Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 14, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r —
«DAssIII-ss«
— n .
TIIB ONLY SBUI -wEEKI-Y
DANISH NEWSPAPER
-««,.-«-H"slisbod in U. S. A.
Cz» It is owed by
.1’hs «---«M Dust-h Ins-.
Chmh«
sod I. V-,»shlishsd by
Dsnbh Publ. Eos-A
-,
A
«
Lat. -!
Blatt-, seht-.
L
» «
sLCC 4c0
Iangkeren
W
A Blait,Ncbr., Frcdag den U. Juni 1912.
« « DANSKZUN ) «
er der eneste danske Blsd Z
Amerika, der udgssk
TO GANGE OM UGBN
odgivet sk
Dsnjsh Luth. Publ.
Malt-, Nod-.
Provevummek sende
kkjt psa F·)rlskzzzss.s.8
Haus«
« 21. Aarg. «
dringende findeg drckbte i
der-es Zeuge
Eis gusestg Unmut
En Familie of « Mcdlcmmcr og to
F
Foreløbig intct Spur af
Forbtyderem
Villrscm Ja» 1sI. Simi. Ltth
«.I.Iken:»."·icr er j Nat Euan Ums-ist H
bonI-J Zeuge i Inst-W B. MONEY
Die-m i dcnne Vu. Te M .1l.c Nun-;
mer-. drasbt mcd un Lt"·o, km den-II
Hokus-or Zur Im Emgtcligt sauste-«
roth ca Ikt Ums-w nur nutzigt ar;
ginckchc to Zinsa.11)i·usrr, der zur
· Boer !w—ss.lk’u.s1«c-:s. To drale var:
»’x-07-.-.-s ."« Ists-nun og tun-I csnfmu
Asrcsis srm Born - Lusmmn «11
.’l«m-1, SarferkKe sks Uhr-L Ninus -7
Ihr-« .«.1 Poni HL Alard on In ENan
Äms :·.1k· der E Veso-g sama Zuz
lsmxv il-: Ihr-i w- Mne Etillixx
Mr M- Aar-.
zsorvmdcuen owns-jedes- Wt, da
en Vetfont i Moores »Und-Element
App« gik til Moores Hjcm for at
finde nd, Zwad der var Grunde-n til,
at dcgme ikke vkste fig i sin Fortset
ning. To »C1erk«en san-de Dem-no
Tflqaseda Gardinerne rullcde ned»
for Vindueme og han ingen Men
nefker saa deromkring, underrcttedh
han Rai-verne, og med dekes Ojælpl
ins-d Xan ind i Hufei. Der vifte sisg
sfasa der grufomme Zynk Te døde
sandte-z paa een Undtagclse nær i(
der-es Senge i najurlkg fovmde -tkl
läng, og fsr man saa Ostrme med
kmcste Hoveder on «det blodigk Zen
qettj, anede man intet for-fett En
blodckq ØFe med Haar og Oft-me
materie ma, mbenbart T"»rai)5111ids
lot. ämdtvs i cst VasrcsN omsnspsaxx
Mr. oq Mrss. Moor-«- fandtcs «i
ovn Jena« og Zengeklasdeme uaa
dem var Mc forsmrwt J on audeu
Sen-a sandtes to as Tnsnzusmy st
skeren i m trcdics »Es-»O oq den Una
sto Tretm i m mindre Sen-a for Tiq
Mir J innen as Zaum-m- var Zeuge
klasderxte Forsmrrvt « Ztilfingisrs
Vigemsc fandgcss i et Vasrelse i en
ander: Tol as dufet Em: asf dem
bar M warkcsr as at Imn var vaagnet,
for Nimrod pim luan III-ten oq at
but- bar-de kasmprx for Livkt
Nun-;- Tmmsdic or csn af do mpr
sbcmsnwläususditifulda sont Baum-:
Strandimmm i Iowa Hsar hast med·
at geris. Ist et absolut imst Espar, ,
Tom fcm berottiqcs noqen Arrest, oJT
Mauglen of ist muliat Motiv mer
at Antoriteterne staat aldelcs modi
vilde og forlmnca Ton oneste mulisk
gis »mus« er Finmsrmærkcr Paa;
Mien« I
Mir Amor-, M- oor i-: tksomst·
Medicsm of den preisbntcsrianisp wir-;
ke, tog fin Familie til en Vomcfestz
i Kirkeu i Aftess og da de ais bit-m
dorirm inlgtc Zkiliinaerslsigorne
mcsd dem
Mvore var en veiaatht oa Vcsi !
sinnend-(- Forretnimsmand i Milli- !
