Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 04, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « -» -.--.—·—
MI- s—«.«--.«4.«-.-s««sus-o Ipps . -»- s« —-p—.p- ---«-x— gis- «-»
« i
I
Mk Hanmcttk. zDssgssss—
Fta magefkiftct.
Den officiellc Meddclelfe om
Lonqepwklamationm
,,Etatstidewde« for IS. Maj.
Iringer fjlgende officielle Meddes
Use aWde Kong Christian den
Tinde TthigelfU
»was Mvjestæt Kong Christian
den Tiers-des Twwbestigekse foregfk
i Ovar
Hanz Majeftæt afholdt Kl. Etuis
md paa Ihmaliensborg
Ki. 3 traasdte Hans Eksoellence
Kocriejlsprwssitdent Klaus Bernrsen
fvem paa Palæets Bakkon og nd
wbte trende Gange: Kong Fresdes
rik den Ottende er disk-! Wage leve
Hans Majeftæt Kong Christian den
Tiendel
Derefter lød Kongesaluttem og
Kongeflaget blev he1st paa shcl
Stam. i
Hans Majestcet Kong Ghrkstkan
traadte nu wd pasa Bakkonen og imodi
tog en begesstret Hyldeft of den for
fumicde Folkemcengst der ganske
Mdte Amolbenborg Plads og de
Mtsdende Goder.
Hans Majestæt usdtalte med dsj
Mtt
»E: tungt Budskah shar kamt
alle Dunste. Kruge-m min højtelskes
de Ruder, 5tom «·el—v ventede at kom
me fund og rafk til-dage, er pludsfei
llsl «ød.
czi dyb Zins-g bar kamt min Host
elftede Moder sog os alle oss bans
sasrmeste ligerom enshver DansT
Et tungt Ansvar er nu last von
mine Skukdre, men jeg hocher, at
den kam-ne Tillisd, der blev vift min
hjtelfkode Faden og5aa vil dich
vist mig.
Danmarks Locke, Frihed og Zelvi
Kondigshed fkal were mit Maul, og
Ille days-se Mænsd der vil det sam
are, give hmtmden Wden denno!
Sud fkævnve vg veksigne vort gmnlc
Icsdtekmdl Darman lwe!«
Fortwede Hurraraasb Miste Den-s
Mjsftcrter Kvngen og Tronningcm
Mrelandsfange blesv asfsunane.
Mindest-d i Kitkerur.
Zorn man Hunde Deme, blev Rang
Frederik den sdes Tsd berørt alle
Vcsgnse ved Gudsstjenksteme i Kir
cerne og ved kristelige deeh der
afholdtes den IS. Maj.
J Vor Frue Kitte, hvor der han
de- indfuwdet fig soc nmnge Meinte
scker, Kirken kund-e mme var Præs
idkkestoxcn beklædt Med fort. Stiftss
pwvft Paulii berørte i jin Proz-di
ken gentagcsnde Jungen-XI Tod og nd
taltc bl. a.:
I-« Der er Illvor i Ordet Jan-eh Det
filer vi nu, da get tun-ge Budfkasb
er kommst-n og That fortalt os, at vor
Kot-ge er ldisk-Its sborte fra sit Land
jom hatt glædede Fig til at vende
EM til, og de Flag, Tom skulde
have vinket Eham Vort ,,Velkommen«
i Wide, vajser nu M holv Zmzig
og vidner om den store Imme.
