Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 19, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ists --.----.- - « -·---.--.k.· --— . » . .
äsnssriguans
Rad-s Egholm udvist paa sy.
Du faar Bei-g af Betjcnten lige
flt Kikketid Studag Morgen
den 24. Matt-. — Zum
24 Timcts Barsch
anid under mrfetid Emwag zor
miiddasg, Den U. Ucart5, nøjaigngt
Masken S),25, wofern-Or fig ifi. »Mo
dsksmaolet« Amtstjcncrm frcrszkasic
btkk i Mads Egshomts Hjem i Brøns
Isd en Sktivelse fra Regen-www
fidenxen 1 Steg-Dig. J Strivelsen
hemyoldst Niegeringspræsidxmen sig
til Udsviszscringsordren af 18. Obw
ber i zjsor sag forlangste, at den
hjemlosc Ekulde forlade Lan-Der i
W af 24 Timer. Hvis det ikke
stete, Vilde yan blika ddpmj 300
Ratt i Bøde hewholdsvis yderligere
s Ugers Arrest
Saale-des Iød del preucssiske Zon
duggibudskah til den hjemløxs Mand
fom førit fior faa Tage sisdisn er ble
vm losladt efter otte llgerss Jude
fpærrinq, fkrivcr nævnste Blad vides
re. Tot man jo have været Rege
ringspræsiidenten megot om at gøre,
at lldvisningsordren ufortøvet kosm
Mads Egsholm i Hætrde. Man Milde
jo ellers wars-, at den fattsige Ar
bejdsmasnd M kunde have fwaet
Lord til at have 7in Eøndag i Fred.
M Myndighedernc hat jo værct
of en anden Meninig Mens stir
keklokken i Armes les-d nd over EJ
m og kaldte til Gudstjenisste Wir-d
ie Amtötjeneken fra Zkærbask sig
as Swd til det fattige erm ka at
drin-ge Faderkn oq Forsørgercn en
Wisningsokdke
Man lod lmxn tmt 21 Tkmc til
C Detwnke fig. Det er en ««:-t
Frist. Hvis ban ikke stka alt7aa
cuhhion öko
hgieste lcomfort
Maycr Tcrma C u s h i » n
Sku give-· wier behagclizz
Komian til sank-»F ver-Lende
Foddcktz sum 5111cr1s«-r.k«ir.t:x·
der osz hurtig- tr:1««e5. Den
bedien-c Saul cr· Ipyszgct III
sc folge Fodcns Linie-U ins
hindrc Knirkcn under Uns
Len. mmlssxia l·’u«.-»tj-,zheci ok
hohdu Føddcmc Les-je Om
Sommer-en o-; nenne-« um
Vintcrc n.
JM
jcushion
gxxgc »s- sko
l en Varjirmw zif fashjosxsiNe
M--d—.-k — n-« ci pyntstågks ozg
komks r«.1 Je
Li-- ksxxsr Mut-»st
Ädvaksei !l H Irziisls - XII-ERST
rsm s. ils-v - si;-r111-ri2,sli«1;g1
5 (LC« n :« "- sksw ll Oh
W link stu- se sam- lla o- Amt
ktlt sie Lot- semk. Passe II un. tsc
Wtsesks sstssstsz LMW as "hch
Ut- .- : O« WHAT-:
FIEIIJIHJZZHL
s - »s: os
im For
f. Um IM I
Mc sc.
III-um« II.
-
,
Hita- sams
Iotkn Ins-m- .
cODENllÄGEN
soustobslt lot- ssc kannst-up
Vl LIARANTBULR
for st "copsnhacen« Snus or og dar alt-d
fssksc kamst-emsig ken.
