Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 31, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ·«Yanskeren".
C Menkgt Mdss Og DOM
WOMD for det danfske Fell
i Amerika
upgipes 1'
UAleU LWE. PUBL. HUUSE.
sit-hu Wehr-.
»Oui«-en« upgaat book Tirsbas og Indes
Iris pi. Umgauk
Ve Iowa-de smter 81.5U. Udiaiwet 82110
Blsdtt berste-: -. Zwist-ad
Vesilling, Betaling, A:.egfese:a.1d:.-.:: :.3
ander angaaenkse Wade- akzegsekks
DAleA LI.’TH. 1’L’Bl.. HOUSEQ
Makr. Nebr.
Rebekka-: A. M. Und-rieth (
Ille Bidrag til ,,Danstekm«s Fahl-on ;
Aha-Musen ...mespondancer og Sämmt!
If enhver Au, bebe-! askesfekek ;
A. M. Indessen, »Es-Zum steh-« !
« l
Eurer-ed at lklujk Postoktjce so second
plus matt-en
Advent-ins Rates made known upon
spplicstiou
J Tillælde m Utegelmæsslghcdet ved
Rodmgellen bedes man kluge til det sieblige
Postmsetu Skulde det ikke hielt-e, bedes
statt henvende ftg ttl »Tanskeeen«s
kostet-.
Haar Leser-te dem-endet ftg til Falt. det
IverteretiBladet,enten tot at lsbe hol dem
clet soc at faa Ovlysning om det avenerede«
jedes Oe altid omtale, at ke san Inmitte
mentet t dette Blas. ket vtl Heere til gen
sidjg Netzt-e
Zri Religionswelfe i Rina. Mis
sioncer schaun-es Rasmussen jskris
ver frn Kina, at de forenede Me
wighelder i Peking holdt en stor
Veltvmists og Glædesfeft i Mem-dist
msissionens stvre Kirce for at ind
vi den nye Æm Prwiidenst Yusans
Syst-Rai var ittdbudt Missionær
Massen var til Stede ved denne
Fest og harte Dr. W. W. Jen’s Ta
le, Horn shan holdt Paa PræTidendens
Begne J denne Tale bit-v der Pan
tvy stadfæftet, at satt snart en Fol
kereprcofentatison Lan blive valgt, er
det Meninsgen txt-nge Kinn
sftj Religjsonsøivelse
Llfetodisfternes almsintdelige Konse
rence i MsinneccpolsT Minn» shar
ver-rot besagt bl. a. Telegater as
Mifs Italia Garibaldi. en Sonne
Wr af »den imliemske Frithedsthelt
Garilbaldd iog Doktortmde Li Vi
Eu, en af de both fewdte Lægek i
Provinfen Fukien, Kinn. Meist-dist
Aonfetencerne i Italien og Kinn er
si ydre Henseende Met Tasa nie-get
at Ede er i Stand til at sende de
nannte sog andre Telegater til det
almene Mde Mifs Gatihaldi spre
smar en Pigefkole i Rom, sont Me
wdisterne Ihar aasbnet for fertige
Vom
Den tyske Zocjaldemokrat Tr.
Hans Müller er ifl ,,:Icye Tjder«
af den Llnskuelse at Religion-en
wbøsrrjdcsljg er den fresmaddrivende
Kraft i den ssocinle Ildvifling. Han
mener endog, at Ming chæfter
everhovodet ikke ladet sig unsdværc
ved Bygmngen crf socialistijke Lri
ganifcktioney at errhver iocialisrisk
Bevasgelfe uden disse man forflade5.
Det er derssor en af den mioderne
Goethes vigtigste Opgaver at
revidere sin Opfuttelfe asf Religio
nen, dens- Væsen og Betydnjng i
Metmesckelhedens Udvckli ng
Eelv blank-: vor-e 5venske »Er-Adre
der er saa gamle og talrige her
i Land-et, sdwftes Kolonxsatåvnss
Zutrgsmaalet LIngcsftanasZynv- .
ksns Missionsbefryrelle befluttede
ved fsit We Mode at bensrille til
Synodem otm den fkke bar gere»
neiget for est jaa Landsmænd til at
bofstktte ssig i Kvlowier i Siedet for,;
form sdet tm Isaa ofte ster, at Tore-T
des blanidt andre Nationaliteter.
