Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 06, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l
»Es-OT- Dannmrk. HPHESO l
www-VIII«
Wic
Den hauste Boghaudlerforeuiug.
75 Aar-s Jubilæum.
Der var den 18. Jan. forløbet
75 Aar, siden Den danske Boglyands
Ietfotening cller. som den da kalds
U, .,Boghansdlerforeningen i M
betihavn« ftiftedes, en Forening, der
i Tidens Løb hoc været til ovewrss
Mtlig stor Nytte for dansk Bog
hqndel og dansk Sitten-tun
Den satte fig straks ssmn Maul
at fsre Boghandelen i Kiibenhavn
kad under faste Former, og det lyks
kedes den i Aarenes Lob efterhaans
den at føre danifk Boghsandel insd un
der ordnede Forhold og at skabe
Lade og Vilkaar for Handelcn samt
Were Tilgangen af nye PMB-and
let-a
Men navnlig i de idsce 25 Aar
hat der været en kivende Udvikling
Enden for Forenkngen paa nassten
alle ercmüeu svarendis til de nye
Opgaver, deen still-De
Foreuingens Stifter, Boghands
let J. Deichmanm blev oglaa diens
itrste Formand. Af dse folgende maa
isker mindes Andr. Fr. Hast, der
fta 1855 i over 30 Jlar insdtosg For
stpladsen. J de Tjdfte 25 Aar
ist Th. ReitzeL G. E. C. Gad og
Bitt-. Trde beklædt den — nu er
Vilhelm Tryde Foreningens DEress
modlem
Foreningens mwærende Zormand
et Boghaxxdler J. Frimodt den-is
Rimstformand Boghandler Eklcr H.
Dogeruv, derng Zeithcer Don-kreis
Møken Aer Zimorrsem der dar ef
krfulgt Ein Fader Og Bcthcfader
idenne Stilling.
J Anledning as Jubilæet bar
Foreningen udgivet et Fesnummecr
If »Nordi7k Boqhandlertidessdss
M J. L. Lybccker bl. a. Ekkiven
Som dest fremgaar as alle Dis-L
Deiniller, er Den den-Te Weg-hand
kevfotening bleven en Vidtforgrenet
Ætttutkoty der raader over hctydes
kige Maatmidler: men det fkai si
ses, at Forenjngen aldrig hat mis
W den store Regt den Tiddcr
W med, tvcertimod. Deus føkfte
is vigtigste Bestemsmelfisr gaar nd
m at skabe Orden, Fastkvsed og
Sammenhold i Bogikandeleku men
Isb Siden af disse Eftevne Levi
Dat de u?krcvne: .«iZ-1-tmanitet og
Mrdighed, og For-erringen faavel
fom de dyqtige og fanwittinbedss
splde Mænd, der har staaet i Epid
ien fsor Hebel-Hm hat ftp-die i fuldseste
Maul haft Forsmaefe dem-I
Dei er ikke blot i Zamhatfdelen
Allem de forskelligie Faktor-er in
des for Boghatfdlervekdenen eller »i
Fortkoidet over for Medhjaslperncs,
ist Egrmixsgen bar Tøgt at TkifteSol
Og Bin-d lice, faa vkdt fligst er got
sgx inkn den hat ogfaa tænkt hu
Ismt paa de gamle og udslidte, paa
M dem, der hat ofret drres Arbej
it i Boghandelesns Dem-Este og Tom
Da Tieres ækdte Lage trænger til
es hfæspende Buond. Boghansdleri
intensan bidragek narlig med be
hdelice Viel-b til De danske Bog
MM Hjælpekassa til Boghands
W walpekaskFe M Bogbandlers
RebbjælpersForenions Pensions
Jwening og til Bog- og Papirihands
Ist-Bude Hjælpseforening, men
In hat tillige gemmn Eine Love
M det til Pligi fsor enhver Bog
Alte Its-Mc list holde det Zkvikc ameri
kansic Sandbcugsstsuv
kann Journal
san Den-»j- Ezkr.srn Inn lærc kir- brdw usu
rjcmiskp Luxjdbr1:g-3- skq Idnslisixssziuax
tue-oder samt Last-.- Enguss tun-IN
»Kann Journal« lmk onst ji«-emin
Abonnchch flerc end man im
km- kblad i Werden T» tin-sc Ung
dommsn at lcve rt rent, Use s,,:, 111)-..-«.i
Liv, m tjcue Permc ou a! s;-.«-.k- :«..k.,:
Te- lan tkygt cjshc, hvav der sinnen-:
i »Ist-tm Journal"· Der over-user aliiktg
hjvatfalvcrmedjcmrr euer uns-sc Mast
— euer noget ander, spm MS er rem,
trdeslm euer paaxiveiigh
Serg Tiscm Dank euer Den-s- Post
konwr, om det er trqu m fenrsk Pemxe
tu »Zum Jouraulc
"an Journal« Mit-c bake en Dul
kak for Icm Aar euer mumudm Zwar
for ti Aar. Send Deer Jiuvn og
Adresse mep Magens-. dvts De nacht
starre Mr er Mind- med Blase-, san
Dis vt detai- Deax Reftancgn as dates
YIW Mdagtz naak De her om
löst-m Zagt-nat
FULL-Js- M m Mit-. w.
