Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 14, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vi spare del Underskud, Tom en
Øwncvms Løn montte blive. Men
nogon vilde sige: saa tjener vi ikke
uogcst paa Studenternes Most Nei
det lau not være, men jeg tror hel
ler :lke, vi skal tjene paa den Vi
maa som saa mange andre Kitte
samsund ikunne dkive Stole uden
paa den Fortjenefte, fom der mulisgs
vis smaatte kunde blive. Desuden
er det en Gnade for mig, hvorledes
man i disse idyre deer skulde Bunde
tienc Penge paa Kosten til den
Pris, der bercgnes for den i Plain
Men har man ,,«Boak-ding Chika
saa ved «Sjudenterne, at de faar,.
hvad de betaler for, og Kosten bli
vcr Tom de jelv bestimmten og vi
Man-r Lwnomcn til og for et mercs
verntxxiugisfuldt Arbeij
SlIkesdcsns jcg til-e tror Paa den
Sag om Lkononk, saa tror jeg, atl
Forflagct angaaiende forud711lzsl1«i«bess
rot Lærerløn cr udmcrrkct. List vils
sclvfolqelig tage nagen Tid at faul
del inwer Vort Taakaldte Liguingssis
System er ikke nagst LigningssSy
stem.
Der Ord, der maaskc bebst udtryt-.
ker vor-: System, er ,,«Ll—:sjerimcnt«.
Man can da ji«-te iige, at dene, at lyvert
konsfirmerct Misdlcm as vor Kittel
bsr yde 50 Cents til kalofaöseni
aarlig for-di idenne that Tau mangel
Udgiftcr, og der finde-J et faa ftortI
Antal towfirmcrcde, at dot er Bis-f
ning. t
Det er da vel ikle Ligtiing, all
en Man-d med Faniilic, der paa en
Fortjcnestc af 8250 om Tagen vg;
yder le mrlig til Tlllcnigljedens
Fiasko, skal hetale Ist til Stoletassj
sen, medens en For-weh der ejer jin
Fami, vaer ZUWUU og set-trotz
Slouu i Bauten aarlig betaler slgs
eller maafke so cller si, sont mange
saa velftillcde Former-c ask i vor·
stirkey at hatt tun ydcr sl til Sto-«
lekasscnY Er det Ligning? !
Du svarer nei. Za, men dct cr
den QigninkL vi har, og fom man»
hat ftrcsvet saa unlmiudelig nieset
um« Mcu vil nogcu jige: zian da
ikte crtyvcit toniirmeret Mcdlem des
talc ZU Cents aakligt Jo, jeg tror
dei; men mange tror ilke paa sdcn
Lignmg, og de betaler Me- Vi hat«
Menigheder paa over hundre bis?
sdragydende Neblenmieh lwis Uds «
gift site er nær saa store fom Ute
nigheders paa ZU Mcdlcmmer i de
stecke Bot-n For Etscmpel vor Me
nigshcd i Mitinmsvoliis, «l)vorfko,:lltens«
steiler er udmndret til »ersten alle
Egnc of de zorenedc Etatek, vore«
chmc i Aar er 8142.—l(). Det tut-«
de unsre paa Lskeiiigheden iom hat«
en san-du« Etat, oni der er nageni
i dkkx sm. daxiike seit-ke. Vi vitde«
langt heilt-te give bis-sc Penge til
Stolcfaszsen end til Bycusz Masse
Meer Byen frasoer dem. Vor-e Von-«
net-, der reist-r nd til de nye w
lonim tager ikkc Fratzen-ne med
sin. .;a-.1r De reitst-, Von-d ja itlc
kan forloiigcis. Its-Juden hat vi i
Vvenre mangc andre eitdsoqiim not
iaa Him- lldgiftcst Zlvorvoqniiiwgc
for cxi Faiiiilie, du« besagt-r siiclcik
bei-over sig let til Bild-NO nar
li,3. Im slmr ni Hitle tgl kalt-Je
og 7ngc Landsmasnd der for vor
Menåqhist Vedkommendc andmgcr
ca. 3150 aarlig, altfammen lldgifs
ter, 7oin Menighcheisne Paa Landct
Tom Wozu-l slct itfis sonder atmet
til. Man bot der-for vogte sig for
at tale om Ligninkp før man iaar
virfislig ngiiing Jnsdtasgter og
Ydeemie staat alt tagcs med i Be
tragtning for at faa en virkelig
Agnim
Essen yvao er newed at get-es
Knn ui faa noget bedre end den Haa
kaldte Ligningf Ja, jeg tror det.
