Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 12, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Vanmark
Judre Missious Sommetmsdr.
Privatbelegrom til »Kr. ngl.«
Aalborg, Tirsdag Eftm den 25.
Juni.
Jndre Missions Sommer-mode
opransdt i stmalendc Sommervejr
unsder sit-or Demgele
Mange kom allerede Mandng Af
ckem Togene fra andsyssel bmgste
mangc chgfolsk»
Tist var Venney der mødtes, man
kunsdse se det som Formiddagen
i Vndolfi Kirsc,
der var prophtld a-f Mennesker.
MisTionens For-wand Provst
Zmckhem kalte cftcr en deledning
cf Mrkcns Prcest, Stiftsprovft Ja
.wbi.
Gan flusttedc med on krasftig Op
fordring til Miisssionens Venner i
det nordslsige Jylland om at bevare
del-es Kasrligbed til den mdre Mis
sion og We sdette bl. a. vod her i
Dag at iofre en runsdeliig Gove·
»Dansk MissionsfelTkab trcenger
haardt til Gover, men glem ikke
Moden-n for» Vornene«.
Under Toncrne as den gamle,
kendte Stalle »Hu- kommc, Jesus,
diwe smoa", gik en ftvr Del af For
«kamlinge11 op on lagde deres Gast-e
paa Alten-t, andre gav den ved Kir
kens 11dqange.
Sosm det var at vrwte i det godc
Befr, var Mødet om Effetmsiddagen
paa Skovbakkeu
ster beløgt: der var over 2000
Mennelker til Siede.
Pafwr Mosc, Stande-Um holdt en
regte EczrlsMoefk Prwdfken of den
gode, gxnnle «Elag—3.
Gan tolte nd im Zodmdsknitmen
i Joh. 13 om at vckre og at blive
renset: l) Nenselfen i Doasben ved
Kmften fm Ost-et von Molgamt
2) de helliqes doglige Illeits7tslse: her
unider kalte Tnleren pem lin drasti
lke Mem-de om de« mmmezlagsllrens
hed i Guds Børns Liv, og at der
ikke maaM lholdes Honnd over nsos
get deraf. Z) Sluttelig talte han
ud fra Herrens Ovd om at to lyvers
andres Fsdder. um« worden Guds
Born flal hjaslpe b·in·ansden med det
te inidbvrdes Nenlelsesarsbejde
Men er det eqentlig ilke uprati
tisl at lade en aansdeljsg Kraft som
Carl Moe tale i sei Luft, lwor
han med jin fvoqe Stemme langt
fra can here-s nf alle, ifær nam
man hat en nunmelig Kirke at give
hom?
Til Slutning taslte Jndremissioi
nær H. Chr-. Beet med en Rät, der
er lom stockst til Friluftmøder, over
Phil. 3, 7——10, om «at vinde Kri
stus og fisndes i bam«. Dewed foak
man ei Liv under Kot-setz Fortko
lighed, og dette er det lykkelige Liv
paa Jord. Kun den, der bliver i
Fixime-, naiak Pistolen En lalig
DId og en lejrrig Opftcmdelse
Efter Talernes Elntning blev
der assunget forstellsige Salmer og
Sange, der lød kaut i den grsnne
Stop.
J Affen taler Paftor erderiks
sen, Aar-huc, og Jnidremissionær
Blomsbem i Vudolli Kirke og Pa
ftok Fjbigek i Vor Zrelsers Kiefe.
Fra Ølalborgen«7ernes Side er der
vist ftor Deltnaelse i Mode-L
,,Selqudia«s Dienst-mit
—
En Nestle Modtaaclsa
Esset at førit Englasniderne og
derefter BUT-ferne bar hykdct vor-e
to Motovskiba skrivcr »Kr. Tgbl.«
af 27. Juni, kom Turcn i Gaar til
Kvbmhavnvrms at fhilfe ,,Selandjia«
Velksommen til-boge- fra Øftm
Det -blev ogfaa en af de most
festlige dewgsbegivencheder, Hovesds
stoben hat kmdt.
