Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 01, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    for Alvor at giaa i Skole kjos sit
met Folks Ypperfte2
Dei tagek Tib.
J »Danskeren" Nr. 10 hnr en
Mr. Hin-Ah et Stykke under Oder
skriftent ,,Hvor tager det Tib, før
man bliver klog«.
List er ikke min Mening at vils
le iværkfætte nogen egentlig Dis
kussion, men tun efter ringe og
fattigEtmis, med »Danskeren«s Re
daktøris Tilladelsch at prøve paa li
gefom at tage miq Ikdt af Vørnci
ncg og de unges Ew»
Tot forekommer mig nemli41, Tom
om Akt-. E. R. »Hm-Ah Ums dem
link-. cllvr Iasttssr dem i en
,,fa«9: B011)stiinq«', um man san
Milde kalde der — m hol Tel aj do
widrks nie-d for den ZagsJ nyld.
Cn liel Tel af os kam herum-r
i en nanTe Inm- Aldcr s( til det
,,dejliae Amerika«, iom man fores
stille-de jig det. Menge var vel nam
pe mier end en m a 18 Aar, da
de satte Fod i Amerika. De hat vist
mutet at taklcs »Uncle Sant« for.
De ilrfte kam vel jra fattige Hiem
og tmkkende For-hold i Danttiark,
saa det ikkis var saa underligt, om
de higede ester noget bedre on rei
ste ud, naar Amerikas Herlighed
blev itildrest Man kom jo ikke ,,til
Hinmnslen«, fordi man kam til Ame
rika: men dcst ventcsde man vel hel
ler ktscs limde maalke ikke en
ganj taalt det. Men de fleite
fit det doq vist i mange Denkernder
bedre i Amerika end de vildks lmit
de: i Tanmark « in, bar vndog
ai da til kunnet icnde lidt Ojaslp
til des lwre der-himan iom ltlcsv
tilbazte Nu er vi Vormer i dcst
Land. der bar adoptcsret dirs. Zotn
Vomerc lmr oi Burktcrret tin-n dasaa
Vorgernlintv Tenno Borgo-sollst
fordrer vel ifke, at vi ringeaqtcr el
ler iortaiter vort spxlllodersmaalx men
naar alt komme-r til alt. mdn der
virfcslsg er faa mange af os Bankkr
der ringeagter eller forkaiter dct
dankte Sproq ldet virre Ein asldre
eller ungel, fom För. Heim-h give-r
det lldiecnde as -—-? ’
Qni de mange, »der tom hernva
i csn ganite ung Alder, og jom maas
ste tut-neu ndelutiende shar maattct
levc i engelsks eller anteritansttalcns
de Omgivclser, (eller i beditv Til
fasldk i noricktalende, Tom ogiaa er
lidt ircnnned for or Konnte-)
fig en Ell-will eller l« Aar er
blevcsn more eller mindre freimnedc
for cht dankte Sinon og distcs nd
trnksniaadc, ·sa.1 man lettere og hel
lere talisr det amerikanfte Sprog
mcd Vorm-ne og de unge, samt an
dre, hveni man bedst kan forftaa
og gsrc Fig forstaaelig for i det
Sprog. det er vel ifke faa under
ligt'.- illt de mange, der kam lnsrs
over med del-N Forli-Dri- Tom imaa
eller halvvotsms Born on kam til
at gaa i amerilanit Stole, med
Inansfo en cller hofft 2 Monat-ders
danit eller norit kltoligionsssifole um
Aaret og ellers itte Ehøkte dort-s Mo
dcrsmanl nden i Diesinan at de
mannc stere, iom er todt her i
Lande-L lfor itte at tale om«dem,
hviis zorasldre oaiaa er todt her i
Landen on sum dersor aldriq liar
faaet anden Undewisning i vort
met Zuran end hvad de faar i en
ellcr højcsst L Mammders danik eller
nsorsk Religionsikole om Aal-eh —
at alle disse, osfterisom Aarene gaar,
blivisr merk da mere fortrolige med
det amerikansse Sprog og lewere
og heller-e -taler det ensd det dawfke,
om end Forældrene forssger spaa at
holde det danfke Sprog gaaende i
Gemme-m det er vel endnu min
dre under-list
:le de der-for Ikyldeg for at ringe
agte og such-je fig selv over deres
Forwldt·e, Tone-I im H· m Unskfasp
diglwd inmd Bett-»Hu- n,1 do unm
Mr Bomle frommt-er Hist-umkr,
fom skal bevi"e, at Taadnnt ster.
