Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 19, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dutttnarh.
Kirscligt Centrum.
Missdet i Fredericia.
J det mcd Tunmsbwg og Blsoms
ster festligt ssmykfede Missiongshus
insdledodcs Mødet isflg »Fu. Dgsbl.«
asf 29. Juni med Salmen »Vaagn
ap og flaa paa di.ne Strenge«, og
Morgenandagtt hol-MS as Sognei
præft Ban, Søxrdersholnk
sSognePrwit Bari-ic, Zool-org,
indlededsc Dem-an en Fovhandling
om »Don kirkelIige Situation, med
Iærbigst Heu-Mk paa Kittel-at Cen
trum«.
Taleren slusvtede mod ast iige:
Vi Essai hol-de Paa, ast Fortekirken
fbal were wangeliskslubhersk og it
ke Cont, naar Gruwdtviqianmte vi"l
gøvc den jaa nunmelig, san sdcr er«
Plads til enxhver rotiionatisstsifk For
Wse. Kirkcligck Centrum kan
i en vis Forftasnd goddt lide en mal-s
fom Felswer Ahi vi gaat itste omsj
keins oq Msker og »Hier heller;
ikke Kistens Prmster bundne i!
Singt-ring, eller hvis der fra en!
Prasst kmmner llklached, miser viE
chmn iscte strats wish-dng man In
fkek det bedømt paa aunsdelig Vis,
thi Eyvor Herrens Aawd er, der er
Frihod for de forfkellige Raume-h
Friihcd for de vaklcnde, faa de maa
fokftsaa, at man gerne vjl have
dem mod, men der er Grwniclinier,
Tom vi We Lan se Ostern-de Vi
man hilde vor Falkekirkc .s-om evan
geljfksluivhersc Prwsterne skal vers-e
Tit-note i den wangclkffiluthersscke
Kiste-, og dot Mal viere Grundlage-L
oq Grundtrækkct, Tom fkal bevores
i vor Kollet-ich der-for snstet vi
Ptaitelsfta
BE maa forbelyolsde osJ vor Solv
ftændiEhod og Irdhcd paa de en
kelte Punkten men sdä er naturligt,
at vi scuttcr os iamimen mod Jndres
Mission og en Fraftion ais Grundt
vigiancme for m bovarc vor Tritte
fom et evatmclist-1ut«l)erst Kirsc
imnfmtd, hvor mange Forfiellzghes
der der ensd kan vaske imellem os.
Vi hat en Gerning wt gørc i
vort Falk, vi glæder os over de an
dre Rotningcts Nichtsde men der
wer man vi iktc glemmc, at ogfaa
vi bar en til-selig sog kristdig Op
gavc at lase, lasd os derfor løfe dien,
san godt fom mucng til Velsignebse
for vort Fast
Eiter at Ist-freierer Maukiesem
Hamle var valgt tLl Dirigewi
udfpawdt der sig en Diskussion, der
West drejede sig om SammenIluts
ning aOf Centrmnsfolket, Arbcjde for
M og Die-much Bifpevakgøt og
Bolg til Menighedsraad. J denn-:
Diskussivn dcltog Ztiftsspriovft
Witz-hist Prassteknc Bay, Helms,
Wunsche- SM- Jovis-Ranu
sen, Webka Bsorfse og Agent
Nechwageh
Daumatkö Afholdifsreuiug:
Tlhbstcd, L. Juli. Danmarks
A«f-bowsfsoken«ing aackmede iflg R.
V. i Gaar sit Rats-mode i Thi
sted mod en Gudstjenestc i Byens
Kier iiwor Pwvsst Sirenicn af
Sinn-verbarg prasdifede
sil. M aabnedcs Aaröthdet
paa Hebel »P-hønsix«. Der vor thl
m. 600 MemiesteV deka ca. 500!
De«logerede.
Fonnanden for Dammrks Af
holdsforeninq, Cslaus Johanner wf
Vom-st, aclmede Mpdset med en
We over Konq Frederik den
Wde og ich-kalte dermkft de Wie
Ønfkek for Christi-an den Tierwe
Det fremlogte Nessus-Loh der ba
lanærede med 22,324 Kr. 88 Oce,
New.
Zsoomcmden using-de dcrpaa Ve
reining og udtaltc Iherunsder sin
Glmdc over den nye Beværterlvm
der var et udmærstet Gruwdlag m
arbefsde vddere paa. Der stam- nu
i Damm-Its Atholdsforensinq 1102
Foreninger med 68,717 Medic-m
mer.