handler i Lan-der at være bädskags
ysdende Mehl-km af den føritnævnte
af disk- Foceninger: De denkt-e Bog
-han-d1eres Hjælpekasse.
«Qrden, Fasrhed og Summen
hold i Boghandelen«, det er det
Mach der et naaesy og gennem den
ne omsfattende Grimdregeh hvoraf
bl. a. følger den overordenstlig vigi
tige Ting, at al Litteratur sælges
til ensartede Priset i famtlige Lan
dets Boglader, hat dansk Zog-han
del uwdgaaet 5aadanne Krisen-, som
den udenlandske BogchandseL særlig
den franfke vg engelske, med Hortere
og længere Mellemrmn hat lidt un
z«dek. Qg her-for som for meget act-det
.·der hat bidraget til s7unde og gode
zzochold for Boghandelen Tom for
zLittkrackurem tikkommer Æren Den
dankte Voghansdlerforenäng
Flræftfygdommm Den alm. dan
Tke Lcegeforenings Krakftkomite hat
udsscndst folgende Meddelesie ungan
ende .Krasft«·,t)x1chnnen:
Zygdommen Kur-it kan i et stvrt
Anml Tilfælde helbredses Varigt,
Hin-at den kommer tidligt under Be
tbandling: og i endnu flere Tilfwls
die kan der hjcelpes oæfentliigt for en
fortere eller længcre Did.
Patienterne kan ikke Fer afgøre,
»Im de hat Krckft eller ej.
" Ton udbredte JlnskuelTe at Kræft
altid smerter, er fejlagtig. J de Eid
lige Ztadier gkver dem-isten messen
aldrig Jmerter.
Zew um nræften hyppigit fins
kommkr i den modern-c Bilder, kan
zden dog forekommc ialle Juden-,
Nfaa i Barttealderen
i
; Dr hicmlsfe i Esudkrjylland.
zEt indnkkigsminiftetielt Cirfulckkc
til de danfke Amtmckud.
! Jsu Bis-da ,,.»:sejmdsar« for 17.
Jan. shar Tdet danka Jndenrigsminii
Ekeriusm under si. Jan. Emdt Landets
zklmkmcesnd en Zfrivielie af folgende
dehobsd: ,
»Am der-til as Udenkigsminkstes
riet gävscsn Iroranlisdning skal msan
mmmde Amtet Im at ville for-anle
»dig-e, at dest af Psolisimyndighedeme
sog Fattigbejmrelserne i Amtet nsfe
iagttages, a: Person-er udssen Zwis
bokgerret flzjismløleL der af de ty
fke Myudighisder mitatte blive addi
fre ji«-a Elesvig, ikfe modtages til
Forsjsrgkiäe her i Land-eh »den at
der stkaksl Oder sm- vedkommende
Wirte Myndighssed Lage-s udtrykkelig
Forbchokd fro dank Fäde. Esau
fremt et Tau-kaut Tilfækdse Näh-Ef
fek, bedes der uoplyoldislig her-Im
afgivet fodberetning til Jndenrigsi
m-E«nisftisriej, ledlaget of states-due Lip
lysninget.«
»Hei-TIERE dkk opgiver skonges
tigske Vladk Tom Kilde til denne
Oplysning, knyMr fslgende Be
merkung til Sagen:
»Der kan nsæppe We Tvkvl am,
at den danskke deenrägsministers
Sktivelfe til Amtammsdene er fix-ran
ledjget ved Ede preuslifke Myndigs
hobers studig Ente-re betkkvnslsse og
stadsig mer krænkende Optisde
Skrisvelsen kyder Paa, at den dort-Te
Regeng fkke Iængere vil finde fig
deri«
i
En Begivcnbcd i Skala-erdenw
ch Irre-net tørxe »Z:at4:-12dendc«
jndelmlder j fix Nummer for 15.
