Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 21, 1912, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -Danstckcn«
g
Itswsg den LI. Juni 1912.
»
M, sei-.
De danske Ber er i denne Tisd
Mist isnteresserede z Ferieskolen
Som seit-anhat shar Mesnigiyedcn
W Lw til at bcnytxe et Lokale
i Werts »Weit Schwl«, med im
dejlige Legeptads under de fkyggcss
fubde Trwer. De mindre Born gaar
om Formiddagem de større om Ef
Musddagem Student Chr. Siren
fett der bot Der i Blair og ogfaa
i inor Ohoddt dawa Stole, meddes
ler, sat Ismene gsr vet gode Frem
skkidt og er meget flittige.
Selv om Smnfuwdets Aarsmødc
Cstholdes sag langt mod Nord, at en
stok Tcl asf disse, der eller plejer at
It være med, faar Kuldegysninger
og dxiver hjemsme, vil Blair alliges
del Oblive gansfke gsodt repræjenteret
i Kraut-are
J Tirsdags asfreffte «k)erfm spl
senst Prof. P. S. Vig, Pmss N.
USE-ans Prock.C.X..Lsa115.«n. Prof.«.7k.
T Land-, Post-or Il. M. Find-erson
Poft L. S. Nimm-, Otto Handa,
Smnsfunsdets Kaskerer og T Skov
Niebskm Bestyreren for T. L. Publ.
Houfe Prof. Lund og Skov Nie-l-.
sen er Delegater fm Blair Mensigsi
bed.
Man begynder alle-rede at tale
om 4. Juli her i Bym Der take-J
om en stokartet ,.old time celcbmi
Einn« sag en Komite befragen-de af
uogle af de yngre Forrctnings
mir-nd- in-d5amler Bidrsag til Stad
sen.
VI Ianske Arn-let OgHaa at lwlde
Fest am ensd paa en lidj atrden Maa
de. Past. Ksjiøllcr bekendtgjorde i
Spndgqä at Dansle fra Bleir, Ken
mrsd ksg Orum var tndbusdt til Feier
de Jusi Fest paa Stolen Ter vil
blisve lyoldt Taler og afsnnget Zan
Ie oq i sdet shele taget soran for en
fern-selig Dag for baixde gamle og
We. Der taxes am, at Student
Seit-eitlen indsver Bat-neue i et Fjers
be Juli Program, og die-r blika nok
ogfaa værd at bate.
Pva strebt-M i Past. ijllers
Etat-sen vil der blive Guthjeneste
Formiddqg og Akten ved Stud.
M
Use Juckt-start for Fetiestoleu.
Bote we Kam-tier- og Beton
ninsgskvrt sfqr Ferieffolen 1912 er
Ieu fævdige Pkwisr med Prisiopgas
re Beides Frit wo Foklangensde til
WI- FerseTiolclzskeL
Tan. Lukb. BUT-L Bis-XI
Elm Tale, Miit-.
Vi ser i ,,Tonkküeren« fao temmes
lisgt ftadigt Breve og Avertissemens
ter, Prisensde Laind og silima over
Ehe-le Nord-Amerika fra Florida og
Calkfornio til Osmia-da og Nord
Dakota og snuri alle mellsemligsgens
de Siedet Nu vide vi gerne med
Rodaktionens Tilladekse heulede
Lorksdssøgcskes anærkfomghed wo
Elm Tale was-Te Zettlemen.t, be
liggetkde i Monifon Co. mädt i Min
nefotm omtrent 90 Mit Nord for
St. Paul. Klimæt er vel her fom
over alt i De nordwärts-le Statt-n
tecmnelig kobdit osm Bin-feren, men
varmt nok om Sommer-en til ack
modne Korn, Tomatoes og lignens
de. Lenkdet er visit omtrent saa godt
Ober ftam noget Sie-M i dest mindfte
avler vi alminsdeligvis noget over
I.,ave1-age« Avl i Muneksocka of M
de og andre See-dritten nge Stati
stikken. Mafs trives vel knap saa
godt sRom i Iowa eller Illinois,
men 50 Bwfthels per Ach er das
Re ualmin«deliat. med god Pas
nsing »Ernst Corn« modnes bek let
teligt fördert Aar: Klwer og Mars
qror kan bcvnde bsdfe her ensd sde
flefte Siedet-.