Mit-est i Dag mbnedes Kl. 8
med en For-hanle am Bagn
bonsd - Spsrgsmanlet, iwdledst Ei
Maus Jothqnnfm
Methoden gav Anledning
' til en Met lang Jordan-dring, fom
W hele Fonnidsdagsmødet Fol
kethinatmasntd Mk indlsdede oa udil
M W Anerker of M
laden. NielsfensGriøn og MERM
Zvinmäng trittst-rede Laden. Forst
nasvnite havdede, at Losven var he
Mk idyrt not med Brændevinss
sskatsten Følgensde Nekolustison ded
togcs enstemmjgttr
»Jdet Aarömødet opforsdrcr sau
vel Afshobdsssolk som hole dct dan
ske Fvlk til nøje ait most-, at den
vddtogne Bevcerteer der træder i
Kraft den l. Jan-um« 1913, over
holdes til five msindstc Enkelislkedey
og novnlig apfovdm de komm-uan
Ie Rand M It fcktte vaalderen til
ikke unsder 18 Aar, at frei-te Fristen
for Beowttcrbsevillingen tsisl im over
5 Aar og at begrænse Udsckænks
nkngstädem udtalck det Nødvendigs
Iheden af, at Kravcst om Lands-for
bud fremstiidig sættes i Fiorgrun·den.«
Dødeligheden blandt AfholdsfolL
Afholdsorgauifatioucrnes
Ticsynokaad
that den 27. Juni afhoth Mødc i
UiUHIfOrjifrjngsfebfkabet »Dan«, sw
Max-m kyoor der blev givet nærs
mere Redegørelsfe for Afthokdsfolkes
nes Stilling og Vilkaar indenfor
den i fotncwnte Sclskab oprettede
jæklige Afdeling for Ascholsdsfolt
Af Redegørelfen fremgik, at DI
deligheden indenfor Afkholdsfolt hat
vcewt mindre ewd i Selfkwbets al
minsdeligc Ilsfsdelinkp og det har fan
Icsdes vist jig at være rigtigt, naar
Assholdgfollene hat samlet iig i en
særlig Asfsdeling med egen Bonn-Z
’bekegning, idet de dewed evholder
Ret til starre Voraus- Eftcr de i»
»Dan« gjorte Erfaringet er For
bolsdet mellem Dsødelsigshedcn for Af-.
holdsfolk og for foriitrede i den
alsmmxdelige Afdeling fom 5: 6. :
Paa Mødct fisk Titiynsmadet
sanwidig Leitin til ask echobde
nærmere Dplysning am BetydninL
gen as den forestaaende Sammem
sslutning mellem »Dan« og »Frau
titden", og Tiljynsmadet kan tun
anbesale denne Okdning, »der forde
vdrer Bonnsvilkaarene og bevirs
ker, at Asfljoldsfiolkenes Assdeling can
for-ges med fsorsikkede fta »Er-ein«
»den-z hvowed »den vii kmme givej
erudneu klarere statissrisk Bevs forj
Awoldsfokkems Undekdødelighed og
Idervod være en govnlig Hjhelp i
Agitntionen for Llfholdssugcn
!
100 Arno-Tagen for voll-ask Amtö
jtonomifke Selfkab
fejredes den 2. Juli ved en Seinig
hed i Jyderup.
Det var oprindelig Henjigtem at
Nile-et sckulde fejres ved et 3 Da
ges Dyrfkue, men paa Gruwd af
Muwdi og OWiMpidmtien
maatte denne Plan opgives.
J Anlednäng af Jubilæet var der
ansagt en stor Fokcvisningsmavk
ved syyderap mcd en Nackte For
fsg as botydeltg Interesse ligesom
Der ogfaa var charbekdet et Fest
fixde
Schin stiftcdes as Paitok Wal
vhcr. Valletilde, som et Led i det
Opæjsningsværf, der indlededes
med de stoke Landtboreforwcr i det
Is. Llatsslyuwdrcda Zelskabets Fior
maal fkulsde efter dets Lsove vcrre
at wirke til offentlige Fomnftalts
wisngerg Fremmc samt at opmuntre
til Fldd og decligshod — alt i
den Hensigst at for-ge Velstansd og
styrse Kastliigxhed til Klange og Fae
Nehmt-N
J de siden da forlsbnc 100 Aar
hat Selstabet udfioldct en kig og
umfattende Virtjombed og altid væs
re: blandt sde førfte til at løfte de
Opgaver, Tid og Uwikling hat førck
med fig. De førite Opgavec, Sel
«ska«’be«t satte fig, var Jndsprelfc af
Markfred og Von-dejords platt-mass
sige Dyrkni.ng; her-til kosm senere
Opgaver sum Wennlæg, Lamlanti
wisng, Arbeit-e for fovbedrede Red
issaben for Forædling as Dyr m. m.,
og ewdelig i sden nycre TZO Mhols
tdelfe wf Dykfbuer og Arbefbe fsor
Blumenka Fromme.
