Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 04, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «I·I1an shkkenw
« how-Elsas W es Mys
Iüngblad for des dankte Folk
i Ame cita.
W ti
kIAVlsH LITII PFZL HOPSL
cis-ist KODH
,Dtnsmn« sog-ne drei qusaq USE-Im
Kot pr. Regens
De Form-de Stole-r stät-L Udlandet JACO
Blabtt dsgl-les i JOHN-L
DIRan Bett-link Adressesvrandrmz -g
tat-et sag-wende Blut-et adregleteök
DAleZ 1-l"l’H. PUBL. H0!.·-’3-’
Blan, Nebr.
schalt-U A.M. Indessen.
Is- Didrcg til ,,Tanfkeren«s Jndkpolb.
IMdliuset. «.arrefpondqneet og Aufflu
sf enbper set, heb-K adresleretk
I. M. Any-rieth Blan, Nebr
Enterecl at Bltijr Postofilee as second
als-s matten
Advent-lag Rates maule known upon
spplioction.
J Tilfælde as Utegelmæsssghedet oed
Modtcgellen bedes man kluge til der steblige
Post-clea. Cknlde der ikte hjælph del-es
man henvenbe sig til »Tanfkeken«s
spuken
Rsct Leserne heuvender sig til Fett, der
nmeretiBladet,-nten vor at Ltbe bot dem
sIet for at fsa Oplysning om det over-tende,
jedes De altid pmtale, m Te san Avettisfes
mutet i dette Platz Der oil vers til gen
stdig Nym
Im Utica LsckksnjgsheT Crawfsord
County, Wie-» on fordoldsviö swr
Meirbgyed vermes- i »Luvy·«: Me
niqyoden vyar jelv bygget fern frore
Ablehqu og Mensg’heden er ind
den 1 fjw Stoledfstrikren De jem
Skolehuse bei-ges i Aar af 107
Born :jlsa1mnen. J Aar bestem-te
Menstgchesden 8 Manne-derg- Stole:
men nogle af Ditftrikterne hat lag:
Tiere Skoledsoge til, Eaa de faar
um«-more 9 LIcaanesders Zkolc. LWert
tTistrikt hor en Zkolebestyreisc af tre
Mesleer
Niorfkiluthersk Efkimomisfion
Post Braafladt og ihn-us Huftm til
thsrende Ten norskc Ihn-ode, Our ta
ge: imsod Kabd til at blive Missio
nævek blde ijimoerne i det
novdltige Alaska. Te kommer dog til
at Mollde sig i Amerika endnu vog
le Aar-, da PML Bmaflctdt fkal nd
dmme fig til Læge, fsr de reisen
For Tßden sbetjenet han en Wenig
ihed i Evereth M7h., men han
ogter at begynde sit Studium misd
twttve Maul for Lje fnarest mu
ligt.
De Krisme i Korea. Rev. Art-hat
W. Noblk en ckf Motodistkirksens Ti
Ttriftsiuperintmdenver i Korea, med
deler ifl. ,.«,-Quid at to Smaapiqer
i Pyeng Bang Smdagsfkole i LI
bet crf et Aar bar lært shele det nye
Testament-e med Unsdtogelfe anwis
thesi-s Evangelium udenqd. Flere
andre Wrn hat lcert omtrent lige
km meth. NO Nosble siger vidsere,
at shan aldrig i shele sit Liv hat set
Menneskrt sleve et Sau audhengivet
LI- msd Læsnfng ask Guds Drd oq
BIn Horn sde krka Were Over
kle Lan-der Ier man de Kristne ftoa
op- KL Z osm Morgenen fvr at Tøge
then til Kirken til Morgen erdsstfoi
nofta sfjr de gam- paa Airbsejlda Tot
gjorde sde ewdoqsm sisdste Vinter
gennem den kobdefte Tib.
