Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 19, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der besinnt
Her Guds Otv bestaar evindelig,
f.,40 Sl
Elfter eders FjeudeL I
UTJ C. Kall i »Mm.3 cgdb dol«l
Rom man læfer Evangelict
M ö, 4Z— 4d igcnnt-111, Um
de sman frijtes til al jigex er er
odet dog egengtl g 1nuligt, at Oud og
Mewmfier km pag-Te jaumcens Ter;
besinnt jo næsten j alle de zorljold,
som Jesus her nævnsct, et Nod-TM-»
ningsfoklhold melllsm diesm. s
Du ffal habe dkn zjendel siger
Wenn-Eiter- »Gka eders zjender«,
Riger Gad. Velfign dem, gis-r delth
godt, ved for den1.Hvis del ftod«
til anefker at ftyre Solens For-s
spaan iaa vilde de lade den fikinne
for deres Veniner og lade derejs
Uvenner si.dde i Myrte. Gud ladens
jin Sol opgasa bende over gsode og
ande, than ladet det regne baaide
wer wrfævdige sog mass-Ewige
Mennefcker elsker idem, der elster
ldem igen. Gab eljier dem, der wag
iner sham til Flor-set Merkur-fiel er
ufuldlimmkenQ Guid vor Fade- j
Hing-treten er fuldkonwm Er det
dichl-is umngQ at han og vi kan
passe Wen?
Ja, sdet et. Dest er vix-selig sandt,
hmd der er sagt: »Du med Naadem
jeg use-d Siman —- ak, kyvor vi
bog passer samtnen-« Da at pas
se W, kan jo nemlig vcrrel
»Wer weg-et forskellsigt Undertiden
Wer vi osm Wen-nähen hviiks Monan
ger ncefvm altdd iftemxmier Mens,
og lhvis Smag nassten altid er denz
W: »Hm-r de to dog pas-scr«
W«. Men anders-Ida Tiger vi
bot W under ganfle modsajje
thidigchoder.
. Hij vj f. Eis-. træsffer ma etj
L LEgtepaL book den enc- tnaasfe er!
Lanng af Naturen, s: asndens
Wind slmntig: den ene talcr maa-;
sü- meget, den awdcn er Winseln
den me 5lurter let Venfkaber, den
san-den sovdrer lang TO deutl; den
ene et fast i ssin Tro, den aswden er
wankte en Tvivlet — mai diisfe w
Iwek bog tet Mel-ist samtnen
Haa siger di ogffam Hvot passser de
w dog Haku-men, den ene that net-up
det, sden anden menger til.
M vi des-for taler om, at
Gud og vi pas-set samtnen, saa er
der «"rkte, rfsosvdi vi af Naturen er ens
hat de sum-me Meinugcr om dräng,
lheu- sdnt femme Sind. Tværttmsod
Rej, mer vi taler som, at Gud og
Memtefket pasfek kommen san et
M, fordi Vi er faa mddfatte som
vel mubjgt til at begywde med, for
M Guid hat« abt det, vi trcknger til.
foudri: Han mietd Naaden, vi med«
·-memnett, vi paMr kommen —»
Da Pever i Ein Forwivlelse sag-dei
til Herren: Herre, gaa dort fra
wigz Hi jeg et en syndig Mand!
Da splte Ihn-n Uwerenssstemmebsen
mellem Gutd sog fig; mit-n i sam
me Mit følte ihan sikkert, at insj
M W tut-de Exjcklpe hom, on«
M irr-gen enden pas-Jede han isom
M M — Roms Paulus figert
»Da-te er en Wdi.g Tale fuld·
Md at umwan at Jesus Kri
f fms er Wen til Vevdcn for ast
give Mre falcksge«, saa vil han
deer fige: der er ingen, som pass
Eek i sdesn Grad kommen sfsom erls
W sog Sonderen — Farisceerne
W, det var ums-TM m Jesugl
M W noget med Syndere at
»Ura- JDu og Ide Passer iste jam
;M«, bod- dr. Vore Dages Fa
YKM M N ogfaa upasiende
Jst M Most M Jesus at anre
U er et W, fum frist tot-n
Drit Luudins Enebcrrvrittr. Fra I
w 25 se Flusse af Lundins Kunden
set-de Euehætsikuv san De tillave 5 »
Gall-un- eller 125 Glas af en fund,
Ulimagknde og forfriftmdc Trit.»
