Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 28, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
YönyerjlelanZ
Eu Hjemlts.
Arbejder Carl Marias Hanfm i
Menraa blev : Ein-saurer udvift,
spvdi shan havde giftet og bofat fig
Mst shwn er hjmnløs. Mynsdigshcs
derne tillod dog jwrmäsdig allerneu-«
digssp at hat-. blev der til den 1.3
Ispkjl i Aar. l
Føkst i April brev E. M. szansseus
deteftsvr pwatm opfordret til at for-I
lade Landet Da hasn er ubemidlet
og jkkc vied, hvor hat-. Tkal tage hen
meo im anilir. men hear haft fast
Nrbefde has Trcohandler Voetmann
i Asdent-am blev han alligevel ro
ligt i sit Hjem
Mut fis-kleben blev han nu paany
kalsdr ned pcpa Landtaasdskontored
hvor han fick strængt Tit-hold om en
delig at for-lade Land-et inden 5 Da
ge med den Tilføjelfin at hatt vel el
lers wok viNte, Ewad der var i
M.
Do Hausen ikke ded, hwr ihan
Fasl tage hen misd fin Familie ck
han i Folge- ,,.Hejmdal« nosdt til
fremdeleks at blive i Aabenraa. og vt
stum- da øjen7ynlig overfvr en ny
Fængsling of en hæderlig Mand
iom blot hat øwt den Fokbrydellcl
at siisfte eget Hjem !
(
Fotbndte hauste Sange. J et«
Pat Ism- bmk det nu vasret rot stille
med Hensyn til Forfølgelsen mod
demsk Sang i Nordslesviq. Efter
sidsfns Rigsdagssvalg fremkom der
dm sra flere Egne Meddclclfe om,
at der var ikmdt Bis-den for-di Falk
vesd Valgmesder bavde Tunqet »for
Itudte« Sange-. Hokus Volitiet for
staor ved deckte Begreb. slmrsshidtil
ikke værcst fuldt vol-jin Wangen
Gang shar det jo nemlig vift fig, at
Damit-alone i høj Grad hat inds
fkrwnket Tallct« asf de Sange-, som
Mynsdigthederne føgte at wrian
Det mm imidlerjid arthss for hel
digt, at det engang offentliggsrss,
hvske danste Sange det vreussiske
M i Novdslesvig anTer for »for
budte«. Demed er so naturligvis
ingenlunde W, at Forbudet kan
Mel-des Jmidlcsrtid hisdsættes
her ester Pol-itiets officielle Lifte en
We over de Sange, sum Vis
ckfentene hat faaet Ordre til at stri
de ind M:
»Dort Modersmaal er deflisgt« af
c. We
»Der er vel Dag til Suk og
M« of Nile Melken
YDQ habet Tau nyligen regnet«
If W Wem
F
»Kom; Vormuwd den Gamle« af
R. F. S. Grundswig.
,,J alle de Riger og Laus « af
B. S. Jngezinann.
»Kong Ktiftiasn swd ved dsjen
Mast« af Johannes Evalssd
»Es-Um nu Gurte-r imm, om en
Viking nd af Vcklten« asf C. J.
Brandt
»tht stolt paa Kodans Balger«
asf V. S. Fuge-Mann
»Na hat vi Ledet hmtgt tilret«
af C. Plsoug.
»Hu trang er nu Tidsen i Son
derjylland« af E. Leucht-te
»Wir-Mr am Bord« of Asdolph
Neck.
,.Poaskeklokken ktmed’ misldta of
C. Ploug.
»Ta? for din Daa « asf P. Han
sen.
»Brat of Slaget kammet« af
Chr. Richardt
»Der er et ynsdigt Lan-d« as
Oktyienschlæger.
»Der er et Land, dets Sted er
M mod Anwen« as C. J. Vope.
»Fwdwnelawd ved den bslgende
Strand« af N. F. S. Grund-mig
..J Damark er jeg fIdL der hat
jog »i)fe1nwe«' as H. E. Ruder-sen
»Bde en Da enden have Ret« as
P. Fabel-.
»Du fkknne Land med Dal og
Vetter fagre« asf E. Lan-beke.
