Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 19, 1912, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansteren«
E —
Frau-g den 19. Juli 1912.
—
— -
Mk M
—
Man hat« her modtaget Brief-Jn
melsdwg, at Niels Oausens Begra
vobse Ghvis Djd er omtalt ; en an
den Aktikeu ek Bei-Mk til i Mor
sen Ohrng mellem Kl. 12 og 2
stva Hjemmet shvovfm Ligtoget sua
paar til Ockklmkzx lshvor BegraveHen
findet Scheu Flere of FamilsiengVens
net eher i Bloir agter at rejsfe op til
Vom-wellen.
— Dei er fretwdeles missen-de
M pm sdisfe Egne« Hsfden asznaas
M er omtvent ewdt, og debyttet
et Wägt J Missouridalen er
der vgfaa avlet en Ihel Tel H-. Fir
fh Siet of Akfalfa var udmærdet
Ist-, og awden Slet var Mage
lig. Den Ists-um Phawte skyder attei
fkem til use-die Slist Massen hsokder
fiig nagen-law end-m Ratten mel
lan Onssdag og Torsdag fik vi esn
Iille Regu, og der dick-wer j-o, om
det er not saa lisdt Græsgangewe
Irrt-der det rigrig for de fleste Ste
drt s-— Er Bat Formere hat bmgt
nysHvede insb,deneneaf dem be-i
restter 20 den areden 25 Bushels pr.
Fore.
— defte Lørwg Affen shavdse flere
of vor-c- unae en festhg Summen
cvmst i Caftetbers Psark i Ante-Ohrring
af, sa-: Miss- Anna Berti-Heu fkuldc
wisse sherfra nd til Past. -Solyultz’
usde ved Hamvtow
Joc deards mosdtog sisdste
Uge Underrctnsfnkh at bang Søn
M, chvam sikkert ogsaa flier as
vol-v danske unge kender fra Stole
dagenev var bleven kamt ais Apo
Ueki ude i Los A-ngeles, Cal. Fa
deren asfresjstie Fredag Morgen, men
W W, fst hatt mag-de demd.
Ligset ventes hervßl Lørdag, og 'Be
Imvelfm visl Ein-de Este-d her pcm
Søwdag Gftermiddasg KI· 2 im
Hjemmet
— Den 13. ds udstedtes Mitter
MulssTfllasdelTe tisl Mr. J. VI
Jobnftm STIMME-der Johnfonj og
Urs· Elfabåth Greeno. Vrylslth»
W Sstsd for-laden faa visdt vi for-H
M, .i Bmdens Hiern.
—- Der er begyndt »rip-rapoiug«
heb Missourbfwden Ehr-r Oft for By
st Von-bei ftigek og truer med ast»
Pan Zide to i Dcvlc kldmnmer aff
Und-L fes-klares hvordon hver og
sc If dets Were san erhode f:re
Muster Land-ins verdensbermtte
Kondewserede Enkbasr Zigruu for
hiemmevmmcing asf atgtc ffandis
nome Embærdrikke Bette Eker
drifkc og Entsbasrsimpem hours-if
Det -tilv-irke5, sbar under ·de mange
Aar, de bar waret i Watte-der inm
der fwr Anerkenselfc ma Grund«l
If fine frewimacwdr chnstsiden i
Entsbasrdtsfkc er absolut akfmlyolfrkt
et en kraft-im nassende oelsmaqendxs
cg fkummewdc THE og udgør i dsetT
hele Tags-It sen uovsrtrwffekig Bot-Id
hi« Fremftaoensde Awwsvcimer
hat udtllkt ’ig meqet begeistrwth
out denne Drit, og fiwdes der mgem
Tvivl osm, at jo met-e den kommt-r
i Brug, og fo mere send-: Ente-beer
M blivet, desto mindre Bmg
sif Øl og andre awohokholsdige Ler
Me Vil der Mvr.
Cum-le Vom-e af Lustde Ene
Mrssse sog Me, fom msuligen
Ue hat Wet det, bydes nu en
Rossi-g Naht-Mag Eil ast fsokskasffe
Hq Wle Wer des-ais og iamkrksdig
Mk en PM, Tom butdr vcere
- WM M poa denne Tid
III-t- mkis en prmgckia vg
- U MM tm used det We
-- May-n M to.
