Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 19, 1912, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ROXY.
Port-DIle tm Indiana at
VVWMD ZCOLESTOU
Ovcrsnt. af B. G.
- »Hu
(I«’0rtsat.)
dYHsJNUlsj K.Xl’l«l’l«)l«.
Wald-tolosa
licsr Uns Vipkkelscs i RJHL Visil Do, lninl Jcst
i«-1«x diskk l ssn Liuulshzx lkwr gilt staat- stills-. sind
ogssm Mast-deren tin-r est ln«ilk(«t Stint hplst BUT
Iup (-r csn Nun-JlnsginkulmL hvor tsn l;i,-;.krins(»lso
bar almimlelig latet-esse, ng hmr endogsaa en Eisd
sel Hin-r ultnind(«1ig unmitt, du« » dur, holt fru
regnet alle moralske Iiensyn - -- stut«t, Inn-r en Ok
kdn »Ist-wer clist stille Vand j Auch-darinnen llvcsr
og en as de 1500 Indbyggore i den lille By vdete,
at dok- mr en Vuskkelse i Gang. Enliver uk dem
hause Dagslisten j Ilovedet over dom, der bsvde
vix-keck wd ,,lku(ls-Biisnkeu" Aftenen km-, og pas
dem, dtsr vat- lilmscu man-mit, og alle Meunesker
vjdste,-. Insem der hin-de raubt eller taget pas Vej
ved Mode-mer Gruppe-r at« uuge Mit-Ach der Sau ad,
som um Dommssdag var kommen, ist-nd nsd Geile
hjmsnisrmz ug diskutekredcs cis-n Kotidsg(sr11ing, at
Bill Wale »wir Axt-Nr frei-W i Akte-so Nogle Ins-n
’t(«, at bxm jkkcs »Vilde holde rsst Ist-tsgc". Mcu um
Mut-Leuen ksftisr at Tom Vankens ven- bliswn vakts,
var tin-n i esn kcsbemgtig Ophidsplse
Ilnn var en lmkemjt l)rnl(licnlmlt, ug nam
ban lcnmlcs blive »mven(lt, san wu- dtzk »Im-Ast
otn’(·t". At so Tom zisch-n, Hu- ljgissum at so en
IN Mund levencltk. Dssr var i«l(l((- nst mange, disk
knmles huske nogeu Sinde nt hin-(- s(-t lmm rigtig
kdrn lligtignnk var disk iislslcilljgxts Mnsnsi. sum
forsilirmlsu at slcs hade set man-Zi- al den Stung
Boginsnltpdcr i ils-rei- lst. »k- at clss nllo var dsto
hen inilssn ret. lxssnjga og at Tom Wallmns noli skul
de vkssns met-c- dmkken Und um«-n Sinclrs wd dssn
Titl. Kur-not kmn i Ilqu Og disk- syntes alt dort-»
" der lilesv ndtnlt mesd mikksir them-ne, kun at vitsm
Uglisslcrig
Dis-· vms nogle spottem som lo og kottede gis
sammssn for at le· Don modigste jblandt dem var
Ben Thomas, tin-tu lo liges op i Prassttkns Ansigt, da
bsn jeilc ng kntiskigekede nwl Mpnizzlwlcsn
l’m«stc«n, on lille. spinlml FIT med en Tot-don
MSL hin-ds- lssslmsjdtst lmm dist km Privdjkcsstochn
08 ils-ftp lmvclp ydtsfligekns lmfissslot Rost-§ Ort-r-l
legssnlwl lilandt Kammeratknnk
Zion da t» nf d-- Samme- Kmnmemfms Aste-r m
ildfnlil sog mskgtig Pfusslikesn blev bange iixx Duell-»n
do sog-to lnsn til Bodsbnsnken, san blev pndngsaa
Besng Stssmmp lidt usiklccstr Als-u alle PknsgtenH
Tonltkntnlcsr lmntlss iklsm bring-s lmm til at Mj-«
sig lluns l«’(H!-·-mtillinxk snsigrcsdp lnnn. lhst nu
bedrss at min- Djissvrsl end iklce at mer nagt-t- Susr
list. Ren Thomas vilcle have sprung-It like- j Pin- l
tadeln-n blot lum link-de got-e det med Ghin-L
llolo denne Norm var bleven volkt If dm nkc
Mistlsmlistprusst isn Mand. dist- lmvdo vers-et Klackin :
unt-cl. imltil Kristentlommcn grob bmn os: tde lum«
begojstkede Aaud i sit- Tjenesta Bktek den Tirl
lude Inn vakket en lacnde Pskkel of religicss lwin
det- Som ev steppebwnd kløj hen over luka ssn
Bin-. bvok Uethodistkoagwsson sandte Izu-.
