Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 26, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
Du ssyncs om at gaa i Kitte?
»Welc, this is just another form
of Religio-n!« (Dc-t er en anden
Mandi- at dyrke Gud paa, nusnte
han vel, shans Tawke var mutigen
lidt taaget!).
Jo, og en anden Gad, tasnkte
jeg.
Jeg twr nu ikke, der er en encste
Frimureh sont lceser ,,-Danskcren.
J modsat Fald, hijstcrrede, vær da
uXm v(-111ig, at lade os høte fra dig!
Er Frimureriet Tom en anden
Religion og en-ans"dc-n Maade ast
dvrke en Gud paaÆ
En hel anden Gud!
Jo —- i Sandhedl
Jm hat aldrig hørt en beer
Defination for alle heiwmelige For
eningskræmmeres Gøren og Laden
»J«sust another kind of religion!«
sinnt-for tage- cht saa nøiel Bote
en nnden Slagsl
Nei, dvt er weget u7c1itdsynligt,
at der er nogen Frismurer, fom læs
Tesr »Dan·skeren«, der er vist ret faa
of dem i Amerika, fom IæTcr eller
wie-r Dunst og fkulde der vcrre en
og enden —— ja, da holder han na
tnrligvis pas Nebles Religion,
Tom fo i Birkeligbeden vol ikke er
Fast-Ha forfkellig fm Frimurernes.
og man han Uhu-or dank-k, da »Mo
necren«.
En TIraende Proben
Paarbuo
Me1.: »Tell me tihe tales that to
me were so dear«.
Kost dine Øjne omkrinq dig og je
nd over Jord, ud over Jord,
rislonde rjndcr den dybestc Sne
ud over Jord, over Jordl
Hver ljlle Epire fra Vinterens Kulsd
rasfker sit Hovod med Fryd over Muld,
dritter af Vaarjolrng straalende Guld
ud over Jord, over Jord!
Længe du futted mod lyfeke Dag
ud over Jord, ud over Jord!
hist-te tun Binmens stormsulde sag
ud over Jord, over Jode
Tretet som for var de Zangfugles
Ly
strækker de bedende Arme msod Sky«
nu Tal de inart bete Blade paany
nd over Jord, over Jovd!
Lysfakje drager fin glødende Vogn
hsjt over Ford- hsjt over Jord
Løvfpringet er her, i By og i Sogn
nd over Jord, over JovM
Waaren ej under sig Rast eller HviL
Tobrud i Breiten og Lwipring paa
Pil
hvor du end vendek dig —- follyie
Smil
ud over Jord, sover Jovdl
Hort-r du ikke der Sut efter Vaar
ud over Jord, ud over Jordl
ogsaa fra Oldingens fnehvide Haar
ud over Jord, over Jord?
Mangen hat akdrig en Vaartime
kendtx
mangen har Sommorens Solche-di
brcensdtz
Tia dan, at du blev mcd Vaarbusdet
sendt
nd »in- Jord, over Jord!
- — — -O-.sd.s—
Novendighkden af
at drivc Mission
vlandt Mormoneme.
storedrag af N. P. Nielfem
Trin. Som)
! Sluttet.)
feuwlikter. Presbyterianere, Me
todsster. Bapthter og andre Hves
og kcwleg mied Wrandre oa Wer
i Morket hver ifccr at dragc Anss
geme til fig· Selv Satan komme-r
ind og anhefaler de forskellige Kir
Mamfunsd, Wil, lige mcd eet Gor
dimsrno dkages til Side, og en Lsysi
strsm salsdet ind i det mørke VE
keck-.
Peter-, Jakob og Johannes optrws
der mt paa See-ten Poa der-es Bad
form-der Satan Vasrelset Peter hol
der dervaa en Tale, i hvfkken man«
bliver underrettet om, at ved Joseph
Smikh er Lyset Iommet til Ver-den
Joswh Smitb og hans Priesters Be
salitmer maa man adlyde, som vm
de var Kristi. De hat ensdoq Ret
over ens Liv. Derefter aflægges
der endmt en Eid, hvorpaa man
M
msoditager den ansden Grad det aas
ronske Prwstedsmmc. Brud af den
ne Ed niedførkr Hieriets Udrivelfe,
fsor at dem- kan gives Himmelens
Finale til Fade. Demed er det an
det Stadium til Ende-.
