Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 09, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «DAssIII-Is« (
.- « .- :
THE ONLY sBMl-WIKI«Y
DANlSH NBWSPAPIU
Publishod is U. S. A.
lt is owed by
'"1’hs United tust-h Ins-.
Luth. Obstes-«
sod is publjshod by
Daum- «l«uth. Publ. somi, »
«,«, Bis-, sehr
1x ......----.— »W-- —...-.
Weg «
. L
Iangkeren
W
«DÄNSKZM«
er det epeste danske Blut i
Amor-fikti, det- udgssr
T0 GANGE OM UGBN
nügivot If
nun-h Luth. Pakt Ema-,
sum-, non-.
Prøvenummok sendet
krjt pas Forlangende
Blum NTvk., Tiksdagheu 9. Juki 1912.
ji 21. Aufs
stok Toguiijaaes
41 Menaesker dtæbt, maugc sonnt
Gornin-g, N. Y» 5. Juli. — 41
Mennesker sdrcobtes og mellem 50
og 60 kom til Stadts, da to Poe-fast
get-Log paa Delaware Lackawamias
s- Wcstern Bauen i Gaar Morgcss
Horte paa hinan-den ved Gibfom tkeI
Mit Øft herfor. Mangc af dem, der.
blev Ihm-by var Lyftrejssende, Hom
agtedc sig til Niagam Falls, og
IJom var tagct med det n«ordgaaende,
Tog fra forsikcllige Stationer langs-I
Linien. lllyfken er den alvorligste»
i Banens Historie, Lokomotkvføreren«
paa Hurtigtoget, fom var Aarsag"
tik utykkokk, sigm at hcm irre fik;
Øje paa Zignalerne, for det var
for sent. Morgenlttftest var man
oJ M unt noget taugt-t, Taa Falk
paa Lokomotivct ikke knndc se rct
taugt fokusd for fig.
Ekskuktionistcme var med Vog«
Nr. 9 fra New York. Det befwd wfs
en Baggngewogm tre Bakkalaume
sto, trc almindetige Pasfogervogne»
vg var forspasnsdt to Lokomotfver.
Kette Toq smd uaa Hovedsiwrchs
da Ekcsprchtogcst Nr. 11, der var:
noget forsinkct, kom mod en Our
kighed as »s) Mir i Timeu imcsd’
det. waomotivførcren havde intet«
Varfcl modtagct, for kmn sikØje paaI
det andet Zog, der stod paa Hovedsi
spottet. Et frygtelsigt de paafulgs «
te. Togct blev kostet of Sporet, vg«
Lokomotivet spltjode kgennem fleres
of Passagervognene i det andctBog,
Ohvori Oe Lystkeffende befatrdt Tig.
Et irygteligt Øjisblikt Utwlig but-l
tig var der kommen Folk til Stede «
for at nde Hfasln Vaade Lasset ogj
Prwftcr Var tilkaldt for at biftaa de(
have-de ou du«-m s. Zlere Il"utonmbi-l"
let var ockaa isnart til Stede for atl
befordrc boade døde og Haare-de
M —- Ulyllen var stet. Dog,
der er godt at finde Deltagelse ogs
Hjcelp paa Nndens Tan. «
Rebelleme stauen
« i
Den mexicaaike Regering money
den hat vandet endeliq Scjr.
Onsdag Effektniddag, den Z. ds.,’
vandt sdsu cnexicansketllcgeriugis-Trop-·»
per from til at des-Em- angangen
nl Baohjurba Cauyon sog jlere vigsH
tige Stifttmgek -devomt«riug. Nebel-;
lerne var drevet shoummd den not-drei
Ende af Possen General Huerto be
tragter Tagen-Z smmp ilom en glim
rensde Seit for Dis-gerian l
Orte Timers haard dumm gav
Regerängens Hccrityrte Zordelen af
de Stillingeh sde hoLdt den Z. ds»
—og nceste Tag mente General Quer-l
ta at kunne idrwe hece Nevellernes
Styx-te im sdeves starke Stil-Unser
i Viergene. —- Der var den 3., ds.
fesan pag lang Assstand san man
month fsk Sllagmarken var under
stgsh at Mandefaldet ifkk var stinkt
pqa noqen asf Siderne.