Ewdelig ikm ldet nævnes, at Sel
fkabet i 1840’eme oprettelde et Ulds
marked i Kulmvdborg, der i sin Tid
var as wegen Wing, og som
famlede mange Mre fra Jnidi
og Udland, Tigespm Sellpcvbet Ren
1825 hat drei-et en Speis-Basis Ider
»Mvhaazisden suqu Holbæk Missioan
sted er bleven Weiig, ME. dens»
»Jud’lamingaPital er vokset til est-J
»d; Mill. Kr. i
; As Mir-id, der i de forløbne 100»
Blut shar visit sSelsskasbcts OOgaver
Hdercs Virkiomiheky Tau bl. a. now
« neu siexufejlspræiident Fonnestbech
I-«21-mtnmnid, Kammevherre Ville, ad
,«skilligc Mesdslomsmer aj Zlægckernse
jLerth Luna, ZytpshchdcleyNkvlsb
ite, ervrnsksospsCastenskiokd og Fmas
kswmst Etatdmwd LemvigOh til Algii
,ftrup, der Ihn-r shaft Sæde i Selfkas
Ibot-Z Vrityrclsc side 1874.
· Schikabots iisuvcvrcndc Prasjisdent
Ier Baron G. Lerche, B«irken-degaard
pr. Værslm
! »Arie«-Evens tidligeke Pkæsidknp
IHofjægemiestky Lendgrevc Lerche
lLerchenborg, er usdnasvnit til Kam
lmcriherre· »Kr. Dgsbl.«
I En UndekvandsbaadssLyskasted
iVetydn ngsfuld Opfin«de1;se. Maan
kneircr Wilfrcd Flinidt i sijøgcy en
Zøn af Havnøsogod Flindt, hat for
umlig faaet Postcnt paa en Opfinsdeis
sc, om ilwilkcn than paa Opfordring
Jshar meddclt ,,Øster87jccll. Flekehladk
» følgensde Oplysningeu
» s« Opfindelssm dreier fig am en
Lyskaster, fom virker under Vanideh
ssaalcsdcs ait den særlig er egnests
til at opdagc Genstonde holt unsders
Vanidet, fsor Efsempel decrvawdssj
baasdc, Grunde og Lignende, eller
(83011-smnde, hvis over Vansdet liggens
de Tel er f«kj111t as Tonge, faafom
Stij Jslbjcrgc, Vøjer og lignens
de. Den vil særlig vasre at anvende
fomn et Zkisbs Boo, en Havncmsole,
et Zøfort eller Iignensde Steden
- Hat andre før Te fysslct mcsd
famme Tanke2 I
--— Nei, jcg er den førsfte, der i·
Prasssis lyar usdnyttetForfkcllen mel
lern Luftens og Vandcts Modctagses
ligshed for Sys, og der er indsensdt
Anføgning om Verdenspatettt, saa
jeg fuldst bcskyttet kan arbejde vides
re smcd Ideen
Er Dpfitrchen førft naaet til
det, at »den er IIan aslmen anvensdt,
vi! sden asfstesdkmnme gcnnesmgrfbens
de praikti"-""fe Fsorsanidringen blanidt
andet vil ersenevæsienet kunne ind
fstkænkes, og Dämme vil kunnse sejle
tmggem da cnihver Zare ved Hjælp
ais Lyskassteren vil kunne opdages i
Ade
slaptaju stochs Ekspeditiom Denl
H. Juni asrcjfte Fkaptajn Fwoh i-fl.
Delegt fra Sydisfjsord, Island, msed
27 Hefte over Odadarshaun til-schn-l
naslinsdor, ihvorfra han sendte 131
Hefte ritt-age.
Den 19. Juni git Koch med en«
Lodsager, SUnotmkson, og 14 Heidei
over Vamajøtul Østcn om Zweck
fj-ll; der var Iher meget nyfalden
Sue, og dct frøs 5 Grader.
Reisen foniaues t.l Eijufjøll ved
Breidomerkursanid og til Micr
tindsegg, hwcsstil man anwm den
gej· Juni.
Turm git derpaa tilbage wer
Jøklem den forslc Marsch var paa
18 Eimer uden Hvii. J 1800 Mc
tcrs Højde finsdes der Svovlskilder
uwdcr sollen
Don 27. naaedes Toppen af Dyn
gjufjslh den Zö. Ast-ja og den 29.
