Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 23, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «DAIIIIUI«
— « —
THI- ONLY ZVILWIKLY
DANISH NIISPAPID
k’ni-1isbod in U. s· A
lt jst owvod by
UND Un- 's;
Luth. Hund«
nnd is pu.««-»’jsd by
nun-h Lan-. ) Es» nom.
Ums-. seht
Das-h Ins-.
Iangkeren
W
i-,-k-...-.8 «
(
Blait, Nebr» Tirsdag den 23. Juli 1912.
«DÄNIKIZIN«
et- det eneste danske Blsd i
Amerika, der neigt-t
TO GANGE OM UGBN
ndsivet st
Dsnjsh Luth. Publ.
Atti-, seht.
Prøveuummok sende
ktsit pas chrlscjg(-IJsTI-,.
Rom
-.« 21«AW:
Enthlulinsmlujsgaae
Rossen-n viikk sig spm den !
praktifke Fster. (
Heu völ, at der ikkc længere fMI
vtkte Norden og Sydeu.
,,C-«l)1cago Rec. Hen« af l9. ds.
bringet Telgendu
Tllyeodore Rooxeuegx er frexnkomi
met med Protest Wod, at Illinois1
skal spendete 820,W(),W0 eller nios
gen Dei deraf for at sikre en dle
Vimdvej Im Jndsøerne til Golfecn
Han fig-.r, cht er en national Op
g(we, e: interstme Proslskenn
Ei Zvar im Isiousevelt paa et
Brev H innn fm La Gerne ’«. Nei
y.-—:s den Sag angaaenkkc ins-endig
gjordeis i Haar. Zeile Vrev Inder
si Overüsttelse sann-du«
,.«.!.Ik’ån Tasse Mr, Roms-II Jeg er
fnlsdt enig ined Tem, at det Usinl
vie-J ifke, at Folket i Illinois skalj
betale 32(I,«««,UW euer nogen Tel«
deraf i et individuelt Forsøg pan
at "·":11-e en dyb Bande-ej fra Jud-;
søerne til lefen Tet er en OpJ
gave for Nationen, Xa Nationen al-(
ene san Here det, sont De: Ver gereski.s
Tet er en interessant Sag. 4
Dct heke Problem, at kontrolere
Flodvandri i Mississippi vg dens
VIer og en Vaiidvej Tom denz
minnt-h bar Unin States Rege-l
riug itmch tagt fat paa og lssc
imed samme straft og Visdom isomi
ei· lagt for Degen vcd Konstruktio
nen asf Paumnwsianalew Vanskeligs
bederne ved dettc Problem-s Las-!
ning ,,sbcrffled« Bei-den i Acwhunsl
drehen Mm da det asiiwrikanfke
Fokk endclsig Ebeitemtc m tage fak;
pixa Opgavem feicdcs VanTkeiigshcs
dem-I til Side, og »Arbede er
ist-redet from paa on Maade iom
for alle Tßdcr vii vise, shvorledes
den rette Elagiz Regeng effekin
iog jionomisk can udiøre itorc Jn
geniørforetagcnder.
De sgisdste faa Manneer vdelægs
grade stersvsmmelicr vg dmned
folgende Tasb as Menneikeliv, as
Die-in og Ejendom shar Hart visi, at
det er paa høje Tsd at tage fat
paa at kontrolcke Osverivømelikrne
sm Missisfivpien og den-S Bifios
dek, ligeisaa at «f—or1)indre Jndsøerne
og disk-e leoder med Goler ved en
stor Tranworwianat
Den storite chneiie, iom distste
vii yde Memwskoheden ·og Foiiet
« s-»
I
Jene Land, er »von1crvanun"
Tot vil iusvare Vandkrafnsck fom
"ta:s. summtle til Eleftricitct —-—
en Kraft, der nu vers de nur-kniku
Etwnnnk arleer sont en Odclasgi
ger paa Tin Vej til Haut-t, og isom,
om den opsparedcs sont Amst, kun
dc besinne-Z Ilaret igisnnent til Vol
-siquelsc i Etsch for til at ode
Iasgge nmngc Oft-m osg Bau-bot am
at opbygge Jnsdiustsri i csn fmr Del
af Lanch
Sollt-L som sbor paa den udstraks
te Mmæne fm Rocky Mountains
til Allegheniobjergcne her direkte
og vital JnteresTe i at se dette Ar
bejde begonde og fremskyndct til
Fuwfsrelle Som et financiclt Fio
retaqensde vil Panamaswnalcn i
mange Aar We vife siq lønncnde.