Fka Redellerncs Lejr hedder det!
under sum-me Dato: I
»F Hiertet af Bjemene i niordrel
Mexico, en naturlig Fassnring, dek·
kontrolerer degangen til Sstasdens
Ghihuaihum 40 Mit imsod Nord,
Tempon i Dag, hvad der mutig-!
viO bliver den Wte store Kamp i den «
metioanske Revolution
Utrder 6 Bimeks livlig Kamp mel
lem 5000 Rebeller under General
Pascual Orozco og en lignende Reis
gerimsswrte under General Vic. !
Huerta vandtes der ikke stvrt paa«
nogen of Sideme, og det wdode paa
shenimod Astenem ast deriom Nebel
leknes Ammunistivn itke fbap op»
tun-de Kampen vake i Here Tages
En fOeml Seit vil bewde Ewdcn
paa organkseret Revolution, fulgt af
GuerillasKampe.
Ved Ulfstcnstisd actbnede Regeriw
gensStyrke en stwerrtjlleriilid imdo
Fjensdens Stilling. Rebcllerne me
ner, at der sscntdtes »dem et Twiinsde
Granatcr i Løbet as 5 Zinnen
Roosevelt for Trusts.
Hans Ptoqkam vil fuart viere
fætdigt
Oyster Bay, 5. Juli. ——- ,,Bwade
det k·ep11»blikan-"scke og det demokratier
Partik- Valgsprogram udstaler sig for
streng Qvevhosdclsp af Antitrusvlsosl
ven. Te er feil pack det.« Saa er
klæredc Tiheodore Roofevelt i Dag.
Den tkdljgere Partei-idem fagide,
at shan i sin stampagnc vil angrisbe
sbegge Partier paa sdette Punkt. Don
agtcr at indtage den Stillin-g, fom
shnn gav et Omkisds af i sin Bade i
Osianatmnie, Kansas, for to Aar si
den, da shan -sagde, at Storforrcsts
Magen i Landet var kommen for
at sblive, og sden but-de kontroleres
ved strengst Tiksfyn nsf den nationale.
Regel-ins Dei er smeningsløst at for
7øge at nffkaffe iden.
Novfevelt bekurgtcde et Rygte, der
var wdspredst, at Von iknlde have
tiiimdt Dsommser Von B. Lindsien
of Denver Viceprwsidiet.
Flere a-f Not-Wette Visnner var
samlet i Sagamore Hilf i Ilften
til en Qmsfetenciy Tom der. hojlcsde
wogen Hemdnckighed over. Roofwclts
viat misdi i et Tennisfvik, da etH
Automotbil sMut «hviwlcnde up fral
New York. Modil McGormick fra
Ethik-usw Senotor Dipon fra Mon
tana og George W. Perkins og
George L. Stodidard fra New York
ftm nd. Tennisspillet sluttede straks
og Rooswelt med sde beføgende gis
iwd i Hase-L Da man vfpurgte Nov-!
fTom-« med Heufnn til KIonsfercnoetLH
var han meaet tilbagcsholdcsnsde »sing
vil helft intet Eige om den«, saade
hän.
