Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 19, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fönderjylland
Lampen um« Jst-dem
J en Arstitei i ,,:)Z«atisowa1r1dende«
strkvcr den itadekjydjste Journalift
Andreas Grau dlmtdt awdet fol
gende om de shunddrede Million-eh
der-er blwen hwi.lget med Heu-bist
M de polfke og donske Egne:
»F Nordstesvig er zochvldene
Mswdre 150,000 usdrcrter jskke sto
te Ding, mien hvor de vor fom en
Matt Befolkning, kan Mag-umd
hr Theile-: kkfe udrette meget msod en
WITH-a Vi er ibke fowa
under menedherredømmet, w ihm
M ist en Bei sbvive spækrot, men
her Gang er der dienen skatdt paa
Eva-erne, bar-e for at fiwde en an
derm Den nationer Kamp Chor fak
tsfk været med tdl at udvvkle Dygs
ügiheden si Novdflezdvig. VI Jan ikke
byde den Ungsdonh der fbal sdyrke
wre Fædrcs Jord, de Betingeksen
Tyskeme alt leert-ge bar lmdst der-es
Fole Desto bedre hat von Fast-f
Iærst at Hure sig siew De Slcegi
iet, der er vokfet op hernode, shar!
Ue elene slærkt att est-Sie der-es Lands
og at svnge iosm det, de er tkke ble
vck Mete, de hat ogsfaa leert
at Vanide dkke msinsdft unsder Umfer
kige Kam-. Jblansdt us er der en’
stadig Minnen til oersonliq Dygtigs
sod, da man wd sden newp bliver
den Wigste zornwuwr for den
dansste Zag. Te rwftcr Ihm amd
W stærfe og er dlwet det sakrlig i«
sde jener-e Aar. Te Unge faar last-t,f
—- Ityviszs de oil Lage Wd Lærk — at«
den wascisonule Nimm iffe førcö me·di
Pest-neu og im Taler-stehe alone
men at den ogsau man iøres med
Pbovcm med Hotle og bog vesdj
Æsdifkem Dei m være Faust-«
W ogi7m helft bewde æt være bog
ciiw os der er singen Doivl am, m«
der er nagst Im det. Alene usd km
dem-e Wyoming tegner vor
M sig Mete, der Hm jsv iste
vcere Tale om ander, ewd ast den«
W en idygstig dem-r Stegs faul
Ue- sil, M stritt fig i Kxanwen«
M Wisse Millionen irr-et j
Gmms vil .,kr-leidende Tyskkrek !
En awden zwdsgernkng vsi kun
wgne med, er Tdet ftågende Bis-soli
niwgstat Der er Wet, det sisdste
Babg for-Watte am. Sol-der vi den
We YBdefched lebende og
km di regne med, ca oi i det »Und
fb since ipm Hof-de med Ins-ferne
i Wö, er «det nein-i at regne
E, W en Fasslæggelse ais Fund-en
i MUWS smaa fsre tdL Tot
M Ida komme MI. at ide fri Er
hvew met-c og mere blxvet vore.l
Og her shar vi newp meget at bsdg
paa: det man Mechanian blädes
kensdt i Byeme Qg udwer dettes
ex ider kun seen Bei for os, og denl
giesst mod- thä Bliucr vi misllenr
swnqeaaen oq Esdercu skal of jol
have Pia-VI Tot kundk shscrnkdcz m
l
cODENllAGEN
Saustobnk for Bis-moving
NJ II
Vl ciARANTEAlcR
for It "cc-Dsnhq.csn" snus es og dar ski
vsrst kamst-Indus ren.
Hei- Demz Forbsndler isske bar des. H
vi sendi- Dem da r. Pos:1.1 den Um -:s-·
like Pris. 5 Gent skem ins-t» Dort-s Fuc
hzndlsr sur dat. ansiseksr medium-E
to« u- Vokdsm hoc-u- sum
Tebel-.
s IIWAIOIIMI cost-ANY
ss Ustos Sqaskq Is- Totsc
skal Du Reise?
M ca Mut pu It tas- so II
m Catalan-rast aller M W .
