Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 23, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    c-«-·. « f LMWMXMW
·7:I
WEICJ « aninark. i» sw
«
Missionøudstilliag i Rot-tilde
»Den-te lldstilling hat vix-rot en
Eukckt«, skrivcr Pon! Thcming i
»m: Dglsl.«a af2 Hzebr
Da dunst« Vkisfions ebskabs Sem
tasr i Zøndagz ILftch ’1uttede Uds
Triumng daglige Mode-r mcd Do
er ovcrdrev shun illa Disnne
lldsskjltmg Om- virfsclig vasret en »Zuk
c«.-:- i M :)io·:-t«i1dc, lyoor Zukcesser
im- just derer til Bogens Orden.
sssvad Udsstillinqcng OptmvsnmsnT
blandt hvilko ugfua var Tonkprovst
Vondo ou Paftor Wahn, Gar tænkt
fig : Iliistning of Bei-g Omtole og
Interesse for lldstillingen ffal værc
Mant, Zum km lldftillingen er lut
krt, or der ist-c for mcsgct fagt, at
drrcii dristigste Forventninger tsk
ereilener l
Tex- nnr : den »F·eftune«, lldstilss
likmen eng- nadnet, en veritabels
Trasngsel en enesmnende Tllsmnn «
nnm til det lille Elylke ,,;Jss1en«,
der l)1-ns7entetede sig san kønt um
Vor-IS Einesle Hotel »Prinfen«,
hvigs Lolaler bat-e var nltfor
snma Mon den gamle »Prin-:s«
nogen Sinde før hat øvet Taadan
en Tiltraskningslraft, iom under!
denne lldstilling. Strømmcn i den
gamle Biwesmd gled ind Pna »Bedi
7en« til illissionsudftsillinkp Oq det
vor Elle bat-e, da en lendt Prasst
var Taler, at der i Siedet for et
Mode Inantte holdes to, saa gsodt
fotn lwer eneer Tag var Tilstrømi
ningen nasr og fjern im sna stor, at
det genlosg fig. Lwer Aften stod
Folk tætpakket en Time i Fowejen
for at komme ind, og det paa Trods
as Hundelulde, Gennemtrwl og al
thengslens Ubehogelighed
Og var end itke hele den Men
neslenmsngde kliogkildensere, Inen
rigelig blendet med Landboeke, saa
var del dog glædeligt al je, shvor
mange of Byens Beboere, der ind
sandt fig og deltog i Møderne fra
Ende til anden, Arbejdere, Jst-tret
ningsmænd, kirkelig og itle title
lig interessiert-de Alt i alt var Uds
stillingen des-at af ca. 10,000 Men
nuofket, der alle sit et Guds Ord at«
stre· Var det ikke herligt?
Wd det var, der trat saa mckgi
ttglP Dei er vel ikke vækd at gøre
sig ssor store Jllusloner — i Net
nina af Plisfsonsititetesfe for ad
Tkilligecs Vedlommende Naturliqvis·
tml »den Tmnkt atmnaekede lldftilling
i sig felv med de sakvemættede
Landstabet fra sdet fferne Øflm der
skal ligne Tau foklræfsfeligh med de
brogede Udftillingsgenstande frn
Snd og Nord, Gndebilleder ogDrags
ter, Husgeraad og Kunstgenflande,
der forklaredes of enemkfke »Ste
wnrter«. Men desnden tmk oqsaa
de fsnne Missionsfange on den
Stab af Taleke, der fra førft til
sidst, selv grebne af Emnets Stor
hed kormaaede at gribe Tilsbørerne
med det.
Men okn dcst cnd j sørnc Unt
gcnm Inder lidt trostcsløst « san
var en af Udstillinacnss Art-at at
trurtions de vidunderligc fawerine
Lnsbilleder og levcnde Wille-der udc
fm Missionsnmrken Di- nlnsdcsde
on brrigcsdc baodc antnlcs og den
Mængde ungc ———’Stoler fka Land
ou By —- der new Mode-. Oq de
var vix-selig vgsua vckrd at je og
godo at fan For-stand af, Tom de
gled fort-i vote Øjne, frmtwllende
for os Østens Viel-ge og Flodek,
Sabe- oq Maulw- dens fort-irrende
Folsemasfe, dens farvekiqe Kultur,
og dcns 5orte Hedcnftab med de
blodige Ofringer.
