Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 15, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
Bot Gut-s Ord beftaak evindelig,
((si. 4o, Zi.
Jesus vandret paa Spen.
As J. C. Zinn.
(»Mm’—:- Eøndagisvlad«.)
—
Om vor Herr-c sein-J diriituszs er
der 7agt, at slmn er en mung «
»ikfc en, sur Ewig- Ztoi, der dukkciy
men for twth Fod tue-d zrysD der
knaslcs«.
Lg denn-ed jkal vvl vasre sagt, at
ydre .meligl)od-:slnsviscr, udre Til
-slutning og Anscrfensdelse er for hasm
inter, hat Haare ljden Værdi i et
Meintest-es Fund-old til ham TA
kommer intet virkeligt Formde i
Stand meucm Horte-n og os ad den
Vei. Førit want Fonyoldet bljvser et
Hierwforhuld nsaar Hiertet hoc- shmn
jøgkr og finde-L shvad det dybcft fsavi
net og lamges efter, for-sc da er der
et visrkeligt For-hold til Stede mel
iism syam og os Syndere
Mut dcrre vil san atter jige, at
et smdasnt Hiertoforhuld kommer it
ke i Statt-d ad ydre Befe, gennem
Oplevelier af ydre Art alense, man
kmx vcd at opleve det, der hat Be
tydning for Hiertelfvet
Et Forhold til Nud i ham Fla
Ibenbaring iden obre-, lksqcstnlige Ver
dett f. Eis. i Naturen-I Vier-dem kan
vel hcwe sin forbcsvedende Vvtvdnitm
for et ilccsnnksch Nudgisorth men
sder nma merk- til: der Insaa dybere
OvlwelTer til, Lsolwelscr af act-n
idelkig Art, om der fkal blive est End-Z
for-hold.
Tihi vol er det sandt, at »Herr-ens
TomoeP er ikke blsot
-- s-— der, slwor Lovsang klinger
i fulde Toner fva den Kristnesz Bwst
»der-, hvor man Taf og Pkis til Ger
ren bringen
ledfaget 7mukt af Orglots dybe :)W«,
men at ogssasa ude i Naturen-Z Werden
under
»—-- — de høje, ftolte Bner,
sont sei-fees wden Hjcelp ckf Ztovets
Haar-d —«
kan errtet føle: »der er Gud til
Sredel
»He-r i hans icon-ne Tempel vil ieg
bede!«
Ja, at »Herr-ens- Tempel hvælves alle
Beam
cvg W Mut sssosm under Him
lens Blon
begrænses ej ved Tld og ej ved
«
Egine — ——.
Og vel ved jeg, iat der kan stige en
inderlsig ssksn og from Takfølelse op
i Hier-let, waar
»der luster wildt i Heft fra VelsigsI
niedern-es Hjem« l
1
eller Mr
»die sfagre Blsomsster tkttse til Amor-den«
US
,,de tmcnlre Fug-le Ecklde Ocoa Elyver-"
andre« —
Men det ved jsoq ogsaæ at bej!
For-hold til Muth Tom dcwed kam-I
mer i Stand, om der end san unsre
udssprunget af en dubt følt, ja be
gej-stret Ztexnnit1q, doq endnu fun;
er en Stemning og ist-e et virkei
list Gudsforhold, og at Herren tim»
maa »unddrage sig«, fordi en Taa
dan Stemning ikke gsaar dnbt nokj
net-. s
Even kom til at tænke paia dems;
ded, shvad Evangebdet i Tag for
Mer os, eller rettere net-, kwad der;
Linn-net Baggrund for detve Evange
lium fMiatth 11, 22— 33). «
Herren Eben-de spaa »e: Hde Sied«
wo unsderfuld « made besmisst » )()00I
Mæctd foruden Kvinder og PM« l
med ,.5 Bksjd og 2 Zifbe«.
Dem Aabencharing saf hans Herligs
« U og Guddomsmagt havde fyldt
Folket med Begejftring, og i Bess«
geistkingeus Rus virde de, som Jo-?
