Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 24, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «DANIIII-Is"
—- Is — i
Tle ONLY sFMLWZKLY
DAlell « H- EITHER
Hund-ed Cz U. s. A
lt is ovm -, f
»Hu UUIM DI. H- Ins-.
«DANSIIR.IN"
er der eneste danske Blsd r
Amerika, det- udgssr
Luth. obs-sc H
TO GANGFJ OM UGEN
adgivet If
- - Dsnjsh Luth. Publ. Rout
« . st- Kuh-, Nod-.
und is puhlnhoo '-,»
But-h Luth. Publ. ·,«.Iu, Prøvenummek sende
« VIII-h NshL W kkjt pag For-langsij
- »Es n — — Äqiffk;?i?vk., FkZBEIZEiIEx Mai 1912. - H 21. Ausg.
cafts «Harvestek Stor7« usand.
Roosevelts »Managek« spat-er Taste
Secretcr.
Duft var tilbaqe fta siu Udeulandss
tut ftr augældeude Unbiuetvmjdr.
Washington, 18.Maj. — Fra
Miene-us Howdtvther sher absond
te Semtvr Dipon .i Dag en Rode
gørelicy der itrdøhobder en Dei as et
Brev fka forrigse Justitdminister
Baum-arbe, shvori denne fis-eh at
Duft Tom zitigsminbfter delwg i det
Kabinetde fhwk sdet vlev be
stemt ikke at sagssge »Juki-nackend
Hammer Sympanyk Tsixons Re
sdegsrcise frestom i Form af et
Svar paa nsogct, Pkæfiidentens Pri
vattsefrctær Charles D. Hilleszs ityavde
offcntlkggfort Aftencn komd·
«Jntet merc soragsteligt euer tue-d
rigt ssr forekvmsmet i amerikansk Po
liithszi Hist-orie«, jiger Dixom »end
Basis Forsng paa ved ovcrlagt og
forsastlcg Ukcmsdhed at misrepræfemes
re siewdsgerningerne « angaacntde
nasvntc Sag og komme udeuiom sit
personlige Ansvar jsor We at have
tagct Zagen up i Ratten ismiod Har
vestcrssksommgniet
Te: »Wartet-NO fom udstodtes
fva Der vasde Hus i Its-fres, er tun
et thke of »den llsandfærdigshad,
som yar kamktcrjferet alle Baij
Mrsinger am denne Genitattd.
Kewdsgerningerne selv, om skyvilkke
Tasft unægjelig ved Gefied, og hva
ke fuldt nd san dggonstreres, vjssen
For bei Wie, at Mr. Takt var
til Stadt-, ved det Kabinetsmødh
ehtmt Zagen ·dr-fbedes, og mng
Afgørefe opnnaodes, og at Thon ikske
alone var fuldt ad vidensde mn Sa
gen, men tog afgørende Dei i Ve
frommelfem
For det awdet, at Sen-net, idet
dst gennem Senatok Hans-bqu
blau gjort kean med Stillingen, be
stem: asfslog at flawdje Anders-gel
fcn ved Korporationsbureauet og
tsilladi1 wakitsdepartemcntvt at fort
sætte jin :)ienergang.
For det tredie, at Senat-It- Haus
bwugsh, en Paardnakket Quponent
fnwd Hawsstersiwnwagnict, var den
sprer Mand, der vcd Justjstszimsink
susmx vlw usvderrettct ocn Zwa
tionon, oq m yan ofwiikieiig for
TIgte at faa Sen-onst til at jage
StriDL som mit-«- tjtlade Just-adde
Parmmsutct at bezwntvc :lltstsfot««fv’la·
nittg.«
Nod-morean kunnte-nimmt- Unsdcsrs
sogcslscn irf dawesterspdsommagnLU,
der i IWU sforctsoges krf B. D. Ton-n
setrd for Justitsdepaktementeh og i
1907 nf zwercionssbureauet der
hawdlcsdc ifølge Hansbmmäisenats
Resolutionen J Souumsren 1907,
begyndw Justminiistr Bomparie»
sigses der, en speoiel Univers-Mise
msd KetssfovfjlgnLng for Zie. Jske
fsrensd i August fik Inn Kunde
un Jrrkorwmttonsbumuets Virt
de, men saa honstillede 1han, ack
denne Sortsattes.