Van·fkeren« udgm to Gange m
qun og kostet IUSO per tat-Hm
Its-entnimmt sen-des ftit pag M
loose-de
Dunst Legemissiøu i Kinn.
(Foktfat fta Side 4.)
Underssøgelsen visetz at han shar
Stær poq begge IIan og at en
Opera-von vil give dam hatt-s Shn
igen. Vi man gøre ved dam, hvad
vi vil, nam- block shan faar sit Syn
sigen.
Ved Gusds Hjæsp lykkedcs Opera
rgsteionew san den tidlisgerv bjnde
Mer san Dages Foer istwde fit
Svn igen claa i Seng Nr. 7).
Glad densdte hmt hie-m med Lufte
un at udhrede vorst Ry alle Vøgna
M hanc szæls Øfne mänedeP
, Herre- suchet-.
!
En awden Patient, feg kunde
have Lyst til at amtale er m
Mund, Der var anfat ved Reiten her
i Byen. san var meget M ogH
umw, »du has mev Hut-ragt vg!
der viste sig sum at det kkkk vors
muligt at kedde hans Liv. (
In W ackbnede Izu-n sit Hist-te
for Sang sog sfottclta at Inn
kendtc csn del Tel til Fristende
men. J Visnwsfu CWU i
Ihantmw pr der en meqikn fen
canelfsk Layemsssionæd fiosm bot-de
bchandlet Inn i længere Tid fo!
Heu and-en Smdmn -oq-'snmädig Takt
mmet mesd bam am »Da-ren« og
kmsordret Ibsam tfl at tm Pagimrtign
reiste Emidlertdd ckil Reff-tm og tasnsfs
te ikke met-e Pan, ibsvsakd Wusdaisfh
bade fortalt hartn, ji«-end nu, da
sban igesn kam i Vergring mcd
Kkiftnet Hm dufkede from i Erin
drkngen alt, bwd Læaemisdsionw
ren lxwde fort-alt
san kom i im voldsom Zimdes
nød »Hm- -du man-ge Sankt-LAP«
spat-nie jeq «bam, do Eva-n lau og
vred fin og fcm faa forxsint usd
»Nei, im that- ingcn Smmtetz og
min Smdom er det lige weget med.
men mäne Sankt-, mänc SywdeTS
Jeg ihn-r ibegomst mange og stim
Zsmnder i mit Liv.« ;
Nsu var der en and Lejligihed til
ckt Evrtcelle bekm Gemme-Vieh at detj
er Frelie selv for den ftkrfte Zon
Der ch Tvoen wo JorTu Dsd og
Mod. Du jeg gif, sag-de ban, at
Held om di Mc hin-de betöre-de haus
;Sy(pdom, var det dog ikTe fotgass
ves,athanvorkommetinsdpoa
Hosvisinht Den nieste Dag um
Middagen, do jeg kom for at sc
M ihrem var Nun fka Beviicheden
og faa Time-r efter dtde han. Mdon
hatt fand-: Frkd mesd GO? Dem
og mange andre Spurng man
vi jio den-te med æt foa bosvarodc
til Hi foran hjem til End.
Dæmb psa Dahin-let
En as Aal-ers Hohedbegivewhedser
-i MONEY er den Danbsihsjtis
debigshQ smn vi havde i Zimmngenl
as Sepkcmsben Tocwsknndtdckmx
var en unq THE-and der msk adel
sbwdebig «ng og snart skulde d-.
Iisasn var gaaet gennem en fulsd og
»Mir Mist mwer sit Mbd
ther poa Mist-Nest og var isan
fom et nyt anefke. THer ben
viser jeg til, M Jung hat fBre
vet om hmn (D. ARIEL Nr. 4).
Paa Feine Zefrdagen bkev ZygcJ
ftuen pyntet med Vlsomsiset og Ehvidej
Duge poa Vordem Alle W?
Volksts FOU, fom er .Kristne, var til;
Siebe osg wemærede Dauben Bed.
Siden asf PWLMB Seng ist-d Hans
Moder Pan G Bord. Hun er We,
sog her laa hetrdes eneite SM,
they-des Ist-M vg GEM- W
IM o- TW W.