Paswr Ty. simnYen skriver :
»Dannev.« « san vidt vi Winter
mpd Herrdlik paa den Høfskolcsoärb
Hemde-T Paswr Valdenmr Sonst-n
sagcker at begywde j Lkshlund, :I.1Cicl)..:«
»Im twr ikke, at en ameri
·ka ns ksda nfk öIøffkole vil jaa no
gm videre Bsetydn·inq. Forskellen
msellem den og vor nnværende Dmsiks
amerikanske Folkehøjffole vil være
denne, at msdens vor nuværends
Sskvle er en FortsætiIeIfe asf det dan
kte Aandsliv, Tom mere eller mimsz
dre sbwidst leves i Hjemimene, vg«
der-for fes fvm en naturlig Hjælp i«
Qette Akt-beide, saa vix-de en ame-?
tikasnssddnmk Folkchsffsole fköe !
W et tilwarende Hjemmstg Amt-ds
liv at bygge war Maasse nock til-!
smelwdende W flere Hjem —!
We — wen riske Hiern, som
Her Drang til genwm en halt-·
ounrM M at viiide sfmn til
helt WMWst PMB-«
Mistmentwhatwt
W Mc wk Den MMG
-de, Nr vil faivholdc de: i flere
Slægtlcd, de kommcr til a:t reife til
Tau-mark med det. Og de andre
Eder vkl Cum- nogkt i kritstelig Ret
ning for de .,mange flcre .Hjan«,
I-de kommek til at iøge dem, shivor de
III-indes dem. De mange freut-niede,
idksr dar mget fast Lin-hold i Dan
1::a:«k. er i foa Slcrgtled blwet don
ikc. J det findet viit iclv
Pair. sfnudsen i jin gode
Orden.
Kirkeus Tilfiand.
—
Folgende, der er forekomsmet iom
en Rodaktionsudtalelfe i et lirkeveni
ligt engelik Blad, er sen-di ost; til
Lxsragelfe:
»nge i Hacke-ne paa Ansbcnbarels
ferne, der gaves Hed Mejodiiternes
Geiieralfonference i Nimm-awle
Minn., at Hirten Praktifk tolt var
maet en Tilstand a«f Stillestamspn—
en Betst asf 1.7 Procent i 10 Aar-,
Friedens Qansdetsz Vefolkning var vol
iet ZU Procent — kommer den Op
lnssnism im Presbyterianernes Ge
neral Asscmbly i Louisville, at Tat
jinder as dem Samstnds Wenig-he
der site er i Stand til at fan Prak
net-.
Den dribe Bewmring, Tom begge
Kbiiventioner lag-de for Tagen an
gamsndc albersjsioaqe Prassten Laster
Lyk- over, limd der er den iornems
ste Aas-Tag til det Forfald. der viser
Fixi. Det anbenbaredes, at Prakstein
der nwdcr den størfte Tcl of del-es
Virksomstd lonnedcs for dunklng
paa deres gsacnle Dage-er overladt
til at kwmspe med Futttgdom Der
tilstaas aabent, at iiirken ika brys
Der sig om dem, der folget Skriis
tens Llnvisjsnsing ifkc at sorge for den
Tag i Moral-n on uielvifk bengis
ver iig til antisdcligt III-beide
Tilsitsansden er i d- n ist-Wende iaa
Xdciciriig, m al Werden ocd det, og
ungc Mcnneskei nasgter m insdgaa
i Prwiiegerningen. Nasiwn alle
Wologikke Seminarier er sknmipet
ian til bare at bestan. :kylig fere
slog Mewdistkonfekencen i New Jer
ffv at »«·ocialize« Prasftcmes Lan
ninger — at lasde dem gaa i ist Fel
lesfonsd og dele dem lige, san de
Mel-nd, der fwar summi, deler
lige med dem, der sam- RGO-, skiois
1Firgceligse Lod del det er a-: Wabe
Probleme.