Eica. m kmn iorestod des-Juden enI
Branche- aOf John Tem- Vlmo Con
i Nod Oak ·-—— Familien var chi,
send- ai manqo i made Conncilk
Viniis on Onmsim, inmr »Um-tum
aen om den-Z Drob bar vakt itor
Sensation.
«Lmaha-B—lodene af 12. ds. mol-«
der om boadie «hmd der or gfort for"
at kommt- poa Spur eftet War-deren,
og alle tasnkelige Gran-de til Mis
qerniscmen er ovewcjedc oki drsftes
de: nicn hoc-de Blodshunde og alt
andet hat shidsvil væwt forqæves.
To For-W Wd Vlvdhunsdts bot
ledt til Vesiarenen avf Nodaway Ri
vcr, oa man bar tacht Hutrdene over
vcm den modiscitte Sidse ctf Mode-m
men milelangt lanas Finden hat de
inwt Spott Immet stirbt M filtr:
man fis sowie-set din, at Morderen
dar uniW Byens Gwder og er
slygtet gemiem en Tcl Zwv til
Moden. Efter alle de Visdnesbyrd,
man yar hørt om Fainilimszovl)old,
Chaos Udandsen at masatte værc Gal
maudizs Bært I Perloner hat vasret
arrestercde, meu er atter løslsadt.
»Qm«ail)a Bee« gør omnærklfoms
paa, at Morde-: af disse otte Montie
sker hat en for-underng Lighed med
fire andre M·ot-dl)m1idlinger, der er
sbegaaet det sidste Aar —- to i Unn
sas, ern i Colorado og sen i Jll.
J alle Tilsfælsde or der brugt vres
sentlig sum-me DrabsmsiddeL all-e i
Hufet er dræsbd og de er drælst mens
de lkm sog sou. J inng as diöse Til
fasldc er Tllkorsdewn eller Morderne
bleven hin-Om- cller Name-due
JDen republikanske Nominatiom
—
, Tagwdcue gasv i Tirsdags følsl
Hjende Lmsrsigt over Eituatjomsm
Techgaxw insfmtmsdc for Takt og
sit-se ,,contcftcd« 201
iTikføjede af Nationaltmniteen fras-4
»AlaM2a — . M l
Arkansas « « ’«- - « M;
Florida UT
Georgia - — 28 ’
Jndsfana « » 12·
T-:15a1mnen indrømnæt Takt 2933
Dklcgater instruerede for Nsoo
!
?
sevelt og isßkc ,,contes’te"d« »l
Jn-fn·1wrede for Laffoklettse fin- T
gen constosts BG
Fnstruewde for Cnmmins (in- s
gen contestI 10·
Uikpstrucrede Telegujer 1661
»Gott-wirks« 170
Nødvensdjgt til Nominntion 540.
Stillinqen Wer, fom vii før «har.
fact, at lldMDVt likmcr i de uinstrues «
wde chegackcsrs »So-and. Selv osmY
:ka«tionas1wmitcen Lilie-»der Tasst ol-!
le de 170 ondnu uaifgfortc »Gem
nsfts«, oil sbcm kun fcm 155 Zuw
1ner. Lasakwr of LnFollcttes og Cum
mins Etwumisr iil Roofvvcltsi, vil
Zum foa UT- :’l-lt"«ac1 Iiyvflken som
Helft sosf dem vil beljksve sbcn ismod«
Im as de Itinftruewdie Johanner
Ztcsmmer for at opnaa NonmmtiMH
l
Ucquiortc fuldeAnkachlmatcsr lsiTRi
s
-
J
I
Droebt ved Flsvning ;
L:T.1:)1:1.,llon, ll. Ilan s Blum-is
lulsslcll Our axzcr l Lag linkle los
Lin-. Lsi var Tisjtnuixr L. L:1. »Oui«
Maul-l ils U. E. Jlmlc Oq Julle
U. Wolli- ru prakwsichicl zlyver l«
Wust-m Vrsoluussxs Employ, Deichs;
lcuuasnctse Lig du«-:- irwn km tin-T
M- rllunwno as del-ed tlmjle Ma
slnccn Ulyllm lud-traf under csn ask
limcrnmcu fi«1-x-j!«rovm Provele s
»Um uns-O en lerlsuplaih sont wiin
dopalslomcniet lmodis destill.