Instituts-. CI- komsihtx It U l .
dokt- st Au- lis-r solgt M M
von Kot-stut- PMI l sank-NU
Itlen stott- W. Atti-I Iockt
artig-. Pens- vsktlss as UM
» « M pas-W M
MS Falles-ten Ave» Ohio-Um Ill.
’s)k-pkdsresvig, siok en Tkr fis-m nge
Hof sdisfe ny llwdmgeiseslove, eitel
Tini-luden blev from-, end Tyfkmie
sytxes oms
Zaa lasnge Tysfiemc fun trempet
mod Tvamg og Benge, vil de Lfte
udkettse megct Hvis de ikke Jan
stille et ensdnu dygtigere Foltanares
viule wes-for vs end det, de ducke
Notwng repræssendevetz vil de
ist W Mc troget virkelitzck
for NOWIS Mikning. Fis
ver distse Synspuwkster os ikke til
Ovct·m-od, og det er der nmppe nogen
Furc- fsor, Tau ligger der en væbdig
Styrke i denne Veokdsdhed. Der
ligger nsoget i sdcsn asf det, Tom fmt
We en Slægst og swrke don, alt
intens Regeringen ans-wer vädere paa
»den hatt-ernste Tyfbhwc der aidrig
Haar lært at staa, end-We goa selv.«:
Mindestens-n ved Bude Aa.
Fm Vesteresgnen fkrwes tiI
,,Flensborg Avis«:
Jyeg er en Vestetfbo og er med
Pati- ast Sirenen reffeå De falde
Var det vol vasrd Men Stett-en fkal
ver-re ssnnspel sog iskke koste meget. En
FAMi nma rimeldgvis føre til
Sstvnien og kan allen-de bist-e dyr
nokatevhvewe Detbøtvcewen
fütweh men stIrre Sten, og en
Mn fis-M smaka Wo Väter-eg
nen. M Ist iwe ftaa fom en
Binder men fom et Miwde for os
km Ektenssasgstetk Lverft kuwde der
åndkbugges et Kot-s og nedmunden
Den 12. Juni 1912. J al sin
Zämwlkhcsd vilde Stein-n take sit
stumme Specia. De falidnes Zaga
Mk nsuk bliisve mstcgnkt andersteds.
Gn Ven asf de mange Mindethene
er ieg ellers Me·
Ht. vaslunid Paulfem der sunes
ost ville shave Pcwgene anvendt Wo
en anden Monds-, vil feg minde som
Kvindem der Tolvede Jesu Foddetr
Do M der fig en sth ertl
tfener denne Zufldc Salve-n kund-.
værsolgt og Pengents gwne til de
Was —- Stett-en bot reffes «
Bl hanc og flere vil jeg hegt-den«
fige: Lin-d os kske Hm vore Vrsd
for sswre op: sbi vi er knn et Elle
Isoli- LaEd o-? ikfe due Tidisusii Kravs
»i der umdeligez vi bar Ospgiwct
»n«osk, Som M ikke tøk lade txgger. —
EIN-pl vi holde paa vor sont-, man
vi være stoan mtlagte Vi bar;
Käse Ievse over Evne; de: bist Mel
alt gm ap -i Fokmfelscr og Asd
spredeiser, vi fix-r fette Tæring ef
tcr Ncering. Te: seh-ver vi at
mjnde vor Tsid som. Det er de fckb
brudne, der nma swige Ztumpeme
til Tkysckernz ;
» Alc. Pius-M (F-I. AvJ Eæs
gmmucl Beter-am Jst-gen Haan
Ocsbsl er ais-taugt vod Tit-dem
Lan var W i Mat- 1827, blev
itkdfalbt i Januar 1819, csg dksiwg
Hom Illckenjg Vød m. Bewähme
-:si!mmmgni i Trcelfwingen ved My
fmkde den 12. Ismene-per 1850.J
Bawillwn fwd »des! Tag M For-;
post vg blev noget over Mididag an
qrcsben asf en kam-rissen fjwrMigL
Sohns-z der tmnsg de Temka :«sl
ast trmbkk sig nvget tileng itfdstisls
en swrre Styx-te Vom dem tii Hierin-s
(
«
Pac- deststc T Westens-g muttcs Hart-.