Der er lbog iske Beftyrelsens Me
nlng at and-folg at Sonn-den bät-ek
ie qul M Fig mesd Landbau
sdeL men kun, at den füll give Sa
gen sin moralfke Statte ved at henil
Vife til Fivmqet og Man-d, der ker-i
lig Wer sig med sliqe Pfarrer-.
Ofan tm Bureouchesf. Til
Mit-Massme Oliv
»Mit-de Birne-M er vqlqt
Miit Juli- E W, der i fleke
sakhumsquewwnk»
iHMJW».f-u«u Wes-i
W MUDWMrdeu
IUUMMWMM
»etwas«-Irrt Motiv-qua
« W. W op.
gave blkver at grundlægge og uds
vifle Den vigtige Wirksamle Re
gerinacsn agtcr at due i Bonn-op
dmgeiskenis Interesse »Juki maa ow
te en sdygsdjg Winde, Tom er nd
set tti at Mi- en smaan ngaves
Lxsendikszi Lan er beftamt tiä Rätqu
km Ihre-L Lende-I swntorhjaslv bit-;
ver en as«rftekende CON- en Juni-«
Trjfex og to sipecielle Agenter.
En Hensiilliug.
Tor er jaa monge Ting aj Be
tydujng, fvm stal forhcmdles pac
ziickens Aarsmødez del bliver vel
alkdng ansderledes.
Men —- — um That jo wv til
G wente —- og faa tcenker jeg paa,
osm Oel nu ogsm ofgjokt er den ded
sve Maasde at faa Tat Furt og Orden
i vore Foretagender paa —- ax faa
dem Ortsva Pan et AaksmM.
J Zpøvgsmaalforsm: Hmllezrugs
ter dar vore Llarsnwwzoryawdi
ljnger osg Beflutninger i Reglen
buntes
Zeg fkal ikke efteerore cller paa
»vi«se det: men eichvet ved, at disse
sForhawdltsnsger og Beslutninger
Ilangt «fra allid har naact du Maul,
de sigtede paa.
s Nyli.g lasste jeg i »Kr. Zwi.«
folgende fornuftige Ord as Past.
Kr. Østergaarsw »Vj fasrtes tun eet
i a: kunne missionseke baadc med
Qrd og Skrift, og det cr: det vili
iige Sind, der vil Oft-e noge1 for,
at Guds Gern-ins km gpkcs.«
; Date Ovd Ihm- sikkert ogsaa Æts
Ifnde til vor, den forenede danfke
Akte.
Nu er der lang-: fra mig at ville
udkosste Vestyldninq for Mangel paa
»villige Ein-d'« eller Offewilligshed
i Flasng til Højre og Venstre.
Mkn det er sitlsert, at vi men
.ger newp til fom stirkejæmäund at
W mere ekf dem, og jeg et it
ke bange fsor at sige die-: hverken til
mig selv eller til mine Preis-stehn
,dre eller andre.
I Texte i jin Alminsdcliqhed.
i Eaa det, jeg egentlig vjldc hens
Istille
l »Danskeren« pleer jo at væke
fGerksTrand for Drmelse Ved lmert
iAarjsmøds og jcg for-stam, at den
znok ogsaa vil blive der Ved der fores
staaende Aatsmsde «
I Man vil da iskfe fortcktxke mig i
»at jeg 7ærlig neu-ist Jsmereålc for
der-ne Duft-We
List er Iden gasmle Klage, der vil
Komme til at "1Zydse, newlig at Bla
«det ikke ivarer Regning. Tot Ohm
stsdig vundet i Holzdemntah men
»Omkoitm«nsqcrne vesd Bladets Usdqis
vevfe et steget i omtrent Damme
M—
- -·- «4 « k«
ÄJTF Usl Ikzl UUHLT Ulll Pl UHULÄ
Otd as Post. Kr. Ostcrkxmrd i vom
me Art» jom de førnasvnns er Js
rekom i: »Weder ind i Emm LIFML
der bete-s til d.n dansskcsiiirke E Ame
rifak"
IN III-Wann at dcx set Mr. C.