»Ah-: Eloverleaf Cosapperative
Creamew« her i Elm Tale eics
nie-it asf Dort-Te og sbelvlje for »Vin
teriat" for April 33 Centsx for
Mvj 29 EG. pr. Bank-.
Lspdnrkssde Fast-me med gehe Vog
ninger kan ensdnu kpbeä her for fra
40—·60 Dollars pr. Akte. Sau
visdt vi Tun se bewdeligj billigere end
sde fleste andre Steden hvor Land osg
For-hold er somtrent som bei-. Grun
den til at Priseme Her ikke er ste
get iom andre Siedet ligger vel
tut-sit i, at im aodt Tom ingen over
terizm bot- vcrrct gfort est ioa i at
indtil Tor 3 Aar siden boodk vi tem
melig lau-St til Fern-baue, 10 Mil
eller merk. men Im bar vi kun fra
53 -S Mil til Vomlus Station ved
Zoo Benen. I
Vi hat sdatril Ficke og Præst og
,øn37kede gern-.- om Dunste, kithens
Ide Smnflmdet vilde komme her og
jewe. Vi bar itte i Linde at scelge
voze Hjem lhet, men vil gerne være
bchjælpelige smed at finde vasfende
Farmse for mitlige Kybem
For at vi snu ikke ligestmks ickal
VII-e glemte igen vil vi avertere i
-,T-anfkecc.:« for nagen Tid og Te
om wogen vil tage Densyn ocrtst
For mete- Qplysning, ikriv til en
of os unbewegliche vi Skal Frok
dare.
J. J. Jacvbso n. Bowlus, Minn.
H. S» Ha »Jen, Von-lus, Minn.
o. I. AMUNDSEN z- sog Os-«-sgs:g««szs«.«-««
st- Lokslsdgenter for cui-Schau Pscsitic K. R. (·.l;z;try ug l-;-tm«n«s«
Z. R. L1:;d, og ropræsontekok Und-Jus By- Kismpsguiem Lan-L H
hat made dyrkede ognopsiyrkedssFarme til salgi ji«-u Jene Beding-L
see-k. Jst-Uns Erkan- g I «1·’akm«ms". PAALIDEI «’lJ UPLTSNDL
GBP PLUT. sgnv . Don-s etzet dpmg ellok p« weg tak
20.000 Mit-Es Ak ZEDSTE UVLDEWD l sAschTcllEWAN.
73 (- smm Ast-YO- tk des bedstx non-»und i Sassmteshovmn som usi
--.c CPO ak. Arke m- hin-e Ic- leste silkssk H Ude es til Uhr
Kyojendomms 1 Moose Jn- og Zwij Guttat
Ist Prisci- oI Villuu skriv pas sksmlimvisk ellek Engel-L m:
KIILLY . CONIMNFS
Los-s 2, soc-e Jsv cum-ers- oue Jst-, sahq cui-du«
W
'D.Qmms"W-.
’ LMXUAARFT 7 EEWL
Irr- st:-«.;-:;.«-:«:Hlle If Bau-T Bau-g
Eis cis-: Akt-ists- Lwrtii Z« ssi85ksznsk Istjiec sc .1j- tjj Born
man so: vgl ksn den« tii Uns-Fixsij Or Ilie . H wes-. give-«
store- og sma
237 sich-t- kan 40 dont-.
VM Ism. PUBL. soll-I this-. seht-.
- - - 4
Hause cleanmg Time.
carpetbeaters 5,Ioand15c
Mopsticks .. Mc
Bkooms 35t050c
curtaintods sandxoc
Psiutbtushes................ Ioc
shellpapekbolt sc
2lakgepackscardenseeds...·.. 5c
coodlovarake ......... 35c
sATURDAY:
GardenRakesotAoes only 15c
Goocl Hause Brooms, each . 29c
Be s spott, bring her RED BORD cANDY
Blait Racket Storc.
