Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 31, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »s
« VAIIIIIIIW ’
—- u —
««,«»s oNLY ssu1-WY
Äs; lekl NBWSPAPBR
Fu ««-, Ihsd ist U. s. A.
,
-),. Oasd by
«T«uo V. T Vuhh Ins-.
Lin-. «—l«’1md"
and is pmlished by
Haku-h Luth. Publ. somi,
Blut-, Nein-.
Iangkeren
IS'-T 43. «
r
W
Bcaik,chvi., erdag dsii 31. Mai 1912.
W
«DANSI.IM"
er det enixste danske Blsd i
Amerika, dek- adgur
TO GANGE OM UGBN
udgivet If
Dsnjsh Leth. Publ. Eos-u,
Umr, Nebr.
Prøvenummck sende
fkjc pas Fsiklangean
« 21. Aarg.
Primærvalget i New Jersey.
CI-—
Theodote Roofcvclt ou Wandrun
Wilfou cr Seitdem-tut
—
Neu-akk, N. J» 29. Maj. — En
of de most afgørende Zeite, Theo
dore tsiososcsvclt hast opmtmet ved
Primcrwalgene, Iskdlsn idem begywds
te Ein Volgkianrp for den ropswblii
kanfko Prassthtislsomirration, er
den, do repulblisansske Vaslgew i
New Jersey gasv hanc i Gam. Te
insdløbne Valgberettringcr tyder paa,
at Emn bar vuttdet syvcrt enefte
Flongregdistrkkt faa vel fom Sta
ten i sin LICEle og at allö do 28
Delcgnen New Jersey vil imtde
til Uslsimgim vil blive Roojevclts
mcenkk
Gurgel-nor Will-on vandtl sin egen
Ssat into-d en stcerk Opposition fm
ihans politiske Awdsvandere i Sta
ten, rsg det ser »d, form ycm vil faa
24 as de 28 Drlegaten derisblandt
de 4 Delegater «at largc«.
RODECVSllsS Flcrtal som for-stral
ken stanldidat vil antagelig blive
ca. 1U.000.
Senator La Follctte fix Stem
mer i fl)vert Eva-Im men iasa vidt
det endnsu kan Tonne-T has han
fun opnaaet ca. 2 PEt. as det hell
Estemznmntal
Te Telvgsater. Vom Wian kfke
Wahr uil gasa til Nationalkonvenss
Nonen Tom uinstrucrcde:
Zeno kam-mi- Tag: Blycsodorc
Rose-Welt shar lsjl. foreliggensde Balg
bcremingssr vundet i alle New Jer-,
seys liotmresdistrikter san vel som.
personlig i Statt-n sog vil faa alle
»die 28 Oele-guter til Konventionen
i China-a Hans Pluralflkt vil bli-,
de mtndiit 2«,W(T), fkønt Valgefters
Mningctme endnu er ufulsdslændige..
Guvernør Willson vanldt sonthas
ten-J Eorctrukne dlsknokmliske Per
sddentkansdiidad og «l)m1 vil fasa alle
ds- domofratisse Telegatcr til Na
tionallonventionen pag firts nær.
Metodistkonferencen fluttet. .
M:::ncapolis, :lIci:m., ZU. Maj,
Den 110. MetodsstiGeneralksonfereni
cc Tmttcsdc i Eftcrxtridsdng. Zeugs
XVI-Izu vogynsdte den l. Maj.
