Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 19, 1912, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ssdanskcren« l
I
Fredag Gen 19. Aspril 1912.
Miit-, Reit.
Osm Stemningen her i Byen for
Msevelt kan til Dels Mut-ums sm
ct man fik i Zsmnd et Ekstmtog her
fm til Omaha Onsdag Aften. Toget
Mk sherfra ea. Kl. 5,30 og retur
nekede sengt samme Akten. Sei-Iwane
sompagnjet sordkede et Garanti as
8100 -f-or destte Efstratog, og da Nei
ien frem og tilbage just er Pl, Lan
Inn let gIte sig en Forefxilling
ow, hwr man-ge vekste deoned her
fvo. Vi forstmr dog, at der blev en
ljlle Restance, Zorn Sagen-s Venner
W.
-— J AMI- (TOrsdog) opfvttes
M Nr. af »Dann College Lecture
Eourse« i Germe Halt tyernede
i M. Det var »Im-temin Glee
MS »der optmadte dels i Sang
dels i scenjske Prcestattmec
— Der disfuteres i Byengi Blade
Um Vyens Pet1sgc, d. v. s. de Benge,
fom have-«- i Kasse-tu Diesen-ten for
Art-en og Zkoleddstrjktet, Mr. C. A.«
Schme anklagt-s for ikke at have
you-L mach ykm wede, da hans
fpksk blev mtgt tii skassekkk (1907),’
nsnkig at betale 2 Procent Rentch
Ei Pengse i Rassen I
Der er en Hage ved det, shar vH
forfth. Byen him« wemlig for-Ekel
ng Fvnsds ellek Kasse-L J eet Fund
er der Underfkwd og i andre Ova
fkud. Wen Utidekskudsdet er sdækkst
tue-O Laun, bvoroaa Bysn bot-alter 7
Procent Renten faa der t Bjrfcligs
the-den ingen Ilndsekhalance er i no
get Fond. zku er Lin-klugem om Vi
dar forsftasaet Zagen, ctt ziasfcren op
stret de Verme, siom Banka for
ftrwkket Byen med, mod Ovekituidi
det, ioa sdser not viiver Zummer at
drage 7 Procent Rintcc af, mer-.
intet at betale- D Procent disk-c nei
af. Lwad mun lover burde m u
Erlige habde
—- Det gam- nu mskt from-ad
und Fomrbejderne til Opførclse asf
Pierces We Msbelbutic Tom sikkert
väl blive en Pryd for Bym
, .
I
Bryan snwdarbekder Gun. Hat
smtm i densnesz egen Stat. Der meldes
im Ravenna OF m Bryan i Maus «
dugs begwae en w Dageg- Runde«
Mem Ohiio for at tale til demo
Wfke Vcelgere am ikke at stotte
Guvemø Darm-on vod Print-Gmel
set den LI. Maj. J sin Ravenna:
Taie bekuldth Brysan Harmon for
at vætse Wall Sstteets Prwsbdenti
kcwdkdat
: 20.000 AcREs Ak ZEDSTE IVEDELAND l sAschTcllEWAN.
T; cis-t- Zwssss A»».· If set hisdsus tjvvcjssland i RIGHT-MIan vom Its-I
p-- km 820 pr. Arn- oq hyjpns pas- lcstte Vilksat Vj købek fixx Ir- ngr
Zycjsudomme i Mooss Jsm og swi.kt Gut-rent
Pssk Prie» 02 Villuusk Skriv, pas skamlikmvissk ellek um«-Mc TH
RBILLY ö- sONSTENBs.
Loom I. Moos- sz minnt-ers Menge Jus-, sak» can-ex
Hause cleaning Time.
carpet beaters ..... .·.. ö, 10 and Isc
Mopstjcks . » ... «. xuc
Brooms.. . -- 35t050c
cuktainmds .... » .. . . sandtoc
Paintbrushes»»»..». . toc
she!k paper holt ., . » , » .,. . 5c
2 las-ge packs Sarden seeds · . . . . . . . . Jc
coodlawnrake Jsc
SATURDAY:
cardenRakesorHoes only 15c
Good House Brooms, each . 29c
Be a sport bring her RED BDRD cANDY.
