Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 11, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «DANSKZZIN"
«DANIIZIII«
— j« — er det. euostes danske Blsd i
THE ONLY ssULWUEKLY
Amerika. der udgssr
UANISH NBWSPAPBR
J
TO GANGE OM UGEN
E«nhli-«,J-qd its U.s. A. ,
lt ««s, wnsd by udgtvet sk
« The Unit« Juni-h Ins-. « Dsnjsh Luth. Publ. Ema-.
Luth. k-( set-« Blatt-, Naht
imd is puhs«x d by
« Ptsøvenummok sende
Danizh Luth. Px .,. Konto,
frjt pas l«"»1-lang(st«1k
Blatt-. Nebs- W -
i LdzI II — Bank; Neka«deutitspsgilüi ·i49k12.
is 21. Aatg.
Den kepuhlißunsße
Jlalionalåontile.
Ten bcgyndcr sit forbcrkdcnde
Arbeit-c i Chicagm
Te fsrfte ,,Coutester« afgsres i
Taste Faust-.
Formgxz t; Maj. --- Tun Nuva
much :cmions.11kotuitc Histv ist Par
tjftaswpunkt first-J ued Alamin
af dct sprite Mode· Viktor Rosenin
ter im Nebraska blen ualgk til Fur
:n—.1:.T-«or Wmiwn mdtil Nutxmmb
konvehtjnnensz :«H««lm:1inz;. Er For
flag as Ecnator Vorah fra schwim
en as .»io-.««k«:u«1Ecdermy out at um«
Erman stnldc kmmc Johanku »
»lis« Call«, Nov Cursum-L ug usedl
:-;«.« :::.«·-d H Ztsunnor le ul Heide-U
.««..H Hm .’iJ-ost«1n«it-LIMI, um«
IXka Bldgmm än- Presscncs Wem-as
«n.u«r tä. kmnitvotss rlscodmp li
Jisleths fort-after Taftqzsoltunc frem
saftc et :!sc.»d50rslag, der zin nd paa,
at «’i.«1-n«k«ntmmr for itsxn Proz-NO
Our-kamst- ffnch tijstcdosz Adqu
Lnkx cemajct Tot krit« ermordete usi
NA, 11 ct EwnoINHst Kiefern af.
zcrsx :dl:1:gu::« cfulde g: Ue ss .j).tl
f-::: HMk . l
.!« ( «.:n.1crm« et deitc um Bemdnixp I
get-. as Bitcsiixuem Okr fmd LW Inod
1-"- ?tk«m:m«1·: Hm Luft-Erden Lu-!
trank-: den Um c: Bach-l am, ins-n l
l
li«.’.:- Stimmen uii »Um-, Haar non
teftsejcmc kommst ou :il Gebund
ling.
EpimdscveltsTilhasngerne for-langer, atl
mindit een Mel-Tentam for bvcr
Apis, dck chapde Net tii Piads i zum-J
grosse-us Gallcrj for Presse-m ffuldc
tilstedes Adgang. Taft Tilhceugerue
vildse äkkc nwgte Presse-n Abgang til
Moderne, men fremholdt at Komi-«
treu ikfc bot-de Plads til iaa manges
som der hie-v fortangt Abgang for.s
Zwrgsmoalet om Styrken af Re
vnvscntntioncsn fm Enden, Der kwmt
fjerde Aar hat været Gvnstansd for·l
form Dieben- dlw sfjurtjg affærdiqctj
med, at Konnte-en bcsluttch at ans;
Malo til Konventionen, at den bli-»
ver som for. Te: sblesv freut-hode ai
det vor uden for jwmitrisnö Jurist-i
diktjon at crwa denn-c- Sa;1. :
Tastlodetsncs Imm- er bleuet for
NOI tut-d Ilufomften as Prassmmtrns
South-r Charhssz L. Hilft-is Im
Wo Unzxtotc :I.Is’-r, Lille-:- lyar on lancj
sit Vnuhm istlarfsmnc Hatt-L hour
f:·.-: cxx bin-fix- Tclcsiunlinjo udcsn at
zuc- qcnnmn Chämgo Centmlftatios
neu hat Forbindclse med dct bvido
Gus, og hvorover Præsidenten holdes
ajssur um Zagerncii Gan-L !