Jan. for en Hang-I Zkyld en Med
Dclelse, der vjl verkks Oosiqt. Det
er en kultuzminifreräel Bekenthøi
relse, der Haar uid paa, at det IM
csfter er tilladt ved IDIcsligionsunders
nisningen i Skolerne at bcnytte 4
andre Lærebøger ved Siden af Bal
les og Balslevs. De 4 er Prsovst
J. Nissens »Krifteli.ge Børnelæv
dom« samt Johannes Loh-T Postor
Viilomå og Pastor, Dr phil. Øftrups
Lærebøger. Valget mellem de nævns
te Lcekebøger overlades til de lokale
Skolanytrdigsheden
I E- uy Vqtgmeuigw J Kippin.
ge paa Lallen-d et sder ifl. »Naksk.
Tid.« Tale om ack oprette en Balg
menighed for at kunne beholde den
junge Pcht Monradsztantzem der
Zellerö er öakdet spvapellgn til Ma
til-a
Mieter If Bene. Det til-en-i
ne Jules og Nytanrsperiode wedelt
ca. ZU Million Bkmforfengdepen
Dct største Antal Breve faldt Tom
siedvanligsuleaftensdaw da der ow
deltes ca. 1,928,000.
Den ftkkrke Ruldr. Fra Vejgasard
telefoneres til »Aolb. Anttsttdende«:
De strev focleden i deres Blad
om den stærke Kulde for to Hundste
de Aar siden. Jeg vil i den Anled
ning gøre Dem opnmekksom paa, at
det ogsaa har frosset ret gebt. Langs
Hadsundvejen kan man saaledes se
over 20 Trwer, som fra Mest til
nederst shar en Renne, der er over
»V2 Tomsme bred. Jeg antager, set
Rcvnerne cr fomne Onssdag Nat. Da
fass det uem1ig ca 15 Gr. www
dentlig NJI »den for Vyen
Perlet i Osters. J sdrogs ziffe
resmumnt ved Strand-en sad Aste
nen den 16. Jan. et Sekkab af Ke
bensluwnere og nød de nyshjemkoms
ne Ams, da en af Herrerne efter
at have darbei-et et gamcnclt, skcegget
Ekgsempiah 111ud7eläg gjorde Tegn
til, at uoget masrkeliat var passe
ret Emm Ved at give Rtersen de
traditioneilePar Tygningcr, endo
gcsde Nasüem at Zkalsdnret var fuld
af Verlet, og det viste sig ved net-r
mcxis llxriderfkmelse at der i Ofteri
Ton Handw- ikke mkndre end 30 stor
re og mindre Perxen
Ziemt det ifke er ganske ualmins
Wint, sak- dcri Maske Lfters fin
deis Versen mrde der dog vaer ene
stauen-de at de obscweresrs i Tau stort
Anteil.
Rein-i Kiekkensgaards Dei-Samt
iigp After i Zagen angaoende Re
krut .siicsrkei:sgoardd Tød und-er
ä!cmigvrerw VIII Kjege c Eftemus
rot er km fremlagt i Rigsdagew
Generalauditsr Gørtz er kmnsnisn
til Bist Refuktah at siärkensgaord
Tfke san vaer Bad Pan Brude of
icfursvariig Behandijng, Ja Zwecken
Inn eile-r siegen anden af Mand
"falssex ved san-:- Lifdeling lzar vasret
usdear Em- noszi"-11 Ward Behandlingss
maade.
For øvrigt ihm- man ifl. ,,B T.«
ogkja of Undekkøgelferne set, at
itserkisnzgaard, om han Feld havde
Tat nng jgv der-paa, runde vasrc ble
ven fasse-ret, dsa hou hakt-de m fuldt
ud giyldig Lcegekrklæring. Men Ida
Ema fsgrst var bxeven taget til Sva
dat, undlod han at benytte Lægeers
sfkwringem jin-di hon antag, at den
vilde bkiitgis ham forikelligc Ube
Hagelighegder. Eben skyldes ikke
ukorsimrlkg Achan-düng
Sukkekkogetiet i Oder-se. Qdense
18. Januar Pan de danske Zuk
kcrfndriåfers Mensmlforsanriing vil
LAUJHELEM ile »Fort-H Eid.« fase
Ecksggsc et Forfåag om at udvide Euk
kerfogcsriet j Qdcniis taaledes at
Tet san crjjgxzcs III-oft fka et Ists-II
pag UUOU Thr. Land eller Ruthe-M
det dobbelte af det Akt-ol, der km
dyrkesks til Nie-geriet
Zagen Breidevim Wrzxmissnsrisn
i Hebt-o hat Hewstillet til Bis-eng
Handejsforening. at de- handle-nöt
i Byen fkcmtksdig nægtkr Brei-ade
vinsudskænkning til Vagjabonder.