Vor asfdøde .s.wnge vor en gsod og
ttth Mand, lhan elsfesde fsit Lan-d
og sit Falk Da var ifuld of Medføleb
ie for Jordens de og villig til
hvor ehtm fande, med ask-den Haar-d
tit dnlme og lindæ —
J Sltttningsbønnen besd Stärk
provften svr vor-: we Range-Par« at
set mä äfsres Krafiten fra Edet
ljsfe, for Euckedrotmingen og den
W Kronprinä
·Tit Offemiigvkdms sinnt-stark
HanSMaj. Konq Christian
dar ofter dertil foreliggendc Aulis-d
nitr.: Mket bragt til Offentlighedenszs
Mrtsdskah at det er Hans Ajcajestætiz
Its Mistfmw at der handle-T
Ibedst i hans højtelfkede afdjde Fa
Us AM, Wsmt sde Misdleh som
i Anledning of den forestaaende Bi
fættebfe nwlisen paatænkes anvensdte
stil Tilvejebringselfe af Guld· ellet
Sol-offnan i Siedet Iherfor ydes i
velqørcsnsde Øjemed til Ære for den
akdtdc »M« Minde- sætlig til
sodann-e velgtketkde Jnfkitutisomr
Oft hvislle Kons zrederik den Sdc
It M MW eller von enden
«« — II IRS Messe
"stktths
W ----------------
te Senatka i Dacqu folgen-de Te
legt-cum
»F min Moder-Z og i mit egctz
Navn Wer jeg Senatet for den!
Deltagelie og den Ære, der er ble
vet visit miu sey-Witwe zadek ma(
w ssdste Reiseg- l
Den Mlske Kikkes Primas, Bi
fkop van Euch E DanmatL gav Or
dre til, at Der i alle Landets favolfke
Kttker skulsde ringcss to Gange dag
lig (10—11 Fonniddag, 4——5 Ef
tekmkddagL indtil Kongens Dicht
tclse havde funsdet Steh
Den dankte Kvloni i London sen-d
te en Blomsterdetorackjon og det over
fkkydende Beløb tilftilledes Echte-Mon
nkng Louise til velgørende FormaaL
Kong Christian den 10. og Island
Onssdsag Gtetmtdwg den 15.s
Mai senxdtes folgende Telegmm til;
den isliwktskc LandsTelretær i Ren-I
Hat-sk- .
»Jeder jeg beder Dem i mit Novku
at bringe det islandske Fort det ask-!
gelige Budskalx at mjn hsftclstedel
Feder Kong Frederil den Streut-insI
hvis Hier-te sflog Jan varmt for Js
lan·,d i Gaar er afgaaet ved Dsdems
og tilfsje, at jeg dercfxer i Serchold
til Tronfølgelosven hat besteget Tro
nen. better jeg Dem tillige wachtin
ge Jslansds Befolkning min kongclis
ge Hiler og minc varmeste Ønsfker
fvr Jslaksds Frcmtid sog Lytta
Christian R.«
Telegrsmnnct 1·tilledes til Land-Ei
set-Maser sordi Island-s Minister
for Tidssn befandt Fig under Vejs til
Ton-mark
I
s
(
I
I
i
l
Koug Frederik den S. og For-spars-l
fageu. J nogle Miwdeord i ,,T"iden«1
skkwek H. z. E. Christen-m som jos
stod den crfdjde Konge særlig nær,«
bl. a.:
»ng Frederik den Ottewdes Re
getingstb gled fkke stille og fredes
ligt heu. Simer Brydninger fansdt
de i Fell-et km poa Rigsdogen.
En stor og wnskelig Sag ikulde ord
nes, o;.1 det sberørte Kotigen willigt
at dette skulde være faa wert Fle
re Gange følte han dybt Missmod
derover, men shausz Kærliqhed til
Folket Eomægtede sig aldrig, og "han««
festhaldt stwdig Villien til at virus«
Konge for alle og tfte for et enkelt"
Porti. Hon— Der blev ved at sma
W for alle.« s
l
I Frcderiksbetg Meuighcdshus· Er
Inyt Menighedskistms paa Fredcrifsst
Eber-m der isip »sir. Tgbl.« indiviedenU
TKristi Himmrlfartsdag, »Im mu)
kaennr Hi t HZ MW Qr, »so-m ist«
siudwnmw Hm nogle faa Tanks
sKwner næt .