Hvis Ders- korhsndlsr lkks har des
vi Isnds Dsm Ist r. Postulden alm. i, z
lics Pris. s com skon ins-W Des-es Por
ok tm dot. Erim-erkor money-es
ia" sc Verdun- bcdsts sitt-s
TM
Ist-Abstric- Cis-such
II III-I Uns-o- IOI fis-h
Zønsdog Eftermidsdag, ellek Man
dag Morgen tjdlig forlod sit Hieni,
jin Fsmnilie fine w sama Born og
Zisn fyge Konk, ttues han med en
Bøde psm 300 Mut-L Tonne Zusm
Lan han ikke bebale Sau et kun de
8 Uscrs Arrest til-hage.
Natur-rigij skybdes disTo For-;
holdsrcglcr ene og als-ne Lsmsds
roasd Dryansdscrs deberetningen
Det er 11begribseligt, at Landma
den i Hciderslev Ins-euer ved denn-e
Fremgangsmaasde helt at tmme la
sde den We uæn-set, svm ved Ef
terretsningen om fljge Haardhcdek
met-e og met-e Ist-oder sig Lawdsdelen
over. Og det er ikke blot i dunste
Mien ogfoa ind i tyske Kredsc at
Medfølelsen med den hjemløse voi
Ter og tiltager i Stocke for bvevt
nyt Stridit der blivek foremget
imod hom.
Ovad vil tm Mcvds Esshobm gere?
— Gan vil selvfslgelig madføre
fis med jin Zugs-ten Adwkat
Ravn i Flensborg og for øvriat tage
Zagen med ftvr Sind-Im
Ildpantuiug has den hiemlsfr.
Den W. Mai-is msodwg Mai-s Eg
HOIM til levvksling Besøg af Amts
ifenewn og en Vejmonsd Te Milde
gsre IVle i den hfemløfes faa og
fatttqe Efensdele for paa denneMaas
at inddrivo Wedel-ne Dei vifte sig
ismädleriksd at Mads EFhsolm ikfe
ejodo nogei nd over der nedvensdjgfte
Te tso Mænd maatte dersvr qaia
bot-i med uforketiet Zug. Text-sym
re er Mads Egholms Huftru ded
vawnde fviogelig, kwilkei nawrligi
vis Tamsmen med Mundighedcrnes
Hjemsøgelspr i bei Grad immer den
fsaiiigc Wilh fkrivek EusnuneBlasd."
Te hjcmlssr. Te: udbredte Blasd
.,Fkankfurrcr Zeitung« hat drugi
cn Artikel, sum viser det Jktdnyks
Ucywdizzhedcmes Zremsærd over-for
de hjemløse gør i wsffrisiwdedesireds
fe. Dei Eheddek i Ariiklem
»Te: er korktarligt war i visde
.iired5cs i den nowlesvigske Behalt-«
mag — ifke alene den donste —
Lmrmen vor-r denue i fine Motive-r
ulQeles ubegribelgige, i fin Wir-bring
i Damme Maul ufotsvarkige Frem—
gangsmqade fka Myndighedernes
Sde gvibek mere og sum am säg.
Man heb-ver blo: at fsorestiile sig
dct uhyrisjge i Taufe-n om, at i hver
Hensænde ærbare Mennkster for
den-»j- lisgitime Giftermsaalsz Skykåk
ved SWgtens Reprwsenjnmer
»Was udsæwes for livswrige For
«føl-gseäfcr ins-d TIige Ztraffe —- Tan
km hewm bar en as disse Murm
«fentmttcsr wasbent givet til idem-de- ---
set-a alle-rede Inn-nac- fuk at uwdgaa
denms träte UdTisgt bar foretrukletz
den frie ægteskabclige Forbinsdelse;
fresmskor den legätismeE Tief isllegitime«
Ægjcskab m uckqsfefødte Bøkns.
Fremxwlitu -- Tom den »klos,1e »
J-?t1atsræ3ksns« Kran. der ifølge et
.n-)rds"leåsviz15f Lawdmadsiorgmx des «
Jstegmner Fassholdsreqlernse mod de «
Maul-fes Dis-sc er di- faktksfc Kaki-·
-sk-kvenfer of en Statstankch Tom m
kek sia as ist Oft-Ia i et sckklisg islls «
timt Forbolid til Kristendommensz
, («szrurrd7cktnä1wr.
