Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 28, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    valg vsd Falsch med Folkets Rat
til at senbe de valgte Mom, kwis
ikke de got-, shvad Folikist for-langer,
de ital gove, dct er: Fosket raador
sig felv, og ingen enskelt Mansd, jeg
mener swr Føren kan gøre wogen
Ding, chvis ibke Flor-hallet af Folket
er «i Overenssstismmelsc mod sham
Metsaa søger Socfalisntm ikke Mag
ten ulden Vcsd Folikcts Bill-ic. Lad os
bruge »den gamsle vise Mansds Ord:
»Er bist of sdet gsosde, san lkan M
M M, og shvis ikscy san vil M
falde bort af 5ig sclv«. Saale-des nked
Zocialissmenz er dens Gruttsdfætnsins
get sinde da vil den seer kwis i«kke,
viel den full-de bot-t. Men den Ghin-d
«fa·tning, at ingen cr føsdt usdcn Rest
til at Ieve, vg den Keiisdsgermängk
at Kwnitalissmen mer og mer umn
liggsr den almene Mande Livsret,
vil gøm at stcinlismen Usij og
den Vil det, jo hurtigere de ftvke
Komle censtmliserer fig.
Den ster OmOchtning, som De
Or. Nod-» omtaler, og foin vil kom
me, vil blive holdt til-Gage« jo fleke
Zocialister vi vcvlger ind i Rigsdas
gen. Dcst synes De maaike san-t, men
dct vil blivc M, at sen-der svi 10
—20 Sociail Demokrater til Ring
gcn i Aar —- i Stcsdet for som nu
ccn ——-— lfckm vil de gainle Partiers
uærligse Mcdlemmcsr bmynsde ait bist
ste Stil-et ais den-es Fraklor og tren
ke lidt mcrc paa, lyvaid de Vom
i Nigsdagen for. De vil give bodrc
Lin-ve, mod bodre Lovc vil stlkct
holde dem længerc ved Mogtem on
Socialisterncs Seit vil trmkkc nd.
Detts vilde blivr ist Hin-de for alle-;
thi sclv de Eocialiitiilc Ledere india»
Fort-n i at iaa en plndsclig Dinivaslts«
ninkI, for-di do man-W ji«-le shavdc
faact Muskel-ne belcvrt tiliiraskkeligti
Landsftyrelse. Vi Socialister Hinter
M Oprst of nsogen Stark-I- vi vil
tefonnere ved Love, —- Love lavedc
i Henlyold til Flermllct nf Folkets
Billie —- ikke card-et i Grnnden end
teilt Domolrati. Terfon Hvis no
qen, l)vi« han ikke or Nep- cllekl
Dem. —- for-di hans Oldcfader var
det, fclv om shan ikke syanpatiferer
nied ok, vil wire isit Land nvget
godt. im Eli-in paa ZooialsTc-«
mal-rotem for han er de Aman Parss
tiers tin-de Zanwittigshed !
J keligiøs Denke-Mexi- -der man
ge Zsociirlisicr, iom er Fritasnfem
men ieg foretræfter dein for cu»
fom sich lhan twr paa Gut-, vg
— ask lsige stik imod Gnds Vefas
ling Hvis vi Milde anders-ge de
forfkelli ge- PorticrsMedleinmersTm
twr fes not, det Wssticke Parti«
iwdohoslder lige saa mange Kristm«
fovholdsvis fom de bo aman Paris
tier. Det et i det mindssle ikkc Und
Krisitensdoni, der driver de gam«le«lznrs«
tiers Medlvinnier til at sspytte pao
Lovene for at fylsde ldews egcn Pen
gepung. — Eilei- min Forsmening
er der kun een flirkeretninm ssom hat
Grund til at frygte Zociialiiitersne, og
det er den katolikc Paven vil shal
sde Falk i Uvidenjhed, Socialisterne
vil While dem, og med Oplysning
faldcr Pape-ne Magd sog derfsor er
del hanö Fortan at se at hol-die
Sveialfterne tilsbage Da Poren folg
te -Syii»ds"ä1rlodelse for 25 Fre, var
han i Politik, og naar nu en ame
rikanle Cardinsal Ehasr fyrrrwwe Mil
liomsr Dollars i den Dobakstruft,
svm W »Bull Duvhmn«sT«obak,
hvilkcn Tobak efter Il. S. Tr. Wi
lensrs Underføqelse sigeis at indcholde
»M- Alfalfa, Nur Cis Opium og