Kiefer-ander eller Zioledirekvionen
bar allen-de peAet poa noget i en
anden k)ietning. Der bar tegnes fast
Sulsikribtioin on for at hole Sko
lcs7en1e11 Lan sblive lagt vort Rock
saa levende psaa Djerte sont vel
must-It, faa her en vol Mittel-Mond
knldes af Samfundet til at reer
usdelnkkende i Stolefagens Interes
se, tale Sagen, sholde optysende Fo
redrag, We at vække Kcekkigshed
for Sagen on saa fast tegnet SUP
Tribtion Men det kostet Penge og
en Mands Tid. Ja, godt og vel,
bsvad Pengene angaar wivler jeg
ikkc enc, at som den rette Man-d vcels
ges, kaa vil »der komme saa mange
Gange mere ind til Stolekassen
end tid1-igeke, at det vil langt mere
end Mike de ekstra Udgjfter i
Iorbindelfe mcd denne MandsLøn
Og you-d denne Monds Tisd angetan
saa er hans Tid vel anvendt vod i
Jesu Navn og til hans Ære at tale
Skolesiagem
ch skulde sit-Te- at vi havde en
lignende Reifeprwit for baade vor
insdre og ydrc Tisiisfiom Dg saa bør
man ogfaa apbcide iaaledes for en
Sag, at man ifkc Dazu-r at fkade
en anden Tit u mit ier nsdveni
digt at take imod Hedningemisfioi
suen for at faa Fsolk til at yde Pensj
ge til vor indrc Mission og Ilole-,
lassen. Der or vist ingen Fare fop
at nogen giver for meget til nagen«
links-ich men .snarere for lisdt til dem«
alle. .
Akkgqaensde Kranken af Stole-l
Fasien i Foeljold til at tage ellers
itle tage Pengene as indeisfiotts«
fassen til at ststte Ell Horn ogi
Brot-san dsjskoletz da iynes jeg, at
zeoemanidens Stilling er den eneste
rigtige· At Stolen er en Mission
vil ingen nægte, mcn at Pengene
til den Sag ital tages nd fm in-!
dre Missionskasfen som enihver ded«
er oprettet for at ibenynde on ftøtte
ny Virkionrheder, synes mig er usfatss
teligt. Sau Xnnde man fo lige san-l
vel fortange, at ,,Daniteren«s Uniz
·dersku"d, vm den char et »in-adant,j
daskles of Missionskaisiem da »Don-Z
stets-n« ansbenlntrt ever en sior eg
nod Mis« kon, en Misiiimn der naaq
langt slere Mennester end namnte
Stole i Lieblikket Lad tun disiez
Stole-r fremdeles iaa Støtte, men.
lad es den endelig ilke taqe Pennesd
ne at noqen anden Kasse end den«
der er optisttet for »den Zag, on?
