Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 23, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « «DANIUZZI« . «DÄN8KZUN « ,
. . v --—1s-— »i- det one-sti- danske Blssi s T
TRL 01NLY IIle - WEBXLY Ame-rij, der udgssk
DAleH NBWSPAPER
J» lt is owned by Udgivet gk ;
«««s-,TJ:;« »Es-F- smsp Dmish Luth. Fuhr neu-»sy I
,-» · Klub-, Naht. «
a »U- publjshcd by ·;
-« , » W
. cui-h flxth Publ. Roms, Irmenummer sende
L Alk- Nsbki Iw- frjt pfui Puplanzgcsswd
,- :f32. « » Blum Nebr» Tirsdag chagkApul 1912 « Li- Ausg.
Den Iloce zusammij
Flctc umkomm, end man fra fjrft
as UUWS. 4
Ea unmitt- af de ovalevendc
form-lieh
Jusw York, ld· Aprssåp --— Bitte
uggiccscn om chamcs For-US ud
for ,,Qrand Bants aj Rewjounsds
laut-« Maudag Morgen Den lö. ds
iortmch : Akten, da uarpanyia med»
Oe owrteocudc out Bord unwm til
New gott. Føtgendc er de ngtigste
Sang augauesrde siatajtcoienx
guten over de omtoume er sor
pget 1 Siedet for formt-Wust Her-·
Meniie let oøoc ejusc a: de var ble
UM NOOLM
:i;-..u oucc fremmgmoe Perso
msc r: Zum for orrctch
ngsrmlxg alte zivjnöcr og Bot-u
nu: xlndmgche as uaoaumy jum
jttc oudc Ettlles im der-ev Maska,
freute-. Bmikdt de schic var Acri-.
gzs xscir Ztrauik
Te Vorwuran : .«’0-.Miu,j-:sima
dcnc jaa Syst-ne PaJ ou ulytkricgc
Suc- tik do: sidsuy de Tau Handw
D«r as Dem, der var Liønne 111 Un
Dcrgaxxg, Wa Terko og hom- den«-J
dem-»u- o,1 Nmax da ijvct jam.
sue alone for thanjc gcnnem
:«wr;innttcn til Im Luni miso entwei
Uth as Zaum vom-, mcn Zuber
var mde erre im Atmen-J Vo
vcmcsmoh at dcst skuldc rle alt hoad
dis: Don-ode.
Tie: var den Ertlækmg, kom Z.
H. Moody, en Marktware-, der
var Ucd Rom den Nat, Ulykkcn
its-un afgav i Aften. Han sag-de, at
Streu iejwde 21 zinob i Innen
og ijicekkrne itmsvte m levc up
til errcs for at T-laa Retordm
»Bei var mkr ved Misdnat«, jag
de Moode ,,og jcg var paa nom
m..;.c«-ro-cn hosz ansdrc Ztyrmands
sum :)aoi). nommmkdoett Pludselig
irre-g hat« »Von your Helml« List
gjorfsc jeg; men der var for sent.
V: stets-te mod den submckgerede Tel
ask Isisjerget.«
U- de mangr Lse1·-.tnt"m1c1", Tom
Paisagcrerne giver uil Bedür, stem
mer de flesæ Wereus out, at Ist-Dich
da Trxauic lob tmod Bjorxzch jkkc
solt-se nicget gcnncm Fort-sieh da
der rgmtcs langvejs shcn ad Siden
Auc Lierctniuger Wer pau, as Der
ikke herftede stok Punkt da PUITas
gereut-.- tiumnansdcredccs i Jäedningszs
Modena og maugc ønskodc at »Nim·
om Bord von Titanicz idct de worde,
at den ikke kuwde iynte«.