Da Missisomek Vyff hoc-de ji«-I
Gott-et Men, Ihr-d Moderen usd i
en shjekteTkæksende Halten »Du moia
kkke grcede Mit-den nu Nulde du
fnsaskere glæde dig,« sag-de den soge,
sog et Ætigt Satt glod den«
over Gans Ansbgt
Fra nu as saa Ihan det fom sin
Origasoe at via-de Moder-en for Her
ren. Han stalte astter og astter
mch hasde om, shwr Mt bot er
at tw wo Rus. Sinnens Tsw vg(
Dle bar gjsosct et stærkt detwi
paa Moderem og det fsal not bære
Fmgä i sin Tisd »Hm lever under
0. I. AMUNDSEN sz 50N, cuasgkgcäoshlsuy
It Lokal-Assyrer for Ckansdian Weise R. R stilzxary »F Eil-mutm
R. B. Land. og kopmssncokok liudsons Buy Dank-akuten Land. Vi
hat Mcyrlcode«)guops1ykkoao Panos til sslgs psa litto Bomng
Ist-. Uns-s Betst-ins i «l«’armiog". PAALlDEUGB UPLYSNUL
CEZ IFle skuvi Don-s esse spkos ollot pas onst-lob
thitieskstet etc·
Bleir. Nebr.
andagskkole Kl. 9,15.
Howesfegndstienesfte Kl. 10,30
lejvngudstjenrite Kl. 8.
Alt vil Gud.
Kennaktn
Gudstjeneste 1. og 3. Studag i
wer Mamwd Formng Kl. 10,30.
Ungdomsmsde spaa Engelsf) hvet
2. og 4. Studag i hver Mandel-,
Estermiddag K1.2,.30
Sindagsfkole hvet Stadt-g Jot
middag Kl. 9,.30
———-——-—- (
Okuifn Gubstjenckte M«
das KI. 10,80 firste og tradi- Sirt-J
dag i hvek Mmed Sindaqissptef
hvek Smdag KI. 9,30.
TM Wstexige Joch-ird, me» hor
der dog stadig Forli-indessen mod1
pg dedung z
—- Mmäe disfe Smaastkæk im
W her bidvage til, at
J, tue-re Verwer, bedre kunne folge
sos i AND-et og Sage det op i dag
tig For-wu! Qg lad vs alle vcew
»med tål at faa D. M. IS Linse
nrissionsarbejde godt i Gcmg, ssm
ast ogfaa herigennem nogle Strau
lisk km ("««mdss nwrligxheds Sol maa
non nd til sde kolde Hednjngelande
og que Zjæle til Gut-!
Mdig vil jcg l-enytte Lcjligs
Boden tkl at faska alle de Verma
W vg Ecken-Ists fra hvom vi hat«
set-act Zur-le- sog NntwarWilöen Hist-Hl
tecig Taf for alle Geer-link Taufe-P
og crl Farben i disk gamle Aar!
mvrlsig Bissen fra mfn Huftru vg»
oder-S Tyngivne l
- L. K. La Hen.
Nur Kamktetkott for Fetiesioles.
Vote nye Kot-after- og Bellin
ningskort sm- chrieslolen 1912 er
nu farbige-. Prøvcsr med Prisopgai
re Tendes Frit wo Fotlangende til
cnkxvisr Rriesfolelcrrec
Don. Luth. Publ. Heisa
ko- 84m: s
Dkug gtore 24X40, 2 stokyj
ljving rooms Anstalt-. All soll
good remain ln a good small:
town ja lows, nearly sll Dass-h
people. ijoe 82,200 on very easy
terms. will Zell stock also if do
siked, will imsoice about 82000
to 82,500. This is a splendid
Chance, for a Damit-b Drang
he would get the trade.
We also have some- good
kanns for sales in this same lo
oslity. Print-s 5105 to 8135 pet
aoke. We han- n dandy 160 at
8116 per net-e good terms, UT
miles from town. Write for our
list of kanns if you are inter
est-ed.
squsro Doal Mlty Co»
spontan-, Iowa.
De daqu- Studenterfansetei
Dumms- Kauw for Sahn-fund
Af John Heinlr.