Heu sag-de videre, at bang-, Prio
qmsm vide blsive smrdigt otn en
Umsss Tsid eller spa. Gan bavde mod
taget Brw fra flere Mamd Tom
tog fremragende Del i hans Kom
spagnc for den republifanfkr Pras
ssidenmominativm men fom fang
at sbcwe forlasdt bam sidsstsn Ethicas
gotonventionen Te forsalte at de
er med ham tmds Nygterms imods
sfat Netning. Han month at an
!dre, som havdc ,,fcoppesd«, Lhwode
shandlet u-overvejet, og insden lænqe
vilde de snste at- komme tilbage«
Ukonstitutionel.
thioimm:ml.s:s, Ind» TI. Juli
Jutmumiz Mc Usonfkttulmth somGui
mer Thomas N. Marfhall havdcs
gjort Usdfaft til, og Dom Umislntns
ten i sin '5idfte Sci- fion hade vods
mach erflasredcs i Tag af Statt-us
isøjtsftcret for ukonftimtioneL Dom-»
merne bewde at kun Folfcst 'hc1r1l
Ret til at foretage Fiorandrinqer i
Konstitutionem vg at de foreälaaedes
Forundringer skulde have vcrret fo
relagt en konstitutionel Konventisonl
i Strdet for Lckxislaturest -- Gu
verntr Max-shall affloq at wdtnlc
siq om Domstolens AMIleO isdet,
han fagdc:o»«Sikfc-rt, im bar min:
Mening, men det ffImmer sig ikke
for smig at udtale sden«.
Foruden en Jcrnbanculyktc, der
kostebe 41 Mennesfielin Ihvorom der
meddeltes i en anden Artikel, mel
des sder sra Latwbe, Psa» under 5.
in. om en 111ykke,dck kostet-e 21s
Mennesieliu Ei Fmgttvq mod to
Lokomotiver fotsfpcmdh for bog irrt-:
i et Passagewog med mwnte Birk
nsing. En 80 Menmsker kom M
Mode
-.
progressiv
Konvention
Senator Tixou udsteder Jndbydelfr.
New York, 7. Juli. —— En Op
fsordr:ng til Falk i De ForenedeStas
ter, som sympatiserer med den »nu
tjsonale progressiv-.- Veoægelsc«, om
at Cende Den-guter til en National
konventiom der fkal aabnes i Ghi
cagso sden 5. August, udswdties i Don
of U. S. Zisnator Dikon jra Mon
tana, Nioufovcltss »n1s.1nager«. Op
fordrinqcsn er nndertegnot asf Mod
lommer af den Komike, som valgxeis
vod et Mode der holdtcs i Mi
cago, on soin onfaa var Wideer
net nf NsoossweltsTilshcvngcre i W
Braten
»Territor.mns bar innen Plaidis
i den nationale Konvention oq vii
We sont-me i Vetraqtning«, erkla
rede Dixon, idet han ndkaltc sig out
lindcsrskrifterne
,,Angoaen-de sde otte Stater, htm
fra der mangcker linderstrifter, kan
beinwrtes, at de flefte af dem visit
nosk vil deltage i Konventionen, um
tet de äskkc tmr underskkrevet IM-·
dessen-. Maine f. Eis. wdtfatte
Spørgsniaalet, fovdi der foregaar en
strerk Kamp i Primærvalgene i Fa-·
vor asf sdcn progressivo Vom-gelte
Delaware North Carolina, Arkan
sas, ogRevcvda vil rimeligvis tin-gis
Dei i Konventionen- Missisiwwx
South Carolina blivek sinnligvis ikke
kommst-unstet
Jnsdlnjdelien foreikriver hinein-Um
lcsr for Valq af Delcgaten insen
twisr Etat visntks at villcs vaslne since
Dislmimsr oftcsr mnv «BIarc1-iniiei«nas
lieir Nimm-scntntisonen vil tun bli
vi- stialvt sei-a imrt il"c«n ioriqc Wu
vcntion-3. Testte inne-I for tilmades
liat, In den-m- Ksonmsntion vasicntlig
vil blivcs on nndcribandlench For
siainliusp der sikktzrt vil blivc hin
mensint wf en Klassi- nf Mcrnd, der
er fokskellige fm dem, der etlors
ein-der i Konvention — Konven
tionisn vil ritt-r al Sandinnliqsbed
vodtaac Nimmst »Nationa! Progres
fives« for ·det nve Parti, nickt ieg
kmi isktc bestemt isigcy shsvaid dcsr vil
blive gjsort. Hidtil er intet »Eine«
mitoritntivt Usedtimet ou Program
ntet vil naturliqvis blive besitcsint at
Telegaterne«, skriver Dixon
Pan Drittens Konto.