Pyøjgcnds Udtalclsc udjtscdtes af
en Komite of de ovcrlevenidc og ga
vcss ::l Presse-m da Carpathäa au
fom til New York:
Vi, de uwdertcgncdo reddcsio Bass
saqxrerr fra Dampskjvet Titanic,ser
det Tom vor Pligt «for at Wohnung
Nimm- Tonlatioxusl ou «:)o:-drevenBes
rctnkng at Wergivc til Prcscslen en
lldmlelsc as Fam, Isom or kommen
til vor klundeah ou 5om vi tror
er fanden «
Zisndcm den 1l. April, WILL
fdl IHU um Allem-m i on kold,»
stjormsflar Not med roliq Zo, men
jnchk Minanc lob Zkilmt imod et
Befrieer Tom Udkiqsmandon bandes
mpvortcret til Commandobvoen mu,«
mcm ilfcs tisdlig not til at ausdqu
Sammchtød. i
Man aiorde Forli-a paa at com-«
me m Vieh-ad um grade-is nH
ftmsknina oa ack rodde Passageverne.
m Iris-et Der goveg Ovdke til ais
taacs Rednlngsbclthr paa, oa Nod-l
nsinasbaadene nedllsodeQ l
Effle canl· mukrlna Kl· 2,20
Msandag Momen, m sde almlwdellqe
Nsdsllgnaler lewdtes med Welle-m
mm ud fva DREI-et veb traadMe
Teleqrsaimmer on Makel-ten
quls blev en twodlss W
ding optsaget af Eunardliniens Skib
Carparhia omkring zic. 12, og Sti
bot entom til Ulyssesstedet omkring
dil. I Munde-g Morgen.
Officererne og Mandfcabet paa
Garpathia havde gjort Fordere-heiser
fion for de overlwensdes Redning
og Osqu og disse toges om Bion
med den imest kørksnde Omihu og
Venlighed, og der viftes dem en
shver Opmærksonvhed uden chfyn
til Stand. — Passagereme Offi
ccrurms og Lskansdfkabcst gao mod
Glasde A’ft’ald Pan der-es »in-hinten
Klasdcr og Bewemmclighed til Bed
ste. for os.
Ton enge-life »Am-d of Trade«
PassagcksCertifrbat om Bord paa
Timnic vint otnkriug 3,50(). Imm
nth Certjfifat Hut-drohe Dieb-Hinge
baadschskvcsmnwlizklwd for omtrcknt
SOIH i folgende Band-er
ll ftore I)iednitth:slmadcs, 2 mici
On- Vimdc ög l Summe-pfui spVaas
sdic
Redningsbasltcr var tilqaskmeijgm
o» fhr Tronto-J at viru- nof til alkr
um Bord.
Tot tilnwrnuslfcisvisp Antal as
Passageroh da Summe-nimmst ihm-,
nat-:
Rat-ftp als-Ists :’,:’»«: um«-In Was-«
««e EIN-: tnsdic xilnirsfo TIUJ til-Inm
mcsn 1«)«. Osfficonsr sag »Lkssa-t11in,1
All-. Alle om de 2,310.
Llf dfisise reddedcss omtrmtliq M
qisndp as Carisatbisar For-fu- Klos
se 210; andm läss: tredie Masc
2()0: 4 Officerer. Z. Etwa-nd M
Ecke-worden 71 End-bodeer Tilfams
mcn of Weh-triftigen 210. De 7l;'-,
der reddcdes var ontkring 80 Pro
cent af :1?i-sdtt«itigsbm1doc1css Find-ari
tot.
Vi følcr det fom vor Pliat at
benlede Ossewtligfyesdcnsdpmwrkfiom
slvcd ma, two-d vi anscr for mil
ftraskkelig Forsynsinq as Rodningsss
owner-mer for mode-me Passagcsrs
Tasthskibv, oq anbefalen at der
ftmksts gøresks Stridt til at wingc
Pasfagordamvere til at medic-ro til
ftnrkfcliq For-funfzig nf klicdninqsi
lmado ti! :::- funms nur Emod Max-i
mmnsmktcht as .!’.s’«.-:uu17kcr mn
Bord pasa Skbbest
Ti- fisilsusndo Form Obst-moreko
og bsr komme i Vetmgtning i ben
uis Fokbinsdelsm
lltjZTrraskkelizrknsden af Redninqss
bande, Tømmcrflandcsr iste» Mangel
Wo tmsnoredc Emmrud til at be
mande samsta- (Fsurbødisris, Etcwap
»der etc. » ika dueligo Bwsdftyth
for sag Officerer til i Radstttfældr
at udføre Ordrer paa Vropn og
føre TiFyn imcsd Nodlasdning o-;
cionirol af Iliisduhmslmadm Mangel
af Simelst
Hinwle Lille-lett .E«’(I11i-i« till«1
d r alrfm mmne ;!l«·issmi-ffi«r i lmisr
Band til sit lsmnts himndtcrc Ins-I
rigti,1. Paa Titanir var Tclsllrt out
krinq 75 Fod over Vandfladkm nq
følgclig var Passagier nsødt til at
acm i Wandern-, før disk ««0dlodcss,
og laaledcs vanfkolinafordcs Leand
teringcsm oq MarinmmssTallet kun
do skfe itrdta«1es.
