Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 15, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Is ,.«.. .-....-..
NLWWM
Unions-Eis -Z
,s- , .«.···-,.....
sc) Os- »Ist-WO
Dunmtlrk.
Aatsmtdet for Kibcnhavuö Judre
Mission.
Ved JndreiMissions Amstin
Aftenen den LU. Febr. i Bethesda
itjdledode Etiftsprovst Hoffmeuer og
Msisfionær V. Aindcrsen isfl. »Kr.
Tgbl.« en Forbandliing mu: Indu
Mission sog Midnight-den
»Den førftc Jndlcdcr opkaftode det
SipørgcsmaaL om det ifke cuwde
ice-ries, cvt JnsdreiMission kundc gøs
re sig felv sovevfliødig. Vlrbejdet
spaltes jo estenhaanden i mange en
kelte Greue, fom alle er af største
Bcwdning. Nei, Oder trcrnges og vil
stodig trætxges M J.-M. her i KI
bonhavn til at holde det fælles, sdet
almene fvem for Mewigshedm
Hvis ther Menighesd kun ser
paa sit eget, men glemmer det feel
les» sygmsr den she"n. Dei er »Rigs
Melse«, Guds Vørn i stedse stigeni
de Grad maa erhvewc fig. Og her
vkl J.-M. som Samlingspunkt Vasre
af swr Bewdning for Menigsheden
Den ainsden Jnsdleder, vaissios
mer Akt-dessem karakteriserede Jn
Wisjiion vom Menigshedens ask
dre, noget tilsidesatte Dotier, der
ftp-Ies, at de yngire Søskende ser lidt
sfasvt M M.
Lovene sigm Udbrede sog befas
ste M Rige ved Ordets For-syn
delfe og kristelige chrligshedsgers
ninger. samt tilføre Kisten levende
Medic-kamen
useemgyeden levcrer Matermte og
Arbcjdere til Msissivncns Achede
Men samtidig kritiferer den Mis
sionm: Den driver ikkcs rigtig Mis
siosnl
M bot-or paa en Fejlvurdering
as thniss«ionen, med dcns ca. 30
Medarbeiderc Disfe er vfrkelig Udi
sendinge af Fabre-Mission og dri
ver rigstig MisTison Mm Messin
heden lægger for stærkt Beflag ma
dem tkl asndet Arbejde, faa Tiden
tagt-s fta det direkte Arbejdc
Eim- disfe Foredrag fandt der
en For-honle Sstod med onvst
Fenger lsom Miit-UND oa lworiPai
stor Halt, Mater Peter-few Mis
sionæk Frederiksen og Amtsvejins
Mr Winkel hell-aq, bvowftet MI
det stuttsede mod Fremssigdse atf
Trosbekendelfen
Bernhard Severiu Zagen-ans
Ei Halvhnudtedaaksmindr.
,,Stiq op as Graveu, du Mcegt som
dodel
Feser dit Fald og afmsal din
’ Bis-del
Advak os for UdsIlettelsens Dom
Da vis os, hvorfra din Frelfc
samt«
Med disse Ord indlededes den
Naskke Stildringer af sDanmarksHi
storie, der er kendt af hvert et Warn»
i Danmark Tom «Jngemanns No-!
immerf«
Alt-nie for disso Romaan Stle
vil Jngemanns Navn blive ved at
leve i vort Land. Vol er der meget
« dem, der ikke can ftoa for histo-:
risk Kritik —- i den Henfcmdc ad
sfiller de sig ikte saa lidet fra Wal
vek Scotts -, mrw der er en Fik
dwlandskærlikkhed, en Poefi og en
!
Rsenhed i dom, det, tvods al WereJ
Traskken paa Skubdercn asf dem, vil
skkkre dem en Plads hos den danske
llngdom, naar det meste af den nyi
cre Littcmtnr for lmnast er bleven
lesnknliatun og blive ved at manc
dansst Usngdom til ack »wa msed
nahen Pande«.
Da end-In lænqere end Roma-«
nserne vil »Morgen- og AftenTans
gene« blive ved at minde om Inge
niann, disse Sange, der -b«liver ved
at være lige nye og friske. Slægt
steil folge Slcegckers Gang, men fasa
længe Kslokken ringer mod Sky, viC
den Lovfasnig aldrig for-stumme, svm
Jngemansn sang om Bsmwennen
stor, som hom, der er »Livets det
evige Beede »
Jngemmms sidste Digt vor Dig-!