Hvad der saa kam ud af demn
MissionsudstillingP Deus Resul
tansrP Tiden vil vise det. Noqet
peknniært Udbytte bliver der nam
pr. De state Udgifter vil sdog blive
dir-stehe qf Jndtægten. Men Pengsei
ne er ifke her Wdfagem Nei, det
er Govedfagem am en eller anden
kom til at fotsftacy -hvot rigt velsigs
nede de Mtne er i et sammelt
kristent Land nnsd gammel Mite
lin Kultus-, oq hvor vi Tau — om
vi vil —— kende den rnefte fande
Gud on den, han udscsnsdte, Jesus
Ast-Ums
Dei gider de tke sterdedele Ther
bjomme aldeles ikke forstaa til dag
lig, hvor man Lager alt som en gi
ven Gelt-Man
c---- s v- s -
Kunde en eller anden vækkes til
Forstaaelise af Krisstendommens
Velfignelser, da var alene dewed
meget windet Det blev maafke for
den ene Siedet til den evige Bewe
gelse Men dette er den nnden Ho
vedsag, om den kristne Menighed
der kender Usnds Frelse i Jesus
Wiftns nmatte beflyrkes i Følelfen
af, lyvor ftort et Anfvar de hat for
den Hedningeverdem der skriger i
Rød on over hvilken tnngt ruget
Mutw, Taadnn at den storilaaede
Gewinn der hedder den kristne Mis
sion» oq Tom syldte endog Darwin
med dnb Venndring, filk en endnu
lanat starre Plads i vore Hier-let
—- Bøn og foer end spr.
Sna Inenet tror jeg i alt Fald al
lnnne siqcn at den interessante oq
fkønne Missionsndfrilling i Roskilde
lhar virket, at der nu hernede dan
nes nne Studien-edle til For-dy
bel7e i Missionsproblemet, oq at be
dende MenIIeTler inderlinere end føt
lasaner Eitertmk wo den Von:
lisonnne dit Ninel Men er der Jan
ikle nnnet en sbel Del? »Seit Tid on
flrnsfter sna været 7Pildle2 Maatte
Missionsudftillingen, som for-bon
bentlin andre fnart fkal nyde qodl
of, folge-S af Gnds Velsignelfe san
at den mnntle knnne tfene til vor
Fresser-s Serlixmørelfe on Meine-l
fe for bnns Diseiple
Tcn kristcligc Studeutcrbcvtrgelsr.
Foredran i Studentekforcningen
Pan Foranledning af ,,Firift(sligi
Etudenterfordnnd« talte Paftor C.
Zkovgaard - Petersisn om Aste-non
den 5. Febr. for en talrig Forfams
linq i Zindenterfokcningvns Sol i
Wbenhavn om »Hvorfor lytter Stu
dente-r Beiden over til Kristus?«
»Ich sin nys forctagiw chic Jor
den rundt havde Foredmgsholde
ren jo rig Lcjlighed til at over
bevise sig om den krisielige Studen
terbwasgelicsks Gang ud over VerdiZn
og det·faldt ham detfor ikke venskes
ligt at ovckbevise Tilshskerne am, a1
Studenterne lytter.
J Vombay, Madras, Rankitig«
Hankaiy Pefing, Seuc, Tokio, Sit.
Francisko — alle Begne havde kri
stcligc Studentermsdek samlet i Tu
sindvis of interessekede Tikhsrere.
Hvorfoks Hvad er det, der udøver
denne dkagcnde Magi? Tilfælsdighes
der iste, Modefag ej heller.
Vevasggrundene er vel talrigeJ
men i store Trwk vilde Taleren kas
raftcriserc dem siaaledes: Falles over
hele Bei-den er den stedfe dybere
Dverbevisning oin den inderligezors
bindelie mcllem Religion og Kultus-«
men fækligt maa Kinas Studenter
vel sichs i Kristendommen at søge
Moral. Te figet Telv: Vi er Ver
denö ftskste Nation, og dog maa Vi
ydmygt finde os i ,at alle andre
Nationer sparkcr til os og flaar os.
