Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 01, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IT . —·-.. I ..- ..-—..- E .- H
WMXXW
VII-WILL
vs s- HEFT
ih, H »
-:: . Yuntnarlk. t- «
difkoppernes Iotflag til
Pkæstevielfestituah
- «-.Kr. ngl.« hat henvcsndt sig til
flere af Tanmqus Priester og be
- det dem udtale sig om detste For
slag. Vi meddeler her tre af disfe
T; Udtalslicr og venter at meddew fle
«- I re i næstie Nr.
Provsst M.Vlichsfeld.
Forflngct gar Jndtkyk af et Kom
promisforslag og den deraf folgende
« Bestrmbrssc efter at jamle »Hu-min
TT gerne-« Maasse sclv Motten Lar
fen og Brücken om Udtryk, som de
alle kmi forstaa, hver paa sin Maa
Ede; dem gælder Tærlig Udtrykket:
.,idet J staat paa Taabsbekendels
senk- Chride
« x
-"cogneptasit L. «s, Bat-rieth
f titiittun
Im findet i Biskapiinstneizs For
slag til Prassteløftc et vcrtdifulsdt
Fremskridt derived-, at de tu Løfter
et atbejdet samtnen til ert, det shisle
! et gjott leitete forstaaeligt fot Lasgs
foll, og Sktiften, Trosbeiendelien
og Lastesktiftetnc saat detesJ Plads
bedte anvift.
Trosbekendelsen dtages from fta
Lwrestrifternes Nackte og faat fin.
natutliqe Plads ved Daaben, nienszi
T Lastesktifterne bliver Nr. L, meu kasi
ftes ikte bott. Der ftenihcrves, hvad
’ det et dct centtale —--— Bekendelien
vcd den Don-b, Tom dcsr ital døbes
med.
Tvg but-de »Forsagclien have va
tet taget med, og Udttykket »der
cpolftoliske Symbol« af Heniyn til
Lasgfolt vceret onilyyttet nied »den
apostoliiie Trosbekendelse«.
For dem, der ikke vil ud i »den
» taalionime Folcekirke«, fynrs For
slaget i det hele godt og bring-hart
Men — naat alle Biitoppet i
en Falgesktivelie udtalet iom detes
«Opfattel'se, at vort Forilag givet
Udttyk for den Forstaaelse as det
nugældende Ptæfteløfte, fotn hat
vundet Hasvd i vott liirtelia on
iom vi ogiaa findet at turde gaa
ud fta ved Ordinationen as Prot
stet«, da innes Fotilaget mig at
smng med Taage
An Biskop Ponlsen hat forstaaet
det nugælsdende PtassteTsfte derhen,j
at ArbooRasmussen kan vætethft.
siultiisminiiteren ladet i Haiieens
de til dennc Fotftaaelie A.-N. blivc
i Gmbedet Der berstet nu Tars
ded sta de andre Bisckoppets Side.
Biikosp Ponliens Forftaaelie hav
des i Prakiis.
Nu bar Bistop Poulien samtnen
med de andre Bifkoppet undetittes
vet Fortlaget Og de andre Biskops
M hat samtnen nied Viitop Paul
ien nndersktwet Udtalelsen om For
stMM
Detined iynes Fotslagct mig som
sagt at verti- indhyllet i Lange-.
Man ined den Praksis, der havdes,
sfom Baghtund innes man at skimtc
»den taalsornme zolketitke«, otn
end i iiklaw Linien
« s- che-» qquz
Valgmenighedsprasst P
Motten Lotsen.
Om Bistovpemes For-flog til U
nnt Prasfusløftcs fkal im foreltbig
Inn list-, at ·dweNp-rgsntaalri for
mja er, lworledesz Uhu-Mich »idet
J staat paa Doabsbctendelfens
Grund« fkal fokftaas.