»Morgewdug, der sagte braver-« as
C. Hauch
,Vi dar et Haob Tom ej er bygt«
M Mckds Wen
»Don-vork, vor Moder-« of Fr·
Bart-fod.
»Vi elfer vort Lm1d« af Holaer
Drachme-un
»J Ariws Tid, da end bogravet"
aif P. Haufen
»Skri! Sonderjvlland fLille-ts« as
Kariten Thomsm
»Eles-vig, vort elskede omsttidte
Land« asf Th. Tsaulom
« »Es-M djt Land« as L. Ktog.
»Hm-, migj Heft, lad Plosven sm«
af Ebr. Richard»
»Im erkn simpcl Von-demand, ej
Vien avf mange stö« saf P. ijc
»Es-Enge var Nordens Therlige
,Ztem1ne« of C. Ploug.
,,Unge Genbyvds Liv i Not-den«
of C. Moug.
»Ja vil verge mit Land« asi
Vjømstjerne Bjørnfon
»Gof Ante-m J DURCH as K.
Mkensett
»Es-It Frished er denne Skaal udi
Mag-t« wf CI Hätt-up
»Sostre velkommen« of Martin
Kot.
»Vi hat sagt dsst faa tidt« ei
Mads Hausen
) »Er Skolen for andre end Pickt
og Pog« af E· Hoftmp.
,,Vekfommen i den»grønne L un-«d
of N. F· S· Grundwig.
»Ve1kommen —- ej til fromme-d
Jord« as CAN-imp.
»Blev nu til Spot dine tusind
Aar-s Minder« af CI Lembcke. ·
»Alfader, du bvis Naka i Nord
kan aldrig qaa af GlemmM af N.
F. Z. Wundwizx
»Der er Haasb i dort Bryft« of
M. Rosinq.
»F vor Batndom vi harte Karto
vernes Vmg«.
»Was Mk, vaj stvlt og frit, von
Filag« as E. Ploug.
»He-g spiraer Solen nagt Dosen
grydek« af K. Kartensen
»Don-komm med grimme Bred
af B. Z. Jngemann
»Vi hat et Hus vesd Aldfawess af
C. Ploug.
»Dyb asf chrlighed« af B. S.
angemasnn
«De’ var en Dav i Hoffens Tib«
a-f Kariten Dhomsm
Sau vidt Politsets Liste. Manivil
ie, at den næppe et faa osmfattmsde
Tom Professor Sehr-ders, der tog
et Par Salmer med. Alligevel gam
det ret vidt naak felv en soc uswls
dßg Sang som »Wenn-innen i den
grsøtme Land« skal foriwdeD Der
fknlde da vel widrig Efkyldes de:
kstetcfarlige Vers:
!
LVi bar dct godt i Grunsden her
ksaa vel fom voke Fasdre,
-vil Gad, den Kig tør være nasr.
vi saar der end lin kiedre.«
For Reiten er der jagen Grund
til at gaa nærmere i Rette med Po
litict for Listen-I- IIan den taler
for siq sit sann- oplyTende Sorog«
H (»Mm.«)
Den findekjydfkc Bevtkgelfe m
beuge Sider Grausen.
—
25 Aar-s Arbeidr.
Eimdcsrfvfk Cetttml·f-orening sei
rer i disse Tage sit 25 Arn-s Judi
læmn paa smukkeste Max-de m!cnli-,--s
vsd at udkende et omfangsrigt Fest
'skt·tft med Udtalelser af Masnd oa
Winden der hat tagt og læggek et
ftort Arbeit-e i Den føndekftjfe Sags
Tsexæftic Die mange Sammrtfflet
giver Mk blot en fortræsselig Overs
sägt over, hvad der er udkettet gev
«nem den sonderfyssfe Bwægelse W
bque Sider Grasnkem wen de vir
ker tillsigc Tom en ildnetkde Appel
til at taqv Tcl i dette i bedfie For
stand nationale Arbeij og Judi
·
-—— —-.-. M·-·
Music for Church, sunday School
YOUNG PEOPLE’8 scclETlEs AND PRIMARY DEPTS.