lud oiI ilke forlanne vort Fell til at;
aive til vor indre TllliZiEOU ug inn;
lmaeiter beuge Pennene til Stole-»
innen og nnrre dem. ;
Man vil vide, at under al Fonnz
af Negering baude i Landdislrilter,,
Wien Etat on de Forenede Stifter:
er dette ikke alene forlsndt, men«
endugiaa straibart at tane af et,
Fund for noget andet Brust, end-«
lJvaJd Navnet lyder nan. :l1lisii«
Eleletnszsen er i jtadiq llnderbaluns
re, lwasd ital vi zwee? Ja, jeg,
indrønnner, at det er ilemt, at det
var leitete on sbchageligere at goa«
til Lilisjsiionslagien og hente Wen-gez
ne til at dirlke Underbalancen nie-M
ensd at møde op med den, men nmtn
tiener nn en Gang ikle noget ved
ikle at være Erlig. Ja, men irrt«
Ilarstnødet bestem-nei- det, sont fer·
er stet, saa er det da ærligt, og san
er det en qod Sfcelp for Skolekasksss
ien· Ja, del kund-e jo not inne-J saa:«
men fast, man har Mission-stunde
Menikrheden bestem-mer at til-tage
Oifer til indre Mis’7ioii,- imnme Mes
ninslxsd lmr ndet alt, den kan on vil
sur Herren: :’ln"«i.1t til Zinleianemi
san kal denne illensinilied altian ille
lnnne nde alene til indre MisJ innen
inen en Tini af dens Psenge ital nun
til Eknlciaziem noqet sum ielviel.«1e-;
lin mange, der ille rintig sehner
nied, end-on nmentinn Ved ein. Nei-;
lad Elelesaneih insdre :I.Ii·i«:sskionen.«
Sedninneniist-knien on vort Barm
iijertigltedirsnrlnjde blive inaledessp
Hennnnd for vor Von, Taåe sog
Einmale, at sicerliglnsden Tor Al
nor Orten-der i vere Diener for diss
Ce fture Tin,1, sna toimner Benge
ne Elaa il’te tuldt dand naa en
Sag for at hjælpe en nnd-en, der
er i støkre ROD: men lud os- elite
alle de Segel-, Herren i Rande hak
-givet os. Saa tout-mer Penqene
snol
. Hvad sher er skwvet csr «a-rii,1 used
leolen i Blair for Ofe, og Grun
disn dertjl er, at vi naspspc fan mag
zte at saa et virkcsliqt »Fall«-ge« an
dre Sie-der end i Blair. Dcrfor san
folvfølgcljg Luer Collcge, Elk
Horn oq Brot-san Stola-ne alljqu
udwe et vekfignet Arbeij To«n«(
«secondart·) schwle
Da sum ,,»’eoondary schools« vi«l
ovennwvnte Sckolcr blive »Foeders«
for CsollegesAfdelingcn i Vliain
bvasd de absolut bør verre. Om
sdcstte naas, tkwad Gud fomnde os.
da maafkc en Gang ind i Fremtis
»den vor Stole kcm blive ot Univer
sitc-t, »Eva vi scslv kundc uddanne
vore Oel-gen Tandlwger, Jurister
oft-.
Man-we disfe Linier tjcnc Stole
sagens Fremme iblandt os, faa er
Henfigten naaet.
Med venlig Hiler
N, Haufen,
2211—28th Ave. Sa» Minneapolis,
Minn.
l
Den heim Kritik-Historie.
Astanon DysonHague.
Oversat fra «TIhe Fundasmentals«.
Vol l.
Ved Chr-. Fucci
(FOrtsat-)
Anti Supeknaturaliftet."«)
For det tredie hat Bevægelsens
(det1moderctezk·ritiks) ledetrdeMænd,
vccret Mæn«d, med en stærk Modvil
lie msod det Osvetnaturlige. Bette
or ikko en overdwvcn Ausstand
Oet er sinwelt en Kendsgerning,
sum vi sstraks skal visit Nogle af
sde Mem-d, som Fhave vævet de
most fremtrwdcsndc Ledere i den
høkere Kritik Bevægelse i Tyfkland
og Holland, Ihar met-et Mænd, sont
ikfe Olmndc time-n Trn paa Bbbrlenss
Guid, ellcr nagen Tro slyverken paa
Nødvcsndiskjhpdcsm ellcr Mulizyhcdcn
nf m Versonlizy overnaturliq Im
bsvxiliaritth. Te Mcrnd, sum hak- Jas
nsl Tttsvmgelstsns Resij hvis Et·j’u,
den mindre sen-die og mindre fix-d
flydolsesksjga sture Majoritch fu«
hnr vasch di- Mccnd spxu hat saht-is
Fmst De Ilrtitlmz sum de andre bat
uddcslt, har vcrret fasrlgc Modsmkp
derc af dct miraknløh rnsd Und-is
ret.