Nr folget nogle as dem-« Mod
ningszssuldofte Fsoretagensden Agcsrs
du«-.s:—-.I.I3inisftcr Janus-J J. Wiran
dadless for a-: have ragst simod Ord
smrcrxnsiten i ,,:!«’-.1:iunal Reuters-«
Komm-ei —-— Ot For-flog om m me
wdrrsf Alma-Hex rrodftcntrircss. Ge
noralkcnforetvcen vcdbliver at vasrc
crrchg Llutokirct Protojtantist
TIEREer i tut-aliu- Londc ·l)asvd-rs-:
og antscialcik —-— Personen-, fum bru
ger Tobak, ndelukkocs as General
konfcrcrxcen fra at bessle Eint-be
der. s-- Præsisdent Tags-IS Ztillinq
mod Himfyn tisl internativnal Volds
gift cndosseres. « Man udfender
APM Im more crrbødig Jagtmgcl-«
se as ..:!Ikemsoria-l Day«. ——- Iris Bi
Tkopper (··-om vi før ihar nævnstJ gi
vesks Ass«kcd smed Pension paa Grund
af Jlldcsrr —
R After-per dg 2 Missionsbisskops
per Væ1k19«s. — Fjsonfertstwu miten
derede isckrkodkscwlinem sont cui-det
steds ncwnt « Staufen-irren nd
nktvnte en Kommission til at for
shansdle med andre Mewdkftfasmfurkd
am Gaumenslutning
Metodisternes Kirkedisciplin.
Der shar waret strgvet og talt me
get om, at Metsodisnsrnes General
kosnsfcrtsnce i Minncaspokis havdse g
udslcttset Pamqraffen i »der-es Tisi«
sciplssn om ,,akmrfements«. Flertsalsi
let as Modhomsmerne paa seltsam-;
man-de Mite, Wtillede til Kon
serencen at gske del-de; men i Kon
ferencen vansdt Mindretallets Sard
stillsing, ssaa Pumgmffm miod zor
nsjelser blisver ftwaende, men Ordet
l»Unc"t)r-i!stimt« i Ovevskriften wdtflets
res, og sde Foruøjebfen siom Hirten
saswer q·ig imsod, betegnes hereer
siom «i·m-prudent cowduct« (uforftan
dig Oufø1·fel).
. —
Kongressens Slutning. !
l -...—..-.
Washington T. E» 29. ASCII-]
»Aber-e i bawde Zenotet og Hin-seh
hat i C-c111c11-.«s’scsr asabnet lldssigck til,
»o»t Wkende sKosngressessivn ban
Plum- dcn 15. Juni. (
’ Tot er di- lcsdenide Senat-orier·
Plan at lasde Tentiokraterne from-!
dort-its Tari-ffsorflag tilligemed Bis-·
villingsforslag jammern oa san stut-·
te. Der ventes ikke mange Taler i·
LorsimersSagem det sagdes i TagH
at Wrimcr few ikkc vitde qentsagch
sit Zelvforsvan s
Senawrerne Smoot og Olwer
indmnuuisde i Dim, at de rmkti-om1s-;
re Nksuubliknnerc vil gaa u«d as Sei s
notet, naar der fkal fromme-T og
lade Temokravenus fcrttcs deres mno
Fiorsiog igennem, ved Hjælp fra de
progressisvc Nempblikanrru og An
lade Prwiident Taft veto Vedtasastisiv
M.
sum to Vovillingskorssaq og sor
fkellige alminsdoquo Zazwr frank til
bage at lsofmndlct
Mdnesbyrd imod Patron-.
Los Angeleg, Col» ZU. Maj. —-—
Bett H. Franklith tisdligere Deteks
Ijv i MManmrasEagem hat« vidnctv
i Forshsret mosd Darmw, at demu
dscn lö· Oktober gav kyasm en Chors
paa stum, sosm «jkulde benyttes til
at skkre Robert M. Baan Stein«-me;
Bain blesv senere Den første edsvors
ne ,.Jsuror«, sder vol-giess.
Franklin crklærede, w: han var
employeret asf Molkmtmms For-var
i Juni 1911 for at ffaffsal mu
lig Oplyisning angancude sde »pra
foekrjvc« Jsurymwusdiz Anfkuelfer.
an shng at Tasrrmu almitrdcslig
Ost-mite- mnh mcn stere- Gange fik
shan thcks fm Job Hanf-um«
Han tilstosd, at shain havde drøstet
Ewmsmaalct am at ttnxdorkøschus
romcrnidene mod Darmw.