Ten of en Umle i Hælsm sont
ciuslgte Sfinnebenet og blesv IkddenH
sdc i Knæet Lxm lelw saa liggende
og wges til Junge, Tom paa Lake-F
W i MS vg Feuers til
Scesvig. Ved Fredslutnängen i Ja
zniusasr 1851 fortes hcm til Augu
lsvenborg Dorf-m Vom han san wo
Linse-reitet i Fisbechovm shvorfra
khqn W Eile-o absan i Slwtnins
gen qtf 1851.
Zum anlisd hat Thon fiden den«
Bd W Pension fra Kongrriget
Des-reden fik Thau deerW paa
100 Krwter mrlig, san NæriwgssI
sorgen im Gan vg hans WMI
Jakdcig W M spie Men Sorge-n
over, at Damnakk miftede Siesvisg
i ISHL wngkde W akMx
, Not-Werth Hilf-Treu er mc (28.
Juni) san smaat begyndet, osg der
er svulmende Ftodighed alle Beque.
ansdmsarsden vil for Tiden gerne
shwe Wir, da en Del Korn
allerede er 7laaet msd as sde stække
Tokdenbygeh vi hat haft i den
sidste TO Gl. Av.)
Mit-link Eis rast sama-l Mund.
fMJ FM et Pat- Dage sdden
M M W Musen Hausen
Eva Newb- guaende til Kikfegmsrs
Iden i Misolden for ast se til ifn Sen-»
nedsaitters vax lyasn druka vesd
lllyfken i Bot-de Aa. »
Gamle Zeus HanTen et tm 9l
Am gmmneh man than er mit og
aaMististt Fra shans Hisem i
Otterswl ril Mjolden Kirle et der
omkring ved 3 Kilometer, og has-(
gibt en OmveL Hm Dei er twk blevet
en licl Mil, ihmt et gaaot den Dog.
; J iin yngre Aar drev Jens Han
ien KreatüthawdeL og manqe asi de
M, svm han tobte, kmn fta
»New-. Han gik iaa ira Ottersbiil
Sstrwnd over Wdchawt til Ratt-.
Det er en Tur, ikke man-ge nsu som
Stuwder isoremeu thi man man
ish- goa tet meget for-lett Kam
en grian bestem-L meget bugcet
Vei, maa folge-s gennem 1X2 Alen
sdyltt Bank-, og iler det, ast Tat-gen
Kammer over en, mens kmn iætch
dem-de gonr det ma Livet løs. Da
et alt gsemst for Sie-L og W Eig
ger og latet tundt onckrämi. i
M Ost M Wen Mast
Possen bott, men i yngre Aar var
Ilion en vældig Jasgen dct ikke Held
isotkeri efter de Enge fvriigtigc
Vilsdgæs, Tom det Winter og For
mr vtkmler asf heut-de
l .
, cibthgr. 90 Aas-. Den 27.
Juni kotdstse tidlsiigeke stppek SI
ren Peter-sen Fnjdmdchfher i Ord
btjhage sit M. Aar, osg i den Anleh
ntmg, skriws der ti1».«Mm, var
Thau-J Famle Famlet i Hiermit-st
Togn tm vie-S af den-Z rings-sie Dotter
osg Den- s kansfælla Latrdmmw
Tritt-Umk; hakt-I Hustru des-de 1903.
Tcsn gamlc er usods E.n høie Al
der exrdnu msk med Ihr-Angeld as.
ast Von-em- ikfe Umgeer rågtisg vil
Mühn men ihm cr fulMændig
aundisfrsfsk oq seer med Jtueresäs
Legt-us ngvcstwodet
Ecken Zwiscde dar vcem
ten-dir Ei vjdc medic da han sein
Zäbåknptain er kommen vidst onl
«fring til Osterspenis Hymne; idct you
plqede ckt opwbe xwrn Ejos Land
mastscche lomxs Morden og fpke
sdcse til Østerspens Devise-wen Esam
le Erweitle km se til-vage- wn et
rggt N vjckiosmt Av. Hatt hat fin
Smmisr og w Lom. Sonn-erm
mlgxis alle In am Zwei-en og De
tre asf M er end-tu Sau-mid, til
Dis fis-m Fprerc of egme Farinjerz
Oben ene Dotter bot i SIEBELle
Artild. Totdeavejt og Lin-Ied
flng. Den 28. Juni omkring wd
Mden am Morgisnen taki et
voldiomst Tordenwjr ben wer Eg
nisn Ja slwisdck fia ! lustiger-c Ird
Der Huld-f m megvt Fuer Negn.
