Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 28, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UL
— - z-»»I-Wk-eds’
»F Yanchch HEXE-—
-c.
.- ,
Kot-Ist Jetuftsberi getobt-stutzt
Fabriker befkæstigede ca. 70
Arbeit-eke.
Hisorssør Jerufwberi og Masfitrfns
brik er 12. Jan-L Tkriver Fir. Dgsb.,
mkften fuldsftænsdig ncsdbkcknsdr Jl
den opdagedes ved 5iTjden om Mor
genem da Luerne flog ud gennom
Dageck i et Tsrrekammer i Jernstøs
beriet.
Brand-versenkt blisv straks allars
merkt og var Kl. 71,-Lz Herre over
Jldsem men da vor ogsaa Städt-riet
og Moskinfabrikken fuwstændig
sdelaqt Ihm Fisontokbygningem en
Lageraning, en Heftestaslkd og den
ene Ende af en ngniing, hvori der
var Kvlomials og Jsettkmmwdel,
er reddet. En meqet kosvbar Model
samling er brændt.
Fabrik-km beskæftigede ca. 70 Ar
bewa.
Mafkinek og Inventar var for-fik
tet i »An-Indien« for 101900 Kr.
vg Bygningerne i Købftcvdeknes al
mindelige Brandwrsikring for M
620 Kr.
Jahre Missions Sommermsde i
Skjekn
indlededes med Gudstjcneste i Kir
len, lwor Paitor D. Moc, Zdr.Bjet-t,
prædilede·
Samtidig var der Mode i Presse
geordan Hain-, hvor JiidreMisiios
næk O. Ehr. Beet talte. Der var ifl
»He-ni. Av.« 7—-—8«0 Mennester til
Stedc·
Ved Eftermiddagsnmdet blev der
talt nf de famme Taler-e, sont om
Form iddagm
Daumen-is tkldfte Pttkst or efter
den htindredaarige von Prangens
Død Paftor P. L. TrojeL der ifl.
»Loll. Falst. Stiftst.« fyldte 93
Aar den 21. Inn-i Han er emritus
ca bor i NakTm
Den iutetustionale Ballonkamp
ted Rath-C Aeronautiit Selile
hat mt beilttttet at ftstte de ener
giile Beitr-erhellen fom man ovre i
Aashus bin- giort sig for at faa
arrange-rot et internationalt Ballvns
stcwm
Redaktsr Welling Meilen shavdc i
Fowcien fomst Tilsagn om Deltcmeli
se fka Ballonen »Donmqu«, Not-ges
Ballen samt sde to We Ball-euer
»Dresden« og Leipzig«, og Aeronaus
ttsk Selssasb hat derefter indilmdt
Ballonen ,,Svetrig« til Deltagelie
Lufttmnpcn findet Sted enten
den 21. eller 28. Juli.
Aewnautiit Zelsiab udicettek en
KLEMM-nie og dcsuden kam-mer
' der en Ptcemie fka Aar-has By og
en Ærcssvrmnic im Aachussdamers
ne.
Naturw-wen ital dreje «itig om en
Dämme-fort
Vollonen »Dannmrt« sskcil spres
asf Kaptasp Seidelim og Redaktør
Welling Nielien skal med iom Passa
ger.
Uventede Resultaten Taornencss
utrasttclige Talsmand, Brygqer C.
Jawbscsm har under sit Ophold i
Nokges Hovedstad udtalt Fig til
»Aftcnvosten« ont jin kærc stadige
Danke, de ksbcnhavnske Taume.
«Nogen sm, stor Qikke med Taarn
bygges derimod ikke,« udtalte han
vsd femme Leflighed. »Der opsøres
tm barc Sinon-kirren og dem er der
blevet mange« af i det sidste ZHZS
i de fenäte Aar. Og der er ftadia
et Par under Byqning.
Der er nemlig en stært keligiss
Bcjvcrgelie i Demnach og et Udflag
of den er Kirstobygningtsn
Den religisse Vevasgelsc er tommet
fom Modvæqt mod Brandt-IN anti
keligisfe Bevægelse Og det Resul
tat ihavde shan mvppc tænkt fig«.
