Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 15, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    » -.-·-·-- -..-..« -------W-0s
stxtoudc rjgllam
Risödagsmaud H. P. Massen
W Onsdag den 21. Zehr. 50
Im, og i den Anledning modtog
hcn Ved en Separatkde med For
menden for Vælgekforeninsgeus Til
Mmald P· Skau af Rufs-have
jom defster en kunsstnerisk udstyi
Ist lekesTC der Mode folgende
Ordlyd:
«J «fuld Anerkendelse asf det sto
ve dg betydnkngssfulde »Ur-beide, som
De allerede gennem en lang Aar
række hat ydet i vor nationale- Zugs
Tjenefte føsler Ledelsen af de tre
sftoke national-e Zoreninger Trang
til nu paa Textes 50 Ilarsdug at
bring-e Dem en famlet Lykønskninq
og Tok.
Vi trok at knsnne from-fort- dmne
Taf som kt enssremmiqt lldt:«-nt« for
hele den wordslsesviglfe Befolhtkngsrs
Fslselsser Mrfor Tem. Ter er os» en
særlig Gliede at kunnt- ltrinqc Dom
vor Tak for Tore-J Virksomlwd nn
dcr Jndtrykket If den qlasdeligc
Fremgsang nu vod sldsris VJU on
vi knvtter til vor Taf Haabet mu,
at Die endnn nennst-m mmgu Aar
maa san Lov til at virke blandt di
og redmssontere et »als i Mknngang
over bele- Linien«
Heime-»dele er unsdksrteqnct as
Vælgerforeningust -Es.11«ogfdrdnin—s
gens oq Skoleforeningens Bestyrels
fes- osg TilTynsmadsksmedlemmcn
Tor legerforcnsisngen-J Iedfmmncn
de tillige af Ztedfortrwdseni
Eiter at have oplith Sldreikscn
henvendte Zion ndgle lpjerteline
Okd til Hausen Han fromm-mede
efter hvad ,,.Ltcimdnl« oplnlen at
Adressssen tolle-de den Tamledis nord
flesvigske Vefolfningsz Fell-inst- m
trifft-des dvfattet sont c: Udtmk for
at H. P. Hathn liqesdm allen-de
Kryger i jin Tid un er jin wrl
menstorifke Gerning havde den sum
Jede nordklissviaffe Vefdlknrng ;
Magen ,
H. P. Hans-km rettede en varmts
filt Taf til VszfmrclssernQ jdet tkm
Mitgift-, at Adresse-n knzrw til den
Slags Gover, der fornlägtedcn »Da-n
Mkde ifsin fremtidjsge Birfsombed
vækk fig dctte bevidft og lmd Risiko
relieme om a·t lade lmnsz Tat gaa
vidcsre til Foreningerne
Dr hfcmlsfc
De preuisfiske Myndiqsäyescr op
jordrede i Zjor flere as de unge
hjemløfts til at reif-e over Grasnsen
og melde sig til L gdsrullen i non-·
Fettget Blandt disk-e unge var vg
fm Steedkkrlwrldng Hans Jenseit
i Skoldborg, som modtog en paa
This offcrttrt Skriveltssc i den ncwnte
Ists-sing fra siommuneforitanderj
Kühl i Stab-barg Hans Zenit-n ei
terkom imidlertid ikke Opfer-drin-«
gen, rasen fendise i See-M for en«
Forefpørgsel til det danske Udcnrigss
minäteriunk om shan kunde ocnte
W derom jndgioen Lln"øgixi11g at
Give optasget i den dankte Lægdss
ratlo- s
Der er nu iefslgc «Hjcsmdal« fra
lldenrigsiminiftctiet indlizhcst ethar,
Mi det meddelps Jenspw at inni.
da hatt er fsidt før den 7. April
t898, ikke kan optages i den danske
Mdsvulke trden at han hat er
W fast LIij i Don-mark. .
Dette vifen at Mvndigbcdernes
Sestrcrbeljer hat værej forgcwes. l
Te bicmlsfr.
En Tal-O i den tyskcs
I)iig-Jdag.