! J Etmscngen Indes-:- »den flans
ESsalC lys og festlig, en mindre-»
YSal samt gabe, fmukfe Lokalcr for·
im F. u. M. og si·
i Paa t. Za: et nalcnindciiz fmust
sog Emgchth Tkssiyrelsesværulse disk
VII-« Mal benuter til forfkclligt Arn-z:
stil For-ff « «"..-.3-:møsder, Pibislsamtach
«oI"-v., et Bat Passe-Eier til et »Vorw
optagelsisssHjen1.« Her Ein-des o1saa
»Ernst-«- Gemme-N mcsd Blads til 11
gamle Menne ker «
Pan L. Sol er der Lokale till
,,«3kolebm«ns:s Fritjdsafyl,« hvor Tau-·
vel Trenge Dom Piger vil blive be-«
Ttkæftiget paa forfkellig Mande; en-«
delig finde-T i Kældcten Depot for
F. D. F» Bespisningslickale, Køk
ken o. T. v.
Under et indmuret Relief af den
gamle Degnebolig ffndes en Bavle
med folgen-de desirifh
1736. s
M Mens Hannd sig reiste her ;
et W Eil Besuche-liq
som Oele sdet for Byens Birn
et Seiel Ejente trolig,
m: stsrre Huö er bygget up
, til Kirkefolkets Baade:
qu Wer staa, lad Deus forw,
Of wiss er M Rande-.
1912
Wes-et m Jst-nd M
W W cis-dem Alls-de
Jsssse Its-esse is W Du
Ton si. Maj mwrkodes sher i
kdieukjkwik en meget kraftjg Jord
:-ns·tc!""e oed siiTisdem uden at sdet
Zog hei- i Byen voldste nagen ver
fentlig Zkaide Roftelserne siges at
vwrc de hast-feste Dom er mærket
her fide-n de fwre Jsovdfkcklv 1896.
Den seismologipke Zmtion her med
deler her-som: ,,Jordr1)ftensekne be
gnndte « T. U Min. 20 Sek. Ef
term. med et stckrkt Ztød fra Syd,
som varede i 1 Min. 40 Sek. Seiss
umgraer var umlig i ca. 20 Mi
nntter, Here-free Man Rysftelfer ind
til Kl. 7,37, hvorefter der igen ind
traadte sukdftænsdig Ro.«
Her i Byen faldst flere Siedet
Ting ned fka Hykder o. l. og Jord
rryftelsen fremkaldte en Del Ængs
stelse
J Nangsawallasfyssel hat Jovds
skælvet i Folge tmdlebne Efteretnini
get voldt bewdelig Rade, sagt-des
er 6 Saat-de paa Rangawalln
(Svinhagi, Næfucholt, Hattkakdsalukj
Sekütnd, Kot og DagveedarmD og
pag Landi 3 Gaavde (Galtalækur,z
Vatikagaednr. Leimbakkd fuldstæn-’
dig sammensLyrtede Tillige blev Z
andre Goal-de stærkt beskadigedh og
mange Siedet i Zyslet er ltdilyuse
o 1 smrtet samtnen. En Del »Am
turek et derved bleven drObt og be
ffadiget. J .,:I«’æfm«holt« er et Born
dleven dtcvbt ved Zanwnensftyrtnins
gen og en skone kom bemdelig til
Stade Stadt-n er ftørit i Neuhe
den af Lsekla Der hat her danne:
jig en Z Meter dred Revne i Horden
den one Kam er Dunken omtrentt I
Meter-. Jordiwloet er mærket sm«
get merkt aaa Liestmane Ligelcs
desj- paa Lin-haften Havnesjotd m I
paa Akt-ones I
Post-It Bill-. Malliug Paftor
Malling var fanolig med, m dxst
var Tode-m —dcrrns1-rmedc Eig, og Lmn
gis den trostjg og frmwdigt i List-do
Mcn den rastlose Arbeit-er pinth
doq as at Ijggk til Zeugs uden at
være E Virtsdnvhed og ..Oddcr Tags
bl.« meddeler, at i de jsrste Dage,
da Idræfterne rikdnu var nogenlunde.