Wen Bevor-elfen ask natuklige Ne
»«xfek- Tom vil komtne fra Kon
xdringen asf Mississipevi og dens
ovetflsdige Band, bsr i en umiids
del-bar Frmntid tillbagebetale mang
Gange,« khvad det vil Koste.
Lssningen asf dennc Opgcwe vil
blive et stort M for dette Lan-d.
Osswriske Aavhger delte vort Fest
i Nsmä sog Syd, og det kulminerede
si sat Mitte Idet i to politiske Partien
sum that kcsnwet under deres re-»
spekvive Donnere i et balvt Aar-J
hundred- eftek at sden virketlge M"
var endt og act-et over i Hist-Orien
sog efter at Aar-sogen, der delte dem
sfsor besmndig er forfvunden. Under
Foregivende af at kcenupe den gam
le ssiamp over igen under disfe
Bunnere hat Privilegier og stildne
Jnteresfer forsskanset sig insden for
hvert Parti, iaaledes at begge Par
tier nu -indeholsder qderst inkongrus
ewie Elementen reaktioncere og pro
gressive; og i lyvert Parti har FI
rerne ca ideres Allierede fuldsftæns
dig Kontwl over Partimswftineriet.
Kun ved et nyt Parti, i cyvilket alle,
Norden saa vel ·f-om Sydeu, kan m
ides paa lige Vilkaar, kan der tages
lheldigt fat paa Lesningen as de
sowiale og industrielle Ldpgaver, ßnn
vort Falk fordrer leist. En ais de
stsrste ckf disje Opgaver er Udvits
singen af UKissispri.
Maskineriet til at usdføre det «fy
skske Akbefde ved Getriødelfen og
Kontroleringen af ,,Vandenes Fa
der« tued Var oi. der bedste, der
nogeik Zinde er lavet og brugt, og
dU er nu hnuri og bmnh hv
Brugen paa Panamasskanalen Det
sbør ikfe faa Lin-v at raste Jugend-r
og sponstruftionsiizrganrisationen
WALÆMW«MrnUmtSnWeMNAO
rede)son111u byggerssanantadTana
spm mlhmri sp M1om riwrnm
Arbejde, og den der anvisses Leis
tkntgen af den nnindre kostbare og
more nottige Opgaoe
Hvorfor Tkulsde Zyden ikke gaa
foran i denne store progressive Ve
vægelse2 Tet lseshever den mere end
Akordmx og burde gere ihr Fordring
mriNnM.
THE spriwmw
Theodore R-ososevelt.
Mklleme I Mexico.
Anatibcr it Toq ua —drwbrk Las-»n
acrernr.
Eidcn sirttrr de Jld pnn Tuakt
og ist«-rud» Ligmc
—
« Illkkstsico Ern, L« July - soc-r
sllst zlllisnmsslw drasbti,-s:s, U nmpmc
ls·.mre-de-:s, da ,,3(watismi:i« i Tag
tidlsig muin tst Paisfakusrmg me!
tlcm kw og Euenmmm, Morle
slmsutiftamsms band-) llmt on Mi
ch· under leeh og den clsulodscs
Jede-, da Lokomotivet gik oMr den.
«T(It vasltlsdo Lulomokiv var smwt
«smndsut, for Nclwllumc Innldnsdc
from fra alle Sfder og rette-de en
ldraslnsndc Jld imod Tom-t.
