Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 05, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kuttstgødning, kan It fronwringeq
Manier-ne itkke faa lde huMgcre,
fwa Odem for paa Marked up nordpaa
qx fasa en stsrre Pvis for dem, hoc-di
mere ensd bringet det Aha-sc list-m
vi Ehar Wt ud for Kun"ftg-dn1«n
sen. Nat-r Jovden bltver ælsdre, be
W man ikce at bruge nær iaas
nieset, og naar man har mustqu
til »den firste Avl, can man shøste
w Gange mere paa fammse Stoffe«
Jovd end uden Kunstgsdning·
J Florida can vi avle tre Gan
ge euer redteke Isagst hele Aairet
rund-L; men Wintereis —- «fra Okto
ber —- er ellers den Tid, hvor vi
dyrker Jordenx Ehvad der avles om
Sommcken er tun mest for Hug
bohotx
Der hat været planvet bidt her i«
Kolcnien i Sau-wen mcn det har:
iske trink-des saa godt sosm Unste
lig«t; mcn vi msæa ogifaa hafte, at:
demve Jord, som nu hat ligget i faa
mange Aar vg aldrig Ihnr merk-t
vent, lng blwer wddet, pløjet og
imet i mdd edst samme, rköe egner
sig ifoc Plansdey da den ikske er fri for
at vcete sur, faa den busrde umftes
fsrst, og Evlen faa Lov tu at Hin-i
ne paa den, faa wt den Ziuktycd tan.
forfvinst Her er ogfaa en Tel
Ovmie teuer bugs), sum kfættcr jig
paa Planken og got-, at dtsn ikke
trivez faa godt til at degynde med.
Dem kas: vi udryddex men det er
merc de spcgde Plauder, de er after-,
faa til cr: bcgynsde med vil vi Plante
Vascstcr sont sinrwfler og ldgnewde,
som de jkke beskadiger. .
Dcr er Bin her-rede, Tempel sosm
paa alle andre nye Plodser, der sskal
bekæmpcs, osg vil ogsaa vedbliive
at værc unget.
waerne vil nu maaske tænke sont»
Ism: mcn Las-n der nu ogfaa avles
nogetx da i fasar faa mcgen Regu«
fom Oder formelles om andre Stvdcr)«
Iaa at alting ssejlekz og Vandet staat
faa lhsjt i For-dem faa der vil in-«
gen Ting nasse-. Jo, det kan her. «
W samt vi Me san lidt af, smen
da Jorden shar Fald not, san vi
blile as mod Von-der vcd kun at
grcwe xwgle Gmfver, saa det kan.
faa Aflølx «
Her er kun (naar vk fratager
Regtrtidem fom vi hat nu) fra to
til lisdt over tre Fod til Bande-t
men det gsk aldeles inqen Stude
for vi hat ingen Alskoli at vaer
bange for, som de dar i Coslifoknia
Jordm sher ved Nogcks er Weil
sa guts Tom den, Zog hat« set andre
Steder her-new og da de lan avlkl
nasstcsn aslxt muligt nede vcd Lake
Helen («·Tom fun liggisr 5 Mile her·
fra), csg andre Swder vorhin-g os,·
saa wivlcr jeg aldcles ikle paa, at
vi fasn avle Havckager og Apelsincsrl
m. m. lige saa godt her, da For-l
-l)okdene og For-den er det sammt-. I
Jismbianen har pl lige lpcsrvclzl
Hm vi kon qssende vore Produkten
name di- ck fasrdig der-til.
