Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 12, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ··pankkeren". I
I harmmeutigt M og Optng
Mad for det dcnfke Fvlk !
i Amerika.
abslset q
VÄIISN l-UTU. PUBL. AOUSB.
Dlair. Nebr
·Vuiemt« Ida-at bvek Tiksdag og Ftebag
Pris ot. Bittgang
De Ideen-de Stank tl.50. Udiandet 82.00
Bleibet beratet i Forstulu
Iesillltnty Betaling, Adressefomndcing eg
Inbet angaaende Blut-et armeme
DAXlSll LPTIL PUBL. HOUSE
Blatt, Nebr.
Steht-Inn s. M. Andetfm
Ille Oidrqg til ,,Danfleten«s Jndlsolbx
Imndljngen -..)trespondancer og Aktitlet
If mbvet In, liebes adtessetet:
A. M. Anker-setz Blatt, Nebr.
Borste-d at til-it ltostottlce as second
ils-s mutet-.
Ackfortjslmz Rate-s made known upon
III-lichem
J Tilfttlde as Ukegelmædsigbedet ved
Itodtagelsen bedes man kluge til det stedlige
Dom-Mem Stall-e det ikke bjælpr. bebst
san Ist-wende sig til «s’ans!eten«s
komm-.
Nur Las-me dem-endet sig til Felt, der
svettereriBladet,mten tot at ksbe bog dem
ellek for at faa Oplvsning om det apertetebe,
Jedes D- altid pmtale, at De faa Arm-tim
Immt i bitte Wed. Det vil viere til gen
Idig Mitte
Under den not-sie Synodes Min
nefvtaidistrikts Aarsmøde meddeltes
bl. a. at flere Legater var fkænket
Stunme det sddsteAar. Hör-Quant
men i Detroit, Mich» havde givet
PG,000, John Rasshsoldt havde gsivetl
85,00,0 og Ole Brøns 81,000. H
Den swedenborgsfte Kirkes Fian
gres showtes for fort Tid jiden i
Wafhinqtow D. C., samt i Baltis
more og Philadelsphia, Pa. Paa
der-me Mres, der varede i to
Uger, behanidlede man Emanuex
Swodeuborg baade Tom Tienktsr og
fom Videnfkdbsmcewd Mærkværdigt
not var tun af Delegaterne Wertste
nemlig Post-or Lunidberg og shans
Fruc. Debtageme i Kvngtesfen in
twdneewdes til Præsidem Takt i
M Hvisde Has.
Kirkekomiteen i Norges Storting
hat nu afgisvet ffn Betcknkning om
Kvmders Adgang til at optrwde i
Kirker. Flerballet flutter sig til Hen
ftillmgem at Kvinder fkal kunne
Kale, mien iskke prædike i Kirken, Et
Wind-Mal menety at Minder bør
share Atdgsang til at optræde i Kir
ker estrt sde smnme Regler. fom er
bestreut for Lægmasnd En enkelt
mener gabelig at Kvinder but-de
M Abgang til at optræde i Kir
keme under Ledelfe af Masnd
Jchn Casvin og John Kmx vilsl
de frkkevt ikke Ehave twget at nd-i
iætte paa den Kundisdat-Liste, der
ndfærldigedes i Baltimore, bemerk
ker en af vore muserikakrfke sam
tidigr. vWen Bam, Wilfon ogMap
M alle tblsammen er »elders« i
den Wie Kitte. Dem vil
WANT siiget Blcdet visdere, bli
ve W sum en as den ugudeliige
Polritiks gudelfge Tilfældigheder.—
Bad Me, Ehr-ern der vil, vi spottet
Mr med, at ncwnte Mcend holder
Zetwode Stillinger i den presbytetis
M M. Der er daMuligOhed for,·
it det kcm we en Wlig Jndflys
We pat- detes Pol-Mc
Den forenesde norske Kirkc hat
iflg. »Lut«h.« modstaget folgende te
stwnæane Gave Lærer Johan
Grimme der dsde i sit Hjem i Lake
Go» S. Dak» den Zi« Aug. 1910,
M fslgensde Summen Beloit
Born-thut 8300: Lake Port Bsts
nchjem 8300; Damme Borste-Mem
M: Mimöfmidet 8100; mdte
og ydre Mission 8400 — til-Tom
men 81,400. Lærer Johnson var der
fsvfte not-sie ,,Settler« i Lake Co»
S. Dok.
W- lktkhetfke Anat-stunk
JMI W og ges Heute-.