Forsto lllvlkltand for diser illu
Huscb var en Both DlJvori befmvdt sig
«en fødcml Milt(1sros"kot«te med en
lfaptajn og to Lisjmantmz Te ü
Idcmle Soldat» fom lmrti.sst um
liqt nd og lusfvaredes Angrisbemes
Asd, mkn dvt for-Nu ika .lele
Knmmandom med llnsdtaqelle asf
fcm laarcsde og to, lom flxmthdc
blev dræbt.
Trodive Was-sauern -i en andeu
klaslkss Vogn blev ihm-bl, og man
ae blev hart-t. J en fsrltellassles
Vogn Blev cen dræbt og en anden
laa alwrllg shared at han menes
skkke at kunne lede. Konduktørm en
Amerika-irr ved Navn Aller, ven
tes Iheller iskle at kimms les-vix
Efter at statiflacmo llmvdcs fns
ret mvd Doget, anfaldt do deres
IOfke og «begynsdte ast drælbe de lau
"rede. En Prele der var usinde
Vønfaldt Reben-deren De Loa om
at ltawdle med Magie-rieb og del
ophstte
Ell-er alt de havde splyndret Ets
»pres- sog BaggageiVognene, Eil-We
»Im-hellem- Olie over Beginne lag
sde Lisette iusd i dem on satte JlId
M toset Da et Hjælpetiog an«kom,
var der Inn Nester as Teget og neg
Te M Personeh saf likvilke de flelte
var Web-, Absage til at fortwlle
som sdet Wrslsllhw f
Neste Dag viel-des, at Andallet afs
dnvbre naar op til Bl. Tre as De’
Ihaardt saure-de dode om Ratten paa«
Aet sprulekuHospitsat As de drasbtek
«var 13 Sol-baten —- Zsor wrigts
«mclde-: um andre Grusomsheder. l
som Zapatiftaerne havde forøvetTas
gen for-nd for Angrebet paa Toget
Hugo Hinweis mit-.
l
Hugo Brandei5, den yngste of dez
S
i
tre Vrsdre Brandei:, der har ou
bsyggct og drev Den bekeudte fture
Brandeisz Forrctning i Osmthsa døs
sde i ZønRIgJ paa Wisks Memotial
Hospital der eftcr en Operatiun i!
OnsschZ for at fjerne en MaveosbJ
struktion Han var kun u Aar, scs
«te11adcr Hustru mcn ingen Bøuk
Erweran Tiger, at der allerede fornd«
ssfms chmtisoncn var indtraasdt en
F«vrekasr« Tilstnnd, saa Operation!
»vor den one-sti- T:1slugt.
; Zum bokcndt var den crldfte B1«n:s
der as Firmaet, Cmil Brandeis med.
Titanic paa sdens ulykkelige Reises
qu drnfnvde ve) den-Z Underganq.·
ENU ist« Lin-. den inollmnfto Brode:«,
Alt-foK I. anduiV tilbago
«To’dm Emer hvcsrfcn kmg ellcr
JmmsmeL Insekka rig ellor fertig
istandede Mkddctetseni
I
i W «
! Te sidite Beretninger fra Reno,
I:Ici-o., itsadfæitcr »der jin-sie Rygte sein«
iat en Ziics Mcnnester ital virusA
zomkoiunc soin Folge af Zkiyiimddenj
der ødelagde Muzmna og for items
med Zonen TrougT)-3.
I
cha Den-vir, Colo» meldes3, at
Denver å Rio Grande Jerivbanei
sCo vil spendete stumm UW paa
Forbedringer af dets Spor i Colo-:
rado og Urash. Tor blivcr da iioget
for Arbeier at fut«tjciie.
I
Fra Tofio iiioldc-:-, a: den Unan
ike diejier :U-’ii:snl)ito er alwrlig
sog. Hans AIinoiurtsJ Lidciic skal;
Jiidrøie iia tmadc Mann-n og Gier-?
