Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 28, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '·DANIIII-Isk"f’ « «DANIIIDZN «
—is —
E THE ONLY sBUIiWsKLY
UAMSH NBYSPAPBR TO GANGFJ OM USE-IN
««blishsdtn(1.8.4.
It j- ovmod by udgnmt «
«·"I·ui Uvjmä VIII-h Ist-s . « Dsujsh Luth. Publ. Rom-.
w Luth. Ohms-« , Klub-, Nebr.
Cz und is publisbod by
O Prøvennmmer sendes
«-r riet ein-see dnnske Blsd i
Amerika» der udgsar
- ..- ..
Heim LntFL Publ. solt-, km Hm »Man-»
-« Blut-, Hebt-. NW » -
.... H- A»- q--—-——’-. -»—- --.—,
si
L — -.-.-——-——- — — l
—.—»—»« ,———-.» .
»s- H
« Blum Nem»TiksdagdenkskMajjmz ,- 2-«. Ausg—
En demonstrationsstrike.
Soriqlisterse gtr Opstaud over et
politist Balg.
Fleck dtæbes og manqe saures nu
dkr Opstaudeu.
Budnwsp Ungarn, U. Maj. —
Zocinlifwrnesz Priklamsatimk axf en
Gencsmlsstrifcs Tom Protest imsod Grev
szniks Valg til Forsmand i linder
Huskt dade- de alvorligsfte FRer
her i Dag. Syv Menmssker blev
dræbt og 150 blov somet, nogle
ak dem alvorligt.
mxxx mnkrinq en Trediedel as Ar
bejdemsc adlød Etrjfcordrcn. J et
Antal asf Its-»W- marchewde de stri
kccbdr zzusnnism Ztsaden og angreb
Mwnä fom arbekdedc Da de vlvv
fwihindrede i at holldc Demowstration
umin for Piarlmnenthygningen,
qka de til Voldsfomslyesden piynsdrede
m »dring-de alle Zug-H Efeu-dont Te
stand-Tode al T1«a-iif, Wagede Botti
fadcr for Zoowogmsne, sdelagide
Hundreder asf Gaslampek og stødte
ftadig Tom-wen nmd Poljti og Mi
litær. Kanwen varedo til langt nd
paa LIlftonen Zooiosltfterne udtftodtc
fmjsdlcrtid en tm Proklamation og
opfordrcdc Ztrifernc til at sbolEde
M med Opftmiden og genosptage
A sich ) et um Frisch
En Mærkelighed ved Opstanden
var, at et Iftiort Anstal Eskoledrenqe
oq Leere-Menge deltiog i Oufmnidvm
bona-me med klfwolvere
Lspmrerne shobdt sig bog veld de
rxsks Fo!«skansnsisngcr, iantil de af
Politik-e vcw komme-: til sit Its-ge
Stint Offentligo vaninqer nmats
te be7kmstcs asf :l!?il«i»tær.
Wen-J der var faadcmt Opwr
udcsnssot for-langte Ellkcdlommkr as
Underbufeh der or tmiod Regerinqem
at Eos-sinnen skuslde has-des Dekte
nmsdfatxc Grev Tisch W, idet han
sendet »Ich om der Milde blive
fkusskvt 5« Menneskcr nod i denn-c Sal
vkl jeg ikke Iwe Sesfionen.«
Nas» Tag :neldcs, at Konwcn
var fornytslc men dest var lnkkcsdcss
Poxitiet og Zoldssatmw at faa gen
oprettet Orden ved Aftenstid.
Te Irrt-Mosis TM give-J do til is, de
saure-RIE— til IM, og der blpv spre
taget 200 Arrestatiomsr. Men Ov
rsretsne synes at have for-Fast der-es
»ødtslns,:1cn-dc Hamer mvd liims Tcm
swa- Vgldsonvlmd den enden Dem Tom
dsil Yasksch
corimer maa vige.
Haus Vcnnet fet, nt de ikkc tun
teddc hom.
Wnsjsinqwm T. E» 25. Maj. —
Senator Lsorimer vil direkte fm finc
Wonne-r i Sen-must blivc usudcrrcsttet
om, at de hat tobt Haabet om at
kunnc redide sham i shans Kaum for
at boholsde Tit Sei-de i Senatet
Elfkedisns -det visklfc itrdrønuncs, at
ban vil blive ansmsodot om at rosig
nerc, Eises «det, ait Ihan maassic be
stenmuer Fig til at gørse det.
