Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 19, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tillid til Ein egen Knaft var itte
uforsmaelig. Dels san man for hvert
Aar-, der gif, Tyjklmrds Folketal
inulsme mægtigt, mens det franske
jtagneredse, sog smwn forftod llmuligs
hieben af i Lænqden at hoslsde Has
ren oppe paa Hsjde med Tystlands,
dels viddste man, at Frankrisg tun
kunde vcnte en ringe Hjmlp fra det
-Ruölan-d, der ewdnu var Jwalid
baade eftek iine sftaiiatiskc Kinnpe
og sin Revolution. Endclig vir
kede den antipatkisotiite Agitation
smer svcekklsttde Paa Folket, jmn
kun Iangsonvt fik Lin-one op for,
hvor faa de var, du« formtfmlteide
Skmalet De marokkasnskc stmygseb
Tor, smn Tyskland endnu søgtc ast
tilføje Frankrig, men fom stransdesdr
zum Ulrmenoeans energiske Hobdning
og paa »den fransfsengelske Forstcms
elfr-: Fustl)ed, bragte en Somit-bring
her-L Dei virkede fom et vcvkkicswde
Sport Men væsknckligst maa den i
Fnjfm vuagtwndc Tillid til egue
Hirn-Em- føges i den Omstænsdigl)ed,
a: »Im fjcrdc Vanva« var ved ast
dims Todt.
Man bebaut-de ikske at viere wogen
dnlsi eller vidtiskuende :l!lilita-r fsor
at forstaa at med Opfinsdelien af
Ærovlanet og med dette anvcndt i
Heere-us og Flæaidens Tjenefte, vils
de Krigsførelfcn blive fuldlftivndig
revolutisoneret. Der var ikke lasngere
Hei-mis- Sstørrelse der im kam i
føriie fliaskke af sde Faktoren der a«f
gor Eejrm Æroplanet armen-dies
baasdc til Ordomianstjeneste og til
Undenetningöijeneste, Ærosplanset
Tom Zvimi, Æreoplanet anvensdt til
at fonstrolleir en artillerjkk Veskydi
ums-:- Virfningssh Æroplanet an
vendt til Udkastning af Granater
og til at jdelcvgge de swvbare Bal
loner med, vildse give dette Baa
ben en enorm Vetydiiiiisg, fais d et i
alieisførsus Raskfe kam med til at be
ste-time en Kann-s 1ldfabd. Men var
Frankrig ikke den Nation, der paa
Rinomnaens Qstiisraade var gaaet i
Leiden for alle andre? Var Æws
via-m ikle ikabi aif det fransfle Ge
ni, var det ifke braut til jin inwie
rezsde Pisisfektion ved franfk Arbei
de, Taalmodizihed Mai-ital og Men
nesfeijir Man hin-de et Forsuring
ins Eiern for- all-« ask-die Nationet
Nach det qfaldt am at bevolde det.
Und-er en Firig skulde im maatte
Frmifrig viere Lirftens absoluttaseis
re km tun-de ikke tcmle nagen Med
btster, Datu- ikulde nvliiereås, koste
hvad det koste vil·de.