Han for-kalte om Wes-m i Cum
man Bainss »die-II oq Imm- Fsovføg
paa at jaa Vain til at moditagc
»Orisbc«,. Lan dmftodc Zagen smod
Bains Zone-, og hun »Hu-rede at
Vaån var en wrlig Mund, men at
Tmn muleij kunde ovcsrsmleT Tisi
svar en ,,:I.Ic(ortg-.143cs« paa Bein-J
Oft-m, og anklin lovcdc Mrik
Bsaim at Von-des Mond visde saa
ndbetatt 8500 kontnnn og Eisden
vilsdo Jan «an Month dir-rinnt Oan
vikde Las-mun- rigtig i Uchmnsams
Sage-n. !
slvittetinger. «
LIHOD Tat smodmget til gamle P.
Esøronsem Wash, Col-U
Past. Esset-, ijorg, Z. T. BLW
MtöJthnfoth Moorheadsza »Is
ansd Jocshunrscm Uedar Falls-,
Iowa um
Fra Tckbivlmfuresninqcn i Bleir
Nebr. s25.00
J All 32750
« -
P. L. O. Gan-fett
Tit jrcvngenvde teolsoqiske Inn-deuten
Tidliacre witteret for 2625270
Elsk Horn, Jo» Nov L. A.
Laut-sen « 2.00
Mrona,Nst-br» AVStmonsfen 10.00
J alt 8264.70
W Biertelig Bat til alle Giveri
ne. P. S. V i g.
i
v
o
I
·
I— s
f Titanic Rapporten.
i Ulysseus egcutligc Aar-sag var
1 »Ovctttyghed«.
Det vil ika være usdcsn Interesse
Ifor wre Lmsere at se, khvaid est saa
anset Blad sont ,,Ehicaigv Rewrd
Dem-id« har at ·j«ige om denue Rap
port. Bladet fkriven
Man ventesde iköe, at Senats
.8i’-otn·rtoc-ns Rnpport vilsde spie nogcst
væsetttligt til det, Offentligsheden
allmde visdsste gennemt Pressts
delebser sfm Unsdeviøgelsem efters
barmde fom sden sskred frem. De?
nassen-time Fakta var til'strcvkkelig«
fmnsqucm oq IlIksoralen af den!
gyscljgc Historie oar klar for sum-«
Micn der mw insdrømmesT at deu!
Nmiporh sum Zenctbor Smihh shark
frismlagt act-bewer osg accentuerer
Ding, fom ifkse var fuldt for-stockt
sDobuanet er paa ingen Maatder
sionsatimxclt Tut lcrggor Vægt«paa
or Wurst Der ug M der, mcn klm
for at give Regoringerne og Damp
st·;-.ss:-s"k-LEkamst-ne en vigtig Lektie.
»sama«-ten er Eri for Mme Spot
af Bitterbed on kulyssr Den et
derimod fulsd af Hisjsind wer »for
dom, sont vod Dort-is Villigbod til at
d- angav Bevis for deres Zkikkev
heLd til at leve. Mrn Zatkdhesdrn ng
Hirn-W Osumnnätet furdrer en fri
1nmiq Msthansdling as Fakta med
coemyn tu, Iwaio soc-r Var estyvo t
Ulnkkeik Rapportcn paasftaar og be
ujsrix at mesnuiaal af Bryghed
(ovekwnssidencis) var den fastaks Aar
Eag - Omisrt-mmkyod spcm cvhveri
Stadium as »Prøvetuwn«, Dom
«f'kulsde amrtere dct Iftore Skisbs
Zwltsinsd og Glorie
Lsxortrmmsd for-klarer den ,,1l«for
berodvlycd«, lfout i Frier Lieblik
lasmjloq do Amme MIHIAHZHIL
Osueriiso,1·sl)rd foisklunsr »in-Pt. Zukikiyis
rssinxustxt For Natur«-us og Meinte
fkerss Var-set Discrtryqshvd hegt-un
dot« midogsnsa Ach-wohn paa Disti
plin undder Fyldningcn og Nvdsirim
gen nf Nodnitmscsbaadonm sljvor IM
Menmssker mwdvcndigt ofredst.
Havde man tamkt ipaa og smdcnst
Zik«t«c:-fsed. wild-c der blcoct fsuretcx
zus! Weiser misd at ndssasttc Nod
11mgstsimnoe, oq more nmsumen
andtcring af dem, da dct gjaldt.