«Nu vel,»,dct vil jeg nok tro, at
der sie-r bist oa Ther, nu og da, at
en eller onden »Spradebasfe«, »Vin
tigper«, ellcr hsvad man nu ital
kalde sen faadam gør fig viqtig og
ophøjer siq over Tine Forældre oq
ringeaqtct dem: men at derer Ne
aolen. det tror feq nu flet ikke: oa
bvor dkst »sich der er iea næften ban
ae sor, at der «er Ficjl paa begge
Sider«, eller vgfaa der er noget an
det, fom »ligger bog ved«.
Men dct Var ellets vort Moderss
maul, feg vilde fkrive om. Nagen
vil maaske allerede tro, at jeg ser
ringsagfek dot, »s— dcst er iskke sasa
P— dot gør mig oftis inderlig ondt
Hat Don-, slwor lidt dist danske Sprog
jbliver sbenyttet inuslletu Forcrlsdre ou
Vørn og imrilmn danskc Wenn-c
sker indbyrdes, og uagtht jcg tmr
vasret i Amerika i nwsten TM Anr,
er ika mcqet msz fast-etc end a: be
nytto mit zlskodcriinmal i Tale km
Zkrst mm War jcg er sammt-n
med Norskc on andre-, fom kan ta
lc Engel-sk, isller Vsørn og unge,
fosm stadig bruger dette Sprog i
Skolerne, faldcr det mig lettost og
imost noturligt at tale Engclisk og
— — ja, Tom man seliv or, tror man
jo ogfaa i Almindelighed at andre
etc ,.T.lmt’-J nll«.
Jntcst csr miq kwrcke her panord
end nt kunnc samles nusd Vrødre
og Eøsftre i Herren om Händ-z bel
liqc Ord oq Eukmmenter i dian7kc
Ritter, med dnnsk Saltncstng, Pras
ftrnrnat osn fort sagt nwd al
lcs de feudtts oq kwrc Skikkc eller
Former. Maa tun End i Rande be
vare mig fm at sorgtde det pllcsr no
kwt anbet, mcsn have nok i bam og
Gans Rande
»Im er en frommed,
Im or en Pilgrim:
Nør mig ej Sindek
Tbi im vil folge
Gile Folle til Kamp
Gennem Ørk oq Balge.
Af Erfaring ved jeg, at det baa
do tagt-r de m kalter men M
faar være; det er vol, fordi iea »Hm
daarliqt time-U o Wind, naar stamp
fiqnacht loder, og Farren foldes ud.«
En U. S. Bergen
Hort-- !-": .«.-?tcc·i
Twialst, Jll.
Tiden a,aar, snart er dkst et balvt
:’li1r, Iidcn der i »Don-Term« blau
fortalt, at Pastor J. ZEmonson stum
dc optaaet Ist Antwde lwr mal-ring
Naar en faa ffulde fortwllcs, slwad,
M· or formaast km paa Stedtst
iblandt Tanflcrncn Taa maa der so
fortcrlles, at der «er vaer asslwlot
anletms i de danske Hirten-. Tat
dansfc Brodksrfam·fund, fom vtst er
fmsrft rovrwkcntcht her, oa sont aaar
under Navnet ,,·-’5kedens Legt-C af
lmldt oglaa Juletrm oa ilke lasnae
after en Ma7kcri1dc, oa lidt Tom-re
susn aflmldto oacne »Villic-ns Mant«
ogsaa en Masterada »Villiisn—:-Illlcmt«
or nist oasaa en Afdelina af D. V.