Tc Mem-sc- Brot-Tier nctop fsa
Lincnin Erm- i Jkorsstciwsrz ;,..r
rjxsnneladcnfse hsdtil ban singe-IDEer
umg. XIrcoiäorcuEnge-D sxiixsigclfa
Ase-m reckt-Iris til den Neue-EIN Jn
dcnrigsminkstch sorblsju Hing-variet;
Evaret paa Eghsolms Vesper-ring, -t
jkke iäiftcrmcmlec muss Zcxnliirst
efter dette gnv Ellkxmsdighedismc :Iln-"
lcdning til at sirkde End lob non--i
most om en -— —- — Og doq vl
der næpspe kakes i Længden m —
—— —- -— Mennseskelighedens Lom.
og — — s-- — Gran-drunten Jlt
Tden wuvasrenkde Situation er und-J
!hol-delig. v1·l sheller ikke lænqete væsi
re stqu for de toneangivewde Jst-E
stanser Der bliver kun een Vej til-:
Ibagex lad os hande, at Spftgsmoa ’
let-Es Behawdiim IParlamenternYi
sum Tnort er i Bett-de ogswa vll III-!
lad- Myndickhedernes Øjne for Den
me, fiom er de engste, der tilfynelas
idende endkm sitke hat set den «
Tandslet. Krondiamantsbwllup
Borssdagen sden 28 Mavts kunde
i.fl »Heimda1"et gar-welk hcedev
jltgt ÆM Jens W vg
IWtru i Haft-alle wd Tawdölet,
kfekre dere- Mllup Dei
sgqu Okydepsk op- i Mast-pu
Her wo Ws Magnet-d
zdet M eis- ctf P- Wiss fss
W
Motten-en er fsdt den tö
Ritters-seh
Til Japanmissionem
For kvittereh se Kbl Nr. 15 .................... 8280880
New Lisbom Wis« St. Stefans Mgh.s Fødfelsdagskasse
til en Kirüe sä: jwindessvreniwgm til Missioncn 85 1().00
Ruskin, )k.,e-br L. P Breining og Duftru .. .. . 2.00
Lackimcn Ja» Lors Johanfcn 825; Marias og AnnaPctcts
sen sä; Camilla Peierien 81 .. .. .. .......... 31.00
Taf-hing Wis» Menigheden .. .. .. .. .. .. .. ... 5.10
Tilkammen .......... 285690
Tit Judianermisfionent
Zsr kvittcret, sc Köl. Nr. 15 ...................... 8956.l9
New Lisbom Wis.. St. Stefans Mab.s Fødselsdagskasse 5.U()
Auffin, Nein-» L. P. Breinsing og Huftku ............ 2.00
Lwtimer, Ja» Loks Jedwer .................... 25«00
Cufbing, Wis» Menigheden .. .. .. » .. ........ 5.05
Tilsmmwn ...... 899324
Til Judketnisiionem
For lvitteret, se KDL Nr. 15 .................... MAle
Evan, Minn» A. R. Johnson ...................... 1.00
Tilsmmnen ...... 82125.12
Til Mormonmisfionene
zsr miser-eh Te Ksbl Nr. 15. ................ 859220
Maca, Wis» Mis. P. Jensen .............. 1.00
Risikin Nebr- L. P. Bwining og Hultru ............ 2.00
Tiliammen ........ 8595.2()
Til Stolekassem
Før Tritte-rot se skbl Nr. 15 ...................... 82145.61
Irr-fand Mich« St. Thomas ng ................ 58.75
Von Eippi. Wis» Lan-S Williamsen, Martin Nicchm N. P.
