Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 21, 1912, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ROXY.
Fortælling its Indian- It
IDWAKD ISCMSTOU
Oversst It B. G.
(F’oktsst.)
sBKROG’l’YVBNl)l-J Ic.tl»l’l’l«’.l«.
Zu Panther.
Jim Mc. Gowon km Rocky Forli, sum ljgc si
(ls,«n Mark Bonmuyn Agitationsrejses lmnlis fzdlt
sig Ins-get nsilclcer IIM Ninusxs Gunst, lplsw ugsma
Fluch ila lmn lmrtis um Mark-; l«’»1-luvelse. lliul Hu
knmmtsn til lZ)«(·«u mul et Luss lztsiisntle til gamlc
Mmlam Takt-sum, l(ltsulet uk alle sladdemostI-p. sum
euilugsaa distsv (l(«t til at katelcisesre Bin-neue nd«
pai- (la(lc11 om des-es For-address Anllggeucluy ug
lnis lvek for at lljirc kun opvejedes as llcncles Lyst
til at fortmlla I Mangel at andre- vlllige Tillmrere
hasldte lnm bit-le Historien ocn Obcsrstens Muclstan(l,
Oberste-us Imlrmnmelsek og Amamlas Hur-ne i
Øremcs pas den lyttendcs «lim, mens lmn kasteth m
Puvu Aslielpravude ind over Gannlhegnet Hnu til
køjcscle den ()pl)«sning, at Bomnnyerue var en rig
tlg Vsslhawrfamllie, san det wu- et l1øjt Tkiu til
chrs for csn fattig Pigcn
»Hm kejstc honrylct hjom Ilan var vis paa,
at Naucy ou slmlcle give sig me-(l det Stamme llun
lmvde altid nosret namljg lmotl luun i Pol-hold til,
livor langt lum wu- horte km Bonatnx Og cla Im
chamy var helt vnslc, sua slculcle Nimcy nolc give
sig til at fislm pktor -"lim. llIm slcultle llclce kna·
ham lige stralcs. me vilsle holde sig tllbage, for
at lnm Runde se, hmrclaa dest var at mate. Hun
mautte gudt kiskp en gnd ’l’j(l. kljm Me.Gow-m »
ilclke den engste Mand, som til sin Sorg 11dfi11(lkst-,
st uetop nam· lmn mener at kurstnn en Icvln(lo,
san lau- lmn Slskt llclce korstauet beendet-.
Jim var liclt tllbngclmldenclss over for Nin-»He
Han sah uclmwrkest gotlt ud i sin nyeste Bumulcls
kjolez lnm lmvde Set hsm lcklke til Byon om Klot
gener-.
ldtet var alt (l«t, at den arme Pyr lcnucle heran
Jia ligeg)·l(lige, balvfomusnuede Mine. Han vllslks
gerne fortaslle, hvad ltmt lmvcle lmrt tilkusl(lig, som
om ilet var lmm eu llgegylclig sag. Neu Pjgisn vat
saa hcs(løm·m(le, at lian cljijcssle med at holds- Tau
lteme Summen
Naney Kirtley var en Blum-it- al« sit-n ameri
kanske Zigøjnermee Den Slnør sig gläer lusnge
til Ru, men flytter kra Sted til Sted, nltid fattig
og tjdt j Konflikt Ined l«0ven. smnlcke Kvinder
krembringek den, og blnnclt dem vms Natiey. Jn.
socn bun etod der den Des-, vat- lnm en kuldendt
Zigøjnerskmshmls l)1«0nning. latet l7nsler. ist
stalckels Iim blev ør i NOT-oder llun mi- wuls
gere end tin-Josuale og den arme stk fandt sig
tllbøjeljg til mecl Taknemmssliqhml Ist sliklcp sol
skin
Dialektik-, da ins-en l.e·j1iglns(l vilcle tin-»Hie- gis-.
nähn-d han
,.Nnney. ksn du ducke denne liersens Mark
Erman som kom her-over og sksbte eig, slen Gang
hatt venclte om ng vilde vnslszeg·l«
»den Alml lmse kor, tt du husker bein. .1jm".