Tot-langte han ast faa den graste
Udgqve af«-«-det nye Testmnenbe at
lasse i, og wen-Z han laa pua Enge
lcsjet, Streu Thau en Sang til et Jst-IV
bryllup, der vor i Oddcm
st. F. U· K. i Not-hing F. fik
Zøndag den 12. Mai kndviet sit nye
Hiern. Tcr er fifkert gfort ud asf
Plasdsem Zwad sder kunde got-ess- og
Stueme er iævdeles smagfuldt Edi
ftyrede og gar ifke mindste ved den
kenne Udsigt til Lsaverncs sagt Fiktion
et byggeligst og roligt Jn·dtryk. stri
ver .,Lsoll. F. Ztsitstid.«
Mwa Weg-ener- talte ud fka Ost
det i en as Tquds Falkner-: Jsg
vil løbe, o Gad, dinc Vnds Mie·
for de give-r msig at amcde Trit.
Tore-Eier taltc -öjenI-mets Pest-y
keriwde, Fri. Berggreem og For
mandeix for Q. I. U. sk. i Dan
amrk, Komtesfe Kam-h.
Enldelig blev der usdjalt gvde LIA
sser for Hijts Fremtid m· Zis
ttetæren for den vors-Te K. F. U. K»
Fri· Sigrid Jchsansen fra Treu-d
hfeah og Sde for de dankte
Foreninger. Fri. Olga Andersem
hvorester FROwa Tluttede Hostides
ligshedekc
MkAars Fsdfclodag Eunoe Den WI
Maj stsjres as Paswr Naer i Zum-:
ninge me chrllawd. Eiter i m;
Aar at have fungeret som Laster soge
Overlærcsr Ved Søetatenis Trcsngefkst
le i Købcxchavn var hakt i 9 Am
Sogneprcgft for Oasle og Nur-Nr
Meniabedor paa Born-how omtidigi
med den Trandbergske Bwæac lsr mai
denne Z. J M Aar var han der
nasst Soqnwrwit i Käfeka DIE-via
nincke paa Zjælland og tilligse 22t
Aar Provft for Mcrlsse og Tut-fe
beste-der
Eiter i 1900 ast have taget sin As-«
ffed sbar han syslet mod teologkfs l
visdenskabeligt Arbefde, 7ærlig Oper
sættelfem fmnsske teologite Bogen
ikwormed han ogsaa sysløde i In
Ungdom: fm den Bd stammet f.
Eis. bang Overiættelfe af M
Pastoralteologi. isom for nogle Aar
ttlbage tat-com i 2. Usdgave, fortiden
Oderfwitelsfe asf nvgle of den Den-Ue
Forfiaetter Bungenerfs Biget
Dis-falls Sogneprwit for Gipse-«
sing vg Md Menigheder. Mk
»for- Bunsdborg Hillerslssv Hertodets
M G. C. Mädelang er Texts-I
eq, m. W sie-m wo W
L :l
UT Aar gasuuncL Ton aödode var
III-Der If IIbe
«
:Ilf««"kedix1et Kaumer L. N.
Hsrøtmitw R. as AU» or afgaacst
ins-d Jedem M Aar gammcL Don
»Hm-de Um- smTerncstmnmandaut i
giaftellet
!
i Et mathematifk Bibliotek Uni
versitetets Laboratorium Inn i Folge
l»Amt« fornylig rund-tage: en me
»get bewdexig og mkdifuid Gove,
«ucmlig den kmlig afdsde Tircktør
Ji Zstatsansstaltcn for Livsffsorfikring
Ving omsfattensde marhomatifte Bi
blju:.1)ck. Gavcn hat vckret faa me
cht mere kærkommism som det for
holdsviö nye Laboratorium hikdtil
dar Dust-et fparfomt for-Ema i Hen
Ekende til Vogsfamling. Et Billede»
af Givcrcn vil blive oleæItgt i La
bomtoriet.