M som Børnense, der basg Oden luste«
Dør venter paa Juletræets Hei-liq
heder. Den 24. Febr. 1862 gik Thon
stille ind ad »den hemsmeliqhedssfuli
di- Port«, medens Salt-n gik nod
»das Nsoscnskycrnes Vokde«. I
Dil FroderiksborgiMuseets Statt
t1e shører det prægtige Guldhonh
ATom danke Kvinder overmkte den
gamle Dkgter paa hans 70saarigc
Fødsclsdag med Male-m Jørgen «
Rocds Dotter fom Diebs-ret, den ·
smuksveste Gewe, der vel twgen
Binde er ovcrmkt en daan Digter.
Sinn Tat fvr den skkw Juge-«
mann det T-ig-t, i hvilket det hiedden
«Den Toneftreng, rig Kærlighed
forgylder,
fin Klang blandst Danske Danmarks
Zanwbuwd sskylder,
Ton over Folkohjertets Dyb var
fpasndb
Knn dorved blev den hart og set
og kendt
Mm der-for Danmarks Falk schl
Kraner bærcy
Mrd Taf og Pris, med Kærliglhed
og Ære.«
»M. qul.«
De olympiste Lege· Fra den
ftorkholmste Iwmite for de olynvpii
ske Leg-e er sder kommen Telegmm"
til den danfke Kvmckte, scrives der
»den Li. Febr. at man beklager tkke
at tun-ne tage imvd to saa ftore
Held Tom dem, Delingsførerfotonim
gen vilde mode med. Dgfaa Opvisi
ningsholdense man begrænses til 40
Tteltagem Ihsdder det i Telegrams
met.
Der vil hurtigsft muslig blive staf
set Klar-heb over Gran-dem til bot-te
Asslag. Messen Udfigt til at faa det
givne Nej vondt om til et Ja er
der dog Mie. Mr er ldet Møds
som alle Underledetne og Delingss
førerfioreningens Beftyrelse -fkubde
have i Odense i Dag og i Morgen
blovet aflyst, i lwert Falsd udTat
mdtil videre.
llndcc 29· Febr. meddeles saa
videre i »Kr. ng.«:
Resultate-i nsf Gnntnastikinfpefs
tør stnudfens og Gymnaftikdikeks
tør Teilnmnns Reise til Stockholm
foreliggek W.
Efth at de nasvnte Heer ihavde
qjort den Even-sti- olympifke Komi
tc betend-: misd lstrundlsnc til, at
man fra Tanmark ønfkcde at sen
dcs ist ftsort mandligt og ist start
windkliqt Opvisningshold til Stock
FOREDRAG
PAA DANA cOLLEGE
FREDAC AFTEN DEN Is. MARTS
AF J. EVERIST CATHELL, s. T. D.
Ein-m ABRAHAM LlNCOLN.
Dettc er dct ander Nummer af Je 3 Forcdrag. Entre
50 Cum-. For dette og næstc Foredrag. naar Billet købcs
nu —- 75 Cont.
hoslm til Sommer, øwsker den ger
ne at bagc imod disse Hold; den
bar der-for taget Ost Asfslag tilbagse
fom Iden gav tfor nvgle Dage fi«den,
og sssom den splv kalder soviel-bis
De crfsbmdte Øvekfer kan derfor
after genoptages, og man sbør sdet
stssed for-met Kraft; thi nu gælder
del i dobbelt Grad at vise en Gyms
nwstik, der fass-I ver-De til LErc ikfc
blot for DanmarL men ogsaa for
Sverrig. Everrig von-tm- det af
sos.
Vutmeistcr K Wnin. Aktieseli
skasbet bar udssondt Bervtning og
Negnsfsmb for 1911. Vegge Dele
lyidier paa Frcmgang i det forløbne
Aar, idet sde bedve Fragter Ehar gi
veck rigseligt Arbejidc pasa Skkbsværfs
term- baade ved Nopamtisoner og ved
Nybestillingen As disse fidftse hat
der ewdog været flere, ensd Selfkas
bet hat« kunnet panbagse fig. Betst
ningm udtalcr en Dak til «-Ø. K.",
fmn ved fin Bestilliing crf to Diesel
motorskibis khar muliggjort Selskas
bet at indtage Føvstepladfen paa
We O.Inmade. Affektningen as Die
selmotover Eil stationært Brug et
siegen nmd 25 PCt.