Izu-ekle Nnnezn »Du bar vier-et enl pas lnnn like
eislen 02 du mnntte i Brnmmen onst-. ved slet ke
pnhlilmnslce P()rsemlingelms, for-di du fomtyrrede
bang Medic Og jeg vil Wulde paa, at lmn ililce
glcstnmer mig’» vedblev bun, idet hun Amte-de Sit
tz·l(l(e, Sorte llnnr tjllpnge og atpik sin buttede sage
krem mecl et sejnsijxt Stall, det- gjorde -ij heltl
Tom-M. ,,·Ieg er ellers ilklce en Pige, der sag let
slml blive glemt, et- jeg vel, -lim'l Og lmn er nol-c’
en Pyr, bvetn det kan betele gis at fes fat i", til
køjecle hun, idet lnm rejste eig Stillede nig- op ved
Kaminen, bvor .1im kuncle ge hendee kuldendt
sinuklke Pignk, bendes Umste, unselige Øjne, ben
dee clejlige Ansigtskarve, mnnlclce wide Loser o
hvjde Wendep- allefnnlelaiktigst.
»An-m- er fln due Smulc, Nuncy", mal-te -lim
og lmjede eig frem, bslv vnnvittig nk Ko Hing
otk ls’s)1-tvivlelse. »Je- vilsle have fort-alt dig noget
nzt ins-n hvis clu blivek stand-n ve(l, san vil je
ilclte."
..snek. Jiml Vier nu ingen Nur-, sen-di Bonn
my er san lusti. Hmd er det mit-d hum? Kommt-r
Inn »vor og des-get- miskl Bin-e hun vilde! Heu
et- slclmkst lige san stok en Nak- som klu, siim". 4
»Nei, nn Lam- jeg", Runde Jün, idet lmn rejste
cis-, men blev dok- meende, da ban var vie paa,«
It hnns Nylted vilde ydmyge Nun-y. ,,lIele Hi—J
storien ek, et Mark Bonamy tlcel til et giktes meclj
skomagets Adams Vetter-, os see miser de lvegge
to sk sted til Texas om en Maniede eller t0.«1eg!
bkyeler kais llxemeset 0m’et, vekl du not-, men zeig
vidste nolt at du vilde bryde dig om et du li k
Its-m sa- cont«
Nsncy kam-de sig stolt T
»Ja-Es slml nok vjse jet, om hats komme-r til at
gifte sig med den Tøs plle ikk(k. Puklmr tA«
beu(1ss". Ihm visndtcs sizx om til den hcsje Its-Mc
over Kuminen og løktede est Lamme-it Timäus-For up,
der sitoci omvemlt og tug dennuler et Umignet,
»Es-ern tmk du hats give-r mig dess« nat-do
lum, mons heades store, tot-to Øjno lynede under
de møkko Øjebryn. Dei-pas tog huv km den and-»so
Bude nk Ilyldeu Ist Testament i rieidt Lieder-bind.
»Kat: du lasse skrist, «Iim, km- jog Ican fläm
Men dot er bang Nin-n. I Morgen tidlig kejsok
jog til Laie-sue Du Ser pas mig, .Iim«. Her ket
tecke lnm sjg atter og bevdes møkke skøuhed vat
vjdunäoklig bot-sonde, mous hole Ansigtet »phy
Itss at Nod-.
»Es-ot- hevss lcca Roxy Adcms stsa kot- migf
so paa mig. Jün, og sig, ow jeg er Mo aller ikke.
(
·
Du kommst- ber og sigpk til dig seh-: Naar bar-e
Nancy heiter-, at Bouamy er helt vix-k, san falder
hun straks pas Icmk for mig! som um jeg jkke
imde klare Friste, end jeg kan titslle. Jim Mc.
Gewan, du kam gna Pokkcsr i vold jo før ja hol
lere". Og hnn vssndte sig stolt bot-t«
.lim san, at han vms slnasst at· Mai-km og skynd
te sig bot-t. Bfter nogk1 wede- Afskcsdsmsd gik ban
nd til sin Vogn og kørte hjem Its-n mons ban
kørtcs htsn ad den knndredo Vo·j, stml sm- lmns ij
den stoltss. »mer (1s-,j1ige Icvinde, der stampisde
mM Fmässn pfter ham. tin hsm gle Rpstandig kam
Billcdpt igen og bestandig nmnttes Imn snmmpnljgmk
hode mpd ou Panther, mode-us hxm tnsnkte højt,
snm den Rings Polk holder af At. non-.