Zkal det forftaas fauledes, at en
htx-r, iom nasgter noget af Trom,
f. Eis Fødselm as Jonrfru Maria
ellvt Jesu legemlige sOpftandelfe,
skal affættes, da sbar vi »Polit·rsta
Ven«.
Skal det ikke forftaaö EaalcdeT
fmekommer del mig at chri- en for
ameliq Leg med det helligste, Me
nigheden ejerj
En Udtqlelse af Bifkop Oftenfeld
i »Politi-ke-n« for 9. Febr. synes,
hvig den er rigtig grimis at tyde
paa det Mist-.
Jeg for min Del tsr hverkon vwre
med til at bruge Daabsbekiendelisen
til Politisftav eller til Legetvi.
Vegge Dele fynes mig lige ukrii
stetige og foramelige.
Ah Grinludsekspeditiom Un
det Navn osf Den danfke Etspedis
tion til Dronnlng Louiles Land og
tværs over Nordgrsnlands Jnsds
landlls 1912——13 under Ledelfe af
Kupij J. P. Koch Adjeu-des fra
zwbenhavn omkring l. Juni en
Ekspscdition med de i Navnet anw
,dedc FormaaL Etspcditionen sor
vcnbess tilbage i Efteruaret 19l:3.
.Omkofkni1mesrne dækkiss dels ved
PTilsknd fra Entlgbergizondet og
Idol-J ved private Bidrag. Etspedb
tjoncns prnite bestaar af Viceads
,mital Wandel sotn Formand Mon
Hul Crit S. Herrin-s Tom Kassereh
Hssenemlkoniul Vald. Glück-findt og
ydioniul V. Ludvigspn
! Ekspcdjtionisn afrejfcr med cget
YSkib til Danmarks-Fjordet1, shvor
JEkspeditionom der des-Juden beslaak
af Zoologen Tr. Wegenjcr fm War
burg og Botaniferen Lundnger, der
begge deltog i ,,«Lansmarks«s-Eks
peditionen, gaar i Land og svil bane
siq Vej waer over Jndlandsifcsn
Oelk- Eksxxsditioncn vil koste m),»()()
sit-» Ityvomsf CarlsbergiFondot ndrei
disk Halvdelen og en privat Konnte
den anden scmlvdel.
J Etodot for Hunde skal der —er
ges 16 islandfke Heftcs til Turm
Videuskabelig Hædcrsbevisuing.
Vcd en Høitideliqhed, jom For
oningisn for Nntntlærens lldbrisdcls
se holdt :Il-ftonsen den M. chbr. paa
Polytcsfniff Lasrcanstalh Uøbenhavm
blw Fortsningcns H. C. ØrstedsMei
dnillk nted til-k)ørende Pcnqcpræmic
paa LUW Unr. overrakt Prof. C.
Christianscn Blnndt de tilde-druck
rende saas Geheimekonferensraad
Bauernan Direktoren for Polythks
nisk Lasrmnstalt, Prof. Hannovisty
Nector Ittagnifirttås, Prof. Buhl og
M Maan Professor-er og Dortn
ter
Lesdsagct asf smtltusminisster Appel
on Foreningens For-naan Docent
Martin Knudjcn traadte stronprins
sen ind i Solon, og dct var Kron
nrjnrem der overraktc Prof. Ebri
stianfen Medaillew
Professoren takkede og holdt der
eftcr (-t fort Foredrsag om sinc vi
donskabcxigc Resultaten
Danstsjapquste Tractater. Den 12.
Febr. er »der i Udenrigsministekiet
crf lldenrigstiminisstcr Grcv Ahle
feldt Laurvig og den her aikredites
rede japanske Gefandt Ainaro Sato
sbleven undertegnet en damit-japanis
Handelss og STibsfartstraktat og eni
daniksjaspaniff gsensidig Toldkonvens;
tion, Ihvilkc trwder i Stedet for den
asf Japan opfattv dansbjapanske
Hansdcslss oq Sskisbssfaststraktat af
1«895. De twe Dverenskomfter tm
der i Kraft Das-en efter Ratifikas
ckiomrnes lldvekslitm, fom vil fin
de Sieb i Toin sag inart det kan
ske. Samtisdig Wust den ved Op-,
W af den i 1895 underskrevnes
Traktat vod Notwekslinq mellva
de to Lande etablcsrede midlertidigc
Ordning.