l Eineer eftcsk Prassidentvalget i Angsngt
hlev hsn Sendt til Luni-ne I November vak- Ge
neral Ilarkison og bang »Bja-lkehytte" ophøjet til
Pkæsidentvsniisbeden Nu et- det en Rand-ger
ni1-g. at en politisk eller finansiel Bbbetid tldt
ender Ins-d at blive en keligiøs Modtick Dest er en
Kraft-imsnstninsz, som ikke kan here-knist, mein som
lot lmn ums. Ur. Puls-s Opvnsklmlses Froh nie-est
more om Sic. pnd lisn splv hin-do tasnkt Kik- Millia
hedksn ak.
III-. Wimlcms var esn Østmnorikanmu »L- fus
høm vnr clpnnss Vaslclcelkm now-L forblcifkcmda lklm
forcli lum ilclcss tmesile pzm VII-kkelsor. mon forslj
Imn trmsrlcs pas vmlcksslser af den mlixxiz hältst-ji«
lim- nwsrtalpnclp Art. Stirn nhlcklcss ilcke have-le- wi
rkst millng mkillpm ils-n l(-tf:sankslst Refolkninc xwl
Oliv-k- länsddms i for-risse slwsxtlesck «
Hy« Wink-Mk sum »Nun-. m cis-r uuk sum-ne
udrssstiss now-f malt duwossl trink Rvnsnmsripi.
ta-nktc-. nt det var Ins-Ist at Mlms mssil vssd Misthm
distssrncss Mission Hfln kund-s ikkss lier smn i ØStJ
smmsilm tum- saqen sinds-r Hin lkssskyttoho Unsle
for hssr var ov» Hulvdolon nf Hohn-me MostlmiiH
mit-. Alligewl Mlto hnn det sotn on IndmmmelmsI
sor- ssn nniversitestgnddanvet Mund at slutte sig til
diam- Mpnnssnkcsh hvig Pisa-ist hin-ds- nodlngt sin
smcsclphgmmms for at blin- Prgpäiknnt Ins-d tsn
llddnnnelse. som hovedssqolix hegt-nd as at lame
Wosloys Pkmdikenok og Glas-ket- Komnmntamn
Ihn Lik derben en Akten. mon des-n lydskljae
sjgpn Aus-In midt noch-r Beim-m 09 ih- nnshsss Rauh
og Afhrydelser komtyrrede hnns Äms-Ist Dis knic
Ienslcsa Hulken ver! End-thiran oft-s et hnlvt bun
dtseslss nd Gan-en oppe ved Talerstulms, Kvinslonuks
kaentlijxp Mir-, do lidenakabelige Melodie-· m- Kinn
Ums-Jenes Knaben, disne og hundrede andres Tine
Its-cito bang Rot-dumme oq irr-sterde hunn Rand-;
kot- det passe-wie Plan nnd-sede- sig over-, bvokledess
Roxy kundi- synes ikke at man-Im Tummelen ma
krinix sit-, mon- hnn Lilc Om imallem de enger-Zinn
vcd szindosidpn Dist var hendes sasrliqe Kaki At
its-ists- dssm llnn sma. hvorledm allo- czlskedp heu
de, ojk bvokdau riet kakeliqo Udtryk i hendos An
sjgt syntcs at tot-wilde riet baut-de i Eli-. Dalea fid
tvlde Tale. Dot vsk den Akten, gsmlo Ton-us Wal·
kot- »qilk ovok". og Wittaker su, at den gsmle
Kund after hole Akt-wen at have liegst pas sit
Axt-ist pas Solvet og bulket os grwdt syatos ikkos
F l
sag ljdt opmuntret ved, hvad »Meister« Roxy sagch
tsil bam ved Mødets slutning. Maaske jkke Saa?
meget over Ordene som over at se det StranlenClc!
Ansigt og høre den tkøstende stamme.