ZWNS oF fwonsknp AND soNos
OF THE GOSPEL
Tvo M s- ou
The first halt Of this book cum-ins 200 ksl the choicest hymni
lmm the hegt hymsals knuwm just the bymns the ciingkegimim
sing. The second half cum-ins the cream til ZU Gmwi 5«k s. ;-;«d
suaday schele book-; the den soc-g- ikota the used-IM- den
usw« Nu book in America can equsl mis. Just Ute- buisk issr
all-aniund Thurch use.
li you Ist-It s UYMNAL et this does-.
Il you Wut-( s BUNDAV flocc- sINCINC Mk. Ist lbss M.
I you Ums book FOR VWNC VERMES S0clelss. set this has-I.
If yo- wspt I Mk FOR SVANUSLISTIC sEIlecst. ce- IIIII book
s you wstlt I Mk OF THE ZEAVTIFUL NVMNS AND 00SPEL
sonos Pot- Tmz nomi. »Um- M. -
FVHATI Only IZZUJ tkse bund-«de X cskk braunin ji«-»und m bonI-d ernste-.
lskytofeoh , » ,
Rost Hymne-IS mSt two and this-e time-c u much. I! ss is den« fpsse text
32c. poswaic Wmc tot return-Mc copy w cui-me- sou Inn Li- del-Humo
sONcss OF CIOVE AND TEMPLS
NO- Fsmogs cata- Untfa M; dessen-s lot un outdook or spikitualiscic cem ske - ic, ; -- ,
Grase or ten-»Le- Tiiie must poou It hoc-It of its her-! in Arn-sma. Aas Im nun-L L F . « um«-« tot
Im uns- Do ers-n- isucsL Wkite as lot our uaique pign. whenev- wc print your name ckr that of »so Korn-»
oft each boaL You em- sig-in »s- M « rscik-·H-F—"chiumuqua ’sp- sonst-« Nun-mit Pan-I Offirtzk sw
åenkN etc. Namen alter your Syst-set hools Eos-end Lea-ne. Uhu-um Bodens-L tut-day Uhu-I biin
ass-. etc.
Krite- st ones feu- tctumable Iataple and full District-last Pries- sssskeoosss. cbtls qyippech psyc- sitz-c
Ist batest-C- dy mais Ucc. eisk- .
Pries- ebth Mr Gott-. os- lecc ps- sssudksds by assis. Los-. »So-h,
THE-Yedo of Haks- No.2
ol
the-wartet us a ren
tuky It Satt-oder in
this book. This hist
M the Helft-s gnbd
Ausl) Tot-legt Uns
book will do better
hst Ist-I til mi
I o I l d·· weinest
y W son
cxim Ists is ins-lu
ded bis book Sees
the bis-den stand
Im
TI- Vsies of
M Io. 2
XII-i III the 100
bis M U — Incl
secure I kaum-bis
copy. li ma us
not elect-C sc Ic
iund tbs money on
return ol the hock.
Our prisfst Its- UOFT clsssAL TO FCHOOLI
VJRlTE FOR OUR sPEcIAL OFFSR I
New sonst-IT cospel 2 åcombineck
Tss But-I Fische Koc. costs case-, 325 the 100
MoosfckmssJOesssLr. Uns-Ut- tschi-IT
WH.
Pries. 350 syst-.
seh Odem
. Iss U Is
Mtr. Three
l. cetn book- lot
the »ic- of »m-.
lot-mini- a C»m(
pendium of Gusmcl
sons- than which
there is not-e- beste-L
as it compnses all
tbstit new-est best.
and really forth
hsyiaimtbewokld
of sie-ed Zone-.
