Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 31, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    YonZermHanT
De hjemltsc og en tyfksdanfk Trak
stfothaudling. J en meget klar
C Wiss ledemde Arkjktsl skrwet DeJ
Hbewhamvfke Blasd .,:1ikqoet«, fusm
staat den nwærensdc Akt-gering re
Ida-r:
»-s"-anske visit or de Lchxnlose i xisou
Hengst »Broquen osz -— statslig set
- kmedkonunewdc, og de Vanftelig
sehe-n den preusfisfe Regermg Um
pas-set sig few paa Halsjen ved fn
Ox.-.s.nsdljng af denn-c Kavegsori a«
leveude Mermetfker. hat vi tyverker
Sud euex Dei i. Derser er der ismtdi
Wle W til Hilf-IN spr, Ast sdskr
sauste Regering km mai-Lage For
Wage-r sosm en mellemstculig Ordnjnigz
aus-:- Jsmødckommvnhed oq Bewil
sie Der drejer fig her — ligsesom
Woligcra da Optanter og Entwir
børn var de kme Homer-Zu Ewbreri
nei— kam-ne Oft-e : Nordslesvig -—
om Mænd og Nin-der as dunsf Na
tionaliteL og inqcn damit Akt-gering
san vasrc ljgegyldjg jior den-is Zkashs
ne. Raak Tysklawd—«1krcics:sfks11 wisset
d tale med iois om bist-e ookc Bands
immd i IlsdslændigsheC san vjl vi ogs
sm: vwvc at trasfsfc Tot tilwmnm
Mr Dis at Ensdl ede Zmnvwlen, for-di
vi umtmqgelig undgaar otvdsog Not
Skianist as at blansde oJ : en frem
miA nahmenng Etat-:- midire Ihm-g
genber. Men ma en Jhøflig Hen:
venidelse er det en Pligt at give et
III-fügt Smr. — —- —
— Zwangde for sde furojmaewde
Uplmnatifke Forhwndlinger ligger
fuhr belust. Heller ika Pan der her
We llssjkkcxslwd om der dansfc Eva-nd
xpunkR Ielv um Traktclssor asf En
keävbedcr ikkr vil gaa let fra dami
den, san er Grundsastujngcmc for
m dansk Medvirfninsg ri·l Zwrgxss
maaslets Log-Hing paa Forshaansd gw
ne: Nordslesvigske Mem-wich Der
frasilligt Gegiver sig jwd over den
Mk Grwnfe i eden Hensigt akt bli«
U Underskmttesr lher i Nimm vil
fkntdc Opdagekse i darfst llwderTmäsJi
fomoM war sde i Mart fnbdestgør
de dewm gaslsdcndc Dom-wen Det
Waskkek at Kongerfget Preus
fpn vkl iwdtage en —tislåvavmde Hold
Fing sover for de hksmlsie Nord-Fleis
vigere, der er spdte og ovboldek sjg
indensfor bei-S Grwnssen oq Tom on
fper at blive dcr mod en tysk Etat-J
borgsexs Rektighseder og PRng
III-fah for-di Sagen lkggcsr san
ksan for-, bar man Lov at tw, at
sde Forhandljnch Preis-Essen øusskvn
M Fumze five til et for alle Par
iser tHsfredsftillewde Resultat i Lo
bst asf focholdssvis Dort Tjd.«
Im Modi- Egholm sicut Im
SUCH-ask skrivcs til ».lIc’oDc-r-:«maas
BE
Ende-läg msodtog Magd-) Egshotms
Mtku starkde Dag et Brev fro
jin Man-D. Lwc Ast-mer disri forsh
book-jedes- dscs sink- diet der-hien:«1nc, om
de er Wenlunde raste
copENklAGEN
sungtobalc for skrsaaing.
VI (i«X1c.XNTl«J-clcli
los at "C:p-:-·.n. c« Lxr
Nspet fuj15!-O«n-:.
Als-J C
« .