Men Wittakek gik ikke oftere derben. llvur
dnn kunde han vol det. l hans Øjne var denne
roljgiøse Beruselse Ilelligbrøde, og han skkev et
streng-r Brev ltjem til Indre Missions RGO-reise
hvurj linn Intskrev de »vilde og hnlvbatsbarisko
Skiklce" vcsd de vestamerikunske Møder ng lcmftigl
l«()1stiistne;liz til at sonde Mnsnd demd, der kundu
(-p(-lske en itstcslljgent og titpnksom Kristendum j
Msstlmdismens stecL Det var for-di hnn var en Etl
lusmlig. Den Kristend0m, sum han i"s)mgtede, wu
indfzödt Eu bedre og more tnknksmn Kristendom
er vukset op eftersom Bekulkningssn er blevesn
tustIksunL Mem den er vukset krem ai· sin egon
Jokdbund Det er ikke isnsr den isstumerikanske
’1’usnl(somhed, cnen derimod den vestamerikanskes
voksende Udvjkling, dette skyldes. i
Als-n endskønt Wittaker saalpdes vaskede si
nu list-Indu- og jkke vjlde have nagst at gis-re malt
donne forfløjne Vækkelse, Saa kundi- han jkke lit
de vaer at Wolke-, at det stod i hans Mast belt at
foragte den« Tom Wolken-H mente han, vjlde na
tnrligvis synke endnu dybere j Mudderet, san
Snmst Begejstringen var korbi. Man al denne Ind
hkistning kunde ikke vmre lutter Avnoku Altsaa bo
fandt han sjg i den aller uheldigste Tilstand, idet
hans Velvillio og hans Uvillie stredes om Her-w
dømmet 08 en bandsbybekolknjngs Samt-eitel
Se gib-, at en saadtm Begjvenhed Insilkaarlig Amst
ttkr alle.
Wittnker lagdcs snart Mtiekke til, at lums egen
Monikzlwl saa langt alwrligeke nd. llnn var uvil
lig til nt inclrcimth nt cliet var den metliodistiskss
()1n-ii«lcklep, timm linvtle pnavirkpt heim, men liau
surmmiecle Insilkaarlig met-e indtmsngende sine
"l’ill«(k(«ns til nt søge Gml Han Mutes-, at lian ven
t·.-(l(- ungest, m(-n livad det var-, viclste lum ikke.
Og han vidste heller ikke, livad lian slculde giltst-.
Til sislst bestemtis lmn et ,,spørgssnm(le" ved Blut
ning(-n at isn Smnlage-Aftengudstjonnstss. l«Jt one
ste Menniegkp blev tilbagse for at spziisge Til Ili-.
Wittalwrs Pnrlmvselse vat- det Tnsonnet. Ugen el
tisk var der mange andre, men at den første Skol
(le wire den llygtige Twonnct, livis muntre slmli
rnn og snalc lmvde gjort ham ganslce bange km- nt
tale alvorligt til heade, tlot bragte ham helt nd uk
Datum-;
Ekttsr at Spørgetnfidet var korl)i, satte han sig
ind i llts. liefaures lille l)agligstne, livor det gam
le kajtsemk, sum Var skknet fast i thggen, liolJt
liam ved Selslmb med sin melanlmlske ’l’il(ken«
meint-; clets Letltler og Pendul lang-Samt bei-insecle
Hig nulpnfun lliin Stirrede ind i (an klare Plain-!
nie i Kantine-n »k- tuenkte paa» livordan det kundeT
wan ist "l’u-»nnet, der i Akten ved Burdet lianle
nistet san lystig som nagen Sinde,x)ludselig skulde
tat-. byst til at blive til Spørgemødet llan prøvede
pag at tmnlce Zig, at dei- muske var et ellek endet
nascsdvanligt, som has-de gjort Indtryk psu lieudel
Netup da drejede Messiaghundtsget ps- DIC
rm lungsumt; (l(:t hitsvede sisx med et Sinn-sk, og IM
tsssn Aalmeslen Ima Klein us Twonnet, Rom strdlcs
letter begymlte at lulclce den. l
,.Kom ind, Twonnet", sagrle Pisa-Stein alvurligt
Twonnet tog Mod til Sig og kom. Ilun tog mein
nile stark-kosten og kejede Aaken pna Amen ned
i llilcsn, mitti- Kustpn til side og stod nkiliende ben
inss ved INCI
.,si(l n(-(l, ’l’w()nnet", Sagde Priestern venljgt.
ssom Um lmn tnlto til et Bam. »Hm-« lustige hsr
du tnsnlitt pag sit ville blive en Kristenl"
»So-I hange, jeg knn himlsce«, sagde limi.