Jud-holder itke del mindsteAlkoholk
Durham-et af teue, impoktetede J
Einset- Kjøb Lanviuz den knestez
Estr. Tilialss Ins Im Agenter. :
Zinses der ins-u Agknt i Der-s
Uns-las, fu spørq Dei-es cito-kry
Isn efm deu eller icsd 25e direkte
til Is. Ageuter Inites net-alt til
It fals- ur Indus-rede Enebærs s
Irup is Im Familie-Reiswein «
Im Instituts-. Bote Vetiuselfer
til Imm- ieum fcit pas Inla- s
Ie. Osmia F- is» ll7slls
,Mst.. Mem st.
kensde og ssklvstændigst Wdlensde
Mennekasr for længst er komme wd
wer, mater de.
Men vi, ffix-m føler vor Skyld og
vor Vvtsh vi, som fukkcr under at
vckrc saa lang-L bovte fm M, Tom
Gusd vil, vi fcol We —, vi føs
ler, at Ide: er ingen awden end
Ida-n, W ejesk Narr-dem der can
chfælpe os, at vi Pasfer sammen«
for-di hatt hat alt det, vi trwnsger
til, for-di ihn-n ejzsr Magt til at for-;
let-de Ewde -T Der-for vil vi vg-l
Tkm sng til ihsasmt
1
Du nde Nun-da vi msd Skmnmen.’
ak, ·l)vor vi dog passek sammt-n!
Og saadan er det ogsaa, naar vit
tænkcsr me Evangeliet i Dog. Alt4
dot, Jesus- der forlanger asf os,vi1-J
de værc ganske nmsnligt ast nasa ogI
kun stack sont noget tmende, Hvls
vi Telv Milde arbejde os frem til»
det Men med Jesus Kristusy is
Vogt mod dam, bliver det mutigt
—- baaide wt elske finse Ffendcr vg;
Mifigne dem, der fmäasnder os.
Tersor Wässer vi smnmem som in
gen andre — ban vg vi.
l
—- —.·.-—-- !
Den hiiere Kritits -Histrtie.!
As Eqnou Dysou Hex-us I
Overiat fka »Wie Fuwdmnentals«. s
Vol I. E
Ved Chr-. Falk-L z
Gattin-) E
Den eqeutlise Bausfeliglsed.
Men par-staat de wiligeveh at de
trotz at Bibelen er inspireret2 Ja
Det vil sige til en vis- Gmd. Som
Tr. Driver fisng i sin Fortda
,,Kriticken i iden insme slærdes T
Hamsd fwder ikfe det gamle Teiln-l
memes wapimkwn dort euer sitze-I
HIEgger den; den fsomdsætver den«:
Destte et Wtænsdigck sandt. Kriti
fen er After not i den fristne tret-«
des Haar-d Mesn den invervejendc
Tel as Lærsdogtmien i Idet gamlc
Testamentes Kritik hat-, fom det
set tilstaaet ikke væket i Mæntds
Bruder-, der kunde betegnes Tom
krFtne slærsde Den shar vasret i
Hemderne ma Mir-nd, sum »for
kastede Twen paa Guxd og Jst-Fug
Kkiftuä Dom than shor Ende diri
Ofcken i Hornes sog HingIsDMbergs
Wer forftider eller odelasgger
kkke det gamlr Teimmentes Inspi
ration. Men i Spinofai sog Asme
vg WiWTens og Quem-M Hirn
der er Jnipircctionem Zwecken for
Udfst ellet muiig Dr. Vriggs msim
Efftvgge alwrlsige Vetomädscr af
ideres Tw paa Wbclens gwdsdomi
meljgse W, sog Dr. Drivek
maa Mitm, ast tristifske Slntninsger
IHierin-er hoerien dkt gmnie Testa
menäes sstrkfjets Asutsoritcwt euer
WMM Men ide Schand-let
Guds Ond fm forst M sidst mit-d
en Ligegybdigbed Mten lig Ty
ikemes. Te handlet visselig mwd
Idot gamle Testwnensta Fiom am det
var alnviwdeiig Mem-tun Og i
Iclle Deres vaier f synes de liq
lplasstsift Voks i Hemden-e paa de
jwwnckikrsie Former-e Men allj
gevel par-frank «de, at de tror ma
Melenå Jmpimttkm !