Hst Der-s- Fock .e-..dlsr siter hss Hist v-;
vi send-: De dsg1«--.Postltt(txn - « -
lxge Pris. s- em; Melker-· LICUDC
band-sehst det. strntssrker m-d« .- ,
·«cc·panhagcn« er Verdens beugte du«-as
Tobc.«-i. ,
v kanni- ossos onst-«- s s,
50 VII-I III-H soffs-l
istkat ou Zeiss-e
-
—
Evi- ün tout-r pap- at tcgo sa II
m Sand-ladet euer seads Billet- C
siegt-muss ils kam Um« It Vl i I,
Ihn-e at Ast hu- Iolct Im ZW
nat nogca nat-n stamäatvtsk Ase-it I
Weit-go- 71 steiget Blut-W M III
i- sts-km as bat-to Unter os Mk
vors Rot-amt- PMs 1 smskudW
Ihn astr- sotswm Und sodt U
Isqu- Iksvso solt-Ia os di
two sk bishe- os Ists-.
disan kam soc Itsan I
von Taf-Mutw
WM Pol-W syst-V »
M M Anqu W U
Wette Zpørgsnth hat sakxtens
W Egcho1m før than ffk biet de
jsivareh ihestt fis-den ihm ngcn den
316.,Apri-l, da han main-w sorle
fssii lille Hjem i Brøus for at tagQ
Nil «Regerims:sprivsidentcns By og
« ask-one sdscsn swa- Vrekde. ban shar be
Faaet imod .smltursta1en Preuss-en
-f-m"t dem-d, azt shsan bar været sao
Ygrwnüsløs ufvrnuftig at lade fisg
spdc its-den for densz Nrasnfer. dor
xtmjt des-wod, at hatt that dristet sig
Fiel den Ich-Ue Frækkwd ai gifte og
Wofosbte fis uden iden kongselig preuss
siske Lawdkaasds Tillasdcslse.
. Hans Dufter var og er jo veds
TMMDS Vogt-Ug- Lsun var sen-goldg
ngde, do han reiste. Deksiot »Im
Izangkn sikkert været meget bekom
Imt Hok hemdses Tit-Tand
! Muds Egsholm fortscktter i Bre
vst, at hatt hoc Idet efter Owitæns
idisgshedernse gosdt Men Tsdon bliisver
jso laut-g. Tet er værre mttsop i den«
zne Aar-END at fidde indelukket end
tom Vintcrm
Men sder Or j- lmtat Mbage fst
Isde 12 Ugcc er owne, og -han bedet
sterfor ow, at de ein-innen msd noglcs
ijlasdnimzsstykkesr vil sende Eham en
zDel Bøget Ternæft idvsæler W at
Zier ved Hjemmat vg beder am ask
st en Mond til at gmve det lille
Styls-ki- -Wvd, de hatt Ghi shon
selv Dur-net jv iköe hjem for i Ju
ki M. Brwet er paategnet as
FMMVIWRML
: For nogen Tisd Eben var Medici
nulraad Tr. Hausen i des Eg
Cholms Hieni, for —- densne Gang
Cstrk Opfovdking fra Rigskanstsslerm
som det kkyedder —- Ct anders-ge
slwor vidst der var andom i Ostw
nvct. Fest den hjemløse tiltraadstc
Zxrafsssem in-dsendte iDem nemlig en
LJerwetrdeEks til det koste Niges desje
«-«1-c Monds-SEND med on Zkildring
cr? sinc strckkoksä
J Gasar mag-we Egholms Hirsms
erriet fis-ge chgehiwm Trods leg-ern
-1i-gis Ade-Mr cr Cum jmjkdlertisd dis
smwdig wd godt «:lsc’od. Ost-n shak det
sem- dssmtty at den Tid not s7fal
komimch du hun san fasa Lord til
Wen med jin Man-d og fine
Vm at do fwdcxigck og upoqu
«i bete-I Hjemstcvm Tau Zamilicfvrs
Sorgen-n bliver befriet for det Lins
vatige Fængsklsowolsd Tom visvse
Falk Ekel have ist-onst, »der forätsaan
« New-I msd Stil-Werth disn I.