Tisliegmm
RB Berlin, 27. Februar Under
Debatten i Rigsdagesn i Tag angem
che Rigss og Stocksundevsaatsloven
Iddalte HanssensNørremølle, at Sov
forflaget Uwivksomt her-d et »Da-sonst
Rgt anskridt, felv om det bavde
forfkelliqe Manqler. Ved Omdalsn
of Forslagets § 7 var Oprettelsm
of en RigssFowaltnkngsret bleven
strbefalet fm forskellkge Siden Sam
uen med en tfaadan Ret tun-de uma
sie ogtfqa sfkemfkaffes m Jnftans,
der en Gang lfor alle paa asfgjsth
bindende Man-de fiasftflsog Undevfaatsi
Walde-L Opwthen af en san-den
sW Taler-en »Wir
M i Betragtming asf den
W WITH der blov de
M i Ida-W til Da ina
Ä s M si denn- Heusceende
fsrer i Aabenraa, der i sit 60·
Aar hab-de Hdt Skkbsiibmd sbvowed
han miftsedse samstlige sine Papiwr,
W sit Hjemfwdssbwis: da lban for
20 Aar fkdon von-Este til-dam- til fin
Jede-by, blev ihn-n førft detmgtest
Tom pmiksfissk llndksrfaat men Jene
Ve —- j Aawt 1902 —- udvisft: du
shan den-frei- msndre titbaxux vix-v der
weist Ast-lease miod kann, men Man
blw kasfundet nf Ren-en med den
·Begrsundelfe, at han bot-te ·l)jmnte i
Don-dick og dmfor ikkv ktmde wdvifes.
Til Trods herfksp bohandjes ban sta
dig fom Udlæn«dian.
I Jeg er ewig med Tr. Liebfnsecht
i, at dic, der i Intklamd bar tmva
der-es Vaskncviign ozsian Tkal have
der-es Rettiglnschr ssom Underfaattch
og naar ist Atttal Æeranien der bar
Mmgkt S Un frasnsfkstnske Kris, og
Wiss Immer Jener-e bar tfscnt i dm
tokfc Hast, ndvifiss fm dct koste
Riggsforbnud, savnor ji«-g parlamen
tariskss lldtmk for at beim-we det,
Lveristthfomsstcr am OvtagisFe af
Usdlasndingc i llsndchaatsfordold maa
affluttes Ved Gensidigfkdstmktm
ter« Den EtisllimL Tofflsand bar
ändstagcst Tannnsen mcd Giterriq og
Russland Inst-, er on Undmgcsksesftils
Ein-km J alle rivilkfewdc -«- og man
kam viel til-fein balvcivilifcrede
Estctter csvbvcsrvisr Baum deføicsi
rist visd at være født iwdisnior Lan
dsistgi Grasnsisr isllisr i de1 mindste
isn vis Rist til sen-eri- at sfan Jud
fødzri-t. To der i ist«-erni- og TU
crms var isn følsislig Mangel paa
Arbisjdszskraft i Nordschvig fis-M
Folge as smer Udmndrinxu blisv en
«i!i’astii;1d-is ll’disulas11ds:kis:’1rbisfdisris, for
Ewrstisdislisn dan kis og Evinkk trus
kist ist-d i Lan-dist, og Eftkrkmnmcnus
asf disse Folf isr for Stsrstcsdislen
stismløse å5tsi«1«.’lntallist as biisntlisssis i
erdflissMg kasbiløsbir fig til ca 2«l«).
Eissa snmst mi isn Taodan hjismløs gif
risr fig osg misd sin Hufkru slnttser
End i isgisn Boot-c udvifcss ban, og
kwis han ikfis isfkcsrkommisr Udviss
nisngism sitmffiss lmn mkd stow Va
dser ellisr Fængfelsftmffe. Folgen af
Isistmis vidukdisrljais ZtatisrasEon er
den, at Zi-: is bjcsmløis fortscmsffisr at
levc sammt-n udesn Viiskkis frismfot m
giftis fig. Dis Mike Fwinsden der le
visr i ist Eimdant -Zikmliv, san iskte
usw-XII og disrisss nckgusfsdte Born
fasar Moderisnis Borgismst Dei er
dog Hirn-fis u«bolddaris, uåkmriiqis oq
M Tilstimdc Retten for Efnsrs
Zis. km ist-ne as fndcssniandskis uvinder
man wdvides, og fovhaabenkfig lvks
kes det i Udvalgcst at nasa dem
MaasL
Lands-Ewig fSocisalfftJ udtalte bl.
a» at den, der aftjente jin Brei-nis
plisgst i Tskysklimd, disrigmnem but
-de W Mk Berge-tret
Forsliaget shisnvisftes LSI et Udvalg
im 21 Misdlsmnmer.