Blair Racket store.
--- -. - -—.--W-W—
Lavc Takster
paa gennemgaacnde Billetter direkte fm Danmatk,
Notar og Zvekrig card den nye
Not-ge - Amerika - Mexico Linics
ne nye Dampeke
.,Texas«, ,,Nore na« og »V.Iierimno«.
« Dank-h Luth. Publ. Hause,
Lokal - Agenttm
Blum-, Nebraska.
- A A « — --------h
Dampskibsnotitfer.
»E. F. Tietgen« anksom til Chri
stiwnsand den 14. -d«3., vjl afTejle
derfra den 27. dss og Denke-J da til
New York den T. Maj.
»Helliq Olav«, der ankom til
New Ljsork den 17. Is, vil afscile
Don-m den LI. dg. og Denke-J da til
EEkandinavien den 5. Maj.
Eustseli Hatpr.
En Samling paa 512 Salmek
og amrdelige Sange med Nodet og
underlagt Teka samt en set-still
Korafdeling med 19 udvalqte SM
ker for blendet Kirkekor
, Bogen er i For-met fom Sange
ren og indbunden i solidt fortShiki
tingsbind med Kot-s vg Hakpt samt
Titel i Guld paa Forstw. Iris
,81.50. Ved Partisalg til For-erringe
og War gives fædvacclig Rai-cis
k-:1-.Lutb.Puhl.House.
1
Til Konfirmatioucu. ;
En ny og smukt udftyvet lldgavei
af den ypperlige Bog »Ein-r Rsed«;
er under Forberedcle og vil rotes »
ligge færdig til Usdsendelse de sidfte
Tage i Maus. Bogen tryktes den
ne Gang med latinske Typcr poa
Tværere Papir og bliver holt igens
nem anfeligere end den tidligere
Udgave Prisen bliver Tom for per
Enkelteksemplar 80 Cents vorw
frit. J Partier paa 10 Eks. ellct
met-e 50 Cents. 20 Eis-. eller dek
ovek 15 Cents. plus Forfendelse
Danifh Puck-. Publ Hause,
MahNebt
»Ihr Studio.«
Al Elags Entogksthf VII-beide Ird
7ores cftcsr Iman weite Metoder.
Exiskmntc Munde-c « Rimeligd
Priscr A. E. Hamm.
Vote for
JOIIN LOTIROP
Democnt Cis-dichte for
COUNTY ATTORNEY
Primaky Electioa April IS.
at JOSEPH-H Nie set-TM VMWVW
IJBXFWWHWM
?
»F
O
Gudstjruestet etc.
Zondagsskole Kl. 9.15.
Hsjmessegudstjeneste Kl. 10.30.
Llftcngudztjencfte Kl. s.
Tabithanwde Onsdag Aften Kl.
:8 bo-: W. Johan
; Alt vil Gad.
l
J Kennard:
! usudstjcneste qu imnfirmation
kvaa Zondag iden H. April) bis
ngndende Kl. 1(). Formiddag. Alle
helft-much
O r u m: Gudstjeneste Formäds
das Kl. 10,30 firste og tredie Stu
dag i hvet Manard. Studaqsskole
hver Stadt-g Kl. 9,30.
)
Neu-leiser
fta
Danifh Luth. Publ. Haufe.
Ildkommeu er i Denkmal-h
»Du er Kriituå den levcnde Gudi
l Eim« Fire Fort-dng over woglc
M af »den anden Trosavtisfel
As F. Friisz Berg, Marias Th.
Nie-lieu Losnvdolsdt Thomsen og H.
! Oftcnfcsldt. US Eider i 8. Präs«
40 Ets. -
..P ;!I«’ad«"c11: chligks Taler-« 92
Zichr osq M Vrotrwt i R. Pris
60 Ets.
»H. Oftonscsldtt Dm Prasstrlsftefc
W Zbdcr i R. Ver M Ets.