Mai Uns-Ä
H. J. Ieise-L
Pranger-. Diamantbtvllup. TO
lfgms mexu P. Bmg sog Huftm
spide dkn It Mai bete-Z Ihn-Imm
«L"r««!!.:x LUJZR Nat Amte list 1 Bring-«
nass« Vmsg or IT, siouuc M BUT
gasxnnwl, ug Tat-zur or sundc ozx m
sse. P. Btag Var i RGO en as Mu,
sum zum Ein Ehr-dic- täl Esjasla IIQ
Bygsningen af en Kiefern-»du ais-Ic
ZIllsfund Han er m LIMI. fsm U
Vm Tjdcn den Tid dar nistet Hat
over sinc- ’Bli,1thr. Ter »Ur-IF
vor-g Aus-IT
Qm Timuambruideparret umdde
wr .,Trfiktml-Postsen«:
Braq mr : mxmzc Aar Tømosl
Okfmsesr ist Lnsnthsc Tmsv til Dng
sammt-m- znsd Exxorsund m der uka
Hin-Ö In man pas-km Tasriig brnsgtci
Der Materialis xål m time Zten Ded
Jn man XVer fvndt pas at ten-ej
Stenene ved Bfifetten tog Tonw
sefbingen as, Og san flog Brag «ig
Wo Fisferitm ssm kmn cswdnu froh-i
sjn HEij Jlldor ardcsjdcr med. J
skjor var Thon Taa uthldig at faldci
baglasngs over Vor-d Ved Zifferbroen
i Vrmtsnass, imen han led isngenI
Men der-ped. Ogsaa shans .Sustru"
kan wie sig of nolmindcsligt godt
Hekhred For et Pisa-r Aar fiden bræks
fede- him Dei me Lan-eben ved et
Feld, og i Fjor Hm hun tin-derm
sftet en Operasriom begge Dele sslap
ilmn vel over.
De gwnle hat W flere Me
msn jagen Same-. As W ev
GMXBMUM,eniLyköbotg
sog en i Sonderbovw medens den
ældfte hat Sysme himme.
’ Hyguiti Sitz-I WMllanres
W ilieu Z. Mai Hrede det gam
Ie Mc Ægtepar Aftægjsz
mmd Hans Its-rasen Hausen og Hus
stru deresiW. Det sank-«
Var iso- ihos dem selbst- Sm-;
sw Gabe Hasses-en i Fest-d »
In M Dame-.- ’«-og den vol-J
tingmMiewthvratlyki
»M- M m- M W U
W, et Mit m dar state
ANY hist M gen-fei- Pur nydtr
M W II M
stimmte-.
Tit Japanmisfiinem
For wirteret, lse CM Nr. 21 ........................ s:34()7.7l
Vworg, S. Dak» « P sen-en 82 Paswk Søe Pl ...... 8.00
Blatt-, Nobr.,BabM1-asfsorm«mgm .. .. .............. 7.50
Geword, N. Dak» en ubeketsdt .................... 1..-')n
Gilfenlam Hirn-n» en arm-out 85, Ellen, Edno og Ewin
Von-do 8125 .. .. .. .................... ()·.:25
Tode-y, Nevf.,An-dve1u W ...................... Um
Helminle Main, Caftxx Hering, Carl Christi-usw ...... säW
Bvooklmn N. Y» Saltms Qui-stetige Ungdomssfsokening
M on Kirke .................................. »Um
Famde Nebr» Christen Leu-sen .. .................. Um
Gen-m, Nebr» Ha Asnsdevfen .. .. . ................ Um
Jkewmans Gme, Nishi-. Jesus Brandt. .. .......... UII
Tanobrog, Naht-, H Peciequn .. . .. .............. 5.0()
Albert Lea, Mnm, Cmrie Hander .................. 2·0()
s Martenspn.. .. ...................... Um
JMTWSWWM stunqu vPetek Ansder on ................ 2.(Il)
Enge-te Oregon, Bö, Sorims Jngvatdsm Post-or
Tiber-ehe og Huftru hver 82.. .. . ............ 9.(n1
»mderiksborg, Nein-» m niman Mai C. A. Jensem
Mr:. Passrot Jenseit ihm SI. .. .. .............. Tun
Mioorhmd Iowa, swindesfoteningm ................ 5.«U
Titsanancn. . . .83472
Tit Judianermttktonem
For wittert-d se Kist. Nr. 21 .. .. .................. WITH-IS
Vibokg- —- Dak., P Jenfem tsastsoro II Ssøe hver 81»:!.W
:1t(-tyr.,And1-ew Jemen ...... . .......... 2.««
Mooriwaid, Iowa Mond Mng va ................ 5.»»
Jtrwman Gromy Nein-, Jens Brandt ........ ·. ,.-')0
Ell-den Lea, Miem H. J. Momensen ................ LI«
TWmstonnh Tytutxnsag Peter Anderscn ................ LAW
org, a , Zvrisne Jngvard en, Empor T w
Gastru hv BL. . ......... i ...... ho by og tm
Frederjskssdorg, Naht-» en uncwnt 82, Mrs· C. A Sense-n
Vir: Pqnwr Jenfen ho. st .. .. ................ tm
Tnlsmnmen .......... sl WHHJ
Tit Judtemistionem
Im wittert-L se Just Nr. 21 ...................... Its-ZU
sit-Irg, E. Tat» L. P. Ferse-n 82 J. P. Paul-im N.