En no udfsklig Stildrsng as Kri
gen 1848—-49 og 50 og de umids
delbart fotudgaaende Begivenheder
ftret-et qf en DanfksAmcsrikanec 191
Sidet i Omslag. Ptis 50 Ents.
;D»ish Luth. Publ. Haus-,
Aarbog for Hieran-et
vcd P. Elbe-L
Jud-hold
Die-unter Af Overlæret J. R.
RingdaL Kristiania.
Brudsetale Af Stiftsprovft Zeu
them Friederich
Fkihed og Opkigtighed i Ægtescabet
Af Sognepræft A. Wüten-, Hol
stehet-.
l Den tabte Sin. As Mads Mel
s sen
De stote Bstn i Hjemmet. As Jo
hannes Blankenfeldt, Mem-.
diemmets Læsning. Af Sowe
pkæft A. Schock, Bonsild.
Ismene for Midas As Overlws
ter RingdaL
Religionsundervisning i Hjem oq
Stole. As Adjunkt A. Last, Bi
vorg.
Forelde Anspar. Eftet N.
Betst-ers
satt Hiern. Af Mad- Nielsm
Bogen er udtommen has Mtcelis
Zorening for Jndre Mission i Dan
umk.
Den et vaa 120 Sider i tiltalende
Vmslaq og kostet tun 40 cts. «Det
et en Bog, der kan lasset med Ub
bytte i enhver Familiekreds.
Dan· Luth. Publ. conse.
Bekendtgørelper
Adresfeforaudriug.
Post. J. Th. Lands Adresse, før
Musik Colo» er nu 61 E Et» Salt
Lake Cim, Utah.
I
I
I
I
Adkcsfcfotaadtiug.
Rast M. Zäh. Jenkstk for Web
kasr Grovcszu Est. Louis, Mo., im
III E. lth Et» anont, Nebr.
Direktion-sinnt
ilskcmemsmcr If Ekolodikeäionen
akgmsodes om at mode paa Dana
Collng Plain Nebr» Onsdag 31.
Juli 1912, Founng Kl. 1().
Da Zager of Nigtigbeid fort-Ug
,:«cr Lwdeis alle Mesiemmer at give
rlIkksde H B. Jenseit
i i Msfiousmjdr.
l
I
Om Gud viL bliver der afholidt
ist Misfionsnwde i St Pauli Me
nigshed, M Eo» Iowa. den 9.,
HO. og U. August, 1912. Menins
zum med sdenne Oplysninig er, at
szae til Orig, du er hierielig vest
kommen M at des-ge os i de ncwns
te Dom-.
Poe äyeijiglwdims Veane
Od. Nielsen
I Direktiousmtdr.
s Lim Web vjl, asshofsdisr Tsirektioncn
Tor Tuns-Xb Luth Publ. Volke Me
,de i Plagt-, den l:’-· ng H. Amt
ssfwis nozwn kmr Zum-L angcmewdo
Publ. Hostie Tom de Stifter beinnds
Bist as Tir-«!tis.sincn. da ist-des soadcmi
) txt-n- mig i Hirn-de« sencsst den
m. Aug.
—J Zins-»Hiin chadigspid
A, E. Weis-nann.
i
l
J Juli og August vil Prof. N.
P. Lang fm Trin. Sem. Bleir,
Mehr-. foremge en Reife til Stille
hcwskyften og prcedike paa fslgeni
de Siedet i PacifieiKkeds til den
Mdfsjcde M:
Los Angel-ID- Cal ....... Ude Juli-I
Ecstvth CEL .......... 21dc Juk.
Fresnv oq Rot-Mey- 24de og 25.Juli
Setma og Dej Rey,Cal., 28de Juli.?
Jan Zkaacisco og Dann-M Tal»I
4ide Aug.
Ferndale, Cal» ...... llte Aug.
Eugene, Oregon, .. ..18de Aug.
Portions-, Oregon, .. ..20de Aug.
Kredsbefwrelsem
Nyt Katalog.
Luna Esllege og Trinitatis Se
minariums Katalog for IRS-M
ek nu fcerdig og faas frit vcsd Hen
vendelse til
« MADE-sausen ?