En lignende Forbindchc er op-j
rcsktcx molk-m Noäsvelt Assovedfvarm
re: ! Copmress Lwtol og Zagamorel
LIle Dyitcr Bay.
Monagek for Tckftö Vol-IMM
Fisonqrcsmmrd Williaim V. Mem-n
lm bar udstedt flere Kundgørelsfer«
hvori ihan bebaut-Tor Situcrtionm IT
en drum-r slmn til Fekts mod Nonse-i
vclts Msdsmwd mod Senator Root
Tom midlerikdig Fornmnd: i en an
den fnimm-rest- Ihmt op 11df.11det If(
Valcust as Telegatcr til Dato, og i·
en msdie atmrisbcr ban kpdokvfwelts
ValakampiMetoder. J des-me fisdstd
siacr than bl. a» at hvis Mr. Nonse-l
velt fortser imed at iende Truslcr
og Stæsdsord ad fm Dvster Bay,
blot fordi Sagerne, ikke aaar nvfaas
tm fom than vil, faa er det bodft for
cbam at kade op fra Nation-alwa
vcsntionon og forlade ·det Parti, Tom
ban foreaiver at tilder
Osm «S«tillingsen sfiger Messile at
Prcksident Takt vil kontwllete Na
tionalkonvetftionen imed en Mal-ori
tcst af 55 Sinn-met
Pan den and-n Skde Im Sei-am
Joseph M. Dir-on- Rooievelts Balg
sampleder udstedst en Kundgøretie,
kiyvori hatt giver en Fremstilling af,
vix-vorlede lmn Ter Zituationen",
f,,Prws"tdent Duft-Z Nomination«, si
Jger han, »vil vasre ensbetydetrdse
med ovewældetrde Neberlag for det
republikanske Parti i November-. Jn
gen Mond med fund Foruuft tun
med Udfaldtst asf Primaswnlgcne i de
republikanske Stater for Lie, tasnke
at Taf-t, om han bliver nomincret,
vil vcere i Starr-d til at vin·de i tre
tepwblifanfke Statt-L Ved Bodrag og
Manipulering as politifte Massiner
bar TaftsJ Lcdcre stfasaltst Distrifts og
Statskouvenckioneu men Frika Øjnc
er rette-i uaa leimgo nu, oq det vil
Jormsliq micslykkcs bis-m at ftjæle fel
ve Prcejident Nominiationen.«
Chiroqu T. Mai. sp- 21 Alma-·
ter fra Alckbama og Arkansas føjeiz
des i Lan ved Nationaikomiteens Be
slutnjnq til Tasså "ifte,«L-1,ekegme« «
lTosm Rowsevelts Masiid havde conte
itet Illle de Contesten sont i Tau
fromlagdes for Komiteen afqidrchss
i Tafts IesV-m vix i alle fkm nas! sont
to Tsilfækde var Komiteen enstommig :
De Tilsæl·de, som afgiordes i Dim, «
var « Telegater ,,n:-l.1r,1e« og Z
im Einer a«f l» Z» I» U. o,1 SI. mm
gresdiiirikter i Alabama ogfi Tele-’
guter ..i1t lame« du 2 im bin-r of
l. dq 2. Tistrikter i Arkansas
Andre Tonleiter blev udsat til so
ncrc. Ecnator Vom-Eh gentoq Tit For- »
flog im i Guar, at 8 Mond —- i»
Steht-: for sum sasdvaulig ZU --- skuls ,
de kunne forlange »Ro« Call«, vg
deck vafte ikke Iaa li-dt Nara Maus
vilsde afbryde shanh men han lod Fig
ikfc .,tncwlc«. Don sagde bi. a.: tjli
Drdstyrerem »Na oed jeg, at De bar «
en .,"fteam roller«. Jeg er fuldt ud
villig til at lasde »in-am roller«en
avbejde, men jeq unstet at iige her
og nu, at Landet Vi! faa at Dido
at den arbejdsey hvorledes den ar
bcfder oq hvom der styrer den« »Na-nd
fom itke bar stimmt-T Mot- nok til
at vedkcndc 7ig sin Ztcnuue ovork
for Landst, de er ikke vwrdigc til at
reprassentcrc den store remwlisanste
Organisa·ti.m i United States-« EVE
fald). Tot Malp. Exmrt efter gik
de ftasrchstc Mudfmndcrc over ma
VOYUIH Eide, og Tun-J Forslag fri
rede
J Vorzug-J Als-wi- nusddcsltes, at!