..I«’0r(1,dmt, hvis btm ikke m· m Panthmr Bn
risgulnsts Panther. Tat-oder og Rim- og det bele.
P. . . . heller-. s» akkurat li«sum en Pan
ther, Inn-at til at Springcs pna mig ng riw mig i
stttmpets og stylckek. -J0, det ek dot, hnn pr. En
Panth» ug intet endet. New alle Myth lnm m
en dejlig Piga —- Dpn fordsimto Heks".
SYVOGTYVITNDE KAPITEL
Nsnoy i Essen
Famjljm Klrtlcsys euestss Ilost var ude at ploje
MajsmarktstL Dssr mangledcs kuu ein Dags Arl)e«j
de til, km- Markisn lmnde tilsnas, mcu Nancy vilde,
hvad lnm vilde, og gamlie llnb lilev jlcke spændt
for Plan-n, men fil( en Damesmldcl paa. Den gam
le Kono Slcnsldte ud, men Ordningen passe-de Pa
dssren läg-»- saa godt sum Dattel-cu, ldet den gav
lmm rt Paaslmd for at tilbringe Nagen l Ists-mark
ist forjusttrst Land, bestaaskmlc klk tre Vzisrtslmse og
en Skmnagerbutlk
llelsJ Vejon til l3»n·«, ins-us lnm rod up ug mkd
ad Milch-, »von-Liede Nin-cy, lsvillcen Angrelss
plxm lnm slcnlde liegst-. At vlso Roxy sägt-me vjl—
de rimeligvis Iwane overbevise deune »m, at Mark
lmvdex lonct lmndc .«l«jgteslmli. ug smaledes akbryde
Porliindrslscsu
Alt-u Mark vildti rimoljgvis blive vrckd, og Inion
hin-de lmn sua at ltaal)(:. Ilnn var klog noli til at
indse, at lnsis hun vilde tru» Mark ellcsk pag klugen
Munde angrilde lmm, satt wilde det blva umnljgt at
fange hatt-. DprfUr lnssluttekle lnm at gern-ne Ilion
planen til sidst.
Ilssndes flirstp tmle var sit talu med Mark,
og i dcpn Anledning gil( lum like-. efter Middug op
i hans Kontor og sad og verltede paa lmm. Da lmn
vlste sig pag l)ørt:rrskelen, bler lum komm-met
ved at se, sit lmn est Ojelllik veg tillmge, sum om
lnm lisslst vilde have undganet at zuzulcs hen(l(e.
Mark Mde just Dagen kør fasset Udonsvnelse
til at mutte prslsdllie, ug dermed var der ltos
liam vamznsst en Ansvarslølrlse baude over for
Monat-Alter og over for Gad.
Nu angrede det lmm at trat-He Naucy pas Luk
efter sig Hav lxllsts1 ltende Som .,søster Kirtley«.
est-er den Tlds msusgcrlige Jletliodistskik Meu vi
dssre gilt hin-s anligbed jklke. Ihm sorgt-eile sig
og Horde- slg hellt-selig men Mark lod Sig lklcss
beut-ge At alndres misd denheden pas Roka
Pork ved en Lege-Stac-, det var let Dolc. Men at
lnm trusngte sig lud i laws Kontor j l«uzerne, nam
lum liade en splinterny Prasdilietilladulse i sin
l.»mme, en Mission til Texas l lluvedet og et uyt
ng lxssllizxt Troakalmløkte til en Helgcsninde sum
ltoxy Adams i lljertet, det var noget lnklt codes-«
l sjn Ivrjghed kor at komme If med hende var hu)
most-en ukorsksmmet.
Nu kom gamle Bovamy ind. Ilan lod, tin-m
lnm ikke san Pigeu ug gav sig walks til at aktive.