Den-sang ejede Zynodcn nogle faa
billxgcsiirferz nu wurden-is den-Mir
fer og Prcefteboligck til s9,825,239.
J Ztcdet fok een IIkeuighed, «"som
Zone-den da hovde i Cbicago, hat
den nu omkring til-) der, og der er
Mulng for Stisftclscn af Eiern-.
En ejendommelig Situation. j
U
Der er i politisk Lsoenseenide ejens
dormmlige Tiber, vi lever i· N
w frore Naswmltsonventioner er
forbi: men nu forestaar sdcn eigent
lige Kam-p
Repulslsifanernes Konveni Lsou end
te mod en widlisom Seit for Ad
ministmtionen og efterlod Partiet
i et Uførc fom det næpvc har fest
iig stedt i nogen Sinde fir
Demokratemes Konvention end
te med en tilsyneladende Sejr for
Den pwgrcsiive Floh men man is
ler, at medens der tales om Har
moni, lurer man fta begge Si
Jder paa. hvilke Jnteresiet der stals
gaa af med Seiten.
; De swre Forkctningsmteresset
hat villet ipille Halle med Folket;
men vi hat nu engang for alle en«
fanden Zorfatning, at ingen kan,
komme til Magtcn udsen at ipøtge
Folket til Raub-T Vælgernes Stern-.
mer ikal til for at chne en Mond
vil eret.
Men hvad disk fik os til at gribe:
Verm-en denne Gang. er en ejens
Welig Bei-regelij- inden for det.
tepublikanfke Paris
Man san got-e Nur ad Rooswelts
Poläih alt hoc-d man vil — vg,
der staanes ikke — Tau er man al-!
ligevel bange for hans tredie Var-.
ti: der-for den nye Bwæge15e, som
gaar ud pag intet mindre end at
faa Tiwa til at trækle sig Mänge
vg ihvis dette lyckes, da tillige at
forføge at faa Rwievelt til at trceks
te iig cis-age. ,
l
Tet hedder fm Waihington under
s. ds.:
»Er-c nationswd Bevægelsa der
gaar ud paa at anmode Pmsis
dem Taf: om at traskke Fig tildage
fom repukblikanfk Præsidentkandjs
:dat, Tritte-is of et ftort Antol www
;1«ckanske Mdsmmnd, Tom Mer.
at de gaar Reh-erlag i Mode i No
»venrber, med mindre Bruddet i
Partiet kan Gelt-I Dich Mit-nd oms
satter Mlemstner af Kongressem
of -Statslegislaturer, der fkol vasli
ge Senatorer, States og Emmttp
Mdsmæwd og Partikandjdmct
sDetsom Bewegt-lieu for at asnTøgc
M am at trckkke fig tilbage rig
tig vindet Fremgang, Tiger mon,
at de femme Mcrnd for at opnao
Pattiharmoni ogsaa vil onmodc
Rocfevelt om at trwkke iig til-Ema
Man spgcr ast finde en Hands
dat. Pfom begge Zattioncr Lan ones
ow, og det gekler om at naa fkem
til en Bestemmelse fsr den 5. Au
gust, da MoseveltFaktioncn agtcr
at Thal-de Konvention i Ebicaga
Du erklæredes her i Tag, at
der völ blive wesende Petitioner tisl
Underfkrift inden en Uges Usdlpb.
Wdere «sagdes, at Bevcegelsen vilde
bbive Tat i Gang famissdig i de
«fors«fellige Stater Organisawrerne
arbejsder nu i «hver sin Stot fsor at
uddrede Skenmet og for at finde!
Mænd, sum vil paaer Fig at foreis
lægge repukblikcknfke Ægisre Peti
time-L l
VevæaeFeU ledrs af velkendte
Mcend i Kongressen Ten under
smer af munge yderliggaaendeRoos
sevelt Repwblikamm Man bar Tøgt
at saa ,The Natwnal Progressio«
Organisation med i Bevægcslsem og
det sag-des i Dag, at Senator Dixs
ans Orgamfation var villig täl at
»Wer-beide mod de andre.
i Ved Cirkulctionen of mä- Takt
jPetitwnen vil der blive lagt Bin-d
paa at fqa baade Tærlige Takt
iVeimer og namle Mlikmcere»
ltil at Wir-sog hvorimod man
List vil mustwnge fis for at fan
EUWer esf Presse-five
) Dei er fd gthke natur-list att«
alle for-danne, fom West-, at det
repwblikausfke Patti Mal blive ved
Rot-eh ftget at faa Partiet sams
«let. «
; Vi for vor Del fkal heller ikke
lsitge over, om bar-de wat ogNoos
fwelt Wer sig All-age
Men der et woget ved Mel
Jerh som stracks ifke ttltaler os.