III Eskwh Txit :0«11"onmnc Wolke-»
kirfek TIEedeli,1!)-cd.«skri·hed, IjosJ
Niffcstsss Iirjsr LH Zider i R. Pris?
15 Ets.
Joh. Vibp Petersent Te Tom arbei-»
Tor m or IsvsvwwMÄ Miste-r Hi
Tankekc 118 Zfdcr å R. Pri;
50 Cis-.
Visftkllinqer modtnges til Lede
ring i Maj.
Tanii"« Lutkm Publ sonst
Mast-, Nebr.
Til Menge-de teoligifke Studenten
Tidligere bitterer for sit-Ists
rllkilltomm Wiss» jwinsdefom l().00
Dies-Juden Col-, Jmsmonncls
MgIHH Ungdomsforening 15.00
Nod Claud, Nebr» S. Lindauist 5.00
Musik« Wid» W. T» v.F-1.Mq"h. 250
Erst-dir Cal. Zaum Mgkt Hof 1».«0
chrdubotk Ja» Ebene Unschi. 475
EtcuicknirfL Nebr. Mist-. Fi
liufen « 10.00
Chiroqu Jll, Past. JEismons
km Tun
Rufkim Nebr» Jver Peterfcn TM
J alt 825270
Med biet-tejo Taf til alle Wider-.
kre. P. Z. Fig.
FOR-VIII KOMSATICNsi
WON FOR 88.00.
V(:(1 Ovcsrtngcilscs af hislcs Rest-,
oplsgsst sm- vi »s- i Stand til at;
tilbydcs slctte stamiardvxsskk is
Atnssrika sum følgek:
last-. i Ivætt Karten säm.
halb. i smukt Vælskind 312.00.
Vzisrlcct bw jklssp Sack«-s i no
geu not-sit ellek danslsz l;«,gsam—
ing, uaar det- kan kcihmi fut- min
dre end halv Bogladi:pkis.
DAME LUTE PUBL. EOUSL
Mast-, seht-.
Noglc nye Smaaskkiftet.
»Den Jungen-de co.1ngelist«zors
tcellingcr af Sankeys un. Vsd
H.P.Hansen 32 Biber Pris 6c.
»Soljcin i Hjetnmet«. Fortælling
ctf M. v· O 21 Zider. Brig 4e
,.En indiik Baruchustru«. For-kalt
af Hanna Rhiem Lckretitrde i
Jnådien 24 Sider. Pris Sc. ,
»An-Its Æ'delftsen.« Af Beatrice M.
Horizont-, Mission-er i Sol-indi
en. Paa Dunst ved JohanneBlausi
enfeldt. 24· Sidekc Pris. Sc.
,.Verdens-MiinonsMonifetencen i
Glücks-Ihqu ved T. Lsgsftrup,
Sognepth i Robert-. 32 Süd-J
Pris 15 Ets. ,
Mrbejsdeme og K.irfen«· Af W
J. Th. Sasdolim Seskretær ved
Jahre Mission s« Sidetn Pris
III-M Ets
Alle feks Smaaskrifter til"ammen
portofrit tilsendst for 50 Cis
Don Luth Publ. Heu-se
Bekendtgøkelch
« Migfiunsi og ngdomsmode
»Es-wides: s. Vor ,x!i"i’c::s TlIcenigbcd
T: sckssnncl Bin-It- s·1-.1 I I. Mai.
EIN-must sum msskor at Irltago i diLii
is Und-NO seid-cis mum- Tiq i Jud
T:), Vasr noli mntiisnk
Faa I..I us U Mode-D Nan
X
J IVItIl I’VI1.
Missiosiisstr.
Om Gnd vil afholdes der Mis
sswsmsder i Nufkin fka 19. til 21.
April Vom-til howed hiertelig ind
insbes.
Paa Menighedens Vegnr.
L. Jensen.
Mission-wide
bliver, om Herren vil, afholdt i
Hamlim Ja., 3.—5. Maj.