Te: er tin-der denne ZyussviiikseL
at man inaa se den uhyre Beoasgelse,
der i disse Tage made-r i Famil-via
og sein gaka ud paa at fmrle Frist
frmiie Farsvar ensd i)dei·ligeris ved
at jede Hirten en Munde asf Myr
bare Ballen-er og Mel-Manch der
en »san« for alle ital site Frank
rig .sZe!-ised-osminct i Visite-i Den
stopfte Risde bar altid bevilget
tundt og riqeliqt til Farinata Paa
dem Onimade var der aldrig no
gen zurvnevasndig stuiiTiTieii T1r
blev ogsaa bevilgct til »Tet sierde
Baaben,« nien De elssiiraordinære
Beviiiåimer til disct Tini-mi- Roms-kul,
sont er gjoms i Ti)""l1.1n-d, beuiriekxn
at den ny franfke Krisdiuinisten Zo
cialsdemolrnteii Millemiid fortangte
og üka fii Oevilaet en no Zum
ma sauer unser ZU Lsiiliioner Franks
til JLTJcsolaner. Eistre, Jliweicsutrer
m Ehlmnnelse as Tiskilitrerfliiverst
Men iide i Offeniligslieden smites
man end-da ilkc, der nai- not". Tei
fkulde a rest- en endnu immy isn
kasmpern f»Hu Anst·kenqelse, oq helc
Landen shele Folket vilsde viere med
bei-til
ZU demu- Maasch Vchmcmr den
Amme-Mc sder un bar beredt ""i«a
ou oft-»der over hole Frankrig, fra
Bretagne til Raum fm Nonnen
dint H kiokkika
.’«kisi«-1rlson blco achst paa ist Mas
seikmkic i Paris-' ,,Zorbonn«e«, og
her Neu den Taufe udfnstct nt Imm
eneste af Frankrigs 3si,s)«» Kommu
net-, sra Paris til den mindstchnsdss
km, sfulde give en Zum, der Huldv
Imm- nogenlutvde til stomsnmmsns
Sigm-Fa Til detme Judfaptling
kund-e san private Wolk, Institutio
n-:·-r osg Qrganisationer flntte sig smCd
derei- Miit-sog Fire Blei-de i Paris
omsniscrcdc wagcslsen oa Jnsd7am
Imqu vftcr at de felv hver bar-de
qiv.t 50,000 Franks. De to Hun
dsedc TuTinde Franks var i et Pat
Takw bleven til en halv Million,
og nu faa man Bevor-gelten brede
fis wd over Latrdet i ftpkre og sma
Gluttet pag Side 6.)
Ægypteu illistoric og Proketi.
M ROBERT PÄTTBKSON
Pra Engelsl- ved Vilh. Rasch
(P0rtsat)
Bilnslisnd Js·-»-;:leg(slstsr rn- tniinmmlss i cis-H
llisturiis Hi- msnmsnt allt- ils-Its l2(«;x·»v« jmn i-« yet-Nun
Manch-» at (l·- ikk(- kunnte skiilcs ad. Dct gam- hast«
sum nmd cis-n Ismle Traad j llolmcns «l’»vv:ist-k, nam
dcsn sin Gang H» der-, ilu bljvssr den JOP fol- link-tun
slixr. l«)·j holle knune do pftfrljgnes. hverktsn ved
Djnsvltks ollor Mesnneskers Respegningisr olltsr His
njngetc l)j-1svelen kan ved sine Messliists si«,x«- chi
nlt det. du allen-de wed, ollok alt Jet, suin andre i
thwIsssn viclp. lige sum Telegmfistpn kkm auslaa
Hillp Apparat-wun- limgs LinisskL Mime lmn hsm
ugsim fort-du« (1jx.k, Ins-ad der Lam- fur sig i isn .U«·
Jst-unl, lijch smn ved en slxigs I’1·ivat-l«e(1ning. nnsn
han kin- ilclics furudsigcs Und høgmstsssns ’l’«sgn".
I«Js. 44, 25. Liul os f. EIN se, paa der visit-indis
Tilfstsldp mM Hpmskvindtsn i lcntlmx I,)(st- Medium
t:s-ttkte, sit hun wir fssldlcmmmsn cis j sitt Sag-, isisst
lnm Ding-n- Rkunnosls Onl »F- nstl at tilkendssginn
kif- Gnd vildis upsylsiss ils-m. 1 Sinn. BR. l)(-t, var
lnm ogsmy ojx (1(sr skuldo him huvcs Any-st- stupg me-«
ldjnsnklssn kluan ikk« visil ll·-n«isns Unl silmns cum
sit- MML at slrins Saul til Is’i-t·tvivltsls-s. »g- ssm Ing
dts Mn on splmpfnnden Skmmlum til. Hitn Iniva
eilst-est i hxtnclis Pilistrssncss okz lsmels lmjts ug richte-.