Wirken-;- Tilstantd er ioruroligende
for alle, ivsm er fett-di mod den, og
der er fifkert Grund til Rot-umliqu
sen. iiirkm ist ligcsfrem mindre kri
gensde smilituntj ewd for Aar-hundre
det og det i en Tid, da den er
burde mangle Midler til at udiare
sit Arbejide.«
Sau langt den tilssendtc »Ni
torial«. Tiet er jo Tilitande indeiss
for resormerte Einwand-, »den Ma
peger. og Tau er ider jo Anledni.ng
til at syst-ge dunkle-des det staat
til inlden for vor lusherfke stirka
Vi shar iPke iærlig lagt osz cktcr
at fwmle Statßstik shverken angem
ende Kirkens Vcekst, Prasstcmangxl
eller Prckstelonning inden for vor
lurhkrske Fiirkc i Amerika.
Dog ssal vi meddele, at niedens
«,,M-erqn Charch Almonac« an
Igiver en Vcrfft ais shcle vor lurhersfe
IKirke si Tbaaret 1900 til 1910 fra
s1,158,87s; til 2,204,811 kqnf. Med
lemmer, faa viier vor egen Stati
stk kun en Vækst af fra 9,281 til
1«,82» konf. Medl. i Tiaaret 1901
til 1911. Det vil sige, at den lu
iherfke Kirke i Anker-Da i sin Hel
thed i M angivne Tiaar hat vol-set
W og vel 90 Procent, niedens vor
formode sdanske Kiste hat wisset
lsdt over 16 Procent
Am døsmme efxer ncwme Vækst
insden fior den lushserfke siirfe i de
sprite 10 Aar af distte Aarhimdrede
er der jo Grund til baasde Mel-de og
Taf til Gutt, com hat givet Kraften
Men —— hvorior Ihar Vækften
insdcn for vor lille Kirkeafdelina
kkke holdt Zkridt med Væksten i
den svrige Tel af den lurherfke
Kitsek
Vi skal isie forsøge paa at besvare
dene Svørgömaah men msd Hen
blit wo denipaamegdde ÆM in
deu fvr reformerte Samfund vili
vi W sige, at Tkul vor We l-»
sfe den Ong, der ligger for denJ
»Ist-l den kigtig være »militant",
paaqaaensde i sit Arbefsdh san M
derbesomtoTing—-atviet
Weline for M fw M
spitzoqatvi Mlærercifori
M Wkens M IS W
spat pqa Odem msd warme MI
Ei Skyggcviacpe ai
Hon. T. Roofevelt.
As J. Hemmingfem Ort-um Wis.
.,Uretfasrdigheden skal blive swk i
Mange« er et Ord, disk osfte er kom
mct til smig i den jener-e Tib, og da.
im Gar faaet Lov as »Tansserea«5"
Redaktør at lwere et ContrasMes
veltsVillsde til det, Oder tegnes i dette
Vlads Einst-r regelmæssig, saa her
rkwd Eglgcusdm
Man vil erjndkc, at visd Flut
nixmen of JliooTovcltiJ anden Termin,
da var Etcmningem Opsfordringen
og Preisningeu for sitt faa ham til at
Vle en tredic Termin almitsdelig
inden for den rexmblikanske Leit:
misn det var Umuligt at fcm Thaim til
at blive. Gang for Gang Mc
bar-. sent jin »big ftick« Busdskab til
.m111«,1rcs"·e11, og Gang me Gang
blev l«.«det usdrmcsn da man "Taa frem
kmlsdt bam alle dcs fremden-de Sager
paa Dagsordencn og spurgtc hom,
hoc-m fkal kunne gennomfisre disse,
Indus-do hon: Taft er Man-d derfor.
rlloofevclj løb bogstavsclig fra alt,
eElygmde Tom on, der et blevet trEL,
nd i Tllsricos Skovcn bevislig fort
Inst, for-di hakt rhavdo sagt at styre efter
sit ALTMij - »:’l smare ddal
for wem man, war or rich«. Sau
vtdt jog dsen Gang kunde se, Høgte
han at fste et klietfærdsizflegkanenja
og dersor blcv de: ham umuligt at
klan- sig fsorde lckbfke Jnsukgenter, de
gamle äslide ..3tan·dpattcrås«, de gri
ch Kapitalistrr og de utilfreldfe
Llrbcsjdisfmenjngcn dersvm der sluts
Iris ui et Parti. time-J der llret imod
de andre.