BardardaL
Oestene iholdt sig udmærkct paa
shcle Tuch.
» Lyu og Tordcth En Mund dreht.
—- Flere Eiendomme bkæudt Un
der et megct heftigt Tosdenvejr
flog Liynet Lordag Eftermisddag d.
ZU. Juni ned i Jes- P. Sah-lenk
Gaard i Jeknved ved Risse. Gauk
den nedfbmsndste ifL ,,Ribe Sciftss
tid«. fubdftæudiq. Der indebræwdte
7 Zwer, nsogle Grise og Hins. Sam
tidig flog Lynot ned i Anders Lun
-des Ejensdom i Jertwodluwd, shwr
Laden neddræwdta
Uvejret streckte sig i Ihr-ist sover
swrke Ale as Shbjyllkmd
Vcd Brørup stop Lcmet ned i H.
Franc-ichs Ejendom i Eil-Auweh
Isom nodbræwdte. Jud-et lovende in-.
Mundw. (
J Veer ifldg LW nod i SM
ter Etellinqö Eiewdom og sdtcsbte
den soweit-ice Eier, fom eftalasdet
si- wtku og s vors-se Baka l
Tyttebaskhssten paq Heda-. Wl
Blsonvstri11-gen at dismime vil Eder bli
ve flere Tyttesbær paa Heden i Aar-,
end der lhast væwi de ftdste Aar
fkriver »Ning«k. A. Dglll.«. Pan fle
re Sttwkninsger af Hedem thvor Text
ckebærplaniterne i de senere Aar ikke
bar smaoj i Blomssh ligger Heden
i Aar nmd est Ihvisdt Skær af Tyttcs
bærblomster.
Toguhcld. Løvdag den 29. Jkunj
Paaføtte Toget, der afgaar fra Vei
le Nord paa til Von-del, vedd Oder
Tkorslen vod Nyboesgade to samtnen
Iosblesde Arbej·dsvogne, Lokomotiva
rannte begge Vognene, der «knustes.
Kasten S. C. Sorenssen og on
anden Mond H· Petersem der beq
ge Tad pan sdcn forrcfte Vogn, Mev
slungode af og fik nsogle mindre
ssäsvasftolfer.
Todesfall-. Konstorchef i MTinisteriet
for offentlige Arbejdek Gikolde Giødes
sen or asfgaasct ved Dodsen efdesr sor
swdaaaondsc Blindtavmsovemtion
Or. Giødsefem »der opnaaede en
Alder asf knatp 50 Aar, var en dygs
tig Embcdsmansd og Mædte for
szkelliqo Tillitdshvcm
Ny Grintfoderplantr. Gdr. Chiti
ften sen-sen, Kslkwested MSjælland,
lhar i Sommer beplaniet ea· 11X2
Bd. Lan-d med en i Don-mark sfaa
godst fam ukensdst Feder-Name kal
det TnfindlhovesdskaaL
Tonne Plante dykkes med færi
deles gsodt Resultat i Vest Oregon
i de Forenede Stater i Amerika
1lwis Filima bar en Oel Liched med
vort, og da Plan-ten, der giver et
meget sum Fyld, fra 40—60 Tons-»
pr. Td Land, af saftng ncerinass
rigt Feder, mener Christen Jenfem
at her kan være en Mullgclyed fort
at tjlføre dansl Landerg en megeck
vcrrdifuld Foderplante og l)an for
spaer derfor i Aar paa sin egsen
Mark paa forskellige Stein-r i for
fkelliq Flags Jord, lsigefom han
that fordelt en Del Plancker af no
get Frø i Ontegnen til Landmasnd
losm bar vreret villige til ack fovsøs
ge med denne Plante for at faa4
»den qodst afprsøvet i Manard ·
Frøet har Christen Jenfen jfL
»Rin-gft. Folfettsd.« saaet tilsendt as
en nng Daniscker i Amerika, Mejerist
O. Islølqaarty Sen af Folketings-«
mand M. Mølgaarsd Nielsen. Den
ne nnge Man-d interesserer sig me
aet for alt faa Planten afprøvet
i Tanmark as Interesse for danfk
Land-drum og bar et ikke ringe Of
fer derfsor. i
E- mcerkelig Ko. Gaavdejer Kr.
J. Melsen i Øster Aimlnnd vedVan-«
del that en Ko, hvis fikc Bagklsosve
er faa ufionholdsmæssigt udviklede,«
at de nærmest ligner ret vel udviks
lede Vukkehorm de er 9--10 Tom
mer lange med opadtbøjede Spidser.