Vicoprwssisdenck Zherntan asrejsus i
Aftcs fm Awibington oft-er Eghicago
til. Te: fort-genoss, at shall reiste i
privat Ærinsda mon Nngtht vilsdc
vida m han vilde bei-me Senator
Lorismser og meddele hmn Usdsfalsdet
af on Prsvoftemwina i Senatet, Ider
var jage-t. AHtimminaen visstet SN
re for Lorimer 40z fikre imod hwm
89: wwksomme 16. Der er 1 Va
kance. De Senatorer, shvis Stem
mc klassibficeres fom www-mite
has sivcst Lorimerg Venner meget at
Mke paa. XII-M der er W
änttrcnt en Uge," siden Proveasstems
nismen Mes, shar Oe Mk vwret i
Sinn-d til Reden at viwde een enefte
Wint, san Oe Gar bestem-i siig til
at sfwelasgge Lotsmer 1Mingem
jin-m «d.-11 virketig staat Med den
fsorrige Assstemning i fsin Fscwør og
med Mai-unterm wf Undersøgeksess
winswecu paa im Sjsde can than være
tjent med at rejignem smenek syasns
Bis-uner.
Rapport fra
Titcknicsllnderføgelsen.
Wafsl)ingwn, Zö. Maj. —-— »Jena
-tet5 Oantdelskomsitc vil paa Tirssdag
U Dag) ssovlasgge Senatet sjin Ris
part for deeksiøgelscn angsaaetvde
Täuwiculykkm Mai-I forsvaar paia
For-wand, wt denne Wort for
Wsmcr Officeverncs og sda Nerli-g
srwpmjnens Forl)olsd, modcns det ico
rc Fartøj for as Sted gemmm Js
bjetgsZtrsøget Rappen-ten er for Ort
nieste what-tot asf Senator Will-kann
Abden Simirh fm Michigan, For
imrmden wa llnsderkomitecn, Tot-r l.
sdcoe llnideksøgclsetk
Rai-Unmut fritisercr stsaptajn
Zmivh alvorlig og lasgger Dom-Osmi
den for lllytfksen paa hum, for-di han
ikke txJ Henfyn til andre Stibcci
:’ldvakicl, ligesaia dcst britifke ,,Board
sof Trade-« for Yle thfspektsiom Jg
J. Brut-c Jsimmx Oder var Passa
ger; og den vil poge paa, at der j
Zawøjeblikket -tna-nglcde Tiscipiin.
umsij Lord uaa Stdn-: Liultfur
Im Müer Haku-a for itTåe at Ums-c
gjvrt, Thvad shan Dur-De, do han var
i Masche-den af Tiitunic, og dumms
Nsdssignaler saas om Bord paa Ca
lisornsja
Eisttgrissson vil Jule ansmodct mn
act belønnc Kapij Vsosnson paa
Nedwfngsfkibef Carpatthia
Opstand paa Cuba.
sicwana 23. Maj. —- 3 Gam
xtdftedte Pmsiddenj Wann-z Ordre om
at købe Cum Heske vil Anna-n.