Tas: Rom ä deed og iyvad Nooscs
velr ikfe kunst ndrettc nwd sin ,,big
Zrick«, satte Emn igekmcm med sin
faktis, rojjqe, wen beflemte Villie —
enfcltc Ting, udtaler ban felv, kun-«
sde ban onst-It bohre, men det var
der besdee, han kunde san ud af de
Musikd, han var given i de 3 Aar,
Takt shar stack-: ved Roten er merk
udrmcst oq dementser flocker haar
dcrc Elag mosd Tmfts: end Nonse
vclt moswa cllek gjorde i finc shele
7 Amt
Ekm fanmwr Ist-. rsiookevelt tilbas
ge fnldt into-d Hei-der og Ære ved de
sum- Hosfcn M der irr sket en For
awdring, Lende-:- 5trals· Tet et
Eva-» for dsdeligcs at færdes tmjt op
pc »den at winkte TUTTI Nat-n»
er ved at sont-Enge den :1ioos«evelt,!
der or viant til at "·e sit, cller sin;
Dotter-J euer Tumulics Nnvn i’hvcrt
meins Bind. Der bsivcr fix-weh at
Takt Ober gcniusntført sdsette og hint,
in ov täi et tmlvt Hundrede starre
sog mian Fortschritts-gen foriulgt
Zwist-J o«"v.
Eaa set vi Nov-Gelt — Posi
tikcsrcn tiegnwdcr faa Ema-m — nagt
Takt Esset og taler for Frei-straf
mtkr, Tag kam-mer Hin R.,: »Den
one-fis rrne Froh er at kustc til Tum
disrnc«. Naasr Taft toter Recfpros
ritt-L saa er .er. N. 1nodsa!, ou dog
er zliociwrocitet sdisn konmwnde Los
nina i deen mellom Lan-deuc- og
fuldt san vigriq fom Toldssaget
Lad mia Eber i Forbigaacndc nasvne
at der var on af den dygtjge
Statistnwndiå « Jst-. G. Biaiuess -—
Mach der i Ein Tid Lamme-n med
Gladfmne og idcn tyfke Weiser blw
regnet for Ver-dens— m- Winer
Statssmænd Misn nu —- a: Takt
bar spgt Lisning i sdcn Retninq, det
fivl det gsrks til Grin. ligessaa
IFrtxdsfagsen, og alt godt, Takt hat
zwä, Eduer tikke Heu-m er Aarsogem
stil, at denne nedbrysdende kritiscrens
;de Aawd gaqr over Lan-det? Hvem
Her Ost, der fnrek kundt og tasnder
FKvitfk sog Utikfredshed ja Dprst
’-i Sindene2 Wer til de laveste, on
spde Lidetkfkaber i Wenn-steue, hvikke
vi sdvg alle bit fsge at dænwe bau
Dse i o- dielo og i vore Omgsivelfer2
’—— den revolutimistisie Moos-selt
Jea set i ihn-m en Agitator forl
Anatkismen, ja kan føre til est-Fior
»l-ber for Antikrist --- Bad osri VII
Øjeblik ife paa, hmd Sr. N. fort-r
Hfom sit Program. — Tct encsftu
man san san fat i, er »treul! of
TJudges«. —- Altfaa Lovløshed, Ps
isbelregtmente —- Ja, det kan jo væst
re bchageligt nos, naar man hart
en damlig Sag, Ida at fsaa en sym-I
Miserenide »Jury«. Det forføgte ogi
san Morderen Dhaw i New York.
forleden, saa that-de han man-sie pun
net flippe uO qua flere ishfel
Jeg er Wust-Je for en sum-I
mai M läge, um set er 1
dagng bot-ist- at W en simpel
Mandd cller Pakt —- isckr er M en
Winde —- og anlwgger Sag mod
et sport Konwagni eller en Rigmand,
da vil Jurysen foretrække den ringe
re — det er nie-umstelng J » -
Toger var det akt for mange Aar si
den vor Bys Lampers Rand: »-Set
tle alle Sager med de ringereftille
de jeden »Lawsuit«, thi di vil dcj
alrisd tobe, men er det en rig, des
sogen-, da ·kan vi gerne vinde".