Bumwifter F: Wein shavde lejet
de 3 svore Säbe ,,Am«—hus« og
»Niels EbbeieM fra »D. F. D. S."
og »Ørnen« fm des botnihvlmsfike
Dammssibsiebsfab til ait feile «Selan
dia« i Moden og der var uidstodt
Jtidbydelcker til flere Tuisinsder Med
lsmmet af Hovedstadens Fehden-s
vlvsorganisationer til at taqe med
om M. .
Bad ssTiden swd de 8 Säbe, der
var fyrdt til sidste Pia-ds, u-d af«
sonnen, omkredset of est større An-;
tal mindrezartøjen der dels sejlsede
for detes private Eier-e og dels med
Passagrrer·
Dei varode nvget, inden man i
Sommkrmorgenens Taagodis sit «
Øje paa det bcrømte Motivrskkly
mcn Osvkestrcne der fulgte med;
Sfjbene, sbenyttede Ventetiden tsilI
mcd Usdsførelse af notwnale Melo-i
dier at Tætte den rette Ztvmning i»
Publikum .
Da Flotillen ved 1(I-"Tiden var.
mmet ned til Sydfpsisdscn af Salt
Iholmem sdukkedc endklig »Schu
«di"a«s -hvidc, stolte Skmg from af
"Di5en, og Ssojen var tm saa venlig
at lade niogle Straultsbuwdter lim
op hist og sber paa den vdoletfblcm
Vanidflcvde. De tre Lampen lag-de
Ifsig i Kslvawdsxlsinie med »Aarthus«
længst ude nksod Købewkmvn og 1sosd
»Sclansdia« passe-re forsbi.
Orkestrrnc ·5pilledie »Der or et
yndim Lan-d« og »Bist stolt paa
Ksodans Volge«, medrns Tufinsder
as Passagerer lod bestes VegejstrinJ
sover det danskc ZEislssszIn-ingsni(ss«
Mme der tm havde bestaacst find
Prøve paa den mest Maus-fuldean
use-, bwlge over til »St-landia« i tun-,
amde Guttat-nah sektmderot asf
Kniald fra sama Salutkansoner.
I Da Zkisbct passen-de forbi »Am-U
IhusC paa shvis Dask Banneer
K Wasins -hjemsmeværcnde Direkto
rer oq Bestyrelsscn m. fl. havde tagct
-Plads, tmdte For-mande for Søs
asfumwwrforensinsgeme oa Formen
dsm for den danske Skibsfarts Firl
lesreorwsentatiom Direktøsr C. Will,
sben til Raslingen og raubte over
mod ..EeT-an«dia«:
»Vi ønsfcr »Selandia« velkomsmen
tilbagse fra den vellykkede Runsdi
reist-, fom drt stolte Zkib bar fulds
fort til DEre for dct Værft, som
tmr bncmvt det. Lwnac love »He-lan
dia«l
Tot var hin de ferne-km der bor
:e, at Etatsmad Tesfau ocssaa mob
tc .,Vcslkommen!'-' over tdl sin Med
«ditektør, Or. Jvar KnxpMM, »der
«"·mmnen mcd Admiral Richelicu vg
Ejajsmad H. N· Awdersen fdod paa
»Selan-dia«s werste Dust
Direktor Kmidsen bitterer for
den meacn Hyldcst vcd ihærdigt at
svingc mcd Hatten.
Med »Selansdia« i Spfdsen satte
Efkadren tm KurTen mod Lange
linie, hvortil Tufindcr asf Asden
ihavnerc tvods det, at »Selamdja«s
Hiemkomst førit var bleven bekensdts
gj-th om Miorgenem damwde Fol
kevawdrmsg. '
Ved Frihavnssindlsbet svingede
Morwrikibet elegnnt ud til Mike
og lod Magensckibene passen
fsorsbi. llnder det tilftodevækende
Publsislums Vvqefftringsmab qledl
iaa ,,Zelan1dia« insajeftætisik videre.
insd gcnnem Fri«l)avnrn.