Lan that ogsoa added-: en Prokla
mation, i ikykacn than advawr sdct
cudanske Folk imod den Furt-, der
treu-r Nationen; pcm Lamme Tisd
used-Oder inm, at List-geringen er Ve
stemt paa at kue Ncgcmpsmuoen san
L)"urtigt fon- muliztt Præsidenten ov
fovdrek alle Culmnernc til at vix-te
lomle mod sit-geringem
Negeringen slyar fra tolrige Egnc
pasa Leu modtagch Ifrisvoåscr mcd
Forsikring sosm Ztøttxc Der forer
Nin-»mi- om, at »der i Regio, posa den
arm-n E-i-de asf Damit-a Hann, er
opdaget en Sant«1msn’s«vasrgclec: og
der fkal vckre det bevasbnetde L t
dscsr E :!-’a-1-iu-Dr11 as Crucoss ug Cicn
sxkcgosk
Im Easiitingo moldosJ, at Ztillin
susn tmrtig komm-trotz ogsFWW No
Mc Ekel Von-c Anstqu Til »Amt«-H
alone f Prkmjnusn Ærivmtk
Washington, T. E» LI. Maj. - -
prfmth blau-M Ncqronc pna Cnba
bar Immst et soc kritisf Punkt, at
Ti- Forcsnode Statt-r simr for tredio
Gang virrict midt tisl at forbcsredo six1
Pan Jntdskrjden i Øreuublikens An
liggcnsdet 700 Illdnrimsfoldmer »
book-drei fm Philasdrlnhia til Gualt
danmnm Flaodcktastionen paa Øens
Svdøstwst Tcsttc Sikridt Obesluttgdes
i et Knbinetsmssdc i Det Ewich Hug
i Gaar Efitemtiddag du Usdxsnriqsksi
minifftisr Qui-or fremlsaiqde Mel-Eisingen
Iban shwvde smsxsdtagcst om den vokscni
di- Vovimclsc into-d Rom-es Styx-ex
Knironsbaadenc ,,Pu·dumh«, »Nm"-b
nickt-« soa »Ein-gle« sikal lawdfwttc SI
-m«a-w"d for at fovftckrke de 700, og
ansdre Fort-set vil »den Ovid-old bslis
ve ordret til Euba, bvis Odet Milde
vife fig nødvendisq. Ocvrcns General
ftob bar visdere tmffet eranstalts
cis-mer til at lwdc 5000 Solde af
gaa ticl kdavana sog andre Bycr.
Umsichqu fra Ameisrkkancre
M Øen som, m ideves Liv og Efeu
dvm mqa Glsive befkytteb W Iden
Wisdelbare Fort-MONEY til ide i
Gan-r Wne SIriddt Saum-l Onsdag
Tom i Gam- har Udenvtgssdeparw
tue-met Insodstagct form-ol«kgmide Mel-«
bissiger om Stillingen, sdek synes at
ssvære san-w :, at Regt-ringen er Usde
Daif Eva-nd til at onrerholsde Fred og
Ovdeth thrmodmngerne om BUT-Lyt
telfe kiosm fm Cuhas Estlige Del. Det
bestem-T wt i Namhcsden saf Guans
mnanw og Sau-tiagio, hvor der fin
de-:- lxstydcligo asmerkkainske Jntevess
ser, that chbnede Negre fat Ljv og
Ejensdom i umfbrusdst Fore.
Il. E. sskmeriim vil both use-me
has-de iin Mytrdighed vesd man-o ast
irr-fide insb. Den shar gjort den cubans
ffc Jst-gering wucasrfsom herpaa og
shenftillct ti-l den at zum-, hde sder
iswd i Densis Mam, for at undemsyks
De Opftmden og værge fremmæde
Juknsrcscsssmn
Hamm, Cuba, U. Maj. —— Den
custmnkas Ihm-Fing fsøler sig for-vis
fcst um, at Don bcsknsrTchr Siruationcm
u.«1..«k-ii c-: Licssusznt Hain ifkc at Mit-:
mksd mindre end Oprorumcs insarlis
zu- JJ wiukgtstc lensrgimsldh BUT-J de
im- qivms «j««1 q-nd1)illiq, Vil en Re
m-ri11x1—fssn)rk·(s bij lusordnst nd fsor
at angribe Vorauer fm all-c- Zi—
del-.
Den rennblikaufkc Pt«trfidcnt-Cons
fest til Dato.
»An-»Im Bei-C der nasrmcssft man
iststtnqteiz Tom Luft-Evenle qav stil
amdc Omsrsiqt i Num- Morges:
Taft 526 Teleaacken Npowfwelt
421, La Follcstte Zis, Entnimins M,
tvisvlsfsomsme 33. ——— Der stam- tilde-ge
nst wohn-: Ariwnsa 6 ffdonvmtison 3.
JuniL New Jersey 28 sPrsismaswaslg
j JOHN Ohio, Tcslekkatcr ,«;1t huc«
6 Konvention R. JamiL Sonst-Dat
10 (Primwwalg 4. Juni), TerasJ
Delegwter «ast last-ge« 8 CKonivonstsions
28. Mai-.
Osm lldsfnldcst af den demokratiqu
Nun-Ist san nmn ikmtsn chrcssvillikmj
aøw en«d1m. Der tat-es- nasbisnlwft som, s
at M sandsnnliwfw ist-, snt W. Jl«
Vmcm vil blive Tmu-o"kra-terncs-Kan-i
Dsisdut fior l. Gan-a. l«
l
kitmissovelt er i det bedste Humør
i New Just-son- ,,Vi tsil rot oq Tlet
ihm «T«olitit"et-kw i New Jersey Ums
?Ek«5k.m«, Jagd-o sum vusd Zlmnisnsj
gen as Hn ais-den Tag-:- Himmquku
: , T«.1 nj Wr fasrdigc mod idem I
Pennsfylsvania, var der nasnpe not
tilbasge til at fylde on spukt-found
lDet vil bkive omtresnt det Ennnnis
han« !