»Im-eh men nut» used-e Wittalcen
»llele Tidon", svswde Twonncst.
Este-r en Peivse tilføjede lnin:
,.-1i-.g vilclse Sau gerne vix-re ligesaa god smn
Rung men jeg knn ikke. sleg kan ilcke viere til
mrligx rsst lustige ad Gange-L l Morgen vil jeg
visit ins-n le »k- (lrille en eilt-st- anslen Der-for er (ls-t.
jiskz ji«-kr- lmr Frist-ist Mr. Pius jeg kan vist allig·«
wsl iklcss liliw nmzssn rigtijz KristE-n«.
»Den michlnmmpligis Nin-de kein lijnslkm Deni".
Aiigde Wittalcer, idet ban brugte de ll(ltt·yk, Unsr
til hsa vsk unt. «
»Mei- (ls-n gutldommelige Nutz-de vil ilcke got-(
mig til en andeu. vil den vell Don vil ikke fmi
Ins-.- til sit likzms Roxy spjx Akt-ins Daß-bog ojk alt
Hanslitnt tin-zot. Den vil iklces san mig til sit les-um«
after at lilivcs Mai-tw- ligesum lum, dskt et- jeg via
Ima. Leg lplivms ulilrig luslt end. Kristendomnnsn
gin- iklc0« at alle Mtemwilcor liliver muss-, »F jisix »in-.
at jesg vil delive at vnkre den stimme fjantkssio
Twutmtt Ema last-ge Fels-ver- Pader vil staclisz
rystis pas Hovedet og sigex .,ti stille-, ’I’0im-.ttcs,"4
sum m«dsom alvoklig. llvis jeg nagen Sindo kom
mek i Himmels-m sac vil jeg le det one Øjeblilk ok!
blive tosset i det næste". Oe san Lav lnm sie til
at le-. pas Sin plnrlselige Mmulex
Pisa-Stett koklslev tin-It Ilim vins lmnxssss for m
nike nogtm smm lmnde take Modckt km las-nie hist-I
var ikke dest mirs-ists paatnjset i lusndes Fromlnsil
Men pag den and-m side forelcom (l(-t hom, at disk-«
var en komnderlig Mangel pas den Alvmz Hut-H
lum altid liavde latsrt var det kørntik skkiclt pas-·
Viij til Kräuter-klommen Den knldblodige Ost-miss
rilmnesk komcijkte at anvemie puritnnske Reglms Wiss
sit Jurisde sit-r tilliørte on sinds-n Rave. «
»Hm joc tiknkte" . vedblev Twonnet alvoklixH «
n.nt livis jexk iklw kunde blive san god som jmz
Ase-me vilde Were-, san vilde jeg blot prøw pag at
blivo us sod, som jeg kunde". Her beqyndte
Tusker-no at trilla »Ja-; Mute-, det var riet tot
nnktigsto. ch or biäsigu det or vi svojtseke alle-»
sammt-u Man vi blivok iltlco vod at vmre gale j«
«Hovedet. Det er da en god Tjng". Her lo lnm
jgen. »l alle Tilfitslde vjl jeg gøre mit bedste".
Hin Wittaker mente, at det var bedst at gij
liende Hei i denne sjllste Beslutning, tsusliput Pi
gen var ltum m Gaade. Dette var iugceu Brlaring
ak den almindelige Blags Dest var lmsn umuljgt at
dissesktkw den ug give de forskellige Dele af den
de antagtm vjdenskabeljge Bezug-mean
0’l"1’ENl)I«-’ KAPITEL
Medlemmet im Luni-us
lkuclet Viikkelsen blcv dot ofte beklagt-L at
Matlc Buuumy ilike viu hjemme. ijs llan lcaule
vwret l1«-junme, kunde ltan maaske være bleven um
ventlt og ltans Omvcndelse vllde virlce paa de an
dre uuge lllmud i Byen. Og Saa kunde han ble
Prwcljkaut llvilkeu Prusdjkant kunde lmn iklce;
blivel llxut tilde absolut blive en borømt vaet-Y
Asjldstis ’ llgesum Jolm Sttange elleI Allan Wiley. l
llan lunnlc tuaaske en Gang bljve en stor Bislscopl
sum Elias lleddjng. Mem lum var bortrejst til denl
lovgivetulc Forsamljngs Møder. lagen boklagetle
del-te met-e eud lmns Moder, der vat- en andekgtig
Methodist ug sum Dag og Nat bad um den søu,
der nu vandrede langt llurte pas Pompjelsernes
og Ærgcrrighedens Veje, maatte kaste sine Op
rørsvaulmn og melde Sig incl under Kors(«ts Mino.