Herksitillingen Lebte-ges ifL »Habt-o
XXVI- paa et Mäde, faavel as Han
dexsforentmgen sum as Byens w
rige hierin-blende- sim1 staat Mai-or
Fordningen
Mund- og sklovfygc tin-:- ct Men
ueskr. Ia Der for en TisD Fäden »Is
brød Illkunds os; Novfuqe Oaa Zei !
lmsgaordcsm blxsv Roxcrxkxcknsens
Husmt, der Ebjaslper til ned Maj
ningcsm somtidig fyg. Zygdomnxisn,
der cfter Lægens og Tvrlrrgcsnss Me
nng maatte vcrre Mund- og Wiev
kt)gcs, ytredse «g ifL ,«Tss·t«"jwll. Isol
kebl.« sdewvd at Patienten fis nd
fvtlet og Vablers paa Hirndcrne og
Feder-. Kiouen er dog atter rast.
- .
Universitetkt Esstor hvad ,,Na1t.«
fra first-r Kiksde est-form bar Pro
fessor iFysik, Dr. med. E. Chri
stianscn indaivet Vegæting am Af
fked fra l. September, saa det kom
mend-e Semester bliver Professoren
Hensigt at vedblive at fungere ind
til Efteraarssemsftret 1913 —- Proz
fesbren fylder 70 Aar den 9. Ok
tober mkste Aar-—- men pqa Grund
af vaklmde Helbred beste-me han
Ha Feneke til at ttække fig tilbage
et shalvt Nat str.
Ei OW. deefwrels
sen for Mrkt Ubert-Ackean
OOPSIIHACSN sdlUFF
CUANTI FOR- KVÄLITBT OC REMED.
GOPENIIACBN sNllkk et tjlberedt at den bedste, g8m1e, rige. stække croi
mittka Kladtobak, til hvilke ktm saadanne Ingredjenser er til-sat, som er natur
ljge Blandivgstottor til Kladtobak og absolut kene Arcmkkksoraktor. san-ma
lingsptocessca hibehocher Tobakkons goda Bgensksbek, og alle do bitte stockst- og
syreiz som ündes i natuklig Kladtobak borttages.
COPZNIIACEN slllllsk DR Dis-N BBD sTB BÄADB TIL sxRM OC
sNllsNINC.
kamimilo at Gut-satt i hvor. wBYMANBRUTON COMPANY
Rot-lang Coponhagon snnit 50 Ugjog squake, North,
New York
ihat den lö. Jan. antaget Boglyols
Oder Adolph Hausen i Middelfart
LEom Erfreut-r og befluttet, at Kon
sum-: skal ligge i Aalborg.
l
s Solgt Hsjskolr. Folkctingsmand
Grønborg shar fornylig Løbt Dud
vleise Hsøjfkole paa Sjælland. Oder
-tage17·en sker dsen Zi. Max-C hvors
kftcr Pigefskolm bcmmder til Maj.
Bstuelthed. Slagel’c, 15. Ja
nuar. En Mark-g Dotter af Arbede
mand Hans Pcer7c11 i Tjærcby er
angreben af Bøknelanrhed. Da Fa
milien hat steck-« Vern, er det heu
Ttiliet til Skolmutokiwterne at Ink
fsc Skolen i chercbw
En hædrcndk Aumoduiug. Pro
fessor A. Adraehtnaim hat i-fl.
»Amt« nyiig Invdtaget Anmvdning
um at over-jage Redaktjonen af en
EIij Udgavc af de græjke Lexis
fografcr, sum man Ecknge har ac
uejdset paa i Den mjkc videnssabelige
Werd-tm og hvortil en Jiaskle as Ru
tidens betydcligste klassiske Füobos
sgsp kr inyirccsps III-m Lisiedardejdere
Bari-IV as hujltet endnu kun etBind
er fremfonunet, hat ykdtii vasret
rezngcrct of Professor Wentzcl i
Läsrism Tom imidlcsrtid as Heldreds
Umsyu yixr vækkt kwdjaget til a:
miskte ·ig tilbage.