Wders ts it pou
ibls to secure so
much is uer To
so linlc expense
kok tbs chukch n it
vmucpssseelz iok
You-s Poe-Ist
Mit tm no
equi
M
sssonhs FOR uTTLE Zwangs-s »Das-»O
OUK LA ZEIT AND THE ZEIT Frau-o- soas Bock on »I- m-«nt Lock-)
A Frist-ans srfqp soo- conmminjc the birgt lmm Ih Nimm-V und-ins all »v» Hu· - »Hm-» Ik MAij »p
yestslw »m- 1srstinns work-er t» mckke I contain-n likct II. Why WEIle wu- tnnis wiss-n wi- csn inn- kuu »m
7700 spieiqcksstsns are several Tam part sang-· a roll»ert10n(is ins-Why ussmsls and »mij sum-. w J-!
Idamcd c-) the linke one-« And several kecninions and esxeskctpess this will b« a juy m the wache-r
» sI t histo- «» is I number of brand new tot-its which are Wall-ne tm y-,u t» try.
TO sc TAOKOUGUL Y LQULPPSIZ you aus-« Its-i - copy In your »Daqu J-»»»--»k.
Mcs Tut-: co». as costs- ....... ......... sY Mut-, so cSNTs
DMSII LIM. PUBL. sollst-U BLAle M.
MUslc FOR THE cHOlR AND cHUKcfl
AND-III sooll sc. t. -
Almen-b this Anmerk- Zook has been oft the pres- but two
your-. nah-s lud the Its-ten als ot most any Aas-dem Zook
on reeor .
VIII- IUSIC l- wrltten satt selected especially sor the volun
teer and chorus oben-. No other Anthom Bock in Americ
contslns such s var-set ot Anmut-as You will recoxnne the
Lotto-ins ferner-: Hat . Dank-. Lille-. concept-, how-jen. VVUUA
Lucpx sitt-per. Gebt-sah Gewei. etc» etc.. not a one-man book. but
of graut variety. so necessary to a successtul Anwart- Boot-.
Illig costs-Ists- are so var-leih that u rhokr may nnd An
thqms qu must any occuslon and circumstunee; s- dellsht to
sit-ser- nnd audience glitte. .
IRS cost-In AND Akpssuhsclg ot this spie-nnd book u
unexcelleC The heuvy « bourcl unser-. stronxly re-lnk0rce(l
by learn-rette sit-way give U dural)tlitz·. nnd the-. harp siegt-tm
excluslnsly our-. Isresents s uns-tue un haucht-me spukt-rnan
The book la regulnr octovo site-. Thousands are being sum
even-where. gis-ink- Um Frei-cost sausfuctlum The- most flatter
ins lenker ot recommksncjaunn Sml appkecjguun arc- stsnt us
dems. This book u- msintk used by thun-s in the terms- culp
!mu! ln the- rurkxl distrlctg sinke. ant- we cannot reeummenrl it
«tno htghl . Gen-w is one ofhunümäsotlenan
Aulis-Man Comkmny. Phllsdelphla. Pi-.
Gentlemssn:—-Plpase send me tor use by my cnotr of cea
tmnsry M. 1«:. Uhu-sch. silst nnd sprink Gsrclem one hundred Um«
copies- of your li00lc 013 Alsflllcdlm For my purpose-. tm- l
the best Anna-m Bock on Use mark-eh Very truly your
oeo. n. c. stimis usw-» PH.
Ist-: coST of euch Anmut-. at Uns rat-« qnntni fiel-Iw. IF tsut
c krim- «)ver Bis-: euch. tjumplphi k«-«)k.·(. unly Is-.00 ji«-r du«-n
that-'s ftp· moreJ sosml kut- Uios Imnks txt sinkt-. Money w
tunilkxscl it nur surislacmry atusr Ihn-s- wmskx knal. Uns Bock.
prepalC Mc. (seml tut- keusksahle gamma com-J .»e-«m»M-»G-— .
ANTHEM Boolc No. 2
The tksmsmäous suceess ot ASCII-Jst soc-c Ro. l. and thi- «
constant demand of lts users for nimmt-r Anlhcm Zool-. kegulteki «
In the publiratlon 01 AITISOI s00lc Io. z J
Ists Music is of medlum grade- tok me okdlnnry cholr. ankl
ls ok Irr-at variety St nimman as wpll as author-stup. It In
dumm-· in orgry way to ANTON-VI UO0Ic b«0. I· but mich An
Uuem ls entlrtsly disk-ersah Just most-. however-. that hin-o- borome
Frost kavoritsss throughout Uns country. Bvery selectchn ls n
ellgm tm konisch ums cskm be Sum- hy any orcjlnary »mit- but
still is dlgnmssst imprssssivc snki v-«-rshliikul. TM- book is tut-J
by somis ot the kais-o ohner in the- Unltisil Starr-u sml is keck-m
menklch by the- lesmllns choik leucht-s ever-swheke.