UUkicall Tom-, en Arlseidrr i Lum
-tm, srdis hade druktot ointnsnt isn
bald P-ot Whisfm lagde sig soc-luden
til at fove paa et Spowogniispor
ou fik det enc Von tun-st, san bist
nmatte aiiipnteres. Da hmiis 10
Aan gamle Sen insa iin Rade-r i
Gen Tørgclige Tilitand blw ban
nvidlertidiq vanvittig.
J Nasrszden asf Rom um«-usin
plede Pcklcktiet forloden Nat isnkpili
fabula boflaglagdc 2-«),000 Lin- og
awhsolsdt omtvent 50 Spillcre«
Man ruft-r i Aar of en formt-f
tig Fejring asf isdc Juli. Fhm 20
sblw drcht ·mod 57 i Fior, Hi i
wm W 215 i mm
----o—---—
En ny Atlantethavsdqmpcr.
Bremcsrlinens nnc Dom-um- »Go
lumbus« kan ventcs fasrdiiq til Tie
ncfte i 1914. Den bliver pcm 37,000
Tons smed en Fort af 20 Knsots.
Dei er Gleven SM at give Linie-us
W AmeriXanWe Name Dei sførs
sie SM. sosm Pyggedes unsder den
nye Ordning kam sfaoledes -til at z
hedde »Es-ergo Mingtowc
Blandede Mrddctelfer.i
-WW
Senator Cunmtins, Ja» bekewdtss
gør, at han jkke vil vcere med til
at danne et nyt Parti. Han fynes
shelt ast insdrømme, at det gik fsorkert
til i Chicagso; men shan money det
forkerte bedst san rettes ved at bli
ve i det gaimle Parti, og deswdsen
siger han, at Vælgerne jo hat detA
i der-es Mast at tagte Synderne. J
.
Negn, Regnl Medeas man Cher
og ansde Steder sukkcr eftek Regu,
lasse-i- følgende fra Alliance, Nesbr.,.
—1de Juli. —- En-( frogtolig Regu
storm, der nærmede sig et Skybrud,«
qik shen osvcr Vkox Mitte Eo. i Ef
tmstnjddag, gjorde bettydclig Zikade
ma Emim Bygnsinger og fylsdte i
Dunst-ein as siasldre i Alliance
Tet rkgistrerede Regnfald var lidt
ovcsi l Tom-mer
i !
Menge-Million» Sohn D. Rocke-!
feller opsføres Form Skyldner for 56c«
til Pursfell Manufacturing Co» en
itsonsekts sog Vagerforretning i New
York, der er gaaet fallit. Millionæs
ren opføries Side om Side med
mange ansdre New Yorkere, der er
fremragenide i financjelle sog felsikas
sbelige Krebse, for Goeld, der er stif
tet for Ssukkekgsodt og andre Elikkes
riet. ,
. !
Undekfekretær ved Skatkamimeket i !
Washinng eller assisterende Fi-»
mnsmeter, P. Andrew, fensdte »
Præsident Dasft Hin Rsesignatiion den
A. sds. zumdsfølgensdse Strivelsse kla-,
ger Mr. Andre-w over Finansiminis·
ster Messean Forholxd til sine un
deror'dnede. Der klagcs Iigofrom overk
Finainsmiwiftersens Uidvgtigdhed iEm-"
badet, og san sknl det gaa nd over
de underorsdnesde Brevet bar vakst
ftor Sen-faci-on i osfficielle Kredse, !
o
l
Tot san straks usd til, at den de-.
msokkatkske Notionsalksomiw vilde før-e,
Jnsdseende med) hvem Einveer g
Will-on valgte til at føre jin Valgss
kummagne Komiteen aflagde ugsna
Gtwernvren et MIka men Ved det
tse funeH der at vasre sket et Osmsilakp
saa Mr. WiNn nu hsar sric vGastl
-der tisl at vcelge, fhvem han vil.