Gubstfeuefm etc
Plan-, Nebr.
Epndagsssfole Kl. 9,15.
Hajsmessegudstietmstc Kl. 10,30 ·
Asftsengudsckjeneste Kl. s.
Alt vil Gud.
Kennard:
Gudstjeneste 1 og Z. Studag i
bver Mawned kvormkddag Kl.1030
llngdomsmøde (paa Engelsf) M
2. vg 4. Smng i hver Melodei-,
Eitermiddag Kl. 2,30.
Sindagsikole hvek Sindaq For
middag Kl. 9,80.
Drum: Gudstjeneste For-mid
daq Kl. 10,30 ftrste og ttedie Sm
dag i hver Mann-d. Sindaqsfkole
hver Sindag Kl. 9,30.
Musik.
For at jin-bekomme de Mc
lzorefpstgslek fta musikintekesfetede
Kunden hat vi fat es i Fotbindelse
med Udgivetne af trifteliq os klas
sifk Music og tilbyder nu fthende
Musikhæftet (Sheet Music) til ped
fsjede Prifet
Des state, hvide Flut Ii fe.
Llf Bäfkop H. A Bist-rieth Okqu
af E Grieg. Dunst oq enqelft
Betst Pris. 25 Ets.
Fadetvor.
Musik as A. Klewr. Danks es en
gele Teka Pris 25 Ets.
Margarktes Vuggcfns.
As ,,.Kongsemnetne«. Henrik Jbs
sen. Musik af E. Grim. Dunst os,
engem Tem. Pkis 25 Cu.
Zwietjentens Sind-s.
As Jst-gen Mee. Musik of Ol
Bull. Taan og engelft Lebst
Pris 25 Ets.
Klasse-siegst
As Jvor Kikkegaard. Mgfik If
Jul OTiicst Ton-T Teka Ptis 25
Eentö.
»so-is Beim-M
i Af Jeppks Ankjckr. Musik af!
Eakx Nielsen Dansk Teka Pri-l
30 Ets. !
Sangs-g for Kikkebr.
Af John Buhle Jndeholdende
firstemmige Sange Cfor Schrau
Alt., Tenok og Bas) til Brus ved
den offentlige Gudstienefte og an
dre kirkeliae Lejlighedet.
Firstcs Del. 60 Oktavsider. Jud
bunden i Papbind. Pris 50k.
Anders Del. 47 Oktavfider. Jud-bun
den E Papbind. Pris 50c.
A III klsos Of
ZEIT MUS
At Ist-Utica
Saat-ed Sang Wurd« bv Geo. W 1
Grotte, D l) Music by Ju. As
Miit-Held Publisheks Prios soc-«
Our prike Boc.
Dan. Lutks Publ. Honfef
Plain Nebr. «
1
Noglc gehe Smaafktifter.
»Den syngende Evangeiäs:««. For
tællinger etf Sanceys Liv. Ved
H.P.Hause:t. 32 Sidec Priö Sc. J
»S.«-1·7Lf." i Hjenm1e:« Jena-Hing
af M. V. O. 24 Bibel-. PMB ä-·
»An :1:J:Z1 Nasmsbnsttu". For-toll
af Hanna Rhiem, Lastetinde ·
Jndim U Zwer. Ptis sc.
»ein-is Ædeliten.« Af Beatrice M
Hart-und Mission-m- 3 Bot-lass
e:«.. Psa Lustit oed Johanns-Bun
emeidt. LI. Sider. Pfiiå Sc.
»V«»7·Ons-MisZions-KEPLer i
Edingburgky ce: T. szsmw
ijrtepscksy i Arg-IF 92 Side:.
Ptis 15 Ets.
»Ur-bedeckte og Kistme As Posm
J. Th. Sud-Um Mr ved
Jndre Mission « Skdetr Pris
20 Ets.
Alle Teks Ssmaaskrifter ti1·ammen
nortofrit tilfcsndt for 50 Ets.