Et Fund i Nat-lind Aa. Da Boo-l
lasgger Møller i Aaij forloden
var i Fcevd med at stange Aal i Aar
hns Aa, gjorde han en masrlelig
frangstx sop fra Buan fjflede lhan
neule en Drogonhjælm Wf klmnmel
Tnpe og en gammel Dragsonsckbeh
der var ifreien-flehen til begge Sisdetn
Dkt er fandsynligt, at saavel Hjælm
sont Fabel frommer fraKrigens Tid.
Funsdet sblev qiort i Llaen mellem
Hahn m Brust-rund Eo
Mindesmcrkke for Peter Buhl.
Ton i Fredcricia nedfntte Kiomits
nde der strnmnl m sei-e Zährlten
Peter Vusäyl et Tilkindesmasrle i Esaus
Fedebn bar anmodet Jirinsraad
Thom· Clmgreem Ghriftjanskigade 25
i Meint-z am at tnodmae Bidmg
Tor Jlxrbns an Vedlommenide
Wolfes- En nng Pige, Dattel
VZ en Pdelsssnmnd i Namme og th
tsende bsos Einmij i Inbe, Eil i
Im Ins-d Ettiden Overbalance, da
Zum Trod on Tknllekse Tøi ved en Mer
qelgran og fmrtede ned i donne.
Inn blw lmrtigt dra,1et ov, men
Var sollen-de des-d. Snn var 21 Aar
gaimmel
— Wird E. Pmnge i Aar
hus, der Onsksdag den 15. Mai ver-l
tde med sin Motomylle og kom al
vorligst til Stabe- ek den 17.s.
Mö. afgaioet ved THden pcm Kom
nmnebofvitalet
—- Kskfbenbavm 17. Mai· Pan
Prapsfabrilen .,Fiducia« Lynqbnvei
LI, fandt der i Tag en voldfsom
Eksvlosivn Sie-d. Undek en 1·(nn
menswrtej Mut fandt man en Of
Zwei-deute slsfen fra Ydenwef 11,
singen-de med knust .Hoved, og to an
dre Arbekdere var blevne livsfarligt
Wisse Elsrloøonen let i en Ke
del nie-d flndendse ankerftof og for-es- .
Tfk med en lastan Vom-Wen at
alle Vindsnerne i Fabrifeme knu
stes. Den sdrwbte og de to Kam-di
kvwstedse fette-s til dlkikxåsbolnktalet
Hvor Hat-et redet-. Fornden den
ved 5elve Wien Fnr liggende Sire
neftastion findes sdek 17—1800 Meter
nmd Pest ude i Klitterne en Bism
tison: donne ntaatte nmn i 1899
flytte M Grund as Ame-ist Frem
tmsngem on m: er det as sammt
Grnnd sblevvt itsdvendigt at fltyttk
den men. Sau mcegtigt bar Havet
angrebet Kyften Øst for Gl. Nagen
sickk iidfte Mater, da 6-—-7 Meter
of Mitte-me Tini-jede i legekne og
Sirenshtkset er must as Stageraks
Flystningen vil i Fl. ,,Vends. Tisd.«
jin-de Sted «t Lobet of Sommer-en
Skibsbyqsetiet. Frederikshavm
M Maj. Skibsvekrftcrnc i Fre
«d(sriks30bavn bar stadig mmcst at MA
-le, del-Z med vangninqer oq bels
misd fR.--mmtism1er, insden Svmmerfis
sieriet rigtig hager kost, Onsdag
Eftcsrmidsdaq den 15. Mai blw to
nye Kjkttere asf den mindre Type
med 3 a 4 Monds Vesætninq fat
i Vandet W Skdbsbyggkr Motten
fen Fx Sahs- Vcevft Mittel-m-, tdcr
fsker Ravnene ,,Ftigga" og »Am
Helene« og faar til Forere ben
Izolidsvis Carl Leek og Peter Ber
khelsen sde er bygqet til 3 BkOre
Leer sog 3 Brsdre Bettl)els·en, All-.