Bande-ni- bør til emva Tid vaer
tilfnwkfeliq forsynet med Rand-.
Lamm-n llsivncsvnsssvh Los osv· Nod
ningsbmdssvislfis bør vaer IMMEN
rks on grttnsdiqt udførtch oq Offices
Vernc bør vcms bevcrbnede under
Baadevislfen Stor Netmktion af
Hurttahpd s Tanne on Js, da Ska
den, om Smmnenstsd indtrwffer.
derbe-d forw«indfkes
Til Stutming benftillesr vi, at en
inmnatwnnl Kstmsference samtnen
kaldes for at Whefale Vedtaqelfen
af passe-fide Love for Sglarmdes
«Sikket·lbisd, on vl sopforidrer U· «S.s
Reaktan til at Enge JtrikW lim-.
Mk muliai
Den her meddelt lusdtakelfe var
nirdcsrsiichet af Enmsuel Goi’detrberg,
Ferment-, og af omkring 25 andre
Passnsgensr nau Fiomäteen
Højvandslidte.
Mem-his, Tenn» 19. April. —
Et Brud i Tæmningsmuren ved
Mississippiflsoden fire Mil neben
for Roß-data Miss» og et andet
Brit-d i Tasmningsmuren langs Ar
tmijasfwdesn fioraarsaigede, at Zö
UUU :Uceiiiii"ficr blcv føjet til Listen
irf sdo öøjvanidszslidte i dct imdre
Arkansas-, novdvestrr Louisiana og
dcst nordvestiigc Mississippi i Gaar.
Oversvømmelserne gaar over en
Strækning af Bomuldsmarker nas
susn Tau imr Ihm diiy England-Sta
terne. Flere Tu"inder er Husvildes.
Hunsdreder staat landfaste Pan øde
EtiIFiskz tiiianzns bar værcst iidotl FO
ch i Here Tage Andre lisdsci asf
:I.Ii-anzusl paa Filazder.
Negeringsmynsdigshedorne i Wash
ington Emr Essen-di Jerwitisr nie-d
Emisnumdann-deine for at Wut-int
saa nmiige sont ninliq til Hin-iu
Uknc tin-»nu- til .’-.I«’.s-:oi·imadcs og
andre Zmaasbaado for at knnnc red
de Fvlh som sidder i Trætoupe og
paa Oustaqe Vandet stiner lncistigt
visd Tailnla«h, La. Vofoifninncn fiyts
tes deriva. Jndstræimmsde Opmab
xxn Hin-in Imr vix-rot modiagvt i
LIisiikimrxL inwi· der vil bliVe op
rsettist en iwr Lisjr under Statt-n
Mississippi Nsationalnardes Tchknts
Mit-. Iiil Jemisainsdrift er iiidsiilcht
i de swerfvmnmende Distrikten Føs
?-c-U«iri·t· san iun uddckss vod Sin
af Baade.
lssreeiwilch Milch W. April· -—
Vandet stumme-de ud gen-nein en
fix-»N- vofmdis Aabnina i Tasmnins
am vod :lI?-isfiHI·-ikmiflodcsn i Rast
bcsdcn af Vonlab, Miss» i War
H Unsfstks sig onst- dist frnszitlmre
Lavland i Canon. Den bele Indu
Oulndxsl as Volinar Cmmty er Uml
tisk kalt tut-der Band. lGvis der er
Tab as :1.llenitcikcliv, vil dette vdog
ikke blive ffortx khi man bavde for
lwwdst sia paa Flngt i alle di- bes«
wdelsgere Bver i Egnsen.