Dan. Luth. Publ. Hin-se
eller
Jerusalems fidste Dage.
med Illustration-n 1
En smust UNW Usdgave i Hei-J
Apistikingsbind msd Gut-days von
Forfide as M. 432 Sider. Püp·
Inn so M.
Dim. Luth. Publ. Hauses
!
L
sennyudgcweass
I
i»
Bctcndtgørelfkkk
Missionsmtde, — Sidnesh Mont.
kxfyoldsst om Gud vil, 28., 29. og
ZU. Juni.
Omfringboende Wen-net indbydes
paa det kærligste. Guds Born: bcd
om en Vækkelfe blandt vort Falk
paa disse Egne; om mere Helliggss
rclse og hellig Samfundslw
Niets Damskov.
Nyt Katalog. I
Tun-a College vg Trinitatis Se-.l
minariums Katalog for 1912—13»
er nu firrdig vg fees frit ved Heu-Il
vcsndelse til
Prof. C, X. Hausen
Blair, Nebr.
-
Cn god Form med So Arke-Z og
Jud-c B1),1:ci11qer, lxsliggcnde rast Ded
vor Kirke og Stole er for Folg aq
Tspsn twcsrtagcs i Eftemarct other
äsrstc Morts nasfte Rat-. Nasrmerej
III-TM vod Johan Jømenspiu N. H
Uitck vaks
f
i
!
For Salgsk i
i
I
i
En Bog om Dann Kocoui.
En smsuk udstyret og illustreret
Pjece om den danike Flsoloni ved
Etandard, Alberta er nylig twft
bog- Ton. Luth. Publ. .Lw117e, Blatt
Ncsbt Den faass frit tillendt umwen
.vc-nd(slse til
J. R. O. M ykthu,
Ztandard, Alta, C.mada.
Et Pat giste Falk cller en asldre
nge eller Enke- kan strebt- saa Plads
ztil god Lon, vod at bcnvende sig til
«11:1Iertc-gmsdc.
J. R. H. Mtsrthu,
Standort-, Alta» Guttat-a
Til Sol-.
Nogle opdyckede Zarme met vesd
lsgoodwech Ort-a. Bedste feste Muld.
ford. Fta 40 Actes op til hele
..ZectionL·-«. Pris fta 810 til 820 pr.
IAcre Om nærmete Oplysning til-;
Tkriv OlfensxStump, l
! Goal-wem Orte-»
»An Studis.«
Al Zlags fotografHk Akbejde nd
ihm-s efter Tjdens nyeste Metosden
Eleganäie Billet-ev —- Rimelige «
Priscr. A. E. Heu-a. i
see-c l
En Beketning am Postpk P. Cl
qundhckgg Liv og Virtsomhed cfj
Pastot J. J. Kildsig vil vcere set-i
dig fra Trykleriet til Aarsmjdet.«
Iris-n blivek 25 Cents i Omllag og
40 Conts indbunden. Da der iklkei
blivet ttycxet stort flere end der bes
stilles, ist-des Bestillinger pag Bogen»
indlendt sagtest muligt.
Lands-gere: MADE :Qg Mul- !
ge Amt-te fasl
ges i Eätnidalc-,«.I.Illink-Tom, M Mi!
, neer for Et. Paul hvor Kløvcr
ozx Majs trink-;- bcsdfh Pris fra
40 M- Tollaris ucsr Acri-. Tanfk !
TM- osiz Prasst E
E fix-.- ncxrnstsrc llndcrretning l
fkkiv til
J. J. Jacølism «
»!«:r
H. A. Haufe-,
Kansas-, zi. s, nimm j
. CROWLL LMBI
: DCEW CO
Fuldstsscidigs o- Icsuswktued l
- Its-I- uf Illi- slsgs Tom-ac- cs Byx
. nsn»-ML-·:1-1t-. K..: og toswnt .