P. Nietan tw. sl .. .. ........................ Um
Hamng N, »Jqu on unasmtst .. . .............. LI«
Elstoommd Ja» Bettvcssda Wh. stvntdesorenisngen IM
:scewman Ost-we Rohr» Jens Braka ................ .-’i»
samt-Ipoka sinnth Andenken .................. Lut
Eugene, Lkegon, Zwinsdefotening n .. . ........ Inn
« Zorine Jngvardsism on Pnswr Unsre-tm tu
imsmk tm 82. » ............................ Um
Frodcsrsfsbora, Nebr» en 1nnwx·t .............. 2.W
Tiifamsmcn. . . .. . . . .. 82517..’st
Tit Motmonmissionem
Fo- kvmmk, sc Inst Nr. 21 ...................... 8712.7«
Satanmchurfn N B, Cænwda .l ksrsp Jakob ansem Mrs.
Norden Esbrrftensm Ov. 81 ...................... TM
Blair Jst-br»1abititmsormisnge:i . . . · .. ............ 7..'-«
Davm,:1?csbr.,«:’tnsdrrw Sense-n .. .. .. .. .. Um
Moos-head, Ja, Wdu ngnLJ siisiwdseforening ...... J.««
Albert Lea, Minn» Mrså S. P. Zwiksdsen ............ -.)·W
« Gen-m, Rohr-, H. Anders-en .. .. .............. Us«
Inneme Rohr» H Peter-sen .. .. . .............. JUN
Iwctx Nebr» Nazareth Mgty stvismdoformingcsn ...... AM
Jmnestown Kansas Peter Akt-denen ................ 2.«0
Enge-m Oregon, sSorims Humor-Neu St, Paswr Woreby
og Duftm 82 ...................... 3.uu
Fredersksborg, Nebr» Akte-. C. .Jensen, Mr-:-. Post-or
Jensen tw. st .............................. 2.00
Zitswnnnen ........ 375020
Tit nsdtidende i Kinn.
Føk Mitte-seh sc Kbl Nr. 21 ...................... sRöHZ
Ettn Tate, Minn» Menissbeden .. ............ sum
Fern-data Catis., Vor Metscrs Mgsb ................ 2(),«0
Jamråswnn:. Kansas-, Peter »An-der ex ................. 2.()()
Tit7onmscn1.... 898213
Tit Scotekasfem
For wimm, fe- stsbt Nr 21.........»............4;-.)H(«)131
ViPOrL E. Tut, Vesthc Mod: L P. sen-sen- g. P. Baut
sen, tw s; .-, Jvøraisn szmstsiem Unser-:- Hans-en, Mel-:
C. «s«t)ri-steusen, M Iz. Gnriitkkksem Its-ists Jäiictsem Christ
Thon-en H Christen-sen- Rout Inder-sen skjv st: Jem
C. svurssdsem Bart Var eu, erc C. thnssmh Al
fee-d Ghrsstewsem Csirt « Ost-sen Utyv Mc ............ Its-«
Osm- site-ds: Petitva 1z. xsøe sjzx Christ Mattwsen 82:
Peter T. Petekstm, P. L Petetspm Cstm Lanridfet1,stjetd
szmsdit Peter B stnswdfem J P- «1md, Peter sorgen
sen, est P antsin im st.U-s);Ct1rnt Thomsemcshrrst
sonst-n km 50c ................................ Ums
Mit-vom New-, Pan-or Zistruttz slz Mr-:. P. S Gan-sen
.2()0 .. . .......................... :«.I«
Elsnc Tale, Minn, Utenigishisden ................... txt-»
Daven Nebr, Itnsdrksw Jensen .. .. .. .......... UIO
Fahrwan Me» Cur-aus MO. .. » ................ 25.««
Plan-, Nebr» en uncwnst .. .. .. .................. nut
zrcsnsdala Cal» H. M. Vomtfkscm M Baume-Pfen» Nits.