Don var en ælsdre Lawyer og tat-f
te as Erfaring Nei, mesd Lov sial
Wunder tmgges (besftao), og Takt er
sen Eis-Deus Mond « derfior set vi
)at"tcr Nr Lage mvdkat Stadt
Lssnrtyr Pkæjsddemcn McKinley
sagde i Ein Tale: »Vi maa besskyxte
den eige, den industrjdrivende, liges
san vel fom den smstige veb Love
Vf man ommuntre Kapitalisten til
m nstte Nine Penge i Arbefde —
og Isioofevelj for m. di Aar ieben:
».8knntalister og Korporajivner er
ndmærkede — sde er at ligne ved
Finden Lssigsisfixspi, der er et verl
.digt Wink for Wtri. og kam
nonr den flvder over og skagder an
dre, bot vi Mde ind. Da stosd R.
non Lovens Stadt-, men nu, thvcrd
n11«.- Jan vi ikke faa Ret, Laster of
Linsen bort fTomnwren), og visdere:
Jeg ladet mig ifke regt-re af no
gen LW (Rule) ved Konventionen
i Ghin-usw« —- »Jeg« er det rennt
blikanfke Porti: alt. shvad der ikke
beier cig for mig. skvl knufcs, og
an iniens flyder Minder of Tollars
fm rige Venner til m gennemføre
Reform (?). Hvasd fynes du, LE
5er, om en Haaan Reform?
Tnft er en Ztcktsjsmand of største
Rang J hausi- bedfte Aar tun-de Mc
jij::len, Roosevelt bruqe hatn i me
ch: must-ohne og farlige Zeiger sont
Wo Tuba, Pshillippinerne o. a. Ste
der.
I en nur-. wrlm :mtsnmno mn
asdriq Ema sig over fsor inu Psolitifes
re: del er dem-, der hat giort llds
Felder ai Valgene Tom der er. Tot
Tanimu ikete i den iør ncwnte dsngtis
ne Blaines Tib.
Jeg Lan ilfe ilutte »den at viie
end-m en Karilatnr ai T. N.
Jeg fund-: nasone mange.
Man vil »in-Hm 'lwor kostbar N.
aforxde liq, isten-d shan gcw Tit Min
de til at· stille fig, da endelig 8 Gu
ldeiner-er For-langte Evak og fik Ja,
saa ier vi, der gam- en Tid — der
er egentlig ingen, der stiller hum
og Bladene degynder ins-act at be
inasrke det. Zaa let vi bom bog-Tade
liq koste Frakfem og Ida begynsder
Politik-ten at Taste ansden ud —
Jo! fo!
Latier-ne bar visit vite vwret Vidne
stil en .,Voitbor« Fivinde Man bad
Eknde attei- og after om at sville et
Stykfe ma Jnstmmeiitet, men nei.
nef « imens man im godt forstoty
hun vilde gerne, men —- vilsde st
dves og liebes-·
Im kunde ibave Lnft til at ncws
ne Eilere Ting, manae Ting. som
«Bee·stt11-st«-Zaaen, Lorimer-«Zageii.
J. SjWeniZnaen oc; limi. oq
Wege-, at der ofte drives mere nn
derfunldig og sdcmrliq Politik ai For-»
sfslgerne, end der er evet ai de for-»
sulgtr. ;
Men bar du« Las-ler, noaen Tidl
hstt oq M en »Mod« over-ink- cui
stille Mund, der alsdriq lan klare
iia usden at blive ti-l7ncwiet, san »du
iøle en RetiasrdL1--soriiie i din Sam
vittixjhed Dei er limiende Folglich
der hat Orevet mig til at strive lau
vidt Ton-fis Not-In vil xma ned i Hi
itorien Tom en as de bedste Brei-si
denter. Men Magen til Tau uretfeeri
dige og soforikotmnede Angreb ckf en
Missident vil Diiwrien ikle funne
owklet den vil derimod offe, at
Expræsidemer hat haft laa meqen
RÄM for fig set-v og Agtelie for
deres Estersplgere i det Wie Em
bsde, at de hat let-et Reiten as derei
Lb H del stille —- men
Uwifækdislyeden Tal blisve stor i
mange, sog de mange er Stummen
.-.-s»«,
Nye Bogen-.