Lin-sen — Tamme Mand, ssom bl. u
Var oft-et betydeligt til Sanmorivt
i Brit-Ih, Col-o» —- der oprjtxdejizx
bar ført denne Tanke from Enden
for den dank-Te Kirkcn
Flercs ans vs ten-der C. Lotsen oq
bed, at has-I er en Mond med prak
M Syn og med et varmt Hjerie
7or Kissen og dens Arbefsde.
Men nu fkul jksg sige, kworfsor im
førek denne Tonke om ,,Tanskeren«s
deredelfe frem her, — den falder
san-innen med en Tanke, der bar
staaet for mig i den «««enete Tib.
Ten, sder sbar Sskoen paa, ssler
in bebst. bvor iden trykkek: fauledes
Mist Man vi, der txt-beider Her i
D. L. P. H» Vede Cyvor det er, del
Tnisber msed at holde Bakanke
Ksonkurrencem vi staat over
for, er svæn det gælder baude
M Bladudgivebsens og Bogihawdq
lens M.
Vor-e not-Ue Fkænder er haar
Ide Konkurrenten de arbejder i Tom
M SMVC (Mntlig) Tom vi, og
de norsie Mode er san meqet widre
leg hat M nieset stirre Wedebsb
end »Ist-« har.
WM hat vi Konkurrenoe imed
M W og norsie WIN
bm Tiger M, lsm »Wu«
M san We ME, M vi ice
ital We nænnkre M m her. ;
NW nun absolut vækeJ
Fu M det W, den W;
W, vq den Sm, den dar set
m M M.
Ren hvor fdal BW sie-a TM
Ein Etrusc
Jio, netop deri: Jnsd i hvert Hiern,
der tiwører den forenedc »du-Este
mrke i Amerika
Vi Lsebrejder ikke Novdmændene.
at de er wurde Konkurrenten men
vi shenstillek til voke danike Ven
ner: Lad os lææ asf dem, leere
n: Den-de os fra der fremmede ogI
«1utte os samtnen om vore egsne Op
gover.
Tot » prizmsrdigh at Novdmæns
Zeni- kwlsder samtnen og staat Term
kmsn om deres OPgovets Løsning.
Og lige tsaa priwærdigt visl det
være, om vi Dunste, sont er yngke
og mindre, lærek asf dem: men det
er jkkc prisværdigt at vi seerr i
disk-es Kolvand og stotter der-es Fo
rmagenden Vorc egne trænger til
vor Swtte og vewtet paa den«
Men en AarsmsdesBeslutning
kan ikke føke ,,Tsf.« jnd i alle·
Hjem Enden for vort Samfund, der
maa andct til.
Da Wd Ekel det være2 Ja,
mon der kan tcrnkes endet erle
«»villige Einst-« der vil oft-e nsogetI
for, at Guds Geming kan ALTER
» Tor or manske fattige Familie-VI
’"«·om gerne vildc half-de Bladet, mens
mangler Rmd der-til. Der mangler’
Hat-, at en, der hat godit Rand, vil
Genie dest til et saadant Hian s
Qg Haa er der vel andre, som
jkke dar Syn eller Jnsteresse for
Waden der lieh-Des sm, at en Den
iaf Bladist sendet en saadon uinstes
rcI"ckc-t Bladet et Aatstvd ellek to
IIer sfwl gerne være med pcta et
Not-sog i den Retning
s U.M. Andeksen
!
Bilde det væte
Batmyjettighed?
Lied Aar-Entwe: i Raune, Wis.
1910 vlev der verpng en Bestan
mng angaaendeBsrnehjecmneUe saai
lydende: Overskuddox af, W Bit
nene fortjenek, stal mde i en
Bank og Divergij dem ved Myns
Ozgyedisawcreth
zu vlarsmødet i Blum Rohr»
12411 wer zokmcmden for Bsrnes
hxexttisvestyreben j im Indhereming
angsaamde denne Bestemmelse:2ens
ne Vedtangt syneS ttke at være hel
djg, fsrit for-di dc BIM ,ssom ikte
er noc- at tjenc, mag arbejde paa
Hjcmmene, og da einen skwl have
Los-. for deres Arber eller Mao
ude Uret i zoryolsd til dem, der cr
ums: Verm-sc jordi de: iynes mærtci
1jg:, at Born, for hvilte Forælsdke
euer Formyndere inve: har bei-alt
intdtil de blev 14 Aar gamsmeh me
denz Simonie-ne styar give: Dem FI
dc, »ja-der og en god Its-Wang
jaa selv fknl hcholde denes Lpn jaa
Hart des km vczynde at fortjene
:«101.