Alberti-, Candm
thortsat fra Side 3
Ul) a; UND III-Tores Roms-Art
til II Dei lass Jl msrismq Tismrtc
men: i Höll-: WJ rxosonrteth m:
Jtui a-· Fern-»O sog Vi;.t(·r.swrde
unsi- 255 Fuc- ucr Aan H kannst
trredis 7« Bu. dank-is not-. Arn-: 232
Tuskdninskm rapporwrfdk J« Bu.
Same wr Am- nq 1631 kommt-uer
k« Bu. Von Pr. Acke.
Llfbtsrta er i stor Udftrcekning un
derlagt med qude mil, Inn M tm!
Erim-»J: ovisr L,l«)«,««« Ton-J mitte
deJ E »Mit Zkosv til Tom-mer er.
rigelig i Nsords oq Pest - Judex-m
Ton ackrrlsige (S«-emni-.msn-itssbetaljug:
for Landbrqusbjælp del-her siq til:s
Man-d 8421132 og Kvinder 8285.12.
Den Gisnmsmfnitlige Pris paa op-v
dyrket Land er s2046 pr. Acke.
J AIlberta optogies i 1910 20,
Wo Acri-s Land asf Settleve «hvek
Dog: en ny Stole aasbnedes hver
Skoledag: sog hver Uge udlagdes
w nye Bot-V og 4 Mil Jembane
Ebyggedeå
Germtmsnsicswn for Sckolelætere
var i 1908 i Føcste M (f.wmrd):
8973 Kviwder 8702 Awden Klas
sse (M):s8700 og Minder 8641.
Her er Mangel spie-a Læveke — J
XII-werte var i 1910 Gmmmsfwitsi
speisen sfior Mugsheste 81.50·
Mal-Mir 830, andre M
WO, Svin pr. 100 Pmsd 8720 og
Fam- ca. 85·75.
Den Mistg- Avl i M
btksa de Mr ls2 Aar-thut met-eh
Form-M Alls Bu- pr. Akte.
W Nit, M sc og
M R M N M.
— -—..,
150,000 amerikmkfke Settlere
kom ind til Canada si 1909 og sbmqs
te misd siq i Hiontanter og Missi
«sagcr 8150,()00,000, 2()U,()U() Skk
tlere fern fra Engslmkd og Europa.
List er sagt, at det oeftlige Cana
da er »le Last Gwat West«. Dei
or sspornsbuset for England og i faa
Aar vbl sdot konstrolere Bewde
andonmrm Der ist Land nok i
Rosm- Lsanndo til at Tode hver
Mund i Cur-Ma, naar der sblivek
sopdyrtist Tisfe Oplysninger for
twem sosm er icmswsseret i Land
brug. Mson for nu ikke at være emi
dig, og vol videndc at vi hat vel
ika allis Lqu til at vasre Lan-d
mæwd, men noqu of mine Lands
masnd bar mcw Luft til at være i
Mystik-it Tau vjl fisg misd Redak
tonsuii Tilladelse give en lillc Zkils
Idring af den swrstc By i Albertm
nonriskg C.11«qar1s. Den bar et Felle
antal Es ca. ·3«,UW, to Jerusbaner
zwar der igmmem oq to more vii
komme der i Aar. Die-n ligger som
msnt mid: i ca. -·)0,«0«.0(.)U Akte-:
a-f kwdt Farmland Ortes-land, sKul
osg Tømmcn hvoraf Brod-Merian
nasstisn iffe er Wort-di.