Ilvatl Mark ansagt-, saa schtes lmns act-ger
rige Plancr at skullo lykkes. Pot- første Gang ven
Statsmagteu l liepublikunernes llænder. Hun hav
de skiftcst lculør akkurat tjdsnok til at blivck buaret
op af b’lo(len, og hele lxuzerue anerkendte hami
som den, der et- lwstemt til at blive en fremragon-l
de Borg-etc I
Nugle Duge kør den luvgivende Forsamlingj
skulde mode-s, spnkndte Mark Sine Ridegainaseli(-1««
paa, xpukkede eine Sadeltaslcer og steg til llest. l
fix-e Dage red lian gennem tykt, gult Lerælte, san
l)lødt, sit lians llest tidt traadte en liel Alen ned
Beut um Aftenen den Herde Dag kom lian til
lndinniiI-(ilis, en spredt By med mudkede Gadcr il
en iiipgsst skuvtsig Museegn Den nylig planlagtts
llovisilstad var blcven ndlagt med sand vestkunksisiW
kansk llinnllmandetlied Ug PorliaalIningsluldlied.i
Giivtsrnøtsens Has, som udmnsrkede sig ved sit-is
stjsrrelsis cpg Hin smutlsige Pan-Cz stod midt i Byen,«
umgiven af en rund Gede, som ilclie tilstud lians
Eksellenees Familie nagen Bagguakd Alle Sider
ne var Wende-. Omkking dette Brændpunlit var de
fleste nyn Kikker l)ygget, Sau at Polk, naar de gik
til Kirk(s,, knnde liege Guveruørens Brit-ndestaliel
ng tnsllo de chedleinmek ist« lians Kyllingeklok, livis
l)ødsd»ni oscnlnu il(l(e var l"n«ldet. Udenkok Cirl((
len var llyon anlngt med en kektangulinr i’ø»jagtig—
hed m(-d Undtagelae af, at fix-e sture diagonale
Allem-, smn gilc nd fra Centrum, paa Kortet gav
Byen en Iiiglied med en klummende sol paa et Z
Øres Billede· Nu til Dage, da over 100,000 Men
neslceis her upkyldt denne Stmalende Kreds med
mange- Smnlclcik og kostbar-e lzygninger og det til-nis
imntulile Giivertiørliiis, der ilcke met-e eksigereix hats
opliørt at vendc Ryggen til den episkopale Kirke,
liar slmi smnlslce vestamerikanske llmsedstad op
kyldt sine Grundliisggekes Porventningikn Men i
Bonn-iin Tid stod Stnbbene endnu i Gaderne.
’Mu(ldeket, som kun kunde besejles ak en Mand paii
en liøj Hest, var endeløst. Bekollcningen var ndans
lnpdss Nyliyggssre. klitsdt i ssslvsort Ilvetsgnrn og km
størstedelen singt-ebne enten ak Koldkeberen elleis
den gnle Felder-. Værtshusene var Tkmbygnjnger
med udstaaende skilte, aom knaxxede i Blaksten
Gulvene var lyednslclcede med en kul Peknis ak Gus
Sternes støvlmc Tveliaklcssrne kma Bordet var limi
mm gulcs som Gnlssene7 ds- stegte Skinker linde tut
Sten samme Udseende: den almindcilige Gnlhpd
liavilss ndstralct sie til Vikggene og til I«agn(s,rne
og smnmenholdt med de hmn- og milstkibede III-er
ganistkupper, Skulde miin tro, at fiele Ryssn hin-ds
0ulsut. «
net er lielt nedslnaende sm- en Mand, smn
lijisinnsis Mr viisisrst Nr. l ngz des-km- lilivikr somit ind
stil ils-n lmsgivisndfs l«’nrsamlingx. sit finde, sit all«
llmnse Jledarlmjdpre (l(srind(- lustmkztor sig seslv sum
Ton Apis-stund fnr luslis Lands-M liittsri-ssm· Jlxiislt
ll)l(-v Missi- owskset al« nll(-. nniltnxzpn dem. desi- hin
Intisnssses i at fa- Landen-ji- s«llssr andre stiiilligzsi
l·’«--«tugssn(lssr genossmeirst-. Ilnn var lcim ..(ls-n nnkzss
III-r km linzerne«.