.
J de nor-das Vatpjistchs Kommst-.
tEW i Its-J :Uk«uinos:s, JU» vaZWrwJ
smaan um Pension for gamle og
Eva-Je Wurm-:- nq hilkisfionasrrr km
pe til Drer iden 23. ds. III-anle: ;
Um nt Hamle or Fort-d posa BAUER-«
M, sum vi »fovsmasr, at bcgynde med. :
«Z-tvøm—:·snmlecst sblcm kfske ackajort wer
Fsokssaqset san-ist Modftansd fasrlig i
Meniiwheden tTosm allen-de støttor
Hjem for gamch «
Kejfer Wilhelm angribes. Berlin,
23. Maj. —- Dct var et stormsfwldt
M, Risgsdagen sholdt i Gam- Zu
ejaldftevnes Førcr, Georgu Lebe-hours
Zion-du ist-ist than onst-alte .i?(sj«-·ercs115«
TmseL at lhan vilde gøre Elsas- »
Viotrinchn stil on pre11«fifk Prsovin—:—:
»Ei Folf fom det engclskc vilssc i et
lisgncsade Tilfasldc vntcn have kmsit
Twncn til ZinwasstOtmmper Ali-r an
bmgt sdm Monan, sum fom misd
Eli-ge Besmasrknitmcc i cst cllcsr nn
·det robiat Esset pasa Damme »Moan
Tom sdct bl(·v afvvt mod den anlo
Menge i Bniern og ErsZultnn Ab
dul Oasmiidf
Oiiqsk-anflcsr(-n wisfte fiq oq Evan
(de, wt Nasidonem ssom var sin Koffer
fhengivem Mlsde visde at give Samt
wo Wne Makel-. Hatt rette-de
kldewwa et lheftisgi Anng pasa Ssorins
liifterms.« Riasdsaacsn Ipdfatte sammt
Daa Elim- Msøder til den 29 Ntovcsms
ber.
Itandede Meddcckcfen
Den ein-delige Optælling ask Stem
ncer i Ohio visser, at Roostsvclt vantdts
w flersc Ausgaben ensd de tddlsigereI
Mtlsrdingc lød paa Hatt ßik .54,"
mfth altsaa kunn 8 aif Ohio Disi
str Litvsdelegasteu
Honosluuh 2:3. :!I-’aj· — — Leu Hu
waii ryssusdes se11«dt i Aften af, det
aloortigstks Jorthkaslv, man har er
farot i flcrcs Aar. Jfølgse truadløs
:Vc’clding Lmsstiger der Røg acf Mau
nu Wa. ZoiismowgistPth hat for
ud7agt et llsdsbrud for Juni.
I
SocialiisstPartiet her i Minder
hold-r sin Jcsatiotcals ztsonsvontion i Jn
dvansapolis, de., den 17· Mai og
munincwdis Eugems V. Leb-J, Wur
urd, »mus» sum den-is Prwfidcnsls
stunk-ide og Nimmme tidligscre
Vorzunvfm· Unhil Eckko tii Vice
u1"a""sj’Dent-«ka1eriginsdcn.
J de nordre Presbyteriancrcss
»Wenn-M Llssentslsl1)« i Lsouisvillm
wu» sen 2:3. d var dscr Fsukslasg
fromme om at gsive stiwder Asdgang
til Prsk1sst.c-1n·bodet; men Forssamslins
gen forkassticsde Forflaget, isdet man
n-n"·(m Idotsxs Jnsdibolsd for »wer-lus
«dicnt« (whensi-g-t-3snmsssigl).