Mange v«il maasfe umke- at der
fom dem Land var noget vasrd, vils
de der have ower folg-i for lang
Tid federl; men Gran-dem ilyvorsfor
det ikkc er blwen solast er sitnpelichen
den, at dette Land hat vasret cjct
of score Terpmtins oxz Luni-ber
Kvnwaguier, kam fsrst har tmwet
Terpenthten asf Trwenm og den-f
ter shar de fældet og scwet dem op til
Vrædder, hoon de lhat tjent ftore
Pench men nu er der ilfe met-t
paa Lande-t, som de vil Umge, og
del-for Hat sdc saa folgt del til andre
Mænd for at faa den siidsste Dollar
ud aif det. Og ·det er de Mel-nd, fom
hat fis-M Landset, sdcr nu kfix-laws det
igen i mindre Arealer for Famulus
Dextc er lädt i Usorthcd onl, lwori
todt-s silisnmet og Fovholdenie er i
Virfeljgsbcsdism og her er ikke strevet
more end Fondsfcrrdigt
Jeg bar ikke skrevet dckte for selv
at tmer Fordel deraf, ekle-r for at
lokke Folk hertil, mm knn for at
alle J, som Haar og fowstiller fer,
at Florida Land ika er noget veer
og M ikke er til at leve her, man
faa den vimäge For-staatsbe asf Flo
rida —- dog ikkcs smledes, ast det er
et Vom-M, for hernesde msdet os
ClOer og Sorgen Medgang og
Modgmm soc-vol tiom alle andre
Moder-.
Hvad jeg hier-selig susser er, at
her masa komme mainac Dank-few
iskke med det Forsmaal tun at fmnle
sig Neuge, men Tom hat Intekedse
for Kirkesagem faa vi tun-de bikive
mit i nær Fremtisd til at dannie
en Umw, og ssaa Inart Isom
Mk M Mut « Gibt-Gus, W
ivi kuwde 5asmles og nyde Herren-s
wreibsare Bmd fra Alteret iaavelsosm
litt-a Wdikeftoleu, iiaa at m« mm
list-we bevaret i Wild-J Zaun-fund og
flere blive logt til den lille Floh
ssom engang ved Guds Jcaasde fkal«
.iwdgqq til en evig Sang-ded. Lwd os!
idewm alst Guds Foll bede i Jer
Navn.
Til eder Von-tier, fom har købt
FLand sher ved Roger-T vil jeg lige
sige: Born herned saa inart som mu
ligi og byg eder et Hjem i Florida,
Ifor her er godt act verke, saa vi alle»
ji Flok kan være med til at bære’
»Ach-n og usdisre det Arbejsde, form·
fkal til, førensd vi vil faa en Kiirke
reist i vor Midc til Guds Æve. Og
»F Mode-l som vi vil finde ud Weitere,
at vi vil faia wegen Glcede deraf,
Vorkoin vi vil sføgc den der (i Guds—
W) ihwr hccn felv wddeler siwe ri-«
ge Versignelafek til sine Bam, og isvkef
»«i Verdem for der finde-r man kun
del modifatte Zaa til Slut sendet
»jeg en kærlig Hilfen til eder, Ven-«
ner i Besten, til Danikerens RedaUks
M og Wert-.
[ LEkbadigst.
i Js. P J. H age n. Roger-s- Fla.
.- i
Cedat Falle, Ja. I
Den »den-sie Feriefibole i Nazareth
zMenigihed begunsdte Matedagen den
s. Juni mesd Student Jeppefen fral
»Dann Eollege i Viasir iosm Lærer. I
i Seit-bog den 16. havde Sprenk
Nielsem iom boer 6 Mil syd for By- s
en insdbudt de nnqe i Nazareth Mesj
niqhed til at komme ud og til-bringe,
Gitermiidldagen paa hans Form, vg.
det «ioi·taltes3, ait de iilsbragte en flim,
Stmvd Berude i
Erim-me Zøwdag havde Post-or
Provenfens Besen af Venner fm
Csosulter, Ja» nemlig Mr. O. Hausen
og Husmk "
, Frisdaq den il. Juni døde An
Idrew Hei-elfen efier at shave vceret sog
omtrent et Aar-. Det var bog føTst
nsu for en Mvaned siden, at lyasn
"iii«1aitte gaa til Sen-as, bvorfra lian
»altfaa ikke kam op niere. Hatt blev
iR Aar ganmiel og kam hertil Cedar
Falls sammen nied jin Formlsdre da
han endnu var et Bam. Hatt sblev
begravet fra Nazareth Wirte, hvor
Postor Prvvenssen talte til en meget
itor Foekamlisng, fom var madt ved
denne Lejligihed Den afdøde efters
.-1a«der sie Husiru men inqu Vern.