Zieffensem Anders Jsrgeniem Past. Axel Christianikn
tw. GL; Tseng Jørgenscn OZJJUz Hans Aiiderien STI:
dem-if Olscsn 81.5(); Anders Eørenien Jens Jsenseih
Piin Hausen Peter Peterscm Christian Ol?cn, Laie-I
Zenit-n Frederit Jergeniem Christian Andekim Jst
gen Brenta Miss. M. C. Olkeih Frederik Anderscn «liv.
slx Mrs. Cafpek Cchkiftenssem Albert Niclfcn ZW. öUc 29.00
Bleir, Nebr» Christian Anders-en .................. 2.00
Northiiclty Minn» St. Petri-s Plth P. Peicsricm E. N.
Läscn do. Stzx J. E. kllnadt Simon Peterscn ljv. 82:
Mis. V. Petersein Miss. Mari) Christi-»Dir Carl
Buiidgaard, Fred Bundgaard, Nile Bund
gaard, M. Madfcn, zindeman Mille-n N. Jorgensen
C. Zørknfen hy. si; Misg Carrie Betonen J. P. Jen
ien, P. M. Schwing «hv. 50c .................... Los-U
AlluEkim Nebr» Jver Peter-sen .. .............. 2.0()
Oregon, Wis» Pasiior E. M. Nieren SI: H. J. Sense-L
C. H. Ehristenfen, Christi-ne Hanscn lw. 81 ........ 5.W
Spornen Ja» N. W. senken, N. C. Bam, Ole :liasmus
Ern, A. C. Visiergoard tciels Vesicrgnord, Fred Bog
gcre, Hain-I Pcdericih Peter Witt, J C. Win, Ill. Ander
fen, Carl Witt, Robert Lotsen, :lnwn Sol-th, hv..81:
Mrs. Jens Perekfcim Carl Andersem Franc sah-non
Pctet N· Muse-, Lewks Leise-m Sohn Visite-month Al
ois Bang ho. Zu- .. .. .. ...................... 16.50
Couiiicn Ja» Peter Haner sä: Chr. Winkth Jens ·
Hausen, Th. Betonen Pssosi A. C» W istsmann hu 253;
N. P. Mal-sen, Necoly Christian·"en, Nasmus Bett-rieth
H.J.Peter7en, Anders Lotsen hv. BL: Qle Hausen 8150
J. P. Jacobicsm en umwitt, Christ zwdcritspm R. Clau
se-n, H. Ill. Tunielsem Julius Zweit-, Jl. M. Genie-n R.
Rom-Inder Its-M Bruden den
Mart-Z 1829 i Bauch Te hin-:
haft tu Bom, 3 Immer W I ;
tre, tyvoraf 3 53 Eis-mer og L
Dem-e ask-m- er i Link. Eu EIN
i-; i Kunst-Ha - am Denke-des mcd !
Lænchl af de gsaxnle til weiten J
23 Smmer og en Datte- dor i Kons
geriget Im Ungsle Tom-n Der ers
plaptasfn i FrelTåniS Hast, er ixjcsmme
og plcjpr de goanch Forwldre sued
ftok Kerl-»Iher 01 Troskab Tis skæmsx
le hat 31 Bornebøm og h Bksmes ?
M msbørn ! i
I
sit-ts- Afdsd Beten-L CFL Av. k
En af de gamle Vereraner fka Tre-·
aarskrigcm fovhejtvcekende Sittede
Wien her si Vyen, ofgik Ontsoagj
den 20 Maus vcd Laden i enj
Acht ccf 90 Aar. Den afdøde hat
vceret Smed her i Bycn E en laws!
Arm-acti, indtsil han for en Dei
Aar TM, da Ilderen begyndte at
give sig gddmde trat fqz tnbagej
til en mindre Landes-whom To
Sinney der begge hat-die lasrt Smes
Vesiluss.11dcnsde. zssørst Ved Midnatsis
tid blev han vaaqen og facto Tisg
m. Tut Nov mirtjzkt varre Juden
Motten 1 var hcm d-d. J
Ton afdøsde var født den 27j
Marts 18.)) i Høkmiiu Jan Amte-»
Esxs Ists mcd Eine Zvrældre til
Gan-wen »Zanid(st«, Tom da blev
noopførn og her hoc-de han i 40
»Am-, til Inn for gndt en halv Enes
Flor Wen sinkt-Ida til Aabisnmm
two-r Inn feist wish-r til Leie- osg se
nere byggede »Alle Sandw i Ncers
beden of Jomensxmard Sfov Øft
for Bom.