Vor dybc :7iedværdinelfe styldes —
ikke Mangelen paa niomlske Ideale-L
chn har Iwnfnijius givet os nok af,
men —- Mangelksn paa more-ist
Kraft. Den findt-r de i Oriitendoms
men. Terfor lutter Ninos Stu
dente-r til Cirismi
Indiens Studente-r føler vist dy
bcsst af alle, hvorledes Mocineikvt
er bit-von decentralifcrede, kostet uk
ckf Tilværelsens Midwunkt; dcrfor
føgcr de siadig at finde tilbogc, fin
de Hvile i Gud
Fnldwmncst findet de den f Kn·
Hiendomnusm dorfor lytter di-.
Da tm Amerikcks —-— og i deck
bile de vtssterlandskcs StudenterF
Te bar uden Tvivl 7et oa spli, a1
Qristmdommcn bydor Muliasheden
for dtsn bøstsfto Versfionlighcdskultnn
VI schsfnsrlasndinkus Pack iscms at
vindcs oJ seln foldcs os fuldcsft nd i
vor indeska Jndividualitet Og de1
naar vi bebst i Gud.
Den moderne, Vefterlnndske Kul
tut trænger til, venter og kalcht
høit var- Personliabeder. Men sam
-tidia » den stærkt versonlighedssuds
kakssndcx Kritik, Mcskanik, politifl
Partidisciplin oq jonrnalistifk Mas
sisTuagegtton — det er sonst-bestand
delenr i vor Kultur og sde virker ikki
perfonlicphedsdannenbe Tværtiimod1
Mon da mt Krsstewdommen bode
os den riqeste Personlsiighedsudviki
lim, er det da faa underlng at Stu
dentmse ltyttcrl Visielig ikke. Og
besude -— ogfcm vi trcenger til
scrdelig Kraft og Hvile i Gud.
Det gækder da blot om, at m« ikke
sbliver staaende vcd at lytte. Der kan
vwres Hindringcsr for at mvdtage
Kristendomnusns Gam, Jntellektuel
le vg praktiske. Men den Irr-lies
lætigirl, der bor i os alle, maa vi
holde vaagen og aldriq form-Im In
ikal Sind ist-e os til Sehr
J. P. i »Kr. Dgibl.«
Brand - paa Strach s— Seks
Mcnnefkcr rrddcs nd grauem Vin
dncrne. — — J Ejendommen Nr. 2
i Frodcrifslwmqade, Købecihavn op
stod der Lørdaq den sk. ds. For
middcms en hcrftiq Brand. Ved at
tø ist frosient Udftiilingsvindu op i
Mk Schons Parfusmeforretninq i
Sinka aik der Jld i en Mænkide
sbrandfakligc Celluloidfager, Kam
me, Vørstek m. m., der lau i Vin
ducst, ou i nasste Nu ftod hele Bu
tikken i Flammer.
Da andsvæienet kort efter mødte
havdc Hoden sprwngt Nuderne, oa
Flammernc flog Ebkli op til tredie
Sal.
Pan første Sal, hvor Poul Knaurs
Filasdcslnqcr findes, iprwngtes en stor
Rudr, og Flammerne antændtc Trek
vwrket, hvowed on Mængde Klæder
blcv ødelaat
Vcboerne i Huin var meget net
vøse, da Tmppernc ·fyldtes med en
kvaslcsnidse Nem, og pfter at et Par
Nodningsitiger var rejst, blev ikke
fast-re end G Herrer oa Damer red
«dede ud qennem Vinduerne. En
Dame var as Skrwk for Nagen tyet
Ehelt ap paa Hufcts Tag, hvorfta
hun maatte lheute-s ned af Brand
foltene
N
xs Løbot nf en Time-s Tid var
anden flnkket.