Wes sfortæller det, gørc ham til
W Wange
Dei er vsst utvivlfmnt, at Dkscivw
II Mc var öde minsdft begejstrede i
« IMM- ja, jeg WA- mrppe feil,
war feg irre-nier, at den, der tilfusbles
Ists-us War-net shsjest af sdem
III, vor Peter-, W der hu Oste
It Mo- Im M den filgen
Og nctop derfosr »Im-Este Jesus
Aschle til at ftige i Zkisbet og
gaa forcm Olyam til lhin Side, Insekten-S
hcm losd Stamme fate«, sog han set-v
»g«ik asfsides op poa et Bjcrg for at
bede« — bede, ogfaa for lmsm, des-n
kævc Tisch-Cl med de let vattse Fo
lclser og M Ehe-le stærke Stemningæ
liv, vg for sde andre Von-nor, at bot-i
der var sbcgyndt m lwe i deres Hier-:
ter under deres Samliv med Jesus
miaatte bemres og 11dd11bes, og der-es
sm-rlig-l)ed ikke ,,blusse vidj«, mcn
volle en fund og fand Vcekst ud af
et lede Trosforshold til ham og
gemæm hom til Fsaderen i Himlon
Ja, net-pp ud af et levmde Tros
fsorhsold til hom: thi Hierteforholsdri
vil Herren kommst først der i Stand,
tmor Troen sbygger fast paa Oerrens
altisd mag-ne KMighed og dorfm
i vom-Ha Tiuid fim sites hang
Ord.
Lwad Disciplmis oplcsvedc i Ratten
ude ma de saprarte Vølger, skulde
netop oegc for dem paa »dem. —-—
Mutkus That lher en lille Tilføjelsic
til Bewtningen om Herrens Van
dring spaa Sizii-m Tom er betydningss
fu«ld.
Bau bester Vegivcsnbvden Haa
dan, at Jesus »s·aa. at de led Nod
idet ide voede (tsl)i chret var dem
imsod)«.
Tot kr Herrens altisd wag-ne og
altid magsmde Kadrlighed der few
under Bønnen ikke klipp-er den lim-,
Muwnde Discipelfkakc as Stint-, der
hier smsøder dem.
Qg devmed er der sagst til dem oq
til alles Herren-Z Discivle: Tet er den
og ikke Stemningec vor Tro kan
Itmgae paa.
Ja, Gusd ske Tak, den fnn der
bmges paa, i Liv og i Tod, dcsn Kask
liqtbed, der »f«orni«drede fig lige til
Døden paa skorfet«, den Kærliqhed
der intet Tit-Mit twerken i den
Mjeftse Glas-di- under Bannen-Z Sam
fund med Faden-n eller under den
dvbeste Lidecse iog Zmertxn wikjtede
oq tobtc denchnnvsfcsslægt af Ebnen
der er i »Fortabels"ens Nod« oq ika
Fscm nna kil »Landet bog Han« ved
tsgnc mcvftety fordi Syndens Vejr
er as imotx
; Hvor Troen boger fast pcm Her
wns Kæklighed og lever ssig til · --
i,.nu isFiald og mt i dee« at
,.,gøw ehrt »Es-ans Osrd«, gan, naar
»dem Wer-: »Kom!« s-— der bar man
fast Grund under Fsødderwe, selv der,
»wer edcst Muvligse Tit-Tun for de
viqmde Bølger.
Hervons Aand »Na-use os, sont
trat paia hans Kasrlighesd og boger
dort Gubsfsorthcklsd alene derma, at
vi under den Bekendelfe of JCCUH
sTom ,,Guds ZEIT der brydisr frem
asf levmde Erfarimg of hans Kam
Iighed til Synsdere der »e: i NIdC
um, alt Tom Dagene quat, men
og were stille og sindekligt fige:
»So-I vkl jeg da i denn-e Tro
mit qukc Lwnet føke,
i den jeg We vil msin No,
i den min Gernisng gere«
-——s- ON
Guds Ord. Vor Bibel.
Hub-I er Nt isr Dort Ammode
TM s·-knl Dort Affomcs vix-m
Nnd qiv osI i vor va den Ros,
Vi holdt det bsøjt i Akte.