at alt var gjort rede til slng, san snnrt Dass-n
gryedez lmn var temmelig via paa, at den lillp,
mistrizistige hebraiske Hier vilde blive slnaet, ug
lmn kontlte sanls stolte Hjerte godt noli til at wich-,
sit lmn ilckis sille lex-e med Vannsrsn Saa lxsb linn
Risiko-sit «;.x lag-li- til: ,,l Morgka slml du »k: ilinsk
sonnt-c- nssre mecl Insig." Mssn Gml liragtp Krumm
Nnt en P(irst)"rrttslncs wolle-m Pilistrssniz llcivslingksnez
klingtde at slnns. imltil David »F lmiH Jlissml wire
isn Dngs Ran dort-in cpg smn l·’(5lgn dmsnl lilssv Ala
got fdrnt uclfnsgttst to Dagp sinnen-. 2 Sinn. l. 2.
Nanr Djnswlisn profesterer, da lynsr lum. sum dot
er bang Natur-; Gnd alone knn givss on ncijagtig
Prpmgtilling nf Fresmtidens Begivesnhndon
Umls l’r»l«--t·«rs l«’m·u(lsik.kels(kr um «-l«l1.kypt0n ble
w kremsnttcs malen-I dest incltug »mtr(.-nt Samme
stilling mellmn Dutislssns Land, Horn England gnr
mellem Nnti(l(:ns. Äsgypten wstr Cisntrckt knr Lit
teratur, Kunst og Videnskab, llavpts Ilekrskerincle,
der made-de over en Plaade pas 1200 skibe; dets
llnnclssl »F lnslnstri mr spornt-It km lnilimt til Ät
lnntcsrlmnzi. slisti llisrr(-(l·innn(- stinkt-(- sig »wi
tlist lmlns .H"I·il(n ug »in-r Äsiesn frn END-tas- tilllc.-l—
lass-unt pnn (ls·n «l’i(l lslsninsk -ls-remins ngz lslziskissl
Ima Untls llsefaling korlkyndtc dpts l)i«nt«;1slcl(sls(
sum Rilke til (l(-ts Kunz-Mk Prassters »z- Pullm
0ndslcnlmr.
Pan den Tid var nagen stur Nation eman al
slrig bleven nedstyrtet, og ingen Onnsztsltning wild-)
Hist-is mindre sanclsynlig mal sie-n, Profeterncs fur
lcyntltkn Un vil lumnss sinds« drunt- ·l(JI»-·vptsan llmn
i l·J.-«i,jns (l(-t l!). Kup» .ls·rm. 4Ll. 44 ug M. l«Jy.(-l(·
(l-st 29. ng ds- trck Mlgnmlp Kapitlfsr l"»rn(lskn i man
ge: miner skriftord. Dist csr Snnlmlsss on tssmmsp
lisz lnstytlelig l’ln(ls. (l(«n llssllignaml linr Einst
.«l«ij)-pten i Proletornkss Rlcriftssr, 02 ils-m- mxm visl
skullss Iner os, at dpt virkelig er en Nation, der er
mr Optnmrlksotnned vnkrd.