Werden-S førite StoriMworskib
shar eudt sin førfte Reise «
»Selandia«s Kaptaju intellek
Straks efter qlntkomsten ltykkcdcs det
en Illiedarbejdr ved mwnte Mahl
at san ,,Selandpn« s Form-, Kimstnjnl
Gove, i Tale oq faa ham til at for
tckcte Iidt om sit persontige Jud-s
twk af det m- afslnttede Triumfs
togst -
Messen staat nnsturliqvis for mig
i tent evenitytlsig (Ssllans,« fixier
Kante-isten- »De ten-der fo sittert fm
Telegmmmeme lwiilken Opiigt Sti- !
jbet bar vakt At vmtale alle de
Bis-q, vi bar haft, og alle de Lovsi
ord, der er oft-et paa »Selandm«, «
vilde itke for vidu feg vil hellere
fovtwlle Dem lädt am, hvorledes
,,Selansdsia« -glimsrende ihar bclmaet
stn the M den lange Sejltur
fra den ene Side af Moden til
den enden.
»Selan-dia« shar vist fia at vasre
et qlimrende spdvgtigt Säb- Den«
Mande, hvotpaa Mafkinmmmet er
platt-rot i Skibet oq bot store- N1t1n,·
vi bar til at placer Lasten i, ina
lcsdes som hist passer bedst, gar, at
Skibet nieste-n ikke rnller celv i den«
ftmrkeftv Ssasana.
De hygaekige Hfommemøbler. Er
stum- i MS Salonetz bar paa
hele Reisen staaet fuldstænsdsig frie
hvasd »der er tut-get Holdent i Ooeans
same-, men sde hat Mo kostet sig
ud as sdekes Ptads, sicut vi jo hak«
staaist meget Ihaardt Vejr igennem
Ovre i det fjerne Øften i Sinm
var Vechstrstngen over det skorftenss
løfe Skib fulsdtksommen ovewcerens
de. De insdfødte Havnearbejsdcw
kaldte det »Djævleskj«best««
J Bankkkok bog Vi ca. 250 af den
fimnissiske Hovedstads Hon-omti-ot·es,
drriiblsandt Marincminifterem Kron
«Vrinsen og flrre af de awdre Prin-:
set-, med om Vsord Ail en Tur opad.
Moden.
Den Begejstring »Selcmsd«ia« frem
Fal«dte, Viifl Mk refuItere i, at der
kam-mer manqe Vestillsinger paa Mo
torfsksibp fra Fasten. Demer hvsor
Var-wen gør Ovholidct i Kodelrumi
mene nasten uusdsholdcligt, for-»staat,
man rigtigt wt the Motorskkibetsr
smle Mafkinrum
Trn 8. eller m. Juli ganr Tun-n
til Osten iqen.«
I
I
l
I
s
!
I
I
O
JudtcsMissions Friluftsmldet.
c
!