Z. Jlt T. V. S. cis-holder Maikr
radis, tan der vel like Tiacs noaiet
omt andre bar jo Lov til at agre.
lom di- vilt men naar de beflktthr
W med at holde Juli-trotz bvor
Wild-:- Ord og al Kristendom udes
inmi» da tan der vasrklttrund til
at suømis dissp FormldreJ bar J
tasnkt paa Folget-ne ovcrfor edkrs
Pan-? TM ligcfaa vol, lom enhver
Syrrd maa straffcs, Taa blivcsr on
laa den Sand straffet, naar der as
sboldiscs Fest til Solqndms Ære oa
hist csn-dda af Kirlemedlemmer. En
noer Prasdilant udtalte for et Aar-Z
tjd Eidam at der er bverken aandes
liqt aller nationalt Liv i Tuns-term
bcsronttrina: det pasler vift tommiei
ligt godt, felv om det blev laat af
en Norfker.
w
H ..L’on-kcsrvn" tmr der m vwrvl
tilltyft Missionsmødc Vllor wakeb
sehn-de her i Dwicrht, oq vi mm
ihr-: Wind W Lon. vi fik dem. Gut-J
Ord brwde frit st iiblandt os og i
os. oq vi 1fik ersann kyvor »Wqu
Stunden Jesus qir bei-". Kirchn
var san at fiae sfuld af lvttendis
Allmer Lad mia mod dist ianmu
sige: Den Gerning, Pastor Kiær
oq Ksjsller beqtmdte her, er end
nu ikke d-d, saa deres Gerning bar
im vasrcst fortl«1ws. Paftor Dem-,
lehstwlk B.1stm« Pcdixstspmt Shim
qu samt Steht-ists Brit-ft, Paftor Si
monscsn tnlns Gxids Ord til ns smcd
llndtaqcslscs af den førfte Affen,
lkwor vi innen Prasft bande. TM lschv
»«b(·nvttc-t til Vønneinødr, som er en
Hand Beqyndelse paa Vækskelfesnmder.
LTet blw i Sandlnsd Vaskkoliedmøs
fdim oq vi trotz at vi tør sinc, dot
sblcsv oafaa Frisdsmødcn tin dxsrsom
dist- efstvr Vaskkislke ikkis blivcsr Froh
da er de smislykket
Hvad der bidrog til, at Mit-n
blev saa »Im ssom den blen, det
Var. at Musikkowt fra McNabb var
til Stede ng underholdt med den-s
defligts Musik«
W
. Mod det Hamme lad imig Tige:
Om J tænker paa at wfhiolde Fest
Wer i Jll. .Kreds, glem iskke at ind
zbydc Musikanternse fra MAX-non
Dct ist« jskont nst To at de unge, Tons
Ur sfodt insrcnrcy vil vasrc used til
at Ins-us km mille out .xi1·jss1us:s. Taf
til Vmsftcr ng Immeka fnrdi J
koni. A. Ic.
i Tel Reu, Calif.
, zorlcden Tag kom en fremmed
Zigeunern Lands-how ved Kärken og
Just-gre, hvad den By ched5 vi but
de hanc et danfk Navm for DelNey
er en Stationssby 2 Mil Veft for
III-fett
Meddeleren med Familie tug en
Tag iørst i Fehl-. Maaned en Tur
ud til Gerge-um man behøver ikic
at kluge over Ensformigihed paa
en iaadan Tur· Ten grønne Al
ialfa, de furikcslligc Ilrter af Fragt
triwn sum nu er befkaaret, Vin
.nctiii·de ellorl Marter med Zniaafcr
den, sum sstaar i forskellige Statt-el
nsr - A Lin bliver ikle let træt, især
del-sum man ikke er vant til atssse
det. Mange Stags Falk fer man fra
den llujcs slanfe Hindn til de smaa
111m-l«ulsr1111c-, lsarlnsncdc Trennt-, sum
lulsor pna Besen Er man kommen
over Flotte-m hvurfm vi faar Van
dut til uure Marter, ug irr up mod
Viergest, mødcr der en igen for-»
skellige Sitten-, først de grau, mag-«
ne Wie-mi- ug for man højerse op«
inne-:- man ast ic Trauer og endnn4
hsjere oppe fer man Inven- cui
Substans, sont faa mange l)csmtde,v
laancsts after at komme i VerørinzH
med: men vi kan tun je, icke rørcns
.«’jcnrd Christian-W er cftrr cndt
Ferie reist tilbage til sin Plasdsz
sum Ztcsnugms ved Postlontokets
i Seatt1e, Wash. ;
Lars Eskildsen og Latier fra«
Onnmtum Mehl-» sum er i Wes-as
has Knud HenrislifenT Sislma, hats
uqsaa virret herude i Vesøg bos
Zlaskit ug Brunett
Liceninlnsdisn «l)a1« haft »Zurorise«z
naa 2 nnu Familien-, sum er komman
ug lmr fasslct Lin ber, nemliq Juli-an;
Waldeniarsz fra Eunllisiz Ja» un:
E. 7 lsistisrsenki fra Michigan. Me
ninaui var at byde dem vellommcth
ug lade dem forscaa, at de vors
lilandt Rennen ;
Eøndaa den is. Februar bavdej
ui Livsmudsticsnusm da Pastur Mel
Iisn um« til jiirkcindviolse i LusAnss
noli-is. Mm Linle var med. «
VI lumnisr Taarn til uur Mitte-»
i diissu Dank-: bettl- vil ldlincs en
Pmd lmadu for Itirlen un Lands-.