Lunis Hausen var en txt-Arm os:
mmtig Altar-O III-an drob Ein Goakd
itdmærkct, var ccn ask Emrenes dygs
tizsxstc Bottder oq iørte tillme en
amfattende Handel inwd Kreatur-ers
Ha» km kam-wen »m. Ved Si-l
den of iin pmttiske Dygtighed var
than en god danik Mand. Hm hav
de vix-H paa diding Gfskole og
we dimdt deus ists-te E-1evek. Vedl
wlitiste Valg am- hcm meget vix-k
M- VI M Mte M M Mk
dke Æreswster varewg han Birk
fomt den We Befolknings Inter
Gier For foo Doge sidsn seit-ede
han fin 77 Rats Ist-UND «
l
Ten asfdøde var en »Ja-wen fm
tkg og driftig Mand, dcst abdtiq
fagdc ijul paa sit danske Zikade
lag, Han var Dankbrogsmand og
onpcsbar den aiarlige Hædersgave
im Meriget»
En Ein of den aifdøde hat over
taget hans Ejendom vg fslqek tw
-fa«st i Futteran Fodfpor. Ida-n er
fmlodes Tillidsxhnamä for fleke For
Stümper
» Aal-eures Damit-. Ratten til
Ftodqq Tdm 28. Mairts er Renäet
Hans Men, Wilh Sandet«, M.
,,Mm.« W ved W reden
for-W Syst-ein« Ida-n hque
am Torsdægen været i fevdvmtIM
Jnden Lng Barth-n flyttede tilv
Aabenma folgte han sin Garn-di
til den nunmende Eer af,
det«, Ehr Ludvigfm Dei var hnm
en Glade at hans Gaard var Vom
Imen i saa gode oq dyatiqe Himder
t —--—-- i.-«O-.--»
l
l
»Ernst-as abioluttc Dem — »F
l
Mortfot fra Side 3.)
Ringe Der bliver organiferet MI
Qer i alle stsrre Byer. og Indiana
derne af Moderne gaar til Forum
let Hver Kotwmunalbeftyrelle qiver
ist Biqu fta Paris, der hat bers
gest 50,000 Iman til W
—.--. ...---- -- --....-- - —------——--«-- q-. . -.-.—-·-- --...« . - - .-.- .’. -..-..--.—..
Andersem Hean Messen Lane Dier N. P. Nin-Hi
mussen, Mker Ist-entsen, Eile-r AnderseIL Peter PS
terfen, Jst-gen Jacostem A. Block hv. st: Hean
Winkhcts H. J. Hausen hv 75c; Urther Andreafen soc;
Mads Vaxdenmr 25c .. .. .............. 40573
xjenmanx N Dak» C. N. Mosgaavd, Jens Dixem Ras
mus Nielen, Erik Johnsem Peter Haufen, Peter Pe
terskir, Latrft Jcnfeth Harry »T. Hausen, sen-H
Anderfcm Spuk-n Paulscm Niels Melsen hoc-r st:
Lars Honsem Jver Ein-knien, Laurits List-few Nich
Nietfism C. P Land, N H. Nelfcn Anton Nel«en, An
tosn -Stane1, Halm 81 telsen hv. PL; Past. J. J Kilo
Fig sä; John Carisen, P. C. K. Beter en hv. 50c III-N
Lack, Wiss-, St. Peter-J Mgh. .. .. .. ............ ils-M
Tilsammen ......... , 532372.IH
Tit nsdlibende iKina.
Far mitten-n se KbL Nr. 15 .. .. ................ 8505017
Dursme Mitm» Mrs. N. P. Jefferscn, NOT-. H. C. Lar
scn, Mrs. A Hofgaardhu 81;Mrs. N.P. Jan-bien
Miss- J .Andcrsen hv 50c; Mrs H C Andersen 25c III
Maik, Nebr» Pastor LI, P. Berti-lieu .............. .5()
Kemnorcy N. Tak» Trinktatis Mgh. . . .. .. ..... . . . nim?