andre Giftstoffer. oq 2757 Tobak
— ja, 5act er det ogscm Polktit
Naar en disirke qaar ind i Politik
maa den staa for politifke Anng
og der vic i en Imsr Fremtiid, efter
min Oveebevignsinq, komme til ast
stua en voldsom Kam-» mellem den
katon Kxivte og Gottheit-Demokra
terne Rke i religiss Henseetrdc da
ewhver ifølge Socialisstekneö Plat
form kan tro, hvad han MI, men i
nolitisk senken-da fovdi Paven og
Pan-Es Masnd vil reget-e vsolitifh lwad
ikfe er den-s san-de Wem-ina. Nam
den Tisd kommen okx den fonmler
Mart shaaber feg at se alle de pro
testantdsse Priester paa Siecialöftep
nes Seite-, for ieg kan ærlig talt ikke
se, Ikworfvr vi sbosl Tlaias med sde pro
tsstantiske Prmfter som det Bogreb
at aplyse Magd-ferne Krifftendom Ihm
fo Wert m fkyg-te for Lnset, da Idens
Bmer er West fdlv, ihvorfor faa hol
de Fall i Uvidenthodl —- Giv en
Dek Mehlean M wt W og
dolose i selig-its Henseendh i See
det Ihr M pas wollt at give Idem
TM sg Im Mnge Pfllst bog-Na
lwilke Patimten er gcmifle wider-de
om, hvasddeiGruwdener. —Sc-le
om Fvllet Hammer til at eje alle
wilder tisl Livsfornødemhedm im visl
sder blive i Mundrode af Pladser,
lyoor ,,Dt- betrioede Talewter« vill sho
vcs en Lejliwhed at lomsme esmhver til
gvde, esterfom Follet selvfølgelig da,
san vol sont n-u, vil give de dygtige
Miete Plasds. Mein lun de vil
blme Loderi- siom i Sandhed føler
fig kaldet ttl at vasre dct for F o l
kets Sisle- ikle for Pengense, der
er i det, og din fidsfte Silags Leder-e
er vi bedre tjent mod at lade sidde
i Kot-kolosan slrogen alligeveL vhi den
selvlcerslige Mond gør inget gsckdt
Til Slut blot bemasrlcy at den4
Dog, International Socialisme Tei
rec, hat vi vunsdet del danfle Zim
derjyllnwd, eftekfom del Perris Ideal
er: Nigsgmsnic ved Nation-al- Gram
sk. Sold out ansdre iluldc svare i
»Don-steten« paa sdisssc sidste Ve-·l
nickt-bringet vil jcq hermod holde
mig i Skincdet
Endnu en Gang Tal, Or kliedalii
Mr, for ikle at have give-l mig den
ventede Mrhaling, og forblivcsr im
Dlsres wrbødiac
R. B o P.
Flatonim M. Maj, WIL.
Omaha, Nebr.
-·
Den «. Mai afgik gmnle Wilhelm
Pistisrscn vcsd Dødem sog ljan blev be
gravct fra Bello d. e. l. Kirke den
10. Maj· Vod hans Baute i siirlen1
Halte Prcosterne G. V. Edljrititimrieni
og J. Gewien samt underiegnedel
Wilhelm Petri-sen var født den1
is· Aug. 18257 ved Bord-e, Jylland «
J Aal-et 1870 reiste hast til Ameri- (
la og lom lich til Omalhm hvor
han her whoIOt sig soa at sige iOelel
Tid.-ii fide-L Den 15. Zept. 1875·.
litt-v Peterskn asgtcvicst til Motiv
Ghrrftine Petersen ved Wtor di
Hausen af voit Samstind
Tcr var ingen Bein i deres Ægsl
teifwb; meii sde llmr haft Pleiobørn ;
En Pleiesøm sum sdøde kun Z Aar
gmmiul og en Plcjcsdattcn sum bot
i Ziwkane Wassliingtsoih og er gift
smod Hei-man Christian-seid Pastor
G. V. Clwiiftianfens asldsstc San.
Gatiile Petrrfen Var en .1-f del
stille i Lan-det, altid vcnlig og gerit
fri. Manch er do, isosni dar gaaet nd
og insd i dot Hjeim og ininsch med
Glasde do Bimer og Samibala der
fm De unge her i Mciiiglxsden shavs
de sdet Vm et Hiern, og iærlig var
del-be Hjsm et Samlingssded for de
twmde unge Mewnefker. Hvor kun
de Peter-sen ewdnii ligessosm føle fig
rigtig hfemme blanidt de unge, og
var der en as de unge, der fis du
qodt nich-Herren, Ema ANDERE-Peter
sen scktlig.