Ineii J Fiedags havdc hoix ist txilni
faid af Bevidillø:·l)ed. Pan hu- res«
geret kdcsn 1867, dal han efteifiilgte
iin Fadkr sirwiprinfen Lioinihito
or Ihmin 83 Aar ganiiiieg.
i,
i
i
i
! Tor Gold-ais i Lørdags Nunm
Konventioner iher i Nebraska sur at
vasige Tileqatcr til Etatkkoeweutios
nen, isoin sial vol ide-: i Linculii den
.3(). ds. Espændingen gaar hojr mel
-lvin Takt-Miende og de Physik-J
«five. Sau vidt det shidtil kan sit-n
·«e-:-, ri· de wire frmideiess i Iler
Ital.
Nile Nosordcr Haku-L F J »Okt
l.1i1d, EIN-» nusldesis under ts. dic
at Elagskibct Wyoming, osr«s1—«·t«i
bist tii «Z«1moi·drmsdimnksbtiZ:ziwt
Art«-a:1«7a-.·-, under on Prøucnmichr
shar seilet 22.0s15 smka i Tini-en og
idermed flaaet alle Verdensrcwrdcr
for et Krigssfiib.
I
»
s
ik
-
Tet er væsenstlig -yngre :lIca-n«d,
vam W. Wilsson shar valgt til at fsøs
re jin Valg«k’s(1n1p. Fiormansdcn Wil
liam F. McConrbs er kun 87 AOU
»Ur andcn » knn M. Ton asldfus Ofl
jsde ·fjsorten, Senator James O’Gor-«I
Email fra Nian York, er 5«.Z, en an
Uden er 51, ellers cr de mellcsm 40l
«og 50 Aar.
l
Det mecdes fm Washington, T.
;C., at baade Senatet og Huüst vil
sitage fat og idrøfte Lvsvligbedcn af
Tafts Nmninatiom Det n- Bei-fis
«Venner, der Ohm- bragt Sagen op
for at asvise Anyrebene paa Ethi
Hagothonventiionew sog de Progres
.-sive er rede til at ovtagc den til
«?aste«de Hatt-dicke faa man slsover sig
en hisdsig Wmsp vm den Sap.
zra Ewuubrisdge, Iowa, meldes
under 18. ds» at en Automsobil sam
me Dag blev paakørt af set øftgaai
ende Tvg paa Milwaukee Bnnem
og at tre Pisa-, der kørte i Auto
msosbilen til en Søndagsskole Pic
nic, blev sdrcebt, de to sieblikkelig,
den tredie døde om fort Tjd Ulyks
ken ffete sde en Overkøeseh lhvor
en Fonhøjning fkjulte Boget fsor
Autamiobilstyreren
Dkasbx af Lynf Fka St. Louis
meldes under 18. ds» ast et Lyn
Tagen fornd drasbte 4 af en Fa
milies 7 Medlemmer ved Richlan·d,
Pula7fi County. Lynet rev Skoene
of Fødderne paa Fasdercm Joe Pad
dy, og koste-de sham Ehen i et Hjørs
m-. For-»den ham blev tre af Børs
ncne drwsbt Lynet hat-de revet chr
dernc af dem. Moderen og de øvs
rige to Vorn sblev ffemt kostet
.
Sfybmsd 8 Mcnnesker drum-et
Fra Jota-bis Creek, Psa» meldecs, at
S Mittnesker den Is. d: druknede i
Høfvonde, f«om shidrørte «fra Sky
brud John Rsasymond, en Famner
gisk under Etormen nsd at se efter
sine Qwaturer, og da han blev for
længe Gotte-, menes hans Moder
Ihans Koan «1 Børn og en Svoger
at være qaaet ud for at reddc hom
vg de blev all-e revet bort af Irr-sm
men og «druknede.