Zimmienfkoklen paa Normal Sko
len er i Aar besagt as mellem 13
on « Hurisdrede Smderende, outtreiit
det ifmmne Antal fom forriae Aar.
Lle Nrau Ohar folgt iin Farin,
IW Arke-Z, lieliggewde We M il fral
cis-dar ,yail:, til Ole Litrdberg wr(
:’..'- Tollars pr. Arre.
. Post-or Nymp, vor kidligeve Priest,l
ailaqde ei fiort Beleg Eber i ByekH
»Da-a Jjemrefie fra Tllarszsmødet i
Chr Jiielsem sont i mange Aar(
bar Ihwa Bugeri og Reftanmtisnn
Eier i Bin-n, døde Tit-vagen den 25.·
Juni i Chicago, hvovtil shan var reist·l
for at under-Taste sig en Operation.
Hirn Lilev 53 Aar gammel og Wm
her-til Vyen fra Tanmark i 188L
Dem blev ldegsrasvet fra Bsetihlelhems
Zwircken Eber i Byen i Fredags. Han
»Hei-ladet fig antru og lo Bern.
Mes. Passtor P. L. E. Hausen fm
Lisinsdeik Nebr» og Mis. P. Joha
son, hendes Moden er i den-ne Tid
Paa Beleg iher i Vol-n lon Venner
og Beten-die
: Korr.
——-----M —-— — «
HEn fand Historie
fta Atavien.
En Bibelkoiportor i Ambicih
vJsbrahim MUIWL der i en Nasi
kc wf Aar Var reift rundt blasudt
Ommis Vierge, fsortæller i »Res
lected A-kasb«sa« folgende Oplovellfe
fra en as sine Risiken
For e 21 Aar iisdon sforlod en
Missiochr Urmniaski for at Widr
chilbage til Amerika
Gan cod Knravanen ask-c Hoidt
om Søwdagkm lda hatt iike vilsde
reife paa Herrens Dag, og isnsdsbsd
alle Folkene i Klarewanen til at
bonrme then til Thom- saa vilde ihan
v,tale til dem.
Da de havde tagot Plads paa
Jorden runsdt om sinni, liktkedc shain
MsTeftomenkte op, lwstc Enth. Z,
14, oq dakte til de. lyttende Bild-re
rc som, hvosrledes Moses Whøidde
Stangen -i Ørkcnem sog ihvorledes
sdenne var et Billet-e paa Msstus.
Da Chan M ewdt sitt Tale, basd
Chan. Karavanen sbwsd op næfte Dag
sog reiste vsiidere.
En as Mændene i Komm-neu kom;
»Hm en as sinc stjsek og VansokikiJ
lgisr til Vasdmin osg Flog sig dereer
nscd og slisthe sfsixx i Osmansks Gerge-s
En Nart tsum ljan til Ist tasnkrE
pasa Hist-orien, llyan shade borst. Hanf
fund-e Mc Tlslivsc den kvij, men til
Obmgste Nwrtscn med at tænke paa
Moses og Slangen og Ørfenem
Dil fidft knælede than ned og ba«d
Gud om alt lfensde ecn eller awden
til hom, der kunde give hasm wogest
were llnderrctning om det merke
lige, han havde hørt og alsdrig hav
dse kunsnet glemme
Sau lagsde hasn fig igen stil Nile-,
sog -det «fore«skon1 Ihrem, at Ihcm sdwms
te, og at »der var en, der wm then
til Ihn-m og 7ngd1sc »F Morgen tids
lig visl sder komme nogle Falk til Idig
med noglse shellige Bogen de vil
ssprklare disg M, Tom du nu ist-les
fsorsmar.«
Don swd osp «er Zolopgang og
satte sig ved Veikantem venrtende
paa Opfyldelfe as det Løsste, Thau
lhscwde faaet i sin Drøm
Siedet, hvor han sod, var en
lille Lands-by i Our-am msellem Bir
tet sog llsm Sana.
