo i Llnlednxng af, a:
("-"r:ska-s:dc:i: III-endete Moos-sont
Ies- ·"åg sthe til Genisotninatiott for
PrivsädenwærdigMdSW været Tagt
pg ffer en Ekel Del imod en tredie
Termin, og der et vel San«d:ynligs
soc-d sor, at T. R. endnu vil blive
opstillet Tom PræsidentkandDatsaa
der sagtens vil bljve fkrwet en shel
Dei mere osm dette Spargsmaat
Og da sdet i længere Tid hat
staat-: for os, at vi fkulde forsøge
at give et Bsisdrag til at koste Lys
over Tamme Strom-Einmal vil vi her
gute Alvor asf det,
M dort Lands Grunle eller
Konstitutison intet beste-mutet i Tau
Henseenda det kunde man, um nsds
vendizm alone sluttk dems, at in
gen unsder den spændte Mo for
ud for den republikonske Natkonals
konventison i Ebicago bragte dei
frem Tom et Bau-den imod Ros
Melk
Nei, det er alone George M
inqtvns EfsempeL der er blevet
Prcecedens for alle esterfølgendeTis
der, meu rigtignsok ogfaa en Taa
imsrk Ptmedens, at sdcsn ncwpc
nogen Ein-do vil kunne Iasmss nd asf
Betragtninq.
Wen Ewad kan Washington-?
Gtund for at modsætte sig en tre
die Termin ibave vasket2 Og bvckd
shar ban for-Trankst vesd en tredäe Ter
Mf
Vi vil share pac- dct fidstvørgss
monl fern For Washington var
en tredie Termsin abfolnt en Ter
min, der fulgte mniddklbart paa
de to Terminen han alle-rede havde
tjisnt Linde Tom Præsident, sag det
er flatt, at Inn ved en tredie Ter
nnn Horstvd en »conseania)e«, en
paa de andre w folgende, Termin
Naar sdette er klaret, saa ligger
M M at Hutte til Grunde-n
for ast ver itnod en tredie Ter
min.
Weshington var en Menktäkekcni
der, og lkmn var en Fremfmnst Fas
drelawdsven
Hon vi-d7·te, knicken Mag-I der
var legt i en Presfisdents og Eli-ans
Minets M, og shan indäu
ibvilke Missbtug der kundi- indfnige
fig, MS den»7mnmse Mminsstmtison
blcv for lasnge Vod Magie-m der
for —- -Fklt1i-ter vi, og det er den al
windelige Mcning — vilsde ban Sta
blere en Prckkedens for est-Erfolgen
De Tisdee til ckt aque Taadonne
Fiorer. fom tun-de ooftoa Visd en
er Mai AMiUistraiion
Men der-sont vi That Net i denn-e
Mantuaner-ing, faa kan de- Grund,
mrm stedse hat set sog inwdvt imosd
en trodie Termin, scei iffe sinnen-des
imvd Wwelts mwærknsde Kandji
darin-: en »tredir Termin« er en
Termin- -der f-lger paa to nimids
dekmt spnwgmende Terminen
Des hat Vi mangfvldige Eis-em
pler paa i den lokale Politik.
Her i Blan- f Eis-. hat vi for
Tisden en Borgmefter, der hat ide
kcckdt Edette Emäede mange Gan
ge, nagtet vi er bäte-at imvd tredief
Termin. «
Ihmde bar alsdrzx Miste-: vakat
ch ers »He-M Teman og nat-r
han, efter at have været ude a-«
Embmct est-n ekle-r Here Terminen
arti-r er bleven ftillct til Balg, ina«
dar der ensd ifke været nogem dek»
hat san-Bei poa at kalde det enJ
-tredie Tennan f
En Mir Termin vil siktert inss
xen adminiftmtiv Embedsmansd fan«
werfen her i Byen ellet si Conn-l
yeh men Esset at vedkommendeF
vpar været usde, og andre bar vækets
nde i komme Embede, Faa er der
ntet til Hinder for, at Munden
1tter kan vælges tik famme Emäede, ,
Im den ftemdeles er W der-til
)g bans Wte Emäeddfsrelfe that-.
wet tithillende.