Rapporten er en alvorlig An
klage nmd den britiiffo »«Bml«d ksf
Trade« , imso d Dom-Mk ibsdsdsomim a -
nick, mide den Mdr xlkwtajn faa M
sum Linse-I »in-main Vor-d ma »Eur
sorninu«, imst- Ouiorfcl var nun-·
urmsnthI knm M nføiskw Etmi
Uns-Hader .skomi"tevn incbdlcrtid til
den dritifssse Regel-Um og den cis
fentlige Messing. Rawortcu ins-än
ttsr ssjq 1)(1»«"ontlix1 ntcd Dort-bogun
Te og Rette-Ue af :lIck-anglcr· Tspnii
Llmbvfaliusgcsr ci- crllc Prøvscdc ma
F»01«1)mmd, isor de bydisr kiig Tem,
sont des »Hm-du mcns ·llusd-ek""ø,uslssisn
fkrcsd frem. Csscnnemsyn crf--?1iogksri
::c, bode ll«dsstt)k, bcdrcs tranle
Tclsequtjmusstc, Trcvnerinq oq Islns
"I«a·t’tel"fcs akf Z·Ø.lim»tld, der er Ncmmst
1ms1·d. -— Tot er de vasgtigc Hon
Tftillinqcr.
Leim-Wing, sont mnfarter Mit,
er under Oveweieksc i forskelligc
Bauch Smntidiig vcdtagcr Umn
pagnierne frivilligt Forholdsrcqlisxv
fom vil øge Ziffer-hoben til Eos-.
En Eamlinsq iaf Statut«-r og Noa
ler, der » bewanode pkm aibfultrt
at unmlimmrc ,,O·m-rckmah(ckd« clchr
Liasksgykdigbed for Sikkcrbcckd er dct
Mnumenst, sum vi, de lvvisnd(-,
fkylsder de brave Atome-Oer Of
kene ser menncschlsig Forfænacliwlwd
soa EDnafoab.
Den Mic- Maskssine. Berlin, Il
Mcrf. Rigsdamn vedcvog i Tag ved
2. Wwdling Murineliovfokslmwt
mod de dprtil lsbsveniltse Esteribwillins
ger. Jsmdd sstemcke Soriakdemotmckors «
ne) Posla'kkerne, Elsassprsne og Wel
ferne
A
lBtandede Wkddclclsen
« .
Lin Eos-drohen Gyarbesz O. Phil
17j11, Der asntoges at li.de asf Blind
tarntsslnsmsnsdclse, og fsom paa ssins
Momer Amnodning var flyttet fra
Fasngfelot til et privat Hus for at
!slsut)ak1dlcs, forsvanddt i Tirsdags
:Ukorges:s. Lægisn fandt hasm smeget
sog Umwdsag Affen —- hanH Tem
Pemtur var 1():3 --—- pakkedk iham i
Jst- ug fsnsrlosd lyam uden ait ane, a«t
klIsunden Spekuleredsc paa Flugt
Im Tit-fla, Oklahoma, nieldess Un
dcr Is. bis-, iat 7 TUccnwstcr er ble
ven drast 13 fiormsosdcntljsg dødeligt
sann-du og en III-es euer flere mitt-«
du- aworlig must i en Tor-umdu»
sont Llfronon forud drog Von outer
Lands-Duell Zfiatsusok 18 Mit Nord-!
vcsr for T-us-la, 5 asf de wide, er eka
Wes-km hatt-:- Hujtm og tre Ahorn-T
rjmscljgvsisz en fmndinovifk Fa111ilie.4i
---- Stormen gjoridc for wrng stol
Zt"udc. chnsdomstsvalwt auslaav tilx
sTJJMIz men Forbmdclsen imed !
Istedet um- afbrudt, saa nøjcre Un-’
dorrcrning manglede.