Oregon, Wis» H. J. Jenseit .. .................. Um
Qwotonna, Minn» L. P. Jcnfem C. Lawscm H. H. Chri
stenien, Mrs. J. Suan Mrs. M. Elleunann, MIs
H. N. Christen-few M. P. An-dersm, L. Lawson do. Ist Ewi
DirkTeW Alta» Canada, Vethania Mgh. .............. is.75
Omoha, Rohr-» Offek i Pella Mgh ................ ji«-m
Tiliammen ...... 80521 :'-l
Jubilæumsgavem
Fsr kvitteret, fe Mol. Nr. 15 ...................... ARIEL-It
Oibksollx Wis» C. Jst-mequ Past. N. P. J. Nil-lieu hu.
stil: Ilkrton Meist-n 830; Mrs. L. Petri-sein Miis Car
rio »Hier-sah Peter Bote-den Frvd Peterskir, ho· 85:
Missz Jnga Mathichcm E. Mathiasen hv. st: P. Ve
teriem Mifs Ghristtne Peterskir, A. E. Bei-rig, N. P.
Elias-aussen, Stein Lotsen ho. PL; Heut-V Joshuion sit
Otto Matthiaien 50c: Mrs. J. Rasiiiiisicn 25c »so-US
Ware, N. Dak» Wtor J. J. KildTig ............ 1().00
Haselwood, Minn» Jens Bundegoavd 82; Peter Bot-up sl 3.00
Lilindcsm Rohr» John Thomion .. .. .............. Innu
Tiliammi n ........ sl Bill-D los
Makr, den H. April. 1912.
Ot to Haufen
Kasl. for d. danske est-Fuss Kirke i Im
dir. ««l"l() MAX-Ach Tit-sannst
Tlns Hain-d Dis-visit Isjvatiqcsliral Lmlsosran Plain-l- m .-8m--1«is-:-s.
Malt-, Kehre-km
Ums Mit ils-nicer-ff
XYIs lmws nwsiwil «Hslsr- of Un- Hlli »k« slns Trillo-il Hishi-ils l-·.8.m-,;»·lisssl
Linde-san Umrrli in Äms-rieth www-d the- cbina fix-nim- ftmsl. ins-l ·-n«-lo,-·-«l
»Um will iinil formul nwsipt for Um stammt
Un luslikslf Of Uns Nisus fis-nim- llislitss (nmmiltis«« l us-li S» »Hm-» »in
slcsip appnusiation of this unt-l to thonsl tu all ulm liuus liiisl .s pur in Illi
mallsT our sinkst-ri- tlmnlck
Tit-« leite-Il- information kmm China is. in tliis wiss-ist tlsiu kli-- gaffst-ins
is still into-mie; RINI km« ilying tlaily of nun-minn. nml Ili-· ps- sssl Ulll »in
limit! kni· several month-.
Tin- mumszs Miit-h »von was will ig» sum-gut ist uns-i- con li( mi-(ism. J
qll contributions remain-d by this wmmittee are exkl-leid ihrs-agi- ihp Stuh
l)csp:srlmcsnt without susp- «le«-c«lnetion sur expssaiissk
Again Umnking Hin-, l um.
Ymir- Sinn-rile
W. B. MILLAR
Esssnsunx
sog-sue -i Zavoykm Wo Ji01«··j:c1 euer for Ziollets VEUiV til as forsvarc Txg
i Bretagne der mode-· used ZU til det oder-ste.