Hcm vil usdsætte Valget af swmilel
fornmnid saa lcenge ffom mnligt. l
O
Tet vaskker Mädtanke um Tcss
mokraternes progresj«ive Ægtshed, at?
fra baade Tden ene og den andeu.
Side inden for deren-s egen Leit;
asdmress der imsoid W« J. »Brme
Denn-e mener how at lmn stumm-l
itmen mum, fordi de »Vat- ftøttet
ham i lyans Valgsfampe, sle de Ihan
vel jtøttet Ilyauh fordi de vilde stotte«
den Sag, than reprasfenterede og
kcempede for. I
i :
Frh Hong Wag, Kinn, melsdeiyx
at der sden Z. ds. Morde-I Forføg
paa at ssnigmyrde Guvernør Sie
Francis May. En Kinefer ftovmede·
from imod Guvernøreu i Nænheden«
a«f Postwnwret og affyrede en Re-·
wider-; inten sSskuddet Isamte blo-t«
Syslem paa ilwilken («83uve1·nøren
«fa«d, sog gjvride ingeu visdcrc Skk1de.«
Akte-states Førcr sblev ftraks paa·«
grchm ;
7
Lonsdsonpri »Nimm osf Trade-« endtcf
den TI· ds· »Ein lItrdoWøkwkse nif Titus)
nic-Ulvkkcsn, oq den pnvfidcsrende «
Dom-mein Lord Mission-, swde at
den-I Rapport vikdiv sblive offen-t-»
liaafort i rette Tib. General-alde
ksat Sir qus -J)s·m1cs sakkde i sin«
Slutningstale at Xhan hnvde samt«
at ifiwde Un«dsfkylidnsing for Kapmin
Lord wf Calisfornias ForsholId, mon
shavde infet fu«-bot til bans Und
Ssyldninm ohvovfor shan betegner hwis
Forbon som flet (mik-dem«eansor).
Horden rundt.
Koberaen i Vombasy bcgynsdser at
antage en aworlig Karakter. Forlei
den anmeldtes 518 lefælde og 428
DOstalid wf Kolem
I
Nsovditfk Fredsikongres. Ghriitixai
Ma, LU. Juni. Den 7. novdsiske
Fwdsikongres afsholdcs i Christianisa
den »Z. og 17. Juli. Til Ksongress
sen er fra Sverrig foreliøbig an
mebdt ca. 50 Debtagere, og sfra Dan
mark ventes et lignewde Antal.
I
Aimsunvirus-Hader· Linndom 21de
Inn-L Bestyrelsen for dvt kgL skots
sie gcogmfisfke Zelskab dar beslnttet
nt tilde-le -siuptaj:1:s)ioald Arn-und
son Livinqsrone Mitbdnwdaillen for
betysdeldiacs acsograsiske Opdagclser
paa hatt-J sidfte Zysdpolsekspedition
J
Tøimt Spion. Nigsretten i Lein
zig hat« paastendt en Sag miod esn
Villedlhuggser Niksolas fra Met.z, der
var san-klag« for i Juli i Fjor sat
lyave foriøgck at skastfe iig Tegninger
a«f en Del asf Fceftningksværkerne i
Metz for at sælge »dem til en frem
med Mast Hatt blev Mut nil 5
Aars Tungtihus og 10 Llars Æress
th.
stor Lsockout Magdecburg, Sach
’ien, 22. Juni. Da Fovhandlingerne
om Bilwggelfc asf sden bestaaensdse
Strike i Motorinidustrien er strau
(det, trwder sden asf Arbejsdsgisvekne
varslede Lockout E Krava Locboutsen
somssiatter W pCt. iasf die Avbejdere,
der er beskæftigesde i de bewirken-de
Vwrkfteder under Metnlintduftriem
.