»T-i-dliq i Zamtgr 19»8,« fort
sætter Tiwns site-Mitreise »sva
Jusvitssmxsnidfter Vonavarte most-ragst
tilstmskkelig Usnsdcmsminq im de
specisellc llwderføqow til at lvdc
ham til at awdagch at der balde be
gsyndas :)iets·foriøl,1nsiim nwd Hat-ves
sterswommgniet
For ilke lwnae iiidcn drsftek Vio
naparie Sagen T: et Brei-, hvor han
start-: »Im iaCde sda til erlddewiosi,
at jeq var sfævdig til at begywde
sRethag. Jfølge min Hukomsmelie
famstykkvde than, sikkert few-d han
det da Me, wen ilden kom jeg til
Kundlkab om, at Kmnnissær Sirniths
Univers-gelie, fom feg anwg for sslms
tet, from-dates fortlevtteQ Da letng
jeg Sagen Ifwm i et Kabinetönmde.
Its-et leg iben senkte M i Tan
ken bar svslet en »He-l Del mkd Sa
gen, erindrer jog temmebig klart
den Hrøftelssu sdisr paafulgte
Jeg frmnlagsde Spørgsmasalet
usden at udstale mig for eller imod.
Ænsbftrene Stvmts og Garfiebd nd
chalsbe jig ismod Rettergang særljig as
den Grund, der var fwmholsdt «r H
K Smsiths Vrev as September 1907
til Præsidmtem Secretcer Gortelyou
fvamwdedc i sue-get faa Ord emhver
visgstig Trusstizorfislgnäng spaa sdette
Mä, da Petfgemarfkedet just
var ved at skomme fig efter den nys
lig stvdfuwdne Partik.
Minister Rioot «kyewitillede derpncy
act da Loven aav Senntet Rot til
gennom en sawdan lln«derf1igelie, saa
maa dcrte Summa betrog-fes ssom Se
snasteth Nosandstsswb til at foretnge
Un-der«·øgel«scn, sog Situationen er
Iden samme, isom am en Senatskomis
te var set tkl at unsderføge, og han
'lyensft«rllcde at dkiettergmwsn 11sd-sattcs
en rimelisq Tisd, iwdtil Ibndersøgels
»Im hin-de bliivc vbmgt til Ende.
Tät-g sagsde i dot væsentljsga at im
isce Tun-de flutte msig til, etwad Cor
telyon, Garfxielsd sog Stmus havdc
1fd-mlt, men im month at der var
en word Des of qut i dct Arauimcnst
Noost shavde ftetmfsrt
) Licinister Tast, Lom, faa vidt jeg
iwd, Ihm-de underiøgj nsoqle Panz
tch der fwd i Forbindech med Za
gen, ndstmkns en mogtst asfgjsort »Opi
nison«, at ingcn Ristterganq inwde
HERR-dess- før kaowomttsonsbnreai
net »Im-de sukdsisnsdt sin Unsderføacli
fe, sog Prwikdcutcsn faqdc til mig:
»Die vil »du-for deute-« eller vaämts
Tig Ide sum-me Dad.
Ncoste Tag Tom Senat-or Hans
chrougsh til mit Kontor for at faa at
»vi)d-1s, hvovfor intet var gjort ansam
endsc HawestersTrusftem og jeg for
»klarede ham Situatjcomsn og fortnls
je sham, at wetop sden 11wderføgclsc,
han« Resolution af 17. Dec. 1006
fordre-de fordimdrodus Jtrststtsdepams
»mentet i at Weide Ausd.
’ rdiedcsqønslfcn ansførrr Zenofor
Jdeu 22. Jan· 1908, eftek at W
Ihm-de Mlt mod Vionmpavta da Thau
Tfovfsøgcke at faa Ilwdekspgscslfen ved
; Jnksomomtsonsrsbnrmnct ftcmdset
F ..Mr. Rutmaartis Ein-m, ku TM var
Tagen efnsr Den-binetszimøidcsL hnn
kalte mod Mr. Hansbrouqst Til
sfojcr Dime »Ist lusstcsmmser Inwi
nkstsmsødct til Il. Jan
«Mr. Taft returns-rede til UND
Ein-tex- «fr.1 72n Tur- rmpdt Jordan i
December 1907. Gan var til Str
de ved Kabinetsmødct i Jou. lsisp8.«
Rapport fra corimwKomiteem
Bande eu Majas-into og ku
Mino-stets Newport
J Tirsdags bragtc Pressen Mesd
Oelelse am lldfaldet asf den fckidtsth»
Unsderisøgelsfis anstaaende SesnatokaH
Darin-ers Valg. Vi skal her modfdclps
Hosvodwmkterno i bcaqe Jndstilbins
M.