Und-er Uij «l«og Lymst msd i
Ilkikylaj Verkrlwidts Cjetrdom »Mitg
bjerg«, en tecnsmoljg swr Maard udej
pack Markt-n- Eskoaråsku bl( Luer
nos- Non Ali Lebende og en smr
Dei as Jud- vg Usddo blw reddet
; Medeas man var ved at rsdde paas
.,Mtg-bjetg«, opdaqede man, m Ly
mst owfasa var Mart used i Rosen
lnms Eise-Nimm mit Hønning tlskmck
ngan denne Gaard nedbrasmdtc;
misn Mer ihr-r blev alle site-am
rer og den sitt-sie Tel of Jnsdi csg
Ubbo Müder
—- J en Tenere Meddekbse hedder
det, agt part «Nugsdjck·g« er der
brwwdt W en.sha1v Sues firc
Users Grife og 5——6 Kalve En
Dyl of Bygnsfngerne vor nve.
LICIIllIfmn Eu impiliseudel
Rose. (Fl. Av.) En her-wende
Borgek that i sin Stue en Rosenhask,
fom for TM fmar med backde
M de W M, W M vift
er en stok Sicldetched Men er en
faadan Womit Mk en Fare for den
MM Stat? Synet asf Lasts
M We For-ver vix-set i shji
ijd W ma alle, »der bo
jmgm Rosen-.
Nishi-s Torheit. J Gam- Mot
"ges ved 4sTisdem sitives der den
LI. Inn-i, trat et forfasrsdeligt Bek
fdenvejt hen over Egnm Det holUs
sig over Byen i længere Tib. Ly
nst flog ned i Mast-deren pas
;Mkjerj«fE-orsicnwi niden at sbsftwdige
jdennc Tserimod silog det vgpfaaj
an i den elektrsike Lesde Mj
«Mejersist sog THE inid sog Flog Maler-»
Fllmsest i Mr: bei sprmklig tratst-»
I«S-Tkkkimkme. Gewng W- »den
dog We vkdere sitt-re Stabe -
Uvejtet Wage-des asf en Mist-d
«lsiguetide Weg-h »Gut-eine fwd helij
weih-mode «
Øsster Lin-set Lyintedslsz J
Gouv Morws tidlig Gan-me Ag)
trak et shefstigt Tochenvejr hen over
sOsitsegmsn osg Byem ledsogot as
wildTonmte Regufstyb Bad Hals
seistisdem medeus Aveer var paa
sist Hofesm flog Lynest ned has
Lansdinand Ecken Vetedfen og tænds
te· J et Nu fwd de stkaamite Bog
ktinger i Lys Luc. En Del Indbso
W Kreatur-erste reddesdes; nogle
Evin i temmelig forbrænsdst Til
sxund, eest smaakte stmsks flcqzstessf
swtkfene tmdobrændw
Lkgeledes flog Lynet ned i den
nybsyggede Villa hos Rentier Oyhichs
mann: dot gjorde en Tel SM;
III-en mede »We.
Mich-L Dtd If Blodforsiftniug.
(Dbp.) Ei lsiaarigst ungt Meinte
fke, Hans Bester Jaoosbfem Zøn ckf
Ente Amte Awafte Jambsen i Kan
chtennork. er Tong Aftcn den
27« Juni wfgmet vcd Baden pag
qredssygchuiet i Ssnderborg.