Tet trcdie Stadium fort-stiller
det sljelljggiorte Menneikr. Her af
lasgger insan igen Ed, hvis Brud
ntedførcr Strian af Jndooldencsllds
risvclssin Man vfaar cndnu et Team
et Haandareb og et »Pasord« dis
ic stillwrer den for-ins Grad af dct
melcl)iiedcst’s1le Prasstedøinnic, smn er
den Jdic Grad af ,,Begavel««erne«.
Zaa Tværger man, at man vil shcevs
ne Josfciili Siniths Tød paa den
ainrrilanfkc Nation og adlydc Pras
ftedønmiet Tom den engste og ab
solute Amor-they der staat over al
le jordiike Ting, og Obvillet felv de
Forenede Staters Love er under
lagte. Her leerer man at bede ret,
’saa man kan være siikker paa Bim
lhørelse oq, cfter at have modtaaet
den anan Grad af det Melchise
dekfke Prcoftcdømme med de dertil
barende Tenn, Haandqreb og »Pos
ord«, qaar man ind i det fidtfte
Verm-Fa
For at kunne komme ind her
maa man være i Beiisddelsfe af den
anden Grads Team Haandgreb, o.
i. v. af det mechifedcskske Præstedøms
nie-. Dis-Te modtasges gennesm Nab
ninger, der er fkaaret i »Slm«et«·
(Et start Stykbe Lærred, der deler
Værelfet i to Asfdelinger). Man set
faaledes ikke Meddeleren af disse
lhemmelige Nøgler, uden shvillke man
ikke kan blive indlasdt i Gudernes
Nsige
Tom var saa det lde Stadi
um, forestillende Gudernes Rige J
denne Grad findet Vieljen af Haa
danne Sied, iom enten for sprin
Gang tuger en Livslediager eller
indgaa i polygamist Ægtestab. Der
er ligeledes her en Lejlighed for
dem, der var qift ude i Vordem til
at blive rettelig beicgledc af en
»He-Ums Apostel.«
Sit »nye Nava« man Monden
aldrig nabvnbare til nogen, itte
engang til fin Hufmu lian man
end iltcs lade- det bevæqcs iine Las
ber. Tcrimod bliver tmn betroet
iin Hnimis Navn, da han alene
kcm talde shende sit-ern til Liv poa
Opfmndcliens Momen, after at
Adam bar faldt sham nd as Graden.
Efter at være kommen igennem
Slsret er Manden besiegte til at
blive on Gud, og Ist-indem hvis
Ihn-i trofasst folget stam, til at blive
Gudinde. Oele Stabelfens Domme
liqlnsd shak nu fra Begyndelse til
Ende gennem de sothellige Grader
dem-et freiwitillet, og Jndividet cr
nu for-it virstvlig dygtigajort til at
aaa nd i Livetz og med nogenlnni
de Garanti optage Kampem der
sial ende i Gudeglanien Demied
er iaa Ceremonierne til Ende. Det
stakkels Monneste er iqen kommen
ud i det fri, og med mangeSpsrgss
maal angaaende HEde oa Va
liditeten af denne masrkcsliae Blan
dinq cri relfqiøs Consnwni oa strikt
keliq Svekmcm beaiver det iig paa
Hfmvesm Ver fikker paa, at man
ge er meet ind med wegen Alvor
on ventede at faa noqet virkeliat,
nie-n qit nd Tom ulykkeligse og dybt
Kirch-de Maske
Hvad vil det ftge
at væte en Kristan
—
Vi staat i den heilige Passionstid
oq folge-r med vor raste Frelser paa
hans Sisiertensgang til Jerusalem
Har du tasntt over det, kære krist
ne Menneske, hvad det vil sich at
være med i Jefu Folge paa den
ne hans Smrrtcnsgatth Ved du
shvad disk vil koste at være dort-«
Hat dn den-must Omkostningerne ved
at vasru on fand ziristenP Prøv djq
"·(slv i Sand-heb paa Gab-J Ordi-»
Grund, om du er en af de lykkeli
ge, der can Tige: Jeg vedx at jeg
et et Guds Vorn, et frclft Menms-’
«ske· Hvorfor jeg fromscrtter disse
Spørgsmaal cr, fordi der er faa
mange Mennesskek, fom beraubt-r fia
paa Kristennavnet uden dog at
sende, hvad det vil fige at være en»
fand Kristm Lad og ej sbedrage os
selv i dume viqtiqe Sag. Kære Ven, »
pkøv diq fclv, gaa ikke uden oml
disse SMALmaalx thi bin Sjæcs
