Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 01, 1912, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - —-.----0--·.-,. ------- «
»Danskeren«
IT
Iredag den l· Marts 191:-Z.
Bleir, Nebr.
If vil minde om Missionsmødeti
D i Blair i disje Tagen Der erl
Itde Formiddag, Eftermiddag og
Ihn i Tag tzredagj og paa EIan
III Lang er der Mode For-mid
U og Eftiermiddag. Fredag og
sitdag Eftermjddag fammles der
- ndvalgve Ernste-L Sondag Mor
Iea er der i Zteder for Sandagss
stoie Børnegudstjeneste i
Kiesen, og Modet Smdag Efteri
Iiddag Kl. 3 er fortrinsvis betegs
U de unge. Præsterne E. R.
Wien fra Frau-any Nebr» og
I. M. Miglien fra Jockionville
J» hat lovet at være til Stedse
is Alle ved Msdserne Landsmænd
itddydes kærligst til at komm-e og
Ist godt af Guds Qrds Forkyni
MIC- oq Sammer i Guds Hus i
bös-Dass
— Vor velkendkte Landsmand E.
S. Meler bar tobt Hfgley Bngniw
sen wer-j- ooer Uns-en fm Postshus
ja oq End for »Home Zheatre«,
ho- kastr JoshnTom Efe:xdoms:
Mlerne Tixson Fa Zone Da Irr-diss
Iommisr Cross bidtil Oer haft derei
Lefiigbedksr. oq Tom nu neun-e ved
Im die skal lande. Vi forfmsar, at
U er Nie-Ums Ilgt at Hutte Ein
MnialvamForretnjnq fm Ter
Uille til den Bygning, bon shar
Ut og at ban tilliqc agjvr at de
mde Kødudfala der.
Urs. Chris- Samuel-H 1:.. bar
stknylig numtret lade fig under-fa
I en Qperation pasa Jnnnamtels
Hofoital i Omaha. Denkst-s lestand
efiet Operationen er faa god, Eom
U ktmde verwes. Vi forstaur. at
Im bar vckket qu »ersten shelt Ti
Pa Takfigelsesdaqw og or Imn
sur noboldt sia vaa -830’«11ita1(·t M
M af Tiden siden.
— ngoa her shar vi fslt den fid
fh Virtderftorw men dog ikke Tom
Syd for os, end ikke ncer Jan haardt
ist i Omarha Vi sit en Del Zne
M mellem Søndag og Mandag,
is den sjgiw jo at finde Las for den
III-Mög kolde og stive Bind, saa
he blw smaa Smdriwr sher og
U. sterng i Gennemskæringer vaa
-«-.--- --.—.- - - -.« .-.-. —
Vejenez men det var ikke noget at
regine imod, hvad vi horer fra Eg
ne Syd for os.
— Vor Land-sde C. E. Mel
sen Tom driver Iwbmanthandel i
.,Dextewille Stark-« agtek i en nær
Fremtid at flyttc sin Fortseming til
en Ejendom, han bar føbt, paa
Wetter Ave. over for Posthufct
Tor agter han at dkive Kod- og
Kolonialvarehande1. J Anledning
hemf faslger han i dennc Tid ud
sit Lager af Mmmfaktuwams til
Indkøsbsmris CZV Innsd Annonce
anderstedss i Vladet).
— ,,Cinders« faas gratis indtkl
vibere bot
Blair Electric Light Co.
Danskeken« udgut to Gange out
Ugen og kostet 81.50 per satng
Ptsveuummek sendet frit pag for
lange-ede.
zikuaakty Neb.
J Lnszdagszi Ursva i Tho
mas P. Anderen-J Ojem deres III-n
stilrian Anderer og Enken Louika
Jean »Daku A. M. Andersen
korremdc Werken Cn Title Flok as
Elægtninge og Venner var indbudt
til Vrnlluppet: disk gfk cn Ton
Zwaning gennem ForIamlinqen
Brndcn er en Brodcrdamr af gam
le Kjeldgaard. som tidiiqere bot
boet i Nasdeen of German og for
fort Tid fide-n døde ude ved Bruskh
Colomdo. Hin-. hat« to Uns-Im smn
bot i Nærlwdcn ar· Tefa.ntal1.
,.Tan"·kere11« kmskcr de Mai-te Vier
beligst til kake.
