Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 20, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tig. Dannebrog gaar langssomt,
wen ftadigt og fikkert fkenmd: og
del er bcdte end den hyppigit usi
ch Fremfwrmrn
Miller P. C. Jvenscsn er reist til
Enlifornia, oa den mwwrende Eier-,
Nels NosendaL der en Sues Aar
bot vier-et Møllcr vod Staplchurst,
Nebr» holde-r nn Meilen gaaende
IML Eom swdvokilinck, lwem der
komm-er forst til Møllc faar forst
msilct Lnusndslønt vi tmdig Taa
Mr. Jenfen forlwdcs Vycm glas
der det os dog, at en saa flinsk oa
Maria Mem-r or kommen i Stedet
Folket her byder Mr. Roscndal vels
kommen og til valo mcd Form-t
Hänge-n
Tisn sondreTvl of den store Hall
Bnqning i Central Parl, hvor der
var Mboelseskvartm blcv forlcden
Tag flemj hintkwgt af Jldebmnd
men Brandvasfenet avbtsjdedc tap
vert on fil Jldcsn flnkkeh saa den
smrste Del af Vygningrm Bat-l
Hall, endnu staat paa fin Plads.
Mr. og Mrs C. P. Sørensen
boldt Eølvlsmllusp Tor-Idang den
25. Januar i Columbia Hall, tyvor
en stor Forfamling var til dee
Beam- er vol lcndt her for over 25
Anr. de lmr lmrt sbvr og bidmgrs
vol til Bvens Fremgang. Klange
ginde Vennek misler dem frcsmdvlcs
lvkkeligc Tage vaa deres Lins
vandking tilfmnmeIL
»Im
ww
«.!I(. C. Peter-sen N Inn lmr
Im ist beilij Oplaa as Hord
warc pna ’Rest7idcn af Mill
Strcot, i Jisns qist«-Hen-; aninq
og Jens- Vcsterfem der før hade
Oardwam drivvr nn samtnen thd
Glas-II Clnusen Jlntonmlsil Fortst
txing i sie-. nncs Voanin nasr vcd
Lumbemarden, under Novnet »Pe
tchcsn S; Clausm Auto Co«.
O Peter-Ton E Zum-, der lcknge
hat handle-l med Tømmer og Wul
hat ml en Tømmerforrcstning ogfaa
i Vetter. Nebr» hvor O. P. Peter
«"m, den asldslr Eim, km bor oa be
sswrer ForrctnmgHL
M. Sjckholm shar iaen oprettet et
sinnst Apotek i sin folide Mut-stund
Vtmning, lwor lmn drev Forkctninu
flere Aar scsr lmn flyttcdc til Far
well.
En no Butst »T’hc· Cafb Narfet
Srna-C lwor mange- snmkke og nryts
tiqe Goufmnde findes, dkives nu
af Zahn Bank-m i Byaninaen til
hørmde Moden-m Chr-is Hatt-let
Nebraslakrs Statc Missionary, C.
L- Anker Ebriäwnfem dck i længerc
de dar hoc-: her og Prædiket i den
danffckilavtift Mitte-, Engelfk ·iaa
vol .s·om Tonik. er tm flyttrt til
Nnrkolls Counm Don var altid
med smn en trofaft Ven i vor stamp
iniod Zoloonernc, da de var her
oa del-for mindres ban ogsaa med:
Kasklighed af mange her paa Egnm
L. P. Ehrfftenlen døde i St.J
Paul Mandagcn sden 22. Januar og
blw bchravet her i Dannrbrog nn-«
der stor Deltagelfc Borsdaq den
Abbe. Post-or J. Chr. Pederscn holdt
Liqtnle i den lutbersle Hirt-a og
sann-ten med Logerne D. B. S. og
A. O U. W. besorgt-de Jsordmsftcb
7en.