Tet Eer ist« »Beste A. Folkebl.« ret
mwnfeliat nd, naar Ker skal goa
da lden io maa lefcke Bagbenene
temsmelig høft for ikke at støde imod
Jorden med de lange Klove
Auholdt Zigtjnerbnndr. Eiter
telegrafisk Anm-od11"ing fra det sven
fke Politi har Politiet L Nyborg an
lyoldt en Zigøjnertrup paa 5 wis
ne og l Baum Truppem der var
ankommen direkte fra Varberg, mäs
tænkdes for der at have stjaalet en
Violin til en Vase-di asf 2000 Kr.
Unholdelfen san-M Sted ved Ullerss
len, og ifl. ,:B. T.« blev Pia-Einen
.junsden has dem, gewkendt eiter des
"teleg-rasfi«fke sSignalmnent Da imids
lerviEd innen af Banden villde vedaaa
at have stjaalet den, blev de alle
sanhokdte og transposrsterede til Ny
»bera.
Vopladfer fta Oldtideu. Ved
quravniing af Vrensted Sitationss
plads stde man i Eftemaret paa
en Del Potteskaar. Nationalmuseet
sent-te en Assistewt Verwer, men
han fandt kun Skaar og atter Staat
Co tefo faa bjem igen. Hort ester
Wdte man Limidlertid atter paands
tdsrestek, og sder giIk igen Bad til
mefeet Nu er der ist« »Aallb.
Ziff-ist« kommen en ansden Assis
stent og han shar funidet en hel og
volsbevawt Krttkke af lidt sitt-emska
ftruktion. Gennangaamde bar bei
vasret ssimsple Vater: det stynes at
W været en Wg Befolknins
der hat boet paa Plaidien. De glsmäie
Funld immer anwgelig fra am
krinig Aar M.
Dana koloni
Sie-many Hasena, Zanacla
Tisnnc Ksolonj bar Im over 125 danfkis Tllkedlemmer og et stovt
Areal er ospdsyrked og nedfaaet i Aar.
Canasdian Piacisfic Jernbancn har ftillet 5760 Acres met-e
Lan-d til Tanfkcrncss Naadig«l)ed. Dette Areal støder til den DO
rinsdelige Koloni. Prisen pasa dette Land er 820 per Acri-, og
det llfcelgiss paa Vilkaar asf 1X10 Kontaust og Rosten i 9 aarlige
Afbetalinger med 6 c- Rente. Til gifte Falk uden Kapital men
fom er i Vosiddelfe a-f de nøsdvendiae Nedskaber og Befætning tiil
at drive en For-km vil Sklskabet laane indtjl P2000 til at bebygge
ng opdyrke en saf bis-se Farsme for.
Vi hat usdgivet en lille Vog paa Dansk med Villeder as
danfse Falk og detes Form-e deroppe samt VeskrivelTer as Egnsen
ng Fovholdene der. Denne Bog sendes frit paa Forlangende. Skrkv
efter den·
Nedsatte Billerprifer sog Qplysning angaaende Esksskursioner
tan faas ved Henvensdelfe til
Macalistet, Canning G Company,
General Representatiives
Council Bluffs, Ja.
J. N. H. Mytthn,
Standort-, Alberta, Canada.
c. s. NIELSEN
«
kikllisffi foextervillek Store
Ehar nu etableret en«
kønswcmssks two-oc
lc0i l fLVÄRE«-?leAN!)EI.
Tidssvarende i enhver Henseende
Tværs over for Posthuset
LACERET NYT. KOHPLET 06 VEL ASSMTIISIUETI4
En sækligndbydclse til Landsmænck
Lave Takfter
paa gennemgaacnde Billetter jdirektk fta Danmatk,
Notar og Soertig med den nyc
; Not-ge - Amerika - Mexico Linies
ttc nyc Damper
.,Tkxas«, »Norcgna« og »Mexicano«.
Tauish Luth. Publ. Hause
kLokal - Amt-tun
Blair, Nebraska.
NORDISK KONVERSATIONS -
LEKleON
Indoholdondo Pokklsring over vigtigo Nin-V costs-do
os Vogt-obers, som tote-komer under Latini-s os i ssstcl0.
Basis Mikqu mod Supplsmeut.
Titummon out- 6000 sldot indb. i C sucht- oj Lolch-I
Ihtl tat-d brav Liede-US og Eidam-, og Titel i GIIC
M Nu m UTOQ
Detto kortriuligo Værk bjk ikks Inve- i ges-II Mk It »
cis-sie aller aorsks Esset-, nut- dot km km tot tust-I
Pris. Ist-kommst tu- Vstkot tot NOT
DME LWIL PUBL. sollt-,
III-, seht-.