Majoritetens Nin-port
Utrdcrsssqselfen vasnskeljsggjokdes if
fts Wd nagt-n V.sknld:tsing, der inuxi
umsdp Los-inuer sprinin klar-after
csllor cum-en Akt-klage, lwowaa hans
lldclnkkclse of Zonatcst kunsdc br
wundes-.
Den tmde llndchøgelsc sdrejede
lig am Swrgtmaalet encken Oder
qcnnmn Gdivavd Hineås ekle-r andres
Bestmäelser var tilvejebmgt SEND
000 for ast san Mr. Lvrimcsr valgt
ellet Me.
Mr. Furt-Es Visdncsibyrd er ikke
bleven stadfæftet
W that ikke væwi i Srna-d
M at finde, d wogen Susm as Pen
ge var tilvejebrsagt eller txt-et asf
Mr. Hisnes eller efter hans Ulsswni
Mlüt
l Wien-e var Mfewtlig Rygsten
iSuak og Meninger.
Darf-out der i 1909 var en »jacf
!pot«', faa var sden axf sden ordincere
»New og iskke sveregsnet paa Sena
kaalget.
Bi finsden at Loumers Vol-g ifke
Isblw gen-nanført isller inflluevet ved
lkonsupte Mowder og Kneb
I Minoritetcns knapp-un
I chovdcn wger og sdwnwer af
chgn paia en nun-i.wdelig Kot-rup
! twnsplam
Since-R Optrwden unsder Und-cr
Iføgclseu fwvaUer «hans Kaer
Ysom on, ider set pcm enhver sog paa
sialding Mut krsoge«1, der kan fjbeä
" Femtson Tllkæwds Stemmer sMxtcz
) At Lec O’ncil Browne gjsordsestktv
;r(-tni1m mod saj fis-be Sie-Weh blev
Tmavist
deerick foriøgste fraskt at førcs
l Komiteen bog Lcjssct.
)
I
Williwm C. Vlair viste sig at va
w en fsorsastlig Falftner.
Den Slustning, vi er komm-en til
Jc1·, nt Nin-fik- Mdnessbyvd er Tonde
s
)
ou at Links-P or dct Mc-.
Bi twr, at Hines var modfkybdiq
i Kommtionm
Elnstninsg — at Fonqu Metsddksr
"og »in-b var braut i Anvvnsdelsc soc-d
W.l"lsimn Lorisnwrs Vola, oq at lhans
Valq der-for er til·ovli-g-t.
Mafokistets-d)iapvorten er moder
sirwet af folgende 5 Ksosmithloms
mer: Formsansd sDilslinhmm Vevmsonckt
Garn-ble, S. Dakz Jana-es, Mitm
tsom Jobnfwm Alabama: og Flet
dher, Florida
XVI-justrstretssRmmorston er under
«s-krovot asf sdcs emrigc 3 Rom-immed
lesmmen Kesnyom Janu: Kern, Jn
-diano, og Na, Tennessee-.
Der ssmnr faia tilbaqey for dtmne
Zu er endet-in aqusorts at Senatet
sskal swmsme over ido do Nawomn
Men Lorimer er ist-fis i Washington
-og Ekmnis Lasacs Var erklæreh at det
mna onst-s Itckilmwdeliat for Senntos
sten at begive siq til Waanskon for
sdot sanfte Tot kain alt-fac- msme tage
nsogen Bd. fsr Sagen fomsmrr up
til Amt-reife i Sonate-L
Nsßmelicwis vil et Flertal af Zo
niniksorcrkks fmxmns for, an Latium
sbcholsder sit Stehe- af den nassim
wwngde Grund, at de kkkc Ohm- de
li—u-sr(sn(-1n(- Vmis.«r i Hemde for at
Tanne forfvasre at kalstk en Volkean
uckd.