Tsdssald. th Haar-deer Nicli
stederiksen of Kiksldnlsks Mølle ers
afgamst vtsd Laden i en Aldek ca.!
85 Anr. Niels Frederikfen havde is
sin Tid i Nordjullnnd et anerkcsndtl
Navn fom Heft-sing Kreatur-banle
iigefom than i en Aarrwkke var Hess
ftedommet ved Nibe-Lsgstør Land-«
bosorening Gan var sødt pcm Paul
holm i Eidrup Sonn og hade i
le taget nicget godgørende J sinl
Sognet og Mehle-n as sSognesorsk
standerfkabet i Vierte-Eidam Om«
bnn bavde levet, kunde ban isll
nan- Stikstid « til Enekaaret --ha :
ve holdt Diamautbrsyllup med sin
Hufmh som oderer ham «
s— Den 80-aarige Partikulier Pe· .
tu- Korsgaard i Als er sorleden
Nat nfgaaet vkd Boden Den afdødei
var ifl ,·,Aalb Vttstst « en velhclJl
vende Mand, hvis Fortune anscaas:
til 150,0(I0 Kr» oa han regnedes’
i Atmindctighkd for østshimmeps
landg rigeste Bonde. Korsgaakd
stistedc soc nogle Aar fiden et Le
gat paa 7000 Kr. og var i det Ide-e
le taqet meaet velgsrende J Eins
Tid bestred shan sorskeliige offentij
liqe Odem-: shan var sank-des Med-l
fttster as den set 80 Aar siden Cis-«
rettede Sparekash hvis Kasserets
han var indtil sin Did. Hans site
Bsrn er alle dive, saa shan est-erla
der iig kun ssærnete Slænminge
W
—--- Købmnnd J. Damtoft i Hol
sstebro er forleden afgaaet ved DI
den, 75 Aar gammeL Den afdøde,
der var Tatsationsmand for Ny jyds
ske Købstadskrseditforening, nævede ka
,,-LIol-stsebro Av.« -stor Interesse for
Hønsmvlen og sbetragtedes paa det
te Omraadc sfom en Kapncitet; ved
de state Londsudstillinger var than
da ogsaa altid Dommen Gan bar
stidligpve i en Ehalv Stuss Am ch
wt Mamtfakturhandler i Lemvig.
— Judehsavtsrcsn nf isn af Fiøbeni
Lhavns størfte Slagteforretninger,
Ehr. Mit-Um i Vogt-dis, Aar«yus, er
lden 10. Febr. afgaaet ved Døden
ved ict Ulybkestilfælde Han boede
i Hellermy on pasa Vejen til Jeru
sbanestationUL hvorfra hatt skulde
Inn-d Tuget Kl. fix-ZU til .wbcnhavn,
alt-d ban i det glatte Fort-, faldt om
og blev likmcnde som dad. J en
.Automobil kortes shan til Amng
Fmvn her kunde Lægerne kun kon
Htatmh at Dødkn var indtraadt.
! ««Majorindc von Raan as Fast
qmaardisn tnsd Nnkøbing F. er den
Aji«-. Jst-bit død, 78 Aar gannnci
: — Knap 100 Anr. Ente Berkha
Mode-dritten foin var Wunders-Eg
Hnens ældste Kvinde, er forleden af
anaet ved Die-den Den afdøde, fom
bocch shos en Dattel-TM paa Dissens
Mark, vilde ifl. »Nand. A. Av.« væs
We fyldt 100 Aar nu i Maj Maaned.