H. M. Bonnisfiem JImias Botmikfom Fbora Vorm-Wien
Cecclia meiksem Mer Ghrisz Sinkt-h Mkfrl thift» Christ
Christi-usw« Man -Cihr«sjte11"«m, (Mrge Bunde Mut
the Hausen, Jdlmktsne Ihm M-r-3. Minnie Frm Mai-n
Limb, Qlkwbisl Linklx Geomc Fritzem Kastrine Hom
Pister Rinokam Dom Jakobwa Chris .Jomäfm, Ma
thilde Poderiscm Jens J. Qwisst, Melan-d Ninszsmusscth
Tlhioodore Rasen-Why Ema Jmosbsegh Christ Jokgenjmy
Magsnusz Jespcrspm Alfnsd Zeisswva Eshrkstinc Jes
per-sen, J. Lan og Hustru, A. Vonttikscn. Mem Bonniki
sm, Don-old Bonn-Mem Enwft Msnsnipfcm Bert Von
niffen, Ghris Lorensksm Rob. Ghrisstithen, Airdww
Eiltrkstinnscm Alifp Ztnsjvbf Edith Smle, Ein-is Ter
kelfism Miss. Cpbris Tivtskechszalter Teschom Bothils
de Trrkelsem Jolyn H. Hscrtth Regfne C. Haufen,
Gin Ghrfstfath Wen Christianson» thn J. Han
sesm Mute Hausen, Jst-hause Christiwsom Martin Tor
kseltfen tw. 50c, Gan-S Axwderiem P. J. Von-Wir oq Gn
stru, Somit-c Ghrsfth sog Hinsstsksm Ae Olkssm og Hu
stm, R J. Jestperfa Mitm- Pstet sollst iog Hu
sit-u, J. N. Land Og tru, Hans Hansfcn W Huslrw
Losuis Smisdt, M. P. Wen, P. H. Christen-on og Hu
nen, F. Mmtemen web-Familie Wem Hamen sog On
stm, H. Mariens-am Anton Gyrstiawsm, J. Hmtsen on
Instru hin 31;Mrs. By Judobe, V. H. Wes-L J.
C Ericfen nted Familie yv. PL; Pastor N ielsen og
Hltsftm 81.50 .. .. ................... 52.50
Holland-, Cal» Vor Frelfers ng: Paswr Andre-a en
Pl.50: M. Jenxesn C. A. Musen, Peter Zenit-u M
MogcnseuH . ' Kern, Histhine Sen-sen, Julia «’ar««en,
Elyas Clwsetn Sankt Mekfem Mitan kssrgenfen Ma
kie TM- kW si, Sen-daysme III-nd .......... 15.()0
Oleawder Cal, Jänmamtels Mgsyp Tons Ssøronen, Ehr
Byompiesn H P. Andenken, Peter Mitter, Peter sen
««·e.n, T. «’. Verg, H. Ein-. Hauen, H. K. Andevsem
Otto -erenjen,:1kiel:s MorbenIem By. Hausen, H B. F.
UND-den Niefs Hanf-m, Hob-erst Jenseit, N Mel-Im,
Mrs Carrie Pilegmwd H MaMkleL N Jewespn
fzs P Museum-sen Vesper sonst-m »Es-can Bote-Mein Jenes
etcrsen, Cyris Zkriics kmmchz ChrnMett, w. st,
Peter Christi-»Na N. B. Mel-sein Cyr. Pilegnavn
Jst-tm Entwide B. A Pilegaarsd, Pastet- Ctmcytlnh
P. IT Cdytiiwifersem » B Schmkdsth .Hansien yv PL;
P Xwnsbom W: Clnis Lotsen 82 M: Anders Pe
ter«en. J. L. U Jemnfmh J. P ansfktt E. Mund
7en, tyu disk-Im G, Z» Awdetseqn Ausdrer Pil"egauk«d, P.
M· Eeymtdn Ccknesten Petersem Mai Ptoulsem M. O.
Christentfesch H. somit-few Simon E. J. Hamnwwd, N.