Pctmen var det mlsdste Modtmnl
af Pellsa Mmisig-l)ed. Han var med«
fm den allerførfte chyndrlse af
Virfsomlksdtsn her i OmaEha for ca.
m Aar fidem og var, fcca vidt miq
befendt, »den envste as dm førstc Mc
11igslycd, sum er blcvm vort Sam
fund Tw fm «Bmy11dcl""ctt. Han var
nusd »Ist at stisftc »Blairsasmf1mdct«,l«
og hat« vasrct Ali-got fm Menng
shesdm her M gnnffc nmnge Ams
mødcr baade i .,Tc-t d. eu. luth stir
k(-7(1«1117«1111d«« og »Den fort-tust Kir
«ke.'«
Gamlc Petersm faldt TVaItt crf de
de fisdste faa Aar, nwn var bog stærk
niof til at wag-sc nirka jndtil sisdsto
Este-man Ofto var hnn idaorliq de
fidste Pat- Aor, og maattc holde
Sengen nogle Dage. Ncmr mmt san
disk-Nu- -ha-m. taltr ban gerne om,
at Im fik Imn niok sum-i Himnlow
nusn atter ou atter kom Psterfen paa
Betten-e THIin Vintms var han ikke
ii Stand tikl at komme nd ret atmet
Palmefansdm og mekedaa var Thon
bog i Kisten. Da Im bei-Sie ham
lisge eftpr Paafke sog meddelste Wann
sdcsn heilige Nwdvcr, mcnte Iham at
dist blov nsok Ebdsste Gang hernede;
nwfte Gang vilde det blive Ihjemme
bos Jst-fus. Bau kom dog op og bo
gyntdcke at gaq omkring igen; men
im om Astenen den 2-4. April fik
hwnetSlagogvarlmmtilhan
dsde W blev kakdt derben tilng
umfte Mrgm: men do kuwde han
Wir-n M Me, faa vi ktmde for
stna W.
J ode Par Ugvn Tom tmn lau,
»vor Thau meget uwslsiw hcm lisd nom
lsig en Oel af tha oqfam Itm
mac- vi W M Ovd M M oa
ibasd metd W, blev han We toqu
dg glatt-te W spin Deutschle Hvor
AMMSOCMMTMIOTUD
fagdde than ofte, nnar vi talite mod
sham. «Sisdvft«is Gang jeg var bentne
at mcddele shmn Herrens Nasdvere
var shian uwderlsig lyskskelism men da
vi vor scrpdigscs, fxmde vi sprima, As
sdcr var nsoget han vilsdie sbuve sagt,
og føvst offer en Tel Anjrwngcskse
fortstsod vsi, at dct var hans nærmesz
ssosm stsoOd vod Sense-m nck shasn vilde
have til m komme ti«l Jesus, og forst
efter et Lethe fm dem, bit-v han
Ostillcn Da hcm ikke mere Bunde fige
nsoget foksstaaoligt for os, var sder
sdog ftatdsig to Ord, sosm vi ksuwde
Ihørcs og fonftnm nismlsig, Navnct«Jes
fus« og Orich »alt af Naadc«. De
Te fi«d"ftscs tre Tage laa Ihn-n ganpke
stiltlc Gen ssom i en Esømh og han
fov stille hist udm nsogen Døddzsfmnp
Iden 7. Maj. Han efterlasder Huthru
sog en Plejedatster. Tom ftnsdig var shos
tham sde sidste Par Uner. Han hat
tm usdftridt og er Ehjemme shos Her
ren sog verwer- paa Opstmvdelsm
J det Tidsste Aar Ihm- Peterfens
haft Kast- og Logihjem for unge
Mæwd, Tom Mrs. Petersen fortsæts
ter, pau 2206 Lake St. Unge Mænsd,
smn komme-r til Qmal)sa, Ibnsk Mrs.