Nn er JndsresMisiions Frisluftss:
Ins-der i Kølbenshcwn i fusld Gang,;
fleider »Kr. Tgibl.« af 22. Junil
Svet Aften Uien Inviiwnem undtas
gen Lordag, opilaar Missionen sin
Talerftel Paa forslellige Siedet
ruwdt i Byem i Partei-ne, paa aabs »
ne Plasd7er og paa Fall-eiserne Der»
Thioldes 20 Møder lwer We, vg man-«
ge Mennesker faar Ordet at høre·
paa denne Maade —- mange, som»
ntvivlisosmt cllers iskke faar det
Tet er ejendmnmeligt for Fri
luftgmiøiderna at der mødes Mod
fastningerne i shøjere Grad ensd elis
«ler.i i dei Piikelige Liv. Man lan
der se den iletklwdte, hjemlsfe Tig
qer itaaende ved Siden af den vels
lind-te Hei-re Man kan se den gam-·
le Kone og gamle Mand, isom smar
alvorligt og share-r eftcr, og Ved
Siden af dem unge Mir-nd og Kvins
der, der er weget lattermilde og of
Jte meget lidkt tilbøjelige til at here
shvasd Taleren bar ast sige· Og man
kan se twende Mcknd og Kviwdey
Jdek bedek for Mødet og kraftigt
støtter Sangem og ved deres Side
IMennesken der Winter Evangeliet"
kog giver deres onide Hierte Lqu
ved at rette Tilraab til vTaleren
Zeller forstnrre deres Sidemæwd. «
Men de Plcfte ligger dog imels
lem disie Pderpunlter Dei er
zfcwms Folk, Momd og Kvinsdeh
der ikke er imod Kristendommen,
lmm paa den anden Side theller ikke
shar gjort deres Regnskab op, give-i
Gnd del-es Hier-te. Der er faa
meget, der hat hiwdret dem deri:
dekcs Slid for Udlommet, tidlig
Iog silbe, deres daarlige Omgivellieh
Imen ogiaa del-es syndige Lyftcr og
iymdsige Gerningen Men nu hat de
alligevel Lyst til at hsre lidt om
de religiøse Ting, og iaa gaar
de hen til Mødet og betet opka
fomt ester, hvad Taler-en hat at
IsigQ
)
At Friluftsnmderne hat del-es
Mission, san der ingen Tvivl værc
onn. De har Ehr-weh som mange
andre Mpdek siskke hak. Pac- dc bed-«
Este Plain-er kcm dek sama-s- fteke
lmndrcdc Metntcsfer, f. Eis. enSøns
Weg Oftng i Rosenborg Have
og Stusdermarken eller en Hvevdng
Aftvn paa Blaagaards Plads, St.
Hans Bord og Østervolsd «
! Forndcn Bymissionæreme, der
«c-llers er ftasrkt optagest i Sommer
maankdernc mar de fomden den-s
Idnxsbcføg og Oriac Olrbejdc ogslaa’
Tal tale ved de mange zsriluftsi
lmpdcsr deltager ogfaa mange as
tVyens Prasftvr i Friluftsmøderne,’
ligcsTsosm ogsaa de kristelige Sana
lot- og Vnsunkor asr et betydi1kingsi«
Bildt Arbcjdc ved at medvirke ved«
dissfe Mckder
Jlf stor Betydmng or der imids
lertid at lhvert Msde ftpttes afVe en
Krebs af twende Menhnesker
deres Joch-m ideres Deltagclsfo i’
Sanges-, ved et Ord paa rette Sied,
ja, ved selbe deves Nærværelfe kan
de vasre til stor Gar-w We sieteI
troenbc Metmesker spritaa, at der
sher er en Opgrwe for dem! :
Tpl Orienterinsg for dem, dekl
vil ræske en hjælpende wand, ans
spws wdqtkdeme i PmdikmækiJ
sten. ;
Grnndtvig - Manns-kennst Denk
Womitcs for et GrundwsiqMonknnent,s
km- Mlken Magister Sigm-d Miit
lcr er Formen-d Ihm- nu, fixier
»Am Pst. « of 27. Juni, udsendt
Jndbydelse til en Konsumvan
Grundlaqet for demu- er, at der
menes at vaer 8(I,()00 Kr. M Ren-«
disgshed Kunstneme stilles fuldstcens
dig frick over sfor Msonumentets Art
(P-ortra-t, SänsdEbilledh arkitektonsisk
Msonmnent). Hovädpræmien er naso
1000 Kr» og sdcsudm bliver »der
3—4 Præmier paa 300 Kr. Fristen
xpdrwbek 1. Oktober i Aar. J
Opr-indelisgt var det Komcksteens
Hetrsigt, at Pengsene først fkuslde ha
ve Været indssamlcsde, saa biet mcid
Sikkerhed kund-e overskeå hvor me
get der kuwde rasaides over. Men
ifkc faa Bsi«dra-gydcre hat« ønsket
i Forvejen at danne fig en Fore
ftilling om Monatsmentets Udseewde,
sog Komiteen hat ment at muckte
jage Man hertiL
En daarlig Hshst Lemvig, 25.