Ost ene et, at M er W
numd og Mit-idem i det bete ta
qet smtmnq M but W PU
Fritz-km til dexes Mehr-d dek·
ksraar i Spidsen for Bevcogelfm »
i Og ej ansdet er, at Parti ogParH
Ltimagt og Harmoni smes over
Sag, og saa er man atter Ende pæa
Hdkt ukykkerigc Gebet. at Emhedekj
sfal uddelcs fom Velsnninger for«
;volitiiske chnester. «
Vi wivler ogsfao ftærkt om, at
Rooscvelt og andre progress-Eine ReY
Ipwblikanere get-at med paa, at den»
Sag, de kcomper for, sbliver druck
Fnet i Kompromjssstr og Harmonienl
E TM progressivc Weise er nu
Eblevcn saa ftasrk, at man ikke treu-»
Egere tør tænke paa, som Taft tbdlii
kgetc gjordc, at faa den »Mit nd
wa Partiet«.
Mcn den er bleven mcegtig, net
op soc-di den er fremvokset as Ti
densz Tat-v, og den er teal cg tidss
imæssig Iwk til at kmnspe M egne
Meriter frem til Sejr.
« Tot-for tat vi ogiaa godt fokuds
E7ige, at skal Partibmddeck hell-s,
og Enigshed opnaas faa maa det Tke
Ived, at de Prmresiwe komme-r
til Fwnten selv om hverken Rod
limelt cller LaFollette eller Cum
xmins bliver For-even
I Des sim tik five Tidek i Lausdetg
Historie must bewdsingstlde Mask
’k(-’aqet oppe til Afgstelfc, men
nasvpe nogen Einst-e i Fredstider
bar disk vcrret bemdningsfuldeke
Lager oppe til Aigsrekie i en vo
Hiti k Kaum end nu
I Og Esaa godt er Kollet Vcelqers
ne mcd i Kam-den at de vil itaa
den progre- ssive Saa bi, entcn den
iaa ital icte genncm et af de gam
le Partin eller gen-Jan et tredie
Parti, »The» National Progressi
Ve.«
I
i
)
l
Dei mäss- "i;g paa.
Ter siges, m i Frelsens Herr
chsvis gode Sider ifke hermed TM
nedfættey er det Stil Gang wo
Gang at »vidne« iin Omvendeliesp
historie for Forfamlingen. Naar
fnu altsaa en saadan Soldat hat
genvaget sin lille Erfarrng, Idm of
Etest vel i de samme Ord, lasd os
Sige et Par shundrede Gange, saa
kngwer san vide paa Fochmnd,
you-d vedkommende vil ,,vjdne« —
ja, da vilde man jo onmge, at i
Einner zald en Tel af Mdens
Interesse but-de være tat-L Noget
iigncnde meins-k- at gaa for fis i
Mrwdtstemcs Vidnemsden samt
Eok wrigt hos alle. »der i stsrke eller
mindre Uidstrcekning følger Wut-k
Fis.
Altüm formodentlig ogba i Jn
dre Mission?
Nu, ja, beste-ne nægtcs kcm det
väft Me, bot det dersor ej heller.
Men, sur-de man indvende, Tkal
der da virkelig findes Afvetsling
L Guds Menigsheds Visdnesbva
Er des one fern-due ikke bestandig
sdet saan Er Herrens Bin ikke
give: i fast Form? Er ikke Tros
bsekendelskns Ordlyd uforanderlig?