Parfnmcsforretninnen blw find
itændig raieret, faa at der knn var
do knllede Mure til-hage
Lagtingsvalgct paa Fæksetnr. —
Ton 2. Februar afholdies Valg til
Lsagtinaet for den iydlige Halt-del
af Fast-Drum nismlin i de tre Di
strikter Sydftrømø (Dhothavns
Distrikt), Sand-! on Inder-. Paa
Grund af Kabelbriid er Resultatet
fm Suderø førft blesven bekondt i
Guar.
De irc Velgdiftrikter sendet i alt
16 Mcdlcmmer til Lagtinget, og af
diincs var f; Tilhcengere af Sam
bandsipariiet og i Tibhcengere as
Selvfwwpartiet Ved det nu sied
fundne Valg er der ikke indtraadt
nogen Forandring i Partisftillingen
Wirtin-eu- De itore Jstillægninger
beqynder nn, sit-wes der den 7. ds«
for Alvor at gøre Situationen kri
tiii fsor Ssojladfen i de danfke Far
vande, on man iynes endogsaa at
itaa overfor en faadan Fowasrrinn
af Tilftandene, at Skibe, der for
Øjpblikkot er indesluttet af Offen, kan
komme i alvotlig Fore.
Dei er navnlig i Øresund, det er
galt. J Gaar Formiddags qik Vin
dcsn, der blcoste ret stærkt op, nom
lig om i Nordost, og dewed er Zion
im Østeriøen kommen i Dritt ind i
Zundot Syd fra.
Pan Meteoroloqisk Instituts Jes
moldingsafdclinq giver man en nie
got truende Siildring af Situatio
nen —— Man meddelor, at fide-n i
Ganr Middaqs bar store Jsmasngder
vaer i Drift fm Fawandene Zyo
for Falstorbo og Falstcrs Sydspids
on trasngor nn ind i Sundot, osl
iasrlin ind i Drogden
Dtdsfalkn Fhv. Valgmenigshedsi
prarst Fr. Junge-Heu or Nation til
London den i. Febr. safgaaet vcd
Toben, ca. 7ii :lar sammt-L Den
afdøde var Nsidder af Obg.
—-- Konserensraad A. E. V. Pe
terien er Oden 5. ds. død, 35 Aar
gammeL Don afdøde, der var Nids
der af Obg. og Dannebvogsniand,
var Ums-m Formand for For
fikringsraadct.
—- Pkoprivtccr Jngu Nevsqankd
of Karnpqaard ved STive er Son
daa den i. ds. asfgaaet ved Dødisn
i Ksøbenhavm M Aar sammt-L
——— Malermesier C. F. Stegemann
er afaaaei ved Baden, 79 Aar gam
-mel. Den asfdøde var Niddek "af Dkni
’ oq tmr sfra 1886 til ’1902 Olders
disk-nimm ior Malorlangot i stoben
knwn «
— Tidliqeke -Stationss«foc-stand-I·
Grifer E Inder-up ei- Ldrdaq den 3.
ds. oftm- lwngere Tids Miso-m af
gaaet ved Hoden i Kot-sor, m Aar
sgmmnel
—-- Ctatsraad Hans Just er den
2. ds. afgaacst ved Dødcn, 71 Aar
Komm-et Ton afdødc, der var Niko
der af «Tbg., var For-wand for den
Mbenhasvnike Afdelsing af« Te dan
jike Vanlwnbrødrse.
: -— Tømrcnnesster N. P. H. Jagd
Ei Fredericia er forlcdsen afqaaet ved
Dadcn i en Alsder af 63 Aar. Den
afdøde shar ifølqo ,,«’5red. Av.« dre
«vc«t en itor Fiorrctninq og deltoq i sin
sTid inmpt i Vycsns offentliao Liv.
san bande saalrsdess shaft Swde i Ligs
niimskommisfionen, Vasret Form-and
i Voraerforesninqen, Mediem as
»Banndnwrkesrforpningcsns Vrftykelsie
oq chftformand for Forsvarssbrtls
drein-.
« — Den Mantis-e Jens Sørenfen
Nnkmard af Nyqaard i Daugsbferg
Soqu er fonmliq afaaaet ved DI
den Jens- Nygaard var født i 1814
og var i Følap »Skive Folkebl.«
Mond-Z setreds ældfte Mand.