»Jqu Haften af Agerhøet er nu
-i fussd Gansg her Paa Egsnen. sDet bli
ver den dnarligste FAMva Eg
ncn i- mainge Aar hat haft Fm
Eftersaaret aif var sden nye Kløver
weg-ist mgdtaget og sdet allemwste
aif den er gaaet usd. Grassfet leid faa
tue-get tmider den kølige Mus, at det
blcsv swkdeles tynsd, og yderligere
ihar man maattet lade- afgræsse me
get of fsikfte Aars Groes, da Kvæi
get slet ier kunsde blrive tsilfredsstil-«
let ved de gamle Græsmarker. Sau-J
lebe-I blisver der en s7ær4debes lidkt fyl-,
den-de Høft paa Agershø og tilmed
af ringe Kvalitet
Engene led ogswa meget under
det køligk Foraar. De shar i de
siidsfte Tage taget en Del op, men
flet ikke faa meget, at man kan
ventc en Misddclafgrøde. Dette For
holid fvicr more til Landbrugct, da
Egnen bar storc Engarcler.
Stntsbnnerncs Jndtcrgter. Eftcrs
foroløbiq (kalkulatorisk) ngørelsh
Var Ztcttsbanernes antægter »id
gjort i Maj 1912 4,600,000 Kr;
oq i April-Mai 1912 8,955, 000
Kr. s— Eiter endelig (regnsk(kbs-F
mass-fig) Opaøwlfe usdgisorde Jud-«
tægtcrnc i Maj1911 3,714, 894
Kr. oI i Apr:sl—Maj 1911 7,581, -
170 Kr. ellcr en Fwtngasng for de?
to Manne-der paa over 1,-1()0,0()0.Kr.l
I
» Busens-Euckens Baneplanet. JI
Mart-S Maaned drøftede Horienssz
Unfug-Bauen paa en extraorsdinasr«
Gencmbforsamliing Planen oim at;
faa Bankn onrbygth og Tat i For-!
bindelsse mgd den nye Stets-baue fml
Funder til Bramminge. Man tos«
den Gang inqen Stillinq til Sau-en
men vedtog at drøfve den paa en
ny extraordinær Generalforsamling
i gsuni Maaned
J Mellemtiden bar Skansderbor9«
Amtrsaasd itmiidlertid vedstaget at
nægte Planerne sin Støtte, og man
findet dcrfor ingm Anledniing til
at insdkalde Extnwrdficrr General
forsamltmg alene osm denne Saa: den
vil i Folg-e »Juki Av.« blive fat paa
Dngsovdenen for den ordsinære Ge
nemlfvrTamling i denne Mann-ed
Dsdsfuld. -
Digteren Ochlenschläqers Zoigers
dattecz Kanmterjunkerinde Bosdil
Oehlcnsschläqcr er afgaact ved Tøs
dun. Hun var Enke eftcr Disgckerens
lasldftc SM, Kammerjunker, Told
inspettør Johannes O. Time-rent
Eftcrladetrskaber, faasom Manuskrip
tcr, Vreve, Materie-r osg Holze-davor
tm af Vsoshcwet testannsntcredc bim i«
1003 til cht kmtionakhistiorifke Mus
sfemn psaa Frederiksborg Slot, hvorsv
ester si 1905 Sohlenichlägerværelch
insdrettedes. Reiten af Oel)len«schläss
»gers EsterladenEskaber vil nu over
gaa i Museets Eje. Med ftor Pietetj
magede rhun over Minderne fra vor-·
Litteratuks Guldakder Mode var;
Dotter af Viskop Juell til Trotan
i Norgc sog Huftny f. Ast-est
JFslge et til Ksbenihrwn iwd-:
løbet Telcgmm er en kendst og ans;