Ninus- rlkmmcy Lo» IN. April. —
Dmmniimsmnren von den »Nim
Bred asf Mississävviflodm lim
«.«-:«-s.-I»·0:« thcsnss Simifcsanftnlt
Izu-um i Mr. 2000 Zukkerrør
vil blin ødislcmt Skoden vcl sdcn
blivc indslmsnlet til en mindre
Etrafniksa i den vestliqe Del of
Feliciana Csounm
Waflfmitmn D C lkL Flut-. — —
:!I.’s.1iur Normle i Allem-Pl Tenn«
instnsrcjtodis til .s?rik,xH’sc-mt«tomcsnm
i Wur, at Moden i di- mum- Zi
strfltor Din- i tilmgcu. Tor er lUW
msdcn for chhcm fosm nmnchr
alt tkl Livssodholsd En Band tut-d
Lcmzketsmisdler sbavde doq forladt
New Orlmns oa var pna ch nord
ma Tilflusgtslcsjron i Vicksburg var
til-must priwiawttcsnst smed laws-Por
tioner Mad. Jst-r var insdlabot To
lcsnmmsnwr som, at Guvernøreme i
New Vor-L Ohio oq Michigan hav
«de udstedt Opr om Hfaslv for
sdem, »der Ihm- lidt ved Oderfvømmels
se.
Fijælp til de efterladte.
Borgmoster Harrfon i Chiran
IMM- nndcsr R. April: »Dam»
fkilnst Timnics Forli-is bar ifølqcs
N sont-ftp Mlsdinsger kostet nasftcn
-1500 Mennefkers Liv, og manku
aOf disfe var »Mk8spas-7ageror on
«Ssmcknd, Tyvis Familicr er eftmss
ser usdscsn Wurf-more —— Bisse Fa
mil-ker, hvis Fædre og Mænkd ofrede
»der-es Liv Oq sank med Skibet for
It Qvirfdor soa Vørn kunde blive
todt-eh smaa ikke sblive efterladt s
NO
Lordmanomt i Losnsdon og May-)
«
tm i New Ysork ais-beider samtnen
for at samle et Zion-d til Hjælp for«
dom, og sdet er at thue-be, at Ehicas
Aus Bsorgene svil bidmge. Enthveril
Subfkriptiom der fensdes til dem
ziontor. visl blive viderescndt til
-«««j«1-lwfondet i Østen for sderpaa ait
uddcles.
Carnrgies Bidtag.
New York, 18. Aspr. — J For-«
bin-drisc- med en Gan-e asf s5,(,)00,
Um :I.Ii’r. Andriem Carnegie i Tag.
Tendte til Hjæbpefowdet for sdc vvd»
Titanics Undergnng -ska'delisdtcs, 11ds
velslech folgende sinwefoondancp
mellrm Cornegie og Borg-suchet
sibasynsor :
»New York, RI. Apr» 1912.
Kære Bommstsftem Hund skukde
Titnnic blansdt Jsbjemene nchcns
dot luwde bile Atlantevhcwet sydpaa
nahm im fri? Tot Or Zonen-Z Rod.
Pasfaqevdampfkisbe burde winges til
at holde den-s sian lang End for
Jsbfomenv i alle Sassonen Red
nimiksbaade er sekonsdasre i For-hold
til donne- vitaslcs Fovdritm.
Der-es Awdrcm Carnmics.«
Voramcsfwwn spat-er:
»Was Mr. Grimmig-! Som fass
vanlia ibar Te mmst Erim-met mm
Sovvdot Ti- bde intet at bestille
Numm- blondt Jsbfcsmene, oq, snsaar
NO nu vor der. This-de de have ftcmdi
M. Sporasmaakspt om Redningss
Mide er sekondcrrt Jea takkor
Tom -ovcsmvdentliq iosr Den-s mdeli
jzodiae Ebeck for 85,000 til de
fknsdcskidte
W. J. Ohms-on Man-on
Druknede Millionærer.-I'
12 as de Musikd, Arm gif unsder
uns-d Titanh rcpmsksntcsrede 8162,
000,0«0. Jssobn Jakob Asstor er den
for-ftp ma Listen med en antsagelsig
Fiomtuc af slsämmyosx Der-of
wk fsølaer i End-ein Vonjamin Gua
,:(-nbcimcsr, Koblwrkonqc 810,()00,
um: Isidor Aruns-. Kolbmansd og
FilunstroP, Sö,000,000; Mem-ge D.