Bcdcs bewirkko Bau »Du-nd
as Missioixszntodet i Vlair Free-ag,
Lordka ou Sondaa er der Wken
Eis-»Musikle eller Gudstjemsfte i
Manard paa Sondag. Vennemc
Nrude indbydses til at bxsføge Mis
Eionzmødct i BEair i Stedet
. Folkckalenper formt
r I t . For at irrtrodsfere vor Ka
!——.», , tiiloq for Bogen Postkokt
ofv.,ttlenkwt Zwist of Isme- Qlad vtt v;
Tende Ist-seist ftit ei Styismviar af vor
wurmte-Mr for uns-, mdetoidendc knotige
Pforte-Utan og Zugch decfom Te sendet
IS 10 cllrk flets- anerö Nonne og Adresset
I. V. MIW « Us. « Mut-Mk Ists- I
1
sTORT UDSALG.
III-TM
Paa Grund at« korestaaende Flytning og Foran Irjng i
min Forretuing vil jeg sæige ud hele mit Lager as
Manukakturvarer til lndlcøbspris
c. s. NIELsEN,
Dexterville store.
LADIES ATTENTMN
on En Mmlw e, ch aaaaaaaa
Ha rdw:r faTm naw de allki nsd oicenflcth Coods. A
Siott rokst ewisslpro
Is:l:llzli()ll)ERYt AND LAcEs
specials at 5 10 satt 15 cents per yakd.
I- FREE—
sOLID Sol-D sHELL cAILDS RlNc with every
putchase of 10 yds. or over of Embroidery and Laces
BLAIR RACKET sTORE.
Dglanmarlsi
Nyt Elcftticitctsvækk. J Nin-ne
Nie-sum Esan awddch der for Op
rettclsen af est Okktricitet given-L Der
er foretnget en Forsøgstegning crf
anumontup Jq Resultatet hat Um
ret for-klagt paa et sorunlig afholdt
»·.I.!«’«1d«- .«:«-1«111«1t«-n Eiliam Biene
Kunde umnbosdot un Plan, sum niste,
at Tegningcn var form-It uaa 23
Ganz-de oq stusu Bette var dsog ikke
tilftrlaskfe qut men der baabcs paa,
«at Ecminaret vil Inclde fis Tom
;F«»I«1s:·u,1«»r Ja i Um Fald er Pla
jisen Ein-et Rast-set lInn tamkes op
fer E ?.s:n:n(»r. vi! komme til at
koste ca MUMU w. U »Tai if1«1.
Just :’lv.«' Drizwsri mtcck iom An
J«i:s·««1«f.»i» cllisr Jntisrcs «m»«knb.
kBekkndtgorelch
Nettelfe.
Under Kvittoringcmc til Vrasstei
krikoraxssxn i .«T«1:1«th!«-:1 :1«’:« l."’. o·»
xiirkcsbladw Nr. T Wart
T«1::«-«-i-r).1, «·«"".s!«. .U«’1«—:«. N( E.
.·«’«.«·· .« St« ?:.:. hast«-: Tanne
I « . ,
Drc««1, Reis-r ;.».:««.»i»k); xivs MU.
P. P. T bistrd
F Ninus-Mut
E Michigan Tisftrikt as Illinois
Krebs- hogdxsn Vil Wid, iit Fiomarsds
"«n(ødc i Inmmnuisl danske ists-Luth
«Uirtc, Erd-im Mich» fm ji«-II
»:1Ikart-:s. 1k»:!. «
« Ackbnismismodc Tor-:-daa Fonnidi
ZU Kl. 10.
Fochendlingsemmn
l. Heltigaandcns Gemiug i at
qur ct Mmstke nd as Verdru
og i at dragc Ver-den ud as et Men
neer.
» L. Er det fordelagtigt i materiel
Henseende ast vaske en KristknLI
f Herren kommer ksvjndriimsn sit-.
EPagtiHu.Z«-1.111,5. ,
W. C. Nielsen, Krebs-end Zof.
. i «
f
; Jmmanuel danfke ev.-lu«tl). Me-·
nighed indbyder bewed ma disk
venxigstk til ownan Max-. Til-(
reksende bis-des indmelde sig til Lin-:
dnsw Lomb, R. i, Ihm-idem :I.Ix’ich.l
Pan LIkenthcdcsns Begna
J. P. Jenseit
Misiousstk
Qm Gud vil afholdes der Mis
siongmødcsr i Vorder-ja Menigbed
ved Plainvimu Nein-» den löde og
17de Money Oft-»Ah JOHNle
til alle-, sont vil III-rules med osti i de
Tage Veso-grubi- bedcss mcddele Ti
disn for der-:- Ankonsit tii Misuigs
hedisnsts Form-and Mr. H. J. Haufen,
Ri. 2, Plain-Ihm Nein-» de vil da
blive afhentet ved Stationcn.. List
dag den Mdc Maus blimsr der
Missioijsznmde i thcsda Wenig
khed vcd Vazile Mills, Nebr. ·
Pan de vakante MenthyedersVeg
ne. L. Jenseit, käredsxfarmand
Rascia Nebr» Febr» 1912
f
Mission-sitzt
Vij Wid, büva ds.r sllcissfjonsmss
de- i den danT lnvh sum-, Zioux
City, Ja. i Tagmc 21 21.1I3.1rt—:s.