Trieben-de Lytt. Lsemberg, Polen
1(;. Juni. Under et Uspejr flog Ly
net i Lands-Wen Kreenariika ned i
Kjrkegmwdsskaspellet, skwsor netop et
Ligfølge var 'samlet· 4 Personer
drwbtes, iog 6 fik ilemme Brandsaan
Der opswd en Pauik, under bvilken
slere Personer blev trciadt ned og
Aha-nebst fasnrekde
f
Fslmminqen Oel-imwa LU. Ju
ni. Fltweren Fisaptajn Zinnditesdt fteg
i Tag op »der-fra og kalte Flur-sen
ntosd Lingsluyhsed Ef5—ercerplasds, Moor-l
til than ankam 20 min. efter: under·
Flyvninqen skmvde han naaet en
Højde af 1500 Meter. Sasavel Fliyos
niug Tom Landing aik twds stcrrk
Vlcest ndmærket
d
Ten nsorske Ulinfkinisrstrsike Clhris
ftisanio, III. Juni. Maskinislernes
))iepi«aifc-11tmiiier bar aifceptseret Mir-g
litt-g i den Arbejdssgiverne fioreslaas
ode Form. Stwtsministeren bar an
InsoIdet den a«f Regen-ingen udimsvnte
Mcealec Aidvokat BredaL om snsas
vest muligt at indkaslsde Parterne til
Mit-da
Trowskisftet si Armuter Stor
lhortnginde Marje Adel-how nf Lanf
mksbsnm, der forlodrsn sblev unumw
Slmr Tirsxddsag Den IR· Jsmvi i Topas
tcretkmnrets Mødesal nflagt Ed pua
Forsfntninacth Dort-stets Amor-sti- shsun
en Trontale, shvori dct bl. a. bad
der, at Cum fasrliq vEI have fin Ov
utækaomllmd chensvmdt pasa lldviklins
gen asf den Socicklr Forforq. J An
ledninsg aIf Gdsaflwggclfen er der
nsdsdcslt mo. 300 Qndensdckomtisonæsn
Ton wrkssiko Florida Konsstantinos
pel, 23. Juni. Der shar i noalc Do
ge animä Nvgtser am, at Officever oq
Manidskasb paa Floalden bavde gjort
Myttkri. idet sde jeden Befaling vils
de aicva ud msdd den italiewsTe Flan
-de. 10 sOsssiscrrer fkckl ver-re dømt til
Dødm Disfe Rygtcr stal vasre»
rigtiae. Man ihar detrtyk af, ast
Porten viger stikbage sfcsr Domens
Etsekutiiom da sden hsdtil endnu ikke
er forelagt til Sanktion
I
Ballen-Ulche. Danzig, 23. Juni.
Vallonen »Danzig«, der i Msorges
gik «o-p Ihevfrm sblev af et plubsselsigt
Vinxdftød Eslyngset m«o«d et Hins. Bal
lonfsørerem Dr. Sdhucht, blev slyns
get uid asf Gondolen og drwbtes pan
Sckedeh Vallonien gik viddeke hen
siimod Wortlaqude med ide am
bokdsværsensde tre Psasfagm en ckf
disse trak i en Snsor, der rev Flæns
ger i Ballonem og sdenuc fabdt der
esfter ned i Flsodenz de to Dem-D
der var i Balbonem slap usskasdy vden
tredie Musen en Dame, næsten
Mitade
I
Llsoth George og Swffragetteme.