List or vor Sjcrln i Nod,
Vor Triøft «i Liv og Tad.
O, NUN Jbvor der gaar,
Bad doq mens- Verden ftaiar
TM i vort Æt nvdawcå
Man flamsr over-, at vor Music-;
Wirbel er fuld of Germanismer. Nu
veL jeg tror ikkey jeq hat For-;
stand til at diskutcre sden Sag: des-J
uden hat jo Past. J. M. Hansth
qivet et Jndlæq i den, som feq4
fnsldt ud tilstmnmser. Kun kunde jeq
mssse at tilfsje: Man ikke Fejlen
liqqer W i Hierteme end i W
beleu?
Tet er bsleven sagt, ast nam· vi
qaar til Kirke usden at faa UWyts
te og Velfignelfe detaf, er det vift
often-e sog smere vore Hier-tm der
ikke er modtagelige for Order, end
bei er Papst-ens, Prædihntens
SkyW Der ligsqer visit en stvk
Smrdhed i den Udtalelse, —- m
ttkrligviss forudfat ost det da er
Sud- Ord der for-Umriss Men man
det Mc focholder fia pm W
Munde mdd Leesnisngen i vor Bi
bel. Nam- vi leiser si vor Mike
Weg vg Mist Missou
ellcr hvad man nu vil kalde det
inson det fasa ikke more er vove Hier-,
Vers Utmodmgelighed seor —Ovdet,s
der volsdek Tunskeligshodcme Erd
det er ,,(sicrmmi-ismien« i PM?
Osa,Ji-aak1mdikylde,at jog
spielt-geh jeg vil gerne modtagse cer
lig LplyInsi11g. !
Der ocn vi for Eli-» naat vi mä
ncde vor Bsk licllioig soi at læse i den,
med it asrligt og miigtigt Hier-te
wirst-dir et Euf til vor Feder i:
Misinnmslisn oq liad ham som »at la
de iin qode Helliguand oeplyie ogl
uejlidc ozs i Rande for w U Swlsd«, I
iaa - ja aa twr jeg ika, at de:
i»
l
I
mutaltk . C«3(rmani: mer« vilide vol
de iaa stor Luni keliglyed
Den Taufe at bodc om den Hel
ligaamsz Vsjlcdninsg i Lassnsinsgen
uf Midi- Ord «er jcg for mit per
sonligie lscdfommmde en gmmnel
nat-ist Illkand i »T. f. d. ev. l. Kit
ke« at takke for, — siom icg a«l·drig
or mig bevidst perionligt at have
haft den Ære eller Glæde at mi
de —- en Mr. Land, —- om jeg
ntitrsdes m viitnsok Prcrfiernc Lands
gemile Ruder Vcd tin vis Lejligihod
ikrcv naivntv Mond til msisg og bl.
a. »ouide mig Was Vcliignelsfe
i Læstringen asf Guds Ord, med
Bein Um don Hislligaands Osplyss
ning«
I Tcn Vilion og der Ønile indgav
mig Bank-In om at bede om den
Helligaanids Osplyssning og Befleds
ning, noar jeg nahm-de min Bibel
;-bog for at las-e i den. Teriom det
lte bliver offentliggfort, sen-des Hil
iseiten shewed videre til andre Bi
.li(-lla«·ere, med en Qjcrtelig Task til
Idcn gamlp Mr. Luni-, iom den
ibid-Im bocde i Minneavolis, Minn»
;om lmu er der im cller ej, det ved
Ticg Me.
Nud give-, at Hilienen og Escka
moaitte bilvc til ligv iaa wegen Bel
signelse for andre, iom det hat m
ret for mig
I
)
En unavni
Optst i Lejmr.
CFrit fta Eng. Ved A. N.)
For ikke lasnge siden ashsoldt
,,:’lm(-rit(15 modeme stovmænd«
silkodssrn Wanduner of America)
den-J Florende i Cbicaqa Ved det
tks Ell-de sit de Miete Entsbedssmasnd
Tat incnntsm en Forhøjelfe as Bi
dragenc for alle »Woodmen«. De
lwfsus spornt-ig, at Forcsningen unm
qu i Lamgdon Winde qiamnsvew den
lovcsdc Aikisnmnce cftscr de TOwa
do mt slyavdic —- Mkn det kan nof
vix-re, sle er bleven ler i ijren
trink-: over Land og Niqc i denms
annsligc Forcsning. Zagen et io
nok den: Te flestk ladet- fig velj
indmllcns i faadannk Wmielige !