Omtrent ved Miididagztid kam msin
Bruder Seyyid og jeg paa vor Rei
se fra Mufcack til Batlnolh til Sstes
stot, lwor Monden sa) og Runde
Den Land-Ich var est of de Ste
-der, stjvor Befolkninsgon var im fa
natilssk, at »den akdriig tiklsod os m
saslge Bogen Wuswbyens Beboere
lasa lisgelsedes i bestawdigt Optik
mod Ssultanen cvf Muse-at og paa
on tddligsere Reife havde de Saget
alle Bøgerne fva smin Broder, brasndt
Bogerne og pryglet «l)am.
Vi Ihm-bebe iimidlerti·d, at vli i
asl Helmnclizkhcsd funsde liste os ·md
i Vyen, XII-be ttvget Masd og komme
lvort km must um«-de Rand.
Da Taia vi en Mund sisdsde ved
Beim-noch shans Niavn var Miirza
Halt reiste fsig op, jmilte og saqde
»Zum havhcm alt er rede, jeg ven
ter Paa jek.«
Vi tænkte os, at dct var Um et4
Fisrigispusds fsor at saa us lsistet ide
»i Byem for at de runde faa os i»
Were-I Magd men vi fulgste ham Me;
Westmnindrsc ·og kom til Von-J H«Us.»
Der gav lhan os Forsriskninger.
»Auf-e og :l.-«.·-ud, staut shan tun-te til
Slhiathschktvm der sjælden vifer
Gasst·frjh(sd two-d strilme
Don bemmsdto ftrafs at tasle till
.o;:» nm den lusllige Vog, iøbte cnl
licka M Peksisk og Amme Vgl
;-«aqdc: »Am vis mig dct Red, shvor
ldcsr fortællss onl, at Moses ouhøjcde
Zlmigcsn i Ørkmtmt.«
Vj fortlansde biam denne Begi-»
von-hob oig disk Evangelium disk lna’
Idpri om Isirisfmsx Tvt hemmde atl
.g»m op for «lmsm, at Zlangen i XII-T
fetten var et Wille-de Don Jesus
".'8irisr11-:-, ou sast Jesus var Jvndercs
FrelseL
l Vi blev slws ’l)a«m i trc Dazu-.
. Gan trocdc Vtksdsfskasbet og lmumds
te ftraks ast tale sttl andre mu, at
HJeTus Kristus var Guds Søn og
Werden-s Frelslw oq at der udsm for
ham ikkcs var nagt-n Frelsc fra Bund
Z Hatt Log Bill-lerne fra os og be
igmusrte ost gan nd oq laslqe dem. Ia
de tw Tone var til Enden lmd vi
um Lov til ast drage visdcre on Tor
lod hom.
l Vi drog visl Um Saua og tug Qu
"hol«) i Huset Ihsoss en Mand, der us
"7na var en sogen-de, ved Navn Ilio
hi"d.
Tu UT spurgstis «l)u·m, -i)11«11«ssps.« Imu
Var kommt-m sagdc LkaiiL »Ja-g fol
lo, at dist var min Pligi at fortmllc
idist nor, im lhar hørt, til en as mini
qamslis Vom-er, sont bor her i Busn.«
Hatt gik hen i Bazaren csg iortc
med fig tilsbage en Manid vcd Navn
Abd Erub fm Hvdcsvasbad i Indien.