Pr(1ssus1:1c: Proben exi, Erd-at
Fall-J: Ikctcsrfeir,ilh’ourriycad, uq »Hal
ler, Maik, shar lovet at benung
En kasrlia Jndbydclse til alle!
Tilrcjiende bcdks ind11u.dc jig tii
ttndertegnede ein-it den K de Mars
Paa Menighedens Beam
J A. Lapi-m
Krebs-usw
Minneva Krebs afholder, om
Gud vil fit Fomarsmsde i M
na, Minn» fra U. til 17. Max-U
Aabningsgudstjencfte Torzdag As
ten. Emner til Dtsftelsu
I. Arbede i og of Menigheden.
2 Arbeit-et i Sondagöswlen
s. Wilhighedens Moment i
’ Delliqigsrolsescivet
Paq W- Vssae, ’
c. W. Bomba.
J Mtd til Wtaaettdewds
byder den danfk-nsorsk w.-lvth. Me
nigched, Wotan-na, Mknn., Vemter
as vor Ksirkes swre Sag til at kom
me sog dcle Guds Riges Goder mød
ins i ovenncwnte Dage.
Tilkefsensde anmodes paa det ind
Estcrndigfte om at smelsde dekes Wom
ime tsl undertegnedis inden den 10.
Mai-ts.
A. Hofgaard, Mgh. Pisa-st,
240 E. Pearl St.,Owatonna,Minn.
Distrikmutdr.
Bestlige Distrikt of Jllknqis Krebs
af »Den fore. dankte evalutky Kirke
isAm.« holder-, vil Gud sit Formen-B
mødse i Ebene-set Menigthed, Elia
to11, Wis» 7de til 1()de Max-is 1912.
Llabningsgudstjenefte FROng d.
Tdc Formisddag Kl. li. For-hand
lingismnncrnc under Msdet blwch
l I. Forstcllen mellm en. som
tjenek Herren og en Tom ikke time-r
dank Mal. Z, 18.
l »L. Kristi Esfterfislgckse Matth.
W, 38.
I Gud give os »Sitz-arme af Noa
I
I
L. Weder-sen, Art-Mk
Ein-new d. miluth Meniasbsd
Jukslmder herved poa det ventiner
täi ovenncwntc Mode. Tilrejfendc
jedes at indsmclde Tig for Mødct til
nndcrtcgnede
! N. Bentsen., Clinton, Wis
Missiossmtdr.
Vil Gnkk bliver der Mission-Zins
de Das Fremont Ballet- fta 22.—
U. Mart-IT
E. R. Andersem Prasst
quds ftgeo.
Tom stsholdisrske i cst Him, hwr
im san shave mine Vern, 2 fmaa
Pin 3 og 5 Aar qamle, hos mig·
Mrö. J. Jenscn,
co. Oli- le’en, Cufhina. Nebr.
Ttngstotri
En ung Mand snffer Plads som
Clerk i et godt Drugftore helft i detj
nordveftlige N. Tak. Vesdkomsmendej
hat arbefdet under en registrerets
Drugqist i III-L- Aar. Man bedcs
tiFkrfve A. Schwartz,
Ist-go, N. Dak.
Smedelktlisg Gifte-.
En ung, helft twende Mand, fom
jnkker videre Uddannelse i Stuf-befa
get, kan faa Mads til Marts eller
April bog underteqnede. En For-l
bundet vil foretrækfes, men en udss
lasrt Even-d san eventuelt essen
bkugseå »
Jakob Jens en
Luci, Wis.
Tit Sol-. i
Ct qndt, ncvften not 7sVastelTetöz
Jus i Blatt mcd 1,-—«» Arke Jokd i
Frugtbavc til visit-H Tolgt i Fama
rcst. Veliqqenhisden er Hektor-les Infkes
liq ist-or for m danTk Familie Jkke
lanqt km Kirke og Stole-.