Pan fon Mde Eise Or bot usw«-:
mäsliqi. crt en Mansd isfnsr on spa«.s»1
11n·dor·«øgolse ifkcjan sbcwe alslks im
mitvens Misdlcsmmcsrs Zckmnsnnsr slsr
fisn Risiken-bete
———« """"" 1
Richeion død i den elektriike Stol
Bosszh Zi. Maj. —— Elarcncu II
T. Jckicdkkom Den tidligere Vaptxftsst
must og »Am-.- Ljnmslls Ida-koste og ju- (
nmJ Thon-des Moment, døde i den
elektristc Etol sent Minumr mer
Midnat : cULsorgeQ
Eftck lyuwd der vermes, sum-s
Monden at ver-re død sosm en void-fass
Idig Synder. — Tot er jvoorit at »dr
l·iges nie-d Taukcsm DødsftmL nien
det cr etvdnu ssvasrere at rasnkc Tig,
m et stunk-Te as usle, sclviskc Hon
syu visl tage et Medmenncsketi Liv,
og Osde- de sstiaar vod Mag-t: »H1)o,
Tom udøser Mennefkets Blind, ood
Memmskct ikasl Muts Blod uidsøscstss
M i Gudö Bålwde gjovde than Men
ndsket«. dehobdet wf deute Guds
Ovd er Dssdsstrwf fsor den, der tager
et Msenne’«kcs List-. Guid vil vix-me smn
sit Villisidsc
Asfaihanere i Pers-im Tfl »Tiiuncss«
melsdes frsa Geht-kam at 200 LIMMH
new Smdwg lden ö. ds. shar over
Issmdeet Iden perfde Gram-sc vevd Mes
sdun. En Iftsccrikere Jndmaroh siges
at vceke fort-IMM,
Primostrgcrlget i Ohio.
Roofevelt viuder 32, Taft 10
Distriktsdelegater.
Und-ernst Hat-man faar Majoritet
som demokratifk slanvidat
Swwwdsingen i Ohio er etde Rino
HMn og Samt-on hat nun-det.
" Melsdingerne Onsdag Asten «lød:
Col: Rooseoelt sog Gun. Hat-man
Ivawdt ved PræsjdentsPrimcervalget
Fi Ous :i Gam.
) :)i-osofeocl«:5 ,,Ma-nagers« regneti
lutinith 32 Tiiistrikcksdelegmer for T.I
N. usg ihsøstt 10 fsor T«aft.
Angaaensdse Trlcqutek ,,aIt-1a-rge«l
.sagsde Waltcsr Briounu »Modens v’i!
sisfkse hat« fasmspet for Dclcgater tsil
l E«tat-:)Fotwc.1m;sonen, vcntcr vi, at den
s»1ns vil time sig eftcr lbdfalstt i Di
;strit««te1«ne, og «det both-der tda, at de
»6 Tclcgater ,,ast liarge«, sum »der
tfkal vælges, vil vlive inpstrueret forl
»Aboosfewlt«. Dafnnænsdene hat dog
"it’kc opng Haahet om at kunneE
)1«untwlcre Stswtsksonvenstisonem
s stoofovelts Majoritet i Staten feel-I
(
i
ltcs til 25,U()0, efrcr ait Stemmersz
,ne er tobt i 4,500 wf 5,192 Disstrkt-«
Jter
s »Hm-Indus Flertal Wer Wilfson ga-·
»Das Ongdaig Atften til 15,0UU, meni
zaf Ilkeslidingerue i Gaar Morges la-1
ssdeh som del er wwlsosmt, om Wilss
PTon dar vunsdet i nogct District, ag»
»ide- 6 Telegsater «at-lusrge« munes ab
,’j«olm jikrest Harmon.
