Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 05, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fet, ellet som en Sommer ellisr en
STARqu
Endeljg er der en femte Opfaxtteli
se, -ssom bog kun hat faa og obkauns
Tibhængem shan opfattes fom cn
Bei-ragen
Men ihm-d kan niu Grunde-I vckre
til en faa forsfkellig Opfasttclse.
Jeg kommer her til det eintrle
Ctmt Blansdt dom, der opfatter Je
sps fom en Svænner, mwner Prof.
Amnumdsen ogsaa en fransfk Lægc
Prof Eilet-Semng der hat hcws
det, at Jofus var sdegcnereret og Ied
asf Zinswing grundot pau awet
Alkotthlisme Dame Opfajtelsie, der
i al sin Uhyvlfgshed gør en Uritisf
ganz-te overflødsjg, er tiltraadt as
vor Lmkdsmand, Dr. phil. E. Rus
musfen. Dr. Binet siger Liste·ds:
»Hka Jesus asf Nazareth, i Siedet
for at prcgdkte for Bosndeme i Gali
lcm og Ziffer-ne ved Genezarcth S-,
havde forsøgt at grundc en ny Sekt
i Paris, da vi·lde han øjvblkkkelig
vaer blwcsn intdlagt paa en Sind-«
sngoanftalt til største Baagde for
Mc nnestisheden «
Irr er noget visd chme Udtglelscy
Der kan faa en til at standsc og tem
ke often Jkke saa meget, for-di den
offer en sfsovbcwienide Mangel paa
Evne til att ·forftao, hvilkesn Runds
magt der var i Jesus og i det Rige,
ban gmwdlque; det er næsten pud
sigt, mat Binet «mener, at Paris
vflde have gjort det ganste af med
alt dem. Meu det, man ssærljg ch
ftet sin Taufe ded, er Slmningsors
dene: til swrste Baadc for Männe
ficht-den
Her shar vi Fortlaringen paa,
hvorsfor Vinet ikke er nagen FiristeIL
J fi-: Judex-sie er shan imsod Jesus og
ali, hvad han vilde. Han Hunde M
NY at Jesus aldrig var født, ellet
m than var dsd som Vorn eller var
blwen ihje1s-lmet, stvaks shan traads
te offentlig frem —- faa havde Ver
den da væket fri for Kristcnfdoms
men. Dei er indlysmde, at man ikke
kan tw paa Jesus, mak man er
faul-an findet over-for hmn og det,
Thau havde at bringe. Der maatte
spkegaa en radikal Fotandring i
Viertets Dtyb, om det stulde sit-.
Der er Fritænkem der ikke i den
Grad er imod Jesus som »Vinet.
Der er endogsaa dem, der paa man
ch Maoder fslet sig dragct mod
Jesus Edle, rene Memiefkelighed,
men Tom alligevel fkke kan tw paa«
W. Dom-for iste? Der maa være
mgee i deres Just-erste iom ifke
hanmmeret med Jer Sind og hans
Villsic — og sbolder dem tilbage
Sau danner de deres WelEe af
M sum Profcstem Sommer-n
Sngnfwmsm alt efter der-es færline
fFouhold —- og ckfsinder sig paa Cden
Mackde med W. "
Samstemmer man med Jesus i
Isict deerite, saa bar man lot vod
.nt tto pas hom, ja, san kan man
litte- endet Er man derimocd imod
xJosus i sit Enden-sie Hiern, saia kan
Man heller ikke tro paa hom; sdet er
Jumuligt Elfter man »a-ndre Gusder«,
Pan fan man iskke tro paa »den sawde
JM og den, hcm udsendte.«
Tor csr nmngc »and«re Gitdser«.
Torfor er der owiaa niiangc, dgr
ifkc kan tm paa Jesus-.
Vor Stilling til sham er ikke afhckns
aiq as vor Rot-stand vore Ihm-dia
ber, vor Tanne-Hin Videnskaben knn
ikke her take der afaørendv Ord. Tot
er vor anmti oq vors Sims Mc
Rot-Unsi, der blivvr bestemmcnde for
vor Stillina til IMM.
I Th. Z. i ,,Nye Tit-Mc
Yanmark
Vældig Stiel-rund
Kvbcnhovm 15. Juni. Paa Edel
stejns ö: Olfens OplagspIcrds paa»
Vodensboffs Plads opstod der i Af
tcn ca. Kl. 101xg Jld i nogle masgs
tiqc Taufe ixtdeholdende flere Tu
sindc Tønder Raaolie.
me Mimrtter efter, at Branden
vnr opstanet, mødte Brandt-segnet
under Leu-He ask Vicebkmsdchefzkiis,’
og man satte sttaks 3 Dosnmsprøfter
i Gang.