Hlnn vi op i l’i«()f(«tiiertns, s« ri usil Misstis Ujis
liust, at Hproget er ldillmlligt og skrivcsmnmlen
poetisk, og at latet kan vmre mindre after Profe
tcsnn ll(«nsigt, an en streng bogstnnslig Pol-tolls
nknkx ni· lmns Hul. Ysmlrwn l«i««!;i«gx(ss«. ni l’r»l«(-li
Julilss ins-«- lis.s«· Him- llik:f·-I·«:« slxnxpt pfui Fur
l«iI«n-l. lallte-r Nimm-um lim- Hsl singt-« imrt um lli—
--1--ri«. slknswsf Imn Forlinnnclf Inst sliultlcs glstsclH
«-E««.-. um um«-m isildis fortzusllis mir-. instit-LEle l«)sn·j«s
liunclis Imn l«’»rl»mn(,l gis-» isn lkesliriwlsss ni« Ali-lis
nnclrins Bumlmrslssmcsnt Ällc lszcskicsls lsillwlpr sil
(l-- syst-re ABC i summpnligning m(k(,l sinnilnnnr l«’«r
»Im-g Pan at lmslrrive et mmlisrno l’nn.si-rsl(ilp. l’r«—
«l"i-ti(-ns nnmlcsligts Vit«l«;tltti: Imn (lisn Juli-wuchs
rsum Ipnit esse-usw« Als-istle kund-s lcun frismlusingiss
lvtjd at gsiro (lt-n furstmuslikx sur (l(-m, »H- (l(«n ist«-»ti
llllsm(lis, pnn livilken man knn lusslcrivo nliismltss
Hinz-, sna cln sorgte-Is, er vocl lsille(lsprog, sum Zust
tse Pinstnsicsn i lkisviisgislsss, imlpnmm sig (l«vl-t i Isr
iIsslrlnng inspinsrp l·missrsngkslsnsrtn- cis-s nlclrig
umllncch nt nilvnrcs imml m-(-I·li.-tsngi-mli.s Kunst-. ln«il
keet «js) sit-tun »- l'r0l«s-ti(-ns store« Nytti·.
Nam- vi Hunlsscliss hw lcpsajnsi si- -Ic-i1»m riilss
jncl i «·1O)g·vpti«n III-« isn l(-t Sky. Itissihsns sillp Äs
Lmlshillcsdor Ahn-ft- um, Falls-t- i«l·n· i läufst-L mit
las-»A- hvtsmmlns Ins-d Mord og l·k(-rgxi--slc1sikz, lszscsmo
p1)«n(1r(!s, Nil-In tssrrms »p, ds-, sum law Pnpir Ue
LinnmL Sau ledige, Piskerieme og Vztsrkutedksnm
f()1slades, tat-dem Äsgyptena Vjsmusml forvirnss
sum Dann-»F du vide vi. sit dirs-so Billeder ist-ty
-1(- ist Zicjzzsptsstjs Mut-heil i Religion. Unn
slisl Ue Politik Hkul ø(l(kl:1-x;;z(ss. OL ums-z mun- vj
Ins-«- nm di« fcsm Unsi- i JEgysstHH sum sknll(s tulse
Kann-ins Tun-gewagt un Svuerge ved den Hei-re
Zislw)th; at Her-sev- Ältek sksl vsvw midt i bun
det og lletsrksng Rtøtte vssd Jota handeln-»Hier --—
du tngcs vi siklcmst iklces fcst nam- Vi den-f Inst-o,
sit ilm sandi- Gmlsclyrksslsm Skwi trttsdp i stedet
km- Hcgyptnnn Afjxudckri skønt Gudsdykkelse ved
Ofkek kot- bestamliq H- npluirL aidpn Kristi fahl
komno Offens, Knn w lkillkstpmg kundi- Pisa-fe
ten have gjmst sie f« tmuslixx for sin Tiilnaldom
Manne-ket-.
De Billedotz der i disku- meeetjms Musen-. ers-.