En tevolntiouctr Troti.
Tores- J:I-5-p:rat:0sns— Tom-i maa
der-for Iser misgcst formng sra al
msindcslige Kristnes.
J Zwan Fort-dringet as ji«-)
kam Professor Zmday as Disan
Tom Reprwfcntant for den højere
Kritiks femre og mere Konsewackivc
Stole, frem med en Teori. fom
han kam-be den indukttve TJeori. Det
er ikke let at bester tyde der
fuldt nd er ment hist-med; men det
Xiyneä at sige Nasrværelfen af, M
lde Tabder ,,et gswdtmuneligt Ele
ment« i visise Dele as Bis-elen.
Eva-d deuc- egentlig er, for-klarer
than ikke bestem-c Sproget flydes al
tkd nid idet tangeagstige og tücstems
te, mar Von tacker hemm. J hvilfe
Bagser det er, Tiger hatt Me. »Bei
er Eil Stede i forfkellsige W og
Dele of Bisses i forskellige Grabes-C
,,J nogle er bot guddoumellqe Ele
ment, i hijeste GR: i andre si
Shiswriäk Sand-ded, innre fæm be
lærmde cwd socn fortællenda Pan
Esakmme Tkisd, ihvis Hist-IMM, for
Im viidt fom Tekstvns Summen
chetning anmar, var ,,mturl—igc ’
Pwsesset Ipdførie naturkigkc sasa
er Idot rauft-eiligst at se, hsoor die-E
guddommelige eller overnastutlige
Element komme-r Eind. Dei er en
Jusfpimstisoim Tom synes at Mkve
sopfunsdcn for at vcrre m KiWw-"
nüsscsmmtisscn J Eowdhed, sdet er et
tun-M "nwdckg-t nbestemt «noget,
Ibvis Vasrsdi er san ubesstetnmeligt,
fom derz- Jnsdstlsd Seitdem Pag.
im- :;98: C. F. Trivcsn Prefwekz
IX).
Wen Msjs most axvorlige Zide
er denkst-: Tet er en JUNGE-Jus
Ter Ins-m fuldstasnsdig omkaster den
gnmimekdsags Odssfakckeke iasf VII-eben
iog den-:- uomwustelige Autokickets
WMEIXQ For hoc-d end
betu- saakaldte mkddonunelisge Ele
ment cr- det visker Fig ask viere stm
ack sige eet med ufuldstcrndige Grun
-de, wwrekt lldiægnsing, for We at
Hain Zwad atmindeligc Frist vflde
kaädc Vodrrig eller Forfalsknßjg.
Tot er i Scian revolm:onært.
For crt answge denne Teorj matt
Finstne Eulswjtwdig omdawne deres
Forstaaelfe of Æw og Ærlighod,
of Fast-schob og sefloqtig Firemithi
lfsng Zoll oleiedc at mein-, as Ve-1
draacri vor en Forbrydelse og For-!
fvlkkning en Synd Busen iogdei
i sit stort Vasrt om Daniel: »T! Ekriisj
ve m Bog under en andens Nov-IT
osg gsävc den ud for at væte hatt-?-l
cr i alle Tilsælbe et Vedrageri, met
-lng i sig selv og idem-Wer asPTw-«
mrdighed« Wust-v Lecture on Das
nich Pag. !). Men ifvlge den Hsjest
re ist-Erisi- anidpunft er alle Stegs
pfeustonymxt Mtwerialz og ikfe lin
wfdettwetatvastesandtafden
VII-re Indus siriitus selv, cck finsde
i Bibelw, og herinwd inwde iwgen
Jndvendinqer ask-.