Form-imm- ved det lockt-who Tkllbudl
um ..billsiq« osfukcmce l
Mm del-Tom nu ille nagen scrrlicxl
man-riet Fort-ex sinds-s dek, how
set Der san m stoa i en hemmt-tm
Forscning for? Hjclpfomhed.
Eudviderc -fkrives: Charles W.
Mode, en frewimaenbe kvrimurcr
ioa Bankør im New ;,’)okk blisv døntl·
til 15 Aar-s Straf i et af Regt-this
non-: Fasngflor for Msisbruq as
Wanken-J Misle for 2 Aar ffden l
ZtmlH blrv der gsort -denvmdclsis«
til Prasident wat as frinmrer lis
Grunde-, at lhcm fkulde redde km
Vrodcsr — - Muver Denne »den-ven
delfe spredtes visdj sovor Laut-et fsor
at lamtle en Million Underskrifter
Tom en Petition for at fiaa Mr
Mut-se ladt lis.
mesnxt Dis-d sammt- Tid udsimd
te en Prasstisforenina folgende m
triotifke ksisefolutkon qennem Pros
Tent Da Vi trotz at Mr. Noth-,
M Var dmtt til 15 Aars Straf,
but-de udtiisne sin Termin baa
Fwnqslets Mart-, og da dcsn Poti
tion, fom Gans Vcsnner bar udfmdt
sp- at begæte hans Mndninq,
vivde were Netfasrdiqhedms Ovcsr
trmdislke Ton udsmde vi Escer den
ne Resolution for nennt-m en Mod
petttion at modarbeide Gans Leg
kasdesbfch før basn that udtfent den
Tib, han dtmtes titl.
Men —- endelig kam Brodcr Takt
khasm til Hin-Ip, og mt forleden Tei
bebe Mk. Morfe med Huftru og Sm!
List Europa
Præster er hindrede i en Henvens
delse til Pressidentem ckt »Um tkke
M W Wiens Wlfe
over-for en Wintereis-dem
MMMMMEO er bun
den til at ,,«fl-y til Hin-tw« vfor en
Brodeernwr. fom giver .,det store
Idødsignal«. "
Redaktørm of »Gottde Eve.
Post«, der lpclt ignowrer den Del
som Frimureriset havde i Mr. Mor
50’ss Løsladleid skriver bl. anM:s
»Wenn-Ide- Mr. Mist-sc Bank-belass
aeren, var en menmsslwmslig Ger
nisng: men lmn var iskke i Stand
til at faa den, slwerkm fordi bmk
ikkcs var en stor Forbrndcn cller
Thau vix-r sog eller fordi lmn bavde
m ufktjldig Mille —- mcn fordi
Esaus Forbmdelsc var m« den fine
CgentmsU Flugs, oq ban ein-de Jud
flvdelfe. «
En Tlseetomwnemkantg Bot-endet
5e. « Jeg fluttede mig til ,,-de be
sunderlige Inn-« ded Fellowsl sog
fanidt miq i Eelfkab Ined Spiri
tifter, Gttdssfornwgtere m Jeder.
lwilke alle Ilmdede Jesus fom Kri
ftn-5. Jea qik nd as Ordenen igan
Men da ieg bovde en ophpjet Fore
stillinq om Erkannte-riet Kinn-de
jea mig til en af der-es Loqet Do
feq ntsodtog den sanfte Grad, blev
ieq san Mket ved at share den ner
steliqe on gutdløfe Von, at im bod
om Lov til at forlade OrdenenL
men man fortalte Inig Tau, at dette
lnn vor under »den qmnle Hnssbolds
ning« fam Last-Ung, og ot naer jen
first var naaet til den tredie eller
Mdremmden saa vilde jeg vnsw
i den »nne Buslwldninw og da
bat-e Henwdsnsicnaer nok til Zeus-.