(
(
I
o l
Fra Paris melsdies unsder Bd. ds»
at den franssfe Arbejderstlldinisster
»Nme i sin Statistik for 19111
nifm at Autnllvt af Tødsfald over-;
susg Atrtallet af Fødstsler med Lil,
NR thvad ldcr viscr, at den fran
ske Vofolknsinsg jwmsdelcs aftager, «
medens andre Nationer vokästx
Fødsslcrmsz Antal var 712,,ll4 det
lasvcsstc ior nsoavt ’la1.Dt-rimosd staat
zwankiig ilkfe fochoPD Jviiz tiklmgc for
ausdre Jcatisoncsr mied Sen-Ihn til
DEqtcssknsbsinsgamlkcr s-— :3()7,788
fsor Waren Efilsksmiszscr var flerc
ensd Ilanst fnrnd i alt 1:?,058.
Regn og Oversvømmelie
i S. Dok.
;’)«mlt«1on, E. T» :).Ic’aj.
Un .1f De Uns-site Sturme-, sum Ylanls
ton lmr Tondt i flere Aar, indtmk
lw sidläg Landsij XII-Umile Tot
want-»du sanrtjdig sasa slasrlp at Del
faldt IHS THan Rmm lmomf
Hi- Tom-me fakdt i Lølnst asf 20
zllsinntllslc dlilbine ..Cr(-c«l"«, fom
lw Wink-m Vmsu qil over
»Du-Weh og alle Tms«rlno(slslc11 us
tust »Wir Connntbmr mudsmd
VandnmiJNlm Lin Formldsdaluw
mode man Amme-n »Um-»Ti
qade. Manch Lilasldcre blele
med Band,
uingel sont flod lanan Floh-nn
vas7kot dort Flerv Familien
book-c- i Naskbsewn saf Flode Ilknsntto
·flnt«te nd nsf sdms Dust-.
Der fottwllv5, at flcw Slllsil af
Greot Nortlbsm ansns
com Nanflson oq Volim
-bort..
Neun ginde moan Söadc usde pua
Lanidet, sog at mamw Mark-er sit-anr?
under Vanld.
ZU
L U
Huld-I
En lang Strid cndt.
solt fide-n i Februar WM bar
Onmlha ligget iSlriEd nwd Vansdkotms
mianiet ocm Overtagiolsen m« thlds
Vasrkkck Entdelisg i Tirsldaas apimaes
des disk; eftser at Sauen michs bew
de vix-let for Lan-MS Meisterst- en
Mldan Overcnskomlfh ast Bvcn over
chr Vaerket «m·od Vetaling a·f
M,392,702·17.
Famil-www der endnu ckskal »drin
ges i Orden, og ttaa fkal Werd-ra
Mllfen alf Vawdværlket sie l, Jauli
eller »in-.
lø-;
Tincs"
sum-d «
Linisc mel-;
lsltsv vaslistj
qucs san, at den for«fwvdcliaez
Der or kusn fau·
l
Da ika fnsa faa Illdilmsz
blvv J
Tom «
«
l
. Horden rundt.
M
7
Socialsdenwkmterne i Berlin af
holsdt Søndag iden 12. Mai U Mis
Ddrr til Fovdel for zisomderneis Balg
rte.
.
; Flyveulykke Gram-Mö, LI. Llscaj
Flcwersen -.ii-a-prasjn Ecthmn istyrtes
de i Abs-W paa Flcyvepladsen sher
ned fra on Hiøjoe asf W Meter.
Lunis Tilftsanjd er s1)a»abl-ø-:s.
Tot wiska Gesund-Hab hat« i Ven
sknsbeliglycd Eben-stiller til Worten (den"
wrka Isicskuspinm sat tax-lade ZU
Jmlicncny most Fist«erc, fra Zuer
na im di1«igs5«ka11-gewskab. ;
· l
Ton danskc Enkudronning han
Bund-on, 27. Maj. JfL ist Tele
qmm til ,,«Tailn :I.)(’-nil« er Enke-(
Jdmnning Luni-se af Damnark ch
act sog. Hendes Redner stul væreY
i en sorgt-W Forfnming. .