onif vie-jede as mens, ad Umfas
tighed bis-de Der-De Poalideligshedem
Hog at bevisdjt chvnwdssigclsse vildc
jin-ne vaærdighed i Fore. Men
Im- visek Itrat ssig, at der ikke alone
fmt vaer Fejlmgelier og Vildfarels
fer fm Asffktivetens Säbe, men For
skkxsssknimgeh den-wire Usdelndelsker og
Miskepræienmstivn fm Zorfateknes
Zisde og dag, mrotigt fom det ty
!dcr, ssknl Tode-n kkck jdelæggeä wen
sæces prsa en fastere Gran-d. (Son
day pag. 122). De hat iIfL Briggs
Ecn Bisbelen vaa en Heim Twne end
wogen Binde spr thiggs »The
Æle Wut-oh and Rassen« pag.
149).
SW fuhr-muten at der er et
Eli-mein i Visumtuken. uswng
Xfm riskissess MO- Et Element! Men
ime Abs-few »-stormeget v: end
trot, at der shsvr ei regte mofaifi
Nmndslag i Pmtotcufem er del
musictsigt ast lasng Fingeken paa
dct og at sige med Ziffer-dein shcr
dafer- Mofes sein« »Det i egerciligste
Forstwvd nwfaisie Element er uma
lsigi Iweitemmeligt Bi burde mutig
vis Mk bringe dem uden Vogt-Eus
njng, (Aabenbaangekne i 2 Most-.
3 og 33) for Moses’ egen Zion-«
,(pag 172——171—-17(i) Den a1
mindelsge Kristen ml imidlerrid si
ige: Sibkserisig, shvis vi nægter Mo
ker« Wer-Hab osg Etcheden af de
; 5 Lfkvsebøgen undermineter vi deres
vaærdijched Pers-knacken gsrzoki
drin-g paa ai væte main-ist Dei
var almindekig Odeer met
lem W, Dei er iwtelig
sWtet i de fslgende Bsger ask
det gmnle Teswnte Den Herr-e
Jequ M det udtrykkeligst Mich
Z, 46—47). CMekeJ
The Americawsosndinavian
society M Bxhjbjtion.
·’l’0 th- merk-bers
I
We take such pleasnn in in
formiug the members of thi
: Americansctmdinavian Sack-tx
tbat sucoesakul arrange-wann
have been concluded kut- the
Bxhibition ok Modem See-odi
vmusic-a Art to be bald by the
society next windet-.
J The nxhihitiov via he opeued
"ia tho American Akt Guttat-seh
Twentythitd stroct, New York,
on December 10 sod- contivuo
Iher antil December 25 in
duin III-am that-s it will so
to W, W it will bs
W t- tlw W III- Att
Aeademy isglhkight stiller-H
from January 2 to January 26
inclusivcsz then to the Toledo
Museum or Akt-, WHAT odio,
from February 1 to February
16 inclusivez then to the Akt
Institute- of Phioagcy Chicngo.
III., from February 22 to March
16 iticlwix·e: the-n to the Mus
eum »s· Pine Art-L Bogtoty Mai-»S»
from March 24 to April 21 in
elimin
B·x- iiHiliention after December
10 t« the seeretary of the
Ameriismkcäeanclinavian society,
tnemhprss will reeieve one free
non—tr.sinsfi-rnhle tiolcet of nd
Inission to the New York Ex
hihiti«n. Memhers may further
purehnscs ten additional tiokets
for 3200 torclinary pries- for
one tieket 50 oents on Free-Ic
dsys, 25 oents on Bund-Ist
Owing to the very lorge annual
lease of the Amerionn Art, Gel
leries, it was, naturally, impos
sihlii to secure them free ok4
chakgss, though sk- view ok the-·
purpose ok the Bxhihition, thel
les-see has given the Amerieawi
sosnclineeisn society the nse ok(
the Gnlleries on verz- generonsl
terms. In Bnkfnlo, Toledo, Chi
osgo nnd Boston the Bxhihition
will he shown in pnhlie galleriesH
which hin-e all been opened to
it free of charge. No mimission
will therefore he ohnreesl .to the
Exhihition outside of New York.