- Die-Um KIND- tllk txcrcwrwr :
: tu Was szesess Pkis
: ILÄIQ III-l
Tit Kousitmqtinem
En ny og fjun-N udstyket Udgave
af den ypperlige Bog »Estet Nied«
er under Forberedislse og vfl fotes
ligge fckkdig til Udfendelfe de sit-sie
Dage i MartQ Bogen trykkeg den
ne Gang med latinske Typer pao
bettete Papik og bliver helt igeni
non cmseligere end xfden tidliqere
Udgave. Prier blivet som tm per
Enkeltekdemplar 80 Cents not-to
ftit J Pariser pqa 10 Ets. eller
met-e 50 Tenn. 20 Ett. ellet det
,·ovet 45 ConsI. plus Mmdelfr.
Daniih Luth. Buhl Gans-,
Blatt-Nebr
Bibel-u i Birne-ei Hund.
MattussEvangeliet udlagt i 186 Smaastyktek til daglig BI
bellasning for Born ved
Pastot E. Asfcheufeldtsduafew
Denne lille Bog er fremkommen som en Fragt af Fokfats
terens Bibellæsning med fine Konfirmandek· Stykkerne er kokte
og affattede i et interessantletsfatteligt Sprog samtidig med, at
de kristeliqe Grundsandhedek fremholdes klatt og med Moor-.
60 Sidek i et tiltalende Omslag med Tegning i Iawetryk.
Pri- 20 Gent-.
Denkst Luth. Publ. Dafe.
Vi oyskcr Dcrcs Ray-Ich
ldkrfw er cis-l os nlkitt magtpaaljggisnttts sit
neige von Uns-er til Dogm- Isvuie vom-lag
»F meu det sman lpvske Dom
bei des-te, Cek mute- l html-leih
Ist l)- Ikkis allen-de- isn of vort- kastss mangr Kunde-r, cjxx iknksji
Mk glaztjks »s. mn DO- vil Miit-IN is-( et two-.
SAA Vl KAN s"l".-U)is’«-PJS«H·Z UVAU Vl llAlk dAlss
sAsZKos.
STYLISH -- DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Wboie Family
sHOE REPAlRlNG.
Naat det qælder drt
guts-In kærc Um ma:
Zda tmfkvaa, a: «.« 1 ts» Aa: bar hemmt-L
Pudsageket med H dunste. raste og eiigelste;
Linien oq staat skembkles nl Texts Ueuests
alle Siedet hen og sind b-.«.Ug!:. Lsk mqu
mod von Isasiagem pag etJnoneu ogx
bietlvek den;1ilmte. Linn m ver aslvganrsi
le, bekendte Firma »
Mart nsen sc Crass, kuner .-.,-en:e:. f
2818 W »in-Av- xkzkkm (
ins-r Ca« Av.vve1iot Postein
—- 144 pss cui-s ist-Abs. —
II Ast i Tkslub is list-satt
Iod Ich M Vesaek og kamt-It i
ssk des Ist-Mo TM bleib-wies l)·« .
vsslisst til U ksttms og essen-« »
vst Ist-sonach luldstisndige l« H
l
P Ist-c syte galt If von- Hist-:
f- kklsek losband-: tat-d flink o
ml seh-Muts
- JOII IcOllUIlI
—
Citi, eng Stute Bank
Nammc ond 850, s· u Amt Bak:!-cnetnn:2
Penxze meines pcm Lthd og »spie.
st.!o:snmget poa Kruge ft: »m- og Wink-.
Plqu nl Lct sen-:- bIU-,Hlke Ins-I
» h Mitl! Mel U. Msitlmskth I.
»I» ---1 iesike Its-»wen- ,
T. Z. Annaan Axt-Siz
1111Y« Uf a TM- Nichan
any gest-s tu strip mul Im Glut-· h
to slip and then come sml see um j
UUNDE lkls Ul« l- NOT lUN
lMl VII
CARTER cAR.
l·’ ik sales By
THE Alchkk liAthAltl-Z,
Mai-. Nslm
DR. c. R. MEAIJ
nennst
Ist-s Is- Uspls Isttslsh
· III
the Blasi- naiional Bin-E
l,". .-- i««1-;,ssx-I·««1«
Ansusfxtlssr kmx tin-u un txt-»Mus« «
» »mka .',: Jnk stiutl lssshmdlfb
s-».