Præfterne G. B. Ehristiansen, G.
Grill, H. L. Jenseit og J. Kund
ien hat lovet at deltage.
En lasrlig Jndbydelse til alle.
Paa Menighedens Vegntr.
J.P.Ehriitianien.
. Missionsmsdr.
i Om Gut- vi1, viivek der Mission
msde i Nazareth Menighed, Eoulten
Ja» fka 3.—5. Maj, hvortil enhvet
er hierielig vellommen
A. C W ei s m a n n.
Missionsmtdr. .
Vil Gud bliver der Missionsmsdc
i Fremont, Nebr. Fra 2.——5. Maj
Alle tilkrjfende visllommy 7om vil
meldc Fig i gosds Tid til undertegues
de. Paa Monighedensji Vegne.
E. R. Anderjem I
515 E. ith ZU
Missiosömsdr.
Vil End, cis-holdes Missionsmsde
i Verha- :a Menighcd ved Kimballton
i Tagene fra den 26——28 April,
lyvortil bewed venligfi inbydes.
Tilreffeirde bedes melde den-Mom
me til Undektegnedr.
H. L. zen en
Mmigshedens Prwft
Huflpolderfke Eises.
En ældro troendcs donil Pige el
ler Eule lau icm Plads fimls I·1Im
Hueholderile hos iinderteanede Jegz
er ene, bok i Bin-n og er en ældre
Enlmmnd Tor or csn lutherfl Me
nizilicd i Vom, Tom lscstjenes as Posit.
Weis-wann
Rasmus Bis-knien
Thorntom Iowa.
Form til Enalg i
R» Arres, TI- Mil im Kirle oin
Erim-, 1 Mil im By og Statt-Im eri;
paa Grund as Tødsfald billig till
Balg. Man-merk Tfriftlig ved
John fu«-geniert
N. 1, Buck, Wis. ;
—-..—«--——..— ---—-----.-..-.—--.--- ;
Fortentiugsmand unfkct
Plads
En danT Forkctnkngssmand Hom,
bar vix-ro: lnsr : U. Z. i Z Aar Ist-;
stet Plads i Fortenting eller mai
Konto-L Bedkommendc er dygrjg
s:urrc"-;!un.1tsnt U Zuxå1ulber. Nod ;
fkn kanka c: ESOO FYW der ecs
Jau. cr-. lu:13- HAVE Ju, Neutghisd
Karmeer Livius-Hing stä- at til krim
.. sanftman ’
Mier
En Bctetnjng um Postok P. C.
Trandsbcrgs Liv og Viktsomhed af
Paftok J· J. Kildsig vix væte færs
dig fra Trtykkeriet ti! Aarsmsdet
Prisen bliver 25 Cents i Dntslag og
M Cents indbunden. Da der Mel,
bliver Wer start fleke end der be
fällt-T pedes Bestiman poa Bogen
indfendt fnareft mnligL
Isi--ss--s-s·«--··-·------«-««-..-«..
CIOML l- :
Co. ;
kuldstssndigtog vslzktekoå lss :
: get II tllc slsks Tit-nass- Tsyk xl
: IT asterisk-, Rat Inst i
ekle lee. —- lcjdsr Jch: (
:MD-psshjintsktis. .·.
I Mai-« ;
—- PM III Gut-I PLADS —
32 Ast i VII-st- os sticht-sei
liess Ttk til Wenn-Or »j- Kunde
for den »und-m Tid iacklpydes De
vealigst til St komms- og often-s
von Dornen-nd- suldsusndise l«
qek statt syst-s galt as vor-e ytiont
lan- Ptiuk sokhumässt msti flink og
kesl Kenntniss-,
Jcss IcOllULlI
Bibeleu i Birne-ei Hat-ad.
Mattusscfvangeliet udlagt i 136 Smaastyfket til daglsg Bi
bellasning for Born ved
Pastor C. Asschesfeldtihaufem
Denne lille Bog er fremkommen fom en Fragt af Forfats
Oerens Bibellæsning med sine Konsirmandet. Stykkckne er kom
og affattede i et interessantletsfatteligt Sprog samtidig med, at
de kristelige Grundsandhedek fremholdes klakt og med Illon
W Sider i et tiltalende Omflog med Tegning i Farren-di
Pri- 20 Guts.