Berlin, LU. Juni. Til »Loksalanz«
telegrasferes ifra London: Da Finsanss
minister LIloyd George i Gaar for
lod Caxtson Hall, shvor han havde
ackbnet en Bazar, bliev Thon i Kor
riidoren omring-et a«f Valgrctskvisns
der, der pufsfede til hont. traf i sham
iog flog Hatten iasf Hovedet posa heim,
mens idie raasbte til sharm ,,Hvorn.aak
giver De os KOindevalgvetsloven?«
Psoliti og Tjenere ichde til og be
fricsde M«i11istere11, der førtses nd til
en Asutoinmsbib Vvorcfter Cyan kørte
ibort under Iswjnsdernes Ihaanlige Til
rasasb. Flere af Kvindcrne blev an
baldig
Art-ist Esksspeditiokh Berlin, Bl.
Zwi. Den wskc avktisske Ekssskdichikm
til undevssøgeklse asf Jsbavet og Nord
øft-Vas·sogen er nu sikret. Eskspes
-d«iti(onen er Ver-eignet at fkulle vave
3——4 Aar sog afgaar i Juni 1913
under Lscsdelse af Løjtnsant Sohn-der
Str-m1.3; den von-der tibbagc gsenneSm
det stille Organ. Æresprælsiidiet for
Ekspeidiitioneu er tilstmwdt af Prin
scsse Ober-die asf Bayern, Liermgen
asf Nun-»duer Hering Akdsolf Fried
rich of Mecklenbsurg Stveliti, Hec
tuqon af Urach »Da-litt itkdsftndekseskss
riqcs Psersioner i videnfikabeligc og
wlitsfc siroksicx M-:17cerne i Bkri
lin leverer Ekssuodjtsbonms nfdenskas
Lustige llsdru«ft11inq, og kiendte Videns
ssfndsksmasnsd l«edss«uger Ekspeditiunem
J faqfnndiqe Krcdsfe herkommt-s MS
psedirisonons Progrsam meget gnu
ftigt, » ’
» » H- - s. Essen-«
-Te UlynrpTch Liege Stockholm,
l. Juli. Den senkte O1mnpiade aud
decs Cher ii Gaar nnsd on Oel-inve
parade a-f Deltagscrnc i Legenc Tist
for Anlodningen opførtv Ztadion
ver fyldt til sidsto Plads. Kommt,
som er Steunkts shøch Befkntter,
indfansdt sig mcd Ewige medens
Oksfrstrot fspsillcsde nastisonale Sange.
De udenlsanTWO Deltagsere blcv budt
velwnmnvn uf Kosmitocsn for »olym
piska Soelen«, hvis Prassident or
doix wener ·Kvonprins·
Umidsdekbart oft-er Fieftlimäodorne
hu Lisvisninquno Hin Bpxnmdelse
Tot militwrc Gold, smn Nun-sente
rer To Forenede Statety spjrcde i
sdisn Erst-ftp Eftnrkvprwlm fom gialdt
Ladsskndning med Armerisflen med
samlot Points asf 1,688. A. P. Lane
scircsdo i EnFell-mandLSFoIIan·rk-is.cen
for Jkndnitm ma trodivo Meter
mod 287 Poik1ts. Svenfken P«alm
blcv 91«11d-(-nn1-nnsd med 286 og Von
slwlst, Tom oqfasa rcsprwscsnterchveri
rig, Nr. Z med 28L Joshn Diotz
fik j. Plads med 282 onints. Saa
msl Lsane lfsmn Dietz reprcvfensterer
De Foreniede Stater. Vevdenssmefters
fkabcst pwa 500 Meter sblw windet
af Onkel Sam’s «Tea«m« nusd 424
Vioiints3. Sstiosibvitannfen oq Juba-f
rika stod spcm liqe stod msod AM
og Sverriqe sblesv »den fjcrde i Rang
mstd RRL Wert af «Geværerne, Iom
bruqkiz er de restektive Landes mi
litære Vaaben efter de Fidst aner
kendte Mo"deller. -