.,Wr!nebrog News« bar fat den
old-de et fimukt Minde
Die-n kirtelige Virkisomhed gaar
lom sasdvanligt Ungdmnsmsderne
Vinder frmtdeles god Tilflutning og
stor Intpressc Post-or Weder-Den shar
beanndt at virke iblansdt Tanlkerncs
Z Boelus sog Nockville foruden bans
Gerning her og i Clcveland, Dry
Creet Munion Creek, Farwell og
St. Paul. Men han er nu ogsaa
vidck og bredt kendt for at være
virksosm og Itdllwldendc. Der-for til
snsfkes hatt oglfaä for-Mai Held og
Lykle med 5in Flid for Gut-s Ri
ges Sag.
Post. Ssholm fra Stolen i Blatt
over-Lager nu Prwfteismbedet i Cu
shina og den nordlinc Del as Ho
ward Counw i Ztrdet for Poster
Johansen der er kaldtsi til thksoss!),
Wis.: Guds kige Velsignelsc vtrre
med dem beggel
Alsbald-singen omtalcs maaste
mindre her nu end for nogle Aar
sidm da vi havde License. Aldrig
fes her nu i Bven lfawdan III-affen
5kab, som plejer at vasre saa almin
deliq under License, oq meqet bedu
vil det blive, naar ·hele Staten oq
Nationen kostet License over Bord.
Mcd Guds Hjcelp kommer det med
Ade-L Sand Oplnsnina vil fnart
ovcrbevife enshvcr som, at Alkoholens
Jnsdflydelfe qcmr i Msrketö bedru
gende Tjenesdr. shvor Kormpttion og
Fatnhed tkives i findest-e Maul. Saa·
snart den teue, san-de Ksristendom
komme-r til sin Ret, og llngdommen
ioplasreiks og vejledes itf Sansdslxdsens
Rand, og alle der beben ,,fri os
Ist-a dset onde,« lader Gern-inge« kom
Une i Harmoni med Bønnens Aand,l
"gnm- den Handel til Grunde, derj
sallerede er gaaet langt for vide ndl
lover alle Gransen Da bliver ijiij
Ilisalidnen fri fm det sonde, der nn
beskyttegs ved Lon. Drnkkenfknbsrsoni
det itnder inere end Firle Hungers-«
nnd og Pestilense tilsammem det
unde, der ofte foraarfaqer andre,
,vjl lllwe ovewnndet, og da, men
"«lyeller ikle fer, kan vi vente Fred
Epaa Jorden Tet tilkonnner enlyver
"at tjene Nnd, on naar de fanden-risi
ne sforenesjs deri, flal Mammons
Herredmnine give eftcr. Tet bliver
sen berlig Seit for alle, der nu
gaar med paa den sikre Side.
. FrelTerens Linn-, fornden monne
andre ftdre Ting, er dem-: »Im
er det Werden-J Lyäq hvo som føls
net min, flnl ikke vandre i Mark-L
men slnwe det Mva Lys.« Ze,
det er netop det Lys, der behøveci
til Tand Only-Zwing. «
»Lanskeren«5 chlera der endnn
ikke lmr min nye Bog, .,Unclean’-CJ
Calnn«,«) lnsdesfendeefter den. Vi
hat et sfwrt Oplag. Den er gosdt
indlnmden, 6165 Zider og koster knn
ist«-IN vortofrit. Manne gode An
lsefalinger vidner til Gunst for det
.te Beet-L
Fremfor alt, lad os i kærlig For
ening fremme Gnds Nige og efters
komme hans Villie.
P. M. Hannibal
Atlantic, Jn.
Nu er vj fo altfaa tkaadt over
Tasrsseiisn ng ind i dct nnc Amt
:!I«’cn Nun Gud ded, bvad des-: um
Aor vii bringe isnhver af os, hvad
ogsosa er godtt tbi her manqe af
osJ vilde cllcrszs itkc gruc for, boin
der mutigt kunde møde os paa vor
Bef. Ilskaa Herren sna faa Lkw at
holde jin Oaand over enbver of os,"
san m, two-d der end sfal mode i
disk komme-de Aar, at vi trvgt can
laszmr alt vaa Herren.