Jeg blev Ida: on mvd lSdaictb mn at
forlige mia tned Orden-en gjorde
den »tilbedelfesvwrdiqe MefterI mig
til Kapellan for Logm En Affen.
efter n! ban .,frivi"llig« bavde drwbt
en Kondidat oa denne nu laa von
Gnlvet ·foresftillensde at viere «d-ød.
Tom Himm Abfff, bad hon lMes
stetem mia at holde Ban. Zog bad
Tom altid i Jesn Rom-. Men efter
»Als-bei kalte Mefteren mig Webe
«»Free·mcr50n Momätor« sisgensdet Al
le Vønnerne for »Ber Livdee Mo
.«·onm, vil De finde beri. Sein
du bad i Asften, det er maafke Kri
ftendmn man jeg forsifrer dia, det
Her ikke »Blue Lodge Maionsry«. Og
Mem var sit-km kigcia pas «det. —
Iea meldte mig da nd of Bogen
Wider-e Tkrkoer ban: »Hm-Z der
Jan ftoles paa Presfens Meddelels
Tet- — Ton er Dr. Hode, befkyldt for
IMord i Kansas City, en Frinmren
Htklladst nyt Mr Mon noqen trot,
than vil blisve dsmt2 .Md vil frsi
hom? Murerietl Hvad dcekkede og
ptøvede paa at fri de Usselmgge,
Fllm sprwwgte ,,T«nnes«-Vygni1men
i Los Angeles i Lsuften og drei-hie
mange MenmfkerP Den organi
Ofetede Hemmeliqbedsfuldbed
---—.Js...-- —
Jeg ved et Ausnu.
TJttdfcndt as E. P.)
Jeg vksd et Flasnn Tasn sturt og bli"dt,
Som aldriq lukfisr Tit Lie:
Im kundi- lths vol Milc- vjdt,
Aldrig fig løfter mi: Glis Taa frjt
Zorn osp inwd skmnsz i bot sum-.
Zog fender del Tit-, ji«-g aldriq TM.
Da kasrliq faidor Inst-:- Einwde
Moor oa Brod-v Tom Lonqlxmt wa»
Milde oq Irr-d : Dei-J Todter
staa
Mscd Rande i fnldtcs Zkaalist
Im kendeT den Isiøfh im aldrig for
nam,
Og sont jeg abdriq kan alt-inmi-:
Den kakdcsr mcd Vælde min Ein-l
. til -l)am,
Den muste- mit Hist-te og tiog minl
Skllllh l
Hos ham jm somVam shor bienmuk
Og Engslenes brede Vinaisfang l
Dei lukker fig om vort Mode:
Zog ded, Than shørcr min stille Janu,
Hatt ssporer min Bin i dens sagte
Klang
--—· Jfær nam· mit lVierte maa bløch
CAOf »Bud og Hilfe-Mc men tidck
formdret.)
oktetalender formt-i
frk E . Tor at introduseke vor Ka
!-..-.—.-. Iacog for Pages-, Postkort
oft-.- tcl cui-ver Lce et as dem Blad vic UT
eude absolut t et Exemplar as vor
, eitel-leistet for 1912, inveholoenve mang
Fptmmuser og Stidsey versvm Te sendet
os 10 eller flete Venners Raum-. oq Adresse-.
ONWOMJ IMIIII
LlDT ON DUSKZIOLZN
Og
sÄND XZISTINDOMS NØDVBNDICIIDU
Pisa mini- Rejscsk nmkring i l’. S. A. hat- jeg
hilf mul mange Bist-n af Umkle For-kläre, sont ikkfs
knn sonst-m end Sjgo tale lmtmks og sum for ksvrigt
Uns freunnedks for KARL-Mund Insjlkist »so baade El«
Hynd ukx Skmm hvoisfuts dcst htm- mig vogct of en
Livssng m, Ihm til l-)·(l sm- li(«ligi»n88k01(sn-—— km
-«« Hang-s Hkykl i Vers — i vmst karn- Blad »Dau
skcst«s«n" —- ltvis vor karn- Rmäuth Rev. A. M
Atnltsrspm ti11a(ler.