Mein Nsncys b’0rfxpugelighed blesv dog stnlgret ved
dct klygtlge lzljlk, med lnslllcet den gamle hsvde
malt llende. Hun las-de ogsaa Musrke til Mulcs
Porlegenbed Nu svarede hin hande lcuu med kor
te, halv trodsige Euctavelsesord
llu liun sun. sit lutu intckt upnnatstlce ved sitt
Vunliglmsi. litssluttmlp lntn sit fsirsoxzts sum en Mut
Monds-. llnu gin« sjq til at lule tsfter Sjt Lamms-—
tosrklns(lss. Mesn du m Dame kun lim· eisu bonum-,
sum bljver det tidt nødvendigt at tago de Wen-st
lpeljggcmle Sag-Er op kot- at komme til det, der er
pag Bunds-u
Name-)- tmk birgt dist Lommetørlcluscles op, sum
Mark lmvde giwst lsemlis i est lxspgssjstNt Øjelilik
«l(c««slesr du (leti'" sagdes hun. »l)(et ksu w-—
re, Dis ilclccs lutslcisr ils-t. Fulli glssnnnms sua let dei
nes Vesnnpr pag Landes« ng Unst- uu clette Testa
mtsntse mHl mig alle Vegue". Amt san paa Mut-k
Ansixt, at Topfan virkede, og buu var lylik·slig.«
He nu, hak- jeg ikke act-an ksaet dittte het- med
mig", sitkkdss lum, Mist lnm kinlcetlie Ursignkstsst »p.
»I)et vildp jejk ilcke mit-ts- tur mange Denke-T Og
lnm huldt det op og san pas (ls.-t. »Nat» Polk sank
kcsk »m. st De sksl giftes tot-d trog-Ah tun ved de
ilcke sk, at jog htt- fuaet dem-e ltønne Tingest i
min Lommos Gør do vels"
.,Marlc«, est-de tut Oberst Royalty-, sosm hindr
lmrt tilgtnssltlnsligt til nt guckte-. sag-sm- samtnen
lman .,Tag distte med dig over til lkysliivereu«;
li» ralkte lmn hsm est Papst-. »le du syst-ge f0r."
at der bliver ordentligt ført ind. Det baute-r ikke
Den unst- Bonamy skymlte sig as steck »Ta-; dig
Tid til det og kas det ordentlig gjortsp ruhte den
gumlcs Akte-r hum. ;
Mark havcle vondt sig om imZd Faden-IV keid
of Vrede mx Rlcam Mem den gamle talto san-alte
txt-st, smm om Jst var en smkdeles vigtig Kot-ret
uihik, lum lind bam besagt-ge
Den uns-e has-de glet lagen Tvivl om, at Pa
deren bavde en Zustanlw mal at sonds hatt-. bort,
wen bsn »u- su glatt vod at shppe nd st sin kor
tvivleclq stillst-g moä den uhykgelige Nsvoy ps
den ene side og den uhyggelige slægtning pas
den sinds-in at han hellere løb den Risiko at lade
sjn Pader spxirge Pigen ud.
Hnn kunde jkke 11dfinde, hvad Fadprens Hen
sigt nu-, men hkm vidste, at al den Oplztsnjnktz
Nsmcy kunde give-, nok skulde blin- pillet nd og
vendt.
Da lian kom til Byskrjverens Kontur og nah
nssdo der omhyggelig samtnenkoldede Papst-, fandt
hem det til sin Porbavselse bot-te. Han forstod nu,
at han Not var Islskven sendt vitsk km Konten-L
km- at tmn skuldcs Hive harte Sag 1nsngis. Nauezs
Wu- dsstc Han gjukdtk Skriveren pn vrøvlet Und
slcyldning, kurdi han havde bragt det tommp Pa
pir, men han drog on gnnstig slutning af, hvad
bang Pader havde gjort
Dsst var kmsakteristisk for den nsldres 13()nam·V.
At him aldrig tnlte straks. Han kradscde nogle
kaa Linier med Pennen for at Akaka al mulig
Mjstmike nd nk Vidnets sind· Dekpaa MEande
hms mpd nogsle almindelige Bemærkninger »in
hksndiss Faden- ng hans Indflydplso pag Rucky Pol-Ic,
fort-satte med noglp meget dristige Smjgrerieh som
smngtis Pfg-nimmst fortri11ligt, saa at hun alvors
ligt tmgyndte at tipnke paa, om hnn ikke, hvis hun
nn jkkcs fik kat i Minnen, sknlde gest-e et Popsøg
poa at faa Puder-on.