Den unac kmstägc Mond der
tjisntc ihos Landtme Jst-gen Pe
tri-sen i sz kørte med Maske-vog
nisn til Zønderborg hver Form-id
dag. Dnsdag Estermifdtdog hist-v
Inn ved llsdwndfnsg wf NOer. Misdt
under Arbejdet blev han utflws og
»Na-Ue gasa then og lass-ge sig i
Senat-m Qm Afdonen Jan-de shan
ensdnsu sfspsstz men da man kom ind M
Omn Torng Morgen, var «han
mcget Sog. Læaen fra Zondevhorg
blev kilkkabdt sog bevisdtsde hasm insb
kmsr mit Krodsfmähtksct Gan blcso
stracks kørt der-til, men asgjk allere
de navnte Dags Ästen Klassen 10,30«
visd Tod-ein Linn-n angiver Tomj
Dsdsaarsug Blodsforgiftninq, hidws
ten-de im et lille Saat bag det enc
Øre. Saawi hat-de allekede værs
.«t Zusät, misn Muske- cr der kam-met
farbige Bot-illa til, Tom san hurtiqst
misdsøms den ins-gis Monds Did.
Musik.
For at imsdekomme de mange
Rotespskgsler fka musikintetessetede
stund-eh hat vi sat os i Fotbindelse
med Udgiverne as kristelig oq klat
sjik Musik og tilbyder nu fslgende
Musikhceftcsk (Sheet Musik) til ded·
fsjede ijset
Den store, hvide Flut Isi fe.
Af Biskop H. A. Brot«-It Musik
of E. Grieg. Tanfk oq engem
Zerst. Pris. 25 Cis. l
Reden-n- «
; Musik as A. Ren-e Daqu II en
T gehst Tent. Pkic 25 Cu.
Matgateteö Basses-IF
Aj »Kongsemnetne«. Hentik Js
fen. Musik af E Grieg. Dunst es
engelsk Teka Ptis 25 Ets
chtnjknteuö Sticde
As Jst-gen Mor. Music of Ol
Bu11. Dansk og engelfk Tecir.
Pris 25 Ets.
Weile-It
As Jvar KLEMM-IT Musik sj
Jul OTitet Tansk Tekst Ptis 25
Cents.
»Ja-s Beine-Mc
As Jepoe Nation-. Musik as
Ein-I Nie-Hen. Danks Betst Ptis
30 Ets.
Saugt-as for Mitein
Af John Zahl-. Jadeholdende
firstemmige Sange ffor Sow
Alt., Tenok og Bas) til Btug ved
den offentlige Gubstjenefte pg au
dte kirkelige Lejlighedet.
Fssthe Del. 60 Oktdwsich M
blinden i Pspbiud. Pris soc
»Im-en Dei. 47 Oktavsivkk Junius-i
den i Papbind. Ptit We. ·
Ä M m Of
III-T Mc.
At spannt-.
Sack-ed sons. Wortls by GOET
Grokts, D D. Unsic by Ju. A.
Ists-seht Publishets Prioo sci
Oms pries wo.
Dan. Luth. Publ. conce.
Blaiky Rebr.
Sau-bis.
S a n g e n e f k a
Amerikafærden 1911.
50 udvalgte Sange med mde
danst og engelsk Test.
Hæstet bringet desuden et for
trinligt Billede of Sangkoket med
Vesiyrelsent, samt de enkelte Red
lemmeks Navnr.
Pri- 20 Tut-.
vauifh Luth. Publ. Deus-,
Krittetisser.
Tit Jspsnmisiisaem
For with-m, sc Kist. Ri ;-.d. . . .. sw) il
Ilusert vom Minn» Mrs ’- .P Jenseit st, Pers-. Tme
Otto-S III-, Mus. Hansfen we .. . ...... 4.50
Zimx tho, Ja, Lonsdagsssolcus dedntuennzswssss CTO
Satt-vixij Wis» tkl nxrtm x Japan: Geo, Rnsmussen
W, Sophia Rasnstiåsfen 85 . . . .............. 8.00
Twth Wie-» Windes-zwingen ·. .. ........ . 5.00
Tilfamsnen. . . . 8424151
Tit Judiauermissiinem
For kuttersm se Kilsl Nr. 28 .. .. ............ HALBE
Illsbert Lea, L-ckin11.,:lsfrs.P P. Jonfen st; Mks Eine
Ottcs Ps; Wirs. Haufen 50c. ................... 4.5«.)