Throns-h the generosity of onel
of our trnlstees, Alt-. A. B. -lohn-1
son, who also in other ways gis-l
en valnnhle assistance to the un-!
dertnliinzr, free transportation
has lasen otkered the pietnres
from scnndinmsia to the United
states nnci hnek again. All Inst
ters rsslating to the transporta
;tion. insnrence nnil other de
ltsils concerning the Bxhihition
while in this country have heen
arrange-d hy our Prenident III-.
Gnslss has just returns-d from a
two month ’S trip to seendinavin,
where he went in eompony with
this well known Americnn nrt
erstie. Mr. christisn Brinton, to
emsiplote nrrnngetnente on the
other eitle. lssreely through the
friendly office-s of their Ente-l
lenoieo the three ministers ok
Der-mark Norwuy nnd sweclen
in Washington, he wes ahle to
do so most sueeessknlly.
l
Thi- fnrssigu ministrjes of the
ihn-e- isumitries gnve friemlly
sich-ice and assistance-, Their Ma
·j·«8ti(-s, Ring christimj X of Den
msrk Ring Gustak of '·lwe(ien
sml Ring list-icon of Not-way
ull spohe nppreciatively of our
iiticlmstxiikingI aan graciously pro
iuised t« act as lionnmry part-san
of the sectisms demted tr- the
hist ok thcsir respective countries
Represmtntive arti-Its in the
thkee countries hin-·- met our
plan with (-1ithnsiasm, nnd we
lmay he nimm-ed that the Exhihi
Jtion will lis- thmsuughly stimme-te
ristie »l« Seniiclinaviim Hist in all
the phases sif its modern den-lup
meut. such mir-n as Hammers
thj, Ring. IVilhsilmmsik fix-Im
.i»hsasen Zorn, Carl l.-«·Hg«n.
l«’ ist-Stock Hissseslhonk Kr(,sgli,
flrirhard Eil-nimm FVerosnslcjuld
ins-i Eilik Peter-sen its wisll A
many other Camoni- nrtists have
all promiseri to Scsnsl their works
ln the diskieult matt» of sci
leeting the paiotimgxk Mi-. Sack«
had the aid of Director Karl»
Mde of the Nation-U Scheiva
in Copenhageu. ok the hkotherk
Karl and Thoratein Lsiirin in
stookholm, and Director Jena
Thüs o! the Nation-l Gallery in
Christianis, and the Soeiety is
much indehted to these mea kot
giving unstiotedly of their iu
kluenoe nnd theik vshuhle time
to sid out- project Where the
psjvtings desinck belaust-d to:
print-e solleetokh the owner-:
have been eqatlly gehst-out in
offer-is- tho lata of thsir trenn
ten. The preis in Sunäiusvis
hu been very Cordisl l- its
preise ok this Erst M ander
tshhss ok the Auweh-M
ani- society.
Mk. Christian Brinton will res-l
muin kot- several montbs in scan
diusvis to study the Inst of the
tin-es sonnt-sie- vitii s vio- to«
Iris-II s est-Iowa that shtll
5,()()0 af disfe
Jakkcr Frit. Cz
Tct vil iige, en af disse elegante
Jatker frit til enhvck Mand,
som lasset dctte Blod og indsetk
der nebenftaaende Rupon inden
des M Instit
Son- m com-um« m alle de, sum Inst-set os
out-m dumm- Lanmts Gasstmmu use dies-h samt
m s: form-c tune- soII tat-tm Mk soc lieu-tm det,
m m bkqvase unsres, lud-der II II It Im sonst-c en
Jan-. asiagns sum usika vev sit-m her-L Lust-In
skaadmnvisst Euckens-Mk Inn m II must tut-endet
ist-mutet Im m Flusse tunducsgoadeaimst Enk
Imssnw um mosng dklt sp nl Im Gall-set stehet
oxme· »Im-much btuiende. mer-ask is sltoholikin
For at tatska staadlnsviik Familie tin-l ist-Ist ital
have Lan-ins Enkhckdkikthss Vom-I, Mitm- Ii II
musqe m m Lende eusvet kam si dem sta- 4 ist-im
krumm sont-minnt Durham-oh tumkmuqt for
stumm-s as 20 matt-net Taktart-ist« samt dem-e
vmgngk Jam. sota ca Ihm-» fri Este-um ved Muts
qkltm as sm- u.»(s. Mir Im nd nenntmseneesuvom
ums Ism- Ntwn as Adresse oc laufend sen M o- til
Imimko sum I Month cisenukkitasieiesseh as It
« t da wovon-tm limille ka seuae Osmia-m te
sue Amtes Lands-It cost-entstehe Esel-erstm- sit
sey-mag as status-Im Sarden-illi
Fkii F
for
Den-!