Weistmisr. Philadelvbsism Strome-is
cjmz RIJUNLWM Art-but- Inn-Erm
Pshilwdelpbim VIIMCMM Eben-los
M Hans, Fsonnnnd for Gran-d
Trunk Jemmeh S:’-,««H.OW: Wil
fämn Z. Hutte-T Pril(1sdelv«hia, ZE,
Js)»,(100: san-n c. Weib-ten Jan
As Nimmt- IIZ» PLJUMDML C· D«
thillimns, Philnd.-lvbia.532,000,000;
Wut-gis D. Wirk, :’)nnn,13town, Ti«
«»«,s««!«: Ost-sum V. Sakris, Thea
terejtsr og Beim-vix PLUUADHM
FrodorickZuttmLPbiswdulpbim RIGH,
WI. Mrck TVsonmc T. PROJqu
Tor blev roddcsr ferti- nnsh fiq ms
Fgrlebasanid, der vat- asüxrisxsist for
gtssmnu
primæroalgene i Fassuqu
Mr i :1cI-lII·.17t·I1 liad du sørsw
LLIleIslIerctnsiImcsr Inm, IIt Nonsovelt
bavde sum-r Tk ZtIsIIIimIsr IIIIId I for
·fns5t, sog do Nin-Isc- VIIIOIIIIIIgIIr Ty
:I.s-Zs ikkc at stnno for-andrer dettr
Jonhokid
Llf Dcsntsokmssko WIIdidaIer von-di
COLIoiIIIII Mark IsII afqørondv Zeit
Hva NIIIIIIlIli. IIIIIIIIIII fsovotmk
Tor H. J. Sen IIsIIIsor fIIIIIIOJ ikkc flartl
IIIIDIIII — Norris Vrown cller Mem-g
Not-ris: »der irr doa størftcs Jan-d-l
7nnlsigbesd for, at den sidftc cr Iw
mth. l
Demsokmterne act-v den tidligere
Mvarrnmz Shallcsnltemen dort-s Til
lisdswturm for U. S. SIIIIatoripoftml
Witweer Alt-rieb nsosminkrrides af
·!i’I-IIIIIbli«kmwrne til Ast-IIva Dci7
IImfmtcsrne nominscsrcsdc Moorhead.
Dahn i Oreaon var der PriiY
mæwala i Fredsasaä Her qik;
yoosevert Im stkiblikmkemeg ogk
Woodvow Wilfon paa Demokraterii
wes Silbe af mssd Seiten.
III-zi
en rundt.
Gru!be-Arbejdcrc drasbm Cr
kirtft, Ziberiem 1"8. April. 107
erlsdgruvearbejdcrc vie-V drwth og
80 sblev saaret i en Kaurp med rus
sifkc Soldat-er vcd Lcnia Guldgrusbe
Cokz Vaer syer i Nærhcden. Te
nsckrtnere Qmstaswdsigshodcr er ewdtru
ikke bekendt.
Fliyuer dar-txt :U«’at«jejllses, Fran
k1«ig, 18. April. Den veltensdte bel
inTc Zlniatiksctu Jsohn Vorn-pp 7mn.
bar optraiædt paa Taa mange Ztedkr
i Europa, »bla) drwbt hier i Haar.
zslf m eilt-r Juden Wnnsd fnldt Von-IF
Msonvplsan tred sfra cn Søjde af CWH
Rud, M Flovotxsn blcu drasbt paa
Siedet "
i
l
l
Konsonade i Tardanellcrnkx Lon
don, Is. simsiL Uanontusdscn l)-1"r«1c-3
vcsd ansdlsbrt til Davdinnsellcrne i
Tag Lil. ist Tislcsqram Tom Nov
modtaget her fria Llnndsrs Ziqnnlsstm
non i Tardnmsllcr11(s. Man wor,
at den italimsko Blau-de lmr be
gyndt et Ilngnsb pack Fsm·torne«i
Simsdsetx mcn nasrmcsro Eftcrretnini
get er end-tm ikkc indlølwt.