wige Vel sbewr derpaa. Naar du
W
Isigetz at du er en Kräften, saa be
tisnder du dermsed tillige, at du trsor
Ifliaa Jesu store Fors-onergerning, at
Man bar fritøbt dig fra Syndens
Jog Tødens Forbandelse og qivet dig
Abgang til Himmelens Herligches
der, gjort dig til et Guds Born
ved dine Synders Forladelfe. Lyt
klslige Wonneka om du er naaet
dertil Dag, vil du ist-holde Linsens
woncy saa maa du gaa i JesuFod
Epor indtil Enden. »Bei-r tro indtil
Indem Taa vil jcg give dig Livsens
Gram-C jiger han« solt-. Nu er der
iaare mange Mcnnpskm iom bema
ber ssig paa den-i- gode Kristsendom
og paa det gamle, hvad de har lært,
men samtidig gaar de til denne
Verdens Zorn-jeden "hvor Lejligs
tljed gives. De kalder fig Kristne,
men gaar til Duns. De kaldser lig
Krisftne og gaar til Maskerade. De
kalder iig .lk«rilstne, men tagetj dct it
ke faa nøje med Sandheden. De kal
der jig Kristne, men kender ikke til
at bede. De kalder sig
Krifme, men gar site-, som Kristus
ligetc Tlhi shan siger: ,,Elsker itke
Verdem ittr lheller de Ting, som er
i Vordem thi derisom nagen elsiker
Verdeck, er Faderens Kærligshed ikke
i sham. Alt det, Tom er i Verbeu
Kssdets Lysy Øjnenes Lyst og Li
vets Hossærdiglhed er ikke af Fade
ren, men af Ver-den, og Verden for
gaar med dcns Lyst, men den, som
gør Gnds Villie, bliver til evig
Tid.« Derson lhvis du vil vwre et
fandt Mennes«ke, saa vælg et af to:
entcsn holt med Jesus, eller ogsoa
chelt mpd Verdeii Noget tredie gi
vcss ikke. ,,Helt med Jesus, helt fra
Ver-den er mit Felttoas Naab«. Det
te er alle sande Kristnes Lassen, der
fvinger Kristi blodcdeftænkte Feine
Kammer alle og ladet os nedbøje
os for hom, der gav iig helt for
as: lian er det vcerd J dankte un
ge Mel-nd oq Kvinden gisv ham
eders unge Hier-tm fom de banker
oq ilaar: vi Tham eders Ilngdoms
Lin og Kraft. !
Ak, Wumsd du, hvor qodt dist er
at lande
J Vamdis, book Wan er kaa
sod,
Tn milde- 5nart al Nordens Lvlft
foklmlldc
Da hasti- ben til Jefn Kors nq Dødt
Ak, bvflken Frnd Gttds Engle fik,
Dm du Widtk nu i dette Øftsbliks
K J, FerndnlehCal
Korrespondauccr !
Portlnnd, Orc. Z
Da der 5act sjjcrlden læses noget i
»Dan?k(-ren« sher fka Portland,-Ore.,
kunde det vel være paa sin Pladss
at vi ogfasa lsod Thore fra os elletl
maaske »Dan«skeren«s Lasset-e trink,
at vi er syclt fressen inde ogfaa ber
ude bog Bier-gene. Msen det man
man ingenlunde tro, for vi shar
haft en rigtig god Vinter med Und-;
tagelsc of et svært Jslag liqe efter
Nytaar, shvad til Dels sdelagve Te
lcfotrforbindcljernc Men i Løbcst as
en Ugcstid var det da alt forjvuns
der igen. Mange Frugtfarme tog
mcgkn Stude. Ellers har vi tun
haft en List Natfrosst, siomme Dage
med Negn og andre med Sol«fkin,
san vi bar ingen Nod lidt af Kul
dm Mem for at kommt- bort fra
Wind og Vejr vil jeg begynsde med
at form-Hex nt Fivindeforeningrn i
Førstninqen ais December afholdt
Bafatz Tom gav et godt Udbyttp.
Tot bar hidindstil været Windefots
eningons Formoal at asbejde og br—
tale Kirkens Groll-, og mdelig nn
ved sidfte Bafak lykkedes det at bis-T
talc de 6250 Tom var dct fidfte
af Grean Vaa Kisten, ihvorfor vi
oqsoa alle er qlade og taknemsmeligcs,
førit til Herren, som gew Vesiigs
sit-R- dertiL on demæft til Winde
soreninaen for dens troswste Arbejdhi
for Kirkcsn i
Taf Qvinderl men bliv ikke tkæts
tr, for vi behøver oder help Tidm
Menickheden asfholdt sit Aarsn1ø—
de for-it i December-, skworvisd N.