Ja, det maa vel not figes at væs
ve et wendet Resultat of en anti
wligios Propaganda Dei er jo We
strite Gang, et soc-dont Resultat er
kommen frem.
Volk-its der ckagsde de betend-te
Ord om Bibelen og am et »Im-se den
We«, W Wie newpe M
stg Ost ResulEQ der nu er kein-neu
MiansktigsomenFruqtcf
CAN-W »Mslkmn«.
« M, cklle FtW We
Ztorman-d, havdc maaskc heller nasps
pe tænkt iig, at det sknlde blive Re
sultate-i of et Athundredes utrættci
ligc Arbcjde fra Frjtænkersside for
at bringe Kristi Evangelium nd af
Vordem at der nu Tom aldrig no
gen Zinde før fkrivcs en Bog om
..Evaxkz1cliets Erirsgang nd over
Jovden«.
Sau-den hed den Vog, lic. tcol.
H. Usiing nsdgcw første Gang for
ca. 10 Aar siden — on af de bedste
Bogen ofter min Mening den bedste
Bog, der er ndgivet om Hedninges
missionen hephjmmnc i Bauwerk
Og hvilke store Kapitals-r har ifkes
de forlsbne 10 Aar føjet til »Entw-l
Igelicts Seitsgong«, lwert eneste sp
FAM, nmrt lhver eneste Dag fsjekj
Hei nyt Kapitel til.
« Eest Kapitel vflde komme til at(
handle om .,Lcegmandsbevægelscr«.
! Oel-te er smaaskc en of de mesti
fotjættelfesrige Bevægeljer i dont
nyere Hiemmemissionsissistorie. Det
csr stnn fædvanlig den angclfaksiske
Werden, der er gaaet i Soll-sen og
shar give-L Impulse-me til denne Ve
vægelse, der fokhaasbentlig og7na vil
bmde frem med Kraft herbjenmm
»Kr. D.« l
i
I
i
sbrydnina of del iaakaldte «Holgcsrs
Chtiftinnsborg. Siden Afilutnins
zusn af Jord- og Betonarbeiderstrcjs
sen cr det gaaet rast fremad med
Arbcsfdkt paa dst nye Gl)riftians-borq,
nowltg for kliigsdaxisfliijciis Bed
kommende
For Tiden arbejder man med
Betoimnlasgget til 2. Sal, paa lwils
ten Mixremrbejdet ilere Eusdcr er
bcgmidt -
Euavcsl Opgcmaene til beggc Rigess
dakjizsialene den ftore Hal, der fsrer
fka Folketing til Landsting, fom de
fofkellige Lokal-Dr i Kongefløjcm ta
get sjg meget imponcrekrde ud.
J et af Modtagcslsesværelierne vil
det L-oft, der fandics i Frederil d.
3.s Værclse paa det gainsle Biblio
tcsk blive andre-St
Folletiusömæudeues Wehelaut-ed
Den nu sckrdiqtnjkte »Rigsdagsckii
de:1dc« for sidstc Samling viser en
m) Akkord for Folletingscnæwdenes
Mitalcn'hed. Folketingots Joch-Ind
linaer inldte nrwlig 9552 Zpalstcr.
rette er ca· 1000 Sei-alter mere end
i fertige Smnling,-der ellets vistc
det Ihidtil størite Spalteandal
Ei interessant Fund. llndcr Neb
lyus« lige over for Kæmnerkontoret
i Messing, M. shqk man in. »Was-l
Av.« fundet en 3 Alen shoj Granits
sten, hvor paa bl. a. findes for
fkcllige Ornamenter, samt et Andrea
kors. Stcnen wem-s at stumme fra«
Helligaandshufeh som tillige med
sclliaoawds litten og Provstegaarden
nrdbrmidte i 15l-() Det intekes qnje
og vistnok nie-get værdifulsdc Fund
» seconket tic de: historiste Muse-!