Brandt Trc Liconnesfer inde
drcvndte Hot-swvro, lö. Januar
Yadelængen M WANT-en »Du-WI
das ved Holstebro er i Tag neb
ircruct Lll Lin-den og ilcafkjnckne
bræ11«dte. Gaumen-:- Ltygningcr var
sorjifms i ZeisTavet »«-L(erxnunsd«.
.sijertcminde, 18. Januar Uovygs
ningisrne xii .L1-o:1c-dgaarden Bøgei
bjerg paa Hindsyonn er iAftcn
nedbrasndt me den-S Hovedbygnins
gen Ist-Odems Jlden opfwd ved 71X2
Tiden vg misnes at fromme ital-Sini
srer jra et Losomiohjh den brudte
Fig i den Tun-se Bika nteki sior »Zur
tigäycd Jzkfe Tiefen mindr- iykfc Eis-:
Oict It reib-di Lein-mänwa Tun-dan
fcsnc ind.åsrc111kiie. anxnerczi .-g Zu
xcxtrje sznsisx man Jud u :-d-nn ich
ern Ic- er dxxrxe sru «-«ia-.1:T-ssn,e11cr
Hm de er inf-ei-an:-t-.s»
vaebjerg, dssr derer :1:. disk WITH
ringt-, Der vie-J as x«1-;.1sg2r..kpner,
Landesmingisnmnd Juck, er bortfori
pagtet til Forman Henningsen.
Senkt-M Ved Vranden Wan
gebjcrg risddisdes spenden Ldeygs
ningen Evinefmlden og en Folkes
bygni1m. Tet er nu konsstater««t, at
de Tre- savnede fsäartncrcn og en
Clev, samt en Izu-stark, der var paa
Bejøsg vaa Cäsars-m er indebrasndt,
deres Läg er fnndcsn jndenfot Lode
porten Zaa vkdt vides, hed Gut-tue
rcti Christenfem Exevscn Hausen og
For-Faden Jenm Forum-n Hønses
ne indebrænldte nogle Fast-. Sau
godt jom alle Gaardens Mafkinvn
Vogne og Avlsredskabser bittend-te
Ellen-d Is. Januar-. Gaatdejcb
Ist-Wesens Gaard Itden for Hei-fing
-r erj Morges nodbrasndt Kreatu
cet· og Jndbo tw.
Aller 18· Januar. J Mot
ges .tidlig opdagede Nattevagten
spaa Usserjd Mfabric, at det
Mk 's Usfersd Ølbryggeri, ihvor
Ihm-ver vg ng sflvg ud fra Vin
«duerne i Rygisrrunmtet Dei kasei
id- MUW fra Mast-esq
W at hegt-Knie W IMM·
;Æ ein-drasti- flete W Kr.
. »Der staat stach-c —
sVejledning til daglig
E Bibellcesnin91912
« ved H.P.Haufen.
Es ris 10 Eents — Nu paa Lager
Danifh Luth Publ. Haufe,
Blair, Nebr.
M LUMBAN sllNDÄY sCEOOL WBOOI
A Mann-l for Sunday Sehool Tegel-ers by Rev. J. R. Z
llunt, with Furt-word hzs Prok. B. Norelius end lutroduetjoa
hy Dr. G. ll. (lerl)erding. Published by the Swedish Augu
stin-a Synod 291 Pages in handsome Cloth Bindi-IS with
Title stamped in Gold ou Bock und Side. ijoe 81.00.
contents by ehspterm
Port I.
l. Historieal sketeh of the lleligions Educatiou of the chris
iian Yuuth
2. The Luther-m concept-im- of the suuda)--School.
CZ. The Aim ok the Luthekna Sundsy-sehool.
4. Relation ok the sundsy-sehool to the chukch
5 The Relation betwesen the Sand-y-sehool and the Psstor.
6. The Reletion hetweeu the sundoy·school tod the Home.
7. The lielatjou of the sundcy-sehool to the III-confirmed act-l
the- cunkjtsmccl
8. ’! he Lutherau lendazsschool supetsinteodeat nnd sehn
Ußjccnt
9. The Luther-n Guide Susdey-Ichool.
10. The General Couneil Grade-d system.
11. The Intermedjete and sevior Depsktments.
12. Music in the Suvday·sehool.
läs. The csteehism in the sun(lay-school.
14. Specisl Dcys and sen-Sees in the Susdsy-sehooj.
15. Djseipline in s Luther-n sundsy-sehool.
Port Il.