Vesd Glevcsttden stod BrandvæsJ
nist fuldftcrndig magteslsst over-for
bei mægtige VaaL
(Senere): Branden vedvarede
endnu ved Totfdem Olielagereck er
forfkkret for 100,000 Kr.
19. Juni: Den i Anledning as
Oljobmnsdisn shos Firmaet Edelstein;
ä Oslfen foketagne Politiutrdersps
gecsk has visi, at Jkdisky svm stmksI
formodet, er opstaoet i nogle opsk
ftabledc tomsme Tsnsder. Samtkdigf
hat man i«fl. »ich-ist Daqbl.« kon
statem, at Jlden ikke kan være op
staacst ved Selvantænsdekse men en
ten maa være masat eller for-natio
qvt dem-d, at en tændt Eigar eller
lign. of Stormen er fsrt fra Ga
dcn End paa Plaidssm Sterben an
slaas nu til ca. 100,000 Kr.
Lquvbtugsbctetuisq.
(,,Ugestr. for Landm«)
Hvor hurtigst Stemningen blau-di
Landmwndene san vende fig, naat
0. c. Sessteh
Amerika-Skildringcr.
Dume velfktivne Bos haves m« pas Leser os fett-des per-M
til achvek Adresse for 80 Gent-.
Bogen hat tidligere ver-et usdfirlis mneldt i Blei-en- pi ril
oerfok tun Ernte-ge oq fremd-we Still-einsam et Wir-MS
Wholdmde og treffende — Stil-n let og this Dei ek m kor
ntjslsa VOI at lose.
Dnifs Luther-I PG Osts
Rye Prisci.
Som Fslge as en fordelagtigm Ordning med Fette-gerne set
vi is i Stand til herefter at beregne ladet-e Prifek pas Mllllige
jmporterede nget —- ispecielt fra Jndke Missions For-lag. Oerefs
ter og indtil vidm gælder fjlgenst
Alex-eh D.: Undek Sydskorsd, Hæfvct .80, ide- ............ 8120
Alex-eh D.: Byen ved Sten, Oæftet .80, W ............ 1.20
Hering-Gerad: Domitia, indb ......................... 1.00
Blmnbetg, P.: For Moder-beiden i Birnekircen 1.—-2. Ost« .50
Bude-, L.: Fortælltmget Il» indb ...................... 1.00
Mc oq Dienst-, Dass-m .30, indb .................. .50
Gott-am Gm. E. G.: Brei-e til han- szter, Oft So, W» LSO
Madsen. N. P.: Gennombmdch W .80, W ........ 1.20
Madfeth N. P.: Den rette, W 1.00, iwdb ............ l.60
Nat-MADE Marie: Elsfwbettx indb .................... 1.00
Peter-few Laut-itz: En Prckstefrues Historie, indb .......... 1,60
Men, L. C·: Ovad er Miste-worn, W .............. 1.00
Mach-m og Pigebstm HEW .30, ian ................ .50
Schnelle-, L.: Met- du W Jndb ............... . l.60
Ussing, HJ Wiets Seit-sang Jndb ............ 300
Traun qode Wh. Mk ................ I. 20
« WunllemTwquantw Ostw. .60
» thmi as IMML Oft. ...... . ............. .90
" VstttL Jst-M ...................... .60
hellster-, F. C: Futsende Sandheder. Ost. ................ .7ö
Du. M. Bill das-,
- M, M.
----
Kunstigere For-Huld indstræsder. vifer
igde Vcresmingcr, vi shar modtaget i
denn-e Ugo. Tscst var-more Vejrlig og
«den Nedtbøh som sidste Uge (9.—
I15. Inmi) Ex» bkagt, hqk M en
«-o«vevor"dentlig gavnlig Jnsdsflydelse
«paa Vegetationen Regnen er falsdet
"r?;s.ksliqs«t f Jnlland og paa Fyn, bog»
Ier sder Siedet i Midtjyllansd, hvorl
«man Gar maasttst jage tisl Tatkes
Eint-d nsogle Hasglbygcr. Jcevnslig er
JNedsbørcn falden sont Tvrdenregm
Log i nogle Egne ihar LynsBrsanIde
»l"f11-n·det Steh
, Deck var nsu ogsaa paa høje Tib,
aj Mulden blev afløsst af grjdefsuldt
Befr, og over-alt erkensder man, hwr
Lfynslsigt Asjgrødernc lhar vist sig tast
neimmislige dvrfor. Rugens Blsoms
string, der nu findet Sied, tør
for-Mutes at foregaa under gode Be
tinge179r, sog anan nærcr nu Haus-b
Inn en gab Asfgrjde Hveden, der
Iwansgc Eckedcr efster den haavdse Vin
tcr Var stwrkt medckaget, hinr buscket
Fig og cftenhaanden antaget »den
blnngrønnc Forde, fosm Landmcenides
ne swtter saa megen Pris paa:
tynd vil den vel nok vcstlive æt vir
re, men forisat gunsftiqt chr kan
dog endnu udrette meget, «hvor Jor
den er i KuItun Ogsaa Vanrsceden
er kommt-i fig gsodt, om den end ef
tet Aarstiden er nvget ti«lbage, og
Ukrudtet ffasmsmer Den sine SDeder
more og more.