Taft i Nationalkomichw forstc to«
Sessioner var tilkcndt 72 »Nun-fuss
d-c« Jus-nimm Roufcsocslt ingen. Men
disfe 72 og Inange fleke Ztemnwr
hat-de Taft Masnd jo ogsaa regnet
med, ug der var Rooseveljsz Musikd
«der sdifmkterede hans Rot til dum.
To R Frommen disk Ztjlkcndteistaft
i Lørdags, udgjordes as 8 im Ar
kan'«a-;·s, 12 fm Florida og 21 im
Georgia
Venlig Henvendelse til Kredsene
Kun tre af Samsundcts out-Kred
fe Om- husket at indfcnsde deres
Anrechter til Hin-w til Tom-mi
qmntmiissionm
Saadan smar Zagt-u:
ä, Minnvsota Krebs betalt 850.
; Nebraska Kreds betalt Jst-.
T Iltlantic wobs- bcstalt Wö.
Iowa Kreds ifke betalt PML
Wiss. jirods fer sbistalt s50.
Nord Tat hin-des ikke betalt MS
J«ll. Krebs ikke betalt 825
Pakific Kreds Mc betalt 825.
sSanifnndskassen trwnqer til dis
se vscxsrligc Tilfkuid for at kunnt- nd
resdc dens quiftcr for dotte Sam
·fuwdöaar.
Maa vi venligst bede Kredsstyrels
ferne Tbuttiast muligt at ordnd den
ne Sag.
J bwderlig Ævbsdigthcd
G. B. ChristivMem
Umerikas Opdagek hædres.
Et maicsttrtifk Mindemcerke for
Colmnsbuss afsløreö i
Wckihiugrwk
Washington, T. C» s. Juni. «
Clbriftoifhcr Colusiuhuszi blev i Tag
iudrulleret i den amerikawjkes Rem
blics »Halt of Fame«. J zitaspitocåetsz
Rast-hob afsløredesri en masestcetkik
MisnsdcsFontchic-, der omgiver en sho
Ivoiik Statue af den nor Vevdens
)
i
i
i
l
I
i
i
Opdager.
Landits Prwfident udtalte Natio
nens » ris over de uforimrdede Se
nmsnd. der løftede Hemmeliwbedens
jZlør fra dct nkcndte Atlamerhav
«oq droa et nsyt Kontinent frem i LU
M.
»-0i’ftoriens starer Sonnen-d« var
«det ll«dtryf, Prwsident Taft brumo
om dem. Ceremonien ledsagedes af
en vasldiq Tiemonstration — en ims
pon-eren«de Parade crf flero TirsindeJ
militasns m civilcs i Linie msieredei
Vfovbi Pkcksidentem der sind vedMins
destilasrketsi Rod. Ton its-Hm Dei of«
Osptoqet Irdqiordess af Eolumsbusks
Iliisddenu der fra Lmkdkstsks forikeliige
Egne var quet til Wafhinatmt
for at Zur-dri- derst antssdiwlgeih
Mem-!
.-mndidater, der vil ans-ge om
Ordiimtion vaa tilitundende Rats
inødc i Justinian-, N. Taf» smaa
hurtiait utnliqt indieiide til under
teguetde den«-: Lilniønniuq mvd Essa
men-: lusviJ sasmt wild-isten M andre
Bkdnesbyrd
Alicrsknvst 17. Juni maa diisie Dos
kumenler vasre mig til-etwa
J al Ærbødighed
NR LI. Csbriitianieik
ceonard Olsen faarOprejsning.