Neu-more Onlysksninq aennem Bla
dcsts Kontor- l
-FARIVIS
billigt km- Aal-« Ncsw York Amt Nyl
Kaum-g »I: ()psl)-n1nss-z·«r spule ker (
!
Zone-u o-« rot-m Laubs.
N Y- Stut- Axficnltnkssl De sinnt-spot
J.MOIdenl10wek. Aus-nun
As PIUI bisw. Ni- u- Y(1-I(ity
’: CBOWZLL LWBZZ
": ÄN DCKÄIN CO.
l: Fuldmspntljm »k- wsliusuoktkkpil I
« py» as --ll·- Slugs Tømmw ( lsygs
ninqsmutosriulsq Kul og cmont :
Blokksx -—- Kober alk- Kommt-Ut
til Dagens bsjpste His. «
ILAlT ml
. —- pu oss cum-s sum-. .
! « Au i Ins-m- ck kam-m
Kaki Tslt til Von-ist o- Kund-gi
fok den »und-I- Tick last-wies De
ventigst tll st komme o- sit-ts
fokt actvwkencle sulclstssnejise l«
set unt oycko sockt If vort- »Ist-It
lsvo Prisci- sofhuntlet Imä Mok og
wol seh-Nisus
JCII MEDIUM
Bibel-u i Bitt-eue- Hund.
MarkuB-Evangeliet udlagt i 136 Smaoftykkek til daglig Bi
bellcksning for Vorn ved
Paftvk C. Asscheufcldtsdaufcm
Denne lillc Bog ek fremkommen Tom en Fragt of Fokfats
terms Bibcllæsning med fine Konfikmandcr. Stykkerne et com
og affattcde i et interessantlet-fakteligt Zprog Tamtidig med, at
de kristelige Grundfandheder fremholdes klakt og med Albas-.
»O Eider i et tiltalende Omflag med Tegning i Farvetryk.
Pris 20 Eos-M
s Dauifh Luth. Publ. Honfr.
b »
messsszsm AND-Monds
MMW
WDIOOIOL IATIOOIOOIOIOO
--- ----v--v -v--s--7----- -v - --------------.
I
c
Vi oysker Der-es Hat-»Ich
Uns-n- H it« »Ist altni nnmtpxmljggssnde Hi
sclge vor-e klarer M Dogm- lsvute note-sing
up- nnsil ils-I sammt- ltsvkws Msm
Dei des-ie. aus linde- i handele-h
Er l)(- Ikkks allisrwlp on uj Umi- fMIcs nun-ge Hund«-« (l« skuhts
m-! Atti-do us. »in he Hl usw-guts im H »Es-»I.
HAA VI KAN KTAIH ««1·IS"l’l-L llVAD VI H.HT AUH
sAanos.
»Es-— es Qc - IRS- ss.»p,- Nu- IO d
-«-W
IM
THE
STYLlSH DEPENDABLE
FOOTWEAR ;
For The Whole Pamily
sHOE REPAlRlNC.
JZWZM Cis-, «
Nuar dct gældcr det
gomlk, kære Tann:.::!«.
da husk paa, at m : sm klar bat beiorvket
jkocjaqetex nnd H Musik« Iofke oa engelike
Linien vg sxoak fremde-les nl Text-z Isknefte
alle Stedet hin og alnd bin-got VI taget
mod von Vassaqsms pas -· tanonen ng
biclpek lsem tun-ne Skms til on ætdgcmp
le. bekenme Riuna
Wort-usw ä- CrooL danste Ase-net
2818 W Noah Ave. III-case
nun cas. Av. ooetiot sxkatkem
Et godt Hicm
for ugifte Mel-nd. God danff Kog
ning, byggelige Vaskelser med Cen
tralvakme. Nogle faa Pladiet staat
aabne Win. PeterTem 2206 Lebst
Omaha. Phone: Webfter 4768.
l
f s
thtzeng Stute Bank
Gatannmnd säsz Akm-«L·n1tkfok(-etmuß.
Pein-»- LaUes on Vani- cq w we.
Anmgnnmn paa Wem-. So- «be rq note-» I
skklges nl annm ks«11..«s . Mir-u
I. V Muthes-n M. Musik«-sen
I
)
kreist-m Eine tswssceus s
T.3.Mumn»ri Casbtex I
—---— — — i
»u»»u()»00«»
0 You Hin buy cumjnmitiun 0
0 liuofiugs at les-i than half 0
0 prime sit this 0
0 ARNDT IIÄRDWÄKB, 0
0 Bleir, Nein-. 0f
0 0 0 0 0 0 0 0 0
va. c. a. Meso. i
nennst
III-Il- Iqlo sonst-s- k
Ost-I- i
l
che slaik national han
U. « 1« Post-nun
Armes-un gis cum kilI Dis-unerken
Ul Bunluorkietnjng »Gott liebst-Cum
us hegt-endlo- l’rjs(«r. l
c. A. scHMlDT, cashiek,
til-Altk. dilele -
W
Wagner
Kulhandel
S«s« Hirn-folget til Ein-met
Ruck sc Nuslnmi vol jemk sit-reiner
fou- es vielussnrwrrt Lust-r at· ul
Nan lsyggmnuueriults kamt Kul.