’ Was-www D. C» 22. Maj. —
Izm knoxysevclts Hapedkwktek her»
kudtaler man, at Nosultwtet asf Pri-’
Waswalget i Oslyiv isnsder stanva
meclem Preis-denkt Takt sog Rauscle
velt am den repubslikanste Psrcesisdenisl
Nomiinatiom Sau anføres Præsidenst
Tsafts Usdtalelsc i den thnisnsg for
ledcn i C»olmn«l)us, og der sing bl.l
.1.: »thso hat« tat-t- Mcssd et Flcrml
af rinnt-likin osp imsosd 5(),()0() hat
dson erkleckt-L at den forctræffer Rou
kevolt stm vepwblikansk Præsjsdents
kn-n·tli!da:t. «
ka Osofter Bay lyder der lich saa
jtasrfe Forslkringer um Rauh-volks
ijU most fm dcst Hvkde Hus il
Wirklhinsgton lasfcr »in-an lich san Mod- ;
ifurslirinmsr mu, at Tinsfts Nmniinæl
thun-nett førstc Ztokwmckwftning ers
list-M misd 570 Etenmketx
Sargcgudstjenefte i Sau Fraucism
J Bllnsdtst »Bicn« tjlllysor den du«-!
ffe Ksonsuil J. E. VII-Wild Some- ugi
Minsdcmthtjcmssstc til Fwdm Estlsrsi
miididag li Dom Ul. 2 i den danw
Kiste, 150 Csburcb Et» E Unless
nkng af »Nimm Moder-ji« den Osteli
Ni- stwttclRU ug alle Tunslu ind
·b·xydcs-:s Ehjortlsligsft til donnu Minde
gudstjemssta
Tod«-den tnsxdsdstsleis at du« or Amt
'««cv1«li,1 Jnidslvydolfo til sum-Him- der
vwrensdc dortka Foironingotp der von
keski at gwc Møjdc Dis-d Akt-Massenwir
tcty og til do Mit-fu« civilc m inhi
litcvrcs L:I.lc-I)nsdigilusdcr samt hemmt-en
sdcs freunnodc sisonsnlmx
»Den Maus-te Amme-:- umstaslidifte
Sen or Mem-n erklaer fsor u«h-el«bre
Edelisg døvjftum
Eu wn "L·1«emI-e-ftr.·g. Et.ock7lent,
5. Maj. »Damit-is :I-’1)Ibctc-1«« Sanft-as
tot-er i Dag, at sama-l Højve 's-o-m
Ade Libemle sog Zsocialidonmämternc
i Gaar ved ihier-es Purtiiførere i An
idcststammer afgav autorlstastive Er
«slmrinsge1« som, at det af Linsdihasgen
fsorlesdcn stille-öde Forslsag sym Repus
Iblfkkens Jnldsførelsc i Stiervig sapf
Kam-merkt Ibvtragtesdsess fom en ren
Dvengoftrog, stom smsan Ekun wf Hon
·s0yn til »Griuwdlsovrns Bostetwmelscr
M fu«-Ist t11·ast«beihansdle pasa schwan
lzg Mmde va iderfor iskke, som inmn
just-ne Ihm-de villet, usden visit-erse
kunide Wie:
Horden rundt.
Bevslger stil Lu«frsej1ads. Berlin,
21. Maj. Rsigsidagen bwjlgsede i
Gan-: 862500 tisl Oprettselseu af et
Ekspksrsittnewt-Jtl·stitut for Lusftjejlera
J Bangkot i Simn sml disk oip !
rette-:- et Unwetsitet msod Mc Fa
kalte-steh Mr jblcmbt et for ngersbrug
og et andet fsor Handel.
I
Eu Ballson, sder forlcdeu git op
frsa Aug-Wutg, kom ind i en plwdses
lig otmmiaet I SIkypusmpe, men slasp
efter 3——4 Misnutvers Forli-b Thäl
Idigyt der-fra
I
Tot russsisfe Rsigsrsaasd har ved
awdon Bchansdlinsg vvgdtasget Arbei
Iderl«ovfsorlla-g.-ne, der bl. a. forpligs
ter Arcbrjdszgsiverne til at yoe Arbei
-dserne Lasgohjælp i Sygdoxmstilfældc
Tot tyrfinse Zwar paa Trontalen
fresmshasch at Fasdrsclasnsdets Rom-g
Exsdser (sm. H. t. Täpolsisj og Ære
maa forfvares til fidsle Blut-Maa
»be
I
Mepico man bedile Berlin, 21.