Byraadct i Bari-T Paris-, le
:I.Ic’aj. Csftcr de i Naar afholdte Qui-»
valg til Paris Vom-ad tmmner det
tc til Ort bestem ais l« Konservative
l» Bibel-nun 17 tmfhastrgjge Ists-m
ssridtizschtIljxuy 5 Vervstrerepublita
11k-1·o, ll Iliiapdikalc og Siocjalidiskvdjst
kalt-, 9 uassthænsgige Sociialister ogt
15 sure-node- Zocisalistec
. l
!
Drei-M Islvvmx Heu-Ich l;3. :!Ic«aj. l
Flyveven Hans Sohanigulski.
ng Flyvesopsvisninger her, forevogj
Zønsdag Eftcsrmiddaa en Hof-deflyvsl
wing. J en Høide asf ca. IW Meter
kæntrede Masskinen phwdselig i en
Keuwe -og tstyriede Iodret til Jordm
Zuhquulfki sfsif sswa hour-de swa
sftxelscn at Gan døde sfaa Mimrtter
PMIlU
—
.
Nussiff Maus-fest Tit-wag den
H. dis. var dot after den rusjdsifke
Kalender l. Mai, og i den Ilnchd
niW »drile i St. Pskstersjsborg WO
nnn Arsbcsjsdsore fis-a Fabrikkerna
Sskønt sdot Usan stockst, bit-v der
fortsmzust flisns Osadodcmsonslratio
m-r: Ilvbojsdcmc driog qennem Ga
dorms ntsd mdr Futter m sang ris
Wlujionasro Entzuh Polixiot »Durc
tog m Arresmstsisonw
Orkan i Uman Und-»auch 11.«"
Maj. En void-Tom O1««fnn tmr umset
tet sftor Skasse over hole llnqam
J Land-Libyen Vamlfa er flero On
fmrtsct sammt-n: kwrsved Mira-d m.
Akt-and, Wd Ilwilkcn en MængdePer-«
Tonm- -o«mt«susm. v
(«E«cncrc): Ved Orkauun j Wur«
i ValmnsnsossVamlia sblou us LMUJ
Tile ano TWD osdclkchrtu Eflw »or:
lsydcnsde er der frotItchrsaxM l Bis-.
wf Rnimsrncn l
!
i
Kinn. .xii1·in, H. :V·«.1j. Tot mid-z
1.-rtid-ixu- Pmsmnpsrt i Posinq har!
alfslnnot cck Ansdrsagvnsch im l-? obl
fentLiAV Organisationen shvuri dctk
kwfsnpdrsvs til at ksrklasns do Vale
der Vi« fort-kamst paa ulonlig zllkaa ;
de og uden Hensfyntnqm til VsisfoltZF
ningens Maj-oritet, vix-obige Paa’
et Mødc saf Vorm-risse lnsr whwznsirH
de-: der-von ist sonst Delegrrede Vil;
Pokinq nmd utsasv susm llsdsfrinnian
nsf nnse Vk1lg. Osufnldscs want-r itchn
vil Parlmnvnbet blich bsmkkottet
Situationen paa BakkmL Fra
Smlsouiki sttkcsldos, at Antsallet af
ioipmrskc Arnauter ansloas til sheni
Wd 20m). Dezerklæ1·cr, sat do bar
Gast Tsislliden til Regerinzkem og
tmer mwd sast ibemreastige Fig Virasbens
Dopthet i Dinkowæ -
Slog jin Wol· Johannicstkml
Tosklamd 27. Mai. Liøitnant Schi
lechling sbleo ldrwbID og Aviatikcr
—
IFolkler saurer siden vsiOste Los-Wag
da :Ilero«p·1ansun, shvori sde befundt
Eig, falsdt stil JsordetL Løjttvanst
Sohiloying sfulgte med Fokler ssom
Passager.
Vrwndt Herregasavd. Vara (Ve
lster (8)øtlan-d), SOerrig, 13. Maj.
Herregmrsden :)di-bbingistsovp, 8 tm.