For noqen Tjd Fäden blesv Wonner
Olsm i stunk-, Washington, af Il.
Z. Tisnsittsdmnnusr LMnford JU
«Dmtit siu Borgisrrch ug hanc- Vot
uerbrcv bleo nnmtlltsnm Ofen im
af et Medlem af Handel-Hi og Ih
Visidskfommj-:-ftonen der ma END-ex
blovcn anklagrt for at vaer stcåal««"1
(:’ln«11·tjst'.-I,ug Tijtriftcsadvotatsn
Lmndc forfnlqt Zagen »Den at Takte
Ein i stliicxdolse mod thsiistizidoixri
tcmentet i B1a7-l)iitgtoxt. Den k-.
»Hu-roch Usonqressnmnd Bei-get fm
Wisconsin, at Thau vildc Tage .11 W
Tom-ner Damm-d fat under klitsch
retstiltale, og Justitsministisr Wasser
fkmim bar that-r siq as Zagen ex
allen-M- ond den-I mwwrpndo Ermi
tmt icdtulL at Llfcu lmr lidk Nr
Unst. Oan tmr paalagt U. E. Ti
ftriftsadvokat at vasrc Diska lushkrsls
Doliq ntcsd at fcm S qen op til sor
unut Bislmnsdling i Distriktswitem og
dersom dem ikke lykch da at vaer
hacn behfælpelig -mc-d at fno Jan-n
fort-laut U. J. Mmclrst
J via-uns med Zigøjuem Im Vil
«scn, LWMWL melch at en Bunde
Zigøjncre forleden overfaldt tsn Land
cjcndom, paa bvilfcn der tun var
Fwindcr dient-me Dije forsvansde
’Tig imisdlertid med Ganrdcns Einbe
vaasbm in«dtil der efter to Tinwss
Forløb kom llttsdfcetniim. Men- uf
Zigøjnerne var bleven sannst
Vom-»di- «bmmvet. Un Arslnsjdsss
Mund i Sioux City, Ja» sblvv Man
?«dag i Tidste qu lcsvensde bmmwb
lWest sSkderne i en Noah »oui« shan
avlwidodcs, stnrtedcs ind om Ihn-m. IN
var fire Fod Jord over bann. Wen
i Ulykkens Øfpblik ais-V Man-den et
Skria fra. fig- sont tilkalsdtk s Irr
sbtsfdsfmmmer-Mk Dut lykkcschs dem
at few qmvet ned til Mansdcn i 20
Minnmsr on før bnn tobtc Vo:si"dft
Ehe-den.
kBFapxdcdc Mkddctklfcrf.
gaar fremdeles sin Gang derude i
Lo-: Angelerx Den 5. ds. var Det
nasr kommen til Jcasvcthnp i Rette-n
og Damme-r Hirtton idømte Distriftss
advokack Jvolm D. Frcdckiks 825 og
sxsldvofat H. H. Appel PS Mulkt for
iisdvist Foragt for Rette-n.
I
f « . «
i zagen tmsod Sagførei Takt-um
I
Tvn stigcnde Pris paa Mai-J og
den dem-f følgende Prisstigning una
wd og Æq -skyldc5-, efter shvadrllöeds
lismnnsr as ,,p1«-odurc grob-ange« i
New York oplyier, den forøg9de
Vrug af Majs for Tilvirktring af
berufen-de Tritte og for Tilvirkning
af »brcot«faft food3«· W pCL af den
Essai-Z der avles her i Fior, Ekal
onst-o Haupt til Armut-riet- ng Destil
lericr.
Volitbdkswrtementvt i :I.ijnnmspo
«li-:s bisskybduizs for diorrusntisom og
Hm vidt alvorlikus er Vesfnldninxusrs
fus, at Lwtmtspin Cum-m Grundsan
Jdm is. ds. vil lusgnndr grundig
"Ilndet«s«imelsc m· :’lnklug(smk. Conn
m-«.’ldvot«at Janus: «1iolus1-tso:1 siger
at han fiddu inde tut-d Boosser for
Bwknldnicmmm
.