Alle Asfdolingcr iljar vasret fuldt
optagm og ved Anrets Slutninsg
var Arbejdsstyrken oppe paa det
Ihøszt muligis Anteil, ncmlig 3131
Personen sog der er i Aaer ij
udbetalt over LIA- Mill. Kr. i Ar
bejdsløtn
Aarcts Overskud har været en
lille Mill. Kr. Aktionasrerne samt 6
th i U-dsb-r)tte. Til Reserve- og For
nvebfessfonden henlasggses 273,000
sit-» Aktiekapitalen er 10 Mill. Kr.
,,Hvide Sandc«. Udltbet fkal bi
bcholdcs. Kommissionen hat i en
Judstilling til Ministeriet enstems
migt sanlsefalet, at det nuværende
lldløsb ved HvidesSande bi«behol«des,
men at der snareft muligt søges be
vilget de fornødne Midler til lldi
lebet-I Sikring overensstemmeirde
med et of K»otiiinis7isonen udarbej
det Projekt
Osmksosmingerne til de i ssaa Hen
seonde fornødne Foranstsaltninger er
af Ksomntisfisonen ansslaaet til 994,
000 Kr»
Ingrimm-is 50«Aars Dsdsdag d.
24. Febr. mindedes ifl. »Seit- Fol
ketid.« paa forsssellig Munde Streits
om Morgenen blev Graden pyntot
med Paaskelilier, og fenere paa Da-»
gen iwdfandt Sor- Scoles Elever
Fig og nedlagsde en Krans paa Gra
ven pyntet med Paasskelilier, vg se
nkte paa Degen indfandck Sor
Skoles Elever sig sog nedlagde en
sit-ans paa Graveu
Passtsor Raafchou-Niel«fen hol-di en
Fort Winden-le ·hvorefter Elevernse
Anat »Tejlig er Zur-den«
Qgsfaa Oøfskolsens Elever erflog
lde om Eftermiddagen et Bei-g ved
Nravem ismykkede den med en Krans
og afsskmsg forskelslige Jngetnann’ske
Sange
ancmanu i Nationaludgavr. Om
fort Tid bmyndcr GyldendalfkeBogs
handel, Nsordisk Forlag lldsewdcchn
af Jngomanns l «l)istokiske Romu
ner i en enkstaaiendse billig Natio
Im«ludgam-.
Hver af de 4 Romsaner vil uds
aøre gcunsentsnitlig over -1()() Zider
i an««cligt Formack mesd flsort Tryk
pan tmsfrit Piapir sog i fuldt Shir
tingssbind tut-d Viwddekovation kom
pomswt of Prof. Hans Tegmsn Og
Pcifen pr. indsbunden Bog blivcr
tun l Kr. 20 Øw
J Løbet asf en Msauned uidfcns
des Erik Mknveds Born-dont Jn
den Aarrts lldgansg vil all-e 4 No-;
mauer foreligge i
!
Om et Stylle Oldtid, der sum-h
kocspiudkk, fkkivek ,,Vends. Tid.«:s
Pan Moor-deer Otto Jerer Koss
Idolle Mart i Furrcby fiwdes et;
Par ftoke stætnpehøic tæt op ad
Sooft-often Tid efter anden asd(sr»
dct graadigc Oav sig her Rennen-«
m længere ind i Lande-t, saa hvem
der kmdte Eqnen hier for 50 Aar»
ssisdem vil findt-, at der, book der
Oden Gans stod frugtbare K·ovnagre.
tumler de Ihøfe Brawdsøer sig nu. »
Naar Stormen slaar de vældige
Balger mod Land, bortfkylles Sau-i
det, Tom findes dybt nede under Ler
liaget, og Mubdjvvden over denne
san Im flm RWM langt inde for»
derefter at sfwrte i Afgvunden. De
side WAWM for-M M
Aue Tauf-e bit holde du bedste ameri
lanstr Landbtuqsblad
Farm Jouraal
fu« Tvrissd Wisij can lcrrc de hisdiw ame
Hlunssp Lk1ndln·1m-:.- ug Onssslwldnitmisi
l nntnssor sinnt Lin-r Etwis hurtig.
f »Nun-l Zum-Unl« lmr over 7-p0,0«0
, Vllnsnnpmcsn flms end wart nudct Land
; l!i.-,k-ls1sm i Ast-West Ti-! lasrrr llim
» Inn-»Im at Mu- cl tonl, ndclmh umlmt
) Ans, m tjpms szåcnm og at Umn- »Ur-und
Tks tun mw civluy »und der nlnsrtcnsis
i wann Zonructl«. Tr- nvcucwr nldrm
wuchleis(-1msdiunrr run- nrcnc Bisma
Hm now-I under, sum im er mit,
IHLW rllrr Wunde-im.