Franks F J
Avifcme Tun-quer som schwur
lingsfxeden Bankcknc Ums-r Tusin
der, -c«aiiks«sis:ifatnrcsne, Eagimeriw
Notatemcss, Mcmkskxicrs —iorisors.::.i
ncr givcr andre Zu indes Man gi«
ver enkeitvä»:—. man IItin-r Tom Stand
osg Organisation
Stoledremusno i P.1t-ZILor:nskole bar
til Dickto givct Ihm-« Franks-. Der
er Bot-r cslrr Il«rronsdissomcntcm der
give-r den Sum, et Æisovlan with
for at Masknen san komme til at
daer Vom-J kllcsr Llrrondissmwnjcsts
Raum
Man er opve ipaa ds- forfth to
Miilioner nu· Man hat iat fkg ZU
Million-er sont Man-L og man vis.
M bet, thi hele Vevæqelfen er est-d
nu i Ein anwdelfse
Den fmnfke Luftflaade ital fu«-,
tges med 400 ny Ækoplaneu mied
ny Stur, mod ny Flvvecentrer.
Gras-lieu mosd Øst skac saa at fige
Bettes med Flyvestetitmeh hvor dek«
Wtrdig san være Militærflyvere,
izwt der befkcmsdig holdes Entense
vagt, shwr man besmndisg san vcere
betet-It til at hjælpe med ved For-:
waret- j
Er De en Formen-?
is--uhr sc- Hut »..--»13 s--«. . :
« l Pius VIII XII .
iig III-F .-.«1.:(s,--«!r
: - In :-.«1«- -« ts ««.)-i-.i’ :
AUE- :1!..,« Imss aus«-sie »Ist-«
»s, Tes- n « malt-E .-- .
mod- Iimics mu- uxskit Un« I;
Reis-v du Blav, Te
gieme vil lia.
Tobng Te its-: san Ziff-— Einsp« ·- --
tun VII Auch kam sei usw-J w w
NcsuL LJ laumss a mi« cxr -
des-OF Mi« sag rk kcs kat I« i« -
Wir-· ms Luni-: so; - — -
sxst »Im Wunden-l Hei-» »s.
o f v
»Zum! Rom-Hi kpk
Lssxim « ««II »Ich-T 7--. : s
»l-) list-Mist »Tons
IIUSIJ stumme-IN Wut
Mr1«. BUT-J- TT flsl »F
ei Zwist-W Cr-: .
er bish» jun Wiss-am- .
F sank Zur-·- Ists-Ott
Ixxfku kstsssks Dr Mk rk H! steh-:- - -
' Ehiv Mut TIMIL IIM des k-: thu
b m m Joutsnul
Ist N. Clim- Sst.. stille-claim Ps.
skatoü acisee
»Frankrigs Frau-Ub- hvcrd detiz "
Forsvar angaaIC ligqcr i Las-ten!«l
ist« Parolen, ,,.og der-for maa Frau-k-»
rig være Luftms abTOIUtte -Lserrer..« I
Des ek sitt-ert, at de tyve Milch-L
msr vil Komme in-d, og at Bewegt-lieu »
Tmledes vil fcette sin Fragt Menj
det, sder er det vigtigste ved bis-nur«
natiomle Pevægekke er Me, at der;
stillt-s mve Millioner til den fran
fke Hærledelfes Rawdigched De Pen
gebmsbe LandetMegeving og Rigs
dqg have bevilget ad ordiinær ch. ;
Staten er rig wi. Dei vigtigsfte et,
at man i Lebtag-elfen dar Udttykz
Kvts du tænlms pas st us- ov Tut
tu Gamlslamtot sUst uml- stllst is
Gestang cl- ltom Um, It ft l II
Ziel-k- st Aar hat holst ser- Mqu
end nagen ducken sksnOnsvlaI Most I
Chiusi-. Vt unso- Zluotvst pu all
tlo mit-u os besass Unm- os III-it
von Kot-state PM« 1 smsksdyttsm
nett-n cum Datums-. Altttl Ioct M
set-Um Pause vskslss as Umstandes
Krone-stun- Ikijhu os Ists-. Alls
oplysnwgor um vsel Rom-M til
fort Våvsuctlagsiovwk.
Bvsusslttm Dahn-hin- soc-ists
8268 Full-two Augus, Nun-m Ul