16. 'T?:«- sstlisrxis aml ak-x«-0iutnnsnt of a snudsyssehool Tour-her
17. home Qualifieatisms of s Luther-an sunday--c!".« -T T--:«.·-.O2--r
18. Some Qualiflcstions of a Luther-m Runday-sc-l10»l Toaeher
«(-outinned).
19. II he SuncIst-Sehool Teaclier’s Work Und Alm
20. The Luther-im sunilayssehool Teseher’s Pkepsndisin
21. Th-- Lutlxssrsnk pridnzcschool Teeeher’s Tesehink
22. Method of Turms-.
Port III.
23. Child Stndy.
24. Ihildhood
25. Boyhood snd Giklhood
20. Eskly Adoleseenee
To the ist-est okmy ok Luther-n Sundsy sehool ten-Hok
who voluutaklly are sendet-Sag to the Unter s txt-est serv-wi
of lwe this houlc ts dedicated hy the author-.
lt is s houk that desekves s place in the lihksns ist s-.eky
Luther-m sunday-seh00l teaehets who can resd tm- isjsglissjss
lot-gutes
.- hxr « . «- -.-...·-i«- «: m sszhmk »F
?«-T.le·ll ?«TT"I’lIl«Il.’-«s.kss l'l’l"·)l«lslllfs-T(L IYCI
Its-Alk. NPJLR
Præstcfoikcne pag Nord-net
EI- Fortkrlling nf Laut-it-; Peterskir
Fotlagt of firksclfg Jsc—1";1:::,! Eins
Ton judre MEITEOU i Tsummrk WH.
1’"’ Eis-T i Tut-Jst IRS-s Fris
10 Ets.
J denne udmctsrkcsdc lillc Bug
Lotto-. det Furfattcren i maaske hasc
re Ist-ad JII i ncsqisn of was Miti
qms Jsortwliingrr at »Nimm Jäne
rfxus Eumsr band-(- iom kristclig PHO
koloq og Tom dansk Estilift J for
imidgsvig Lotto Tut-f fliidrscr hmt
san vel Naturforholdene Tom Men
msikelivit Daa en asfsidcisliggcnw oq
del-I M I, oa i drune Ranunc
indfatter han Viliedet af en Kamp
for Frcsd og Loka «—-s— chrlcfrcsd
oq Livslykke, en Kamp saa dle oq
lang og l)ac1rsd, Tom vcsl kun de fast
roste nenttcuilever. men doq san
san-di og sunssdt Manch at enshver kcm
have Udbytto af at fordybe fig deri.
Dovedperfsonrrne i Fortasllinqen er
en tmg from-de Præft, Tom iheu- viet
sit Liv til fin Heer Tfeneste blandt
et slsvt og tungt og dybt sunketZolL
samt hans ketstndige og verdengs
kære Mira, der as en witen abe
vidsst Kærljoheds Mast winges til
at fslcte jin Marud til hanc affkdess
liggende. Aal-d, hvor hun ester en
"aarelang Amm- bliver sig bevfdst,
at der W et indre Sfcelens Riqe,
fom Xan vindes og indes, og Tom
»Um tisl ikdst ved M Naade faar
Lov M at Urbian idet hun findet
jFred M sin M og pliver IM
jlig for Tid og Evighed
Bogen er vol den-d at las-se baade
for lay og lawd, og Den kan lases
imsd Udbytte sag vel i Familie-kred
;sen svm i Studenterkmneret.
H.Skov NicUen.
PS. Bogen ksres paa Lager i
Don.Luth PubL Hoasa
Meddklelfct
fta
Dantle Luth. Publ. Hausk.
? T» 2152 Uns-Welt f Utskjsm os- disk
im ; Hans jksiL sto: sit Famu
dmm E lldsgivelsen as Den Jndre
Lssisfionsd Mode i Tonniatsss. »An
11ck«c-t« er indgaact Tom few-stim
digt Blad og vil frcmtidig findt-Z
fiom en Afdeling as »Den Jnsdre
Missions Tibende«, der herefter vil
udkomme .i større Fornmt sea.
sX III-U vg med tospaltede Sidet
»Abennentsprifen paa Bladet i detg
me Skisketie vix, saa vidt vi m
kan fis-me, blive 81325 per Aar
Egang hewvre De, der month have
«forudbetialt for «Annekset« kan faa
EBeløbet overfirt ma andre Blade
Zeller pac- dekes Vogtmw
E NWM Micrse til Don-ek
Ine direkt-, nqar ffrste Man-net af
t»J M. T.« spk 1912 »die-Ide- —
Wyt on- ca. 2 User.