Jfolge Rai-Port fm Etmm New
York-J AssnranusdopuHemmt '5knl
Bnmdtabvt -i U. E. og Canada for
III-regi- Aar have sboløbet sig til
RLIH nunmss Tit-kn- ndqør qennems
I"n"rtliq mellem -"«2 oq Eis-Z for Ikyvert
Jndivid of Befvlknicmen mod m
Eekrts pr. anbyager i Europa
Jttloqlasdcs ssoc.fattiae. Jst-a Al
sbcrt Lea, :lI-’inn., tneddcles, at Wil
liam A. Morim der for fort Tisd fis
den u- kdød i kl!k’innmp-olis, bar i sit
Testmnento beftmnt 810000 til et
Fond, bvis Meister 7kal bennttcs til
at bringe sattqu i Albert Len, Ill
chn on Ourtlansd Jnlealasde stis
ikkp alle Reuter bnmtssks der-til, ITal
di- lawciks til Hovedsnnmmt
Ut Za!mtsm«i111n for tast·ings:-Iwc.
Este-r hvad der welch-I fm Nimm
Mont» ihar «Anacoudia Mining Co.«
qivct JEAN-« Til Ospførolsc asf et
Immiurinm for Twrjngsspaticutcr
i zkasxrlwdcn af Wart-m Springst-·
Stute-Iris »«L!-oar«d of Naniwa-er hat«
mgcst intde Wovon-, ou der er ajurt
Kontmft for Bnqninqmsti Lpfkmslttn
- L
J Haar Wen 1«. d-« fluch set
stort Fimstmusndc begonde i Wort-h
Tafam Er Jertrln1mstoq, udskyrot asf
Kot-wem Parifif Baumk, uil i tri
Wer reift- omsfrinq i Staren sum
m »Im-unsres Jnfljtnte«. Liteftorcu
for Famtcrsss Institute i Ztnusn lin
flder Tuch oa Prasfidentcn vcd Sta
tens Landbrugsssksole -og flm andre
owessorer sved Stolen følger med
for at sbsoldo Lairdbrtmstrcdma for
Iwane-nich Fort-dumme fkal omfatte
sbaasde ogentliq Landbruq ng forskvls
liin- Vrcknclusr i streutnravl yq
-Pleje.
Fva Red Winq. :U2i1111., meldcsis
uwder 5. -ds., at ,,-LI(11mk-i3 Juno-de«
i disse- Dkws holder sit ti7. Ilarssmøs
do der. Tor var Und Ncymsfentsntion
M at bogytrdc med. :I.I«’nn neun-de cu.
100 Prasfcker oq sur-aussä- et Par Dun
dvede Delegater til Tllkødet
Asen for nsoulc Aar sidcsn saa
Ein-get osmcksalte Fovbrndcr Darm K.
Thon-, Stand-fund Wbitæssis Moder, er
nyliq tillwdt at bliw flnrtot fra OW
lest i Matteawnsn til Connw Famng
Tet i Whitc Plsaineå N. Y. Et An
dmgenbe om chscms Løslndelsc vil
msvd det fsøksfte blivo bckmnsdloh oq
Forflvttelfen skal vasns tilladt sur ast
ach Wand lcsktere Abgang til sinei
«Sagsføröre.
glorden rundt.
«3:ok«-Berli11«hsar nu J,8«J·L,WU
Insdtvyggew
F
9 Bjergvccwfernc ved Gatten i
Chilc skal 40 Personcr værc umkom
ne eer konnte til Skade ved Quer-;
svøxnmelser·
Fudckamlingcn i Anledniug af Clhris
Jstjania llniversitets Jubilasmn er nu
Amt-et Ton hat indbragt MIWW
Kronen
O
Arresteret Anat-fift. Paris, 2:-.
:l!csaj. Nodnktøren asf Blut-et »Anm
chie«, Gillet, er i Tag bleven arreftes
M for Ospihidsselse til Mord.
.
OSMVLWHPI David Gamburg BU
mad Ihm- vodtaqm at anvende et Be
lasb crf 3,255,«(»») vir. til lldvidelfe
as Osønsboms Hann.