Nielsem Nåelcs senten, Orte Nieksem C. Js. :7«’te15en,
Mri C. C. Zeus-Um J. A. Jena«-m ·yv Mc Gro
vex senken Böc. .. ........................ 61.25
Kett-many N. «Iak., thzarvy Us;1sis.:4.«ett«r B. «.I.I-’a-dsen,
Jakob »—---«, M. C. Jk jenem Clnis Peter-Ten, Andreas
Nie-Hen, Lcwks LsatnPem N. sann-ein w.sl,«1!c’arpin
DIE-m Inst Il. W. Bund sbv PL: Peter Tunk««kov sskx
Anna Hanwem Christian-a Nie1sen, Anna Hansem Vin
nn Chrusem Ida Clasnsecn MensLmebecL N. WäsIeL
Peter Haufen, tm 5(Ic .. .. ." ................... 18.()U
Tunnebtozn :7.’e1)t. G Pensrsen « ............ 2.00
Greeneille, Mich. Zt «1sanlj«.llsgi).lo·oftok W. C. Viel
sen, M. O. Heim L. »O Ebnswnetmn NieIS «s. Rai
Ums-Efeu cho. 82 .. . ................ 800
Betckyanig Mah: Nie-l Melken . . . . .............. 200
Jmnessvonnn naner Peter Anrufen ................ 2.«»
Napels-ad- Jå., K. P. HWML Peter Lavinien yo. M:
Jst-im Lö. Jobnssem Niels Bahn-sm- Pniwr P. M. Pe
iersein P. D. Vieler ho. sti, Ciyrsis Joynsen PR: A.
C. Mär-m Martin Meist-m N. E. Peteksen tm. stät-:
M. C. Mien, C. Psdekjem Mrs. M. Clmtmeksien
J. E· Jensezn Mtsix Joan Hausen, Free Sonsnsen tw.
st: J· C. Mddsem A. J. IMM, Jms Fahrt-sein Cyris
«J«Wen, »J. L. Kyde Ev. 50e, Hans E. Jensen skic .. Zi.2.’3
Umlattd Nebr» Martin Ssmt’·w, Cyris PeterEem P. C.
Peter-im Ein-. Litemavnd L. P. Øfiemaard "Mm
Wort Jens- P. Ideer yo. ists Hans Nieltsen 82x P.
Jl. Pexersem Sen-n Christen-Tom Mai Lotsen tw. 5()c 10.5()
Frisderkfstborg NGL Irre-D Christo-rieth C. A. Dienst-m C.
Z. Borg-.de Ew. 82, Peter Messen M: Ein-· Jbien
81.5«: Painns O. P. Jenseit THE-: Lars Einen Stic;
Lan-itz, Alfred, Ober-day Andretu Man on Ckam
Joynfen Etw. Inc, Anna. Jnger og Atti-. Stienite im.
INC; Winke Wolfe-L Martin Bankfo Im si: Hamm
Panlen Mc, Männie on Etat-a Woxsp yo. Zur ...... 21.5«
Zifamnren ........ 8310181
Jubilæumsgavem
Før Witten-L se Hebt Ist-. Bl. .»..·.........··...««i;18(ik.)()«;sI;
Manns-ten Wis» Rom-: Petisrsen .................. »Um
Clm Tale-. :l«cjnu., ;Uc’1«. sog Mrszi Anders :1kn«l«««en. en Jn
bilcrumsbanf ...... .. .. .. ................ 5.0»
Blatt-, Nishi-» Paswr N. P. me .. . · .......... län»
MW Lea, Minn. , Jsaeob Ohr-Mener .. .. .. .. icum
Jsamestowm sinn:.,«1’«"etet Ruder-en . . . . . . ...... Um
Engsenky Oregon, swf , en Jubilwnmsklnmk .. . . TM
Tilsmnsmen . . . . . . . .RlAT:k7.:-,«
Blatt-, -:Ic’ebt., den U. Mai WIL·
OF to Hausen
Kask for d. spre. Wie ev.«lutb. Ksirce i Am
-s-—..-———.—...-.
Tot var en and sog sus11unnz1-:sfuld
Fest, der kan apbnge »Ja-ade- mqu
og amwle
Vi ander dir-m m rägsug guts og
los Livszasften J. i »Musik«
Fielscnp Sagt-. Handvoll-m
TM l«. Mai kunde tjdngerc Lan-d
fbolsmmnd Mit-me Lunt- og Hain-u i
Lille Anfklet fejre deres Huld-vent
lup.