Rasmusfen trak sfig til-Vase fta Vo
stillinaen Tom Wassers-, og Hagen-l
sen valgtes i shans Stedx H. Hansenl
valqtes til Diakon i Siedet fsor G
Aasfted Ja, dct var vel sqa alt,
Tom hat wogen Bewdning at med
dele om, for det gamle Aars Bed
kommende med Undtagelsse as Ju
t
I
I
I
i
len, fom vj og"·aa sher fik Lov at
shsoldc i Fred og Glasde
Im vil saa sfortælle om, thd
vor ll;tgdomsforeiritrg har udrettet
sfior wirken i det nye Anr.
(Fortfætte6 paa Side 4.)
Mndtnget til P. Ssrcnscty Brush
Colo.: swindeforcningen i Eli Horn,
Joan tkm Fra Venner i Eli
Horn, Iowa Ps. Mads Peterer
B1«11s11, Colo. 85. Mrs. Frederik
Hamäsm Donnevang, Texas 50c
Tibowald Jenseit, Coultur, Iowa 82.
Jakob Freund, chtby, N. Dak. 50c.
Mrs. M. C. Jener, Albert Lea
Minn. si. Paftor J. P. Hoede,
Mczllnbb, Jll. Pl. Ssøren Andersen,
Hutchinson Pl. stindeforeningen i
Tmnwbrog, Nebr. sä Mrs. Marie
Zel)1njot, Audubon, Jowa Pl. Pa
stok G. V. C«hristianfc11, Auidwbom
Iowa st. Tilsanvmen 83600
P. L· C. Hausen
WHATS NEW AND cOUING IN
THE REcORVsHEKALIl
Firnt and excshrsive publication of an
nhsolutoly new ronmnkse entitled «TIIE
LOST WOR1«l)" by Sir Arthur Conan
Doylcs fumons erentor of sherloelc Hol
mos, beginning snndszy March 24, in
our sunclay Magazine- lt is o- strenge
tak- of modern adventnre, Iove, flght
ing and perjls among terrible beut-.
You must read it!
«"1·he toughest ckeeisjon 1 ever made-'s
by thirty leacking nrnpires cknily in the
sporting pages-. Also the very las-est
neu-s from the trainjng cemps of the
sOX and CUBS.
«Zl«s;Y and ZlM" by Muth new
kunnx nnd distinetively original car
toona overy wes-käan nnd Bund-sy
A Sjwnsh «Vegt Poclcet Esaus-« hy
Georjzo Fittsh over weeksday, will help
enges-s your hrmkfast and keep you
smilinxc·
sm Moore’s tin-using siclts—shrewü
ehsmrstisr epigrams—eaeh illustrateck
With n elcsver mrtoon are a dnily fest
urp
Thts Pesople’g lnstitnte of Dorne-Ue
Et-ots()n1y a new Woman’s Fuge future,
ever-! sunday, with contributions from
more than thirty of the highest wolk·
ing nuthorities in the country.
stumm-r Curtin and staff korrespon
donts in Washington report the tatest
politiml new-) and gossip of the Natio
nnl . Pspitah
sey-ers rmäm somit-hie shokty Mc
Cahe and Torchy stories appear ex
cslnsively in our sunday MIsasine.
Ren-einher The snnssy Rost-ins of
The Reconlsllersls c o m e s e v e t y
sur-Any
Dei mu- itllnltndclvnim at tm- blev
riugct mev Isrivcdttottem
on ui sumqu lizm 1s1«nltunhsn«i for del
two wur- m uij- «-«·1— Juni-»Hm Tst
« l Wuns- :-e-i.s. uI tut an ndbrcdtss
Ha ludHrth Uns sein«-Um luuks uii
»man Tkt s1 mqu- iw Ist-m. To han«
H sein si« »m-.
Farn1 Journal
Nun-T Und-m his, ul hsgs Adam-r Inn·
s! wule m unt JUNJUM ul N «
mhw »O E.«i!lm m wuls. Ht Nupst uk
"1d lim n- tin-in im »Hm In
klmsks sur Din« km »H-! s : msm »I!
1 is. Tun fu« hit. .1( M is m c.