Der fpekuleres og gættes i Ho
vedstadcn (og nasturligvis andre-Ste
der) paa, shvad lldfaldet af Val
get i Nomssmsber vil blive Alle sy
nes enige am, at de progressive
Demokrater vil smnle «sig som Wil
fon. Lige faa fikkcrt vil sde reaktio
nære Romublikanerse Camle sig iom
Tast. Saale-des har Roossevelt kmt
de vrsogresTivc Repnblikancsrie at dms
ge Zwmmcr fra, mcner man,
O
Rot-loben frohqu de forskellisge
Partier sig i et Karton al Forbjns
dele med »Wal! Streu-U Mem idet
Purtierne betegnedes ved de sædvmt
liqis mitwsentative Dur — Elefan
ten, Æsplet og Elsdyrct » spat-g
tes der: Men kwor skal Dyrcsms faa
dcrcsiks Ruder sm? Do tust-er jo Imchi
teligt ilet ika Sau li-dt.
I
» Tod under Operation. Fra Tes
M-oincss, Ja» meddcless under m.
sds., at Mrs. Nan Stockdach 38
Aar, en fromstauende »er ostsato
Maler Hultm i College Violo
chsbr., or død sder under en Opera
)tisokx for at fix-me heule ,,Tsonsil-I«.
ster Eise-T at Lasgemc bund-o givcst
Linn en bald Tosk- af Comiim mrn
Wende-s- Hjertcs var for fvaqt til end
Im at male Taa megcst
f
l
Avåntiker Wan dad. Paris 17.
Juli. Ton berumtc nimlosmnTke
Aviatifer Hnlpcsrt Lnklmm, lle
»Im-Ist as en vild anfnlo den T.
;Jnni ved Glnrjslosdcsn midt i disk
jfransfe Endan GeneraiMuteran
;i dot franske EkvntorinlsAfrLin-Mar
tial Henri Merlim som tclegrwfcs
Hm Nishi-dein oplvscn at Latihom
var ude i Sckoven samtnen nwd noqs
»le Kunst-die on Oft-Ob og samede en
Bussalkn der straks angwb lmm og
trampcsde Ehasm kl)jel.
Linkhasm var den iførftscH der gjors
de Isig bekcnddt fsom Aviatiker i en
Monsaplain J 1905 "5ejlede Ihan over
Iden engelske Kanal i csn Ballon,
idet Ohan gforde Reff-en «fra London
stil Paris paa 6 Eimer. J- 1909
gfsorde Gan et Ishcsldig Fovføg pasa
at flyve over sKsanalen i en Mono
-Nan, sswikket sdsenigsang san-Texas for
at være et swrt Vsovestsykkc. san
falldt ned -paa Von-det, fand-i Motoren
Damit-de Gan var ved fin Dvd 29
Aar sammt-l Han ihar optmadt
zssosm Aviatsiker paia flere Swder i
Amerika
gwkden rundt «
s «
Flyveren «Sdhirvmei«ster forevog
sdcsn 5. Jqu vesd Leipzig en Flyvs
ning tmsd 4 Passagererj 33 Mm
42 Sek» shvilket er ny Verdensres
Dur-d.
Den første winsdelige Professor
i Kriftiania, nemlig Kristine Banne-;
vie, i Zwlogi. u-dnwques 1 Gaark
«: det nsorfke Statsmaid. l
Ved Ssverrigs Rigsgrænfe begands
te Ratten til 5. ds. en orkanagtig
Vsestcnstsorm »med Sue, Hagl ogRegn.
ITerimsmnetrcst vijte kun tre Erober
.
, zbyveulykm Altona, I. Juli«
Hzliwercn ziønig er i Gasar Gfters4
Tini-wag ved en Uanding i Eisdec-(
Isstksdt Neuen saia dank-di Eva-steh at·
Idct er tvivlsu-1m, um hian kasn Leut-.
Umil Stuttg, fil)v· nor-ff Smsts
:niujs1c-r, er sdeu st. ds. atfgaiaet ved
DIE-Dem 78 Aar gl. Stang var to
Gange i thjsdsen for nsorfsk Rege
ring, »den første Gang vftex ster
dntps Falk-.