J Aar ldeltog over 133,000 Vasl
gore i Prtmær« eller Nomsinackisoniss
valuenc lusr i Nolmackla mod 5l,«()»
·f«ur I Aar sisdien, da Prismærvalg
sonst ilrdførtiss. Lcstte vi70r, at Væls
gerne more sog met-c benytter ssig crf
idesn deflrydiclsa der gen-nein dette
Privilegium er givet dem.
.
Fm Paris meVdes under U. ds»
sat der nsu er lldfiqt til, at Italien
og Tyrket vil lade Mngtcmc numle
»dem imellem Dist Paastaas, at Tyr
lsirt er Usllim til at giasa insd pasa
Focslaget osm Illlæqling, okI Italien
Elnl ondsoqsaa vasrse villiq tjl as: sm
faldis sin tisdliaerc Paaftasnsd am i
lwcsrt Fald at ville anektere Tripos
lis. Mle intcstnfgørcnde kan sigvs
ewdnu.
I
s1,000,000 til Dplysn-ing. Fra.
New JIJsork mekdcs under LI. ds» at«
General Edumtion Vom-NO der m
qnmdu scf Zahn T. slkoclcfellcsr nod
l««rt illcølde »der ffammse Im lsidw
ALWWIW til Oulnsnsingcns Instit-«
me. Af denne Zum skol BTUCLWCD
dolos- mellcms som Collegle Tsetz
Tfløsrsstc Bkdrasg, «725(),l)s)0, Haar til
George Peabody Colloge, Nnizlvilip,·
Tuns-» for Lsnrottclscn af Zinnrmn
Ill. ansale Skalen for Liansdliu
l
Ia »in-Unule i sidssns lHIc Wuka
re Ein Vatthnuo i Mem Rot-um« sen
de Ekyan »Im-D HeuTW til BscstxjttclTi--:«
wid: »Im trior Uan "L«es7kyt·tclscs- ;
tsold, tin-n im vil, nt For-dele» fra
Mssknttelsm stal qna i :’l:-d--jP-»:sinan :
dens thmingskonvolut saa vel iom
til Dividenderna As den Grund nnii
bofalcr jeg Oprkstxelfcn af er Motiv-;
naanrcsam tmjsz Bestilling Iet sknls
owns at feil-e Tilsmt ntcd bonIystsxct
Jnsdusftri og mai-, at Vcsshyttclfcw
nirkchig gasvner Avbcjdssmatkden.«
· å
Tcsn www-Umrisse IMionalkomsii
to oil san nsok at gskmp insdon »wu-i
venitsionirsn i Micago fon avbcfde.;
wat paasstasar «at Ihn-Ue Ztmtsmer nsoks
M at blivc womsineret ved førftej
Swmekastnåsng Men der or mindst
260 eller 270 Deleqsatetx slwis Not
til »Ja-de i Konventionen vil bbivc
bestrisdk Forst mmr alle disse »Gan
tesfts« bliver asfgjort, kan det dir-ke
lige Valg jage siin Visgywdelfe Ri
mekigväs vil insgen of Ksasnsdidatksrnc
fiaa SIme wosk spaa Fovhaand,
faa Udfakdet vil komme til at bei-o
has de thruserode Delegmet
Horden rund-t.
Sne i :)iu-31ansd. St.P(-tcrss«borg,
11. Maj. Fra forskeltige Dcle af
Russland melde om sit-cert« Zuefald
og iusdtil ti Gatde milde Pac
Sscttsol-ensk-Isærnbaineu er et Log lis
bet saf Sport-i spaa Gran-d af Zuse
sdriver.
Ilrwstcrct Vetjelsfalskuen Fm
Tranks-dient 111csldes, m Disponenten
nod Nixdarsosz Teglværk, on Tyffcr
Dis-d Niwn Paul Weinen er bleven
arressteret for Vexelsfalfk til c: Be
løiv af 8()«-sm,000 Kr.
.
Tsømt Zimsjaslistføretr Mond-on, H.
Maj. Arbejderførcren Tom Mann,
der fsorfsøgte sat ophisdse Ssolsdaternc
til ist-te at asdlyde en eventuel Be
falinsg out at Mode pua de ZtritetI-De,
us i T«a—g.vleven døsnrt til 6 Manne
deris mezch
:2i.-..11sd slucuudssen i Buecws Adres
Vucnos Mike-J, Argenti1m, ZL Maj.
ziusptsajn Roaslsd Antundscn kom Ober
ril i Gaar fva Monsteoiideo og »die-v
paa en festlsigt Man-die af Medlums
mer asf sden wover sisoloni ug Miete
rftasaensde Embedsmænd i Byen vudst
velbomimen
.