Miete- fsal vi gm Most-'
w,otetTi-lfældesmndetmed
W ike —- os W —
It et sfmeekormnet i Landen Histo
weichlmhanentmW
Idell er,omhcmlwche,vcmiu
Mochi-giftva
!
Nnar en Man-d hat met Free-l
i 4 Aar og blw sæa genvalgt efter
athaveværetudei4Aar;men
»dem Tikfælde er jo skm alligevel
sikke ligt Rossi-Deus
Han kom ins-d i sin første Termxin
Tom Vioevræ7idcnt, ellers var han
vel næsrspe blisvcn Præsident i san
Inn-T en Alber. qIm him eftcr 12
Aar-I Kerls-b fundc Være i fulsd
Kraft
Tct ver bxot dem- om »tredie
Termin«. Hidad vi ellers bat at sige
om chsoscvelt sont PrassidentemnY
disk qemmcsr Vj til Ved en Tenete
Besuch-M rkfi on faadan byder sig
N OF.
W
Opsamlede Smuler.
Ulf ts. B. CJ
z« Afrejse. Form-d Pau
lus og Varncbsas drog wd pas de
resis førfte flore Hednmgemissfsions
Reise, lasset vi saa sfsnt om den
Sag i Ap. G. Is, 2—-Z: »Men
der dse sholdt Gudstjcneste og fastode,
sagde Oelligaandcm udtagek mig
Paulus vg Varus-das til den Gek
ning, hvorril jeg her kaldt dem. To
fastede de og bade og lagde Hern
dcsrms mo- dem ng lade dem gao.«
O, Ewor fksnt end i Dag, naar en
Wenig-hob smnles for-end et Rats
mjde til brvderlig Ovewejelfe og
Forbøn for sSjæles Fett-Ue og Her
rens Ærc Ten Beliignclse nsd vi
ogkaa bist kws os, sprend vi begab
as af Stesd til vor-r sekstensde Aals
møde ved Krumme-, N. Dak.
Olligaanden er endnu Ende Me
niicsds nckwætcnde B:5kov. Q, en
du«-bar Taufe-! ng videre. hvor
fsont at vjsde Eig book-en of fin Me
någbedsks Korb-m naar det gælder
: Fisltmg i Muds Rjges Sag Et
Ord isom dem: »Hei-ten skial not
ver-se med og klare alle Vanfkeligs
Mr«, sa, det givcr Mod. Zaa
dort km Ame og Menighed i da.
m Tage.
Z. CarrolL Ja. Her en lille
Bemerks- men Samtms mtsd en god
Ven nogle Ofeblikke til Toget mit-am
Vi Vaodc «begge sæmme Maul: Ken
mare, N. Dak» t:l Arn-smde Og
jisg meidet vgsaa femme syser
Mann Himmelm Hele- Livet er en
disk-He Hvor dejligt at reist-, naar
isi meet Sangensn kan fange as hkle
vort Hjmex »Im gaar til Him
mels-m Ehe-or jeg Mc —- og. »Im
rejfet og ded, Izwr Neffen gaat
Eisen —- Fden gaak til M wige
Rige«. Min gode Ven i Carwll —
Iad sos endelig se, at vi W i da
Hanslick-Te Tsetetsalml
3 Paa »Es-sein Weste-IM·
stärkst-n var faa ttMrlig stille. Vg,
sssmid kke Lade der var pgdp-a still-e i
ssdcslligsdommem Hierm- O, hvor
dct set spruwdekbigt stink, nam- Det
tens Dekliahed fyldet M Min
medszmde sma den swre —- Epis
Ehcdåsbanc lced det Mke dort »A« sog
»O« i 24 Time-r i Disha
Engsden vjlsz da Räde: den fulds
komne Heer hjemme has Her
ren til sähst Tidcn gear. Toget
iler as Steh mesd et Hatrtigtwgs
jFarL Rock-et loder: Nin-Wiss!