Her i denne Del af Iowa hat vi
heller ier qaact Gli.p af »Jack
Frost«. san var fsor nogle Ugers
temmelig baut-M saa hast-de vi en«
lille Tixd iqm mildt Vejr: men nuI
bar vi attcr kamst more Sue, nomsts
fom Famieknc smaa være glade vcsd,!
Hast da dot var faa tørt sidstie Somi?
mer. Mut est Psar Gan-ge fsr i Aar c
hat vi han saa megm Sne og koldt
Befr, Tom i deune Birnen i 1892i
og WOR, en Morgen viste let-mo-I
meteret 34 Grader mrder Nul, nos»
get fom sfjasjkdent hasnsdkr paa dissej
Egne. «
Sie-m omtalt i skdfte Beretnsina
herfra var det bessme at den dan-·
iske swindefowning svibde afihokdeBas
zar den 7. Dec. f. A. Udsolget var«
meget vel-lykket: der blev sagt, at.
swindefokening i alt fkk et Netto
kakskud as est-az. I
Siden den Tid hat de ladet ind-;
let-mu- Gasbelysnjna i stärken, miqu
Tom Wenig-heben var glad ved, da
vi for den Tid hovdis on meaet dank-·
liq ·-LM-lus5niug: rigtig not bliver
Kikken ikle wes-et brugt um Afte
ncn, nie-u i Tilinsldis af, at den flall
bkuge8, er bei bog godt at have cu·
god Vcl1)-ksning, saa m en kan setk
Vi hovde Gudtsijknefte Juliusan
lwor Sind teol. J. Peter«en Umbi
fede for os; han er nmilig af Ju.
Krebs ved sdens Krebs-mode iidftcsd
Este-var kaidet til m betjmii At-?
lontiiz Iihclby og Durlan isom ei
vWild nnsar han mi til dick kommen
de Amsij ventes at blive ovdii
neret. Gan ital ho i ·sarla1i, now-iv
sum Menighedenher · ikke er gslasd
ved1 rhi lyvis der nogcn Siiide ikal
blive en Menighed her, fom ital
goa fromad, iaa blivcr det ikke,·
inden dei Inn laide iia gute at faa·
en Prwii til at bo sher i Vym En
tin-den Ting ek, at Hat-lau er paa
en ·Sidelinic, hvor der ingen Bog
sorbindelse er om Sondagen mcd lde
andreByer, fom fkal Mienes, lau
en Wand bliver nsdt til at sholde
Beste sog sure til Shelslm for at naa
Tom-t.
Trt salidt iske i vor Lod, at faa
Gaddtjemsspe were end Juledaa.
Ode Julewg am Mienen afhokdt
«) Det er iamme Bog, fom vi an
smseldde og anbofalsde i Nr. 9 d.A.
Red.
Mrnigiheden fit anrlige Juli-trie,
hvor Paswr Laursen talte til For
smnljngtn der i Aar ifke var fasa
stor »Da-m den euers gerne er ved WA
Idanne Lejlsigsheden Dekimod var der
isn iTscl of Dssawfkkrnh ssom indbsød
til sum-Im- Nytaars Tags Aftem
llwor vkjt alle Tanskernc her i Byen
var kmnmcn til Steht-: rigtignok
var her iogsina ndsskmdt Jndlmdplfe
til Inn-r m)kelt; nten her gik det ogs
faa til non vor-dirslig Bis-, først Zule
træ san Tuns og Trif. Er dot ikske
tisl at gøric Rat af Nil-ten og alt
det gode, som den btydet enhver, smn
vil taqc d-c-1«in(o-d·.- Tor er da vitft in
gen, nanr han trenker salvorligt der
-over, ·-"o»1n vil niem, sat Tons og Jn
letrw chører sum-men.
Dset cr bcmsde smod Sorg og Wir
de, jm i »Donfkcren« fra den M.