Ton qmnlc Fivindie havde været
«aift i Gange og var Oldemoder og
i TipoldemodetI
F » Tmlæqe Jømen Hauer af
Ammitsbøl er afgaaet vcsd Døden
i en Alder as 79 Aar. Han var ifL
»Vejle A. Folkebl.« en tin-get kendt
Mond paa Gauen hvor shan havde
praktiferet i 38 Aar. Hei-er var født
i Nordlmllina Sonn i Angel og
havde i alt praktisvret i ca. 58 Aal-.
- Min. Formester paa Anholdt
S. C. Christiansen er forleden af
gaaet ved Toben i Grenaa i en Al
der af ca. 81 Aar. Den afdøde Thad
de i 33 Aar pasfct Fyret, idvt han
i 16 Aar Ohavdc været Asiifient og
i 17 Aar Fyrmessten Christenien
var født i 1828 og var Veteran
fra Twaarskrigen Siden han i
1887 tog fin A«fiked, boede han i
Grenaa; shan var ist. »Er-man Fol
fetid.« en overotdentlig godgsrende
Mand, der bl. a. oprettedse et Le
gat paa 1(),000 Kr. for trænigende »
paa Anhalt-L liaesom han skænkei
de on Ost-or Sum til Opsprelse af
Øens ForsasmlingshuT iom been-r
shans Norm
—-« Gaardejet Peder Ladefoged i
Lille Brøndum er forleden død, 59
Aar gammel. Den afdsde var ifl.
»Auch -Stiftst.« en dygtig og ag
tiet Mand, og ban shar i Aavenes
Løb Khaft mangc offentlige Tillidss
hverv: han shar bl. a. weckt Sogne
raadsformand, Fortissmæglen Me
nighcdsraadsmedlem og Kassever i
Mojeriisi
—-—-—-...«-—...
- Fhu Fabrikant J. C. Evan
kwr, Grundlckggeren af den stott
Maskinfabrik ved Korsvejsen i Fund
by, cr ifl. »U)ist. A. Av.« forledcn
ufqaacst vcd Disan i en Alder af
94 Aar. Den afdsde, der fra en rin
ac Vegyndctfc oparbejdede m stor
Virksomhed, var en ftilfærdiaManT »
shvis manae Jnvrresser væsentliq
faldt indm for Hiemmets Rom-no
Ha nvar ugift, men opdrog to Bsm
en afdjd Broder efteklod fig. Siue
fidfte Aar til-Magre han hos en
Niem, der er gfft med Fabrikant
Bang, fom nu eer Fabrikkett J
politifk Hensænde var han en folid
-c)sjmnand.
—-—-- En af Fredericias ældste Vor-,
gere, Um Skomagermester N. Fri
dolsph, er forleden dad, 78 Aar
Hammel. Den asfdødc. der var bar
nefødt i Fredericia oq i Ffor fejs
rede 60 Aars Missterjubilæum on
Diamasntbryllup, var ifl. ,,-Fred.Av.«
i qansfte iærlig Grad afholdt, og
hans Standsfæller valgte sham i en
lang Aarkcvkke til Oldevmand i Sko
nmgerlauget. Hans Wtru overlesc
ver hom.
—- Koliberfmedemester A. Nebst-w
i Hoffens er Fredaq Asften afgaaet
vod W, 78 Aar gkmmtel Den
Why var Wdt i Not-ge. men kam
sfom qcmske uns Mund til Dannmrb
i
»Ist s- zo-«
·hvor shan lærtk Prosfcssfionen i Ran
dercs og sent-re n-ed«"atte -sig i lGor
fens. Han shar ifl. »Hors. Av.« i
sit-ri- Aar sværet Medlem af Haands
vasrkerforeningens Beftyrrlse, Lin
njngsfosmmissionsen m. m. For 7—
8 Aar sidcn folgte han ssin For
retnitw
Mund- og hklvvspgem J de Tidste
Tuge, skrivos der den lö. Febr«
hat« thdi og Hundsng brcdt fig
ntmet smer pan Zlaxwlfescfgkkem
«hvor der daglig konftotmg flerC
ums Tilfaslde Sygdonmten er ifl.