Zwrt melttwcri. London, L.
April. st Juvclfivmaet Ettinger
i Illcgcitstsuwt er der i Nat for-met
Jndbrtrd of benimiod RGO ,000 Kr
Tkt merk-s, at 4 Perss oncr hsak ch
ret Edebagtigc i Forbrydelfew
Samstidiq blw der begaaet Ind
bmd i on Pritholig i Mai-Mohn
ncs oq iftiaalest Smykker tkl en Verr
di af Rom »Kr.
.
Jmmns Stratszsgwlld T·0"kiso, Ja
mn. IR. April. Japans Statsgæld
udsgjmsde vcsd Udgsanxken af fidsw
Fifkalaar den Jl. Martsz over L
IUHJIHUJWU Acka cllcr sj,250,000
sinn: sdemf er 1,mt"-,s)nn,0m Mka
indisnlandsk Laun, Neste-n er kamst i
Ilsdlmrdot andfkuddvncs i Poftspaves
bankcrnc i Fiskalosaret udqiorsde
1M,500,H«0 Msn ekle-r SNELL-SO
iWH dctth er LI, Mo Mo Um cllcr
mo, soc-) non sum cnid Aaust i For—
ROHR
Ifmmxdis Virdqcst London, 2.
April. Vcd Forvlasqqclscn i Dag i
Undethtfet nf Vuqusttht nistelte-Fi
nmtsskninislcr Mond Mem-geh at dot
Tnuk rffnd Wo CZ. -15,00() Bd. Etw
ling, hvormcd Negnskabet for dcst
fsorløbne Finansanr Ilnttor. or sdet
størstsm man Iwacsn Zins-So slmr nackt.
Udsgiftcn foI 1912-:——1- anlaas til
1R(;,Rs.),000 Bd. Z-terl, eller 5,
inwan merk end korriku Nin-ans
aar: Nonne Stigning Tylchss how-d
faqeliq Forfikrinsqslsovon ng Sta
tens Osvcsrstamslfe af Tplcsfmwæsnset
Zlnumdscsnsti Planet-. Christum-m
2.,Mpril. J set Toll-grant, sont i Haar «
Or itrdlølnst til Leon AntttndfOU, mod
mslksr flioald Llnkinnchm at lmn stnar
i Vom-ob nusd at afrvjsc til Ihr-Hm
liscsn W Nu jämlansd lwior lmn M
holde Inn-drqu i m kllcrflc start-e
»Um-II FEm Nu Roland rojslsks Ils·
munsdscsn direkte til Busen-as AiresJ
sknmr batx vil sit-im fin Vog, ou vom-«
den ist« fwrdia, tiltmsdor lmn Nei-;
sen til Europa !
Fra det klomm-fika Zeiss-ab i
Christian-la bar lmn miodchaacst Jndi
bydelsse til at hol-de Forodrn«q, ou»
TM san nn bistrsaiqtes Tom asfgjsortI
ast Amnnldscns førfte Forodmg i!
Endo-Un vil blivc holdt her i Este-ri
not-et
· I
sEn Uns-DR Niovwolsekfspeditixons «
Rom-es Laurchr bar bmgt Rus-«
fand frem paa Skwesplasdsm
J »N-ovofc Vwmslia« flaas sder
M Lyd for, sat sman shal faa Kap
tajn Sedov, der hast udmærbet sig
fsom Poliarfsorsker i det sum-a, af
SOted mod Nordpolen·
NordPolen tilbiørek dog — ve
mærker Bladet — usden al Tvml
Ruslansd, sdcst Land hat tænkt paa
Nordpolen sog sdsens Opdagelse lasns
ge før noget awdet euvopceisk Lan-d,
sog Rusland bør skytkde jsig at nd
nrftse Jedw, saa hnn san Vomme
fomsd fsor Amundfen.