Jun. samt agraa i Bornebladet fcr
Hsnitttsring for MAle sfm dest
Don-sie Br-odersamfund. Jeg er glad
vod at se, at der dog var indfsoms
nie-n san wegen smen Esset er ifke,
two-d det lntrdc vom-, thi vcsd vor
sjdstc Konvention i Fresan Cal., i
1910 bslev der vesdstaget wet er vor
Tclogntö cgne Ort-L at ettyvevtMeds
lent af Zamsfundet skulde Endbetas
le l« Ets. hoc-m Aar, fiom ina skuls
Ide fsordelcg lige itnellcsm de 5 Wir
ncslnenh oa ofter det bnrde der ver
re insdbcsvalt ca. Ists-W og ikke ca
IRS-Mk da Zinitnfnndcm Eaa visdt jeg
haft-ist« tasller va. »zum Mesdlems
mer.
Tcrfor vil jcsg sige til Moder
sanrfundests :l1(’edl(-msmer, shvis der
er nsogen af dem Tom holder »Dan
Ifskcsron« eller sank den at Arie-, og
ssvm ikke hat indbetalt dekes m
Cis-» at slmn vil gøre sin Pligt ved
at paamintde sin Loges Zins-irrer om
at opkmsve Penqene i Bogen Fei
tm er hosz Hast-sonsten i de fokfkels
que Vom-r: thi pua den fidstse Op
kmsvning, sont blev u«d.en·dt ti.lrllkeds
lcmmerne før Jul, bad vor Oder
Eekrcstasr ios som iktc at forglismme
Penqcnc til Børimhjommene. Jeg
Thaabcr »da, at lder fcke er nsogen
iblandt den« som ikke har 10 Ets.
at untdvasre til Vørncl)jentmene.
Glem ikke din Gcwe til Mem
-mene, felv som Juli-n er forbi: thi
af »mange Baskke snma, blivcr en
stor Aa.«
En venlig Hilksn til »Danskeven«,
Nod-after og Madets Lassen
C. P. Cshriftensem
Bowbclley N. Tak.
Febr. 9, 191-Z.
Zansfcrmu Plain Rohr. «
Laanc csr dot, sideu vi lud høre
sm og ht-romns, san vi vil tum- fat
paa Penmsn igeIL
Bmobclls er, som Lccferen vil
vidc, »Count1) Beat« i Barke Co.
Ward Co. blw nomlkq delt i fins,
da dist vor for stiort, oa But-to Co.
nie-d thnbells som Conuw Scsat
blov scm et af de uye Coitnties. Der
var mein-n Strid osm dem-, Irr-tin
mellsem Vomhc s oq Kenmsarc, og
en Mr. L fra den andon Zidis
Eøkn ffrev for cspn Tjd fiden, at det
Var politifk Egenkasrlikrbed og Unst
fasrdiqlnsd, at Ton-now ifkc blesv
Connty Zent. m nu maatte de M
fcsii med at bo i »Goo««(»ncck«.
Virskoliqsbedcn var, at vort »En
pnsmis Ema-t« fcmde til Kensnmm
bar vhmtdlkst intod EBOme alle
oder-:- Etksnnnor er umyldigc.«
III-un Mr. L. tør faldc vort »Eu
prisnus Court« unstfasrdiqP cller
smar lwn over denne DomitolP
led Hmfvn til Avlen her i Aar
da csr det for-skelliqt. Nord oq
Vcst for Vsowbells var disn M got-?
Noqlis fik over 20 Vufhcls Mordt
vr. Acri-, men mod Syd oq Ist,
ncd mod Krumme var der kun
fwkssiom Avl: Neun satte-des der.
Drt fer doa ikke usd til, at Landet
er foldet iPris und-tagen enkelts
vis. Aldria tegmsr godt for Frem
tidm on vi trot. ast Landet vil sti
acs i Pris, on die, der bcckhsolsder
dorrs, vil vift nasppe foriryde det.
Vi bavdcs vor »Nun-w Fair« her
i Vombclls sidstc Este-man og det
var forundckligt at «fe, ihvad Jok
den kunde sfmnibrknge
Vor Ven ,Eneboer« fra Garpio
ster om Mitten-fort og en an
«den fra den enden Side Ssen spa
rer, at det var vist Bombellsfolbene
D
.. J
Eis-Im »Motive egwm her denkt
l
Dot m vi Me gute, da vi er
lænqere rnmd Mord, og det her hat
været under ,,40 bekow 8rw«, men
kære Meer, gaa helleve nsogle
!