Tcr blau sit-als now-unt en nn
lstasr ,,Board« til at licmsunne uml
Tcuii ;’lar!ag, iucu Oel cl· rinnt-lut,
at den virlclige Klar-sag lildrcg ml
vlisoc ken—dt. Falde fiele faa pluidscs
llg og lwcnteh saa di- to mødte den-s
Død udcn at ver-re i Stlmid til at
gørc dct allerringste for at a«fvæ1·ge
deu. Syo af Hast-end zlyvere var
lyllmdt Titlfluersne men dc tun jkle
fortlarc det flets.
Aviawr Weltjlh, lwig Ojem er her
i Byen, havde i flcrc Tage dem-Jn
ftretet med Aeroplanet Alle stigsi
departemcntets Fovdringer var smødt
spaa cen neu-, en Opjtlglring 2000
Fod i 10 Minutter smed en ngt
avf 460 Puwd. Wrifh vi-dfte, at Ma
sljilmn var i Ida-lud til at bestaa Pris
ven, for den havde beslaaet den i
Mu- Q, unlder Owille Wrtglhts
Ledellis fir den sen-MS af Stad, sog
W var Ibbeven titsasaslmodia over
flere wisWe M.
»Jet; vkl tfotetagie den Opsljgning
i »An-ten eller vlde Gran-den ljsvorfor,«
W han« da Ihm bede M
redellsernse « Jeg er trcet asf Narre
streget« - tllfsjede W Im Miimits
Der fensere sag-de «l)an, at han var fast
dig. Løjnoanst Hazclhurit fulgtc
Wellh i Mastian og indtog en
Passagers Ums-. Aevoplanen be
gyndte at flysve -stadig til en Hiøjde
af 200 Fad; da lod Welfh Dis-ice
reren nedenunder forftaa, at nu var
han færdig tisl den egentlig Opftigi
n·m-g. Da denne first-de stagse sin Be
gytrdelse, bøjede Aluminumthtgeks
ne ovad, san de næsten mødtes over
Momer og Mwstinen faldt kor1
sagst til Jorden med nævnte Udi
fiald.
Løjmant Hazechuvst er den tredii
Osfficer, der er omfonnnen i Aeroi
plmrfald» Løjtwanst Ohr-ums Esels
rjdgc mødtc Tsøden i en Masbine
sont faldt med ham og Okviuli
Wrigsht vcd Fort Myer, Ba» i Sept
WH, og Løjtnunt G. E. M. Nell
fsandt Ein Tød ved et Fald met
on ask Llrmcmsz Fslyvmmskiner ch
Esan Antoniu, Tex» ä Fior.
M
suttkmational :Iiet. Paris-, ZU
:."c’aj Tau Usonfereucen for intcr
national Ret, Der i die-sc Tag Vol
du Mode im, olvv der i Gast as
lagt Veretninger om iuterngtional
Voldgiftisoastt Vidtske drøftede
man Zpørgcsmoalct om trrriitorialt
Zuwandc og om Nimmt-ring. End
vbdesre Vluv der aflagt Veretttins
om Espømsnmalct angaaewde en in
ternational Negulering af Zamsærdi
scen paa Londeveje.
Dampfkibsnotttfet .
»C. F. Tietgon« er affejlet fm
Ghristimriansd med 179 Passaqu
og ventes til New York den M ds
Vil attcr afjcjle derfra den 27. ds.
oq oscntciz da bisl Ghriftiiankand den
7. Juli·
United States« vil askle fm
Cl)rjst.·imisand den II. ds. ug Denn-is
da til New York »den LI. dis.