» sewk
, c. A scuth ask-sey
Isl« A llk. N ENle
Tøngnerss
Kulhanåel
sin« kskttsrkolgker til Hut-Just
Hoch ä Nisslson vjl ji«-: den-tust
tote H vielasni)-·t«-res Lage-r us uI
diagn lkyggismuterjsw Hund Kul.
lzriencjkssp Vujkmz Muskjnerj »F
Avlsrulskulxsr
Lands-rasend jnttlsoydes M ut ec
i.erse mino Vgl-« vix Lord siik be
ste-mit mgs mis-« Print-L
Flmk oq Mit Bekundung gu
kamt-»Ja
I
I
I
I
I
I
Ell-as J. Nielsou.
Msrkeosprtsen
H «- . »Es-sit
XIV-RI- "Wintsks. ..... V- RIUIII b Of
- Dorn-II .«.--...·- - 97
Axt-« Obst-L cs
- « ca- svlb net-I - M
lls’-Zk. « . - JI
ts- ..... . . .. . —
Byk . . . ,. — Si
Svh«..... .. 710
Siuckii Leb-ki
stuetpssvcids ist-« Am Im
choikesepflsks.. .. . . .. IS'- 875
L«.-sc......««. ...... .... 7113 7.«0
ritt-Ase
sinds K. Nr.2hsm- ---·——-- l.«« -—Ul
Ums-w N-. s som. —- - - -· hu -1:7
Usvke.vh.d 2 --------- —- .52 · M
spiI———--——---- —- .-7s- II
tin-onus ).... ..... .... . ..... 120—l·10
stude CCMce Umsle -- — — ·- m —!« so
SU« ———————————— 7. 43 — 7 56
Thone Z- Famberg
lockt et lutes-thust t Leise-r sl Il
blas-— lsHNKch FI. 11x YAIZIC o
LIAleNMATTJIUALL INDLÆ y
Nldli est VÄICUHAPPAKATZI.
Uns is W er ZW.
Bl.Alk· Yblibk
JRMES H. PLRTZ
Icll csTAIL full LOAIS AIV
lsspltscc
Axt-»Um5Dampsltihslm--r.«1»id-«-nkst
cis-n klug-Its- Lmik ok Ilumlsunziintcm
Ists-T mllc sUlI. Ich-.
sirivekelivlsltck til siehst-II
hin-« K« i-- Tun-h ri
mpljms Hist-r start Lichtl
kam-Ein 00 sunAvANv
: tin-zu 1«u i HA
EASTUAN IOVAK ZUPDUZQ
h Inkysxsl -«.!- Hing RHI »O
esssxxfs DIIIJflCI(:-’,().
DIE-M «
III-WIT- f
Ins-umw. «
UM, et O· t- : III-I
III fisfipk PAAUUUJCL
OUNÅRD LINE
Lust-kais Las-)
dJOMRTEC fu«-. » List-innen
IIcssIIucs O vollsipsusuk onst-duns
LUslTAIlA. UNBEHle
Islurtjgste Dampskibe j Verden
MMCMCIL AscAIlA. UNDER
uwk ten-mai
cARONlA. cAKsANIL tust-AND
»Es-W JARUII1. two-du« Ullcslh
»Zum-mf most-dick Auuma www-)
III cis-Ists- Hofe-Colos
- MONTRSALQGULSSC TILLONVON
Uni- t-»mms. what-km- Hahn-. w
Modskne qubcLsIme Dsmpslnhz nein-net msck
Ttgdlös Tele tsl os Undetsmshe bisnslen Jst-g
! Mel-s os dstyt specielt neu-le lot den-so
! Kurs-. Iwillcs ue unde- cs usiou toter-selts
esse.
II fcs AIIIU VI Iscvlt tunc
us Inin ltvs III-tun
Mo Ists-dom- lll illa Its-mahl- ss fluu Ism
II an Ist-tu us. meloui m min Is. sein-ahnt
IIIIZ chAIp ITIZAHIIUII co» Leck
s s. must- siuusosui no usw«-s akute-es