VI man dog ikke misforstam ni
afostjrr bestesmt disn Tmtke, at alle
hoch-c Krititcre var eller er Anti
Zmusmatnsrnalisten Ecke sau. Ton
onHei-·t«-ameri«fan«5ke Stole iindcs
Tltsttcr i sin-(l Raskfrr man-ge amor
lige tromde Hmd vi iigcsr, fom ui
stmfss Tkal "se, cr, at sue ledmdc
Hunden sont shar lebet og idrenct
LWasgclsrm dis, der laka Tom-im
Tom de ander udlsrcdtc -—« var slwri
n- i Vorm-L
Zaa hat den højrre Kritik-Z «e
vasgcl e ikke fulgt jin jaude og op
rindrl lige cdcnsigh at undcrspgc
Ein-isten for at jtadfasste Troen, 031
for m «l)jaslpe sde troeude tik at fur
siaa den-is Skønshcd og til at vasrdi
fastte de Omstændigshcden san hcrui
gcr fascnmen mcd de enkolte Bøgers
OWNEle og sauledes til more
fuldstasndigt at forstaa Bibelenk
ch, den har ikke. Uden Ewig-J
maal har den der ikke. Den ex Ne
uen ledet dort derfra, lwuedfägelig
paa Grund aj dct karaktcriftifke
ved de Mænd, Ihvis Tygtigiheo og
Kraft har aivet Ovcwægt til de
rcs prattelscn Ton er bleven jam
fældig med et kritijk System, som
er grau-bist paa Dom-todt og An
taqclfm hvis Heusigt er at defæmpe
den nedawedc Tour-i; og du-. hat«
under-out Ospkicrdclscy Form DIE-til
og Jud-hold, ausbenlmrt jlke fkr at
staidfasske Efriftcrues Trouardigs
heb og Psckalideligsl)cd, og m Lte er
»Im-von af de Foriattcrc, de augiven
nusu sur i De jlcsste Tälfasldie a: stasbe
rllcicitw ul den-c- Ægtlwd, fxr at
»Im-: Lskksdfjgclser m owns Tvivl
am Nrch Autoritct
Bemrqelfeno kaindclfc.
LXWIU var da do MEDI, du«- zlsksss
njngcr Zur Immer den Haku-ran
Tusker-e kritisie- Zfolcss Lastscrwi Op
sattelfer2
ist vil ist-spare dcxtc Zwi- zumal
Um fort ska tunligt
Tot or Mc let m sigkh ZWZU der
vat- dcn Eksrstc saafaldlc non-reim
ftifexp cui-r Haar Verm-geilen segynds
stu. Mut den er paa inzwn .!Icasadc
;1wdcrnc, Illmindcligt talt Iser den
spmstJerct qcnncsm trc fwrc Stadien
; l. TM franst’«l)ollmtd·kc,
T Z. der mite,
J :3. dct l11«it«rsk-mu«eritanEte.
I J jin Oprindelic var den stritikss
chsvæaclkis frasnsksbollmpdff m sspiss
fulatiu hsvis ifke skeptift To OPDfats
Zwist-n der nu er antagcsn sont Ihm
fvcsde over enihvcr Tvivl as den
Jeuropasiske og de bristisksamcsrikanfkis
.-Swler asf sden Ihøjere Kritik, Tyncss
fsrit at være bleven heumdodc til
af Carlsmd i l«521 i haus- Værk
om Etriftmts Cansonz oq af An
dreas PLUTUS-, ien Belgifl lærd,
Iiom offcittliwjordc en Fortlaring
til Josua Bog 1571, og af m ro
mcrisc katolft Prasst vod Norm Pen
rere ellver Peterius i shanss WTostomas
tifke Teolvgi Min (5l Cap. i).
Misn ide« minder-ni- ihøjere Kritik ihar
egcntliig sjiit Udfpring has Zpinsossm
den ratiotmliftiske, Ehellsanidsfe Fixs
«)Supernatural·rster kalt-cis Falk
Tom hat Tro spaa det sternaturlige.