Tet gjokde mig inderlig owdh da
»frg let-sie dist j Aarsdcketnjngexn
sog JU, ton nu 1t«ke Te, at diese to
v Passiv-r Jcrjild Der gävexh
Icr werfen godk euer gnldigc, Moor
iet OWNER-In er saa helde fluch
«,rt have saa mecht Land a: nogle
as De store Trenge man syjcrlpe tii
Ved Arbeit-et E)jenunc, saa Ekulde
man sont-S, at Der not Lunte bem
.os;s dem Led: derf or, san de ogscm
kunde glæde sig ved en jjlle Spaxcs
«"f:«:ng j Bauten, ligesaavcl «om
deut, der er ude at time.
Eaa er der de Born, for hvie
Ophold paa Himmene der inm hat
været beralt af Forwldrc eller Fior
mywdere — ja, men er det ifte dem,
der i sæclig Forstawd er Mu
Dcsts Born, og trænger mest til vor
Hjaslu og Onkfvrg2 Zkulde vi ioa
tage deres med Flid og Spec-Tom
melighed tilovekssblevne faa Dol
lors og stwge sdem i Hjemmenes
Driftkasie2 Jo, for der er intet
blevet W for dem: er det Barm
W? Nei, »det et en stor
Smd
Ta Amsmtdet faa i Fjok vedtog
at qtryge Bätommebfen angaaensde
OvekPMdfdet of, lwad Vorm-ne for
tjener og i Siedet vedtog at over
lude til Vsrnehjemsbestyrelsfen og
Forsme for Hjetnmene at -fot-"
wlte Bitan An efver beditc
Sktw M hing jeg ikke, det er be-;
ttyggende for Birne-m for iwt nu
Gt MajokW of Bdtyrellen med
ImäWm Iun m- funqerer. er;
kap- spk at W den m- SMJ
miser-ist«- cis-Westasdeng
das
Drfo xhvilken Sorg og Sknssekse
vikde det ikke Nive, ja maaske Had
og Bitterhed sm- hele Lövet mod det
Hieni, Horn man «er havde elfket og
set oip til med Glæsde og Tak.
Nu til Aqksmssdet i N. Tof»
kunde saa iske en ellek andeu, der
bar et start og varmt Hin-te for
de Tmaa »Mpr Lam«, com Pia-stot
Bing en Gang udckryttse »dek, drin-ge
et For-flog angaaende demw Zag,
thvori der er en hel Barmhiertiqshed
II K Anderien,
Qleander. Ca1.i«f.
Lette Linien
(A-f XJ
Verdensfrew — Ja, hvcrken tan
euer ital det nægtes, at denne er
en nor og lys Danke- siun Zierde,
at dens- Vikteliggøkelje — focn vi
for-dran fang om Amerika — »lis
ge stal faa langt herfmf
Tu- gmes Fredsvenner, fom ev
ner at holde en sterdeles levensde Be
gejstring vedlige for Fredsfagcm og
som alwrligt synes selv at tro paa
den-:- Ahxlighed, ja, angang.
Man kunde vel tillasggc dem dette
Rimmvttox
dewungne i Zamvittigshodcn
Vj virke vil for Verdensfreden
Bistnok er det ncmt med Bett-hu
Surmer at Tige: »New med Vaobs
nene!« Bestydelig vanjkeligcre ar
ver Zagen fiq imidlertkd, naar der
sblivcr Tale om vlrkelig at faa dem
ned —- — i en Tit-, shvor »der
sfcs Millioner asf Mark, Franks
Dollars, Pan-d, Lite og Kapeter nd
for justemem at holde Vacchnene
oppo, ja, tjlmed nu ogsaia at fua
dem ind og wfkettede for sde shøjcm
Wil nbelemrede Regioner, saa det
aldeles jngisn OveridrivelTe er at
sige, at dc fvrfkvllige Vendensmags
tcrs vigstigste Opgave paa det Om
made for næwærende er ast udfinde,
bvorlesdcs man bedst og sikwst kan
gennemsswre Pakt-len: »Op med
Baadmnel«
Ztundom horcr man Tagwnsdige
alrfaa vclbeføjede, Masnd sige, at
mcd Opfiwdelsen af fanden og san
dan et Vaabcn vil al Krig væro
umuliggjsott. —- Termed shar det
sqamcenid ingen Nod, soa længe
Meimesket er den Kann-hanc der
mt gennem Miit-de hat været og
frwnsdeles er. Kun faar et
Slog san meget hurtigeke Ende.