Dis-! csr vawknjrtisr for Mbcrstas
fism Forrningcr for -8?src.tntt·ser, Doste
RLann Zivin og Fjisrkmr lwilfe cri
«boldcr derei- aarlige Udstilljng og
Auktkon der Hoswudstillingen i 191s2
mode SWD ,.vntrkis-:i« og i 12811 var
der Jus
tsolgand lmr i zwrnElscvatoren
Ztørrislsk 7.')«,«uu Buts. Firc Myl
Jnølksr nmnufaktursrer MBT Id.
og Tagen. Vom bar m swr Haw
wmclsMøllc-, Tom baglig lwerer
TM- Td-:s. Oxwrcmel og andre Fade
Vamr 15 Elemtorkommgnier him
mer Howdkvarter i Calgarm book
im dse Leder 117 Elkmtorcr over
alt AM.
32 Fiompagnicn Tom basndler mkd
Avlskedfkaber og Muskisncsn bar d;
rrsz » en gnug-« Fort-Unfug sog Va
risbisiis i Schutt-m Etwas-km der uds
Ende-is 175 reife-Mc Agrmet Man
gis stka Varelmscs of ande Zlagi
isr opført i de senkte-AK
Essig-am bar gfort stort Frem
Ifridstz i Ums-, Xa jscg jin-it tom Zu
tik Athen-Ia Mode Entiner hm
7,0()() Jst-Ihmqu og skkk ist Weste
»Wbole5ale« »du-:- xdser er quer
VII-er- fom er lige sit-a gedi- at new
ne, men Cnlqam kr- dexg storitc vg
os net-rissest Mit-den er der allmsde
en Tksl Tanskms dek, og Vor Praser
Paswr Mgmmissism Phin- bekmwdte en«
ijssioxgxsvirkfomsljcd der, soc der
oil not insden soa lasngk blivc en«
Mensgshed Tette som Grund, Ihr-or
fosr jkg lmr ncwnt denn-is By
II: sum tun-r Insr i den gamle
dmlske Kolxmi. TI Mike Nur-»
;.12«1.1..:2. M« je »Jer lmvcs oder
csxn sonnt-cr- ti! Eaimdn for at Ecqu
.:1t -x?«js.»:n, til at komme sog nor-.
:«-md, sog tworirdscss Vi Impr: Da v:
Mkde :1-.1-:·-.« ker Unsre —1:-.«.’i—(, usw« J
Los-Im seid-If Lmsxs .1-:s: dxt siläv so m r-)
katnrljxu andersedsch Dr km nun
vi da km er tilfrisdkks Ener oq net
THIOZH MADE-. Noahs m« Us- gmr
km doet Ist-r l« Am- j dem- For
cmr, oa vi slmr in i den TI-) Markt
en del List oq iffe nmdft Nnds
Fig-c Rande « -kas1fiqmsj«"ts Ude ind
og udodtiL Weges-inmer bar nu
insdtakust at san isn Jemdanc lmaqset
nackten sbclt i,1sr11stts-1tc Mist-km fra
Syd til Nord, og den oil komme her
igennem csllcsr i Quid isxbar Akasrtyed
af vor sksoloni. og W ist« bvad vi
tiltmmgw Mm det vix oqsna for
bøje Prifcn paa Lande-E bvmdelig
Her var et Pen- Landssgere i mit
Hist-m forledtsn Tag Tor at føbe
M, (mærkeligt nok Ziffer-ex De
meinst-, det var Tid at ksbe nu,
mens Ide- kunde Ikdvaslge det sbcdste
til billig Pris: jeg lmde hellt-re
bsrt »dem Mk Dankt.
Vor Menskgkyeds Lmdkomitr er
magnset sop og siger, at nu maa vi
til crt avortere vort Sei-Hemmt fsr
Lankdprifcsrnse stigerx iisg siger det
W, og bot er godt, mmr det sker
M Sandhedens Grtmd og i Mer
liigsded tkl vovt Falk sog Herdens Sag
« Jeg that san sktwet donne- Med
sdelebfe til Mysning sog W
elsie for Mömæud, som imuligt ved
at Mc al den Aperiseting skulde
tonnwetklatckænkepaaatrefsehet
til Akberta Om vore lotale For
Hhokd og andst fkal jeg saa ikse
Jst-we Wese, dog ikte of Mai-sei
Juki M og Interesse, mon jsg
Jn- M M Wet For means
»Man-i me w. J san « Wo
HIIUL m Ist a M MI
emsfer at nid(-: Vi gfmsr tin-d Walde
ai Mk ONanhtig, ni knu. Im
kmr iffks noqen kknhcdcr at ntscddclc
dxxuxc »Man min rlkccsdkurrisfpons
«-«s:!1 Mr Lonncbcm Var jo nnlm
’«!·:«.:1.’t
Wert-Hm Hilft-Es til alle Bonn-r
»s. I.111"·fcrm"s:i :«i1-«·H«x-.