TIllSJ cfdklsxll is u new dehnt-sure ln cuwsr maklnx. callocl
»Mu- Pktmxcsas." q, solicit-les eures-. hour-L of wondertul sinkst-illus
lt is strungly resintokceC printed Sud llned in tmmlsome sitt
letter-ins
Tal-; IIOOIc GCNTAUIS over 50 selecttons by the- dont Amt-Isl
eon onst Entom-an Tritt-ts. cui-h us Hall. Aruns-»se. Nile-. Alst.
sann-am Nicolat Jud-son. Sold-. concono. etc. etc-; a book ot
html-un and besutlkul number-. «
Is0 I·0'l’ IIDIIIID money fiir :- (--hotr ziiurniu nnd Eis-TM your
»mi- .-sn·l wish-m -- »Du uneins a ums-Inst- HII Ir— XVI-« ksttl ««?!" -
ils-n TU- tiimk h( u wills-plisva ssf Uns Dis-It A1-U»«-In:-« visit-- is 1-,
mcsst ciH»ri-ns·«1«Ux7!:i—tn«usj-(svss.
- ..« »« . I I..«.s full-.
THIS 6097 us each Anna-m IS ans-us Ac. i«- »-.......
bound m book form. Yam- clmlr will alm; thun repiskstei1..«
Only Os.00 Um klozcsm not prekpaliL SOL- singl)". pruka cwss FHZ
send a konstatle »Im- prsspulci un exkl-monthan onst-r tx-!
book on our wessenmcsmhtlum Money resumled it not natisll·—il
atte- mkee Bandes-' uml.
cLAssIc ANTHEMS No. l
is a collertlon of the- grpnt classlcs In Amtka
Ulstokzh tun-i ev--k)-a«h»(s. The Instit-.- iuws uns-L mesn as soll»
fav. Abt. Gaul. status-n Hall. Cnatik lkieriI-:-·. Aulis-» »te-» ok
Tlllc UCUK contain-! 19 Anna-Ins in All. print-»O tin Hkkh
III-mits- pnpek. bound with Mai- xradc licmsy ulgtostx spitzt-Je
dower very dumm-.- antl aufgestin
DIESES ARIEL-VIII nn- Lnnzk by Um nrpsstrst and hegt
Insekt M m teure-used so Unt us chotk any reader the-I
TIHS IO0K is Hist-wo Lize. nnd IS sellmsk »Von-where No
other stimmu- colksrtlun of elngsiss la Amorksih l! m u msw
sey-stun- ln Anlhksm Rook mahnt-c
Only Its-c pe- dotesh nor z-« Hyd. Dr ch wiss-h nsv quantitzn
Post-Ists on One copy. Ho sttkth Sonsl fut- risturnxsl«ls· zumka
copy nnd Haman n. Senkt you- order tm- your thun-.
0l"l’.4s"0 AFTIUHUG - . .