"af Fresderistshavn), mauler ca. 19
ETons Brutto og er forsynet mod
525 Hast kraftig Petwleumsmotor
inwd elektrifk Trentding. De er kra
vels vq shckksbygsgede og kostet i fsulsdts
ushalet Stand 12,000 Kr. pr· Stkpt
Der er tillagt Statslaqn i Eutternr.
W
Er Te bleven klar over at
Maske Bågrr er ißke dare?
ellers
litg Markte til nedeufmaende.
J Januar og Februar avertewde vi 24 umdbundne Bsget ind
delt i 4 Possen og efter dvt stow Antal Bestillingey fom ftkjmmei
de ind, hat vi Liov til at Hutte, ot man gav og wt i vor Pan-stand ,
om, at dansde Bsger ikke ek dyre. Nu har vi fqt os til Opgcwe at
bevife, at detve Mc sblot gældet ukivdbundtve men ogsaa indbundm "
Biger Der-for fslgmde Tillmkn
24 godc indbnudnc Bøgct for 89.00.
Bogpakke Nr. 5.
Dunst Folkelæsuiug —- fttfte Setir.
l. ,,Fwdsf«)ksten« og ,,Fan-folk«. To Fonællingek as M «
Etlar. 192 Sidet Piis 50 cents.
L. En gammeldags Pige. Fortælling for Unqdommen cf ,
Louise M. Alam. Den engelske Udgave of Bogen kostet 81.50. 350
Sidet Vor Brit 65 Gerns. -
3. Dtsmmew Julefortælling af den verdienme IIIka «
Wut-les Dicke-U 159 deer. Pris 40 Textes-. »
4. Den Oer Perle. En fortrinlig Foxtælling fka Nv Eng- »
lind as Winden til ,,Once1 Toms Hytve", NO M ;
Mt Swwr. 222 Sidek Pris 50 WO.
Z. Lægens Dotter-. En yderst spendende Fortælling as den -"
gemalt engele FAer Sit- Walter Scott. 252 Sider· Pri- 60e. J
Os. Fritz Reuters Forwllinger. Et godt Udvalg af den be- «
— W W Wien 222 Sider. Pris 50c.
Alle 6 Voger i Helshirtingsbind og flere af dem illustretede, -k
med tilsammen 1397 Sider god fund Folkelæsning tibbsodes her ;
Tamlet for 82110 netto plus Porw 25 Cents. ,
Bogpcxkke Nr. 6.
Sek- populækc kristeiise Staubskbskætket.
l. Bunyan: Lov og Noah-. Bearbede cf qutot G. Münster.
287 Sider. Pris 65 Gent-. -
2. Den heilige sing mellem Kong Shaddai og Diabolus om
Bestddelfen of Vetdens Hat-edited ellek Dabei og General-rissen asf
Sie-den Wiesij Af Sohn Baum. 384 Sider. Brit 65 Cis.
Z. Nutidsmartyrer. Ved Post-n A. E. L. Grade-Rosmwa. —
213 Sider Prig 70 Cents
4. Anwars Levned. As hanc Eftethlget Mpr Rimbett
Med Not-er ved Prof. erik. 230 SideU Pkis 65 Gent-.