Tusm Irre-:- Vnnk eilst Dust Post
s k-«::1«I, mit tust or thut tu sucdis Primi
ti. Runn Jmtnml«.
«",’»s.un Journal« kostet lmns en Tut
’n set »in Unsi« Him- tmlmndm Tnjlnr
» W n Nan Zum Tons-;- :-«’uvn tm
NOT-IN misd Pyikuismx »Gut-:- Tis nimm
Hin-r Ilkc n· tun-ist mcd Blaer fu«
131 H Ins-Jus Tom :1h-ftnnn-lc us bonI-J
:«hsn«1W-In nllmmy ntmr Dr her um
cri.
I
l« iusm Joutsnal
281 N. tstisum Streu, Pallas-klomm Pa.
; L -- --—---s »i— - —,
swaledes et its-Irre Hærvcerk, «og est
srort Jordskred er fokegaaet ud for
sm-mpohøjene, saa det vil ikke vare
’1ænge, inden den ene vil være en
saga blot.
Fj - f» ""f4 As f« .
Ordiuation. Førstkiomsmiende Onss
dag, «jl«rjve5 der den Abs Febr» sel.
10 agter Bijkop Wegener at holde
Ordjnmion i Mart-do blirke og prag
stevie folgen-de wologisbe Kandddas
ter:
SM. Poulsem beskikket til Pap. p
p. for Vedby Menigshed i Fyns
Stift.
M. Nielsem bejkikket til Ssogncs
pro-sit for GjørslwsØrding Menigs
heder i Aalborg Stift.
S. Nahm beskikket til Zognepræst
for Senaæls Menighed i sammt
Stift.
C. J. Pedersem bestittet til Rap.
p. p. for Tauserupdhorsluwdetvcb
nighed l Lolland Iclsters Stift.
Eiter Ordinatiowen prædikerdians
didat Weder-sein
Et Museum i Fredeticiq. En
JkiDsender i et af Fvedericia Bla
dene fowilaac Oprettelsen af et
Museum.
Frodericia, ,,Minsdernes By«, maa
have sit Museum til Belysning af
-sin Udviklmg, med en krigslhiswrisk
Afdelisng med Waben, Anna-uni
tton, Unbformer m. m. fm de Kri
ge, shvor Mop Fredericia hat haa
rct jin Diel af de Ulykter, der er
fsorbunden med Krig.
Nisfum Fiords Uddybuinq. s
Txhorsmindse arbejsdes der for Tit-en
blsmdt Fisbcme iog Lodsejerne paa
begge Sider Fjorden paa at faa
tilvejebragt et Sejlløb ved Uddybs
umg. Herved vil zwan at det sau
kaldte «Færgcløb« blivcr lettere at
«pus«·ere, og ligelcdes opnaas
letter-.1 Fovbiwdelse mclslem Chors
minde sog den østlige Side af Fior
dcn. Ter lkar ifl. »:)i·m—gt·j, A. Dag
blad« værot asfholdt Møde som Sa
g-cn, og Zandsiynligshvden tasler for,
at der oil iswdlosuunc ca. 1000 Kr. i
friuillige Bidrag. Bliver Platten re
aliseret, er dkt Meningsen at Sand
pnnwereu flal udføre Akbejdet
Akkole til Mariucir. Fra en
Nimm der itte øsnsttsr jit Mann
tin-unt, Our Mui"iiwiiiiiiiiteriet mod
taqct et Aeroplan sont Nave til
Krug for Fluadcns Officerer i Udi
munteliesøjemed.
llwivlssomt vil der nin Øveljess
aeroplan bidrage til at fromm-e Ju
tecesien for og lldvitliugen af vor
ljjemligc FOR-spart sog Stauden-Z
Officerer vil særlig vasre Giveren
tatnemmclig for dcnne Forø9e1ie af,
M timppe Matericl, dier lhidtil shars
lftciath til deres Raadisghcd underl
Uddannelfen.