Tfm den enden dee Zøen —--— Vog
««fe!". Mrft bsvv vi Lidt bange-, men·
faa Mir Syd, decka skkivies die-H
at der shar ver-rot »Z« del-M
Vi header nu at fes til Aar-s
nieder
ToTcruc kommt-H lyder det frsa
Sydeu, dog ifke fm »Ejdercn«, smen
tcn i Nimmt-! - — Homer lind-er! Don
Eftop - - ikte Soldntcr for at føre
sit-ja — - men gode Landmænd, lige
htmd vi tmsngcr til paa Visfe Plodi
sum Ztmskkesn lcvggci 1ig, faa mum
les des-:
Tusker — Tyskcrl og Tanfen
Haar langt tilbagis til (f75-o(-rbe, Schil
ler, Tunckiy Paul Gcrhard, Arndt,
og vor men faer Luther. —— Maa
ske det var aiodt, om vi Lhavde nogen
af dm Zlngcx Dog, skulsde det ikkse
vasns af den rette Slmky san Ihm-»
brr vi· at de bis-ver paa den and-MS
Eidc Eisen on Krumme Vakkety
km m du ikke sknl btmægtige fig
vorc inmiter Flotte-r crmkrinqs
Vomtmlls m Flnrton I
Jan en fcrrliq Bissen til sdenf
kaer Encsboer« — Vennrr Von dens
andm -ich Som, rundti SamsfunsE
dcst vq an baaber vi nt Te mange!
Landsmasnd heroppe til Amsme
det on banden ogsaa at nogle Vill
l·e 011 til Vom-bells, »Ein-um Efeu-r;
sosf thrche Counsty.« x
Kwrliq Hiler til, hDanfkoreM
Eders GansP Nielsett
K
Til Oplnstsing. I
— i
t
i
Tn im for i »Danfkcnsn« af W.
Jan» at en of Mode-tin Læskw fo-«
nes at have dannet fiq en mærks
vasrdia Mesninq om Forboldcncs i»
wolvnicsn i Florida offer min Bis-«
fkrhnschs bende fra. vil feq forw-«
m- nt for-klan- mia wdkliaere E
Don mrcsdcs Jndfcsndser Inonler
Vor Jnl i Toffeln-. bedømmisr den
til kun at vaer tnnd, on ønfkcsr fiq
ikkcs isn Fnl Tom den, vi bavde ber
nkdcx i
Man bør være forsintiq mrd at
bedømme For-hold, men ikke ken-«
der-. m bvis den ask-edi- Jndtfendcr«
bavdcs kensdck lidt mere til For-hols
dems Verm-die vildo ban ikke that-C
ladsf flink Udstnlcslfer komme frem
Im fkresth at Kolsonivn her Varz
ny oa ikke stor. oq mente, ast de»
fleste kunde amtie, at vi ikke kun-»
de have- nioakn Kirke all-ersehen oq
vi knnde folvfølneliq ikke sank-ME
fsom Indscndewn fkriven høre Gudg
Ord fra Prevdikestolen on fra de«
smems Last-en wen vi er taknsmi’
melicte for, Wd vi harte, oq »n-v
mtledcm hol-Mes- mden Dsre eller
i det frie, de fkvldes felvfølaelin;
Nahtrfocholdenis
N en Juc i Noran kan vom-«
«bvaqelin, er nsosnst vi« belsdiavis allse-v
bcsmpde Tmr haft EBOle paa, soaf
besser aldriq sbar vrøveck eller vilj
vrøvis at hemmte men det ndeluxks
kcsr virkelig Aste-, at vor Jus bemi
de knn We liqe fan kwgaelia oq.
ovbvgaende Velv om vi ikke kan;
børe Livets Ord i Wirken men der»
fnmd under »den online- Himmet I
Med Taf for Ovtamslfcsn on fGil-,
sen. Wilhelm Laffen .
l
I
Modmgct til gnmlc Peter Sinken-I
fcu, Brust-, Colo.