Tonne Mike-de ogsfsaa en Bibel og
fWide: ,,«ch lhat thrt as min Lim
der Mit-za, at du Ihar en isoiusiig
Vog, der fører Monneffisr til Jan-i
shodisnsz Vej.«
Forst uildis shnu shcwe den for in
«gkn Ting, meu da ivi fortalstc Wind
at vi Inn folgte Bogen intuiti
han den
? Eiter at vi Ihm-de sprit, uif vi
Oben i Bazaren sog sblev meget for
Ibmiisede ved at «ic Dle Emb fidde i,
sssin Bisiiik ilæsensde i Viibrim og for
tællenidc det, shcm læite, tisl de Men
nestkey Oder Ihavde ssasmlet kig om
»Ist-m og Mir-so s «
Eu Diskussssm vom sum Gott«
WRMWMGIM mikg ned
i
i
hos dem og fovkbare dem, thvasd de
læste·
Emnme Aften fik vi til vor For
unsdring Busd om at Eosmme hen i
Ahn Embs Hass, shvor en Flok af
tmnis Vcnmsr var Entnlcde for at
him, hvaid der stiod w· Bogen.
wire-: hole trc tlmcsi Zwmtsale gif
de from-mode There-is Nei, og Minn,
Ihans Ven og vi sselv blev enc til
vage.
Vi Tod længe sog Mike sammem og
Asbd Erwb erklærede, at Jesus var
hans eneste M, og at ban tot-sede
at Ihcm var en levenide Frelssey der
Nod ved Gde shøjre want-.
; Vi lmd stil sidft med dem og gkk
til vott Mater-.
Cfsrer to Tage-J zorlsøsb dwg vi
atter as Swd ssor at v·ceslge Bøger i
andre But-r.
Efter en THIS Forløb horte vi tisl
vor qunBIing, aet Dle Eva-b var
dad.
Do vi fenere Gesamt-e Mirza ioq
talte osm hans Vens DIE-d, fagsde
han:
I »Ja-g er glaid over, mt dem døide
i Troen paa Krisstus, for der Vom
Norfølgelsse over Iham for Ihmts T
Trsos «Ikyld.«
Alle Falk paa den Egn kakder
Inn Mir-Ha for Jnjili, »Evangelies
J mansdch
T »Im-n bar iskke maacktet døje ldden
Forsølqelsc fordi lhian frinmdig be
kmsdisr Ist-Ums og læser Visbcslsen for
Fokket. Kr. D.
Musik.
For at jin-bekomme de nimmt
Forespøkgfler fra musikintetessetede
Kunden bar vi iat as i Forbindelie »
med Udgiverne af kkiftelig os klas- ;
fisk Musik og tilbyder nu fthende
Musikhcefter (Sheet Music) til ped- !
»f-jede Prism
Ren store, hvide Flok vi se.
! Af Biskop H. A. Brokson. Musik
af E. Grieg. Tanfk oq enselsk
Betst Pris. 25 Ctö.
Fadetvor.
Musik af A Klewr. Dankt« «g en
gele Tekft. Pris 25 Ets.
Matgaretes Vuggciaus.
Af ,,Kongsemnerne«. Henrik Jbs
sen. Musik of E. Grieg. Danik o
engelfk Teka Pciö 25 Ets.
Sæterjentens Stadts.
Af Jst-gen Mee. Musik af Ole
Pull. Danfk og engelfk Tekst.
Pris 25 Ets.
Klokkeklemt.
Af Jvar Kirkegaard. Musik If
Jul O«iier. Tanfk Tekst. Ptis 25
Cents.
»so-is Befmaud«.
Af Jeppe Aakjasc Musik af
Carl Meler Danik Teka Pri
30 Ets
Snngbog for Fiitkekvrn
Af John Zahle. Jndeholdende
firftcmmigo Sange ffor Schran,
Alt» Tenor og Vas) til Brug ved
dcsn offcntlige Gudstjencste og an- -
dre kirkelige Lejlithder.
iFøkste Del. 60 Oktavsidek. Jud-i
« bunden i Papbind. Pkis Zor. I
l
l
I
i
Listndm Dek. 17 Ort-www sur-bun
! den i Papbind. Pris Zor.
i
A usw III-os- ok T
sung-r Uvsm 1
At svsntide !