Dorfur mia Mening lieh-Hi ji«-( sanken-,
sum ils-n kalt formt-s j Kinn-tunlich
Liul alles But-n al« den klimskis .-l«Jt.
llug Ist-n- (le-t ilunslus Hprug roh
Thi ssllssrs man skal san at s(«,
llmtl h» j Amerika link-list Vil ske
l)t-t Jan-ske- Skprng vll lmntltst furlmle
llvlllicst lyliwr vnrt Polk fläl tin-gen skndss
Tle sxm clanskss (hul.-zl.«j(smsst«r fursvlndu
Ug vl lim- lcun tillmgo kam-s- Minder
Um Jlmskp l’1«ns(lil((smsr ng silltncssuljg.
Da Jlmlglwdesu sang al« imlns Trunk-(
«l’il Ums-long bruscsnde Tot-org
Hin Tals til vor kamst- Komm-er
l)«-t. csj mais gilts-, dsst H- sol(-l(lart.
For lmtsmlts Dünslcts dest lslt-v ttltsgtst Matt
Hm Hptsumst form-inult- smn Rms lut- Helen,
Hinan sum anglo pas- Vesj til Pult-u.
llvis ej vor Tro vi passe-r paa,
Kein list-um« (ls-t gaar us list-sma.
len ksr clist vod muligtl Spørger du,
Als-d »l-« lusr i AmoriknJ llzir int:
llnul H— (««j skkst »F lcurintli ug li»1n,
Sum Paulus luvpristes sm- KrjsttstnlmnY
Den ist- Ilsik form-un(lpt sum malt-es Moder-,
llnns man Csj nst vor flud tlllwlksn
Ok- (-«j tsr Inlholdvnde sum .,l«)lil«s sog Plod",
Alt-J Motlisksmaal og Trotsns Mod!
Miso mrt Fullcs Prssmtid last-»t- vist zum
US sislv og vor-e lot-re Puclkkts Hinga,
Ums-lut- jesg i Lcrlmdjglwd vil fromfitmy
llvml vi lmr for disscs mirs-:
Vj lmrtle sjlclwrt med l«’·vn(l ug Klssm
«l’«ls« Mmlesmnmulsst lnsssr llng cui-il ils-m
Samt lmlcs (l(«m til danle Skol« guu
llwr Rommistx mmltsns («ns.««lsl((- stills- staa.
Til at Imdexsnslse Clism anlusfxilsss esn Pisa-st;
svvvvvvvafvvv
Jsllberta Faun-kamt
H hat ";ksisi-is·Ii-r ask AND-« us minnt-rka .I»--l« slyrkcsi cpg Inlxskkist til Prs
s-·«k. want-»wir Im HTIM pr. Arn- ng liwtsrou l "lt";skh«r Just kohlpns
Uns-km
Vi iorhandlet ljgeledes Calgary Crundejendom
Kotrisqmnslxusssis mi-ktss »z: mllwliss pim »Hm-syst
tlitsstsrs--I(«·-: Imi)·-rjnl Bank us (".-um·lu.)
PINKEÄU ö- MÄCLBOD,
117 A· sth Ave. West, CBox 1287), cum-Cz Athen-, csusdih
«XL—8—ERTA LAND I LETHBRIDGE DISTmKTET
lcig Jonl for Axt-Hin- i «l)et sidste stote Vestea" fru 815 pr. Arri- »
hsjweu »Th« litttsrtmtiona l)r»v Ninus-w («»n;.-ro-Si". smn skul Miit-NR 1
Listltliriclqts i 0kt0b(-r. vil give Dem t-« goti I«i-jli;:h·«(l til nt lussøgo ils-In
l)ji4trikk. hvis Ut« ikkcs icon komm-· syst-. - « lcurnsspusnlunw udkxsclcsu Inn
«-nxz·,«l-k. Ukslyuninmsr Mosis-H kenn-.