Om Tiidsslerne skriver en Kot-Mk
fpondisnsn at do nu hat naaet m Haa
»du-n swde- at Toppen kan shuggesz
asf dem, uden at Soeben tager Ska
di- dcwcd. Han mcner at have er-i
fareck, at naar der indjræder Regnl
i den allernæmwste Tid effek, at
Toppcsn er ajhugget, visner Tidckelsk
planten fnldstasnidig, idet formentsx
lig Bande-L der trwngcr ned gen-E
nom bist ausbne Nor, den topk)uggede«
Tidselstængosl dannen bidrager til
at Planten raasdncr bott.
Agl. daufk Yachtklubs Rapskjlads
vcd Beile FigL danfk Yacshtflub as
holdcr i Aar fjn ftore to Tages
Kapssejlads ved Beile-, og Begivens
heben er nu fasriast til den 27. og
28. Juli. J den Anledning char
Yacttlubbens Sekretam Premievløjts
want Ewald Wet i Beile for at af
tale de nærmcrc Enkeltheder med
Glut-dens- Repræfenstant i Vejle,
JAbscheder Fr. Hausen.
» De flefte Fort-jet- venteö til Bei-.
le allen-de om Fredagem dels fort
at hyre lokalksendte Mæwd og delss
for at otientete sig spaa Fjokdemf
benne Dqg et Furt-ijerne Mög
spheder Fr. Hansens Gasster paa
!Munskebjerg. Om Lordagen arrange-I
res der en wongfri Samsmenkomst is
!Skytte·huset, og den egentlige Fest-1
Hmiddag afhosldes osm Sensdagen il
».Daandværkerfvreningen i Weile. I
Om jelv Arrangementet ved Sei-I
ladjerne foreliggek der ensdnu intetl
bestem-I, men Oet er ifL »Beste A.«
Av.« jaudimbigst, at Knpiejladien«
asfhobdes i Yderfjokden usd for Fak
-tegrav. Vejle Byraad hat stænket
sen Præmie, og Byens Damer er i
jFærd cned m danne en Fi«omite, der
Hkai tilvejebringe en Æresptmie.
I
lklagcr til liangch Vognfabrilam
fHekstcd i when-how dar i længere
Tid Ilrcvet Breve til Fivngen og be
klagt-: lig over de Domme, der var
!overgaaet hom. Han fik da for nagen
Ezid 5idcsn fra Hofmarskallatet An
modning om at standfe dctte Bren
;ikrive1i, der iklc lunde førx til nsos
Hei Vognmanden indssandt lig imids
lertid forleden hos Kongen paa Sor
chnfri for at tale fin Sag. Dei blev
ham da alter betydct, at han mantte
Pholdc op nied sdisse Henvcndelier til
«Kongen. Nu har han ifl. ,,llrist.
·Dagbl.« fra Nordre Bitt mosdtagei
«en Skrivelse med For-lind mod of
tere at Wen-de lig til Mai-m i
msoidlat Feld vil han blive ansholdl
og flmffet
! Havet æder Land Drachmanns
«Grqv trakt. Pan li«attcgatfiden as
Danmarks yderste Spids et der fra
Fyrbakkisn og utd ad Grenen til i de
lidste Aar bortfkaaret betychge Par
tier as Wien. Under dWe Omstæni
jtdighisder er bl. a Veien til Fytet
»vg Drachmanns Grad tmel. Eilet
Was Wlinqet er Leim pqq
nogle Siedet M 25 Meter fix-met
ikq W, oq im Mamm- aut«
tit Wams-den er der tun 40 sie-·
os. unu- smm oq Munde um«
Habt-L ovcrffylle Vejen og Balgeme
Prufe ved Digtcstgravhøjens Fad.