Ball II csl
Nimqu qsdt
unsre-m Jan
! as Mstf Ist-·
; ou ist«-Mut
us g s II os
Hart-Inte
rm. De- hat
Je note SM
Hommek as e
Ists-stimme
man cvsiss ca sen-. syst used Ist-ten Treu di
ims- dalletae et meqet flu- oq sum-ratsam wes-. da
km gossen svilkk er kommt-n wes Ist-mit Clas«
»Man-such mit Ism- kk its-Mo Is. Entm- Maus
sckslde m ca fand-a Ism. Den triefendem-m II
! egnek Mc III-Ists m- Gemmem ums-thaten IM- Int
, me Sommer-oft lau De ges such-them I th Ists-f
. og Mc Im et gl, vaa sammt tin sont te waret Des-es
Ihr-W on to sue stinkt kniest-nn- ttsn ers-tun
s stimmt tm 34 m 46 kommen
cvgivTckcs Btysimaal ( tag Maul rundt Brystrtundck Amtan samt Deus
Adresse vaa nedcuftaqknde Miyau, naak Te sendet kftck nenne frie Jakcr.
Illi- ns her
M I Elizahsth sit-oh
Rupmn Lundin s- co., z«-»«»,«..
.:W HIELH UL XVIII
Ok-—I-.T«fs«;-:
lsIknf .1
Tmckidc M Mc fmdcr un Tom her onqich mvngebcmler Te
«
FX
z, pltmx
Norm »» ·
Adresse.
51.««sf«sm Huld Vemting fm 4,«kl«1ilnLinkmeXennduifmm
n im sn «.t-U«111««: im 20 Mnllomk C-«n«-bcr1drikke). Tu er en Luxus-I
im »Ist-r En Jakkk fkit. LHW tmaal , . Tonma.
mUl
Rom ihn, m jcq stnl crlwlde Jucken absolut fru.
—- zss II «"«s—»
FORSKELUGE
BOGSAMUNGER
MS MLPSER.
l
scbscks Pkmäiktsnkr .. ..... 8220
Und et Kristemäum ......... 1.00
stile og styfke .. . ...... 200
Tilssmmen 85110
U.
Bibel-see studier. I og U tsc
des-) . .. ....Ql.30
Kristl Muts-Melus- .. ...... .65
Los- og Nutje .. .. .......... 05
Tit-stumm Ew.
Ill.
Augustin- Bekendelserx .. ..·8 Cö
Monds Noch-. .. .. 50
Lys pu Veiea .............. 1.00
smstykktm lich Kaki-) ..... U
Tit-same- ON
W.
Roms-r du hin-let ........... Itdc
Ps- lsellig Grund .. .......... w
Tit-staates- QUIO
V.
Ustlek syckltonet .. .. ...... BLA)
Hiegrimsaadkingev . . . . . . .sd
llskolds Fastn- .. .. ........ .00
Ewpejl .. ............ O
Titus-Den NO
Vl
sstek list-d .................. ·80
Lys l Ist-ket- .............. .ss
Des hellt-e W ............ Es
starkeon ................ M
Tilsuaasen III-o
M
Amka bsmä .. .......... O U
Pe tu- .................. im
Vil elm Beck- Mntlklnget 1.00
Titus-wen RU.
vat
sqtopssas m. P. ums-) ....sso
Titus .. .. .............. W
Gans-Ia Akt-read » . 1.00
Tit-Insec- Esc
Oc.