Peter-im
H. M. Han fcsn.
-:lli’i-3brngst Nodtrwsnbed Fm Dmas
sha modidechs unisdcr 21. ds» at en
»fre-m:mvd Engelskmam « Ilftencsn
fornsd bad den unge Carl Sclnnel
fra Cortlnin"d, Nebr» der var kom
nwn iil Osmnslm mod 81000 i Lom
nwn for ast Mbc Tom-, om et Limn
of Pönal, indtil Bankerne aasbnede
nasfte Dag. Monden forcaav at ver-re
en onxuslik ?ldclsninnd, der var paa
va til Cnlgary, Canasdm og Schmel
qiw lmm de hinwde 8500, mcn saa
vorgepr eitcr lmm nasite Piorum
Kirko i Nordel
Sistssorisik »Um-Hing fm Zønderjyb
lau-d af Onrald Tandr11p.
Udkosmmcn Pna Søndagstlasdets
Forlag 1911 » 155 tust trnktcs
Sidcr i sklleiititmsbind med- Guld
tm)l.Pll-.165Ct3.;
Dan. Luth. Publ· Houfal
!
i
i
»Thisbitercn Elias«
of F. W. Krnmnmcher.
Asf -denne typiscrlige Vog, fiom en
Tidlsang bar været udssolgt, spreligij
ger nu en ny Folkendgave i brunti
komponeret Vind med Guldtryk til«
den overordentliig billige Pris af;
81.20. !
Bogen er paa 640 state Sideri
med klare gotifke Typer. (
Dan. Luth. Publ. Heule
i
En m) Udgsave asf
Naomi
eller
Jerusalems iiidfte Dage.
ins-d Jlluftmtikonet
En Tmukt wdsmret Udgave i Hel
lishivtiansbind mod Guldtryk Paa
Rot-fide oq Nyq. 432 Isidor Pris
Iun 80 Ets.
Dan. Luth. Publ. Heule.
Chr. Glarbot
Moral ou Religion.
Nr. 6 i Serien .,K1«iftmdnm og
Nutiidsforsknitm«, M Tiber-, Pris
40 Ets.
Tidlinore ndkiommm er oa fsrecs
paa Vom-r følqmvde:
l. Warnpt Om Troen Paa Gub.
»z. Tonn: Den historika thekp
ffab og Jtssu Liv.
il MarienscniLarsenz Jesus i No
liqionsshistorieu
l. J-.1cob«·cn: Out Dødcn og Dis-ds
rizust i der gamlc Testamentc
I. Bann: Paulus.
T-att.«L11tl).PIIbl. Houfe
Udfalq under Aarsmsdet.
Zsom smdvanlint vil der oqfcm i
Am bljve lwldt lldfalg af Bøacsk
m. m. tin-der Zomfnnsdets Aal-sonn
dts vcsd Qensnmm N. Dak» 20 —
25. Juni. Det csr vor Hensiqt at
fremlwggis et godt llsdvalg færliq
af nyew Tristclig Littekatur samt
vnkeltcs ftørke Vækker og speciclle
Ung, 5om sælgses til færlig billige
Priset
llndcsrtmnede vil ester Bestwnmels
se væte M Sdede og personliq lobe
lldfnlget
Dan. Lutle Publ. Hause-.
G. Ssov Nielfem Forvetningsfirer
Bekendtqørelser
Unsdomsmtdr.
Osm Herren vil, vg vi man lot-e
afhobdes Ungdosmsmsde i Frederikss
borg, Nebr» fm 31. Masj til 2.
Mfdot begynsder med Hsjimesfei
Freng Formiiiddag 31. Maj,K«l.101-2
Unge Mænd o«g Winden som In
sker at sdeltage med os i disse MI
der, bedes at met-de sig i god Tidz
Tau vi kan have- leds beredt for
edet fsr J kommen
Tilrefsende fom kommer pr. Jem
bane vil vi helft afhente i Winden
»Das-out vi gøris Idet gode, da lsad
os ikke blive trrette; thi vi fkulle
ogsaa ’hsfte -i -sin Tib, fonfrømt vi ikki
ke forsage·«
Pan de nnges Beque. ·
H. P. Jenfetn «
Missionss og Ungdomsmjdm »
ais-holdes- i O1)ens, Ja» fm 7—9.
Juni, bvortil venligst indbydes. Ven
ner, «onn vil glasde os ved dercs Be
søg i de Dage, bedcs melde dems
Komme indem ifte Juni til unsYder
tegnedc x
Poa Menigshedens Vegne !