Man tætcke Thale-des paa slere Til
faskde under den russifki japanste
.U«kjg, hvot f. Eis. Ehr-le Mallioner
Japanesere frormede frem mod de
nwsderm Kuglespktftete og bog-'ra
veligt ins-jedes ned til sidste Mand.
Nei, Verdensfroden er .,wp in che
aik« —- og Vaabnene bcwer af
Jvrigshed ester ogOIaa at saa den
Este-net der fra. Dcsreftet can med
korrekt Wille-de siges. den er ,.«no
whm.«
Pan Lan-der er dsct wod, sammt-:
Z!"jf, o: war on Winde Durch ozx
et llvcjr tmskkcr ou, frommt man
rcblut en Bude i Llabningcxt
-LW0r5csr. nemljg -
Zinmcltimn for-di en Bude rimcr
Summe-r nie-d m Windes der er »de.
Lidcm Tue nasltcr ofus stort Las-T
Lg as en rnme Bcgnndclsv fan udi
Mir-I meget bemdelige Jlioütltatu
Zom for Eis-eme
En Manid, der i yngre Aar havde
veret Ulegtafift, men nu var pan
bot betroggcde Tapet, sad en lum
mer Eftermiddog og arbejdedr von
et Brev til en fortroli41. Hans
Hoved blw desng og med smao
Mellemrum sank ihnn i Mund, som
ban fad. Der er ikfe ntsoksnsmt for
den, der halt-des sidder og miser i
den ene Ende af Villiens Iowa-c
medens Ole Qui-je haler i den modss
'katte. Derinwd san der nof shos
eventuelle Tilskuete blive Tale om
Fornsjelfe ved Synet af slig en
«tug-of-war«. —- Nu, vor Mund
var mutsters ene i Hufet vg altfqa
ene an hakt-de Ætgrelssen og Pinse
ren. Med et kkastigt Rys flog han
Mdet i Befret og halede hele
Rebet ind. Nu blev hml var, at
Gans Douai-, its-den« W Eli-»bede
W W M »von seen
M«, og Resultatet var en M
magele Prfwek vg Sänger-.
W PWW M Mi- G
not-· N. M wes-ausstar
M M sog, ack der mod en
Mc glld Billie lod sig fKlemm
stets M Of Linken W sit hkm
da ved Hjælp as staats-Dom Kritik
Hislgende losoniske Sætninq nd det
saf: »Am-i dig for Mel«
De w fsvfte Ord var i Virtelsigs
The-den nogettlunde mhqtige, faa de
whwcde tun Onkel-te Forwikninger.
"Saulcdez txt-ice han dem:
·——. Bogstavcsx o desto-d cgentlig as
ccn Linie. men Psaa to Sie-der var der
dog M ist lille Knie-k, san hon antog
siq betet-must til at dele Linien til
trc Etwa-m Vanchsligere stillst-,
kämen sig under Tolfningen as det·
køvrige Der mnatte suvplercs og
divideres for at faa korrekte Vog
strwer frem. Men det var hmn
gankke umuligt at faa endet nd der-.