Ansmeldnlse asf P. S. ng.
Fiok Folh Tom bar Syst ts! at lase
qsode Bogen fkal sog her kortelig
Am- opmasrkfom paa on Tel sau
danwe, Tom jeg er blevcn bedt om
at sige min Mening om. De vic
smmk faas til de vedfijsde Priiek
gemiem Dan. MI Publ· Hause,
M, Nebr» eller fra Forlægqerens
Igensdur i Amerika, Gyldendal Pub
an Honig Monat-« JU
1. Nanny Helms Ras
musiem »Er-a Okdsmors Tod«
et Ljvstdbillrde Hm deå vftfynske Op
vaskkislsc - — med anbefalensde For
ord as Post-or Mem-n Wonwppidan
«05t)l«sdcn-dalsske Mandel, -s 1911 —
228 tasttmkte sSider —- Pris 1 Dol
lar, 25 chris.
Forfotterinden of dctte Punkte
Skrift scr Druck af Den bekewdte
Præft oq Fovfattcn Jakob Helms
sidst i lelerias og Elbnigc vcd Ny
iborg. Hun Gar i nmtme Aar vaer
Bonsdckone Hm den Egm hvis nan
delige Lin-Storc- i Bcsgsmtidelsen of
dct 19 Llonhuxtsdrede hun hat givct
en fand og fomaaende Stildring as
i Ein Bog womit-m hvori demn
srcstmrwder, or en Mrliahödzhisw
-rie, der isten som de fl sie af den
Art endet mod Brylluppet, wen
nat-er til op i de stasrkc Tage, da
Haar-et graaner
Lasset-en vix i Bogen gøre Be
kmdtfkub med Hovedpcrsoncmc i Den
.-sr-fynsfke Opvækkelse og dennesMsods
·ftandvre, ligc fra den gasmle Roma
ger Sonner Kräften Miasdscsn Ncgnor,
SICH-an Melch, Anders Lotsen Gam
borg, Wieder Lorfen Skmspmnborg
— til Prwitcn i Kwrtcminbc, Christ
.osser Llnsdrmsen og den fovdmknc
Tcgn wo Oktrdshoun
Ligrledes got man Bckmthkab
mod dcs saa PraOster i Lande-L sont
dmgana vadv Miod not til at stille
»Im ma bist vaktis Lasgfolfs Sidiy
sank-des s. Eis. Don-J Agcrdecf o. fl.
Men Eremfor alt gar man Be
skcndtskab mod Esset indrrlige Tros
sog Sankfundsliiv, Tom maddede i de
tmtte Krede samt sdcs Brydninger,
Tom ogiaa der Bunde visc fig, Liges
klodcs med rfiationaliksmeu og dennes
HTaiskmasnd blandt Pmsstcr. Last-eke
ZBønidck og Vondekvnen
»leomo’r«, iom Lnr most Bvqen
Nimm er wisska den mme Pige fta
Isbindslwlnh der bliver Von-dehne
«viftnof Wo den Gan Paa Ilsen, lwor
nu Bogen-J Zoriatterinde lever, oa
fom et en m« Hovedpersonerne i Bo
gen. Hun kunde ssle alt —— og lwor
macme ssfnm dog ikkc lide oq male
Meyer-ou genuem mange Aal-! »
iundtagen Fovboanelse as den Tro,
Wer boede i lsendes Werte-, og Vom
ch Lsbensde straft til ifke blot at vol
sde ved, men at vinde sin Man-d og
sit edient J sdet Oele gsr Bogen os
Ibelendt med en Ræske Ver-Toner,
-«!«om mode vilde og kuwde leve i og
«lide for deres Tro. —
Jeg er temmelig Vis ma, at Fors.
i flere Tilfælde hat tegnset efter le
jvende Model, og kan ikke tasnke mig
lnoget Punkt, hvvr lnm støder an
kimod M Hisiokisskk Viktelighed. som
den dengang var.