Ists-title-. You-m Msukimsn og
Avtsmdykubpk
Lunis-nimm tmlhths til ist fes
twrw mine Vater «- wmo ng tot-)
kemll Ins-d mini- Frieden
Wink 08 met Iscshundlmg ga
minderes-.
llaas J. Nielsou.
l—
Msrked.-.p«:.,r
As XII-. NKUI
svedetItncon ......... ,—.k w- . Jst
- CSPkInsI Pl
Ist-loben . w
— sen minnevp ...... - 55
ssvkr. « . «
III-m. .. —
sys.· ...... 59
svia......... . . . Im
»L()l’TIZ END-s- Is ,«.
stude(sooeimnifsd’ -65«» US
cholcsseedeks « .. . fu« sssd
Ist-»sp, - » MJ Ho
cslcgco
Lisette W. Nin-harrt- — —— - l»«- l.0«
List-den« sk. 2 not-ci. -- — — « «- 1 ll
soffs-h Ä ?— —- » - — - — — Hi .5:4
Usis———-——-—— is- Eos
stumm-sk( ) US » 110
Stude- CCLIoice coeniech —- -s —- - ! II Ist'
svtn ————————————— uns 650
Thoae Z- kambetg
tote-s k-! Mist-Ugan I Li- » as II
bl- s lsHNic INF Rh« »F
MA «l«.d-«HA1!-.RlAU-»txt-http
NlNG as VAKRIJAPPARA THI
Vusi is W es spat-tut
lsl,Älk«. Thisb
OOOIOOOIIOOIOOIOOOOOIOIO
000000000000000
Sestos-essen
JKMES H. PLRTZ
IIAL UTAIL FAII Lcsss III
lsslluscc
Ast-»UnkaDumDichtl-chil-«r.·1·sriI-1««-U
Ortsstatuts-« Luni-« us II-«n’su».·«m(sn.
IIIAIY Muc til-All. III.
.----..-.- » -.-.
WMWÆMMMO
Z skkivekeivisitek til sblethis
l««0rgt«- Kixcksoskss Yarosrtps n
mksligv Frist-r stokt Minis
lIcONFlilcT 00 sOleVANO
· illust- nsm ! du«-T
EASTMAN KODAK sUPPULs
Vj lssgixvr -«t Imst KVHHH
J .VV. Nsuyl(-(-’0. »
WW
BVMWXPM
—
II
IMM- »Als-s
Izu-« dumm-oh
m I- t- » M
Alle Rokordor slaaet
4 DAGE 10 Tini-eh 41 Mit-.
UEU ch CARL-E P-' lUVfUCL
can-um Lin-:
EIAALFAU !'-«.-10
ZIOIAIIEU fLABUE Af ARE RIGHT
III schUEI s DOSHLL LIEle Inkonsko
MUIIIMSUSO Slk i i« si th
knkncoma bebe-« usrmwx
INYSIUL s JU
tusmmk du«-kin- .
stumm www-. its-s
um«-a man-« Ausk- ,«. «
oIHJTANIA Kuns- -·»-«., ««
II ocssssscla ldchkix .-·«-z
MONTRLAL CUEZA »L. ;s««L0«-4
t« ' .- H ,« .· , .
Mddrlnc Unbbel SI- s, Um , - « .I
lud-ico- Tals-F f t : ’..«-.«I-; «
. s
Ums-Ist- ns l Jssyk Its-»ser- .-.i
- ps ’« -«—,.,1
Rim- os vil I-!s-ei-«·1i.soni- I-» ,
Bett »n
iu- sos um« ou »in-« .-2:3
til know-O fu«-(- ’-«1,.
solt fettlnlmostil sios s- »Ah-in- « y-« f ..i.-. «
com-Unmut ist-Wi- »in-in- .; » »,-..,»»«1.«-«»»
ZU chNAID ZTLANKJP « -«. ..i.-·«««
Dunst-us stumm-tu um Ich-»wund- «.» km