Sydpolen er usigenkaldelsig taim
nu gaslsder dct om i der iminsdsus at
at vinde Nsovdkpolsm
En Ztraffeekspcditison. London,2.
April. TM Neu-teer- Buveau telegras
sfereö im ziiairm Efter hvasd Brig-J
desmrtomcntet smedsdeler, ier en lsjlle
E«t«5pediti011, der und-er «si«-o«nm:san·
dso af en britifk Officer var sen-M
til stumm-at Distriktct oed den øvre
Nil for at stra«ffe en derbocnsdesimms
me fior nsoglc »klywdringsiosgter, d.
lö. zlskartsz ftødt paa stærke fjsendts
ling Sstrisdskræftcn Dct wm til en
»du-um i Urskosnem i hvilken Anna
fcruse blcv mungot ti1«bagc. Land-zi
luycsrms i Ida-melden af ORij nlcv
indtagct og ødelsagt of Troppome
2 onkuleFO og Z asguptiske Officerer
7aimt 12 sudsauesiffc Soldatrr blev
sdmsbL ou en wgyptifk Officcr og
1:3 :Ui’-nn«d sann-t. Jlnuafernc havdse
soasns Ta«b.
Spanien og Frakrkrig i Mars-kro.
» Gibraltar, lö. April. Ruder-hand
liingerne mellom Frankrig og Spa
nien ansgaaeirde Markt-M hasr ikke
fm til nioget ein-MU. Spanien shal
dcr faist vied de Grænfcstz fosm de
Our Tat fsur sEn Del of Lande-t. Meong
Fuss-onka ssom for T:iden findet dset
umnliq iot for-lade Miad1«kskd, Vil be
søge Ceirta, idet shan limer Bcjcn
over Lilzusksirsas3. Hirn bar Amt-et en
Dcputatiion fria 5iidfmcwnte By, at
han vil anbefale Bygwingcn asf en
Mwn og Brich fiasa Aligccimszs fast
Nim- un Vo, her curopasirke Tu
riswr kommen osg Handelt-n med
Kystsbycrne i Marokko fromme-:
Den fmnske Offxmntiswisanne i
:!’-’«11«ukksn Ean udzwns »I,«UIWL«0::«D.
VII-»etwas Tsab i di- fidiw Erwi
nmzusr Ums ntcgrt store. ·?mk:111«sta:2!
tust-n alone mildede UW Maan Oct
franch Artillersi mddicdo frmtclig
oip iblawdt dem.
Tot lwortoss fm Fes, a-! dir fran
skc Soldatcr opføricr Tig meget Dil
Ojsarlikp War Dic- føsgpr eftcr Qrigss
kiontrwbakrdc Hansdelstnmnsd af alle
:«’nti-ocmlitcts(sr m- blovscj singt be
slmn"dlest, men Pudel-ne vix-ist«
—w—-—
Lisk km Tit-Mit El. JOHN-.
N. F-. - M Lig or isolqu "-.s:ikl
indløben Mel·d5«g blcvon um«-« OF
uchsl Tsnsittsu"litust Wink-Tun Rennen
der um« fnrovnact thIdcrsøsakslser i
AZusrTnskissn af, hum« Timnjc sm:t.
Dei sich ogjasm m flier Lfg sand
tot-, Ein-m after blw s1u1kne, for-di
du« innst Masrtx Var non dem, Unor
vcd de krmde qenkewdes. Man me
msr til!ias(-, at de var i on faadan
Tilstan«d, at Bist var uitnnliqt m be
vore dom.
Tornadoer.
J Goal MOrgvs bragbe Omwba
blindem følgensde Mekdinqert
sOImkring en Sues Meunoskpr mo
nses at være sbleven drwbt i en Radste
af -Tornwdoer, fsosm droq »den over
Dok- nsf Jllinsosis oq Indiana mel
lom Kl. 5 on Ilan i Satt-Zugs
Tolv JDsdsfulsd er smdfwftet sog an
idre meldes kfter tklfynvlwdcsnidse pwabis
sdelig Ist-da Omsksring et Hnwdrode
Mennessker Bonn Eil »Mode, Wlse
swa award-Tat ast Oder er que for de
res M.