Fokcningen Fattige VII-us Fodsz
hellt-editing i Ritzen-han« hat shaft"
den Glæde at nwdtage sit førsteå
faste chat, idet a«fdødc Nentier Vol-s
dismar Goldscl)midt, Fredensborzi
hat testasmenteret demm del aiarligscz
Ilicntebeløb of en Kapital Paa 9000j
Kr. Futen-lagen fer sig dem-ed i
Ztasnd til yderligisre hvcrt Aar at;
kunne uddele ca. 300 Par Kiapskoj
til fattige Vor-n. «
-
l
’ ·
O olkekalcnvcr for1912.«
fr . t . got at iutrodufrre vor Mi- i
L-—.-—.. tolog for Bogen Pofttort ·
ofv.,tllc11hvrrLasf.-raf dem Mod vil v !
finde absolut frit et EIN-mumi- of vor;
-·.ollckalcndrr for mitz, um«-holdende mange «
Xorlællingkr og Stiefel-, dcrfom Te feiiders
Es 10 eller flere Vcnners Navne og Adresfer.
J. V. tUcllMI « sw, - sinnt-volls. staa.
Dauskcskzgjsugccskc
Paaskc- og Konfirmationskort
— 1912 —
Danfkk Paofkckott.
Nr. WI. Et Tntsagsfnldt onst-It Kiort Inst-d Blomsswrkors iog esn Vukct
vhvidse Lillicr, ,,(Sslasd-k-1jg »Du-usw« og ist IillkI passen-de Vers paa
tmkt. Priizs 5 CcsntsT Ver Tusin 50 Centix
Nr. 5351. Et sumkt lille dobhcslt Hort mscd jndlagtie Binde-, hvorpao
findt-s Poesie-hilij nie-d Inb. lis, 22 samt Eulmisverfet »Min-d
o Jesstm tidt mit HjerteC
Posa Fsorsidw et Mildme onmnncht msed Blsomftet Hæftet
nie-d Sil-k-es1mr. Priss 10 Censts. Per Dus. sl.0().
Nr. S----I()85. Et net Punkte-fort is forskellich sawidebes smagfulde
MmIstr-e. Etwa-VII « X Wz Donnrer-. Pan fndlagte Blade
finides Plast for Tilcgniclks fsasnnt Psaasskobudfbabet ,,Herven et
virkselig Unsinn-den« og Verfet »Ta«k o store Sisjrherrse«. —- Pris
per Sti. 15 Ets. Pcsr Dus. asft. 8150
Tanske Paafkebrevkort.
Nr. K. 4()92. Tvc forskelligse Mønstrc sallie med at tiltaslende Blsoms
steckors og hvert med stets-Alt Vibeltekft passende for Anlednins
gsm Pris per Dus. 25 Eis-nis. Pisr 100 81.25.
Nr. S. 1045. Et soerideles smukt Brevkorck med saphøjede Blum
-ster og Paaskkæg i fonfsfisllsige Møn«stre. Pris per Duf. 50 Ets.
Per Dus. ast. 81.50.
BNGLISII BÄSTBR CÄKDQ
No· 5376. Small assorted Eastek booklets with scripture texts
anil tied with Silk Card and tassels. Prioe 10 cents. Pet
Dozen 81.00.
No. s—1091. Pan Baster hoolclets with appropkiate den-ova
tjons in kissmstisd designs and Greeting in gold on kront. lu
side, various Eastek lines and verses. Price 15 Cents. Pei
Doz. aSst. 81.50.
No. s—1105. A very dainty nat-il 1014 x 214 inches arrange-d
to liang up. Nin-! white pkcssed card on purple haokground
with a flowms haskot and oross with Eastets Greetings in
golsl attached to purplks Ril)bon. Price 156. Per doz sl.50.
No· S—1106. siniilar to S—1105 hnt slightly smaller and of
blue on white. Also Angel design with klowers. Pkice 15
oents. Per Doz P1.50.
ENGLISII BASTBR POsTÄLs
No. 326. Beautiknl imported Easter Post Cards in assorted de
Signs and each with an appkopriate Bible text in English
Price per Doz. 25 c(knts. Peis 100 81.25.
No. 827. Pine domestic Easter Postals in many different de
signs· Eastek greeting only. Price per Doz. 15 cents. Pei
100 60 cents· Per 1000 Els5.00.
Danflc Konfirmationstott
Nr. 4()l. Gt fmaxrfnldt tsnskvlt Ksort med udfksanret Nun-d. Paa For
siden aphøjede Vlmnftser og Kurs cllser Kalt samt »Die-deng Lyk
ønxskning paa KsonfivmnkionsdageM iGuldstryL Sstørvelfe 41-2
X 3 Tomnmr Pris 5 Cesnts per Styl. 50 Cents Per Dufin
Nr. IS—5924. Et sfsnuckt lille dobbelt Ksort 434 X 314 Tom-mer mod
udskasasrcst Kurs og Lillier ssasmt Ordene »Ti-l KWfsirmati-onen«
paa Forsiden Paa inldlasgtse Blasdse findt-s Verset: »O, shør os,
Jesus milde, O, sdan vor-i Hjewe -sao, At aarbe det og sit-de Du
Tempel vasre man, Hvor du er selv til Stede Mesd Liv og Lys
og lede Nu og i allen -Stund.«· — Hæftet msed Snor og
chrstet Pris 10 Cents. Per sDusin 81.0(). Ver 100 36.00.