Mutes-»den l Roma ....... c 50
Frost-Malen i locken » .. O
Zu Tåsrinket og l Viu osrejeu .. .. G
’ng Do
Thi- uns-neue
I.
VIII-both .................. fl.00
Perle-r , ................ N
Den Trost-to kokjsttet ...... s)
Juli-ist .. ........ W
Gott er mia krel- .......... U
Tit-atmen M
XI
l han« Mund .......... s)
Nutidsmartykisk . . . . ........ .7c
bis-Len- lhtlvr .... .... ...... .
Opn Ort-s Perle- .. ........... Jc
Tilgammea Issc
XlL
H. streut-m Portslllasek ..... IHU
Mulde- ...... III
krit- Rkuusn « . . .. II
Tilssmansn LIC.
IM.
landsbybflnons « . ...... Ils
Dreck-Unten es Ists-solt ...... «
Dis-alvea- . . . .......... .0
Bd staune-lebs- Plse .......... «
Tit-sauget- M.
IN. For Bin-.
Sek- Fofttslllager. ............ I
Bemele .. .. .............. «
Bomopostll ...... . . . . .
Vecl stille-als Volk-Mag ...... sc
Tut-malen Obsc.
XV.
Drehs- og VIII-like ............ . sc
Plgebska as geb-m ........ Jll
Fort-ists staue- .............. II
Den lllle ijnsL .............. I
Tit-samm- Obw.
xvl spsllsls Bock-.
Pilgrim- Pkoskeu .. .. ...... Ilsd
Dorolhy .. .. .............. U
Jesus-im- Pmyek .. ........ .ls
Sock- Woktl soc Ms Werk. .li
All lot Ochs
IM·
Lils ol Luther .. ............ . U
Rats-l- ths n O
The III-Irr o Ell-a .. .ls
Words of llclp lot Will-v
szikls .. .. ............ .ls
The llesvonly Vlsloa .. ...... .ls
All lot Ihm.
bis-d Ins-r sl ellm Ast-list
fslgek grttls out-en
llllltssln »Den bonI-entl- Its-W,
211161-,, ellmz et smukl lssclsksbs
billotle l ksnetkyk lstsl III-st
Nut to stmll er ltjbes fu« Its
tlo Blllstlc It atte- lxuthsk elle
»Le« stiegen qui-get M« .
DANISH LUTA. PUBL. Roule
sur-. must-«
he not S men- cuumerstioa of
the wurlm included in the Ex
hibition. but s stand-Hi and
kiohly illustmted work on mo
dern Scandinaviao tust. Mr- Hen
rjk but-C the Norwegisn por
tksit psiateky will soeompany the
psintivgs to this country and
act as monteun bit-. V. Jsttrsu
in Coponbsgen und Mr. Pers-)
Tottie in stookholm will take
Charge ok the shipmevt and col
leotioa of the pslytings in theil
kespectivs countries
The Ethihitioth insugemted
under such tsvorable suspicess,
pmmises to he of the atmost va
lue u no educational inkluenco
and as s kevelstiou to scharfsin
vjsviAowkioavs as voll s- to A·
III-rieth skt los-en of the ji«-.
preis of mode-un Ccaadinsivisn
Akt-.
By order of Un- Frei-ichan
llsqns bit-ou
Actiug seeketary.
«-— -——» —--·-.o«.—— —-»-—
Pas paa Tannen.
(...siemcqudsposkku«).
CFortfatJ
»Ja, min Mund var meqct ksd
ais det bacrde for Birnenes og M
sin egen Skyld, for shan vilde gerne
have vasret der, da W hat en god
Von dek«, spare-be Læretens Konk
»Jo, det var jo flenm men det
m sue wqet for Bmienes Styls-,
fetka addqu DOM
M M- oq san Juli-sie shun O
hr Ha Wlis MA, at