»in-m TiHmL mxnsits m »Es-Inn
nun Vksx -:«
»Es-um sur-mal IMM- -1· Tun sus
«i:nns- vnum innc N s«t I« «lsn-!I
»n. Ist tin-tu w« .1l «.s.s«« Zum-n i
Hm wo . HJ il«.-N os11n-1-’HH«1 xsn O:
HHW mit HI Hm tin-«- .i»i USE
Wl Im-- I-.-’- sum :v1s—:. is M:
um«-Z Ha Ixnsspihs H ins-U Hin :.-I »Im
H-! !-«1;- Imk III-nat hin Wi· ins-sc
I Tuns. Ir« HI HID ssi nun-»Du i Ttknn
ZU h« sn ’l«m-!1I!«1 !.1 i«:m«sis11HH-is.
Ia sm »oui«-« I issspnunu Ps-! l«
lmndhr sum-w Fidss u- mlspi Um Zun
1«s"n. Lvswnis Nimm-. sum-up »Mit-»
Ajitsrlmsct funnhtnms m muss-items nIIs
Mann III-umkl« i Hn Nin W isn
Ost-in- nu Tun 1·—;n:« sahn nm ni
".·m1m«hvk.lnu:—Dorfs« Nun-«- unI Nah-!
Farm Eos-mal
Nil N. Mist-m Ins-. Philadkwtplm Pa.
cODENllÄGEN
stummle los- skraunins.
VI CSAUANTERISR
im- st "copenhas.xk:n« Snus or 031 has alt-J
vslsrst kulclstpssndig ton.
Hvls Dem- Forhsmtlsk lkkc hsr den. vsl
vl uan Dom dankt-. Post M den nimmko
1lss Pris, Z Gent Szksm indtsl Deres For
hqy luka dat. Frimsssrker modtsxzes.
onst-Won» er Vordem dort-to skrus
Tod-In
chkItANssIvcos COIPAUL
sc III-Inn Sizii-tm Nov York
—
L
Er Te bleven klar over at
Vanslie Bier er ililie fasse-?
cllers
læg Mast-sc til nedensmaendr.
J Januar og Februar avcrturede vi Ll uindbundne Woge-r ind
delt i 1 LIMer og eftor dost stons Antol V-e«stillinger, som fu«-nume
de ind, har vi Lov til at Hutte-, at man gcw os ret i vor Paastmtd
om, at dansfke Vøger ikke er dyre Nu shar vi sat os til Opgave at
besvife, at dette ifke blot gaskder ufndsbunduse men ogfaa insdbundue
Bøger Terssor følgende lebud:
24 godc indbnndnc Bøger for 89.00.
Vogpakke Nr. 5.
Dausk Folkelcrsning — sstste Setir.
1. ,,«5rodsfyrstcsn« og »Fanøfolk«. To Fortælliuger as Carit
Etlar. 192 Süden Pkis 50 Muts-.
2. En gammeldags Pige. Fortælling ssor Ungdommen of
Louisse M. Alcott. Den engelske Udgave as Bogen kostet 81.50. 350
Sisder Vor Pris 65 Cents.
Z. Dsrømmem Julefortælling as den verdenskendte Fotfattaek
GhatlksDicbenT 159Si1der. Pris 40 Cenckå
4. Øen Orss Perle-. En sortrin’lig Foxtælling fka Ny Eng
land as Foriatterisniden til ,,-Onkel Toms Hy Mrs. Hat-riet
Mk Stowa 222 Sider Pkis 50 Cents.
5. Lægens Dotter. En ydersst spændewde Fortælling as den
genoale engekfke Fovsotter Sir Wawer Scott. 252 Sider. Pris 60c.
6. Fristz Renrters Forbælljnget Ei gsodt Usdvabg as den be
M W M WH. 222 Sider.P1-is 50c.
Alle 6 Vgger i Helshirtingsbinid og flere as dem illustrerede,
med tilsamcmm 1397 Sidser good fund Follean tibbydes her
samlet for 8200 nseckw plus Porto 25 Cents.
Vogpcrkke Nr. 6.
Setz popultrkc kristelige StandardsVærker.
l. Bunyam Lov og Noahs-. Bsearbejdet af Pastor G. Münster
287 Sider. Pris 65 Cents.
L. Den helligk Kirig mellem Kong Shaddai og Däaboluö osm
Besiddelsen af Verdens Hovedstad, eller Dabei og General-ringen Of
Staden MennefkefjæL Af John Bunyan 334 Sider. Pris 65 Ets
3. Nutidsmartvrer. Ved Passtor A. C. L. GrMiRussmusseen
213 Sider. Pris 70 Cents -
4. Ansgars Levned. Af hans Efterfølger Bifbop Rimbett
Med Noter ved Prof. Olrif. 230 Sider. Pris 65 Genus.