byen, og ·hvilken Frnd det uil Oliv-J·
at here liirkeklokkengs Klang nd
avoi- Dalcn Jea leaber at tn:1n«:,
furtasllu lidt mere net-sie Gaum jun
stritten
Hver Onsdagsaftcn hat- vi Zank
talemøder rnndt i de fukifelliqe
Num: allo, sum dultaziur i dissuzllløk
Dei-, ur- gladis ved at ver med.
Apricugtraserne og Almondtras.:«
ne staat i denne Tid i Vlomsnskxs
Pl.«-insl’«intmscrnu Gesunder at bl?vv·
tumme. Frugten er moden, og vi
Plukker den af. Der er ika manns«
af den Zlags Treuer herumritt-L
link til Onsbcshuu vller lidt more. i
Dcl Rey Kirkeby den 2 Felsl- s
J. W. !
Snxeville, Wie-. i
l
Jrg vil nusddcle, at ducke-. PetersunI
fik Lov at gna hjcsm pua jin WY
aarkge Fødselsdag. :
For et Aar sidcn sisus Eftcmurj
blch lmn upon-rot for Vlindl)cd»
Hun bit-v fau, hun kuude fi- ljdt«
vcd wsjaslp af Vriller I
« J Minore-i blev huu saa sog uf
den « Sygdmm dcsr un rndte l)---:sknde
Tage-» Qun led mtsgen Ssmerte og
Pine ifær i den sidfte Tid
Onn bad: Horn-, din Billio ske,
og hun visdsm at olting tjener dom;
til gode, ssom solfker Gad. I
Ja, bun var i Sand-heb en af
Jesu. fmaa oq levedc og døde i Tro-«
en paa Zwisqu Fred med ihench
Mindest »
Amen Christine Peterüsn ff. Rossi
musssen), ifødt den IS. Februar
Risi, doch i sit Oft-m i Sareviuo
den 18. Febr. 1912. Indes Fa
den Moder, 5 Søftre og 2 Vrødrc
er døde flcre Aar til-hage.
Mes. Petevsen kom til Amerika
tilligemed sine Forældre oq tre Sis
strse i 1861·
pdendes Faden Rasmus Rai-»mus
O
Z
t
.
t
l
l
l
W
seu, oosqtie sig 11-2 Mir Nord fml
Pine R-iver.
« Don 22· August 1865 hxev ihun
cmtksvicst msed Hans Peterfem ogs
Nud Tkasnkvdo dem « Vørm fom allt
lenkt
Boqt·-.Iup1«5m fandt Etcd den BL.
Risan under fmr Itsltagplse fra
Elim: m Bonn-up Rossi kalte Pa
swr Umümnsun imst- Ordct 2 Tim.
« , T: »Im shar stridt »den godei
D
I
Ztrid, fuldkommet Løbet "bevatet»
»Musik« og mange -k)erlige Skrift
Hftudcr og Forjættelfer af Sckriften '
Isom havde været Mrs.Petersen ti
III-km og GIaide i heude Zygdoni·!
lsTernasst talte Post. E. M. Olsen
st-« Inn-Hand Wis» paa Engelsk
um«- Okdck Fik. i, i: ,,:s-hi det at
Jovis or nqu Xirffth og at dø en
’Vi»di»q«. S
Vi sixusk Tau nimm Tak tik Pu
TM Offen, fordi sban kokn heraus
En, der var mes.
« - - -—M»-——- «
»Min« fra Bfarnfticrnc Bistnfons
samlet ved J. J. Skørdalsvold.
l
":«."n:s-sa:mlis3, MEML llks JidtT (
Priiit Oasftct ZU Ets. Jndslx 75Cts3. (
vil skaffe Tig et fundt og fandt Hel
kwsindtrnk nf den store nsorfke Dig
t
s
»
,
Bognntncldclsr.