Liscar den «.lexdi-11«, ankka til
New York den H. DI» vil asseilc
diswfm den LU. d« im Denn-»r- Du til
Emnsdinavien den sitt Juni.
POLlTICs AGAUC
Uzy u wtew
This sont-ists Hliuulil not l«- u
is«i-t«·ip-i«t in Imlitiisnl q««l-iiiins.k.
Tut it is will-in Ists-Haus tin-! lin
Inum nistxliiiitling Humtinip »l«
tlus clnzs shoulsl tin-l tsssicsunulslss
li-·-·«itins-nt in its pas-Inst liucsinxx
tlic Norm-kind-stnsssr pisisjsiis ist
»t- osliscstiisn ·H-nI-. usisy »Hu-« is
Hiiil mul writtpn nliissli liml lust
t·«1· Ists-Du lislt mit. sinn- it ««l)«
serv-IS to emhittois the munt- «i«
men,
l«’i»· ist-Hain ist-owns wlii(·l1 to
mo Hist-m »und mul Millioan unil
Wlliisll l stuf« tu «i««u k)i-ii-.-il-«l·x',
Mit l·I-lit«s«. I liest-tsn·itli Nil-mit
mit-flim- linuzlikilI emsnnuniisnt:«n.
li()1sicis.(. (s.t«rt;ticily, tlmt non-- »i«
your Ismislmss will nimm-l Hut-it
Subsoription on the gmnnsl thut
tluzv pay- t«»i· « l)u«isli long-ists
not um« that prints km ocmsimml
Englisli articl(-. I glmll Hub-»v
or to present my »Im-wiss xiitli
siklf-m)ntr»l. sml in a spirit ol«
Mira-sag
Wlicstlsisis. m- nscisntly statt-fl,
Takt will go klown in Histcuzv as
one ok the groutth sttstomm of
our oountry, kenn-ins to tm s·-s-n,
und will lakgely depend, I tunc-»v,
on the- nnm tlmt Mit-M Zahl his
tory. An nnimpassionod qui-ta
tok wilLloolc twioe and yet find
nothiug about Takt which will
waknmt the epitlnst of gis-sat. ssxs
oepting always merk- plizssipal
matten
As l see it, Roosevelt ist not
Iimpiy s politiosl kommst-, or
s Z »
i ».
· »
un amhitions damages-ne, with
Napuleonic tendencies towards
selkaggrandizemeut. He is the
k·31)1-(-sentiitive ot« un Era, just
as much as was president Jack
«s»n. in his da3".——-Now, l men
tion Jacksuu advisecll«y, since we
all Waer love a Insect-dont
Jsokson is the preoedent for
Boot-welk
Andreas Jackson was a man
ok remarkahle personal qualities.
jNot much ol« a student, he. But
«a bot-n thter, a leader ot« men,
ok downright honesty and integ
i·it·v. lle was kin- the people as
Lag-Einst the aristomsatie hauteur
Eos his time, the which was per
jsonificd in such men as Achan
·(.«thoun, IIaz-11(I, etc. «In Juck
«.q»u’s electjon", says one histo
1-iim, «th(- So—oalled aristooraoy
was ovcsrthrown. and democrmzy
hour-(- antl Hin-ph- mme int» how
iistc Of this ncsw sum-s- in public
;1ii«s- Jacksun was thi- iihaL His
;(-h-(-ti«u marked n- Ist-isoltiti0n.«
;——AI-8’0, let- mcs qnutcs a pas-sagt
»t"-s«m (·«lh»nu. in msthsr that we
;ma»v hin-(- the fis-w »t" the ari
;:st0(«tsnts. «««I’(,-»phs du not under
istkmki lilimsty »i· IIIS,ji)t-it.ips. This
iwill »t« « mnjurity is the will »i«
»Hei mthhn ngtsssssiw der-mem
»koy Is meompumjm with uhertx
thsmusxtsimy is lox"(«lljnsk---tlth" is
.sitI(-onsist(311t with tun- lil)(31-t)·."