Oktave-) Anthems tot all versichan Hin-Hat Anstmms km- trhrlsunas. Lasten ist«-»dur
F- n(1 tut- kcsemnahle snmples and est-Unin- !h·-m. 15 not purphuskm y«u·n-.«yc nimm I wem-«
WE« III-h you a dlseount at 2593 from Ist-gule renzipxkixem Order ut us man-! tin-«- money
DANISU I«U«l’li· PUBL. UOUSE. Risik. Naht
——l
1æumshæste1 faak derfor mere enzdZ
historifk Vetydningz de: islidcr est
Spore til nye Frmnsst og From-«
Sans
Tcn historiste Rades-roth for
Centkaksvteningens i·udre Liv i de
25 Aar er besørsgct atf Form-m- su,
Sogfjrer Mondal Berlin-Wem me
dens Camd jur. Peter Wanst-n fom
.Ws Redattsr markiert-r ,,.LJvaD
vi VII s— og fkte vil«; shan trEviec
im Tysternes lavcrlige Bostqlsdnsini
get for m konivircre Invd det tyste
Rige etc. og havder med Inn-ich at
ngaven nu som for or at stswe vo
re LandsmænNi here-ji Ritter-besser
for at bevme drrch Music Zprog 031
den-sie Kultur Vi vil —-- fortsasttcsr
dem -- rkfe sman Tnsklagids Don-,
ji«-se :)iettigi)eder, oj vil tun yama-;
det, Tom er vort met non-dele CZU
At freut-e og saure Eønsdxrjodcsnusj
er at krænke og smka o-:, og Ihr-wiss
der komme destil, da vjl disk twk wie-«
sig, m den Tel as von zott, der insds «
adtil vil vasrne Sønderikjdcmcsi
Sag, ikke er den daarligstis; den
For-L).m-lsning, Smtderjydcsrnc udmlte
da de tö Maancdek efter Frcden i
vSwlding mssdte deketz gamle Kotige
gækder entmu: Det danfke Finik paa
demu- Sisde siongcomsn vjl alsdrig
sie-tum- Brødrkne i)jn5ide-:s, og den
Regering, der lod kmant out de:
Hensym der Huld-es d-.m, vilde hel
ler itke vcere og fdrhaabentilig heller
alsdng blfve Udtkyk for idct danke
JFisolks Meniug.
Monds de mmge Vidmgydcsre im
demu- Zrde Nrasnsen er Bancdiref
wr J. P« quhulm T Holsfebm
der form-Iler, tworfsor hac- dlcsv TLIkcd
lcm If Centralforenjngcit Den
blev —- sitt-der .i!r.«;«lggel)olm —
stildret for mig som et Zaun-fund as
radikale Forsvasrsnihjiifth oq Ewig
den var saaledes, uassede den gan
"fke vift ifke godt til Hjemftod for
mig, der alle Lage hat væwi ton
sewatim i sin Tid var lwckrde ap
taget of Selvchekkatningen og frem
deles betraer Farbe-reib betqu
gende Ordning fom dort Lands
Livslag. Jeg kunde not arbejde
samtnen mvd Foreningen i den sisns
sderjydste Sag, for-di vi der møsdtes
i fælles Kerlighed til Sonderjycls
«lqn-d, men jog vilsde ikke vasre Med
· lems asf Centmässvveningem i Falsd
Oben Skvev ,,ersvarsnshilisme« paa
TM Fant- — Jeg sit imisdleriid Be
Wer for, at den Rand, der rast-der
Hi Mitgen, er dnnsck i Bund og
M, osg hos inset If de Med
We III MMZM M M
men med, sama-de jcg zorsmcuch of
zurivarsstanken eller Villic til at
verme, lmad vi bar tilbogc as vort
plyndrede og formch Land. Zaa
forst ug fretmuvst gcrich og jeg
mebdte mig ind og Simer mig ved
at værc LIcedlenL
«;z·.-sg nun-des Tranks-trägen «
ifrivek Or. Amte-wohn viderc
m of minc Brødre var Ide ved
Fied, jkg serv vor skiviuig Monm·
i 1864, og skden den Tid bar jeq
gjvrt ijeste inart i sen, Inart i en
onden nf sde Organfastionrh shvis
jemcd er at bedrage til Don-Waldkl
Te as dort clskodcrstsnmnl oa Falke
1iv i drt tclmss Land Med -i JlrEnst
fa, der Ism- jm saalcsch vix-rast
mn sit-Z kun «- rjngis illhaL sog nie-d
1 Arlsejdct Vfl leg vedblive at vasra
for-di im tmr en umkfeliq Tro ma,
in Nest og Smde vil vindc Zejr
en Gang, naat baade de dcmede og
vi her-biegsam thile nd i Von sur
voft scrlkos Fkvdrcslmd sog E Ilrs
tbejdc for at bevore det.
i Ligesaa varmt ozx nationmzhcl
chfmst Hin-ver Massin wm Basler
JLifcrt fsiicmLx Jsuriuxterm samt
s«äx!1(0fk-kk N Ih--.’-ut"1ør Eis-ten Zwar
"re, der i en lceugcrefArukcl Frem
Zhasver. hvad Tanskhismsnk Sag i
inJstrqumm bismdrr for osJ j Zion
Egerjmst Wen de :1a",1»ti,1stc szdmg
Tor dm Mu, Ost fommcsr im den;
anden Eidc Gram en, fra dk chasnd, !