I« CI Dxdlioxd . anci
a D I L i llForixlmmIelsJe Män
der k: ytter qu ::1 tmmc By isaadc
51r mj 1 egm Dei oq mangcs Humor
sur wretwdis Dunste wirft Läs
Am tiibage i Tiden. Tot var j
Ztndmterdagene bog Rings-hingl
.I)?nre· O, fkmme m rige Tage-, at
sisddx og lntte til Tde last-de og becau
dedis PwsesTorer S. LIMITer oq
OftedaL Oa Toa thoberdagcne —s
swrijg do uforglemmelige Tit-blit
ke, da vi esster Tklftmmingen af vor
Forfatning — stecken-de Jana Dr.
Martin Luvhers Aænwesalme: »Vin
Gusd Ehan er saa fast en Borg«. —
Jngen af od, Tom var med ved
denne histkdelige Lejligibw, vil kun
sde glanme Alwret, Ansvaret oq
GlædeL fom fyldte vore Hier-ist i
bis-se heilige Mchlikke Lovet vcere
Gen-eng ftvre og her-läge Navn!
-- Nu vol, nok the-com FOde et
Mmaddsmjde blev der afholdck et
Atmen-de i Wen-Mu- Efmukke
Acke. Her var en del Del Ben
ner Mome, Tom alle stævnede eftcr
Ware, U. Dak. Flet- Præfter
satte ved denne MW Herren
Okd til W, Mi, TIERE-He
og Gleise
Tak M stillt-Miene —- ikke
usw Faun — for Kot M
W.
s. Gan »so- Oiack UT
Magus Vg- M sm
gest ndbmden NO ihvor godt og Eis-:
ligt ex det, at Brsdre ogsiaa bo til
sammen Tag ktmde nassten friitcs
til at sfrivm O, Tit-or gedi, at vi
Man kmn faa Lejlighed til at kste
en 53« Mit til-»Wen, Det gioek
Tisd baade til at Ehilic og samtale
m ,,gammelt og not«. Swe shvile,i
spifc m Ton-take, det var Afvekslinsi
gen, txl vi naaede MaaleU Kenmam I
u. sicnmareJR D.ak Jo,l
den gab-c gamle Gunst flog os straks
i Aniigxcsh ligc faa fnatt vi satte
Ioden vcm Plotfomten Seniletrdel
Awfigxer, hierielige Haandtag, Bel
fomsiwrd Vogne og Atstvmosbiler m. l
m. Ilkt iwmerede sig i dette enel
allen-de paa Siationem Velkom1
me» Des op igkn til Rassen-de eftckf
scks Klar-;- Forlsbs Og Taa i m:
Gandwendmg for vi as etc-d per
Auto. nd M Landet tiI den WIL«
Modermeand irr-or AarsmjdeiT
M erbot-des. Ei usdmærket Befr(
ftjcde I-: under help Msdet Tafde
we Herren der-for; ihi gvdt Beit, !
det bar meget at Beste-de M san-dan
»nse sto: e Wade
i
Der lakket nu den ad Eiter-mid-(
dageik Lille fcmr en erfrifkning og
faa et Ästen-mode et —- for-bereden
de Modi- før Aal-Moder
Tcr -r ej gmnmelt Ord, imn iisH
ger: .."iodt degyndt er shalvt fuldsl
with J den stille og dejlige Alten;
siamledw en hol Zlgk tilrejsende ogl
Vcnner der mnkring fra ngegnen is
Mcnqudcns hvggelige og rummcsI
lige ziirkc
Allen-de veb dem dee mastfcsde
vi H«.slligaansdens Vingeilag og Me
stetvns heilige Hilfem Fred vcere
med edcrl
LIer —- .,Etille Tot Herren al
Jordc::3«, der stod oven over Kor
dprem mit-de misd en stætk Tone til
manae as os. Zhi Stilhed for Her
ren, Jst er et Hovedvilkaar baade
web sdcsiifyn til Frcliem Bwarelsem
Mr sog et krastigt lebefde i Gwds
Mise. Jo, vi fis sttaks denne späte
Listen at ist-form Herren er midt
Mond-: sit Folk og vil give os et
velsianciiesrigt Musen-de
Soa med Loviung sog Tat hver
til sit Kvarter og til Hvila
7. Nektar-det- Det er na
turligvis altid dclde Meninger om
U Stettin-de ioa vel som om en
chvrr ais-den Ting. Og der er vel
ogiaa del-te Meninger vm Ams
msdet i Mare, N. Dak. — om
de Besbttmngey iwn der blev M
tede, vg sdet san ikte være ander-le
-M:« chi eschvek set fo mod sine egne
»Am-.