Um. !
! Et fiældent Fund. En Hasfelsnoq
Hved Wunders-. Krabbesholm Mii
"fkoles Seminariftclwer fange-de paa
en botanssk Eksfnrsion i Eqnen vcsd
Flnndcrsxss forledvn ist TM, smn
nmn ffmks antoa for at vaer m
Himorm
Ved nasrmore Efterfyn bar de:
Wdlcktid vist fig, at Dyrct ikke er
csn Hugorm incn derimdd«disn «hc·r L
Lawdet —faa sfkkldne Hasselsnosp der
chører til Snogefamilim Hasselsnoi
gen er viftnok tun en entelt Gang
tidliaere sblcsvcn fanget her i Linn-bei
og for faa vsdt er det her osmbacte
Rund fo ovrrordentlkg I«jc1-l·d(-nt.
Oassplfnoqcn or qanske 11sfarliq.
da den ikskcs or »Hm J INodEætninkj
til Himormen bar Dasselsnogen glat
te Stil-l, oa «Ovcr7idcn af Dyret er
as brunlig Forde, og ned langs Rim
qen hat den to Nækker morde, fem
menflydende Pletter.
Heisanegen kain blive godt 1
Alen Iang. Det her omhansdlede TM
er ifl. ,,S"kive Follsbl.« 45 Eentis
weder Es Wer) langj.
»Vaan- Ossersted«. Ei Divisi
minde i Lindeballr. J Rächst-en of
Goal-den Wkdershuve i LiMlle
Nin-des wo Streu L. «S-renimstk
lex- Plads, Tom in. Me, swdcige
W
Ovcrleveringer er et Oksested fra
Oldtiden for Gusdcn Beiden Plads
sisn er beliggcnde sosp mod en af de
høje Basler-, der skyder jig nd fra
Egnens højestc Puwkt, Meile-Mag
(125 m), og Donner en platfonmet
Runding, lworpaa gror frodigt Grws
og Bkegnevækst, medens Ztedct der
omkring ellers kun er bevoksct »med
Lytta
Ved en lldgravning forlcden lon
st-ateredcs, at fyorden aasbenbart er
Fpaasført isdet den, jaa lankn man
Fkom ned, var asf en anden og bedre
Vesskaffenshed — ritt-, fandct Ler
jord —- end de jilsvsarende Lag nden
um. 1
ledsen kaldes af Egnens Befoll-·
ning ,,B«alders Offcrftek«; den bærerj
Visdne om en tidligere Udgravning,j
men ud over det anførte or intet at«
se. Gamle Falk sortæller tmsisdlertid,l
at man lan mindes, hvorledes der i
ældre Tid ved Backens Fod lwa
Ihenflasngt en Del storc Sten, der ved
Onbygningen as Stueshufet til »Vol
dersslhavN blev brnm som Grund og
Trennt-sten. Bisse Sten, mmer man,
hat benlmrt til Ofserfledcst og er i
sin Tid nedftyrtet »derfka, maafle al
lerede hob Krisftendommens Jndføreli
«’r: til-i da var Idet almindeligt at ødes
lægge alt det, sum kunde minde om
de gaimle Skikke og Steht-over
Aj Egnen i titdlig Tid shar været
befolket, les as den Omsstændjgshed,
at der i Nævlyoden af det vmtalte
Stcd osfite er Tun-bei Oldfager, kfær
stmnimensde fra Stenalderen. Man
hat value hist da her i Jvtden fun
det starre og mindre Sten, som ved
deres forbrændte Udseenidc og Ve
liggenhcd cunde tyde paa at have
vasret brugt til Fyrsted.
Nur Its-muten Tor er blcven nin
fasrdiget nye 5 Tros, 10 Øres on
M Fress- almindcligc Frimcvrker as
von-holdsij grøm rød og blaa Far
Ve.
Fanden Nunrften. Ved Flytning
m« dct qamle Kittegaardsdige i Ha
dcrup fandj man i Mam- en Sten,
der ved nckrmete llwdcrfagelfd viftc
sig at være foksynet med en Num
indsfkrift Stenen er 1 m. høj oq l
m. brsd og laa i Gran-den as Diget.