Denkst LA. Publ. Doufr.
V1 oyskcr Dercs Heu-Weh -
lderfur or dsst og ultjd magtpuuliggomdp sit g
sclge von Unrei- Ill Dasein law-sie notering ;
njk most ils-f samme- losvksrss Dom
bei des-te. tm Imm- l Damme-h i
· Er Di- tkkes allen-ds« Hi sis vnns fass-« nun-gi- Knntlksn cjki san
dost gis-de »s. um lIes vtl »Aus-Le- nk: N Bei-ist
NOT VI KAN H"l’.8l)i«Æsl’l«J UVAD Yl lLHk FIUFZ
skssnos
OWA . ’,- W
STYLlSH DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Whole Famil
skiOE REPAlRlNG.
. . . -.-.-s
JZMFM co,
III dUdeTs
gomle, kære Tatin:a:k.
da huikvmk at m : .'-.««- Am tm dcfmdket
Ptsjagrex nnd H hauste-. Imke km tsngelske
Linter nq nim: Hemde-XII ssl Jens- Unless
aue Sude-i 1««-««-H Ihm angpL Lsk tage(
mob von «:-m-s.1s;»er von minnen ng
hier«-er dem :mkm. Sinn m del Ell-gam
le, betend« Psmtxa
Moktcnim C- ctoøh dunste Nennen
Ists L: -!««ouh:11vs. Ibicoqo
mass Ca-. Av. ovekvor-I««1ikeyip
AI c t RTA Ue PLADSUNL
isk sur OKAXMNAVZI » cis-Mun- Ihn-»li—
cis-winke Sisnlkmpsnks mut« texts-p- ipjc link
du IiIIts tut-II im kommst-ist« sto« sonst-I
somit-ists ssmlt Zum-« sen-u konti. qipd
Js-»1I-un(1. Nic- Imnibluuirnsltvs Kinn-.
met sind-. m» Kalt-sinkt- Institlyamstsst
sed. tdmsckltet chsumtsn «
Hnthsu Imn xmit Lsnsi suup l«-k 81250011
II .«0 per As ci-. Rom inn- lss lust- nytle
Litlsdt us allt· lkklncnimklishtsrick III-h
A. FINSET«. RYLEY.ALZERTA,OAN.
C ttikens Stute Bank
Max-unwil- sth,,"ss O. Alm. Luikikfcktkmmk
Wenn «a-:Ies we kund «-:;,x w ort.
succsmnokc wo Insp- soe kut- m Uhu-w
set-lass u: . -: ms ki-» It. nic«
F. H LILO .;:Hn- IF MuUiJcitr
I- -" .'--.e List-Ohr
L. ·-k.. Mut-Ism- Inst-»O
0 U u 0 0 t« t; C 0
O You mu- k«1;-" i:.,;n;-u-Ltic-- 0
0 liwfings at- Ikss The-« half 0
0 ptsjcis at this O
» ÄRNDT EÄKDWÄRZ, 0
« Disk, Nein-. 0
000000U00
DR. c. R. MEADZ
nennst
III-s l- Isilo DAMA
- MI
che Blasi- Mmonal san
l . — bereist-stund
Atmen-iet- Fig ins-u le !»-«hoi·i no.
M lsunktorrcstumq Uod lieh-hoch
ug womit-n- Pupae-is
c. A. scHMlDT, cashiec.
»Hm Mai-«
! lVltsrlceclx-I)riks(-.u
) ! J , s- «.·s! )
HTDTIPleIJ 1. « »sp- -.- « » I
Hule . , M
lsaxss Nin-! ’. ki?