»B. T.« bl. a. kunsfmteret paa Leide
gcmrd, Vaibvgmrd, Taarnsbom Ho
vcdgaaisd, Brorupgaard og Førslevi
g«1ak«d. Osverhovedet gnar kun sfaa a-f
de ftørrsr Mmrdc fri.
En ondsknbsfnld Bedtift blev for
lisdisn Nat forøvcst bei-J Sognvfoged
Einst Luni-n i Vatløie ned Aarup,
idot nnule iifclidte Personer sluttede
»den elektriske Strøm, der staar i
Forbindelse med Naardtms Tiers-ke
vasrk. Ved Totiden om Ratten wag
msdie List-bucer ifl. »Komm Zti«ftst.«
ocsd Tasrikisværketsri Kllapren og fik
dct hurtiat staiid7·ct: mcn da det var
tomt, lmide dcst list vmrc end med,
m der Mr var sblwet splintret.
Jndbrud i cn siitka Zognofogs
den i Bivlum Thiar forlcden Tag an
huldt on Mondsperiom som var
stasrlt beruset og desuden betlede og
fornlæncpede Folk. Under et Forhør
sosni strals efter optoges sover «ham,
fortalte han, at shan havdc begaaet
Jndbrud i Zkielund Hirte. Der blw
anftillct Underføgelie, og shans Uds
7nqn viste sig at vcvre rigtigt, idet
der Onsdag Aften den 7. Febr. vir
keliq var begaaet Jndbrud i Kirken.
Don unholdte er iflg· »N—ordjyll.«
In mangi1 Gange tidligere straffet
Zsuarig Persim, shvis Navn er
Sofnsks Magnus Hartimmet
Ztort Møntsfund Vordirngborg,
lik. Februar-. Ved Udgrasvning af
en Grund i Vordingborg er der
fnndet m Lerkrukkc mcd 400
gnmlc Solvmøntcsn Fundet er an
meldt til Nationalniuicet.
Taktik acrouautist Selstab bar
den 18. Febr. definitin oedtaget at
deltage i den internationale Gordon
Bennett Væddekmnsp fra Stuttgart
til Efteraaret Kaptafsn Seide-tin ital
EM en 22,000 Kubikmeter stor Bal
Ton. Endvidesre vedtoges det, at Bal
dnføreren Gwv Moltke, ikal spre
Ballonen ,,Damnark« under Hol
msnckol - ijene ved Christiania.
Kathale Kirke i Silkebotg. Dei
sr lykkedes Pastor Frederiksskm der
-r an'iat som kathoslfk Pvæst i Eil
Wom, i Jnds og Udland at faa
seist iaa smansqe Pontia at Platten
im Qvførelfe aif sen kavholik Kirke
Silkebom mi lan realiieres. Den
tye Kirsc, som iflg. »He-rn. Falke
Il.« skal bedde »Vor Frue Kirke«,
Iil blive kmaqet i Sommer, saalvdes
it Bifkop van Euch kan indvie den
il Efferaavet
Brande. Stern, 1-1. Februar. Si
non Zimonsens Gnnrd i Østcrby
lkølling vrd Skjem er i Formiddaqs
otalt nedbrasndt Jldcsn mcnrs ov
Iaact ved Baqt1i11x1. 1 Zvin og ist
Føl indvbrcrndte Scrden og Ztørss
tcsdcslen of Jndboot ln«asndte-. Vog
Iinaerne var forfikresde i Landbnas
ihm-erlass- alm. andforsifrinq for
7000 M» Las-Irrt i den Male
Brandkasfe for 11,()00 Kr.