Taf ensd wennasvnw ;
l Budskabet fokenede fig fom en»
ESaa af whykse Interesse Mond-Ins
iankck wk siqus satt-en me Sol-«
«rijismen og paa, hvad en Tilhcmgerl
las denne Lækcvej mgang shavde udsl
Eviklet for hom. Dei mon, tæuktel
»sl)san, sikkkrt vckre et Bud fra Rande
verdenm Jeg skvl vogte mig, staat
der. Mrn for hvad, demm fattes·
sklar Pest-ed To det nu er und-l
«l)oldeligt at vide, at mcm absolut
Tkal drcjc sig, usden at vkdc i hvads
iRetninxL vil jeg søgcs Oplysning hosj
rette vedlommcnedc
l Sau etwas-te han da vhin Aowdes
maner og sforklarede dennc Sagen,
Tau lmmt Inn sfokftod den. Her
. faudt hun en lyjertelig Modtagelse og
warme Haan·dtkyl. »Die er jv, kære
Ven, i høj Grad mediumkstijk«, for
Tifredc Epititiftem der noturligvis
chrede en Prosclvt, ligesom hqn ogsH
jfm forfikrede vor Mand, at der
øjensnnlLU iktc kunsde owre Tale
om awden Tydning enid Mondens
egm
Ale bsr jeg vel vor-re Ferma
ningcn lwrig og 1vdig? fremme
Man-den undersøgensdc
« »Siskkektl Aawdernc ded, hvaid
de gir. Men vi maa eri.wdre o-:«,
at Tilstanden i fjerde Dimension er
I«aa det sorskelliq fra, hvad vi for
,moar at begrilm og Vanllelighcsders
"ne ved nøfngtigt at vide, »du spaer
at III-san maa indøves til at forima
den-s lldtrkfksmaade.«
»Im man vol faa skille mig vcd
minc Bengel-«
»Man-drum wingcr ingen —- usdcn
ad Overtswisningens Dej.«
Noa, Man-den silwdtode sig til Zwi
rktisstmenighedkn og ikænkede sine
Midlek til den gvckde Sag«. — Ef
tck en Tds Forlsb kom lyan ved et
4Tilfælode under Vejk med et plump-i
Bedrog, West as hans Mensgsfæller.
Da tat-te chan baasde Tro og Tillid
til sden og Aqwdkme, og fwd nu alt
Taa metd bare Hænder og en lang
Neste
. Don fortalce det forefasldnc til en
lSamuel Ven fra tidligere Dage. —
-«Har du Wut det Telegrmm
du fkl den Dag, sdu sad og for-W
z— »Nei, icg overlod sdet til Ram
«ä)-vdingen og hat ikkc set sdet sähen-«
— »Ja, for jeg ffkal sige —dig, hvad
kjeq er tilbsjelsig til at tro. Jea
ljron du hold fomvct Effeksyn vilde
finde-, sder frei-: «Vog«t dig for Hum
bugl«
—-—s.——
IFtankkig tststrr
S eftek Religion
i
i
Ilnder demu- Ovcrsfrjft ikrjver dct
udliredtc store norfke Vlad ,,Iidens
.Tmn« fslgensde
I Ton bot-mir- fmtske stirfehistoris
Okcsr Paul Sabaticr, hvis Arbeer
For nf en san moderne Gomit-In nt de
er sat paa den kawlfke Kirkes For
Ebndsliste bar nnlig udaivet en Bog
Imn ..)«oliqiøs- Orientcring i vore
«Tages Frankkig«.
, Te Linien-· som staat over dennc
Artikel, fomisivriferer Bogens beli
Isietninw »Den fransfke Ver-den«
siqer Schatten »in-Hier efter Gnd«.
Og han Wedigner Frankrig i sit
For-hold til de fovfkellige Religioner
med en vqkek Pisa fom viser alle
fine Friete dort —- ikke fotdi hatt
hat noget inwd at gifte fig, men for
di der fkke endnu er nagen, Tom
Ohm vunsdet den-des Diettr.
Dei er san-di wi. at anktig
bar btudt med Pavemagtem og ast
wmnnfte Fvlkeslag aldrig von fsle
stn telW Længsel tilfrodsitilld
vsd M Fou- fvr Protest-antis
me. Men Mag religisfe Hold
ning Lan Ille bodsmmes nd fra
Lande« tMelige Holan — sde er
mätst en Modian asf shvetons
dre. »Ist stririe W Bill-D
ststte werenste er ikke altid Zogn
M Vantro — oste indes-holder der
et dybere Syn pack dist Uuddkmksmeli
ge.«
Ver er Pavekirkens Fokkjasttmg cf
al modeme DIan og alle mo
dernc Smwfunsdsbestrwbewkety som
bar stødt Sindene bokt frs den.