Laus Lunsd er ifl. ,,?kl·ensbm«g
Ams« født 1837 i Hierndrup og
Uhak boet 55 Aar i Anfltst Hans
isnsftru Anne, født :Iciels"en, er ist
1812 i Engum vcd Beile-. Ægitwars
ret shar Ihaft 10 Vorn, kworaq dog
vtun sde few er iNoe Trc Tøtte er
i M oq en M er gkst i
Mam. medens sde gomle bot hoc
»der-es SM, der bar en Liawdejew
lidem Mini- Limld that vceret Woge
Dhone vesd Vmbltwoer i 10 Aar sog
et W as Man-ge paa Egsnm De
Wle et raste og Mige. Gemäc
Lund bot altid Must- spm rette
Skde i« bvr Fvlskekamspp
Osmia-. JUNGE Sindag Ef
teanW den ö. W jardfæstedes
Iafdøde Gnapdejer i Darm-L under
istor Bette-gelb
Ten afdsde blw baaken til Wa
nen as jinp 7 Immer. Dei nie-gez
fkore Folge fnldje Mirkeu til sidsce
«le ' S.
Vckfwr Donneer halte tin-get
smukt over den Hedengangnc Mei
ftmp woranan Ihsoor Kragh that
Wes-: Jäumimneforitxmder i manch
Aar-, havdc secch en Stlvfrans til
sidste Pferds
er Tsocmeson tacte meget
isannst over »den Hodengangne. Kei
strup Komm-Im, Ewor Firagh har
spottet Mmmefovfiansder i mange
klar, W Ofendt M StW ttl
W Boote.
i Sktlriswcfr. J fidtfie Uge ind
Oivdes den tm Stole i Hopmm
still dee var en Dis-fester fra
trquWoret, SMeran
Tedets Prassy Kommuuemadet og
nieste mild-se Stoer li.gsger magst
Hmukt imin i Bisen, og gjr et Mia
cmde ZW, sden Hul væke en of
de smukskesfte Mer, sont er op
We her i Nosdtflesvdgz man sden
kostet ong msed Phawa Mk
MUWU MAli EMPU ist« UMMt M
Brig-drum- Sondwldt i Hcmtrmx
Eu rafk clding. J Hummp kom
.munc bor en Ohms-dessen sum csr sk
mLcm graut-mel: misn slkm kmks iolv nu
i Zorns-tret tagt Nygninq Wo sit
Stuolmsh er gaaet ruwdt Um Skor
stienxene skden at blivis wimmel, og
Ihm- selu szvskt sdet hele Eer og fasri
’!digst· Man-den drivrr isnduu selv jin
Wie san lige Gaarsd nwnssuswasrsdizx
Sahn-how annet Tet
LIMwa mefkwsrfcksmhs«-Twu·
spot- ,,.sian«al 111«, smmaju N. Ovi
Hevuw ankam her til Smidag Eiter
Imddag ds- 52ds. med m Ladung
Man im Mhtrg, hwrsfra sden
M Affer Mdag Asftmu Sinn
Mbgcsr medfvrte Twmwwn isfølge
JMbiilsPofteM Lwastasn Ich. Jok
getsfen im Jänbenmm en person
iig Beten-dir asf Kan Hasel-up,
ihr qgcsdc sig hie-n til sin Familie
Jst-gerissen gsit til vg fka contain-en
M Mdobroem og sde M
lede nu sog da. Da Damperen nærs
mode sig Søtvdkrborg, mellsm Mot
ten s vg sy- som Morgenen, lod
»Hu-main Doktor-up »Im-me ejtcr öst
stnkcm unsn Da var Von intct Ested
m Eis-da Uhu sagte ritt-r dank ov
:(’mlt, Ums j01·.«:a«ni.I-:—. stmmscn vor
Its-so mer-; am Hund sur-main Dok
Tfmsn Ic-) ftmtsJ Zwist sum Weiter
Eis-In Zi! i Nasrmsdcn nf det Steh
jckwor um« »Mit-, ziaptajn Sorgen-sen
Fwsr blasen scst iisdst, ved Mystik-St
k,,-.0alfgrund«, ntcu man fand-I how
Eise
j Ingensen er foksvunden fra Bor
ide mellem Motten 2 og Z, men
Ihvovledes hau hat kuunet gaa over
Bord utden at nogcn hat lagst Mask
ketildeherenGaade Detsan
sammt-s- at shau er faldcn i W
agtoksudm og at Anwade sie
-blkkkc«lig Nur tkukket Garn i Met.
I «J-rqetksen, der Mr cn Mund i
ji5 Aan Alderwh bavde sidst i en
EAatvEtke været Mist pas Dom
deren Stumm-M tishivende M
; bom Brauen iAfrskqsLinjen W
Ostern-des fig Hustru da to Bmt i
Anbenmä »
Liqet af Miit Jørgenfen sblev
mäte Morgen fundet vod Gelt-ins
i Amst.