«——’1’his snkelf may he called pkstc
Zty hut stukk. Calhouh talks of
klihprty quite in the set-se of the
(·0nstit.ntion, as miderstood by
the nistet-tara All men are cre
Zatksd Nilus — all mou, that is.
tu sitz-, who sit the thus- uf the
adoptism uf the wustitntion wer-o
knie- tue-n, and whu happenecl to
have a skin ok a certain nahst-«
Very good! 111 the ahuvc quotaJ
·ti»« from (.·iilh»ms the vie-w okJ
thes sit-ist«»(«s«;tt.s js statemele statJ
od. l«il)(«t-t.»v has not-hing tu ch)
with the majority, the kahl-h-!
Nun-, Mir Votu-. Takt is a st)rtl’
M Isc--jn(«;n-1mtiun »t« thi- »M»
««X(h«ui(s" han«-sur The spitz-linksl
ein« sunuswhnf iliffisnsnt now. hutj
th« spirjt is qnitts this sinnt-. -li«(«k—««;
su« antl Runscsnslt un- hhsnfhs inlz
los-ing- sur ih« jun-Hm whhsh
ist«-ins for inu- (h-mu(-y-ist.hs Hin
tsrtmusut umhsr thss t-·-puhli(«im
fis-Tus. (·«lh«nu. thi- gis-sitt Milli
ih·r. wiss xsiulpnllss lusnt tin pro-H
»Mit-U micl nzohiphling this Mes-!
zip-« nnd Hhsw »Es-Um this non-!
sit-r tu h;n·i- isnsst ;«lx".«mi.iszz·s nfj
educafhm nnd Hist-. this shnw fu«
’bo kept in jgnomnms nnd wusch-ins
Thus. inchsiscL the mujokity Shoulds
always remain u kahl-h-. I
lh·« «-(tl«·utt«!s Hi tho- Ist-IMM
must of tits(k(-ssit»v hin-(- uu jin-.
purtimt tusiusing un the- jssmss an
ist«- ehkk Wilh ssctnisnthsn um«-s
untlmsstnucting innl insiuht Thssns
is mithin-.r in th» sisimw «t Unqu
»Hu-sont thnt this nxsssnigss mind,
Nimmt Ums-» The-« wh»x« hinkt-T
sntsh hnt huniss schont it. us Takt
is pssntns t« (t««.' Thts judkxts is
esmpuwcsksssit t« this- Anzssmp for.
(«s-«te-1«I)t. This Ist-»ph- «l-st)llltt--s
lzs must. hin-(- th·- right tu unst n
tsshshzx ititsstsxsstiscsning just-»He
This is t.h(- lccsmilL
1 will sit-m- fisnnkly that l
(hm’t- sm- hnw Ruusssnskt Hm con
sttsms his will-known (1(-s-lmsn
timn under tm («h-(-.nmstanc«e to
hi- n csnndiclxstp tms ist-—n»minat.i0n,
us implyinix misrely tu tlnsms con
sequtvich tot-um« Hut ht- hkts ihnus
it. IICI lmows what h(- is ahmm
Wo access-t- him ns a header- in n
now em. But this thing of spot
ing Rot-intuiter against him Shmthl
unt hp indnlgcsd in with tno much
considenoe, Since a cgndhs may
(Oontinued on page 4.)
Horden rundt
Den L. international: xiongreszs
til Behandiling as Zpørgzsmaawt um
Quotegier Luftjcjladis er den Bd.
Mai bleveno aasbnet i Um-.
.
Tet teologijke Zum-fund 1 Ekans
Djnavien Our i Binsen asiwldt Aarss
Insøde i :corrt«ø«p«jng, Even-is Mo
»det var Møgt af txsäz Zeugs-rede
i thifrmliens Hovedstaa Forste
Prasmje for Planersne til en Hoveds
thad for Te fortsnde austmlske Ztater
er tilde-it en Amersikanet Prwmikn
Her spaa 1750 Pund Sterling. An
fden Prcemie paa 75U Psund Zwer
Hing tilfaldt Firmen Eliel Saaris
nen sj Heliingjops «
I If s .