Inn lmr paa en liltalende Munde
for-Traum at gørc Lasset-en bekewdt
med en Mæncede gamle Stka oa
Sadvankn Dom Nutiden tun sendet
lidt oa intet til. Jeg trot, at en
fbven »der interessiert-r sia for Kri
ftendom og qod, fund Læsnjng, vil
blfve alcpd ved at lasse denne Von.
Casella skulde jea Ida tro, at den
vilsde must-essen sonsdannc Fynboetz
lsiom bar Jan-Z Sor Gut-s Rhea
Bogen er inddelt i 28 vaitler.
ckmert med si« Qverskrift Tet Jkulde
gleede miq, om mange vjlde lasse»
den, og at den gis-de og Ismutke Tom-J
lTom gaar iqennem den« maatte vinsl
de Jndqaua ogfaa iblandt os.
2. Valdemar Nordam: Vi
og dort Sonst-, Tale ved Grunxdlovss
festen i Rings-hing mil. M Eil-eh
85 Cents. —- Tenne Tale as den
beten-we dort-sie Tigter og For-kalter
bar jeg last need sævdeles Gliede,
og jeg trot, den sfortjener ait let-les
asf man-ge sog-san paa denne Silbe as
Ælanteckxwet. Dei er en Forsvatss
take i bedste For-stund et Opraab
til For-!er for alt, shvasd der erF
Gelt rent on stort i vort lille Falt»
et For-spat as alle og for alle, Tom
twrcsr txl de: Amme Noth Ockx
Streng, Iom Ihr-It igennem auflaas,«
csr »I·olidaris«k Forbiwclfc over hold
Linsen«. Den encs Skodcs knn vg«
maa aldria sblive den andens Garn
Talen er for miq et smutt Vfdnes-.
bvvd om den Aand, der er meiden-»
de i den bMte Del as det dcmske
Feld og Tom sdet er at hawbe man
vinde mer og mer Magi: chi kun«
da Lan »Dann-satt besten mens Bal
gerne wille«, Tom vi fang med Be-;
gejstrinq i mine unge Dage. !
s. »Holqer Danfkc«, Maa
nchstrist mod Billet-er og Tekst til
Qplysnfng for Danmarks Unsgsdmit
—- 2. Arn-gang, 1911 — 384 Tiber
Pris s1.25. —- Dette fmuske TM
Mist ssom jeg alle-rede en Gang sym
gfort opme spaa Ihrr i Bladcw
jhvis 2. Aargang tm cr afflstttteh
km! jeg give min bodfte Anbefaling.
Anden Aorgang staat fulsdtwd occa
famme M fom kdens Forgasnger,
bawdc fhvad Mi, Billedcr og wri
ge sttyr ansagt Jeg Lan der-for
faa aiodst lfxmcsldmy at Vänisteriet for
Kirfc og Undewisnimgsvcrsenet un
der H. Zehn 1911 i et Cirkulære
bar gisvct We Tisdsskrift »Ein bedfte
Atxbcfaling til alle Sboksdircktioncr
«i Don-mark jom et ypperligt Hjælpcs
imistwel Vscd Undcwisningen.
Jeg skal her ainsfsrc Jud-holder af
«d.- 12 Vetter og Ftsrfaucme ask de
deri opmgnc Artikch
L H. Rützebcck: Sonderjyllansds
Hiswvic
2——-3. Zakarios Niclfem Schl
land must
4. H. Rasnmssem Vore Øer og
Kuttegat.
I ö. U. Jenseit: Bannen og Oens
I
i
s
Virkning.