o o :: t« A L a r ’ c :
s k o l o s k o
cr t;-k:!-·o, Stier-m
«-·.x v -:" :-.- de Uml
Her »I- s. Js«r!).", »Ur
d »Er-sit E . s Mitk- Ju
s; «—-·ko-«c-mi:1«’:c: dliosisk «
p. --««--r11!.--tioto. :—« o
' ·s."«-s--,1;u most Jo’-’..iislrs.·
E.:i-s!«,sr "l’.ukr«—v·111—7;-l«s,s - n«
;Itslt-leusl—Sn:-hrog Orest-— D
Use ksr as oxtm Feig- . m »L
, :-L-uJ-kruitjgt Les-Jus
Les-'- ,
SCHULZE-III LT , j;
sz tzzlstciz SKOLE
HEFT-Z THE-je SKO
If-' RIEMANN s. »O «f Ins-»I« «ic essz H- XII-.
.k.«-. « ...J·u;."-i. c« .«
IVAU -jI-—— »Wer . « » »
-- . . W
« " · ’ . is ,
" «t. s« ! !."--1. .
I; . . E
»s« - -·«., - 7".m« s - -· -7
xs - ( .I- s « .-t- ..« « . ., «
V , . J "s If ’ If «.» f s«
« «--«-. .«t·'s. gis-Ue 1..«u;,«’
· - « : « . ·T . « »n
1 »« «- «’-enn.s-i, --:. .- ·».
xlskq
ZZM h--c.«. Lx
se --« Fa
hrt-. dx .. .k«s
M
skandjnaver
san rette sk- skandinsvlen direkte tll
New York psa 972 Dögn meet scan
sinavfaniAmerlosn Unions store, hur
tig-eilends, dobbeltskruo Dampskibe,
hvilko slls ers forsynedo meet de two
ste Opflndelur oq Farbe-dringen Kun
skandinavlsks Pan-geret- boten-dres
Cod. kraftls skandinavisk kott sei-ve
kes Pausgekerne. So dygtig Lægs og
sn use-atmet sygeplescrskc etc ansam
omboni pas alle Bube-w Huik pa
setts hvls De tkss sen-e site- Fasse
oq Mode-. Hätte- elle- Sroder. Hast-u
oq Sökm og kjöb Bill-usi- hos nie-·
mestboends Apene for
soanolnavlamämerlcan une.
»M-—-——.----.. -. ..-«..-.-.
fbopkcxxkrgk
J
snukmämx :»«. . »;«..s.«1-,,«.
I «·s;7—tkksssz-.s. J
, . -. - J « «
« .
. . .
I v « « ,
. «
-- « I «
l. , , « «
L v : I s- · ,-« ’ « .,» «
,, : L,«»Us1·»«:.--1.’«.«Uä.d
T-«,.I
IVI VIATTsIIlUITUN lksslkksssh
50 roh-n um«-»s. Nos- Vol-k
IIIEUIFZVE
so a du«-cis
Ijisnsmm n««lsi
A-« »f- I sz
UT « 1 J I«! « Ul
l'« « « J- J ji«-t
« r . »st- r·
As It L ;-«-- «, ’.s,·».
ds-«s«,-» du«-»
lus I
nÅcsnmupks Misz »z« » Its-n lslx -
I-· Ihn-» q-· « «-,«s Um, » . «,··. I».-. . -.««-..
xsvet -1--«« l 1’««,;sts) sum sit kut« s-- »Hu
ILFÅLFÄ IRWEFT HIIH kII110. Mittwo- Aper
ask-H- «- ! UHJ «j"««-·d«s Fslsss in 514 I.-.