Haar-ed song Words by GCOHW i
Grokts D D. Music- by Jas. A.l
Psirselck Publisheks Prioo M »
Our price Bot-. F
l
Dan. Luth Publ Haufe
Bleir, Nebt
Otto Fuuckcs Skkistkt
til mkgct ucdiaite Priset.
Troens Vordem før 8130 nu .90
Den Kristncs Liv, for.sl.30, nu ·90
Pforte-us Borst, for 81.30, nu .90
Ørkenblomfter, for 81.30, an .90
Brod og Svækd, ftk 81.85, nu .90
Glasde Lidelse, Arbejde,(s1.30) .90
Pan Reffefod, fsr 31.30, nu .90
Forvandlingerne (Pragtbind)
for st.60, nu Otto
Apostean Paulus,fsr 81.30, nu .90
.Husandagtsbog, fst CL, nu 81.40
j DisTe udmærkede pq velkendte Bi
kger et alle fmukt og godt indbunds
sne i komponeret Bind. Oplsqet et;
cheqkænset .
i Dan. Luth. Publ. Haufe
The Rapicl Symer
sPICIELT TILZUD III-»
»DANMKZNS« WILL-.
Denne praktiske Iillo »spksyok"
som kan gøre stor Nytte i en
mindre Fragthave Its-n ksss Ism
men med en Ausgang at »Dan
skeren« kot- hvad Apparatet alone
kostet- f Handelen, nemlis 85.00.
De sendet- Bestilljngen og Bals
bet til os, vi Sender Dom Bladet,
og Apparatet sendes Dem direk
te per Expkess kro« Psbrikksn i
CaraegiY Pa. De betaler Por
sendelseu ved Modtagelseu. Pak
ken vejer 9 Pund.
DÄNISII LUTIIZZÄN PUBL. ROTHE
VII-by Nebr.
P.s. Dette lebud gælder suvel gsmle som nye Holdere.
En ny haust-amerikaan Bog
Sommer i Adirondact Biergeue
O — af —
Metthea Mut-diesen
135 Sider i Lmukt Omsslag 75 Ets. Jngdh 81.00.
Beftillinger mvdtages af
DMSE LUTMRAN PUBLISIIINC sollst-,
sum Man
PBMTB sAMLINC
It
Kristaligt Polkebjbljotek.
Poreligger nu komplet og fmkdig til Udsendelse.
Den-Je sumling bestaar ak tre kortrivlige kristelige Bis-get
indbundet i smukt Helshirtingsbing med Guldtryk· Egger-no
er som kølgcn
l. Godet: Bibelske Studiek lI. 233 sider.
2. Bunyam Den hellige Kris. 334 sider.
Z. Bunyatn Lov og Nat-da 287 Sider.
samlingspkis sl.l50 plus Port-o 20 Gent-.
Inhalt Kind 65 Caors
DME LUMRÄN PUBLISEINC Zoll-s,
KLAUL Ncsl
a usw uaaauos warmen-.
To meet an ever increasing demand for a eertikieate that
can be readily preserve-d and yet kurnish an appropriate and
arti-tü- setting for the charale attest, we now okker our new
P01«D1NG MARRIAGB CERTIPlCATE NO. 304.
This oertikieate is printed with an exquisite horder de
sign ok kloral wreath and wedding helle in s eolors on ex
ceptionally tough hristol hoard that is eapahle ok koldins with
out hreaking. When opened the eertikieates meaaure 77311172
inehes. Ther are exeeuted in the finest Chromolithography.
Bach kolded in an ornamental envelope of extra streng
quality.
Priees:—single copy 15 Cts., l Doz. 81.20, 100 copies II
net postpaid
DAN LUTll PUBL. AOUSE.
Blair. Nebr.
Dampskibsbilletter
cunartiliniens storehurliseskibe
Smlges at
lIANIsll LUTIL PlZUL liUl"sl-J,
BI-Alli, b IIBIZ