EDUUDIHHHII til i’lnmcldols«cs er: :
Lin ug Virkfomlscd«,
Idslivist as Internatimml Buhl-Co» :
Kur den, Der pcm letvindt Munde
ers Liv oa Virkcs knn man ikfe nok
om nnbcfalc demu- lille Vom knmri
d Anmut i »der-It Tammentrwnqt -,
Turm et alfidiqj oxx osnfattendcs Ub-i
vnlq af de most lscstvqncndcs Tknqkt
M- or frrmtmnnnsn »Im vol of fom «
om hamx og selv den, der allen-de
fmr qjort sig fortroliq mcsd Digtei
»
f«
srrs Lonnetsløln Arbojdo oq Tan
swm vil kunno Imm- lmadc Fur
,..
nosolsz en lhlmtto 07 at 111170 den
!
Lntjv Publ. XII-aufs ,
»Um Jan Tun-J msnnssm Tau
- «
Am hauste Fall i Ame-tm bist abm
nkkem H It
Farm Joarnal l
iurdi del cc et V«ad, Te lau ilolc Wit,
knien T« um« Umriss eilt-I tllc.
ch iscnszs III-m Wx Z-» »Hm disi
tut-Mc Lustwutnzblun s Luna-Ich Mann
Musik«-« m! neu knur- an d« vn
stkktis into-: un wo Inn-n duuf nun-n
luusl Wmmumstu m xsuxtuursnlttsp
»Zum- Jmmml« Mr over UWMD
Vlchntcuntph um« sur unstet nur« Bund
lu-««1—!..ccs Tot qntqmcret uni- finc
Nin-Hi «i«snn-«c«-r. Ijmæ To- mhct Benut
jwh Hi lmtus Nun hoxs drin, disk nvcr
sum I Nun-L m: Wink-ists Nimm-u- n·
ihm-» T--m Fulw Ewm dcxrts Bank
Hm W« Guitton-Hist um Dis lau unh- .
kqu « Lin-n J«-:ns-u:" »
« v I
".s.·nm Jaman (.«slc1· hin-s- m Tot ;
hn ist s m stxn, « ixnklmncsm zol
Im sur ll Vlsn Zum nss .«i«mn Ja Wd
1«--s·- »M- :’«sn;1«!nc EIN-— T-- usw«
Hnw sinds-m us Te llhs » tust-n« mrd
WHDUL san W vi lusmlc Tom nllnmc
hsk Bett-L fom stunk mit-n. Ummäumlwlfl
Es hast im m.
Farm lournal
Mk N. silifton Sit» Philadclpliim Pa
— Es«sk««.-,,
,T.--.«.-·«. .- (.
Es P-:-«:-«igerck «
LIMan- saxicn c-; X -,
s »h- Jltektg
hoalnlqu1.:q:ss Irr Z: « l« «
v-: . 4,...j « -. :
gsijr Reiskn met ihm Z«.. .. :
TOW York FI O .- I s; H
s-..«sv?an-Am:-s«.. n L -- . r J. «
en ny 12.()0·."- Tssw « . »s- :««.
gjörs Reis-n c. 1:; - its -
Skandi-1«1.«.. ’.-—. «
pas sonnt-s . · , -, ..
skibe cg Ll c» III «.«·««---·c
Iksndinavisk. c· 7 · s « (
for stacgt VII-,- ’-. ..... · ; s
boenclc Aqent he
ZCMCIMWZZHI BTZE’"J.J»I Z»«.j";f.
DÄILY WDITÄTIONS
upon the Epistle Lessons of the
Chor-oh Year
By Rev. P. Hammmssten
Translated from the Swedjsh. ’
Publishod by The Augustini
Book Concenh Rock Island, lll.
642 Pages in substantial Cloth.
Price 81.50.
Altfaa en ftørre Husandagtsbog
oaa Engelfk hvori de kristelige
Grundfandhedcr fremholdes klart oq
Etærkt i Overensstemmelsc med den
luthcrfke Kirkes Laste.
En saadan Bog bør kunnc Udfyldc
en Mangel ogsaa inden for den
ldemfkimnerikanske Kirkes Grænier.