Sei-i fil( den ginan Sag-sonst- h(-n(l(- sitt l Hang
mpil nt falls Am Mark; filc fxirst et ng san et an
det at vicle om sønnens Opførselz lo mal limde
over- liencles Pikfighisrl merl et hier-ge Signetssh tug
liels1 Tislpn limnlsss Pmst lO ed Mmslcs l«’r-0mli(s(l.
fik lieu-le til et form-He, lnsonlan lnm fil( Testa
ment-ist« lcisl hisncle for-helle en lang Historie om
alle sinc- ’l’1-inmfer, bifaldt lieniles Rejis »ver- Me
Gownn, fil( bende til at prale ak alle de Kunst-m
linn lzrugte for at fange sine Beundxsere, fil( lidt
ektpis lidt en Bersstning nd af hende om limsclcss
Grunds- til at forlange Testamentet ak· Mark »,iz
end-regem ved alileles at Slutte sig til hendes Si
de af sagen, en Indrøtnmelse uk hendes Hensigt
mecl at lmmme til Byen
Nu has-ch- hgn givet Fislcen en tilstraskkelig
lang Linn og month at clet var bedst at hale iml
eftssr Ema Men medens liendes velhebagelige Por
fnsngeliglied endnu vat- nkorstyrret af denne Hen
Sigt, gjorde lian et fokgirsves Porstg paa at faa fat
i Testenmsntet og Ursignetct.
..Ns-,j, Ili-. ----- ils-»j, III-. —n(«j, th l;()tmin»v",
nahte Pigen Hun trivlede ilcke et Ojelililc 0m,
at lnm let kunde viere lige san klog, som sagkø
reisen. Diet slculde lnm nol( Vise harrt.
»An. jeg vilde bat-e have Dem at drille Mark
me(l,·’ sagtlis lkcinam)·. »P0r jeg vil nu have min
egen Vej med hem, ser De nolc.«
Men Pigen vat- slet ikke sikker paa, at Oberst
Bonnmys Munde ogsaa var hendes Munde-.
llun stali sagerne i Lommen igen og gav
Sau Lommen et lille Stag, Som om hun vilde Zige
»l-a(l ham tage dem, hvis lian kancsp
Denne lille stumme Forestilling umlgilic ilikis
sagkørerens Opmterksomhecl Han indsaa Huaiiløs
lieden ak at korsøge pna at faa kat j sagerne, men
blut: »l)e ved nok, livacl De gest-, ikke sandt?«
Men nu begyndte ban forsigtig at liale Linen
ind. Han udspnrgte Nancy met-e strengt og satte
bendes Opkørsel i et mindre godt l«ys. Han sam
lcscle forslcellige Punkte-r samtnen ug orclnede (len1,j
sua de saa Slemine u(I. Naney lilev irritewt og
nmgtede, hvnd hun kør has-de sagt. su- udpegex
di- Ragkøtsisisen med et over-legent smil Modsigel
sm. Det var furgivves, at Nancy blev rasende-.
Ragføkeren var rulig, jn endogsaa venlig. llan
ønskede kun at hjkislpe liende nd If et nbestemt
Hviiuskeligt og vanierende Tilfiplde, som lian syn
«t(-s at mene, at dei- venteqle bende.
For første Gang i sit Liv tin-de hun ikke give
Hin Vnsde Luft. Hun liavde It gøre med en Mand,
(le bverlten lirml Sig om hendes Kolcetteri eller
frygtede las-titles VI·e(le, sotn var lieiule »wes-legen
i Dygtiglnxsl og i Kund-Skan llendcss Stulthed
»i; Purfsiimxplighed var waret, men lmn havtle in
xisn Magst til et list-me Pretten eller Vislied for-,
M klei- virlmlig var now-n Uket at hast-ne. Ilnn fis-l
tis Sig liagtet »F linnscht alle Vegi«ie. sagst-freiw
filc hendes Orcl til sit mene nogcst Hanslick sinds-L
end bvad hun lau-de ment.
I llnn vat- ikke mrsget mnhzsgzxolig for at tnlp
sandbed. ins-n Oberst Bund-»z- Hk (l(«t. nde ist han
»anng- noket obs-flika til at se Inl. sum om hnn
hin-de vix-rot en stin- 144211913 vod sit giws Ordpnp
on enden Mening end den ()Iirindolige. Til sjdst
miste hun Sig for at gas i rasende Fortvivlse own
Nssdorlaget Hendess Kind-N- glddtsdkk nxx nun le
imsherne samtnen
; »Det bester da ikke,« Satz-de Obersten »Hm
samt Mark vil silclcisist snart Wiss-(- lukr igcstk »k
bc is him tspniitst Amt megtf pxm Dom som Uf- la
d sr til, san xil hxm s. »sc- hie-schämt hvis De m- gnu
«-t mens han uns horte. De Sizng, at Imn holder
nk Dem, og det mener jeg ogsaa, men De mna blot
ilcke sige et eon Gang og et ander lidt often Sid
It(«d."