Maj. Den smkxsiöanfköe sit-gering Ihar
betalt den vyske Regering PJUUUUO
si Skasdcserstatwing for Dmtbet Pasa
sfjre Tyfkk«re, Tom -mi5sted-e Livet un
der et Oplsøh i Csovodonsga i Sta
cken Puebla i Juli Maaned 1911.
Pengene gmr Eil Ide dødes Gift-erled
te.
Franstmænsdene i M«avokt«o. Pa
ris, 8. Maj. Aigenoe Haws smedsdcs
ler: J desrmnuuet eftter den 10.
Miaj visl Ider blive affensdt bewdseljge
Fåovstsasrkninkger asf a«11e Vaabcnarter
til Mawdksa »Den Tamleddse fransfe
Trospwsmrke i Marktskäo vil derefs
ter attque ca. s13,()()0 Mand.
J en ziirke i wln sforisøgtc for
lesden en Man-d ast fratsage en Kone
on Tiaskc mod -1()U() Mk. Han kniste
1de et Pulver i Anssigtvt Pqu den-de
Hun raubte Lmtddlerbisd osm schrlxp og
kæmspesde fraftigck msod ))erc-n, der
tisl fisdsst nmutsth Nimm Dust lykkodscs
Wink nt untdsfiiwmcn
.
Ist-: spansksc smth Paris, I. III-ad
«Figario« «m·edsdoler, at Treasds
umwuner af »T(1nwn«-.xilassen if
ke længeve that Krwdt i here-I Rim
mmtistisoncdöasmre til den-s 24 ern-Ka
nkonekx «da Fwnidtsct ssom «mi5tasnkc
liqt sym- msunttcsst hrjuwss i Land
Lset man sichs ten-r W, m Des Mach
site Slngsskjhe :i Odisn statt-ff Flamde for
Ofeblsikket er mastwnløch
.
Engelft sEøiiIrandSiTnsiixn Bund-um
7. :V(’nj. Fmtsslwldcsrnscy Alcatrnsxmc og
Zkisbcskokkvne vod »Ist-»Nimm- de
Orsioutwl Stmsm Nnnsigutinh Costn-p.«.
slmr i Nasar sknwet Anmllet as l)-vide»
Zitnmsnsd paa Ekslfbabets Sksbu for-J
Met· Selfkasbcts Ssvar anfans for
Milfredsstillewde, og Man«ds’koil)et sops
fordredes i Forum-Mag tisl at nob
lasqge Artbejsdset Søfokkene føaer at
fna Emtth Uns Trsa:1—3porm1«lesdvr
storbuwdet !
« i
Do smssfc «R1ostnin«gsl-ove. Berlin«
7. Maj. Rsisgssdasncns Fixvansndvailas
that i DIg wdetsagct de sfsorøkwde Wavj
Eil FelchartiMeviet i Preusfem Za-;
clsten, Wiirrhentbem sosg Bater its-or
wwdkvt i den -a«f Regt-ringen Gmel-ag
te «Ski«kkel«fc. Ensdvideve vedtioqses de
forøgsddk Vwillsingcr til Fugen-TM
ckwpperne, sdscsrunvder Qprettelsfen af
on Afldelinq for tmwdløs Telegmsfei
rinsq og cn Floversafdclinia i Preus
sen.
Ruslantd sog Bulaarim Lsivodim
8. Maj. Weiser-en modtog i Gan-r det
overovdensttige bulgavfke Gen-sandt
skwb, -i Epider fsor shole staat
Ssosvmwiens Præsiisdsewi Dr. Betreff
Gcsfantdwjkwbet Glis-v Ideer «inidihusdt
Ttsil det kejserlige Tassfeh i shsvsilskä den
misjsijske llsdenrdgsnriwisster sog Kvigss
sminiifteren delwg·
.
Frsa Finlansd. Stockholm- 8. Maj.
Tiil Ssvenstk Telegrambureom teles
gvafseres fra Hel-jingfors: Ved on
Ansmielsdelse fiosr revvltvtsiionære Hand
lsinsger arrestersedes to f«infke og flere
rusTissske Arsbejderc am Bot-d pasa det
Iherldggemde Rri.gsfkib ,,Cesarewitsoh".