Plain Not-H
(
Es Par sifte Zoll ellet en www?
Pige eller Ente san staats foq Plads
til god Lin, vesd at Ihetwende fig tili
Lndertegnede !
J. R. H. Most-hu, Z
Standcrd, Alta» Camdas
l
Til Sass. z
Nogle Weide Farin- mkr ved
M11,Æ.Bedstr satte Muld
jovd Fva 40 Ums op til helei
»Was-« Pris iska 819 Ul 820 pr «
Acke. Om nennen MEDIUM til-is
Kriv OlsenåStump, .
Goal-wem Dich
»The Studi«
Al Stegs Mografsff Its-beide nd
ftres efter Tidens nyefve MW.
Gesause BilledeU —- Nin-Use
Mr. U. E. Das-m
Lundsøgekc: Gode og billi
ge Zarme sasls
ges i ElttddaäeÆkinnefotm 90 Mil
nord for St. Paul hvok Kløver
og Majs trives bebst. Pris fra
40-——60 Dollars per Acke. Dansz
Kirke og Prcsft I
For nasrmere llndcrretninq
skkiv tic
J. I. Jakober
eller
H. A. haufen,
-Bocvius, N. I, Minn.
Mele- i Birne-es Hind.
Marias-Evangelist udlagt i 136 Smaastykkek til daglig Bi
bellrcgning for Born ved
Postu- C. Asschesfelhtshasses.
Denne lille Bog et ftemtommen sout en Fragt af Fortst
tetens Bibellæining med sine Konfirmander. Stycterne et satte
og affattede i et interessantletsfatteligt Sprog famtidig med, at
de krsstelige Grundsandhedek fremholdes klart og med Moor-.
W Sidek i et tiltalende Omflag med Tegninq i Forvetkyl
Pri- 20 Cun.
Dussj Lust Publ. Orts-.
Vi oyskcr Der-es Haydcl,
Dei-for » disk us altid mugtpnuljggmdcs m
neige von com til Ingen- lsvnic vom-ins
og tut-d tjist sum-ne- losvesns Denk
tm imme. tm- iimsei l Dammes-.
Er De Ikko allen-do- m us run- kastp man-(- Kundksh da Mulde
desi Use-ji- os. mn M- vil Miit-gis- us H ist-sog.
SAA Vl KAN STAUPÆS NO UVAU VI llAli HAUTI
sAanos.
STYLISH DEPENDAZLE
FOOTWEAR
For The Whole Family
SHOE REPAlRlNC.
JZWZIWO Cir
Raar det gældcr det H
gamle, kære Anmut
da ban paa, at vi i km Aar bcn befokdreh
Basiagekei msd 14 dunste, tyske op, engem-I
Linie-, og staat fremd-Les til Teressljmsste
alle Stehn- hen og altkd dulme VI togex
mod von Tlagsagem von ctononm og
hislper dem unt-us Ihm nl dex cpldgams
le, bekendte Firm
Uotieuien ö- ctoot, dankte kzgenten
2818 W North Ave» thcago i
kmtr cal. Av. overior sparte-u l
—- PM VII cui-I PLAVI —
« Ast i VII-st- os kaut-adel
Iosl Tsk M Vettan Runde
km- ckes Ins-das Tiol ital ydos DI
veslisst M It hist-c is onst-s
vott sen-read- Iultktsmdixe l
qst III-d chjo seist us vors yctmsse
lsvs Mist icrbuadet tnod flink qt
keol seht-Ilio
Jcss IcollAKIlI
I s s »
Euckens Stute Bank ;
Essenmoad MON- Ilm. Damiette-sung I
Ptage lautes pas rund is prskr. i
Unmimnger pag Wage for Jud- og Udlans i
mlgeg u! Tagen-! billigin Fuss«
I. h Wurm-Im It. Maus-eint f
Its-wenn sue-Professur- F
D. z. Uns-nd Teilna- z
·l" UlN XI Uf a Cin- without
any gest-s m steh-. and no clntch
do sltp und then come sum m plus
WUNDIZRPUL PUNITIUN
ljlklvlsl
cARTER cAR.
l·’.-k siilo By
THE AKNUT llAlt-l)WAZl-J,
Blum Nim
ök. c. n. MEAD
dsNTlst
I— ls Isilo sollst-s
» DICI
che Ilsik national sann i
L·. s l«; Ins-; «I«I: )
Acwkfmisr Fig nie-u un Muhme-, . i
til Ism-kkosmtmäng tmu Beil-stumm !