Horsens, H. Februar. Eriknaurr
Rolle-, tithøriende Jømen Jsørgensm
sr Ratten til Onsdaq nedbmsndt.
Fjeren var alone i Møllen, da Jlden
spkom Saavidt dct er oplyft i For
mset, fkyldtvs Jlden Sclvantænding
M--ll«evætkset. Møllen var assurisrsvt
Wistofts Brand-Fasse for 6180
Tr. Ejeren mein-s at lide et bewdei
iat Tab.
Aalborq, 1(). Rohr-nur« lldlbrtmm·«
te til Vmis Modfons Gaard i Dal
Ied Svenstmp er i Nat nedbrændte.
I Maria-roh l Plng og 21 Svin
ndebrænsdte. Vygninqerne var sor
iskrede i Landbyqninaernses alm.
Brandkorsifring for 9500 Kr» Lus
Iret i Hjørring Amts og Kjær
Serveds Brandkorsikring for 32,000
Dronetc
« J Gaar Eftrwniddags neb
rwndve Udbygningerne til A.
Zvensdstmps sGaasrd i Braamp ved
Z. Horn-um St. 5 Kreatur-en Svines
se og Hinscne iwdebrændte Jlden
Jenes Mtoaet fra en Kværn i La
en.
I)c files-L UCLAUIH I«:111W—-s:« tks I-·I«.'s«k hkuxzc
for(«-«r1:tskler, Is; wes-s or nd k; » Jst (-annjng, sc
Male-interne t)i.; I -..riu·l)k«iJk-l««n Inst i pcsnnetm
et »in-te Klasse-U gib-Sc- Sko k n jkko Hive sum
menljgnet nnget ander Stuf for I’sii-en. Hsis Ue
kmsker de schuldigste- oH Musik«-Je ski« som Lan er
hoches, icrlang bin-ver llon()shil·«-Hko·
ADVAK8EL— se eftcr May-»st- Handels
mækket pas sagten des-sont Dei-es Hund
lenclo llclce kam foksyne Dem, skklv til os.
17 ji«-k»«-»·-"e,--y lemstfll Asli jEM forrsst
Dem-»F »F IRS-m imhxsfivflssmle «Lr«-!i»»4-«
List,y" »F «.s·«!1-»««I -Vs«-«-«-" J)’-«kz»c!".c,« »Um-«
« l«ey»m C».c-«««»" »k- «.V»»X«t cy«.sl«·»4«s
M« Cimzlofi .s",4-«,"
: ZEMSVOT Tri- -I- Musk— on —0he teil-. —
—...-- —— W-- .. .
«st· (l(-k gooxxmkjske Misltpunkf i lkritisk Columbia,
FoRT GEoRGEImr HWI Mil af indlnnclsk SøfmsL ng or Divisionss
pnnkttst for Ums-d Trunk Pan-Mc Hy.
Hist ssr Hart-ist« lsmr man kiut liliws bliuult di- Mrstts og fim en Ikvggik
plxuls billig. sum i Dinan -Iørsl·- tin-r sm- 25 o» J» Aar Hält-u
190111 CIICURHIC vil Hiw (-« Hk tlts Amt-Mochitllnss(lssz-l’-V(-r j lkritish («’0
lumhisk mtstl Milljmior AND-( nf Umlt Famil-und og Hin lcigckom nf Mineraliek
nxz ’l"øm««st-. Bisle -l«-r«l)ant-r byxxgsss nu i Jlitllpn us Isritish Columbia, alle
Icscltsnilis Ist-n imosl Fort Gent-ge cum Grund us dtsns lscsliggtsnbcsck Disnne By
yjl rnksp nhyrp i (l(- umsic- 2 (-Il(-r Z Anr
Yi fnrhiusclltsr lfgtslpdps HAZICLTON pxm Grund Trunk qusikja III-b su,
missltsns Bygjzoplutlmsne tsr billigt-.