! General Boole LMOILv LU.
iMaj Ljeulægirne yar i Ganz til
1et General Boole der nolig vlev
opexetur for Estæ1.«skeo Ruder-egoi
.sou wnfmteredesz Det, at Betændelscn
It Øjet dar bredx Zig, og at der nu
Her aivorlig zake for, at Gem- Tal-Zu
ist«-at mijte Zyuez «- "—s--»s
» ««...s: ssssszt . I
I Tyjk .L-oct·out· zm Hannosver mel
jdekz at Arvejdsgiverne i Wie-mun
«-du«stri«en hat vedtaget sat udelufke
jun put. asf Avbejsderne, og Arbejideri
Lne bereite-r yar erklæret almsindelig
:S«trit"e. Alt dir-beide -i Metalvares
.bmnol)en er derfor nu (Zu. Maj)
ssvansdfet.
Graskcrnc paa RhodoL-. Berlin
28. Maj. Til »Verl. Tag-abl« rele
grasfeves fra Rom: En Deputatison
fm (85ræker-ne paa Rhode-Z vil an
komme sbisrtil (ti1 Num) for at mkke
Roger-tilgen for Lensz Befrielse Ug»
udtaie Onsfet mu, at den ikke igon.
msaa fosmsme under tyrkisf Herre
dømnm
.--..--·
.
Fra Heiland RoykjaviL 28. Maj
Pasn ist Vælgsermøde shor i Gaar
insdtsogcsis dot curstcn tsnswnmigt at
ncsdlwgqe Protest mod jmlnnnopsw
lset og at rcsms on Ospforidxrisig til
Altshinkust out nl qunkwtuge For
mtndskfaurn Vg upsasttc For-h.11td«lin
gerne um scusdrinzmms i Rorfats
nirmcsfome
chngcsuliasusn tmst as a: ro
gere UmcftanrmopeL d. Juni. J
et Ton-main fm Tom-tun mddus Mo
as Enltmi Illmusd Sond, Turmk
suxmnun i Persim, or missfnrnmjvt
knro -:.: Fritz-tm, m n: Jan Mdis
Ichlwggc og licgive Equ :jl Ein Fa
der i Odcssfa, Russland, Zwisc- tmn
im- blisu sholdt täisbngc mud Mam-.
.
Fltyuur og Psas"nk1cs«« drwa Männ
ntelou. Fruufrjq l«. Juni, Qszn as
de Idede kend«te Asvjiatiwm III-»unpr
lin«,1, «!«,1 on Jngusniør Wd Navn
Amme-L der fløj jusmnusn tin-d han«
sont Postqu blev i Moor dmht
psasa Ztedet vcsd at fsalde 300 Fad.
krinnnsisrljnq prkmcdc en m) Mono
Ulnn »Man Fuss EUZATFEHVU spinnt
vsoldfomt oq del-you f«1ldo.
.
OvorsnmusmclW i Ungarn. Im
nmnqe Etödor i Ungarn mseldosz um
Pet«i11ø111111«1s«-VJ Illksmsisa Nasdma
or fleu- Hun- fmrstsodp smmncsn J
Szislsawsiotnlyn, Szuszrmcn oa Ma
ws Vassnrtcsly i Siebenturqcn shar
Overssvømmuslferne anrettot THE-ach
til smsmme Millisoncr Arn-nein Tra
«fil«kcsn sm« manasc Steder asfsbrsndt
Monm- :I.)«’«snnessker ftknsl were out-kom
ne.
.
Rein««-d-«Flvvming. Wien, 10. Ju
-.n«i Kwpflyvneiusgen frsa BEevlin tisl
Wien Ibewynsdte i Ganr Fosvmiddaig,
og Prifen chlev vundet -af Hoilsmutb
Hirsh- Dysker, der havde mesd fis
«Løjtusant i den tysfe Arm-e Schnel
jler, som Passagier. Hatt fløj de 330
":."’ il i dsirette Lin-je i 395 Minutter
Zeller feks Timer og 35 Minutter.
FHirvh, der er gsodst kiendt i Amerika
ljom AutomotbilkørcL har, siden yan
tvlev leiatjker, fejrer i alle zwile
innnger aif sttydning.
I Muiai Hafisd for-Inder Fez. Fes.
IMarokkm 8. Juni. Ledfaget af den
T«franske Minitfter, Regnsault, og en
isiærk Eikorte Oegav Sulvan Msulsai
JHafisd Isig i Gaar paa Vej til RaskaI
’iworjra Ihatt antagclig reist-r til
Sinn-Brig Da than kørste gennem de
ifdlkewmmc Gwder i Hin Hovedftad,
"ft)i-rrede Msarokkancmc udfordvende
gen-nein Vinduernse i deres Hufe.