set Mker si Vuenos Asires, Købså
mcmd Williaim Messerschmidck, AS-i
sociö i det store Jmiportfiima Th
Hilarius statko afgaaet ved Dødem
58 Aar sammel.
— Odenfe, 2—4· Juni. Eiter langl
Tiids Sygdom ek Ksbmawd J. CI
Jakober sher i Vyen i Gaar afgaaet
ved Boden, ca. 56 Aar gl. Den
afidøda der tidligerr havde ber i
-Aak1huö, shavde i den sidste Snes
Aar drwet ManufwwWorretwing .i
Qdense og sdrwet sin Forwiwing ap
til at være en af Byenö sitt-sie
Dana koloni
Sianctamä Illveria, Zanacla
Tenne- Ksoloni bar nu over 125 danfke Medlemimer og et start
Areal er opsdsyrked og nedfaiaet i Aar.
Conasdian Psacific Jernbanen hat stillet 5760 Acres mere
Lan-d til Tanfkerncss Riaadigthed Dette Areal støder til den ap
rinsdeltge Ksolsoni. Prisen paa dette Land er 51520 per Acke, og
det Ifrelgies piaia Vilkaar asf 1X10 Kontonst sog Reiten i 9 aarlige
Afbetalinger med 6 7s sNente Til gifte Folk usden Kapital men
Tom er i Vefisddelsse wf ide nødvensdige chskaber og Besætning til
at drive en Fam, v«il Selskacbet laane indtil 82000 til at bebygge
ng opdyrke en asf sdisse Farme for.
Vi Ihar usdgivet en lille Bog paa Danfk med Billeder asf
danfke Folk og sderess Forme der-oppe samt Beskrivelser as ngen
og Fonhsoldene »der. Denne Bog sen-des frist paa Forlangensde Striv
efter lden«
Nedsatte Billetpriser og Oplysning angaaende Gkskurfimwr
tan faas ved Henvensdelse til
Macalister, anning G: Compqny,
General Representatiives
Eouncil Bluffs, Ja.
I. N. H. Myrthu,
Standsarsd, Alberta, Canada.
Lave Takster
paaj qrnncmqaacnde Billcttcr direkte fm Tanmatk,
M Notgcj og Svmig med den nyc
Norges sAmetika - Mexico Linie-s
III-» tre nye Damperc M
.,Texas«, «Noreuna« og ,,Mexicano«.
Tnnish Luth. Publ. Haufc,
.-:-«· « III-- p- Lokal- "Agcntuk,« II
Blair, Nebraska«
C. s. NIELSEN
EIN-DIST
tidligere 1 Dextetvillc tot-e
III-; Esihar nu etableret en
FØRSTE KLÄssEs Up
W»l(0l..0MAl-VÄRE HANDEL
« E
!
;«-,Tidssvarendc i enhver Henseendel«— s
Its-v :W« .-»-——-"s»---« HT z- .— -
L; III-, , szværs over for Posthuset M
(
s!
«c-sku-:uMs-m: ..- -"««
« '"""W
LAGERET NY1’. KOHPLET 06 VEL ASSOMW.
En sækligndbydelsc til Landsmænd.
Honotsk KoNkasATsoNs
LEKSIKON
Iadoholdende Porkltnsing over vigtjgo Not-, Geists-do
og Boswbck, som korekommer under bete-disk os 1 sitt-it
kzdis Mikva mod supplement.
Tilgt-imst- ovsk 6000 siäst insb. i s IIILIO CI sime
III-s mod bnm Lædetsryg og Hist-geh us Titel i Guld·
Nu m OIUIQ
Dotto tottkinljge Werk bjr ihke ums- i usw-I sssliss It
danke euer nonko ngetz nssr det km ku- tsk o- lud-I
Pris. two-stof- tsss Var-tot tot III-od.
DMII LUTZ Post-. XVIII,
Its-its sitt.