Men der var eri. Tom vilt alle,
Lder var til Stede ved Mit-et vare
eniqe an, kg det er dem-: Port
Zoll-j- Bæfkelse og Frelie —- Hed
niimesmitsiosens starke Krav til os
og livokledcs vi stal Dlive bedre His
Ikede til at ltie de mange herlige Op
gavm M Herren Elm lagt hcn til
Den Fremde dansse Kirfc —- dette
Tit-liebes med Alver, Lyih Kraft
og Gliede, og deercærligihedens
Aand We et fkønt Præg vaa Me
M.
L, sliwr er dog de stiellizxess Sam
fund oa Mcsikab et veliiqnetsiyli
Ike m« ihstendommisnl l
i
i
l
Lxsso alone er Nst now .1: Issnds
.-«u«s.k" olskcr futrsrnsdre H ist-Der sm«
Zum-Jner- tEE fmcr Jim - — dptte H·
peifiqtm -—- mcsn di-: or en »Es-erm
qrisp for, en Han Ildfasldelfe as
baade Trocszslivcst, -L8elliggsrel«"e-Slis
net, Zamfundslkvct m Virkfimtbedss
li1!-.«:, at Guds Folk komme-r samsmcn
til — fælles Von og Lvewejcsllc 117
Korn-us Oel-Ring
Alt blive botte km et Aarsmsde —
om dcst da er muliqt at konmte disk
— det er et start Tab baade for
Prasssisr og Menigsheder. Men det
er Vinding at komme der. Dei stor
ker Vrodekkætlithedm, bet qpflams
mer NMæcheden for Sie-les Fresse,
dvt tmnder more Lsys over det Alle
vi hat gjort, og det wem-t, der end
nu er at stre· Kart, det gam- os
Tom Difciplene paa Vejen til Emaus ,
—- naar Mus, vod den End ske (
Sov) strecke aandelige Sisdr. som«
hatFormngenvedvoteAWss
«der——saqettlerdeen6a7
Dage, »Hm Immer vore Hin-der i «
Brand for vott Fole Wes og »
HMW Fresse. Os, Jenaer-»
Der er est M det form M elf
goldnwsvsvissclmsmud
ogiiiteWe-—Mer: »Jam
Gerte-«
,,Titaniks« Undergaug.
As Jvar Marias Hausen
Implatmrfn Nebraska
Der Ihar jso vcrret mit og Ecke-net
meget om Rassnpedamperen ,,T;ta
nie-is« Ilnsdergnng. Nu begynder
Ost at Tagwe. at blive more Ztilhed
om süxxastwfcm nmaijte dct da san
vogre tjuwdst at frcinsdmge noglc Al
vorcstanker fra denne mitendc Begi
vetchcsd. Dette vil jeg forspsge paa
i dct følgensdc Jeg stal blot foruds
ssfikke sdcn Dadurcan at i de for
fkelljgc Wkeddelelker om de keddede
og de dodc wd »Titc1nies« Unber
gang hat der vwret en Tel Fokifet
Jeg tror site, at jeg hat set w Af
givetser dem-f at vwke nsjagtig ens.
De, jeg spat benymm er taget fta
»Ihr Literary T-.gesst« for 27.
April d. A.
l.
Katqfttofm
»Der-es Undctgang er nasc« .5.
Mos. 35, 32.
»Herr-e, frels osä vi gaar under«
Many s, 25.
,.’.U2enncs·ke: sclv er en Baad, 5tm
Evas
Tømret m« brøschoidne Planken
TM. naar vj stolt bar disjft vott
Flag
Tisden wo Nwlingen banker."