lmxx vandt lmn on Del Agtelsix da linn imde
lmldt Hin Jomkisntale um Ncidvencliglieden of, sit
den nuvækende Reste-sing tog sig ak liandcts Op
lcomgt En nnge Mund med san gode Tale-zuvor
muntre iltlte senkte-.
lct kloqt, gammelt Medletn nilckeddtil sin si
demimcL da Mark atter to- Sin Plads og sagt-le
»l Ktingressen med Tiden"· Det var fssr Ari
gernes Tid· Den Gang var Veltalenhed Nøglen til
Meinen
En Dsg imod slntninjxen af Rammenkomstsm
kom der et Bad til Don-any. Monden havde redet
of n! Magst over den frosne slord i to Dage, for sit
fort-s-ll(.s. Mark, at hat-S Moder vat- ved at di- uf den
(3»Id(-febek, som den Gang fyldte Vestamerikms
Kirkoikunrde Mark wu- en Mund med steterke Polrsl
set-. Ihm tmde tidt spottet ein Moder-s Read. mon
bnn vms deu codes Indflydolso i hans Liv. Det vm
ins-d «- blandet Polelse ak Rom oq Angel-, at hat
stckg til lleste og vendte den lovgivendo Poksamling
Rycspsupn kot- at ride tyve Mil i Løbet ak to Dngi
mcsd et under-list svagt Knab om at se sin Moder
i Live.
Man Dodeo venter ikke ekter os· !
Da Mark bandt siu traktte Reste ved sin PaJ
der-s Port. san hats pas de alvoklige Ansigtek i Do-«
ren, at lian var kommen for sent. Han kunde nn
kun modtage liendes Vsslsignelse pag anden Hast-d
gcsnnem ds- gamle Konsis, som liavde været ho
liende til tlet siclste, og som nileverede liendes Bud
til Mark i en Tone, der syntes at Eige- »Nu, dit
ryggesløse Meiji«-ske, m- dn nu ikke ked af, at du
ilclce gjmsde Bod, sum ilin Mode-i- bad dig 0m. Nu
kan (ln rigtig se. limi- meget liedre vi fromme
Polk liar dist pas Hand-m en Ti(l, ha, lm".
l)(-t er Im summe Menneskeiss Maade at over
t«al(- en Synclers paa, at gale likmi Ørene fulde. Mark
liawlie il(l((« for neigen Pris nmkigxet sig et slcridt pas
Vej til Paradis den Gang.
Hans scister var opløst af« Sorg, endskøvt
Amanda —— den :1«l(lste -— viste det paa en streng
og vierdig Maa(le, sum det passede sig for en Bo
naniy. selv Oberst Bunamy saa lidt formildet ad,
men kun ganske lidt.
Fru Bonamy lilev begravcst efter Byens Skilk.
Begkavelseskortene lilev om(lelt Degen ekter ben
des Død Det lille ’l’kykkeri, som blev liestyret
ak Uclgiveren, Redaktøren, Bjeren og Bogtrykkes
ren uf ,,Ugens Palladium« med en lille Drengs
IIjilslI), lmvcle en Billet med Hort Pyntekort fik
og fiel-diss, sat til Begravelsesbrug. Typerne i de
Staaende Udtrylk k. Bks.: »De og Deres Familie
indbydes lierved ærbødigst", blev aldrig veksle(le,
wen Navn, Dato og Time blev skiktet om, ekteri
sum Lejlighoden krusvede
Sammet-t- lzilletterne til Fisn Bonamys Begra
velse blev bestilt, Hatte Bogtryklceken Beste-val
sesbilletten pas Stenen og gav sig til at udkøre de
Porandringek, der udfordredes kot- .at gøre den
slcikket til den korhaendenværende Lejlighed. III-v
trak den kra- hinanden og satte de Linier, som be
lnswdxs at korandres, i sin Sættekskrne, tog Ray
monds Navn nd og satte Fru Bonamys i stedet,
skiftede Datoen og andre Smaating, rettede Liniers
ne og gav sig til at sustte den kast. Lidt after rul
lede den lille, blnslckede Dreng Papiret op, og Uti
giveren arbejdede løs med en lille, gammeldags
llaan(lI)i-esscs., saa at det- fketnkmn smaa Sedler
som denne:
De Ug Der-es Familie indhydss
howed nskbødjgst til at bivaane
Oljvia W. Bonamys Begravelse,
sum finder Sted km heudes Läg
t(-t·;s«ll(- Daniel K. Bonamys Gaakd
Onsdag den 19. Februar 1841
Klokken J.