(
1
Tyflere log —Czekler. Da Mike
, Studenler Søndag sden Zo. Juni ef
.ter en Fest fvretog en Spaserietup
paa vacu i Pra-g, blev de over
«fal«de-t atf sflere Tusinide Czekken En
Student dlev haardt iaarel og 20
let same-da
.
««Tse fraivslc Rsoyalifter. Simdag
»den ZU. Juni indviede Psræjiidmt
Fallieres i Panllheon i Paris et
Miit-bestimmte over Idoussseaw »Da
«I31·msitdeiisicii fort-nd Bauche-Um Wab
te nogle Eamelots »du Roy: Ksongen
lrsvel Der blcv ·for-etaget 60 Arrestas
tjsonen
I
Aterigiks Rustningelz Fra Wien
melde«:«, at den We Finsanslov for
1913 vil i Hsetvhold til den lige
sttagnc Forfmissoi4d11i119 krwve
400 Mill. W. til Herren og 142
Mill· til Flaasdcik Tor bruges
alone 68 Mill. til Bygning af nyo
Skzba - —
I
En L«uftfejla«ds. Hamburg, 5. Ju
Lulftskvbet » Vicroria Luife« steg
zKL 5 i Morges sop herfra mod
Pasiaqemr Kl. lu,15 passen-des
Aasbenraa, Kl. 11,t?u Sizii-derbker
M. 11.5() Jan-borg, Fil. 12 Ærø og
sil. 1 Hiel. Ql 2,30 Um Luft
·s««kislnst til-how tl Luststidislmilcn
link
H
Franlrigsss Mleuvsyinng. Paris,
is. Juli. Jsfl Agenoe Hoch-Z er den
under Haiidrlssminifterenss Jedoch
nisdsattc Kommissiiom der skal un
ssisrføgcs Spørgsimaalet om Fronf
rigs F-oi-iy11itig med Vrødfwrm Bam
nken tiil dct Resultat- at anslrigs
Fistkimiina med Mel er sikret i til
Istrwllriig Grasd til tut-sie Hsøst
Slaar sdu mva Jøsdetx J Ver
lin nrrcsstcsredes for Fort Tisd fiden
en russfixfk s.cksa-ptai11, der var sen-M
til Tyfflansd i offjcjel Missjismt le
Gesichle er nu on Mk Løjstnanck af
Folmr«tillis1«iet, der o«psl)nlidt siq i
Ausland i Insdlxtasrcs Anlixmcnsdctz
bloven snusholdt i Illemnidrovo og
sført til Militcvrfwnchst i Warscihua
Hatt Ihm-, ikke staasest Underrestning
out, lhvorfor than er bloven arvestes
ret.
.
Sittmtiivnscsn i Oft-hausen Gfter
skwad kyrstisfke Blwde meldet, That -det
tut-kiffe- .Q-risgs-minksteviium Sikkers
lhcsd for, 1at IAkbaneserne forsfiynes
smod fboce Masngtder Vaabsen ogOlsms
miunitison fva Mondenegm sDe wr
kika Mynsdigsbeder ved Grænsen hat
sfaaet Ovdre tzl at passe sskavpt pua
for «a·t gøre enlhsver Forbinjdelse mel
lem Oprørcrne ogsMsontenegro umn
lig.
i
» Tisbetancrne lisder Rederlag. Pe
king, 18. Jsuli. De tibetansFe Trop
per, ssom trask fig tilbage fra Tat
sienlu ·f-or vden kinesijbe Ofsovstærkedse
Arme, led Rederlsag i et bliwa
Slag nær Litattg i Prioviwfen Sze
chumn De misstede 1,000 Miawd,
der faldt, og 400 Hunger tilliges
mckd en Mæugde Vasaben og Am
msunistism Kineserne missiedse 500
Idrwbte. Tibetanerne trækker Lisg nu
tilbage til Wotan-g, skyvor de venter
Finrftævkning
.