Ton »z-» l«0«-(«4 («. Inn-U- Blau-Lavi
IUZIE IUHÄL Muts hunder »Ein-sum lll
c«-I«I-1x-rs71»·sy« sc« « l15:- »Es-Nilu
ymltnttk Hm m-« um«-l s-! l s« .1t«««-«-)y .
M I--l-6.UI«I»..«) »kl- s«»,-«;s ·---1«0.«t«
XII-«le Hulhüupluyh I«-L,
WcslAgetstruzzJIckstkn »F - .«.--·s
hinab-h- - »n- Vu H- .« I I I sss .««k·
Cis-pral-. Hund«-, As -.I«.x·. sk. .«1.« »Im-L
Trns den«-ves- »k;
Nehmt-is- world-w
»U.
Was. s. Mast-,
Wsstkm A qsicxt,
Ums-. R-)
N. Muls. Ic
—- .-,-. ----.,-·-.. « — -.—·, «·«««
spimtisser.
TilJapanmisiionem
For winkt-eh sc übl. Nr 10 ........................ 8263377
Coulter, Jowm en uncwnt .................. 1.00
Ellendalcs, Minn, C Camps Vorn .............. Um
Zaunmlmkst P.). D» N. B, Eunnada, Motten Christi-nickt JUM
Council Blasng Iowa, sen-s Haufen .................. Um
-Ofshwiih, Wis» L. P· Madsscn ...................... 2.70
Sinnde N. Dak» Mrs. Anc Vuthcr ................ LUO
Fmslcr Zack, Ohde M1·-:;. Ums-. Holland ............ l.00
Mbert Lea, Minn» Zøirdcmssfolens Missivnsoffvr ...... 1().78
Eli Horn, Iowa, Smtdagsfkotisbømenc ................ 11.50
Loqan, Nebr» N. J. Johasen ...................... 5.00
Durchfan Minn» St. Motten-«- Mgh., MrS. J. Jst-gen
fcn, 8-1,Eøren Anderscn Pl ........................ 5.00
Cvdar Falls Ja» Nasen-m ilfkqbå swindcsforening ...... 2000
Zilfaunncn. . . .s:!69(i.75
Til Jndianetmissionem
For kvittvrcsly se Fpr Nr. 10 ........................ s 878.99
Ellendnle, Minn» E. Camips Børn .................. LOO
Ealmoivhurst P. Q. N B» Canada, Motten Christi-usw 1.()0
Council Musiij Iowa. Zeus Haufen .................. 1.«0
-Of-t)ko«l), Wis, L. P. Madsen ..................... e« 2.70
Logam Rohr» N. J. sahn-Du . . . ................ 5.n0
chfker Grube-T Mo» Vetlnnra :1II.1h.: Zondaqszikolc
Ocdningcs Mission Iforcning . . . . ........ HUO
stdar Fall-T Ja» . ISazoret :!!Igh·:s xwmdcsmrcnnn . 1500
Tilfammcik . . IF IMM
«Ti1-Jndkemi«ionen:
Før1«vittcret, je xib1.-.II1 t»»......................sms«.5:3
Vltlantic medi- vcd F. By Asche-r .................... LI.:3:3
Salmonlmrft P. O» II. V» VII-Inaba Motten Christmscn 2.««.
Plain-, Nebr» sen Trtsdiedrl af List-rot vcd LIIiSsjkmszsnwdct IIJU
Connul Blicks-A sowo, Jst-US Hausen .................. HM
LogatL Nein-» :II. J. Jumricsn .................. LWU
Titsmnnwtk . . .8—2(I2.3..3·i
Til Mormonmisiionem
For komm-et, se IIJlIL III-. ICI ........................ S 538.20
Eucndach MUIII» C. OaIIIpis Vom ........... UND
ZalIIIoIIZIIIrII P. O, N. V» baImda Mut-ten Vhristisnscn» HIU
Ecsdor Falls, JUIIIIL NazansttI IIIde »Im ............... 1:1.(IU
Tilfammmk . . . 555 m
Til Skolekasien.