Den franike Guvernør, Geneial
«Lnanley, ledfagede Zultanen Nle
ivorten »-· if EYP
Osibraltarsbesøg Gibt-Utah Izu
nj. Premiermsinistcr Asquidh, første
Admiralttctsilovd Churcyjll og Vi
ceudniiral Prinsd Luni-H af Butten
derg, fom ksom hertil 1 Torssdags
pgsq gn« Jnifpcsktiousrche reiste
tilvagc til England i Gam- efter
et fort Besøg i Tangicr. J msilis
Iasre dir-wie asnfcr man devte Besøg
qf den størfte WEIBER da Jesus-tr
ningen i Wibrajtars zæstnsing er
for ljlle. Man nor, at den vil bli
oe forsmsrfct nie-d LWU Mand.
Lord zifwhener og andre Generalcr
dar alt-Eh værct inwd at have en
l«ill-e Vescgtning i bin-Walten Te tke
dringende inlspicertd Dokkerne, Ma
gasinerne og Klipspcszorterna
Fra Peviisew J et Telegram til
St. Petemborg Telcgmsmbnrscau
Inoddcler Easlar tsdsTanmn Jndhols
der af sde Fdrdrinqcr, Tdsin Imn snar
stiller til den perssisfc Regt-ring· Hatt
forlangcr Judialdclfen af en Kon
fksrcncc, famntensat af :)iepra«sentan
tei· for Hoffet, Mini"steriet, Hæren
og ZLamme-Docnhovedcme: dan skul
afljolsdcs i Sultanwbasd og ffwl for
"nnndjo um, hundede du« fan findes
tsn Ildncj as dvt nnnusrcnde Use-m
anldc Fordriimerno Mino ansier
miet- anlar rdiDnnLIU nie-d at rnks
fis »in-In nnsd tschi-un nmn nun-rin
ne- Inntscsinnstsrdns disk-iman
.
VicgraitinitgissIllnkte i Eis-anim.
Linden Piiiiisdw osxiiwsd disis JTJ i
et Viograsitinixisis i Bist html, M Var
twt iiildt niscd Ti:i«iicic.
Tisamst inn- iiidimist i en ridlikics
1««- Viitik oq hinmc fiin Mi II«D»«1«1iiq,
ved tmilkisii Projistriniist nimui·1«1tisiimr
insizillcn Tun m lldgiiiigisn siwircs
diss- vod Cksplosiioiicsii
Tisi- ndslsrød en iryqtelig Paiiik.
Tilifucsrnis bisiimsisfisdis on aiiden Tør
pas-a den Jiid««i-«1ii«ii-n iiiiodiatrcs Eide
im striciicdu fix-m iiiod Dsciu iiiisii
Diøren var l-aa"«ot. Illöæiigdseii presse
-dse niliguvisl sum-a »ber: niaimis lslov
tmodt iivd, hinkt ellisr liiusirdt
80 Meninkser omkoni. En sei-ie
ri- tlkirldina Tiger, at vderligorcs -l af
Dis fumodis Vi« disk-L
TripolissAf firreii Rom, 26. Maj.
Im funk- Tiiiiipcr ,,U«1nms-J«.
dri- niisd W im Eiiiiirnsa ndivsistc sta
liisiiisisc ist« aiifoniiiiseii tisl NMML er
i Hunnen soc-d Summa bleven be
ssudtasf Fortisi·ne, udenat Skudene
dog mai-te Knspiainisn ihsar indbercts
tet Zagen til dien fmnske K-oii«·ul«
der lovcde at give iin Nisieiinngkcds
delelsse deiin
Til Brindisi og Neapel Iiitioms
mer »der stadisg Jtailiienerse, fder er
Ulwift af« Tyrkiet. Regseriiiigen oder
sdsem al umlsig Dickw sda de er bkivti
bede «for ali, idet de er blevenplyw -
dvet for Vor-treffen Fva ale Isidor
strjmmer der Penge og Tikbud Hm
Arbejide til de uiwiste i«d. »