XX M. Jøl«x1·cttf(skt,: Mmdm JUNW
llnclsvwi Schna, Col Hm
zsxksglis og Jngislwrg klioksndnh —
Tonnenng 2.()() «
Pastor J. P. Cl)ris1ianscn, H
Lsudubom Ja. 1·()()
Honry og Erwftus Ebriftcnfem
Max-Wille Mich. 2.U0«
Fra Fælleöungdomsmøth i ;
- Titeswkoon Mk 15.00«
spxfsnns Hansscm Hurdy Neb. Ums
»Ehr. Theben, Nufkin 1.()0"
sC A. Jensem Frcdcrikslmrg 2,00«"
kPnsftor H. P. Jensfcsm " 1.00
,M. C. Jensem Sehn-L Cal. 2.00
7an Groskurkh, Wallmck,Neb 2.00
Gans Falmcn Cednr Fall-'r- 1.00
:I.I-’k-niql)eden i Stnplchurft 11.00
F.xwindefsoreninqen i rlIkoorhead 5·00
imindefore i VruJTh,Colo. 5.00
; 85300
s Tidligere modckaget —13.00
z Juli VII-Ton
z P.L.C.Han’fcn.
I —.—...
O
Don-steten« udqm to Gange m
,Ugen og kostet CLZO per Nakam.
thsvenummer sendet ftit m fet
tausend-.
Ida askadassararllckadyra
—--— sE BLDT HER. -—
sT IIIIIIII NTERS U DDDDDDD UINDBIJNDNE BØCE B
IIVORÄP DE PLBSTB BR- PRÄ DBN lNDRB MISSIONS
Ho ÄGI IW
24 GDDE BDGER.
Alle j gudt Omslag og i uslcadt Staud, tilbydes her i Pult
ker til meget Nedsat Pris. IIvek Paklce bestem- sk 6 nger i
stimme Form-W siia Here as dem kan lade sjg indbinde til
sammen, om man ønsker det. Menge at· disse Esset- ek nd
kommen j l«øl)et af de sidste Aar
Zogpalklke Nr. 1. 95 Gent-s
1. Hei-be Strettom Carol-L Port-klung, over-It sk Put·
N. P. Madsen. 222 sider. Per 40 cents.
2. Yeshudas, Un Kristi Tjener. Bn send Oplevelse txt
Indien. 70 sidek, Per 20 Cents.
B. Mal-a. Form-Hing km Valdensekkokkiilgelsem· Ost-k
Sat ved Past. N. P. Madsetx 121 sider. Pris 30 Gent-.
4. En sladders Historie fortalt ak den seh-. Fu Engelsl
ved B. Heiberg. 69 Sider. ijs 20 Gerns
5. Hanko. Bn ngøjnerkortælling sk Blicscbeth Punkt-.
90 sider. Pris 25 cents.
6. Kommer Dag ej sum-H En Drøm om Indien· Po
Densk ved N. P. Medsen. 59 Siden Per 20 Gent-.
Alle 6 Bøger med tilsammen 631 sidek god Ilæsning os
hvis samlede Bogladepris er 53155 tilbydes bet- kot ku- 95
Gent-, netto plus Pol-to 13 Cents.
Bogpaklce Nr. 2. sl.40.
I. Hele Livet for at vinde ev eng Krone. Prs Tysk ved
Olga· 166 Zielet-. Pris 35 Gent-.
2. Hinsides de mørke Vande Fortælling It A. L. O. s.
189 sider. Ptis 40 Gent-.
s· Iven og Esther-. Fortælljng kra Jødeljvet i Rath-d,
at Aljee Lang. 146 Sider. Pris 25 Gent-.
4. Gennem Bkændiugen. Portælling sk A. Gibermx 184
sidek. Pri- 30 cents.
5· Sandheden tro· Fortælling kra Hugueuotkoktjlkelseh
ne· 296 sider. Prjs 50 Cents.
s. skjulte skatte. Ak Aliee Jene Mtüthesd. (C. I
Kjærs Porlag). 250 sidets. Pris 50 Gent-.