5. Paa hellig Grund. Jllustrewde Skikdkinger km del hellige
M qi Post. Ludvig Schmau. 279 Sim. Pkig 80 Takt-. T
, S. Augustins Bett-Messen Med Fotord of Past. G. Münster «
H 343 Side- Pkii 65 Sein-. s
Alle 6 Bsger i Zhirtingzhind med Guldtwk, med tilfammen -«
1686 Biber-, for 8225 new plus Porto 30 Cents.
-
Bogpakke Nkj 7.
Seks gade kriftecise Fausts-set
l. Ung Erik paa Ssdergaard. Fortælling fka »Hij Vi
bliotek«', af Osmlatu5. Udkommen paa Mrkelig Forenings For-las y
1906. 184 Sidet i fmutt komponeret Bind. Pris M GentQ -
2. Gud et min FrelTe As Eugenia v· Mitzlaff. Fra TOTX "
ved Olga. Udkommen under »De uns-s Biblimk« 1898. 308
Sidelc Pris 80 Cents.
Z. Iadwiga Form-Hing fra Nusland af Ernst Schkill. 155 ·«
Sider. Pris 50 Cents. ««
4. J hans Haand Fortælling om Stundisteme af Heil-a
Stketton Im Engelff ved Dich 212 Eidek i 7mnkt komponeret Jj
Bind. Kjæks Formg. Pris 80 Cents.
5. Mem Skasrene Jndre og ydre Liv skildret as Horatia
Im Somit ved quwk G. Münster. 528 Sidek New-It Pkis st.
6. Lys i Msrket Fortælling fra den tyfksfmnfste Mig. Af
Annie Lukas. med Formd of senrietta Knuth, Formand for K. F. Z
U. K. idem-tatst 272 Eil-et Brig 65 Caris
Ollle 6 BIger tilfammen 1659 Sider, alle indbundne, til en
smlct Bogladepriö af ZUJZ — for käm 8250 plus pokto 30 WO.
Voamkfe Nr. b.
Roger til hvett Medlem If Familie-.
1. Genus-m et Naaleøjc En udmckrket Fortælling of Hesba
Stretton Særdrles smukt indbunden 377 Zidet Pris 80 Cenu
2. Vilhelm Vor-selig Lsevnet Den bekendte Kaffetmissionærs
, Selvdiografi. Overfat as Past. (Hrove-Rasmus’«en. 288 Sidet
Ptfs 60 Cents.
s. Kirkeaaket i Mem-net En Vornepostille af Past. Henn
Usstnq, 236 Süden Spec-del nkdfat Brig 60 Taus.
4. Ved Stiftende Belysning. Fortckllingek for Btrn og unge.
Af Frida von Krmoss Overfat of Post. J. Ball-a 101 Zidet
Pris 40 Wö.
5. DanfsksAmerikanstr Mindkblade over Kong Christian IX.
fcmlede ckf Mäskchen K. Mathiefetr 287 Sider. Trifft poa fint Pa
pir og sum-U udstyket 10 Jllustrationer. Smutt Zhirtingibiwd
med Titel og Krone i Guld. Pris 81.00.
6. Fku Hunnen Kogebog. En ikonomikk Hudholdnings Kege
ss Syltebog Og Mdbog for Husmsdte 289 Sidet used fab
fkcnsdigt Register M Papst-. Smdelez klar Trot. Speciel Pri
75 Gurts.
Alle 6 W med tilfmnmen 1578 Sitten folidt tttdlmndne for
s2.50 plus M 35 Sonn
X NMWNMKWWXWWNM
Aste-.
Alle 4 Besser —- 24 indbunsdne thet —- med tilkcmmeu 6820
Sidek god og fund dankt Læsning for 8900 plus Jedwle
Umfass-, det i de flefte Tilfcelde vil væw ret ubetydelig, nam
W sendes spm IMMng
En enestaaensde Anledning for Lwiefokeninqet og Bisde
Mbm—24Mttlmei-tfs7lyscmtspek
Bin-L
X
Mut-is leveves BW Parteka til den vedfsiede Iris
tssifi Listen- M das-,
slcth Mk