For Witten , TO HIIIL Nr« l« .... ..·......... . . . . . . .81(373.11
Mexchva su» EIImIIi :.II’giI. PIftor J P Rede-, Ahn-d
Msomcnien lwer W, sp L. Andcr m Ists III, Martin IM
M, JLILIII H. AIIdIsrscIL stim E. skIlIIIEcII, Blum-km Ho
find, :lII’r—:-. Jst-III C. IIIEIIIEHI Imcr si, XII-ans Morgen
Ten, Tindor Jena-II, Poch JolIIIscII iwer Jus ........ III-U
Vloomjng Vmirjiy MIIIII., Brot-Ton :llc’th.: R. Vom
Im. H. P.PUII1IOII, w. J. JUIIIIIOIL F. P. Jahnsth
Nicls Bat-Ah P Z. Riilecm R. P. :1(’Ic15mI, R. .II.
Vielme .Millcr, N. Millcr 1Ivcr Pl P. Peter-sen Im- 1050
Bleir, Dicht-» Christian Anderskn TNID Paithr A. M.
Andkksen bsvcr 852 ................................ m»
Edmom Mickhigam J. P senken 81.«II, Mr:. ds
P. Jensem Mrs. R ChrisstoIITth Peter sen en
shvcsr 25c R Christi-niem, Ilndrcw Finder-m F. W.
Idbnsem Olaf sobnen lwer suc, Lwindcsforeningcn M 6.7-5
Hutchmkom Minn, Pmtor Theo. Werk GB, Martin Komm-,
John P Christenqu EIIIIIIII Disku, Margaret Penser
Søren Sirenfcst Laut-its SøwIIseII hver 951 .......... END
Bilfonnnen ........ 8171 I. 56
Til Aldcrdomshjem
For wirket-ist« se Frist Nr. 5 .......................... s 11.35
Hutchknfom Minn» S . Ilskortenss Mgsh., Einen Und-erson- . I.U()
TilsanIIIIeII. . . .:f; 12.85
Til Jubilæumsgaven.
For Witten-L se FWL Nr, 10 ...................... 818083·71
Tollen-day Iowa, Ehr. Denkter ................ AMICI
Kenner-d, Nebr» Martin Dein-sen .. .· .............. 1().()0
Nest-nah, WI5., Niels Hafen sm, Peter Christi-»Hm
Motten Pagh but-r st ............................ 2II,()0
Hutchinfom Minn» M, Paqh .. .. .................. 500
Ticsammew . . .s18128.71
Blair -d. 7. Mai-its 1912.
OF to Hausen,
Pf. »M- d. dem-ist Chiusi-. Mike i Am
Rettelie.
J Mil. Nr· U til quletagicn er der kpittth Gm. sausen
W, fkal vaer Jorgqn Jst-nickt PL; TM Joch-n st, skal vaer Joe
Jesus si; L. Betonen 85 skal vasre Z-. O« Petersen sä; Jamte
Molche si, fkckl vaer sorgen Mauer Skl. Alte im Eli Hum, za«
Otto Haufen.
Tit Kredsmiisiaem
Dakota K,resds.
Kewnmre, N. Dak» Trinitatis Mgsh.s Sichsfrivtiion ...... S 81,00
Bombele N. Dak» Bewome Mgh.5 Subsfkiution ...... 2.0()
Dane Vollm, Mont» Ebene-zei- Mgshj Subfkriptivn ...... 2».00
Tsane Veilch, Mom, Ebemszek Mgsh·s Qßfer ............ 49«85
Mcslcnnem N. Dak» Beweis-da Mxth Suibfkriptton ...... 9,00
Bowsbells N. Dak» Verblehmn Mgsh.g sOOfsfek ............ 3.35
Flaxtom N. Dat» Edenczck Mkjixs Offek ............ 5.:55
Nov-m, N. Dak» Zion Mast-s Subfkripstion « .......... 10.00
Neumond N. Tat-, Trfnitatis, Mich-s Offer ............ 47.02
-Tilsanunm....8 227«57
Med Tat modtagot.
Mare, N. Dak» 1.Mmäs 1912·
Bari Peter-few nati.