J en Forstawd er alle Kristne altsaa
Supernatumliftser. C. F.
ssosf. J Gans Tractatus Theologiæs
Politikus« (Ca«p. 7—8) 14370, træi
der Zpsinosa aabent frem og bekæmi
iper den overloverede T-i.dsangwclse
;og :I.Ikofc-:s Forfattcrskusb as de fern
«Mo7(-«11ogor, og lnsnsfører deres Ou
rindech til Essra ellcr en ellser an
don Teuerc Enmlson
Spinosa vat«»«-egciktl-ig Hoyedkils
den til »den modern-e Wjere Kritik;
og i England stillede den brickiske
Filosof Hobbis «s·i-g vcd shans Side.
Hain gik dybere ewd Sspinosa og
var en shøjttalende Angrisber af Nod
vensdyigsheden og Muligbeden af en
personlig Aabewbaring, og nægoede
,«ogfa-a Moses-N Forfamrfkckb til Mo
Esobøgerne Faa Aar senere spaapesj
gebe en franisk Latole Prcest vedj
Navn Richard Simon fra DiSPtch
den antagne forskelslige Skrsivemaas
de, sont Vbdnkslbyrd om fovskesllige
Fovfsattcre’«,) si Gans shisstortsfe Kri
tik af M gamle Tcstomentc ,,Et
cpofegørendc Værk«,
Sau var der on owden Oollæns
der ved Navn Clericus (e11cr Lc
Clem, sont i 1683 gjordc jig til
Tals-»Und for cnsdnu mere radifa’le
Opfattekjen sog jorcslog et præstes
ligt Forfattevskab sog et fra det ba
Ewlonsisfc Fanchvfkmbs Trid —-—— til de
de 5 MoEebøgSn
Use-r er «Iagt, at merken-E- er Den
første Witikey som frcutssattc Ban
ken, at sirkstus og l)a115:ll«r-sJ-ftle Luni
ifke til Vekdcn sur at lære den Jst
disk-e Kritik, og at dct er kun at
Denn-, at deres vaog Uildc væke i
Our-missionerle med statteljers
ne paa deres Tid.
J 17532 fort-flog en Franskmand,
on Medic-such fischt sont Fritcenker
«in for at føre et lastcfuldt Liv, ved
Mann Aftruc for for-sie Gang den
i M Jehoviftifke og Elol):stiiskes del
te »Hm-wese, og aobnedc en ny LEra
(Br«igg-3 Oigher Exiticism of the
Pentatencb page »i)
Aftruc 5agde, at Brugcn us de
to Name Seh-am sog Elsoijism Disco
at Bogen (de 5 Mosebøgch var
sammt-nicht m· forskcllisze Dsokwmens
ter. CDM Tausc. at den Helligs
aand anvender to Ord,. eller et her
og et endet der, eller begge rilsams
men, fom han vil, sxjnes atdrig at
vcrre gaact osp for den l)øjere.cdritik.)
Hans Værk kaldtes »Form:idn’mger
med Henfyn til de oprindelige Op
tegnelser i l. Most-how og blev
ndgwct i Bryssel
Astmc san kaldes Fader til Do
knmontsTesoriOxL Hatt must-od, at
der er chor af ikfe mindre end ti
esse-r tolv forskellige Optegnelser i
t. Music-bog. Hatt formkgtede dens
middmnnwliae Autoriirt og betrag
tcsde »den Tom vanfirct vod unnttige
(sscxttaz11slkcr, Morden og :Ukosd"7igels
for cdirksåfcslden page MU. Gen
msm ihaintresdsitrdstyve Aar die-v
Llftmcsz Tcsnri nlwchrfet Ton wisc
Ratiokmlistsmcs shaudc ondnu ikke nd
viklet W, san Legenust var Cndnn
ish- anredt til at nmdmac Zuqdnnthssj
Inn-on kllcr Jorden til at ttmdtaqe"
; Easduh Meng.
l
Noglc Ika Sumaskrifter.
»Don Timgonsdc Evmigeliit«. For
tælliugkr as Sonfeyg Liv. Ved
HPHMW 32 Eider. Pris Sc.
,,Solskin i AiennnetC Fortasiiing
of M· v. D. 21 Zidvc Priso ic.
»Um indiii Lkanulmstru«. Fortalt
of Hanna Hil) :,n Lærerinde
Indien 21 Eidetk Eriis tsc.
»Am-ts- Ædscliltsn.« As Beatrice M.