Er ikke —- eftek disse hsje Forml
1e-der —- Qsikkms -fkrevne, feste Von
ner gentagne gennem Aarhunidredeh
Smdag efter StudagL
s Tu Var vkst stund-»Im irr-re LE
scer trufo Zokk blandz de more
»fer Gewier Tom netop starpt on
ikede just over den ordncde lurlwrs
ssc Wkdstjcsneftes Ensformxxhd og
Juckt-Eke- cndog dank-sede, a: en san
Edan nedskrevcn Um, der oplasses
Yaf Sohne-bogen eller Uiturgicst, i
YOU-»den Tlet jske er Bon
Hvis du nu oed Lcjiigihed he
Wde et dee bos disfc frie Ven
«ner og hoc-te del-es Mner og Wid
;nestn)rd —- tyvis du da kom igen,
’og not en Gang igeth medens hver
Gang væsenligt de samme Vønnek
holdtes og de femme Vidnetsbyrsd
asflagsdeä nu, da visldc du ncl spørs
ge, Ihvori Jan-stellen egentlig funde
sbges at ligge, Forscellm mcllem
«den ovdnede og den fvie Gudstjenes
»ste. Tillige vilde du maaske vcere
Htislbsfelig til at mem, at da den fa
jstt Føkm var ordnet as fprogfyndis
ige Mænd, havde den i det mindfte
seet Fort-tin for den frie Foun: at
eben var spwglig Ihn vg uangribes
lig. M vilde vel foa de mete»
frd Bennet spare, at M Häng-«
wand selv havde indgivet sde enkelteL
W,Mde"fsuldebsde,oqci’
W sinnst W kunde gqq den
Use Bei fm Jovd til W —
os at i list M dek- M
en W Fee-aktu
af met Mo wie-. Da
W M
; Uissmodkigcligt er og sbliver sdet
nu, at Ensfsorsmsigihed Leder —- j
hbert Sold hos Inaba-me svm hat«
vact-Inve, fogende Sind. s
« Den katoiske Kirkes Praksis er«
Len mesterlig Type M Uvisdenhedens
"Ti«lsfredciftillclse ved Ensformighcden.
—- Jeg g: f ind i en Kactolikkirke for
at si- mig om deriwde Pan et iøsjnes
faldensde Eved var onbkagt der
SkertenJ Ord: »Mit Hus jkIaI We
et Mus. " Uvilkaarligt fsjede
mine Tanker Fortsasttelsen til:
»Me» V hat gjort det til en Rødeks
kul«
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Der var kun eet Menneile deriv
de, en sinkt-de der var beilæftiget
med at bede- —— ellcr hvad man nu
»tetteft vil kalde det. Hun fulgtc
fslgendc Fremgangsmaasde Z Ste
,det for Berlekmnsken holdt hun Tal
»wer sine Banner ved Hjcelp af Scr
:derne. Lsun begyndte Ved Mvdters
Hanng Geiste Siede, knælede ned
jved det og fremfagde sit Ave Mo
i
l
l
I
i
rin. Temaa flyttede hun til det nas
.,ste knælede atter ned og fremsagde
igen lee Maria Og san visdere.
kTTllige bot bemerktes, at him ved
Nedknaslingen føkcke et Kmiifils til
Isin Lieber-. for hun tog fat paa
Bannen Dem ftadigt gcntagne Kys
slpstte alraa med tiil Øvelscn Dit
hele spregil i dy·b, tavs Alver. Als«
:driq løftede huu Øjnene Leeberne
:Wede sig lydlsst i Bssnncnsdrd
iJeg ved soa beftemt Wd hun bad, «
sfordi im iforde Holdt lige over for
:hende til Dels med den Bagtanke
at hun af Nysgerrigckbed flulde fri
sie t:l at ltfte Blikket Men mi,
ikke saa meget som et Neroetrckk«
om Øjncne rtbede, at lmn vidste
om andres Næwærelse at sige Men
ved nu at fslge hewdes Lache-L kun
xde jeg io e hvorledes de samme«
HOrsd itadig genformede fig: »Ave
Maria, gratia plena, dominus te
lmn, oiv.« En Stils-Lied fom Gravens
herstede deriwde. Kinn den 5vage
Tusien as· hensdes Kiole tun-de spo
·res, idet hun have-de og senkt-de
·sig. "
Tkt var da vix-selig Ensforsmigs
.hed og fufd Tilfredshcd deri. th
Essetvsplgekig shcwdc Preisen dikteret
bende denne Dispiplin eller Lvelfe
efter et Sktiftcz vg alrfaa vidste
Tinm nøjagtiqd at naar knm punkt
zliqt udfsrte Weisen, da tun-de hun
iver-re roliq og glad i Vevpdstheden
am at eie Fred med Gud — —
eller dog i chvert Tilfcvlide mcsd Kit
ken: Ema-d jo for en Katolik man
Oel-re ensbemdende.