Her gaar joran i den nationale
»Ja-Im vadriiaut N. Jlndmfen be
reut-r i en in-iiruktiv Artikel um Fol
teshjom og bot-I Lock-Mike Redak
tsr Nicolai vadsm ffrivcr om
sHasdressIlw By oq den-J Tun-Med
,idei hats vifen m Hasdisrslev ogCaa
guts-der vanskclige For-how hat for
maaot at benan- ssit danske Præg oa
sissokt helkrr ille vil fvigte i erms
tidenx (Mrdcjek Hans Jefrn Chri
stensen fskildrer den noodflesvigike
Stoleforenings Tilblivelie og Arbei
kdc og FtWkawft Ums-d Ro
sen-dgl Wege- de imderfsydske Fri
menighsdeki Meist W alle Van
stseltghoder. mens Behalt-r A. Svens
ion omtaiek Unsdomsbevægelfen
paa Als oq de kriike Baarpust, den
bringet msd Eig- da endclig er der
en Mles interessant Artikel as
Wege Sinillp i Mikle osm
» M dankte Reprdenhtion i Krebs
og AWM
De npmge Bidmg til Behsninq
Hof »den vake Meli- paa
We Ader Musen er et sodt
Iris- fok Den, der M til Wiss
W W Wie Arbeite- oq
l
den, der alt ved Vefked, vil glæde
Xa ved Lassningm og den Ov
rmmtriwg, et samlet Dverblik given
Dei smuskfe We foktjener at nd
bwdes i vide Kreise
IT-«J1)llo·")
« «
Music
zok at jin-bekomme de Imm
Forefpsrgslet fka musicintekesfetede
Kunden hat vi fat es i Fotbindelfc
med Udgiverne of triftelig oq klas
fisk Musik og tilbyder nu fthende
Musikhæfthr (Sheet Music) til ped
fsjede Prier
Des stric, hvide Flut vi ie.
As Bifkop H. A. Brot-fon. Musik
of E. Grieg. Daan og enqelst
Tekst Pris. 25 Ets.
Juden-Im
Musik af A. Mem-. Danfk es en
gelsk Tckft. Pris 25 Ets.
Matgaketes Angst-sank
Af »Kongsemnekne«. Henkik Js
5en· Musik af E. Grieg. Dunst os
engelsk Trka Pris 25 Ets.
Zitterfentens Indus.
As Jst-gen Mee. Music af Ole
Ball. Danfk og engelik Tekst
Pkis 25 Stö.
Maske-Eleuth
As Jvae Ki:kegaard. Musik If
Jul Okijetn Dunst Test Pkis 25
Ratt
»Jcnc« Vesmaud«.
ZU From- Llakjasr Musik of
CJrZ «I«’iclfcn. Tonsk Tekst Pri
m) Ets.
jsnugbog for siirkekor.
I As John Buhle Jndeholdende
Hirstemmige Sange ffor Spur-tu.
Alt., Tknor og Bas) til Brnq ved
den offentlige Gudstjenefte og an
dre kirfelige Lejlighedet.
Fsrste Del. M Oktavlider. Jud
bunden i Papbind. Pris We.
Anders Del. 47 Oktavsider. Jndbuns
den i Papbind. Pris 50c.
A M MCI Of
s-? MIIC
« sznttsi.
stored sons· ,Words by Coc·’.
Insekt-, D D. Umic by Ju. L
kniest-U Pabllshon Prio- »O
Om- prics spo.
Dust Luth. Publ. Coufx
Blcür. Nebr