"«fr-a Varu, er i Aftes bleven Welugt
asf en størrc Brand. Otto Heile osg
ca. 70 Rmaturer saimt Zwar og
Zivin indebrændsta Hovedbygnms
gen og Laden lykkedes det at red
MH Jkden mencs opsstaaet ved et
Pm «Dre11-g-es llsfsorsiigtig·l)ed ved Leg
nie-d Tændsfvifkec »Den ene Dis-eng
meins-I indebmsndst
I
Jmcmknimml Zsøsfartskonsfercnce
Lokvdon, 11. Maj. J Ilniderhsufsets
Mødsc i Haar erHæwdc Premicrntis
nisstcsr Asquijth sum Svm paa m
Isorcspømch at r1icgurittgen fra den
msske Akt-gering skytwdc mvsdtaget en
Hensvistrdclssc skmsori opfordres til in
ternationwa F«or11mndli.nger til Til
ncicsbrinqolsc af en Lverenstmnift
acmaiasende Swørgsmsaalet som Pas
«?aqerers5 SMorskyesd til Eos-. Text
briti-««t"sc Regering Mode soawt inm
sdekommetme.
Blodigt Prcvsisdcntoalg Ljsma,
Peru, 27. Maj. Her og i Callao
Um- Oplølsct Isidckste Lørdag i An
ledni.ng wf Præsskdenwalget Fer
Personer blesv «dra-b-: og fleke Oliv-o
sont-et «
De Mæwd, sioim føger Prcefisdents
emsbedet efter Prcesident Lisun
Imici Tcrnuiu usdløber i September,
er Guillermso Belliingilyursh Bot-ger
mestier i Linna, sog Sen-or Asspillas
go. Billingihurfts Tilshængere fam
lode jig og ødclugtc Mjlgurnerna
De anng Afpillagsos Hovedkvars
tot-, flog alle Pfg-Ufer i Ztsykker
ug Mastide dem. Te optraakdtu uaa
Lamme xUkaadc i Eallao. Lwerken
Mr cui-r i Callao fu«-de for-stach
wag-et Balg.
I
lldgmsuninqornc i Pouweji. Bis-d
de "fsor-t·s·sa«rt(s lldmmmiinqcr i Vomij
under Wdcslfc af Prof. stinazwia
Om- nmn i Tirssdaqsö fundet et od
bcsoam Fernalcri af viduchri
lig Raum-d Maler-iet, der fansdi
tos »uan Fromm as et Ous mskm m
wffcntliq Bei og our besskoktct af
or Weins-Dringcnde Tag, fovestiller
Ve11115s. Nndindmk Der fronrftiuess
know Bindi-m i Insarch stam- oasa en
as sin- indjEfo Ulksfunter truffet
praakfuld Vong over og omkrjkig
hendse er sder anspraat Ding-ehe Amo
rinekn Fawernse er den ZU i
Don meqset »f«mukke sog friffe.
Begge Ziidrr beyedt til Kaum
Lonsdon, 23. Maj. Tot vistc im
i («""ss.m«, at London zwar in lang,
Odelæggknidse Since i Mode. Bin-a
ide Arsbejidsgiverne sog Arbejderne
sum-CI at være bostonn Oaa iffc at
give cftmx Att, twnsd der www-te
i Winmx visito t1meliq, lmor inn
sftTeIig der er at usdjasmus Zstridquw
sdernse smellom Tvatksportavbchdeme
og »den-I Nlvinsjdsäsigjvcrin Kühn-rin
gen bar bcgyndt en Undvrsmcjfe;
mmt sdvr er rinxus Ildfigt m, as: biet
nil lmve nogen Jnsdflndelse paa
Amimsnshcsdcl«tws Gang i mvrmffte
Frrmtid
Prisernc paa zllkadvarcr msaa
snart aasn sap. TI- mest radikale
Strich sorsikrkdc i Nam, sat de
Mart vjl fsnnsne kmjtwslcke »Joh
dons Tilfsrsfel af Levnctsmidlnx
ThauInvovtnrchfjderines Strikesios
smäte veidtog en Re«olution, »der gaar
usd span, at ingen asf de beflægtede
Fagsforenimcr skal gen-opng Ar
briM. sfør allekss Krav er sovfyldck.
Oder 100,000 Mcenkd gam« nsu ledi
ge, og Idest vil Isnart blive mange
Tufinde flere.