Denmarh Wis» Kvindefsorewingen .. .. .. ........ 5.00
Ich Mond, Neer Zøndagdilvlcn R ........... . . :).40
Tilfammen ........ 8140.79
til Judicmisiisnem
Fsr widerst, se KbL Nr. 28 .................... 8383220
Warwns, Wis» Hans P. Peter-sen .................. 5.00
Alt-en Lea, Männ» Mrs. Tine Ort-es .............. 3.()0
Dikfmmnen ........ 8391.20
til Rotmsumisfiinem
For wirtka se FisbL Nr. 28 .................... 87550
Allbert L , :lI?-fun., Mrs. Zink- Ottes 83, Mrä P. Clau
sen 82 .. ................ .. .. ............ 5.0U
Bjilsmmnen ........ sc ).5«
til Stint-Mem
For wimm, se deL Nr. 28 .. .. ................ szgoimj
JewelL Ja» Pastor Ohr-. Joch « .................. 2.()()
Oregon, Wis» P. H. Petri-Hm .................... »Um
Tilsmmnen .............. sk- » mu
Jubileumsssvem
Zisr komm-et se Köl. Nr. 28 .. .. ................ 81896236
Racine, Wis» Prof. J. A. Lotsen 825 Johannes C Jen
ssensö .. .. .. .. .. .· .. .. .. ............ 30.W
Tiksanmesn ........ 81899236
Tit nsdlidende istma
Isk ferneren Te FWL Nr. 28 .................... 890685
Davey, Nebr» stiudcfsoreningen · .................. um«
Brunett, )k1111«·i15, Paul Akkan .. .. ........ 5.00
Tilfasinmietk . . . . .s!)21.85
Z FWL Nr. 28 fra deaqszsfkolm i Nod Cum-T Nebr»
SOLO Poratsdkes til dekmcmhisfciomn .. » HUU
seing
Jsdemissionem
Ast-den Los-, Minn» Mrs. Tiue Ottses .. .. » sah-U
Santchalmissionem
Albert Na, Minn., Mrsk Tfne Ortes .............. 82.W
Dunst Kinamissiom
Abbert Lea, Minn» MrEL Une Ortes .............. s;z.00
Plain den lö. Juli 1912«
OF is du« »I
Knöt for d. fovr. danker wahr-h We i Am
Til Indiuiistrum
Minn. Kresds.
Ved thftehtdtscettcsbia Willkomm Wis» Bis-TM Overskud
M Missionsmsde i Reis-on og «Ofakis, Minn» sm.
Taf! P. Clausen, Krebs-fass
N V t te l s e
J Fittich-ladet Nr. 25 under Rvitteringen km «IJLinnc""eta
Krebs er koåtterets ifvorskkud vcd Missionsmsdcx Cliendale, Minn»
821141 dct Milde turre Elmdalcs oft-« P. Clauåcn.
DANA cor.uscs
BLU —- — — III-BRAULA
Zitoramtormjnon bog-Futter den 1. Oktober-.
smukt beliggende. l«»vges. ti)-thds Værelsetr
ceatrsl Vgl-me Blssktrjsk lzelysuictg.
sund kristelig Iadflydelae
tilgst-do Kanns ttlhyclse:
Colle-gez Klassisk —- videnskabeligt.
Pro-semiunty: Pireukigt. Kot-beredet- tjl Adgaug
til Triaitctis Seminarium
Accdemyx svsrevde til Mal-He Iligh Sobool".
Norm-h Udsteder »Dir-It nnd second Grade Ost-ti
satte-C
Izu-inm- Bogkmsiok og stonogrski
Music-: Pia-Im 0rssl og Streugeiastmmeater.
tot satt-Majas cost ok Vor-la — III-Co pr. 4 Isar.
Indmoldelsek modtages og Porespørgslek besvures sk
For-mästen
C. I. IÄNIIIL Ast-, Uebr