Traslyt Flyveir Povdensomz 11.
:I.k’aj. J Aste-:- stødtc Qøjtnant vod
Jngonjørkovpscst Perris ved Lan
ding mod jin zlyvemaskine jaa volds
isomt nde Jovdem crt Moskinen knu
Osws. Perris Dido from-Magst of
:)k«ui-ncme -s-o-m Lisz.
General Bsoiojh opereret Lon
sdon, 24. Maj. Frelsesaranems
Ohr-L General Boole, underkasftede
Fig i issasar on Operatison for Streu
Operativucn Insfømes asf Eharles
Higqins, som oplyser, at den var
snldssnmdig Uellyiffet, og at dot be
rur paa Patienten-I Tone Iil at lik
gcss, om than skal faa »Er-net timng
Ecjlasdison ihm Ouidehscwct Einri
«stiamä, 10. Maj. Nsorfk Vjerigninsgss
tiommwti »nur ist. ,,:I«’or—q(s-I Z-)f(1k«ts—
tiden·de« besluststct at stummer
Vjcmnitk,1-:id-.nkmerm »Juf-on« · Ar
cihangiclsk »Ja"«·on« afgnar fra Bor
zusn cim ist Psar Dage, jsdct Nisoumasgi
nsiot hat« san-et Tsclogmm usin- at Js
qmmen ima Nodrcs Tmina Lan neu
teii i chrmtdolssrn asj mvftc Ums.
same-I Legsatisosn END Pauwa Lisz
skmom LI. usksazj Undenhusct wdlog
i Nasar mcd ZU knsud 15 Zum-um«
Fut«i-lkmet mu, at Portugal spran
Tidm ist »Tai baue nung Logatiun
Deo Pasmshofset Tonne Bcslutnsisngi
konnt-w fu«-u en Folge aj Lotsen omi
Ortan Asckillclfc fm Statt-n, st
vaget i April 1911. Gennemføresliscn
asf Loven hat medfsørt Uvobigsheder i
dumme Tisstriktcr og tildcls amor
lige Kamme «
Tot fjnssto Linidsoressm Helfjnsgs
s«ot·«:s, H. Maj. Den finske Handel-J
deligiakiou lhoslsdt i Maar Møde Unst
»for at belmnxdle Losdsfpsørgsnumlist
Telegastisonon vesdtog ast wwwin l
Ksonvmmusrm til Wort-net ein-m
slwer for siq cller Ema vidt nmsligj i
Fællesqkakh at oprette et kimnsmuinsalt
LsodsOæW Lodfcmc busrsde i Quin
sdots Interesse vaqc Ansmttclsic ved
detto Lob-wwme
Raum usdcssn for smpcllseh stoben
lhcwm W. Maj. 80,000 Mennefker
Wirte-de udcsn for Krisfticmborg Sloitsi
kapel i Goal-, da Dørcsne satte-des,
After ast Konsg Frederkk sdcn Ottenidcs
Nu bar liaaset paa Paw i Kapel
let i slere Dage.
De fliefte wdenlanjdfke Fyvfter og
Usdssendinger, fosm svil del-sage i Ligs
færsdem kom thertil i Guar.
Legatisonsisekrestær N.- Ric'l)ard«j·on
er udsncevnt til at repræsentere De
Forenode s Stater ved Bisættebfen i
Rtoskilch Jan lesdsages af Løjtnant
Wislslinsm M. Csolsvin i Stocühiolm
De solsrynupisfse Lege-. Stockholm
H. Maj. Vcd sde olympifke Lme i
Lawn Temij i Tag i Osentlomans
Dsoirble flog Gobert og Gemwt
(Fk«sa11fri«g) Setterwall og mepe
cSverriO mesd 6——-4, 12———14, 6—
2, (3—4. Dette var Sslutnsingen
paa des-me Wamp, sog Inn-aniede
nis fik de —o-l-y«mtp»is«ke Leges Gulsdmes
Mille-, 300115't«er119 Sølvmedaisllcn
J Lady Sisngle flog Mrs. Han
Imm F1««r". CwstcnschisoPd (Taw111-ark).