I Vcnct tcvct af. An 2:3-aarige
Meist-ist Carl Fischer fra Silkebom
der Imlig havde faaet Plads paa
Moierikst Tanhøj ved Faar1.m, fik
Sendaq den —1. ds. det ene Ben te
vist fitldstændig a«f usva for Anke
len, visd at en Aksel grob fat i det.
Brand. Kolding, 4. Februar. J
Miirqps ved 7sTidcsn opftod der Jld
Pan Rinarden Ærenderup i Ødis
Somi. tikshørcsndcs Propricstwr Ma
rkt-Drang Kostalden nedbrændte,
skworefter Jldon ftandiedes asf en
Brnndmnr. Eint-siedean af den stiore
Voiwtnina reddcsdes. mon der inde
brændte 20—30 Kreahtret Jlden
meins-J ovitaakt sfra en væltet Staldi ’
lygtL
En pludfelig Fotftysuing af alle
ji Iher er Vi«stnok et ret Tfældent
forvkmnmcndis Fasnomcm ilerivcsr
»Jnll. Pst.« Tot indtraf forlechn i
Fjenneslem da den noglcs og tredss
amikw Ganrdefer Fr. Mortcnspn her
ftod i fin Lade oq twrlkcsdc indtraads
te disk- pludsrliq en Forfrysning of
alle ti Fingm og Kødot blev fulds
«ftmndiq lwidt oa følelfesløft Motten
fen blev ifl. ,,Ningft.75solkctid.« ftraks
taaot undcsr quebehan«dlina, og det
viste siq da sheldigvis, at det kun var
Fimchvidferne, der var angrebet
Lukket Spillebulr. Til Positin i
sKjbenbavn meldte en Mond for-le
den, at ban havde mistet alle sinc
Pengcs i Hasardsspil i m Spillebus
le i Baalnsiet til Dronningens Tini-r
qade H. Politiet rykkede stracks nd
med en ster Styx-le oq fandt i Lo
kalet en fbrle Snes Spillem men in
acn Benge, do Spillerne bewde onst
Uraad oq var hart op med Stillst
Poa Siationen sblev alle de Tit-str
deværendeg Navne konstaterede, og
der vil M. »Natt.« blive Choldt ind
aaaende For-htt- om disn lnsW For
retnina.
50 Aqu Offieetsanbilæum feste
dcss den 3. ds. af OberftløftnanMøl-«
ler i Aalborg, idet han den 3. Fe-«
brunr 1862 udncwntes til Sekund
løittmnt. Den 71 nariqe Oberstløits
nant, er ifl »Akkde ·« anfet on
asflwldt of link Vxnsbørm ban er
Ærcssmedlem m« Aalbom Garnisnnsti
Officvrsforenina·
s
4--.
Fm Dana.
Ved sidstv litteraer Mødts ntindo
Its-I man Abmlmm Dir-ruht Mist
:I(’. Viqford bolmndlcde i et snntkt
fomust Essan den stier Prassidtsnts
Liv fra Brung til Graden Mr
Andvrs Hausen omtalte Forboldcsno
for Vorqekskrigen, oq Mr. Peter
Glemmenfvn weitere-de ganfke op
ncsrligt ist Ztnftks til Minde om
Ilbratham Lincoln. Sidste Num
mcsr paa Programmet vor en De
bat atmaocnde Unioncsns Bestaan
vi hak- desvwrre alomt de deltas
qmde Horn-ts- Navne —- hvis Uds
fnld blen, at Unionm anm· sin »Op
Iuirsning i Møde
De afgaacnde Studente-r holdt,
Møde i Mantuas Mr. A. C. Den-et
blw valsgt til Prwsidont na Mka
G Smwri M Sdærwrfw Ah
mitten deme.