Emhver kon ssge iig jew, at for
aufme, VSegen-de Sind er dct umus
ligt at sc eller finde nogcst i slig
Here-Ue Bønncn er ester sit san-de
Væsen Smntale med Gud --— ikke
DiTctptiih Øvelse. Dg enhver kan
siqe äg felv, at det derior its-e er
nden Grund, war Pavens Miste
alle Doge søgve at hol-de Fvlsket ne-»
de i den txszefte Uvidetched Vtvck
Folket kan hol-des forvisset om, at
ved den udfsrte Getnmg alene (op
fu: opemtmm hat man vutrdet
Guds Velbchag, er denne Kirkes
Fremtid fikret
W var nu denne swmdc oq
hvad Virkning san fljg stolfe Jasns
fee at have Hast i iwndes Ein-le
Iipe «
Tet var en Hondjondisss Hamm«
im Mu. Eiser horte kmn vat oslfaa
tfl der, mcn fawdt bist mackfe »for
nødcnt at spilde Tisd poa Tligc Tingx
Eller hat« Huftruen kanhwnde »be
det« for besse? Tihi det versentligc
Mommi er fo, at det forefkrevne
Anml Wnner ofasvosk
Virkningen i Menneskets eget Jn
dte man nsdvendigvis være en oms
trent lignettch, som fremcommer ved
f· Ess. de Mel-seh der foreskrichis
den, der vil blive hebbefaren i den
insdi-·ke ngshi Filofofi. Tausen, Vil
Aen Mal winqes paa eet Emne saa
længc, at man bliver hypnotiferet
dems, og altsqa, sksnst det numer er
noget formft Thier-L til sidst keiv
virkelig tror det. — At en Sirt-L
der esiet Prttstens Anvisning sae
lodes Mochchddenst giver sig hen i
flig Mira-terms Indust, ans-des
vilWogfnsttro,atdetjustet
den pes- oq W Franc-unanw
de, erindlyfmdr. Osatdekligget
et M Moment unbet, fsal tm
W not M til. i
-—- — Mac- jeg mt henvende mig·
itic dis, du, der staat som en Ordets
Tjener i en MenIM sog hvis Or
ganedetderfoteratsetil, atMens
Inestetsanspresticvaests
reifen, du taget dig vel i M
DANA OOLLSCB.«
Evas-for ikke komme til vor skolo og lade Dom
uddstme til Lærergomjugev» Tidssvarcche Vu
clensisningsmetodcr kølgem »stat« Toachors Cer
tjkloatos" kniete-des skrjv after nyt Katalog.
DANA COLLKCL ZLÄlR, NBZR.
for Ensforntighed, baade i dine Ta
let og lydsigt ndtalte Manne-tx
Tihi hat du ikkc tilsirækkelig Op
masrkfomhed Eben-denkst just Eber-paa
skal du Tnart faa at merkte-, shvad
Følgen vil blivc Der vil fnari
komme en lillc Fugl og synge for
sdig om, at du er faktig paa Tau-ker,
at du mangler Ein-b paa »den Kunst
at prasdike«; at nam- man hat her-i
dig oplcrse Tekften. ved man, hvorlei
des du vil inddeie den, vg hmd du
vil faa nd as »den; at du er en tot
Kmnmemt at date paa; at du mau
ske bruger mangc Ord for at uds
trykke faa Tausch et godt Trgn
poa Mlmaadigyed Og scadant
mete.
Detie kan jeg sig san bestemt, for
di jeg hak Bemerkt Menneskene.
Ensformigheden er ked"ommelig
for Zvlk som Heft
Poleilk1. Anders-Irr
Standinavifk Kunst-Ustkllkng
i Amerika.
Hå Maj. Ksong Christian har,
fErim-r »Kr. TgsbL of 22. Juni,
stisllet sia Tom Protcktor for den
storc ffandjnavijcke Kunsmdstjlling,
sont til Sommer holdes i de forskels
lige store amerikmrfke Kunstcentrer
af Americansanndincwian Sodom
Tone Selskais or iom bekendt stif-I
tet ved finanriel Stotte af Taktik
Amerjkaneten Nie-IS Paulserk Don
fkænkode i sin Levetid Eclstabct
10(),0()0 Doilargy og vcd hnns Tsd
fandt Ist-stoben ot han havde te
stmnentercst det hole jin Fortuna
san at der nu staat til Rmadigched
en 100,000 Art-net om Nara
Som det førfte Led i det ftore
kulturelle Arbcsjsde er Selsskabests
Form-and, HI. Iohn A. Gabe, i
Sommer kommet til Standinavien
fvt at Fette Arbeit-et i Gang og
Tom en Begynsdejse gsre de fern-d
ne Arrangement-er paa dcnpe Siide
for en stvr Kmtssmdftilling.