also-Ende og ikkcs M at tngp file af. Proketemo vi
se Perso, det er Kotigen aller Keinem-, dam, der
Stnd i Spidsev for Ægypteus politislm og militnske
qMang kommende mecl Brusen, ljgesom Nilen, nam
den gam- over Sine Bredder og boktskyller alle de
Jorddiger, ils-r otsss rejst for at hegt-umso dens l«øl),
og Sas- Stkømnnscs ml over clet llele Land Men Je
lmvxis Onl stund-»st· (WisleVolllmpldesltz Sol-si- for-r
Fluslssu incl. Fislcssnts liggcsts ipkx clu i MuclclssrisL ·-g
l’aj)«vt«us-llmsest ils-mi- sif Wir-lich l est auch-f Bille
cle II-- Ein-sit- (l--« stun- l(--()lc()(lil. Nileus Dringt-. Clek
skunmnsis al· StultlisscL Isinsts Jlnililonsl »I) mHl sinix
Wdcler ug kurz-H- sig in«. at Fluuou et- ltans, ltan
lim- skabt den til sig se-lv. Men Jelmva er en Makel-,
der Amm- paa Bredden og fanget ham med Sjn Pi
skelcrog, trækker ham op paa Lande-t, dræbek ltam
og ladet ham ljgge der til Pøde kot- Grjb og sha—
lcaL Bzekiel viser liam igen som en kipmpomwssig
(!odek, heilig solvlievidst ug an its st»ltl«s·l. Als-n
Jeliuvu ladet sitt Befaling udgaa, de vmldige Pol
lceslug wallqu (ls-n, Jordan giver Bklco af Hin-ge
m-, ug ryster i siue Engel-, da den kaldek for alilrig
met-e at lølte sit Hoved· Atter er Parao en Løve,
klu- lcommeis Mem at· Umrsvømmelsen og forkukrder
ils-n gauslce -l»1-(l med sit BmL Men Jeliova fau
ger liam i sit Næt, drmber ham og kaster hans And
ssdl uliegmvcst »I) psm Klippelmjdertie -- -- clisn d)sl)e
ste Von-Pre. e-« st.ult, gis-n«l)yggskn(le n-g·vptislc Hek
slcek klde tsmlcis sig ——, Bjergpne Use cluklcchle
mnd lügen-s al« hans Huld-stolz med ltvis lcød Ilyicss
um- og list-W l««1-l«vst(s sig. llan slutter mml ut syn
giz on Gram-unh- uver Farao og lians lsele list-r, sum
fan- ned i clsst dle ug kaa Placls mellssm allt- de
uonmlmanm·, sum cle her link-e erobret og foragtot.
De hilludlige Forudsjgolser um «-I«ng1)tens Fur
fald ere lfge saa lidt til at tage Pejl af sum (l(k,
der gaak met-«- i Enkelthedeme. De akbilde lut- os
clun over-madle stunk Pummlriukz dec- slcal incltrusfs
fss i Jets p()litislcek, sueiule sum rsIligiijse stilling,
Gud erklatsts0r, at xlcgyptcsn skiil miste sin For-er
Iplacls j Vede ug aldkig met-e uaa den igen, ja,
jkke en Gang vix-ne i Stand til at lpevarp sin Pal
lmsngjgheel higcslmlsss frckmfkfrus ugsaa dets suuiale
Port-ach clets Handels l«’c-·jlslagning ug dist, at dists
lsyets slmlde lpliw ode, ug lcan der wl timlcus nu
gtst Ins-re furlmvsssmlu kut- 011 ludlpxggur i det gam
l(- klfgypton ist-J Hund-m ut lum- um Afgnxlsliillcs·
den«-s Afslmllsslscs ug l(’«ll(pt.-k Omwtnleslse til at
(l)-1-l((s (l(-n lsswnile ug sumle Ausl. H
Mut lot-rettele i Ilisturjens .XaI-lm-.ket·, den et- syulig
uvek dut lsule l.int(l, Sau du« rujsksnde kein jkke uml
gaa at se (l(st. ug lnsust Uaglxlail hast«-Hu- ·j() ut—»
tek ug atter dumm l
l
l
l
l
(
(
·
(
(
.l
Oplyldelsen at· dlsse Furutlsthzlsur m« tlcliel
·
·
(
i
lmd us først betrugte l'rufetjemes um JOHN-)
tisns Wald km (l(-n l(’øcsst01·angsplucls melle Bollw
ne-, sum det ltanlis jmltugct siclesn Vonleusltistukiist-s z
lkogynclelmz km clest missgtige llenscsrlcimnm (l(-t lus