J Warten ved den fachsiste Amme-J
Zommerrefidens i Pillnin finde-J en
Hofmarig vQamelia der nu er bleven
Ist Tra- pcm syv Meter-I Høfde
; .
I En est-erring Luft«t«i«b—:sfluade. ---—
»Wien, M. :I.I«’aj. J den Iuermeste
Freunid uil der blive foranftaltet en
:catimmlinstanclinq til Tilveiebrin
aelfe of en Luftskibsflaade
» Pan lewevladsen ved Johannisk
iskml fløj fsorlseden en Agerhønc ind i
en Flyvenmskjnc Den bleso kliWet
)· Ztmnper W Sttykker af Propelles
ren, men denne beskiwdigedes saa
stærkh at Flvveren nmatte aaa ned.
Amundspn hol-der Fort-drum Buenos
Arm-z H. Juni. Kapt. Roald Ilmnndi
sen, Sydpolcnsis decum sl)-ol’-dt iIlf
tcss et Fuisodrag um finc Oudagolfcss
reisen Bau gav en garfisk Beffrinscsb
se af sims Oplcsvelser ma Fasrden
frsa on til Evdpolen.
.
T
xx Wisswpreuöscn mr forlcdcn en
Tjenofuspsiqc Blum-n insttc’«sa1 af sit
LIErffab ou blch hscrovcr Iaa o1·L-d,
at «hun vjldie julte siq ishch »Einn
gemtc sig Pan et Lioft og blcv først
fanden efter l Døgns Forli-»b, ftærkt
umwogen
Lnndom Lis. :!I«’aj. J Untgrusbcn
:’l«lns1·1mn«t i Naschedcn af Pontllani
imsty i31)d·s.:—ulcz, Dok- for tokt Tid
sidrn er sblcven nat-net, u List-i i Um
Aug-Z ffet en Ekszssplosion as tun-nd
lnms Lusftarmx li Persone- sblcsv
drasln sog nmngc sann-du
Tracht vcd Ekisplosjiom Wien, T.
Inn-i. ZU Soldator og Dir-beiden
blev drasbt og over et Hunsdrede was
sftrt i Tag ved en Eissplosiosn i WH
lerssdmsf Asmsmunition Fabrik i Wiss
n1e1·-:!cciästsad«t, en Zufrime tredive
Mit sfm Wie-n Onmwnt Mumu
Pult-d Wulst smang i Lustcsm og
Efsplsckfionen lhørtcs tredive Mjl fria
B-1)on.
) Zanniwsiwrne neun-tret Tut-wu,
’:Ilri),., In- Juni. Linn Qui-wron- blen
af metjicanffe Fødscralc "1u-m"rttot ef
ter sat man havdcl ajort den Ospsdas
Igcslsc at der var en Samsmonsvsærs
aielse i Mast-i- oim at forgjfjis Wen
Alkamtlmcs Vac1dforssnninx1. Te Pau«
grobe-:- Zøstdaq. Den folgen-de Don
iswa do stiller up mod en Vers on
x,ksnnrmsborot af Niegerjniasfoldatsemos
Knab-L
Flnvcsulyfke. Berlin, 25. Mäs.
Kort før Kl. 8 i Aftcn ftyrtede Pan
Flnvepladfen ved Johannile Flys
lvieren Zotten der su. 7,40 var gaaet
up nmd Løjtnasut Sohlichsting a«f
Jernbanebatasillosnen som Pius-Tagen
ned fis-a en Hsøjde aif lU Meter. Lott
nanten idrakbres pasa Stepet Fokker
blev lot sann-t. Ulyka skykdtesö et
Brud paa chensdetraadene, boorvod
Bin-gerne pludselig klappede sammt-n
. Weiter-.