l)(-1- lilisv mangp al· disse Blllettek last lud mel
lem Bladpnks i gamle Bøger i I«uzekne.
Da det tilstrmkkelige Antal var trykt, lod den
blkisklcedp Dissens-, som om han vaskede sing Hæns
dek, ton sin Blnse paa og gik ud for at uddolo
Billetter med Størstekdelen af sit Ansigt i dyb sorg.
Fllan gik ikke til enkelte Familien-, der var opkørt
pag en Liste- i Porvejen Nesj. saadan en lille By
er demokratisk Billettekne blev indleveket i et
hvert Ih1s, og alle Byens Beboere korhandlede sa
gen over deres Stakittek. Polk Slmlle jo korhunds
le om nosxet — eller forsumper dcst bele.
Nu var det jo fmsbi med at snakke om Pisa
iBonamyis stgdom og hvad Pm den ng den sping
om den for tre Dage siden, og hvad Doktoren
meine-, og naar Krisen kandt Sted, og livem det
Sad oppe den Nat, da bun døde, og om hun døde
lykkelig eller ikke, og lide bun ming og om Ixiget
sag natur-Hat nd, og hvok gammel hun var-, og
»unm- Mark kom hjem, og hvordan han tog det,
og .,l1v0rdnn Obersten tog det«, og ,,om han vilde
blivcs wd at vsrsro vantro eller ikke", og Insode
Amanda .,t»xx det«, og om hun hnvde noget Hjerte
oller iklm og hvad den gamle tiksnkte, og om has
vildo Lifto sig ikxen pllek ikke. og hvad lmn sah
vildo min- med sin Familien og om Mark vilde lode
ssg paavirlcp plle il(ko. oxx nm lian vilde bllvfs Prits
dilmnt. hvis lmn blov 0mvenclt.
Mnn alle Monnesker var mige 01n. at. det just
psm clssmm Tid vak- sst »11maadpligt almrliszt Kalil«
lpnkt Mark-. nkk Joninm Dnmbleton ndttsykfp sig mis·
sgot hpgtpmt dpsangaaendn. Hnn Rede at Mark
belmävpde ot. mcsgot nlvmsligt Knld. »Pol- denne bek
Psens Mmsk Bmmmzc 02 gt tilbede sig selv et- ilcke
slmdm end at lmsrslss npd for en Afgnd uf Messing
Ieller for Arons Kal·v, synes jeg’·
I Regravelson fandt Its-d ligpsom alle- andre-.
spandsbyhejxmvelsek den Gang Pømt holdt Prax
Istesn on Talp mod Advmssel ogs Trøst til de lex-ev
Fdfu medens ban genncsmxxik cis-n akdsides Liv og
Tostss dist. Derpaa fandt Process-sinnen steck Pot
Jmlen Ligvognen var det- «n0;.-Ie gamle Familien-ok
!n(-. adskillige Enspændervogne, en Gig. kemten
JRyttsstsp fra Lnnddistriktet og en lang skare tik
IPmls samt et tilstmekkelixzt Antal Dagdrivere og
Aktionäreans-, som Mb med, for-di det vat- en Pro
;ce-Ssinn. Dis-se Rmaadmnge kkøb op paa Zirke
’szaakdsdigxkst, hvok de kund-s se -alt, itde der fors
»s,-i1(. De- vnk san stille- som Mus, men spukt-rede ivkig
Øjno og Mund op kot- at se alt, hvssi der gilt for
4igz dcst var et sknespih og hvillcet som holst Simo
ipil et- som en bimmelsk Aabonbmsing km- on Lands
hydkpnjx 0m det et- en Mønstring ellor en Bocks
velse. en Cirkns aller ev Danbsbsvdliag, st- sldslos
lige wegst. Blot der skok veget, ox hatt set- dot.
Ioktsættu