Eiter Hr. Gades Art-somit satte
lyan Ejg strafs i Zorbindelfe med de
tke UdenrigHWMEer og med
de mest fremragerude scandinavdfke
Mtnere ogKtititete —- Fta hvert
Laskd et sder nu Vleven udvalgt 50
of de bedste Wrne Billet-eh som
wo fyldig Maade can give UW
for de nyisrc Retningek i moderne
ffawdinavisk Malerkunst.
Qvngeme asf Tanmark, SoerrigI
og Not-ge That hver stillet Iig i
Sower for sit Lands Ast-elim.
Itzt-hochentng vil Udstillingen faa
stor Bewdnckngx chi ikke alene vil
den for standinaviske Kunstnere act-bi
ne et ftort og riat Marked men den
vil blandt det lunstforstaaensde Pub
likum i de Forenede Stocke-r give
en god Fort-stillin ow, bvor langt
nordisk Malerimtst er naiaet frem.
Den visl endvisdere bringe til de
Hundrede Tussinder af uiwandrede
Stand-inaer en Hilfe-n vg et Jud
tmk af ijmlansdet, sont de alle
kan se —og fovftaa at out-dere. —
Udstillingcn er tun dct forste Led i
det store Akbcj-de, Tom nu jkal fort
sasttes paa fotskellige Maader —
ved Usdvcskslkng af Videnfkabsme
ved llwderswttelfe af Studenter og
Teknikere, vod lldgivelse af Bsgen
ved Hicrlp til Hawdeh ved Unideks
visning og Fortolfning.
The Beet Pemily New-paper .
One of the modern problem
thnt oonkront the eonsoieutious
homemuker is the wise ehoioe of
e daily nexksspepen The ideal
kamily paper must be elean, free
from vulgarity und seusationeL
ism, yet must offer something ok
interest to ever-J- member of the
household, besicles print-ins the
leitest news of the whole world
in »reliablo and attraetive form.
A lnrgc coutract, you will sey.
Yes. but an increasing number
of readers seem to be convineecl
that TIIB cllchGO RECORD
HERALD fairly eomes up to the
spixcikioations. This great deily
has made tremendous strides iu
this last year or·two without Iow
csring its Standerds one iota.
Business und professionai men
han- lnmx regarcied THE RE
(«’0Rl)-1U«JR·U«D as the hegt pa
per tot- their own reading, he
cause of its spiendid news sei-—
viee and the kelinbility of its
financiai, agrieultural and mak
ket reports. Young men per-hope
find its gkeatest ottmetion in
its exeellent sporting department,
emsering the whole range of the
wir-Pfg sports. Wives and math
eks emphatienlly prefer TM
RBCORUHERALD on eeoount
ok its feminine dein-known
its daw- reeipes and wenn-, its
daily ksshion hinte, the Pe0p1e’s
Institute ok Domestie Beonomy
and the many good things in the
illustrnteci Worin-us Section in
the sundsy paper-. children en
joy the Zoo-lllogieel snapshots
and other elean eomie picturei
with the hkight stories kot- boys
mul Firl- every Bunds-zu And sll
this kamin together can enjoy
Arthuk hi. Evens home travel
instit-les, Mk. Kisek’s humor and
verse, Ralph Vfildekkz em-t-«sns
stul other dain feutures outside
this new-m Wink-um«
THE CHKYAGO MEPan
IMRALD has every right to call
itseif the hegt niismsound ksmily
newspapek in the West.
DAIIA Ochs-See
ZLAIK · — —- NEBZASKA.
Bitctwterminou begymlet den 1. Oktober
smukt beliggendcs. Lyku- tn—Mnnc1-ss anelsssr
central Verme. Blektrjak lzelysrsing·
Sand kristelig Indklydelse.
kjlgemio Tut-Ins tilbyäein
Colle-ge: Klassjsk —- vjdensknbeligt.
Pro-seminary: Fikeurjgt. Pokbercder til Adguug
til Trjnitctis setuinarium
Academy: svsreude til »Puon High school«.
Normal: Udsteder »Dir-at and Secoad Grade Geisti
Hatte-«
Busincss: Bock-Bring og stenogtuki.
Music: Pisa-o, Orgel og Strengeinstrumeatenmsö
Mit-Maus tm o- Inqu — usw pr. 4 use-.
lnämeldolser modtsgos os Forum-Maler beugt-es sk
Kot-student
c. X. Its-III NOT-, seht-.