Dilligse er en Mæsngsde ansdre Psersoi
ner arrefterddm osg flere Husunsders
søgelser er sprebaget
.
En flem Baneulykka Paris, 20.
-M».1j. sEt Zwmmienstsøid melbem do
Jernbasnwsoig Jfansdt Stcd Lørdag Af
ten Pan Rund-bauen i Marcabet Mid
ge, nær ved Gare du Nordd. Det ene
Zog koim fva vami'se -og det andet
im messoult Ulykken fsyntes at
skylsdws en Fejl ved et Skisftesspor.
Blau-d Pensions-me paa det ene Zog,
var et Bnrdefsølge. degsomsmsens
Hoved blev frislt fva shsosppem og
Brusdcn «fik bog-ge Ben drækket J
sGaar kdisde to Menneskker asf de swæs
iftselser, Tom Oe ntsosdstosg Der Mem 13
Mensnefker drwbt sog 47 sank-et
Banidititerne drwbt. Nonen, Zinsf
lanid, 21. Mai. Von-bitter af samme
Typse ssoim de, ider lhsar tekrsorikieret
Paris og Omegm har begynidt at
vife feig Tier. Do c«f desm blev ovdsaget,
unscan de var i Færd med at plyns -
«drc est Hirs. Te kwstede fig paa de
rcsrå Biicyikletp iosm de shasvidc eitcrs
laidit uidicsn for Hirsch og kørik ckf
Sind Da sde miøsdikc en Polickibetisent
ftp-d og drasbte de shain Man satte
after dem on imde en af dann Den
milden drmmi sin iaarcde Animus-rai,
i fsor at itmn ikte sifnlde porrande Imm,
ion ilyirtosde ivisdsuc Men imn blev
il fidit find-it ishicsL
i
! To insfiske Rewlntionwasie Ver
Hin, 7· Mai Til ,,Lokalanz« wie
gmferes fva St.Pete1-s«borg: En
fvsnsdclig Ein-dont nf m Vier i But-n
nimmst Ein-set Familie shar i en TrioTe
taget Lsivksl nsf ikig nie-d Gift Politik-E
fandst pscm Ligest Pwpirer, shsnorsaf dest
fremgish at Sstwdcsnten var Mit-Mem
swf en rsesvsolutiiionær Organisation og
nod Lindtrnifiriinn um« lieftenct til« at
for-we et Titheniat msod en as Mi
nsis7n«cnc. For nt Eliupc bcrior Log
hun Livet a»f fig. Politiet Ihar ansc
iicswt « Etirdcinint
Ziffcstsswdcn tsil Ska two-mag
Formisdldng den di. di-. aatmscdwis i
Berlin mmssensnccn atmaa11dc Zit
kissilustrsfimsanstalmjHer t.; Tksszs af
Erstgsscstrctwr Lcl"«ut·iick, du« um«-alte,
at dischmscn chnvdse kwftkllcst Primrosnp
»in-of for W«1tfd1«k-!Icsn, og at dets
Ooivc--dsp·un«t«tm· var: l) Ziskring mod
shawrewde Twnmvwsfs Forli« .-,
deingsbuadu II Tm«.1dls-s Tele
gmfi. h Tosmkufsfibsruter sog 5) M
dkse EjffcIslscsdizäsfiumnismltninuctj Fu
mwlet merd Ksonferwkccn var wøfe at
qemwmgsau »die tust-'s Ziffer-Mdeer
ler og at from-stafka ist Gram-ka
for den paatmnkte imernirtisosnale
Overenskiosmtst Tor nedsattcs lhdsvaig
til Bchansdling iaf de forfkellige
Punktes-, lworscscfiw .L?sott«fcsm11ren atter
tmsdns samme
Dampfkibsnotitfkr.
»He-Ein Aar-« ot· afiisjlet fm Csbrfk
stimrsassstsd »in-ed 7H Passusaerer om
Vor-d sog venckos til New Jstorf sdcsn
28. sds· Vil atter akfsejle »der-im den·
6. Juni on ventes da M Christ-kam ,
sfansd Äden 16. f. M-d·
«Qsoar Il« mrksosm til Christbckw
san-d »den 20. QSJ vil asseflse W
idenl.J1mi-og ventes da til New
York den 11». s, MO