- i est Mlb tief- - sc
s Uns-o .. if
III
fsys . . s
Ssir. ,·., , ff
. Fu s! vrI ( : ..
sQ!ld-Q!Ikss1««s-Ikrsik. QJ «,s0 III
the-ice set-dess- f-.75 O- EO
AND. fh ILJ
C Uns-Ach
Ave-De Ist Ist-»Und — — — -- Un LI!
bvede sp. XI. ? nun-. — - — - «.ls)—1 Js
lsgvkes.-h. N s- — -. » »z« 's,
DIE-is —- -—— —- — —- .77 Jst
tin-mite-( ).., lp tskx
stude schoer cosnitsch — — - m s 7»
svtn ———————————— - .’. o : w
Thoue Z- Farnbekg
ten-- et tumstssndl I hu e-- o- II
Rls s lslcNINADL 1«J khk o
MA ,l-.ddiAThk1Al«b-. lNl)l.-I·.t-.
Nlbti m VANII«.A1«PAKA"1’PJ(.
Ind- II W u Esset-tust
ist«-Alb Nimmt
q--—
JÅMES H. PLRTZ
IUL ksfssc kAII UUIs AND
lsslllhdcc
Äms-il »s- 51«»ns.-.IU-phnisir ·Is·nI-I;4m«
d- « sinnt-In- Mme e-« l!-·«I«s1«.:i.s-si-n.
Icfssf MUC ist«-. Risik,
.--.k----.s-..-« . .--.
WWMW H7 wiss-·
Tis skkiverehisiter til slkolebkag J
Je Imzlt Klasse-« X I«I«-««
»z- »ich-( l«.--.- html ldyssx I
T kmnim W wimqu
ff -:«H::I ji« i stx :
z kamst-us icoDAK JUPPI Zes .
Z; X- m EIN « sum Icvtillis ’ BE
Ji .I. II Iluzslikac k
PM DIE-c twwkckiissds »Es-«
m u UIW » n III
Alle Noli-order siaaet
4 DAGL 10 Time-: 41 Hin.
»Es OEI CAILE PAALIFIEUUE
UNAKD LINE
EIÅAIEGZ I IIHO
sIOIUInEV FMAOE Af- flIILs ZKRULT
III- VIII-III I VIII-Akt SIUIUE VÅUPSMI
HUIIICSIS I«" kl· I th icN
rnkucoum Ists-Mk W mir A.
INYS Inn ICOIZ
tusmw muaw gis-.
cksow canmaw www-«
IVEIMIAYH ZMOIIA AUTOR-; ". »I.
LITANIA III-Ich- w Uyksi s«
Iz- ocsnsas Sake-«- -y-.- -.
MONTREÅL OUTEEC 1"-.1-.·9»C«.I C
Htudmnsx !-.«:«:--«1«- - «.
Mode-»st- I)»bbel- sLnss III-nn-·««hs. I« .--—«-. «
Itaqllus "I (-Ik; k· «I Hs Uns · »I»
c
!
!
!
I
. ;
- I
Jud-e »F U mi» spe usj so Hss « . -. s- s
RsIti·. os vil blsvc unt-let cui-tm tm- -- «- Jst-un
k«:y,pI-.,
Mist fcs AIITII CI I ILL lts Ass
III nie-got Isso thun-.
Im fsslatlslusm III- III-»Hiin u: og ) HI- m
It ists lscovfsf III. Ifulslla »O Imiu IS. stumm-Fuss
IIIDC AID ITTAUI ZUID »O I Utd
cclusflscn IIIAIIIUIII AUI l: hilfij t ll III Illl 000
Tømmev
Kuchudet
Si m lålliersolgssr til For-must
Hock BE Moll-jun vil ji«-g huren-er
fort- oet vo«lass»rtonst Lager us sl
Hing-i lsyggssmatokiale samt Kul.
Ist-entle. Vogt-o, Mai-kinka og
Avlsrvdskabest
Landgut-Inst tmlhyuws nl sit pf
rome min-« Vater »I: Lyns sjq Im
kmull n« s musi- Fristen
Hund-. og rwsl Hishi-Junius gu
r.u;to-ri.-k,.
Haus J. Nielson.