! Den kan faas gran
;dqnishLuth.Pub1.Hk-use.
Plain Nebr.
I the Rapicl Sprayen Z
sPICIEILT TILBUD TIL
»DÄNSKBBBNS« LÆSEBEL
Dame praktiske lille »Sprayet-"
som kan gøre stor Nytte i en
mindre Fragt-have kan fass sam
tnen med en Aargang ak »Dan
sskssnkn « for hvad Apparatet alene
kustrsr i Handelen, nemlig 85.00.
Dis sonder Bestillingen og Beløi
hist til os, vi sonder Dem Bis-det,
ogz Apparatct sendes Dem direk
te per Expwss km FabrikaU j
(,!m-negie, Pa. De betaler For
spndelspn vpd Modtagelsen Pak
km vnjw f) Fund
DÄNISH LUTIIEIRAN PUBL. HOUSIT
Blain Nebr.
l’.s. Dette Tilimd gxtsldeis suavcl gamlo sum uye II»l(1().1-».
W
En ny danfk-amcnkamk Bog
Sommer i Adirondack Biergcne
— af —
Mettheia:1.1k’atl)iesen.
135 Sidcr istiukt Omjlag 75 Ets. Jndb. PLUU
Befrillinger modjagscs af
DANIsII LUTIIBRAN PUBLlsIIING HOIJZB,
BLAle NEM.
W"V
KIRKBÄÄRBT I HJEWBT.
Du Zdrneposthle at Henry Ussjng.
En hel Aar-Lang korte 1-7---«dikexser stjlet sskrlig til Biku
merk som vel kan tjene til Opbyggelse for alle i Hjemmet
stork og smsa.
DÄNISII LUTIL PUBL. HOUSL mais-, Naht-.
237 sidetn Kun 40 Cents. ;
W«
Gode Farme i det sotrige Alberti
Yi hur ssn Mumgclo Umk- Fannp i (l(«t misst frugt·
Imp- l)i-«trikl i Allnsrtkh
Himm- quls isr litt-wo onshxzzutsligt udskøxzi ssf von
ssgms istsfitrnts Vunlisri»gut«-Euch ug vi gnnmtisrisr
l;·-—I(rir(sls«sn »z: TflfnsdsltmL dg lnsssr enktslt af dis
ms Famu- ·-r ist Umllkøb til ils-n Pris vi furlnngssn
H Inn- Inungks Hkundinznsiskis Sztlgzmnmnch nxz alle
l«"ms«-Hpørngltsr vil fim wir knld Opmktsrksomth
Knrrisspnndnnfse näh-dass- pim migcslsk
THE CANADIAN INVBSTMENT COMPAML LTD.
30 JASPER »E. w. EDMoNToN, Arm-» Any-oh
WWI III-Wi- F«c7.,-·-7- ist Trvvss skskkskctfsfkwcskccmch
DANA coLchE
BLÄIR, HERR-Ä BRA.
WlNTtLRTEWN BEGYNDTE 498 DECEHBER 1911.
Tüby der Unäemänjng i til-satte III-um
PIOSIUMMMW, tax-beredet- til Mitatäs seminis-LIE
Nomlkqtddumsk Lasters og Lenkt-met tot- »Im-Ue
Ichools ' '—Idstsdet « « ststs streifte-te- ' '
ACADIIIC—üri-o.rjgt, tot-beredet M di ladet-He steh-s
Ccmlcuksogtjring og steman
XVIII-Hauch Okgeh Moll-n og sung.
Gott Anlde tot Nykommsre til It leere Engel-sk
fot cost-. Last as lludsmävjnx pet- sn llgok III-ca
C. I. EANIIN kont
Itkjv ist«-r uy Katalog.
s-« syscikisktkt wie-sm. III-AMICI.-xs:-.-s:.-ickzts«g;s»s
IHWIMUXIWXUUMUI s U MOIIIMMQIT
)- UJI ges-s K ZEIT-)- -’.« k--.(-—)«-s-:TM-.«-.s as« - « Is« -·- WIMWIIIM VI ·
WWQIIIv-vsv--w------- .
vvvvvsvvs
DampSkibShil letter
IIIIII
i
i!
cunaniiiniensstorehuniseskibe J
lWlxli
k.
lDAlell lUTlI. Plklih MIITSB L
W