Singen-Z Byraasd hat nu We let-n
gerc rolig turdet se paa dette For
«hol,d. Ta man mcner, at den ftadige
Biortkørsel asf Grus fvækker Had
swkkens Mddstandssdygtigshed Ihm
Nandet ifl. »Aalb. A«metst.« fra iden
15. Juni forbsudt Vorttagning af
Nal fm den msvst usdifatte DeI af!
Kosten og for den øvrige Stark-J
ningss Web-kommende fastsat en Pris
asf 10 Lre pr. Hektoliter Gras.
Hvide Sande-Kaualcn. Fort-ere
delfcr til Sikringsarbcjder. RingW
Ging, IT. Juni. Metd det allerførste
Ivir Arm-idem meid Sikkingen as Las
bet vdd ,,Hvide Sande« Lage siin Be
gyn-dclse. Dist- skal udføres crf Vansds
sbvgningsvæsneh og deck him- antaget
Jngmiør HoOIm (a«f Firmaet Peter-I
Ofen 82 Halm i Wbewhavw som lesi
den-de Jngrniøt Allercde i Som
mer haabet man at Tunne faa ud-!
fort Vundfiskringem der ’ska«l bestan
af et Lag Betonsække asf ca. 1 Alens
FTykkolsc og med enGennemfnitstreds
Ide af m. 10 Ilsen. Last-den sskal der
»ved Løbcts Sider smttes Spunsdsi
væggc asf Gran-warmen udsfyldte med
iSand. Vesd disse Arbeit-er venter
man at kunnse for-biner at Lsckbet
i den kommende Vinter yderiigere
u'dvi«des, og det er Hewsigjem at!
man fkal viere feierng inden 15.
Weben
Efter Beregninigen vil der med-«
gaa ca. 70,000 Stkr. Betonfække,
Ihver med et Jnidhold as en Otten
-desdels Kubikmet:er Beton. kakene
skal ndknstes dels fra en Arbede
bw, der flwaö uid i Kanalen fra
Fiysterne, on dels frn en udrangeret
Muhdermasfkine Arbejsdets Oder
flagssum lyder paa ca. 300,000 Kr.
Usøbet vil Haaledes komme til at
heuligge Vinckeren over med dets
fukde Bredsde· Forst til ncefte For
aar vil Arbejdet med Jndsncwrins
gen blika paosbegyndt. Ter fkal saa
borstliciteres Opsførelsen as to Jud
bygninger, hvowed Løbets Vredde
«indss’ktænkes til 60 a 70 Alen. Oele
LSi«1’1«ingen kan isaaledes først blive
Ifasrdig »den ad Efteraaret 1913.
i Eu tcdfelsfnld Situation. Pan
YMejeriet ,,Ravnsborg« i Als kunsde
der forleden let væte shæwdt en Ulyks
ske. Da Mejersken skulde stane en
ksSi wf KæmchcslkskarreQ kom hun
Hist «Aa1b. Stiftst.« for nær til Hos»
vcdakflem fsaa at denne fik fm ij
Ebendeis Haar-. boon dcttc blev«
»wunde: omfring Akslen shelt ind til
;Hovedet. Helleis var Akslen blank
Hmdsset og indfnmrt i Olie, san Haa
rot kunsde glide paa den; Pigeth
»Im derfior ingen Skasde: Men da’
,Mafkinen blev standfet hawe Ihun
zaf Zwei-te og Sturk mjsftet Bevidsts
»bedeu.
I »
, Ftelfens Hirt-s Jubiltknnr. JnOH
jtwgten af Frelsens Hærs Jubilw
zumsdag Eden 8. Maj var 49,752K1-.
«Udgiften til Mast-ker, Tryksager og
Porto var 4,672 Kr» og Oder-stri
deck blev Taaledes 45,080 Kr.
I
. Kotigen fom III-immer Hö. Maj·
LLiongen blev den 15. Juni i Overs
«vasres»fe af Repræfentanter for bete
Hand-et høftidelig indfat som Fri
1tnurekordenens højeste Swrer.
« Opdræt af Reasdyr paa Ven-.
Irrtum H. Juni. Et Interessent
«»«j"ab paa Vcnø har i disfe Dage fra
»wrup købt 3 chsidyr, en Tyr og
»Ur Ziimle med Kalt-, til en Pris as
,480 Kr» alle Omkostninger medregs
Hist Fomilien befiwder sig godt paa
«Øen, der hat gode Betingelfer for»
kdcnne Mtut, idet ider mellem Lynsj
kgcn paa M kake Hode, fom sin-(
des paa Den, er rigeliat med Lav.(
lForcløbig koste-r det en Fem og tyvel
»Ou- fot de besogensde at se de frem-«
.mede Dor.