Isl. J. Il. sKBITII,
Letbbtitlge, Athen-, can-da
? ZWIPT CURRBNT. ZUKÄTCUBWAU CÄNADÄ. —
isr flist bucklige Unmdms Huvsn Dist sr Ilitsrnmsl for ils-i mindres ist-niisi!sscl·
Man-i D) ric» nzx unsiiivrktt Lan-i Iil Luss lrisor ng Mk( Xilkkuin Only-(
»in-Dr s« mis- Lrnrns sicriu Ihm tut-M lsk sil( r trHciis l«;nnfl«-It«-r. H »si
rsrrr Iil (u«-1-iiu« l Ilion «1lt r Ott im« hinkt -.r
ZELLBR LÄND COMPANY
swikt Curteat, saskatcbeswam can-da
- - - - -----v- vvvvvsvvvvvsvvquf
Landst; Salg ivAlberta
Yi Imp- 1-5«.0()0 Amt-» tut-unsrka l·«»«li««l stir Nle i .Xll-«-r7:4. l«-um-:«.
V»r Unsiustsnnxz » Hi cis- nimslcs i Jus-«- PmnM Skrnx sum «-«s»«-l-"k;. ositie
lills mtur 0.-1. v. til
Alberti-« Britjsh Columbia Land co» Ltd..
l
o. L. cum-Au» Gek- Mausgek, J
l
Lethhndge, Alb-erra, canatla
»t· ils-L Kess-»ritllhkts Miiltpnnkt i Isrikiklc Volum-disk :
FoRT GEoRGE Imr LW ) Mil as indlxmdsk Hof-ert, ng » »Nimm-s- ·
winkt-E for Ums-J Trunk Passiin l( . (
Dist- » Hatt-on Inn-r um« kalt Min Man-it Je- førntis ok- Zuu Hi »Um-« «
plmis liilli . sum i Hub-tm størtsus IS "(-c« for 25 »k- 30 Axt-s viele-n. :
HUU GEURUE vil bliws tsn s- itt-, Ums-ish- Ici·ll;»«ls—ltv(sr i lsritislt (’0« ·
html-iu. mosd Million» Aus-—- uf um« Euklid-unt u« Im- lcigslmn us Minisruliesr (
kij Tfstmmsn Coslcss -lt«rnlmnosr bywiss Im i Nishi-n us erilisks (’»luI»I-i.-c. allt- (
Inkrqu Inn imml For-l Heut-e nun lärunil us (1·-ns lssstjgxzrnlmL Msmus Ih- s
i Vil vnkms til-Ut- i d« tin-ste- 2 »nur 3 Aus-. ·
, Vi forluunllssr likzcslsssjw IIAZISLTOX pun Gran-l Trunk III-stieg lcgh qu,
I umscan lsyggtsnlmlsisnr ist« l)illi1.»«. s
-' Nah-. cum ««-1Lt«lsk, ist«-I- Uplyaninmm Vi l--v-«·«n·r kamt-Mist ou Lit
- ttsmtur krit.
I FOKT GEOUGE AND FKÄSEK VALLZY LANV cO., LTU
I Kapitle MWM
I
Hasses-Konten 790 kjkst st., Edmontoth Alt-» can-ils.
Brinchslcouton 332-—8th Ave E, ctlzskzz Alt-» can-ds.
Il. h. Jan-on s- Zo., sichs-—
FØRSTT KLAssEs «1NVESTMENTS"
GODT PÄRMLAND 00 ZYsIJsllDOIMEI
lKornssponsluncsis usilusdtss Imu einjztslskJ
A. n. muss-ou z- oo., anskvu T
sAsKATOOM SAle cAllADA. I
Vi Tier 20»000 Arn-a M dkst bis-listi- llvisclkslnml i sit-kutcsluswun, sum MI
ges fr- 20 pr. Arke »- hsjssns ptm ltktte Villcuuk. Vi kjbek ask Ist-Ism
Zyojoadommo 1 Mooso sz og switt Cur-tout
For Priser o- Villsctxar aktiv, pas slmnslinuviuk allm- ettgsklsk, til:
Deo-g z Uoou Jsv HEFT-Ists . sonst-N äu Juv, Zuksp M.
I 20.000 AcREs Ak BEDSTE HVEDEMND l sAslATcllEWAN.
I
I
I