: Kmst as dcst faste, qennemtnpngpndp Blik km
Hdtsn gamle Mands gma Qui-, Sank lmn tilbagks i
Noli-n for atter at Sonnemgna en sinds og sjkplss
oprivende spørgsmaulsproces endnu Skakpere end·
disn koregacende· Nedoklag er tusinde Gangel
wiss-re kor den som er vant til at meer og Naney
mi- nu rasende-. Hnn Inn-Mo have Luft pat- en ellek
finden kortvivlet Munde-. ellek dei.
»Ob«-It Bonamy" , raubte bun og kejstes sigl
Hnn sss nd som en Vulkan, det- ek ved at bryde
nd. »Es-nistet bliver De ved at spørge og spørgef
De gøk mig tsabelig og knar mig til at 1yve, nam
jeg ikke viL Gut til II ....... , sigek zog Dem, med
Der-es kokbsndede spørgen mig Dit og spørgen
mjg Dat. Jeg vil gere, Dom jeg lyster, og isqu
hvad jeg vil. se, om jeg ilcke gøk det for P . . .«.
»Ja, det vjlcle jeg da ogsaa", 10 Oberster-.
,,Uvis jeg nn- sua MU, som De, sag vilde jeg gøko
alt, hvad jeg havde Lyst t.il". Ljdt efter tjlkøjeds
han halvls»,it: »selv om jeg skulde i Kasehutteu
for det. l)j.—:-;(« smaating ak Marks et- jo rjgtig go—
de til at begynde en Proees med imod Mark, hvis
han ikke gifter sjg med Dem, og det tror jeg un
il(k(-, lum gøtn Meer saa er clek jo alle de andre,
sum De bar fasset Precmtek af, lacl os Se. Me. Go
wan ng Jmcksim og Latnbkin og Billings og dem
alle san-Impu. Der vilcle Nin-. foxsfærdeljg slemt for
Dein, hvis der skulclks hlive l)evjst, at De var for
lovet med saa mange paa Heu Gang; det er merk-,
end Lesen tilla(.ler. De nscl jo n0k, at der er en
l-0v, som fordyder at vnsre forlovet med sag mangs
pag en Gang. Lutl us un se, limi- mange det var
lige pas en Gang-, De Ning Mc.siowan, det var
men, ug «1ackson er to. og —«.
»N« genu- »ipxx min Ve,j"". »Habt-) Nane·v. »skam,
mn ·j(»«.- jklcp mit-. JNL lnzvslcssr mig jkke um I Sag
!·cs!·(st-;ial—: Jeg er m. clesks kan passe mig geht«
.,-li1, det- ms Hex sikkns 1)Aa," sag-de Oberst-Fa
»Im-. Do vil ilclce Wute lustigen-. Mark bliver ked
af det, naar —"
Mesu Nnney sm- uilss as Des-eu, griedenrle at
Arrigheck
Obersten gil( et«ter hende. Han vilde ljgs
sigo hemle esn Ting til, sag-do han. Hun stand
scsdes og han saa ufravenclf paa hende med Sim
frygtelige graa Øjnsy mens bau spurgten
,,Ragde De, eller sagde De ikke, at Majok La
thers var hos Dem den Akten, da De dansede meck
Mark?"
»Na spørger De- igen, og jeg vil ikke svare
paa, hvad De spørger merk-, det siger jeg Dem
De lmn spørge til Dommedag", raubte Naney.
»De mag heller-e svare paa det. Husk paa,
jeg ved det »so anstimmen De bar jo selv kor
tult mjg det!« sag-de Obersten.
..Ne«j, De ved iklce," sagde Naney. »Jeg vil
skke fort-We Dem, om Lathers var der eller ej.
De vil lpmse trnskke mjg np med Dei-es SpøkgeL
Do kan spwsge til Dommedag".
»Ya1- Lathers i Dei-es Hjem den Akten, Do
dansedss med March De siger det, men jeg ved
iklce, um clet passer eller ej. De Siger ikke altid
ens. Det er vist ikke sandt —".