Mcn sselve Gen relhgitse Tmng er
ikke —d-d. Kissen bar fsdt Moder
nismenx og sksnt den fiden dar for
stjdt sit eget Born, tun den ikke
thbe det. En Dag er Bat-net
stckrkcre end Mit-deren. Men hwri
dan den nye Religion vil komme til
at blivid shar Sobatier ikke noget
Swr paa. Han giver bare Akt-upd
ninger om en renTet og fortwet Ka
wlicistne, Tom tun-de ftaa i Post
bacrde med mode-me Videnskab og
mod sociale Frcmckkridt
Jlt densne nne Religion vij kom
me flutter han as, at Binde-ne i
Frankrig mere og more den-der siq
dort fra Materialismc og Gudspss
the-d. Nyere filsossofikke Netninger
anerkewder den veligijfe Trang fom
en Meming. man Ecke san
komme for-bi. Lg i selbe Falk-Effek
ten wisse-r Trangen
Sol-Ufer frismfsrer en kamst
Von-de, iom sførger vcd fin dødc Ssns
Lejr. En kawH Ven kommer oq
form-Her haim om den orwodokse
Himmel: mcn Banden vil jkte hin-e
paa baut. En Sie-nistet kommcr for
at bede hasm Iøms sine unnttige
Bauten Alt et for-bi, der er in
nen Verdcn udensfor denno. dam
fester Banden nd med Magr. Og
til Slut header han Prasstcn og fin
det i hans nnystiskc Latini i al Fald
et Ekko af dct storc Pnyteriurn, fom
shan i sit cget Sind aner.
Eabatier findet og7aa ejendommes
lige Tcgn i de mange System« for
Moralunsdewisnjng paa Skizlornz
Tom i dcst sidstcAarjo er afikafsm
men de not-Systema fører nundgaaes
ligBarnctsz Fsølelxseien religiøs Ret
niniq, M de ikke siqu sig til no
gen bestemt Trosbcskendelh De ta
ler en« indke bydende Stemme —
fkfe som en Aqbenbariwg, men sein
en Erfaring.
Bolognesnde er dct ogsaa, at mange
Tvivlere, oftct kwad Sabatier paa
51aat, flmter sig til pwtefmntiske
.-i«rrkefamsfun-d, naar deres Wen bli
ver asldre, for at de alligevcl fknl
vorie on i en keligiss Annsosscere —
«k«elv om Dililutningen til »den prote
stantifike Bekenbelse «let fkke er san
boqsmvcslig mont·
Zahatier Lager ikke felv noget
bestem Trosstandpunm Gan cmjct
fig mod at For-klare de Randsrsrelser,
han mcner at have iakmaget
Meu dank- Bog er skrevvt med stor
Var-ne: og hans Hovedbetragtning
er den, at det straalenide Fraun-ich
Tom forgcwes hat sagt at fortlare
hele Tilværelsfem nu i stille For-vent
ning iagttnger en nn Titds Witw
bcslfer efter at finde Gud.
Nogle nye quqfktifter.
»Don Tongende Evangelist«. For
tællinchr as Sanfeys Lw. Bad
H.P.Hanfen. 32 Sider. Pris sic.
«Solfkin i Hjemmet«. Fortwlling
af M. v. D. 21 Sichr. Pris -ic.
»E« jndisf Vamchustruk Fortalt
af Hanna Nhicsm, Lærekinde i
Indien« 24 Tiber-. Pris Oxc
»Am-ts- Ædelsten.« As Beatrice M.
Harbantz Missionasr i Endindis
en. Paa Dankt ved JohanneVlnus
enfeldt. 24. Sider. Pris. Sc.
«Verdens-MiSZionsiKonfercsnkcn i
EdinqbuMM ved T. Log-Imp,
Sognovrwft i Nyborg. 32 Tiber-.
Pris 15 Ets
»Arbejderne og Kirfen«. Af Paitor
J. Th. Sasdolim karetær vcd
Jndre Mission « SidH Pris
20 Ets.
Alle MS Snmaskrifter til"a:n:;-en
vortofrit tilscsndt for 50 Ets.
Dan. Luth. Publ. Haufe
4. Dplss as »Vineta«
used set-dies
fokeligget nu indkmndet i et finde
les sent-W staatliqu Diesing
bin-d med Titel szC i hisdt Me
tql paa Nyq og Form-.
For at site Musik-M til
Wiq for cui-va- ek Iris-a re
dueeret til Um
M W notwfrit til etchvet
Nil-reife ved MU- af M
Beich.
Daniflp Luth. Buhl Dense,
M, M.