sa(l, Ja Essan how-the at kutsliyncle dests Pur
ful(l, ug eudnu tmsml 120 Äms stsnec·(«, da Jus-umlag
»F lcziskiul sung Puls-aus Gram-Ing. Issajas tut-nd
sngilss llckyL JU, 2 (li: lzurgcstskrsige, sum skuldu
gut-(- l«uudet til et let lsyttks km- Trubkerm »0g »ja-S
vil Zusttis xlngypter up mod zlsgyptmy ug cle schille
Htride lnser imud sin Bruder og hver imocl Ein Nin
Ate, Stml jmud Stad, Hige jmud ll.lge.« Paa den
underligxstss Mel-ade- er clisttcs Iplcswt upfyldt vud
ilslgxptisnss licsksgetslcrig(-, du ji«-i on Gang- 113 Trun
j)m«tcsnslisntcst- lyldte Mindest mpsl anaklciske Til
staknlks, stultil Pol-surrte tukx det. Og attek et- tlut
nu giiuist ssmludo.q, nu slu spgyptiske Suldututs nive
ugx «ka·«lis i Alessandrixk jit stmsklcu clcsnks Jlxnlisrims
nd »wi- dtst ganske Land·
Horn-n net-nim- ilpknttsst stedist ug beslcriwts
Blau-ket, vix-d ltvilknt xlsgypten chulde gkm under. l
sit 46. liapitssl sm· klarenniakz ilclcu als-ne Eurem-Nu «
ielsus ils-nng ssp til («;««(-l«sntls usil Huld-Titus Tini-usu
kortet, drage up sum en vusldig Plud kuts at kosan
mu(l Nolnulj.isilts(-z·sns. nn-« lmn lmlilssss ugsszm »Hie
.lsjg3.pltsns l;»j.:-l;««t.s«i-;-1»-1- from til Kiunzpssm »Um-T
gu- »I-. l, Neste-, »z- t««r sum Halm-. l Unmut-: linl di
Vusltllgis kunnnss frisml .l«It-l1ins-l«srnis »g- (lt« »l. I-l
l))·osn. sum lmsns SkjuliL »k- (l(- l..nl1«(-c«. sei-n «H);estI-l·«»
thust-. Thi slisttis ssss lli-t-1«(sns. du« llpksrss Zi-tm«kl18’
lsitkg un llsssms lmg sur- ut lmn lieu- l"-m llcpxn usw-l
Hims Jllulslssnslssssen Ug- Hvxtsnhsf slcnl furfksrsz ilist
. . , .Z
lHlel nun-Its s.:.s« lxlsw slrstklcssnt nl clprtss l-l««l. thi;
l
clist »I- Hornan cl·-u lli-I«I«-« Zplsiustlm Zlngtsslsw di
—- . ·
Nunlpnlnnil Y(-(l Please-n lcknlmtgss ( . . llwlnntgssuej
llmste (li« Ali-nn, ukz ilit Klagumiml l«»vl«lf«s Lande-h
lhs nmlstcs disp: Famu. Kungssn ist« .1«T1»s)-l)t«n.l
H· lmn ist llulcltsk, hsm luns lnclpt (li«n lusstcsmte Tisl
Lan feule « Pølgsslig gssnwnult ·l«)«,:·x-jit-sn ztlclkigg
sln Cletus i-l«t»r Is«m·a0-N(-el1us Niscltsrlazx vml Car
ulmmls. o
Meu .’-«Zg)«ptssn siculths jkkis hlut wohn-s as
Htokmugtcsnsiu disk slmlklss mir-s ist Rytfss for Hm
l’lyn(l-·csiscs. lin- flssilplie og slmknlmn Ezsslciel m- end
nu mors- vsslmlsxnde ng fynclig. l Kap. 29 spr
hart Pol-an disago from som en stur Nil(lr-igis. i klist
lmn Sigm-: ..Mln Plocl er min egssm og jeg bar
slmlit tltkn til mig selv.« —— »Ur-n jssxx le latsgxgn Kro
go l fline lcitsber og lade Pislmno i (lin(- stmmme
du«-agi- wssl dinc Ska«l, og jekz vil slmge disk np midt
ak kline Rtnsmmm og alle Pisk i elim« RtMmme Slml-.
le limngp vsssl kline skæl OF jksg vll for-lade dig i
Ørlwty dik- tixx alle Wolke-ne km slinis thsmtin1p, du
Alt-l il(l((J sinnlcss til Hohe og ej snnlcm: jokx lmr gi
vet dsig til Apis-e kot- Dyrene i Land-it okx km- Pug
lcsmz under llimmelen." Kan der nil tmnkos unget
bedkso Billisslcs til at beslckiw Munmslciotg sinds-r
Lang oe Apis Øvrige Vanskmbncs. wd lnsilkon disk
nu i 20 Änrlnmslmder er Hiva Nymle nk de
knmksslligstcs l-’oll(. dot- gjmsde lnclfaltl «
l
GottiættesJ
The Rapicl Spraven
sPICIELT TILBIJD Ill
»DÄNMBENS" WILL-.