5. Paa lhellig Grund. Jllustrevede Skilldringer fra det heilige
I Lan-d af Past. Lusdvig Schnellet. 279 Sider. Pkis 80 M.
6. Augustins Bekensdelset Med Form-d af Past. G. Münster
H 343 Sidec Pris 65 Gent-.
Alle 6 Vøger i Shirtingsbind mad Giuldckryk, med tilme
1686 Sider, for 8225 netto plus Porto 30 Cencks.
Bogpakse Nr. 7.
Seks gvde kristelige Fortclliuser.
l. Ung Erik pasa ·Sødergaard. Fortcelling frq »Amt«-ists Bi
bliotek"', af Osculatu3. Ist-kommen paa Kirkselig Foreniwgs For-los
l906. 184 Stdder i ssmtckt komponeret Bin-d. Pris 90 MS.
2. Gud er min Frelfe As Eugenia v. Mitzlaff. Fra Tyfk
ved Olga. Udkocmmen under »De unges Bile« 1898. 308
Sider. Priö 80 Cencä
Z. Jadwiga. Fortælling fra Ruslansd af Ernst SchrilL 155
Sider. Pris 50 Cencks.
4. J hans Dann-d. Fortællinsg om Stundisreme af W
Stretton Fm Engelsk ved Okga. 212 Sider ifmukt konwonetst
Bind. chers For-lag. Pris 80 Censts.
5. Gennem Skæretm Jnkdre og ydre Liv skildret as Horatia
Fra sSvensk ved Passwr G. Münster-. 528 Sider. Nedfat Pris si.
6. Lys i Mørket. Fortælling vfra den tyssksfransske Krig. As
Annie Lukas. med Forord af Henrictta Knaka Forde for K. F.
U. K. iDanmark. 272 Si-der. Pris 65 CARL
Alle 6 Bøger tilsanmusn 1659 Sider, alle indbunsdne, til en
samlet Begleiteer asf s-1.65 — for kun 82.50 plus pokw 30 Cenckå
E
f
g
E
Vosgpakke Nr. 8.
Noget til hvert Medlcm af Familie-.
»Er-nimm et Nnaleøjse En udmærket Fortælling af Hesba
Strebt-on Særdeles smukt inddunden. 377 Sider. Pris 80 CentQ
2. Wilhelm Posselts Lovnsrt Den bedendcke Klaffermissionærs
Selvbioqrafi Ovcriat af Post. GrMsRasmus7m. 288 Sidet
Pris 60 Cents
3 Kirkeanret i Oft-www En Børnepolstille af Past. Hean
Ussing, 236 Sider. Speciel nedfat Pris 60 MS.
4. Ved Skiftende Bclysninq. Fortællingek for Btrn sog unge
Af Frida von Kronsosff Ostat af Past. J. Dollm 101 Sidet.
Pris 40 Centsx
5 Dansk-Amer«vkanske Mindoblade M Kvng Ghristian IX
samlede as Mettlhcsa K. Mallhiesen. 287 Sider Tkyckt paa finck Pa
pir og smukt udflywt. 10 Jllustrationcr Smukt Shirtingsbinld
med Titel og Krone t Gukd Pris Pl. 00.
6 Fru Hempels Kugel-U En skonomiik Husholdnimgs Koges
og Syltebog og wandng for Ousmødre 289 Sidet med fulds
fkændigt Register Godi Papir Særdeles klar Tryk Speciel Pris
75 Cencks
Alle 6 Pilger med tilsnmmen 1578 Sisder, solidt iwdbunsdne for
82 50 plus POrto 35 Cents.
Eksttm
Alle l Pakker — 24 indbundne Bøger — med tilimmnen 6820
Sider god og fund dansk Lccsning fsor LI. 00 plus Forsle
ksosftninger, der i de fleste Tilfælde vil vcere net ubetydelig,masr
Bøgernc sendeö som Fragtgods
En enestaaende Anslodning for Læfeforeninger og Mle
Tcenk bare — 21 Bin-d til en Gemmnssnickspris ckf 37Mz Cents per
Bind
Eukeuvis teveres Bsgeme Perioka til den wiss-jede pack-.
Dauifh Luther-u Publ. Buse,
Blatt, Mr.