CZ. D. Cshxc JmTem De sdatrske
Udlsainsda
· 7. N, K. Kristrnfem Mlenslæger
og band Tib.
s. H. Rützcbech Vikingetiden.
« 9. Etw. Egebergt Sangs Nester
Eva-net
« M. Somme: Hoden oq Midenls
land.
li. Sammet Ost-kosten oq Lim
«s-jordsranenc.
12. Ehr. Richardtx Port Land.
s Dem udmcrrkrt den-Ue og nd
»-mcvrkseck rige oa finnttc Tigt of den
Iaa bekendtv afsdøde Forfiittcn med
»de matering Jllustwiioncr ai Kund
Larscm er vwrd den Pris, iom for
«longes5 fsor hole den smufke IlargamL
Lfæq sfulde wish-, m mange Forml
.drc vilde glasdc dort-s- Vørn med at
jkkbe en Aargang of dem- fmukke
;Tidsffrift, som fortjcner den stsrite
"U«dbre«deli(s, ika mindst for de man
Um dortige Billet-ers Zier
» l. ,,.ieri-i«1«f fis-Mel« —-— Tsiqtning
.af Etw. Wmunüllcr illustrerek as
Viggo Wedel-seit —- 60 Terms. TM
sOcsftc er vt Knmswwrk bawde zwod
TJ«iid(1-old oq Usdssmr angaar og but
tde finde-J paq manqcs Boghylder aq
haa Ver i Amerika
Tot storilaaede Digt faldcr i sol
Haku-de Tele:
I. Prologen, hvori Kern-ben
MWT Daniel og ETafas varslcr
om dam, den Kvindens Fest-, som
skal komme
H. Besbudclsfem Sommlen
Imcllesm Englen Gabriel og Jo -
fru Maria.
Ul. Paa Mit-n til Bethlehenu
Samtalc mellcm Jofef og Maria
I W. Jesu Fa dich Maria, Jo
»s(»f, Optimum Englene. Illustratio
Fnerne usdgør 7 halvsidesi og I? hel
sidcs Billet-etc
, Den smukkcs Vog bar min bedEIe
IAnbefalinsp
i Bleir, 27· Maj, 1912
W
Eftetlysning.
Hxx Tiedaftkw Zog vildc Jmæ
bode am Nod-J i »Tim1«kerc-n« for
Jølquxdcw
smn nagt-n give UsksL-plr)ssnix:,1 um
cn Mond ma IS a ZU Flor? Haus
Nmm var Nie-lä- Anton Nkclscstd i
dagliq Tale Anton Nie-lieu Hans
Tidske Jlkdrcszszc var P. O. Vor H,
Zidney, Mont. Jeg vildc gerne
dcde Psafwr Tatnskov om at gere
hvad han kan for at findtI :Ucansdm.
Tkt var to Aar i Mart-Zo, fiden vans
Zlæatninge horte fra «ham. Da inv
de hnn Land der-appe, vfftnot 320
Arres-. Hans deer kom hertc i
Marts i den Henkiqt at finde baut,
men ukendt med stkogcst, Tom dan
er, unser vi det for unyttigt for
bam at reife bewo- J de ncwme
to Aar bar der verret fkrwet mange
Wange baade fra :)ianders, Tan
mark, og hersta, men ingen af Bre
vene er hverkcn befer ellcr retur
neret. For en tre Uger fiden sendtcs
et anhebt-let Brav- men Poitmefteren
i Sidney site-v til-hage, at Monden
Mc var at fiwde. Det for-get Sor
gen, at alle disse Brwe et lian
bot-ten vg bot nu Wes at Adresse
ten ikkc er at finde. Dersom nagen
af ,,Dsk.«s Leiere kender noget til
Wie Niels Anton Messen, vil de
gne as en stor Glæde ved at med
bele det knien til unvertean eller
til band Wer Marias Mel-few
Mnnetvom Nebr. J M am gebt
Resultat
P. Rygaurd, Bostll Milch Neb