Mislykket Attentut Fra Butarest
Inn-DE at russjskc slxxarkister hwvde
boftuttct tre -Oa11de15t’·onjttti5’cr til ast
soretage et Bombeattetwat mod sisong
Harni. Moden-·- det lsykkcdess de rus
ssi·jt"e Anarkister m flygte, blev Han
delskk)111111is3·crne ansholdte, og ved
Oasennsdersøqckse i dereiis Bsoligcr yar
smsan fundet sstærkt kompriomttterende
Breve. J Galatz ihar man fængflet
en Person, Tom var mseddelagtiq i
Rom-Motten Politict antagen at den
ne Person er identisk merd «:)lnat·t·iften
Ema-in
cn Tale asf Jskvo lsfj. Panz 2;3·
Maj. Den russiske Gesandt isswolski
»nur i Aste-S Pan der rusfiskc Han
delskammkrsGeneralfors70nUing shuldst
en Tale, i Thsvilken hatpfremihcwede
Hansdelijskaernrets Bisnjdniusq for Fast
nclsen saf Baandene mellem de to
allicsrede Lan-de. Ton fransfc rusJFiffe
Alliance var Iigefrem en Lin-worin
gelsc og mode Das-kuring et frcdsei
ligt Maul. Hans Regering fortfatte
sinc- Bestrwsbesser for at løse den ita
lienfke tyrkifke Konflikt ved interna
tional Zamsvirken i Ifuld Harmoin
med Frankrig og England.
TripolsisiAsffceren Rom, 24. Maj.
De fm Smyrnia udvffte Jmlienere,
»der er vetfdit tilbaqe til Italien, skils
bist-r do Nrusmnsbcsdsr og Forsølgels
»for, smn de bar nmattot 1idse. De
tnrkisfe Mnndiwbcder forlamw:·, at
de For two-J Akkrcsifv fkal botalo m
Stdn Tom ILdlaIndinqse ika m« for
pligtet til at Veto-lex warme italien
fkcs Fiska holst fanqnc i anrnm
fordi Zurüer frtmtcr for-, at de
kcndcsr Minernes Iklcrdser i samwm
Gammcsl Missionwr »dem Cantom
vHina, U. Juni· « R. H. (I85ravV-3,
7dsen celdste Mis'«ionær i Kika Jude
Mandag Affe-n og blcv begme
Tirissazy »Es-an var født den ZE-. Mai
lsskxk m Neu fault-Des- TII Flor Um
;m«l. J IRS-; kmn tmn til xiina sont
Lam- m VomJuni-THme Sau-Z
Suqu over-len« -imnk. J Amt-missen
dclmg 1.’««« Mct Hoffclc
Ir. Manns-:- mdnunch : nun-u
Vsar Kinn-Tore til VmsstmomZum-u. sog
Dem- lksdodc :EI, s. katithsrnc zum-t
tosdc et Prasswfcsntinarinm i Umkwa
En as do »m- aninaer hast«-er NU
Ves’ Navn. Dr. Graves hat« fkrevet
Bogen ,.«"Gfrti Aar i Svdti:m·' sog
mange Bin-got spiasa Kincsisk.
Striken i London. London, U.
Juni. Finansminifthr David Blond
Gcsomo ümch i Ihrdorckmsot i Getan
at mtd nozusn Eftorqimsncwks Una bea
,us Eidcr sknldc dcst iffc vwre nan
fkcliut ast komme til cst fredeligt Op
xmr i TokftriskmL Strikonss Ledeke
forlnnsgvr ikke lm1qorc, nt fun Med
lvmaner of on Fakrforcninq maa ar
-be"pd(s. Pan den anden Fisch var det,
cfthr hin-ad Avbcidsgiverne Imde
umnliqt’c1t acnindsasttie alle Strikere,
da manch Pfad-M allerein vak- be
fatte. «
Finsansministeren ndtsalcke at per
manent Fresd i Londons chn var
usf en fasadan Viaticckwd at Regt-rin
gen Malt-ede- act det vilde blive mu
lig at out-Otto et VoldqiftsiVsoarsd,
sder befwd of Neprwsentanter for bau
dv Akbefdquivoro oq Arbefderc mesd
sfsnsa messen Magi, a-: bei kmisde akfs
gsre hklc Strisdigbddon fom mawkte
opstaa Ei Fremfkdm