Alle 6 Portællivger med tilsammen 1231 Sider til es Is
let Bogladepris ak 8230 tilbydes het- kor 81.40 netto plus kot
to 16 Gent-.
Bogpakko Nr. Z. 81.85.
l. Mitzlskk: Genus-m Kot-S til Krone. Fu Tysk nd 0lks.
337 Sälen-. Nedsat Pris 60 Gent-.
2. Pan helljg Grund. Reisenlcildringck tu det holliki
Land. Ak Past. Ludvig schneller-. 279 sichs-, ill. Pkis M
3. Elisabetb. Portælling sk Mai-je Nathnsjns. Mel-Ist
og bearbejdet for »Da unges Bibliotik" It Ell-pa. 684 siclstr
Nedsat Per 60 Cents.
4. Blandt Mongolerne. Ak Past. Junos Gilmoutn Kis
siovsskildringer kra Østasietx 321 Zielet-. Pris 50 Gent-.
5. Prentiss: Familie-us Morast Fortælljns kot- Bjtsa os
unge. 224 Zielet-. Pris 40 Gent-.
6. Eesba strettom l hanc Hund. Portmlling om stud
disteme i Ausland· (C. B. Kjærs Porlsg). 212 sjäet· Pri- We.
2057 sider ak sod, sund Pamilielæsnjng til ev umlot Bos
1sdeptsis ak 83.10 fass her for kun 81.85. Plus Pol-to 28 Gent-.
Bogpalklko Nr. 4. 82.70.
l. Vor Pred· Bu Nutidsfortmlling at M. v. 0. I auto
riseret Oversiksttelse ved N. P. Madsctx 639 Sidetr Pri- 90 o.
2. Gennembkudet. En Fortælling km Luther-s Tjd It
Bläscbeth Gliedes Paa Dansk ved N. P. Mal-en 509 sidotc
Pris 90 Deuts.
3. Alcooln Bycn ved seien. Form-Hing kr- Geyk i Ro
kokmationstiden. 0versiksttelsen besørget ved N. P. Und-ed
392 Sider. Pkis 80 Gent-L .
4. Este-te Port-t«lling km Armenien sk ,,Vsrtenie". Ovar
sut ak N. P. Madam. 183 sideky ndkommou 1909. Prjs soc-.
5. klesba stkettom Portitsllingetn 0versættelso bot-met
tu- N. P. Madam-. 456 sidek. Pris 80 Gent-.
6. Det Skjulte Horn. Form-Hing kn Ejjslpsrsty It A.
Weidpnmulletn Oversat of N. P. Madson kok »Ehe-magst
Bib1.« 1910. 224 sider. Pkis 60 Oel-ts.
6 store Bøger — i alt 2403 sider —- mecl vol-kunn- os
andekholdende kristelige Portasllingen Boglnclepris U·50. Nu
kun 82.70 plus Pol-to 42 Gent-.
ERSTE-L
i l. Naht 2 Pakkek bestilles samtidjgt vil vi medic-do
gratis Billedet »Leif Erjcksson opdsgok Ameriks" 17122
Tommok stort. Pris 50 Genus-. ( se illustriert-i Atti-onst addi
steds i Bladet).
2. Naak 3 Pnkkor bestilles Samtidjgt vil vi sowie Its-fis «
ovonuævnte Billede Samt Potogmvnke If Unti- Luther-.
Stärkelse 19 x 24 Tommer.
Z. Alle 4 Pakkek — 24 Bøger —- et holt Bibliotok — til
sammen for 86.00. De bebe-ver kuu at sovdo os dotto Vol-b,
sag sendet- vi Bøgeme paa billigste og bcdsto Munde Oxpwss
' sller Fragt) og De betalek Porsendelsen ved Most-Isolie- «
Lad un ikko dotto Tilbud staa ubonymt den locktü Inst-·
or kommen Dom l Port-bot, man sitt-if Its-III- i Dis. fl k
- not-roh Do bllwk tUtrods mal Eurialus-.
DME LWZAN PUBLIIEINC sollst,
staut-, seht-.
W,
IX