Denne praktiske lille ,,Sprayer«
som kan gøre Stor Nytte i en
mindre Fragt-have kan fass sam
men med en Aal-Sang ak »Dan
skeren » kot- hvnd Apparatet alene
kostet- i Handelsn, nemlig 85.00.
De sonder Bestilljngen og Bele
bet til os, vi sendet Dem Bladet,
og Apparatskt sendes Dem direk
te per Exprssss km Fabrikken i
Ganzeng Pa. De betaler Por
seudelsen vod Modtngelsen. Pak
k(.-n vejer 9 Pund.
DANISII LUTIIBBAN PUBL. Hollle
Blei-, Nebr
P.s· Dette lebud gælder Saavel gamle som nye Kohlen-.
----—-—--—----------------------------------W
En ny danik-amcrikamk Bog
Sommer i Adirondack Bjetgeuc
.- af —
Metthea Mathiesen.
135 Sider isimutt Omslag 75 Ets. deb. 81.00.
Bestillinger modtagses af
DANISII LUTIIBRAN PUBLIsIIINC IIOIJSEL
· Zum NEM.
. - -- ---- -.-----------------.
KIRKBMRBT I HJBWBT
Du Bømepostille at Zenry Ussing.
By hol Aar-sang korte I’.-ædjkener stjlet Susrlig til öøm
men som vel kan thue til Opbyggelse kot- Ille i kljemmet
stoke og sann-«
237 sidetn Inn 40 Gent-.
DANISII LUTIL PUBL. IIOUSB, Kluft-. Nebr.
WW
Gode Farme i riet solrige Alberti
Vi inu- (-n Mir-n;:(10 goiie Fett-me i dot mpgt fragt
ipure Distrikt i Anwer
l)t-nn(« Fluch csr bit-von omhzsggtslikzt udsøgt of vore
»Hm-. ersann- VurdisringsnmsntL nsz vi gar-muer
Isssskrisstslgtkn Og ,l’ilkredvhcskl, og jin-r cnlcult as dis
sis Fumm er et Godtkøb til den Pris vi fnrlimger.
Vi Imr munge Akandinavisko saljzsmmnck og alle
Fortsspørgslek vil faa vor kuld Optnmrksomhed.
Knrrostponslnnrse ndbodess paa ongolsk
THI- CANADIAN INVBSTMBNT COMPANY. LTD.
so Jaspsn »E. w. EDUUNTOU Ahn, edit-tax
IXMSIIEHWIIIIID M Is- UIWOIIIIII It -
DAM cohchE
ZLAlK, NBZRÄSKA.
WIITDRTEWN BEGYNDTE 4DE DECMBER 1911.
Tübydet Uudorvjsning l Als-mit kann-:
PIOIIUINÄMÜMQDLZL tot-beredet til Trinitstis somintrwci
NOIMkuddanust Leerer oiz Læksrjndek tot ««m-:-Iic«
sehooh ’ '—mistcdsk « « ststs certisostes’ « ,
ACWMIC—ü:-sarigt, Lords-oder til do jede-Alc- state-k
COMRClÄkBogijring og stenoxtad
stkkitmm org-l. Violin og sang.
God Aal-Mag tot Nykommsts til at taro Insel-t
for Kost, Lon og Süden « Hing per Its Use-« III-M.
C, x llANSBN Fand
Its-is situ- uy sorglos-.
hh
cunardliniens storehuniseskibkk
Oscslgrs »
lDANIsIl bUTlL PUUL ll0lNIL
Ist-Am, Mens