Professor Viq holdt Fowdraa —
liqeledeö i Mandnqs —- om .,-Knrl
den Femte fom Proteftantis
mens strenge Dommer.« Foredraget
vil rimeliqvis foreksomme i et fe
nere Nummer af Blut-et foa vi skal
indskrænke vs til at Tige, at det W
Ohelt tgennem interessant
Knud Douai-it
Rom til Mecieine hat bist-»Wei
j di-! solt-ge- Syd-Albekta, lwok Avlen er stor.
l lllll :Hld--l«-« cis-« lsnsr .l(«l·- zis letsilts frxs Ilkl III US Ist-sc Jl Hiter lim
UH til Hm l’-n—.: nf llm Inn lsp sil Tfl Ists-» csg nf kxirtnflssr km LI« til »Um Piu
Hvor Landet » b1lligt, rzgt og frugtbakt, til l’s·i—(«-« fm VII til sslts pr. Arsnk
lxunl lil(l. llX--l" llts ltlls ;I.l1 -»«1-- «Xl«UI·(i-I·ss"; lshtr kthsrlprllgbl ··I’ UmlL (-U
lum- l.;m(l(«! Als-UT l Lolch hyva ÄIHU Xi xil Lssros glsul le itk List« Uphs
klingt-IS nun-« l)·- JUIXHU Inm Hksgs I—l» lll
THE F. M. (-1NTHER LAND COMPANY,
M(-dictn(- Hat, Albesrta, canada.
«I« «I»-I ;.-«-(-:i-·Ii-I«· XIi·III-unII i IksiIi Ix («IIIIuIIi-I,
koRT ceoRG IHI I.«·I« XIil III· insIIiunI k SIIIsIIL ·,·- ·I l)i8i-si0ns
IoIsnIxIpI Im« IInnsI «l·rII«I-. I’:I««III( ch
I)·I ·I III-I-—· II Ins-i Ist-us lxsts liIiIss I-!;III·II ·l·s I·m»I·s »z» I·;·:: ·-II Ikizzjgss
III;I.-I—I1iI.i» —»III i U- I· Is— siIiI I· I«-·xis- I·-I- J- »-»- II« Aisr —i·I·-«
ITII I ( IIIIU I IiI Iilin ·« ;··I ·I«- —I·««I«I· lIIiIIiImIS I-I-I i IkriIisII Co
IIIInIIiis.1Ii·-I XIiIlIuInI Ast-— uI ·--«II I :·sIIIsI.iI«I «» si» Iiim III-I nI XIinHIIIjsr
»z! "l«;ssIIIImI Nin -«:"I-1«I--«-I l-»x;»- spsx IIII i XIiIIIpII ;"II II·Iili. II (»IiIIIII-i.t IIIIs1
INItsIsiIss Ins-I ji«-III IYmsI (:·s«r«»-·-, Im« HIInIsI IsI (Is II« II«in«I-I·-IIII«J. Dis-uns BI
III I·(-I»—-« III-XIV I tIts Ins-« Z ·«II--I" TI .X:II·.
H I««I·I«III·II«sIv ii:---I«-·I«-— IUZILIXIIIN II;I«I («I";II··I i·s«IIIII« I«;s·-iIi«-. Køb mi,
III-(II«II.—’ II);J·»«-IsI;I·I—·-II·« tr IsIIII:I·-.
HIxTiIL ji«-I (-II;.--«I«lx. IslIssr III-l«x-III«;.-t«t. Yi I· Itsnsr I’«-I«II(»II·-I" nzz Lit
IisIzslnr I«I«iI.
FORT GEORGE AND FRASER VALLEY LAND CO., LTD.
I( «;»I1.il RJImuImi
Hov(-d-1(on10r:700 Firstst.,Edn10nt(m, Alta. canada
Brauch-Konten 532-—81h Ave E calgary, Alta» card-da
Er det fornuftigt
at lado Den-s Ptsngc ligge i Danke-L
til II »Hu- 4 PsmsssnL »inn- (l·-r limite- —«;i sinnig-u ligisiiin -iixi’s- »F- i numng
"l111«-s-!·!i· mi-» Hikrp Plisslwr for Pssngssniss .«xnn«n·1(-lsis. inm- l«·(-rti«-m-st(-Ii bis
Iul,«1· iiks fni lll Iii ZU pl·l. jn Hstiug nkssnul HIiI p(’t«
Hvad ist wl mut- sjkkert
ist-il lsitss lU;-——«s- Hsl l«sli;z-»«-nilts Land i Uml« DistriktsTY
Elle-r Byggtelotlet j Byetss
hwsr arti-ringt ksmitnl litinchr l)·-ln ltdts Pfui-ist« ng pnilnu tin-nis
EUH at bhve Mpdtsjrsns 1 m Organisation,
(i««1"s-1«(-r;.s;nIi-«(«1«e-k tus« u( ixsstlp Hism i leiistl Iil Tut-Ei Qmisxt hisl—l»n(1 at upsiiu
l Pol-hold ligwnii imr ls"«I-tiist«s«1·- —(-1« Timkmms uzz kitpitaiistisn i (le«1’(-—
is«-«-r(-Usinizisr"!