Fundet er meddölt Nationalmufeet.
Albertis Heilmit- J Anledning
af de fotsikellige Rygter. der i den
fidsfte Tid har været i Omlsb om
Al.-bortis Hekbred, skkiver »Hors.
Avis«:
»At Alberti jævnlig ldgger til
Sengs det mefte asf Tagen, er vist
rigtjg not, og at ihan er jvunden »me
get ilærkt i Vægt, er en Fiettdsgers
njng, »So-m vi after-e hat paapeget,
men nogen werhængende Fare for
shaan Ljv cr der dog vist ikke i Øjes
sblikfet.«
Eu Opfiudelse i Lædctinduftkieu.
Eiter hvad ,.Rosk. .Tid.« meddeler,
hat Fabrikant Jsrgen Winther i
Nostilde gjort en Opfindelse, der
maa tovolutionere hole Oel-deride
strim Efter adffilligc Forsøg er det
tnsmlig lykkedes ham at chromimprwi
nerc Lmdcsrsaaler. der, eftcr tyvad
Erfaringen viser, fkal kunne holde
fire Gange faa længe fom almitkdelis
ge Saaten uden dersor at være dy
rece.
Das-nur« Ptæstehistotir. En m)
Udgave eller Fortscktthie af Justitss
raad Elvius «anut-is Prcaftchis
ftorie«, hvortil hakt hat modtaget
Underitøttelsfe fra Ministeriet for
Mrkes og Undewisningsvcesenet, er
allecode for flere Aar siden usdasbejs
dat Eiter Opfordking fra wild-de Bi
M Dr. Nord-Im er der foretaget en
Del Ændrisnger i den wrindelige
Plan, ou da Revisionen nu omjrent
er fluttet, vil Bogen udkomme om
kori Tid. Rast-seh der vil sblive for
«fynet mod en Del Portrætter, vil
omsfatte Tidcn 1885--1912.
cfu Adresse til Kotigen fka den
danka sandelssftand Os. Majcstth
Konan modtsoa lu. Juni i færlig
HAudims en Dcpmaiiou km »Den!
datrfke Hansdelsstands Fællesrepkæs
»sentation«, besinamde af dens For
man«d, Gwsferer H. Nimmt-T der
tlllige er Fokmawd for Grosserers
Societetets Mite, og Koniul Ghris
»Man Moos im Frederikshavm der
ttllige er For-wand for Pwst
»deleorrwingerwes Fælleswdvalq.
Matten, Idet Chor-de Foretræde
i Konsens Palæ paa Amalienbotg,
M
werrane Os. Majestæt en kunsmes
rist ndjøkt Adresse, hvis Tetft er
prentet med fort, rødt og Guid i en
Ramme af tegnede og farvelagtc
Sansdstensornamenter efter Man-wer
fra Børsbygningens Pre. Før og
efter Leisten jin-des en Astvsareh hens
hold-wiss af Børssen og Mekkukfigus
ren paa Betst-anwen. Wappen be
staar of et Marioquinsbind med graa
Otnasmenter paa ntørkerød Bund
same Kotigen-s Navneu«æk, Krone og
Rencessanceornanienter, drevet og ci
sseleret i Solv, okssysderet og delvis
«for«gyldt. Bindets Juderside er foret
med graut Silkctøj. Bin-d og dee
Iholdes sasnnnen af graa Silkesnore
med Fivaster. Wappen ligget i en
grau Ruskindsæfke med Navnetræk
og Amsin i Gnldtryk.
GIVE-irrer Julitgaard oplæste Adres
jen.
Handels-standen bringet den nye
Kvnge jin Hyldning og Lnkønskning
og udtaler Haabet am, at Lan-der
under hans Regering maa gaa en
lys og lyikkelig Tisd i Møde.