»s; !--8n«mus Print-l
c. A. scHMlDT, cashiec.
Ul«Älli. NEU«
Tømmev
Kuthndel
sssm Eis-erfolgter nl Firma-et
Ruck G Ists-jam- vll ji«-( link-fu«
fort- vt vislassumsnkt Lug-r at ul
sing- lsygkmnntoriulo samt Kul.
Ist-Inde. Voqmz kxlaskiuort o
Avlskodskubek
Land-tosend mai-Altes til It of
ten-so mino Vsru ng got- sig ho
kendt mos Inlncs Wissen
Plink og met Isplsutsdliisg gu
kaut-yet
llaas J. Nielsoa.
, --——-:—
øMssskeosprlsmu
m Ussk me
symecwmtcommm0 syst-hol 90
·- !spksnsi.».»...» -«- III
Us1u.ibel). —- U
—- Egoismen-km — CI
litka —- 25
III ........ . ....... , —
Sys. . . - sc
srin.... . ...».... gsj
I017'ks Ost-THA
scucle soc-: U-ki«;L-«.«å;. ...... ksötbssc
chnlce stets-m . .. ..·.·.. sum GLIO
sfio.».» .. » . 7c0O7-I
UIICAOO
svecs I. Ni. zhskcl —- — — -- gis Los
insects-w NO. I not-C - - — — LO —1 11
Its-Aphis s——-—---- .0 - US
Isis-—————--—s——-—-—-— .7l— II
Ist-W( ) ......... ..... .s5—- Es
stqu ichs-set Tot-Ies) ---- —· v i- iu
M ———————— --- - TO »Im
Thone Z- Farabetsg
los-et et inksstan I l-- » sit
II
N- slSZN Ist-M lsk III-o
HA NEMATZIUALIL lNDLÆss
NIXG ss VAHI LAPPARATSD
fus- II W «- W
tzI·A«se Fuss-.
JRMES H. PLÅTZ
IIÄL UIÄTL kus UAII Als
IIIIUIck
Ast-It imk UsssipIUI-s1inl» dein-Lands
Joachim-be Linie s-« titsnslsucxltusken
MAIY W IUlI. sssl
cnowsxp t. s
» on o.
hjlcksukudigt OF wol-miner l
-» M alle slqs ist-user es By
mass-nun hold-. Hut
lklojclccn s- Ksbok sllss snuortok ;
m Dass-s hjjestes Pris
- ihm-, Its-H
pssssc «
f
D « «
- Its
SICH «U
IIIAW
m II I: It k: III Z«
UUU CJAHLE Z«-«sf-L.!)EL bs
OUNARD LlNS
custitcl 5840
dIOSAIIUJ FLAAUL sti- fJRE SKIUSII
' III-ZMWSI s DOSISLSIMUS OAINIIII
LUslTMlA. IAURETMIA.
llurtigsto Dammij i Vor-den
Aufschle Ascssll. Ucokdls.
uns-: Igui um
cAIIOMA. VARUAMA ORDNUNG
chssss LAICIIAJUMMA ULWIIG
Aquin-Its »arm«- um«-« www-)
II Just-CI Istovtsvsuk
- MONTRSALQOULIICNLLONDON
Un-. um«-m vzi su« sw Ein-owns un.
Mode-ne DobbeL skms Dmpwkshs usw-ist
Taktik-T mf oI Und-winkt Zikaden Jst-s
Ist-» sum-tu Jckdstys spat-di stund c lot Jenas
un Iwifhis eso und-e Ist-er umso toter-sahe
Tut-« ko- um os most sum
M ans-i tust Post-.
III first-Mu- l« sitt VIII-Inla- ss flat- sus
h most-am us. ist-lass m tim- Ir. Ist
III- cUsAID IIIAUIIIII Oc» Uc
I I. kosts- stucsoss up ums-k- mwsiusss