P. Nasimusfen, l
Machs, Ja. »
Tet iekstende Aargimsde
for
»Den forenede danike
ev.-lutl). Kikke i Amerika«
afholdes, am Gud vil, i Trsinitatis
Monigslied, mir-more, Norli Dass-Oa,
fra Toredog den 2(). Juni til Tirss
sdagen den 25. Juni, begge Dage
iberegnct.
dect aabnes Torsdag For-mid
dqg in. m med Hsjsmesscgudstje
nesle i Menigshedens Fisirkc
Forlxandlinssgenstandu
1. To almindelige —- i Anledning
osf Jndlieretnmgerne fra Samfuns
dets Embcdsmasnd, Udsvalg og Ko
stritt-en
Il. Valg n·f Embcdgmænd. J Am
Ver-la af Formand og Ncrstfokmand·
Ill. Zasrlige Segel-. Islqencde
Forilnkn a) Luther College —
l) At den formt-de dansle Kirke
overdragor Luther Colle-ge til Prof.
John A. Last-n til fri Afbenyttelfe
for fein Aar.
2) Tllt Prof. John A. Lotsen hol
des ansvarlig for alle Udgsifter til
Skolens Trift.
Z) At Luther Colle-ge ledes i Kri-!
simdommengi og Luthevdommen5’
Aand og opelfker Danscheden ian
meget Tom muligt.
sb) Trinitatis Sominiarium og
Dana College: l) th det henstilles
til hvkr Menighcd, at afgive Llfte
om m bestemt Sum aarlig til Sam
fundets Stolebassa Forslagsstillers
ne tilladet sig at antyde, sum Regel,
50 Cents for hver Kommuniskmtt
Vegrundelsm Kun traar Samfuns
del-Z Tillidsmasnd ved, lyvad Menigs
hohem-e vil yde aaklig, er det mu
ligt at faa Skolokasien til at ba
Minore-.
Z- At der anfwttcs en Monomj
ved Trin. Som. og Diana Colle-ge f
c- For-flog fra Atlantic Kspreds:s
»A: den fortsncde dnsnfke Stirfcs For-z
munsd anvcndcr hle sin Tid i Zum-«
fundcstsks Tjencstc oq lønmss af Miss-.
sionskkasfctt
IV. Ein-nor til Droftclfm H Hob-,
tritmvcnissionens Vetydwinq i viorJ
Kirch Arl1cjdc. 2) Missionssindth
Crkwrt of digsts Emmsr vil blives
indhsdist mod et fort Fort-NOT J
Weninsthder oq Prasster, som on
""f(-r Optaavlse i den formt-de dan-·
fke Mrkch bedes indfcsndcs thtsquendcj
deksom i botimctig ·T:id. I
Tanktssprnqs ,,N.mr oi qmcs dotz
Nimm da ladksr os ikke bcivv trasrtiws
klvi vi Mille slmste i jin Tib, ina
frscmt vi ikkcs forsng(-« sSaL 5 TH»
G.V.Cbristiansen, «
Fommnd ’
AS Nitslcpm j
Seht-fast l
J
Trinitatis dsanfk w.-lukh. Wenig-«
bed» Ward. C., N« D., indbydek »der-L
ved chiertcslig Medlemmet og Bewies
of »Den forex danske ev.-lut«h. Kir-,
kcs i Amen-NO til Deltagelsc i det«
»T. Aardmfde her. «
Prwftety Missionæter og hold-«
gis-ke- Sstmdenter kam fri Kost, alles
andre- betachr M «hver for Optholdet
under ModeQ Tilwffende bedes mel- .
sde deres We til Jen- Dixen,«
mumqu N. D» Nr, jenen 5. Juni·!
»Als Herren ei sdette stet, det er
underligt for vore Øfne. Denne er
Degen, Vom Herren hat gjort: la
det os fwde os og glæde os wo
denl O, Herre, stell sdogk so Heu-e
lad sdet th Bessng dem- den
fom Wer i Hei-mit Navnt Sal.
Ils, W—26.