Kotigen takkedc for de gode Øn
sker og bad Deputationens Medlesmi
mer bringe deres Standsfceller
hans Hilfem samt usdtale Ønsket
om at vor Handels-stand fromdeles
maatte arbcsfde til DEre for vori
Fædrelond.
—-.-...-» .
Et VerdenssSprog
fom alle kan leert-.
De hidtil lonstrnerede Verdenssl
ffprsog v·onk Esperanto og dets AfarU
ter og Nivaler lisder alle af den FejL
wt det kostet et lcengere Studium
at lasre dem; og denne Mangel hat
give-: en fransk Sspkogmand, der
virker sum odsvoren Translatør ved
Ilsppellationsretten i Paris, den
Danke at ndarbejde ei System, der
mnliggør Vrevvexling mellem Fell
af alle Nationen uden at man i
Fsorvejen behøver at anvendse nagen
Tid paa at net-te sig ind i Smtsemet
Det hole gaar namlig sam Fod i
Hofe da er ncrslen som Kolumsbns
Æg, idet Opiindeken — shvis Nsavn
er Joseph Ordat — gan«fsle simPeIt
benytter sig af Tallene. For hvert
Sprog antei- Oridat at udarbejde en
Ordbog, der bestaar af to Dele. Fer
ste Del bringet alle sdcs i Form-«
ningslsivet alminsdelisgt anvcndte Ovd
Og hvekt Udtryk er anbragt et Tal.
J asnden Del jin-des Tallene i deres
Raskkefølge og bag shvert Tal det
Ord, det bewdetr J førfte Del af
den eventuelle sdanfke Ovdbog vil
man -·f. Els. finde: l = l, have
= 8, vi Chor = 19, 1 bar = 20,
Pakken = 55, faa = 33(), faaet =
Jst Ia nn Ovdbøgrrne for de for
ffulliae Sprog over-alt Ebrinaer linm
me Bewdning for de iasmme Tal
Gab-mer man altfaa knn sit eget
Lands Ovid-bog og vil dog være vis
pan Forstaaelie, idet Modtsasgeren i
et and-et Land kun bebøver at flaa
de Tal, man ikrivcr til dann op i sin
eqcn Ovdbog og der findet deres
Vismdning i sit eget Lands Einwa.
Vil en Dansken der ikke kan
thalienfh f. Ess. skrive til en ita
iliensk Fortetningsvcw «Vi hak fuaet
Waffe-MS ilaar Ihan hvert Ord op i
Hin Orsdbog oa skrivert »19—381—
15.-"i«. Jmlieneran flaar op i fin Ord
bon og forftaar stracks Meninsaem
enthvr Fejltagelse er u-delukkc·t.
System-It er ogiaa meget prak
tifl til Telegmmmer, da der er
enentlig kun den Hase derved, at
naar man sikal have alle et Ords
Former med (f. Eis. Form, For-Ins,
Formen, Formens, Former, For
mers. Formerne, Formerneg), bli
vcsr Ordbsgerne —- selv am man
sbolder iig til de almindeligste For
retningswdtryk — meget out-Sangs
riae, og det bliver fvote Tal, der
ikal anvendes. Det sbsliver Iheller ikke
nonen let Ovaave at wdarbefde de
forikellige Landes Ordbøger faule
deg, at de Vom-mer Eil at stemme nei
aatiqck lammen med Henfvn til Tal
lene oa deres Bewdning
En niy Udgave as
Nqomi
eller
Jerusalems fiidfcke Dage.
med Jllitftmtwner.
En frmth wdswtet Udgave i Hel
Isshivttngssbiwd mod Gukdtryk paa
Forside og Ryg· 432 Sidec Pris
MUSOGU
Dan. Luth. Publ. Hause
FRBMBRING
BEDRE FLØDE
Hsc Ist-. 15 :. islis H-«·« »« -I-1.«-,t—nii«
Ihr-J-« Eli s« s- X« Ix. « H-- »in-) Nltm di Inbthlsp
lxxintUsL l-:·s.— hu« ««. « 1 lHHHH 1 Hi hjv..i« sjgux
l-"m· isn likspsirssims i lässt-Ps- »z.- lunlnplten 1 dmpr Icmt
UNITBD sTÄTBs PLØDB sZPÄZÄTpR
ikM Heim-tax Jiig drin-r tnin ssgrn stspimuor og kmdesr At
«»sj«!o-1 M. Jpg .u«l»«suki-r disn til isnhwr sum ønsker smrrc
lmlt·t-;.tt(s1· »;.-« cis-« lmjo«—«- l’ri.— Iur J« hss Nimr
Mrs. Hist-U- l"-. l’.«-kiu«d, Lea-lie, Mich.