Hat-band, Missionær i Sydindi
en. Paa Danks ved Johann-Minu
etrfeldt. Li. Biber-. Pris. Sc.
»Nordens-Misiionssilonfprmcen i
Esdingburgsh« ved T. Løgstrup,
Soamspræst i NyboraspvsL Siden
Pris 15 Ets.
,,Arbejdekne og Kirken«. Af Paftor
J. Th. Sadolim Sekretær ved
Jndre Mission. -i-13ider.Pi-is
20 Ets.
Alle feis Smwikriftcsr tiliammen
vortosfrit tilicndt for 50 Ets.
Dan. Luth. Publ. Hause
,,Thisbitcrcn Elias«
asf F. W. Krummacsher.
Alf derive yppcrlige Vog, ssom en
Tidlang bar værct ist-folgt forelisgs
ger nu en m) Folkeuddgave i brimt
somponeret Bind med Guid-tust til
sden overordencklsig billig-e Pris af
81.20.
Bogen er paa 640 ftore Sisder
med klare gotifke Typer.
Dan. Luth. Publ. Haufe
«) Vel i sde 5 Muse-bogen
C. F.
k The Rapicl Sprayen Z
sPICIELT TILBIJD Ell
»DÄNMRENS« Ists-.
Denve praktiske lille »Sprsyek«
som knn gøke stor Nytte i ev
mindre Prugthave kan ku- Ism
men med en Aar-ganz at »Dan
skeren« for hvad Apparates-. Clem
koster i Handelsn, neeng 85.00.
De Seoder Bestillingen og Belis
bet til os, vi sender Dem Bis-det,
og Apparatet sendes Dem direk
te per Bxpress kra Fabrikken j
Sammng Pa. De betaler Por
sendelsen ved blodtagelseu Pak
ken vejer 9 Fund.
DÄlell LUTIIBRAN PUBL. IIOUSIL
mai-J Naht-.
P.S. Dette Tilbud gaklder suvel gamle som nye Holdere.
·W.
En ny danfkmmerikanfk Bog
Sommer i Adiro«ndack Bjcrgene
Näetthe:;1;c;:hieien.
135 Sider i Wust Omskag 75 Ets. Jn,db. 81.00.
Bestiuinger modtages af
DÄNISII LUTIIBRÄN PUBLlsIIINC IIOUSLZ
sum NEM.
PBMTB sAMLING
tk
Kristeligt Folkebjbliotelc
Pokeligger nn komle og kippdig til lesendelse.
Dis-one samling bestaak ak tre fortrjnlige kristelige ngek
indbundet i smukt Helshirtingsbing med GIIIdtryk. Bis-gerne
et- som følgen
l. Godet: Bibelske Rtndiek II. 233 sidek.
2. Bunyam Den hellige Krig· 334 sider.
Z. Bunyam Lov og Naade. 287 sider.
samlingspkjs 81.50 plus Porto 20 Gent-.
Bukelt Kind 65 Gent-.
DAMSE LUMERAN PUBLISIIINC Ums-,
Zum, Mut
Ä NBW MARRIAGE OBRTIPlCATL
To meet an ever increasing Jemand for s certikiostc thst
sum be readily preserved and ypt fnmish an nppropriste nnd
arti-tin setting for the chnrchly ans-St. we now offer our new
l«’01«l.)lNG MARRIAGE PERTlFlCAPE NO. 304.
This certificath is printed with an eanigite bot-dei- de
Sign of fluml wreath and wedding bellst in 6 colors on ex
ceptionaily tough brintol Dom-d that is capøhle Of folding with
out brcsakixisk Wheu opened the cerxisicstss tue-saure 779111L9
mein-s. They are executesd in the finest Chrmnrslithognphy
Buch kolded in an oisnamental kein-Hop- Uf extra sum-;
quality.
l«’rices:——single copy 15 Cts. 1 IMZ 8120, 100 copies OF
net postpaid
DAN LUTH PUBL. HOUSE
Risik, Naht-.
W
»
l.)ampskibsbilletter
L.
«
nie-d
cunardliniens storohurtiseskibo
BLAUQ d Elklä
Y;
I
Ssclges Af ;
DANISII LUTII. PBUL IIOIYSIL k
W