Nr. D—452. Fims asfortiersede Konfinnvaitionskovt fra Baume-pf
Alle med onliøjiedc ellcr usdskaarnse Forsiringer i Fawer og Guld
paia Forside11. Pia-a sde jnsdlagte Bladse et Konfirmationsbillede
samt et spaslendsc Vors. Glennemsnitsstørrellkse 514 X 31X2 Dom
mer. PrisJ 15 Conts per Stle. 8150 per Dufin
Nr. S--——788. Et snmkst sdobbelt lisort 61Xz X 434 Tom-mer fwrt
med en Wans af onhøjode Viioler og Blade i naturliige Fawer
pan Forfisden somst den sædvanlige Hilsm i Guldtryk pau shvidt
Felt. Jndlagde Vlsnde ntscd Forfiring samt Sal. 11(), Z, og Ver
set: Zorn Jung-ens- Dmscrlwr qiv os Mngt Din Ksærlighed m«
sfpejlel Giv os din Rand, som du shar sagt, Og os fisom Bøkn
beleglel Os Hierte gsiv for Verdens Nøid, Giv Sjælksn Haabcstg
Binsen Giv Ists dw nasrlisgshsodens Gløsd, Sinn varmer og sum
wingisrl — Onsftet nch Silkesnior og lwnsften Pris 25 Cener
Per Dnsin 82.50.
Nr. D—15:«-. Pragtfuldo isnmortrrudir XIonfinnationskort eftcr As
sortewt Tllcønstrr oq Tkat Initan Art Tom Nr. D—--—l()2 men
stam- nq ssntnftertx Pris; 35 Conts per Inst 4 Knrt for P1.25.
Nr. E-- 73):’-« Et alMes nnt og Enerdcslcscs fint Wrt med huiansdmæ
lebe Etcsdtuodscsrsblomsit-r ellcr Forglcsnhmigscjcr Paa Okclluiniks
iwdfattet i Numme axf fint Karton af tilsvurendsc Farvis sum
Rot-fide Pan fmnkt forsirödsxs Binde lmsftet med Bill-chade og
Zløife findt-Z forman Hilfm og Sal. Hi, 2 følqcnde smukke Vor-It
O Horte-, Vasr mit Lysz i Nation, Mit Froste og min sikre Borg:
Vasr for min Sjasl den dyre E«t«atten, Ecmk prøvet er i Fryid oq
Som! J dia, min Wid, im Ztyrfe har, Du er min Tilflugt
mit Forfvari Størrcslfe W- X 4 Dom-met Hvert Kort i en
net lille Mike-, ·bvori den fu« feusts med Post-rn. Pris 10 Esents.
Tk sinkst for 81.00.
INV D. 15-1. Lufsnriøsl udftyrrde imsportcsrede Kort Inscd litt-de
Jil·f(·baansd oq Zløjfcs fsamt sopbøjode Rost-r i sefterlignset Sitte
Passiv-We Nionfitvmsatisons Hilkm Villiedc osg Tekst Pris 50 Trutz
Z Fiort for 81.25.
BNGLISII CONPIRMÄTION CARDQ
No. K——2243. A vor-z- prctth little t’01der,sjze 31X2 x 5 insbes,
tiod with whito silk ribb0n. On front eovek a pretty land
scapks in a msouth of wild roses. The words »Best wishos
for your Cunkirmatjon" in silver stam1)jng. 011 imde
kmgm appmpriato scripture tcsxts and verges. Price 15 cont
eaclL H1.50 per dozen.
No. K——2244. samt- style unt-J us No. 2243 but Iarger (size 714
x 41-k»-) and with twigs of »pussy willows" on freut-. 011
insi(l(- pang two shurt lkible texts and Margaret Hayorokts
beantiful hymn »P1·41«ying hear-t, break forth to sing-ing«
in extcnso. Prioo 25 mknts euolL P2.50 per dozeu.
Dr nngivnc Prifer cr netto —- portvstit.
DANISII LUTIIEIRAN PUBLISIIINO END-,
Blut-J Nebr.