Udvandrerifibet »T-itanic« feilede
Onsdag den 10. April 1912 frq
Svuchanwwm England, paa sin fsrs
stc Reife til Nord Amerfka. Son
dag Akten den U. April Kl. 10,45
kolliderede Stidcst med et Jssbjerg
Jn» Mil Eyd for Cape Rate paa
Niswsfomsdlaudsbanferne og sit en
Grund-Etwa Lworaf det efter 3 a its
Tanerss Fort-b sank Mondes Mor
gen den 15. April Kl. 2.20 poa
41,4s;N.B.og 50,14 V. L. Og
ulyfkexiqvis gis Mc blsot Kasmipedams
deren unsder men den tog 1635 af
Evens Pasfogerer og Besætninsg Mesd
sig i Tybeh Tau Ulykten er den
ststste, der nvgen Sinde er over
gaaa ist Fort-L 705 Merkur-Tier blev
reddet i Redntmgsbaasde fra det syn
kende Skkb og senkte optaget asf
Tonwsfkbct »Carmckhia« of Guttat-d
Linbu og lansdht i New York.
»Timnäc« var bygget i Bekfast
Dets Mafkiner M 50,000 Heftes
jmritZ dets Tkægtighed var 46,328
Tons; sdet var 882 Fod lange (nce
isten US eng. Mil, fike Gange san
lang-r Tom »Er-rat Eustern«, Ver
sdens Undervæck sm- en Meutreer-i
alder siden), havde 5 Dust og 4
Storstena SMM havde kostet ein-?
kkiug m Miawmk Donat- ak wa-(
ge, og det runde indtage en Fragt,
Tom vibde Mdext Fragttsog 9 Mil«
longck. Zion-den Skibets Angabe-·
lige Stskrelse var det usme med
Der most udssgte og mode-tue paa
sSkibsbygqrrietz Ommade, faa det
var et »Aber-usw« for Udvansdrerr.
isæk for den rige Masse, hvilket vg
soa the sig der-ded, at sdet havde
slere as Jovdens Prngunamborer
otn Bot-d. Detö Besan kalte
903 Man-d. Stil-as Nnvn man
hidnms fm T i : a n e r, Imilket
egentliat bcwder Ver-Honor Tom nob
üsr Habt-nun Tonm- Hammdequ
Huld-e kmme trodse Wind oq Vovrr
og reqere paa Havrt Tom »Im-nd
Dronning«; men af, dens »Wie-aimen
tes blev tun fort: et Jsbfcsm Muste
dens Krone
Da sammen med dct tmggelige m
komfortable var «T"1tnnic« en Hm
tiaseiletx det Milde bringe sine Nei
sende over Oceanet paa den tot-Mk
mutig-s Tib. Dei gfalt om at stille
alle andre- Udvmfdrpskibe i Swage.
»Bist-of tihe Moor-M vor Qrsdrcn
Im »Titm1ics« Eier-e, woran-der
Kaptnin Smith feile-de Og Retor
den sbkev ogsssaa staat-i vaa en fwgs
telig Maade med 1635 dsdes
Nu ligger sdet store, spolte STin
ma Atlantechavets Bund paa IMOO
Netets Das-de i Moden as et af
de tre "Wde Steden man sonder
m Planke-hattet Omkring Bra
Iet berstet et nigennemtrængelfgt
M: Mo det minde Lvs san
krænge igennem til en hohem Dybs
be, Vanbet am det er altid k Ro:
ingen Sttjm tun wovttke W
demedr. Qg Mer en Beregning
Im et Mlad spilet der en Betst
oaa over MOOO M w Use
W Dreht-seh Mast M s c
st MW der nist- M
M Augen« M M
MU. «
Vægj wer sjg pcm 20 fllIDUM
Jkknjkqnjsgodssvogllc fOtUch Lots
nwmnsts Tyugde
..Tit«micc" Vmg ligger fanlexdes
Taa dka ncdc, at del fkal Zuge-n Mys
fcr formlde i Stil-Matten Men
hole dche fokfasrdcligcs slsasastrofe
mcd Talnst of de mange Kostbakhes
der csg Eremfor alt as de mangc kost·
lmrc Illlenncssfclåo lau not vaer en
Lizcwcjelse vaer og give lHrulkd til
Grenzka Nogie faadokme Liver
vejellkt vil blivc give-: i det folgen
«de. Den Venmsrlning skal dog
fonvdlkiflcs at her skal aldeles He
shole Dom ovscr de forulylkede el
ler nogen alt-den. ch sden evige
Gild, som« iij ten-der alle IVierter-,
slmr selv forbelxvldt läg Re: til at
»,,dkmme lwensde og rasch Det kan
ilzan alone-. Lad os Evas-quetsc
skrchelige sZUndcre lwllcre mindes
Isofu Ordä Luk.13,2,«3:»MMe
J, at djsle Galilwere var Syndeke
sfkemfsor alle Golilasem for-di de
llyave lide destr? NisL fier jcg eben
men der-Tom J Mc immende eder,
fkulle J alle omkommc ligcsaa." Der
lydek gennom Dramaet Dom blev
ndspillet bin kolde Avrilmorgen paa
BerdeiW, et alvorligt: .,Beted
-dig til at sit-de din Glid,«« og sdct
er den Forstwian flTom del gwlsder
om at lang lig Paa Binde Det Ueb
Gder hos Vswietem »Hm-en donnet
Biergene og Haber Brit-et« cAan
4, 13). Han er ogfsaa den, kam hav
de dannet det Werg qsf Js, der sen-di
te »Um-ric« til Bunds. Lad Os
give Agt pag den-te Gad, der »freisi
brlnger baade Mvrgenrsde og Msrke
vg strider srem over Jordens Gie«
sog bsfk os tilbcdende for hom.