Siciv klruki isfipr fri Hisle —Isi«-.-·«I-. Ixmt ng Psuufiplhsr Cum l)-- miskm pas
Nur-k) lii:
hemicks- H Eoorscm Zo» Dich
can-Ida 0ikjce: UI A, Sth Ave., West. calgaty, Alt-« canada.
U. s. Ostia-: Minot, North Dakota.
Kam til Rogers, Florida.
Eiter lXxlv at have værset bofat her i 3 Moaneder og under
føgt de forskelligk Forhold, samt gjort Forsøg misd Jordens Fragt
bavhed, tør vi trygt anbefolse Liandsmænd at købe Land og bosætte
iiq hec. Jngen bedre Joridbund findes for Fruglxavh Havefager
ellser Farming i Almiwddiighed
Vi har 1300 Acri-s refeweket til Dunste M Mil sra By og
Kakibaum met-e Lawd vil blive lag-c til, efter som Kolonien vol-set
Aintallet af Don-ide, som lhat købt Land, shvoraf en lille Flok
nu er her paa deres Farme, og de lovensde Udfigter til hurtig For
øgelfe af Ksolkyniens Medlemmer give-r Løfte om, at vi Tnari kan
fua orgnsniseret Mcnighesd medecrft. Eclv om Piengcsmidlerne er
smaa, er her Lcjliqhed til i kort Tid at naa frem til Selvstænsdighed
Prisen pcm Londet er 82500 pr Acre og scvbges paa immed
lig Afbetaling af 85.0().
Demut-w før De toben jo nærmcre Bycn can De faa Land.
Nasrmere Befkrivelsse faaes hos
P. H. Miller,
Fingers-, Florida, via Jndian Springs.
Z che Rapicl Spraven Z
sPlCIBLT TILBUD TIL
»DÄNsIcEK-E-Ns« LÆSERB.
hist-no- pmktigko lille ..Sx-1’ayer"
sum kan gest-o stok N)«tt.ts i im
mitnltsse I«’t-u,sxthkns"(- kalt faiis sam
nxcsn nie-J en Aar-gnan af »Dan
sli««t-i-n" km- hvad Ammmwt alems
kushsr j Hauch-leih Insmlig ABOU.
l)·- sprich-r Bestillingen ng Belis
I»-t. til us. vi sonder Dem Bladet,
»F- Appamtist sendps Dem direk
tcs pu- 1«’«xpt-(-ss km Fabrian i
(’-m-ncsgi(s. Pa· De betaler For
msmltslspn vtsd Modtkigtslmsu Pak
Iccsn nsjcsr Z) Puml
DÄleII LUTHBRAN PUBL. HOUsFå,
Blatt, Nebr.
l’.S. Dottts Tilhud g:1sld(st- sann-l Musik« som u«x,·(- Hulden-.
H. C. Vedftcd:
Amerika-Skildringcr.
Denms velsfrivnc Vog ihach tm pao Lager og sensdes portofkit
til entwer Adresse for 80 Eritis.
Bogen bar tidligcre vaswt nIdførlig animisldt i Mode-ne Vi vil
der-for knn Mut-use og fremshasvm Skildkinqcrms er interessante
undorhsoldende og tmsffcnde Itilsvn let og livlig. Dei er en for
nsjjelig Bog at "lcvse.
Dauifh Lutheran Publ. Hause.