Tom-Our Zlujningen pim Idenne
".8"msmp. Mrå Hannmm fik Eis-Wus
dsasillie sog Frk. Ca»ftensfcsh»isolsd Solv
webt-illa
Spawsk Tillidsvotum MasdrisdJL
Maj. Deputeresklamwt bar i sde fid
«fu- Duqu vasrcst optasget of on Te
bat sotm Mincklfterspræfidenit Canaxes
jas Politik. Unsder Debatten bebt-ej
«dede Nepubliskaneme aniisterpræfii
deuten, iwt than issasn wdst soim ika har
qenniesmsført noget of Trontolens de
mokrsakisiko Prwmsm J Mode i
llkasasr slnttesdcs Debatten med, ast der
sum-) IR« Et. snmd 73 vedtsopesz et
Tillisdgssvotnm til Vkittisftclwt«a«fid(stx
tm Illksinorßteten lselwd saf Konserva
tive-, Carslisstcr iog chublilansere
Sstencmcrotgswiswder dømt Lon
don, M. Maj. «:Uc’r5. EsnvmelinePsanks
ilJWft W Still-. oig Mer Peshick Lam
rence blw i Guar- dømt til II Maa
Wdcsris Famng fsor Den-is Tcltag.l
sfe i ZitemIneretslfvinsderwd t.8,3u·deop·
Wer i London. J Mart-S blev Miss.
PanVlyuvst sasmsmen med flerc andre
ziuinder sdønm tisl to Woanders
Fcengfelsospilyold Det var, met-ens
-l)un usdsoncsde sdcnme Straf, at Kla
gen osm sZthIcmanværgelse blesv rejft
mosd lusndiy Mr. og Mrså Lajurence
faimt Miss CrystsabelPanBlyursst, lwils
lcn sidssts iimisdlcrtisd sasa sit Enit til
m thsvjndso. Fsosr denn-o Omsmwdcls
Eik- fjst »die Tsdsnmwn i lssnasn
Inn-non Mk i Nord-un sm- Dc an
llsaschv tm lsiusd Um on mild Ztmd
slsoilkot Dosnmnsrscn jtfc kunsde pfrop
l"mn:11us. Fst111,1s.s1«xtc dlov fomtidisg Dsømt
stil at nskschdsc M Umrin- dem-diser
ZWs:-umlo«s1«n·i1m cr.
Baldqut i Niorzuh J del worffe
Etat-stand u« der fort-tagt et flic
g c r i i rg -:s·j-o rs lag ang aac i M :).«.1»glin,1
ug Vol-d41sift i Arlesdwst1«"r1d««i(·1-l)edu·.
Lovforflaget omifattcr Stridigsbedcr
mullunc on Nagäsnroning Pasa den one
Ich ug on ersuejsdszriver unsdkr Ar
bsejOiIgivcrfor«k«11ingen uao den and-en
Siine ersten angiaaensde Forstasaselfcn
eller Haa«nsdtl)mve17en ask un Tiarifk
iafvalc euer en Im Oridning af Ar
bejdsiss cum- Lønningssvibfaatx Om
LWmndlisImcsn -a-f brng disk-o SEND-I
punkter er der iopsftiillet Nrglxty Tom
shar til Deus-im saimridt mnligst at
fsot«olnkmv, m Stridw ssml føre til
Arlnsfsdsssmnsdsninq.
Vintdsslosnt Fl«o.dtst-iqnin«q. Illkiiucyom
9. Maj. Jzarflsosden er i Nat steuer
qwnssske v o lsdckosmt Va 1 tsdsstn nsdscsnma 1 c
IW viftc i Nam- Csfrermisdsdag LM
M» MI. 10 Aftm 2,75 M. og i For
msddsdag »Kl. 10 3,9() M., shsvilkot
tun er 20 Cim. slaverc end sden befe
sstc Vonsdftansd Imsdser Højsvansdot i
IRS-, »der kborstrev Vasyernlmufenori
og Prinzrcgenchentbrverne Fm ansdrc
Dele «a«f Beweis-n mekdes ligelesdes om
!frcvpkst Højvaudc
Sahter 11. Mai. Fm Piinzgsau
Mløber Oder Istwdig Medidelelfer om
SVch ved «Osvm«-«fvømmess·er. Der er
wfamct Misliltwr «fra Brsombersg. Po
sten sfm München er«uldosbleven.