Negcrinq refignerun Konstantsins
tun-L 18. Juli. Den tyrkiske Rege
ring resignerede i Goar ssom Folge
mf en Revolt i Armeen, der shar væs
ret misforniøjet med Kosniiteen for
Enigshed sog Fremgansg Den 16.
Juli tosg Krigsminister Mathmond
Ahn-first Paflha Afsked. Hunsdreder wf
Solsdsatcr og Officerscr er deferteret
og hat flutbet sig Stil Oprørerne i
Aslsbaniem -og sder for-tælles, at Flet
tallet asf de eriske Sol-dem er
tilsbøjelige til at følge schres Els
empeL
Stror anld. Osearsshaimm 6.
Juli· Oscarthsanms TrstjkskerisAftiei
sekskabs Fatbriksetakbl is-f-en1«ent, Ebe
stvaende æf ,,Osoarsbamns Tddsnins
qcn«s kakersi. litlbsografisck Etasbliss
,sement, Bogsbinderi og Ksontovbogs
ksfasbrih er i Nat nedsbrænsdt tillige
Web en 4 Etagers Bygning, hvori
der var Kontor- osg Redaktiionslokas
Jer, samt to andre Bygninger til
Veslmelfscx Unsder Gran-den fhcheide
der ftwrk Bär-It De ødolagtc Fa
)"’brjsfsb1mnitmer var fovsifrksde for
ca. 1--»«- Mill. Kr.
Prinsscn ug Raum-me Jungen
-n«f Italiens Fwttckz Wen Viktor
crf Tut-in, kørte Curio-den paa en
Losvdoocj vesd Mit-sann mdd sin Au
tonmbil nmd on Vottsdevkvgm der
blev væltet ned i Gmften. Heroocr
blcsu den nastsmdstse Lattdssbys Be
.’buurc faa sfovbitreda at Tde jndtog
luk knien-de Holdning over for Prin
sen, sosm de ika fendte Ztillingcn
svar M fI·I-ti«sk, da sdrr kom Germar
sxmet til og bespfriede Prsinfem de
Tkunst bog We fnrihindnh at Bim
berne ødelagidse Ante-mobilem
. . .
Ny Krasfjsbøhiandlthg. Berlin, 6.
Juli. J etwwa i Gsaar i den natur
-l)«ist(uris««t«c Fort-um« i Geidoldserg gsav
Profcsd’7-k11« Wer-nor Alkoddclclse mn en
m) Volmnidlssng asf mwftsygdomme,
«s·o·m shan shar forspgt i nsogle Aar-.
Vied Mskmndlingcsn insdfprøites ider
GhioliniOpløsninger paa de angrebs
m- Stcsdcsr for at fix-a Kræfkjvulfters
ne til at svinsdcn De hist-til opnaas
odc Nkssnltnthr -5«kinl i«fl. ,,Lokalsanz.«
vcrw moser tilfwdssstillensdo
II Filumi11,1»:—«b«mit«(st. St-oct’.l)iosl1u, l 7.
Juli. Elnttht var i Haar Shieplads
Tun sur k-« sur Wunsch sum satte
Slsufsnsmsn cum den osfsicjsullc Tel
wf «det olymsuifkse ngmsim Ksong
Gustav undcrilyoibdst 1110 Umstle «
Sammen mod Drionningem
Kronspsriuspn sog Kroitm·-insos’s"ks11 bew
do Ilmn Pliaids i den enc Ende af
Salt-n, mode-us Gasfnsrne var an
sbragt ved to Lang-vorde. Blau-M sde
naswwrensde svar Medslsemsmer wasos
Jucktecsr fsor Swan usdcnlandefkedii
plomateiz Statsvaakoer og Milttass
re.
Huindrodisr sovewasrode i Chors-Ir
aribøsftisdisligshoden i »den kastsoksske Kir
ke for F. Lazaro Eben portuglsssifke
Lænkkdeløsben ifsom sbnkfode tin-der for
Sollt-is ester Smdagens Kraftan
spænsdcslkse tDe konnelige ARE-dan
!le. ·