l Sangfeft. Hex-sons, 16. Juni. Cen
tralforeningers Fest begwa her i
Ton. Der er msdt ca. 300 Sangere
Visd en Msodtagelfe paa Bank-gam
««deu i Mark-es M Konsul Ehr. Jen
Fen Velkommen paa den ftedlige Ko
««mites Beque. J Estermiddag hellstes
.der i Rfdcslyufet en Koncert, der
zovewcmsdes as va. 3000 Mennefker,
«oa ved chvilken Wevsawger Gor
Inellut mM under ftor Begeis
»dring Derfra bsrog Sange-me i
sProcesfion M Haandvæckevfownins
mushnvhhwtdergavesenny
OW.
l
26,791 Mej erjmæmi
sktfttsr nu fra andre separatortsr til
United states Fløsle separator
l.æs Erlanngen fra to af disse:
l 1«««I«Isiml(«l.sis mHi csn Nsssitrntnr Txth l-- pmxvth jUi UMLVHS
m Kr. M L7· s. ssspumtm .X.Ir—;i;.si-1s til in .er licshnhll l". s.v·.1r. at
sit-» mr m bedke skummpr, men- kstløbondc og bekvem at tense
nzz Zion-(- linksmsitpt II s. lau-ih- nsig to Fund merk- smklk Hul. . » «1
isn lfgcs C-, IX. ,l(tl"l. litwlinzzulmn links
1«Jsl(—s-15rng«-n us ·-« N jun-ins i Ii" z. A« «u-—.«r cis-g Hist-sc lnltsrlmsk
ing U d. l’-·«1-«Ii!«—r smn «t11»;sssl»s«! Man ji«-tin »F Hirn-r H- tilfteds
med Vasknjngksn og lesynet ai U. S. Nr. 13 If d. Wusr nmsz
Hin Inn-up Hist Nr. 12 . udskjllec næstcsn dobbelt saa hur
tjgt. tilgt-I M jpg kolshs iin II Z CI L. Mis( Inn-. M(-110H. Ind.
lsIn Hi Hun- Vil (n"(-ri)(sx«j—-s I)«-m Hssirg lI··---«— Lukakame
Prjs 825 og bøjete. Gamle separatotcr tagt-s : Byttk-.
VERMONT PÄRM MACIUNB 00.,
Bellows Falls, Vt.
F(«-d(-1i1y,ss-();)1u;z—.-t ·-(1·-1«
tin-kult.
c. s. NIELSEN
tidligere i Dextenfille store
L-= » Isharinu etableret en
FØRSTE chAsst Icølds 06
KOLONlALVAREUsIANDEL
- IJTidssvarendc i ehhver IHenseende 'T, A
!
.«s... ·- »W- ·»-« »wi- sag-IM»
DIE-I IITværs over for Posthuset —
I-!
unentcnrrkxonphcssocDvsLsAssouskEiin «
En sækljg Indbydclse til Landsmæad.
-cc---c-q-ss- s
rsusrrsrsrkrskkcsckviksctcasca
ALBERTI-· LVNDIS III-II
Pølgende Taler ak Albert Lande krs 1911, hver Muts-It
breitet i kulørt 0mslag, bin-es vu pas Lager-:
l. Basis- syn.
2. Est- du modtaget Guds Kaldk
Z. Bnhoden i Kristus.
4. Vor Tids Behos
ö. De opladte waetn
7. Bt er form-dont
kri- psr styk b Ctr.
Mc 6 tillige med en Tale sk sammt over »sskæus"
holdt i Bothesds 1910 tilgsmmev kot- 25 cts., permis-it
Dis-v. Luth. Publ. Eos-m
FRU list-END HEMPELS
ØKONOMISK IIUSIIOLDNINGS Iccss
00 sYLTBZOC
lkylge Kaido-leise i ,,B0ghnndlektidendts" for W. Mut-, Ists et dont-o
yppetlige Zog notop udlcommen i nyt Oplcg i Danmntk til es Pfl- sf s
Inso- ais-Wunden
VED ET HELDlGT PARTIKIB
so- fl os imidlertid i stand til indtil »der-s It lenke Bogen i des IIIU
Idetywse originalmägne its 1909 iadbumlen for den udetydollsi su- If
75 cost-.
Pol-wirft til-euch Fkimwrkek moduigem
DAleH LUTIIL PUBL. Holla
Ilsit, seit.
Lave Takfter
paa genncmgaaende Billcttkr direkte fra Daninark,
Norge og Svcrtig med den nye
Norge - Amerika - Mexico Linics
tre nye Dampere
.,Tcxas«, »Note9na« og »Mcxikano«.
Danifh Luth. Publ. Hause,
l
Lotal Mit-entity :
Blair, Nehmka J