JIAUOHYMJ Pwit i
O. P. N. Kamp, Mal-O Sek. s
(
O
-
I
«
FRU list-END EDUPBLS
OKONOMISI IUIIOLDMCI loss
06 III-DISTRI
lfølgcs Meddelelsts i »Boglmndlertidcsnde" for 28. Mart-, WIL et cis-me
ypperlige Bog netop udkmnmm i nyt UpliUJ i Nimmst-le til en Pris If Z
Krone-t- uitulbunden
VED ET HELDlGT PARTIKIB
ist-r vi os imidlorticl i stund til imltil ritt-su- at los-on- lsugcsn i ded- III-It
udstyteüe Originaludgave ira 1909 indbunden sur diin sil«-fy(1»lige su- us
75 Gent-.
Portofrit tilgt-mit- Frimwrkisr nimltukms
DAleH LUTkl PUBL. Hollss.
Iltjr, Nest-.
D. E. Bemes:
Amerika-Skildringer.
Dennc velskrivne Bog haves wu pas Lager os sen-des pernirit
til enhvet Adresse for 80 Cests.
Bogen hat tidligere væket udftrlig anmeldt i Bladenr. Vi til
der-for tun gentage og fremde-Um Skildrinsekne er interessante
underhsoldende og treffende — Stilen let sg livlig. Dei er en spr
ntjelig VO- at lose.
Dtuifh Lutheru Publ. Ostse.
LBIP BRICISION 0PDAGBZ AUERBA.
Stdn-eise- 17 x 22 Tommek
..-.-.k- ..
Billedet fremstillcr See-en pas ijjsgeskibct i dot Øjoi
blik mm fjkst faur Øje pas »Vinlands" lyiter. Dct er tryki
pas godt Kur-tun i linmlig Parn- og vil ttgo sik godt II i
— Kamme Nedennnder Billpdet er trykt es Kort Skilckisk
: If Begivenhedes.
: Iris 50 Guts, Forum-it
; DANIss Lust-sum kusussms tout-,
. «. - »sa
si mai-, sei-.
-- «-7« -««-««: - st-x:.«ss·s;«M«—
iq
Ia LUTIIKAN IINDAY ICIOOL UND-col
A Mann-l kot- sunday School Teichen by Rev. J. s. I.
Haut, with Port-word by Prok. B. Norelius nd litrointiu
by Dr. G. kl. Gekl)erdjng. Publishcd by the swedish Am
stsas synod. 291 Pages in Imndsomc Cloth Bindi-s Iftl
Title Itsmped in Gold on Bsok and sich-. Prieo 81.0..
contents by cbspters:
SPPUHPN
10.
Il.
12.
13.
M.
lö.
km I.
Historie-l sketeh of the Religjous Eduostios ok the chris- ««
tjsn Yonth.
The Luther-u conceptiou of the Sundey-Iehool.
The Aim ot« the Luther-I su.ndey-sohool.
Relstion ok the Sandsyssohool to the Chor-eh
The Relation hetweea the Suhdsy-sohool ssd the kostet-.
The Relation betweeh the Sundsy-sohool ad the lese.
The Reletion ok the Sundsy-sehool to the Iseohlrsed us
the confirmed.
The Luther-en Sunday-seh001 superintendeut wo other
()t’tjoers.
The Luthenn Gnded sundey-sohool.
The General Couneil Gnded system.
The Intermediate end seaior Deo-nannte
Music in the sundey-sohool.
The Coteohiem in the sttndeyisehool
speoisl Deye end Sensiees in the sundsyseehooL
Disoipljue is e Luther-h suhdsy-sohool.
Pskt II.
. The Omoe end eppointment ok e sundey-sehool Teeehek
. some Quelisoetione of s Luther-en sundsy«sohool Teeehm
. some Qusliöeetions ok e Luther-m sundepsohool Tegel-»
(oontinaed).
. The sundsy-sohool Teeohek’s Work und Ahn-.
. The Luther-m sunday-Sehoo! Teeoher’s Prepskstios·
. The Lutheren sundoyieohool Teseher’s Tut-hing
. Uethod ot Pest-hist
km III.
. Child stach-.
. Ghiltlhoocl
. Boyhood end Girlhoocl
. Verly Adoleseenee
To the greet nrmy ot Luther-en sundsyseehool tot-Ehep
who voluntekily esse renderiug to the Unter e stect sekvioe
ot love this book is dedioeted by the sothok.
It is e book that deserves s pleoe is the ljhm et eveky
Luther-en Saudey-sehool tesehek who es- fees the Itklish Ä
law-se
The book is ecnied in stoeh by
DANISE LUMBRAN PUBLISEINS Holla,
ZW, W
i
i