M ej i Rette metd idin Glädl
Han tog kun, ibvad shan laante ad,
Og Isd et Sollen i shans Faun,
Eifle vwre Hertens Nnvnl
Nye Bogen
numeldtc af P. E. Vin.
1..L«a!·u.«k s««x-s«s0t11q:8mn
Jxxxknxxz «’e".s1:s:·c,:.1 :.: Wiss-: ,?:l-J·«o
«:. 2»s-.·:1 lidsfspuku si.«;ssc:1ä).1:«s::, Nul
Jssnfojfkc Its-U WILL —
!."-« E: Or -:—:- l Tonar.
. JIOU var Is: -.»«0
Block Siden, m .. Is. «Iinu-:«smn dlcsv
Eodt i Nisus . du! franskc Zdnvcsttz,
sq Ver-Hm um ··.-.-.1Lc-Dc-s:i i donne
Zimmer som- LW ;’lc1r-:sda«,1m for
en j maxmcs OcsnIWHdOT tnasrkelig
Lskands Fødfst TJt at Ums-dient vin
en Umde ;I.Ii«a::d, san tun den
ncmm fnm jskr tout-or Emm Oper
Alt j den iimdesrus Voan mstt
man, I«cm usw«-That Hist end Inder,
Zimr as denkt! 7mzr7kc Ausleer
Virkwmmsdt tin Jus-. « csn as dom»
der bar vaswt rnigd ::: : stvrt ilskacx
at danne den rundes-u- THE-DIPTERA
i «1Xnk«:ikkcn, Urtcrntnrksm Zielen
rg Nitigimustk Hm or foe Mot
«
DER JU.
,
copUNnAsET
saustohslt for sitt-unlink
V l lid U ANTIHRIIQ
km U «copentmss:n" Srn-§ ers-«- .-.-.- s.: i
vsksst culdstsstxmz »m.
Reis Dom-s F-.-!.sr.d!sk Hips ho- rth -s L
vl nnd-.- Dem der r. »zum die-«1..-. :
lies Pris. s csnt "sker..u:11:1 cis-us ’r·..-.
handle-r sue dg. anwksr »so-smng
"Comesn« sk Vor-ans des-Ko dun
Tod-k.
s WHYIIANJIIVTOI COIPAN1’.
so Untat- unsush Is- Ists·
skal Da Reises
Um da tout-it pu, u Mo II II
m Samt-mutet eno- uuao M I
shoulqu tla komsilnx st U i .
Rai-k- st An hat Iolkt M
ins not-n mäsu mwvlsk Ac
Wcsgm VI Ist-et Bill-tm pu -
I- nst-v o but-u Untat es II—
von Zeiss . PM- I IW
utlen abstr- Mllns. Als-U todt- Is
somcs. Pause virus- os its-M
Krone-saht Uthu ok Ists-. O
only-aussu- tuu mä Itva I
Im chwwstdh
O M W —
ssks Motten Ave» Muco, Ill.