Skrixc pxm (-n(,»«1.ssk, isftssr Oplysningtsr. H lcswnsr l’;1mfls-H(sr oxz Lil
Usrntur krit.
FORT GEORGE AND FRASER VÄLLEY LAND c0., LTU
Kapital PJMLOOO
Hovedslcontokx 790 Fitst st., Eümovtou, Alta., canada.
Brauch-Kontor: 332—8th Ave E, calgary, Alta» can-Ida
W
Ein udmærlcet og dyrket Hvedekarm for sag.
som Ickstskutonkr i or Arn-Koth tills desr vi for snlg pas listte lekaar
ojz lang Tid en vpptsrli s og clvrlctst Hv(-(1(s arm i Numme 372 Mil km Grie
wnlel pin («’. P. sum-im Inn-( link-, Ins-r le Untmlon og ist-i. ved Gmxnsen ak
N. l);clc.. bsssticmsnilcs ni· 2370 A(-1«(»S, us hvilkcs 1700 Acsrkss m- undtsr bøj Kultur.
uns-long Renten tsr Eng- og UnrslnmL Hm Rygninxxsknmplsskwr paa Bien
tlmnnnsn. som kam iltsltss j 4 Furt-«- Dis-mo- anisnssi sum csn it dts btkclste Farme
i Munitolm. h r(-fcr(sr·—r til Hut-hin 1 Ist-nahm« Sk1·n"·. pkm pnjxplglg til
A. 1.. Inn-,
Bank of Hamiltoa cbambers, Branden, Manitoba. can-da.
·.a0 he Sau-on ä goes cias9«"«-—
FØRSTE KLASSES «lNVEs«1’MEN«-ks"
GODT FARMLAND 00 BY-DJENDOUML
(I(0rnsspon(1mnscs uslbtsdog pini isngtelskJ
Ä. II. IIÄNsON Fi- 00., LIMITED,
sAsKATO0N, sAslc., cANÄDÄ.
20.000 AcREs Ak BEDSTE IVEDELAND l sAsKATclIEWAN.
Vi e«(-k 20,()()0 Acres cf det bedste IIved(-land i sagkatchevmm som ausl
ges km 20 pr. Acre ojz bøjeke pas lettcs Vilkaun Vi kobek ojk Sælqek
Byojendommo i Moose Jaw og switt Unkraut-.
For Priser ojx Vilkaur aktiv, pag sknmlinavisk eller engelslt, til:
RBILLY G sONsTENBs
Rooai 2, Moose Jaw chambets Moose Jus-, satt-» costs-.
H. C. Vehikel-:
Amerika-Skildringer.
Tenno velfkrivue Bog shaves tm paa Lager og sent-es porwfrix
til enhver Adresse fsor 80 Cents.
Bogen har tidligsere været ukdførlig anmeldt i Modena Vi vil
derka tun gentage og freunhcwe: Skildringemcs er interessante,
underkyoldende og træffende — Stil-en let og livlig. Det er en for
ntjslig Bog at læse.
Dauifh Luther-In Publ. Hvufr.
A Usw WZIACB CBRTlPICATI
To meet un ever increasing demand for a eertikieste thut
ean be readin preserved nnd yet kmsnish an appkopkicte snå
urtistie Setting kot- the ehurehly ettest, we now okkets out- new
POLDlNG MARRlAGB CERMPICATE NO. 304.
This eertifieete is printed with an exquisite bot-det- de
Sign of kloral wreath and wedding hells in 6 eoiors on ex.
eeptionally tough bristol hoerd that is espahle ok kolding with«
out like-thing When opened the eertikieates wes-are 77311134
wehe-. They are exeeuted in the finest Chromolithogrsphy
Euch kolded in un orncmentel envelope uf extra streng
quality.
l’1·iees:—-sinkle copy 15 cts., 1 Doz. Ol.20, 100 eopies 09
net postpcid
DAN LUTII PUBL. AMIle
Blei-, Naht-.