U. s. lnteklocking Flode Separatoreu skummer
rinesL Den loher lctrest. Den et uiorljgneljg for Uti
skjllelsea at en Eli-de at hojedte lcvaljtet.
- ««I...«
Ilssr ist Atclowlsxssskspsx kit its Lu- nen- tmqu ssssps cusu u.-.1u«-«—«-«U—».
I«-t«tsj»«I17-if«ls I- z, !·s«- erssjs
LJJ ts» thtxisis J· lI-,
’«Ix.sls , XWIHI N- ·1-kI —t«"1x. HXHIIH -I-;»·« i l«.1;»-,
Hth 325 uzsps Imjs t« Esstnslss Ilpstts N Fixi-.-i«1ss :1l ist
ins-I lziiMLIHT i».—. j XIV-»
vERMONT PÄRM MÄCHrINE GO»
ELLOW FALLS
Fordehngss Vanhuscs km !( s 11s-«thwrl
Wie-W- kalttkt 1 l :«md»
c. s. NIELSEN
, M« tidligere i Dexrervillesstore
m —’ Faharknusetableret en
køRsTE ALAssEs M
KosLUNIALvARE JEAN-Jst
.,.... »Er-. W- - »
- I;Tidssvarendc i enhver Henseende ;"«"·JI «
music-» «W». Wi- zw Is- Eis-M
E: s Iskværs over for Posthuset -«.· ..«»
ZW: sswzss - l
LACERET tm. Konme on vELZAssWEEFFlU
En sæklig lndbydclsc til Landsmænd.
mävvvvvvacvcvvvfvavvvfsvvvvvmävvvv
D. c. schind
Amerika-Skildringcr.
Dame velskrivne Bog haves km paa Lager os sendet W
til subve- Wdresse for 80 Gesic.
Bogen hat tidligere væwt ufdfjrlig mmeldt i Bürden-. M sil
del-for kun gentage og fremhcsve: Skikdringerm et Weis-US
undekholdende og træffknde —- Stilen let og livlig. Dei et en fet
nsjslsa Wo sit lese.
Dssifh Luther-II Publ. We.
WWMT
OW- .--·- .. --·«
N K lsk KONVERSATIONS -
LEKSlKON
lodeholdevde Porklarjng over vixtige Isan Schlunds
og Beste-bek, som korekommek under Lin-dirs oq i stattle
Wie Udksve, med supplement.
Tit-stumm over 6000 sider indb. i s stockte is holsbsto
Bluts med bnm Leidens-; og Eis-weh og Titel i Guld
Nll kun 812.00.
Dette kortrinljge Vækk bør ikke ssvnes i vom sich-s If
danke ellen- norskc Roger-, nam- det kan kn- Lok on Und-n
Pris. Unions-tot ins Vor-tret tot 88.00.
DÄNISE LUTE PUBL. ROTHE-,
III-it, seht-.
(
(
(
(
(
(
(
·
(
(
l
t
(
(
l
-
(
·
(
(
«
l
·
(
l
(
l
l
(
·
(
l
(
l
Lavc Takftcr
paa gemiemaaaendk Billettet direkte fra Tanmark
Notge og Svmig med den nyk
Norgc - Amerika - Mexico Linies
tte nyc Dampece
.,Tcxas«, ,,Noregnc « og »Mexicckno«.
Danifh Luth. Publ. Heusc,
Lokal -IAgcntuk,
Blair, Nebraska.