»Jeg siger Dem, at det er sandt«, raubte Nan
ez-. «1)(- gamle — gamle —".
»N« livad, sig det dog kent 11(l,« sagde Ober
sten, »der lim- De lmdst Ak· Jeg er en gammel—«.
Jlen Naucy tog sig i det og beholdt Title-n
hos sig selv. Hun var- lmnge Hun vidste ikks
selv livorfor.
,,-J(«g wilde give Dem et godt Raud«, ASCII
Zimman »Im-n der er lige meget, hvad der blivot
at« 1·)(-m. lnsis De snadan tagek paa Ve«j. Jeg trot
slet ikke, at Mark dansede med Dem.«
»Nun, det trok De ikke. De kan gaa lige be
og spørge Majok Lathers ad. Prøvede han kanslkc
jkke pag at faa Mark til at lade viere at M
merl mig? Han skal nok fort-Elle Dem det helel"
n(llii-o"(l Naney.
»Au, det er lige det, jeg gerne vilde viele, on
Lathers var der eller ikke. Nu bar De Sagt miß
(1c-t".
,,Ne,j, jeg bar ikke«.
,.-l.«-i. livordan kuncle Luther-s kortielle mig, It
Jlaislc dansede med Dem, og hvorclan kunde has
prøve paa at fan liam til at lade were lwis law
ikke var der-? Men jeg vil nu ikke kortælle LI
tlimss dc«t", tilføjecle lian halvt til sig seh-, ,,kot
jeg vil il(ke, at De skal komme i Pnrlegenliec Do
ved ju, at lum er LandsfogesL »g- Landstgded
s:1«tter j» Pollc fast· Hvis jeg slmlde fortsvllo
hem. at De Var i Byen nn. —- —« Men De sagsle at
lum vms cler den Affen gjmsde De ilclce?"
«-·
«
»Ju: vil ikkcs snaklm more mml Dem", sag-do
Naney. »De- vil faa mig til at kortmlle merk-, end
jcssz scilv wil. inmd min Villie med Der-es evigo
spørgenl Ak steck motl Dom, gnmlo —«.
Als-n Nnney slnttede ikke swtningen Bonmny
lmvslo ijst bonde san bange, at hun krygtede sl
Rings l’l·vkk(-. hvis hun sagde et Orcl were 08
lmn var næsten kvalt ak Ærgrelse og sindsbevæs
gehe-· Js
Obekst Bonamy var nu i det mindstp sicher
Iwk sit Nsmrxv ilclce vilde hetm Sijx til du« Inn
lmnilssugml llxms nbpstomfss Antydningxw lmwle
fromlnsagt en forkspnlelijx Angst i hendps in·i(lpn
»kle- Rjnsl som alleredp var knet nnd nf d(«t fu«-ste
Jlige Krydsforhør. lnm hinde vimset 11nclssrlm8tpt.
jllcslrs Linsnmskinssript wns htsnslo nbssgisilscsliut og
hnn var iklw sildcms pxm nndph end at X1;4.j«1- La
tlieks, naar ban kik at vide. bvok mutig-es linn Inn-de
vimspt foklovcsf mpd kma Gen Gang, Vild(s Htsmlss Po
litipt lmn at erregte-re hpnde, og san stmd lmn l
Pape for at blivo korliørt ak en del PM( Ragfmssiro
02 Oberst-Its ogz san blive snt i Pmngspl
Unn Lil( rasende tillmge til an l(jrtl(-·vs.
Mssn hole honrles stridbarhecl ven- dæmmot up og
voncltp nn tllbnge snm en Plod ak BEI.f(-rlied mock
hpnde Salv· Rad kuldstipndig havdo Angførmsen
kokknskdet herab-. at hun endogssa var bange for
at take til Sit Sidste Middol til It lupan- sigx It
beseiqu Ray-. Roxy kundig maaslko ogsaa bovots
over hande, kordi lmn var den baldige klun lus
cle tavs Sadlen pas Bob og M tile op ad Bak
ken. Da lmn lmm der-oh knyttodc nun anven ok
Itknede med, at hnn nol( en Gang schilde. kein-no
igen oik kortælle den elevdige BM Mel-, Iotn
skuldes kaa bondp til at bade Mark Bonn-Inst
Wo ,