Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 06, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « II III-Merer
i Use-ask Ruhedsi oq Oplysi
music-lud for det danfke Fell
i Amerika
vix-Ahn LUTA PD4L Iikkkskz
Blatt Wehr.
«Dcufkeken« udqaat hvek Tirmg ogFteda
Hu- p-«. Ausgang.
Des-muckte States st.50. Ublandet 82410
Blase-: beteue- : ,;:.-t;«’;.
Iesiiiling, Beipack-, -’IJ-;k-zic:k«u...-».1,, -z1
acwet DIE-agents Wabe-i m ;-"eies!.
D XYHH E.Z’TH lii-«T71.HUI HE
Plain Why-.
ITCDCFIBL II. Esc, Flusses-Mk
Aue Joidrqg n- «««L8I« I-,.-»Y«z I»-«e,,l.·
GENUS-gez . ssr-spond:m·. er J« Mk »
If enhves Art, des-»O «?»-.ss«:.st
A- M. Amor-Hen, man-, Mel-L
E klärt-»Es .-’ ·-': r - .-::-s(-;:-".«-;- as sie- .)u"
dass sk-;1's««»:«
Advektjscuks Ei L -.—, uns-up- cnusfn upon
sppl1--St101z,
J Tilfaslde of Urrgslmæsssgäsdsi ved
Modmgeuea beoes msm kluge nl det Ketmqe
Posivæsem Stunde ver Itke vielve, veoes
san bequem-e iig uä .,T.-«...sl-ren sk
tonton
Maar Nest-ne denoenoet nq til isoli. der
wertekert Blut-ei einen rot at kpbe bog vem
aller soc U m wasnmgom set wetten-by
jedes De sind omz:1::, at Te zaa Zweck-Sie
mutetidptceBls1d. Dei vix være Tii zen
sidig Muts-e
Den 30. Jan. bragte Dagbladene
Meddelelse am, at den dan. Forfatter
Hei-man Bang, der var paa zure
dragsrejfe her i Amerika og agtedse
sig gennem Orienten og over Rus
land tilbage til Daumen-h pludses
lig er afgasael vod Laden i Utah.
J- en Artikel i «Auguftana« om
»Mvving Picture Shows« læfes bl.
q.: »Im godt fsom tumme« blivcr
mere og meke Beretningen fra vore
(S·Øwdags) Aftengudstjenestey me
dens »Mong Pictures« Foreviss
usinan-es Lokalcr tapporteres
som ,..syldte til Tidfte Plads«. Ved
denne chnfsrelfe længes Skyggers
ne, de bltver dybcre og stumlere,
som om de sftcmnnede fta Hin-des el
Ier Æriget Ellek lyoad Miet
den kære Læser om Sammenlignini
gen? Er den ikke fand? Hat nogen
M til at for-share disfe ,,R)ows«?
Den Wie Kirke i Franktig
er, efter M der fra paalidelig
M bereit-ess, vel stiller i financiel
Denkens-e trods Regeringen hat
unddmget den jin SM. Den schl
der kniet, og dens Prcester faar højei
re Lim, end de under de tidligeke
For-hold sit fra Staren, og san hat
de endda noget levnet til Alber
domspensiow Synosden besluttede
formlig at indgaa til Stolen med
Begæring om Ret fvr Kirken til at
modvage Testamenter til et Reserve
fonjd at anvende i Nødstilfælde
J sjdste Nummer af »Folleb1a
M« læser vi som Stiftelsen af et
nyt szdrwnissionsfelfkab i Morge
Der er paa Østlandct dannet et
Jndremisssivnåfvrbund i Lighsed med
det, der i længere Tid har bestaaet
pasa Vestlandset, og man skal be
gynde Udgivelsen af et Hochmde
organ. Mcekkeligt er, at den betend
te Prof. Odlaniky Forstanderen for
«Menigfhedsfakuuetest, Var Leder for
M, ·og han erklærede, at han
ikke længere kunde arbejde stimmen
med Latrdsindremiskionem siom han
ikke finsder at vor-re tw imod kads
Ord. J Sanrme Artikel 5iges, at
Prof. Odlanid inbet Stdds havde
set sdet bibelkke Menighedss eller
MM bedsre wdformet ensd i
»Frikirken" her i Amerika.
Det ,,Vagt i Gevær!«, fom Past.
Helweq, W. Denmarh for en Tid
fiden raubte imod dansk Folkefams
funds Ksolonisatisonsbcstræbelfer, hat
fremkaldt en heil Drøftelse i »Dan
nwirke« af KolonifatwnsTpørgsmaas
let. J fidste Nummer af Vladet stri
ver J. Z. Faaborg, Clinton bl. a.:
Ovis svi Infker »Den danste w.-luth.
Kitte« aflsft of en ewgelfksluthersk
i en nær Fremtid, da tror jeg eet
af de bebst-e Midler der-til vilsde væs
te MMændig at opgive Koloniars
befdet ellek Arbejdet for at smnle
Use W i Avlmiæ Der
hk Im les klet its- vcere emg Ins-d
»W· W« Dst liidet til- W
Helwegs Artikel hat faaet den mod
satte Virkning af, syvad den tiljigs
wdc.
ssv-f
Bkev fra Fupuu.
’ Nr. sti.
Smuler fta Aatsmsdet i Hakatm
Aar-Ismde bcgyndte med et Wonne
msøde ved tyvilket den gamle Yama
nsouuh iusdledede Hatt windet-e mu,
hvordmx th var for tun Its-IS
Aar sich: da var der w unge,
ugiftc Amerikanore her, der endnu
itikc kunde Epwch fort-den dem
«var der et japansk Ægtcspar UJam
og Hikstru). Tset var den lille Bo
gynde1·e, hvad vi gjorde vel i at
mindes her i Dag. Han blev feuere
opfordret til a: nedfkrive nogle af
Lchnderne, for ellers vil det nok ikke
vare Umge, indcn de er tabt, for
Von er tin-get ivækken han und-flog
sig dag, da you ikke du«-de til at
skrive tm.
Terefter havde vi Gudstjeneste,
ved hvilken jeg prasdikist Tekften
var Jakob l, 18---—25. Tshmnaek
Guds Ort-d og Frihed. Ved Alter
bordet giorde Illiissionærerne Mel
·sen og Mille-r Tit-tiefre
" Om Llftenen havde vi offencligt
Mede hvor to prædikedc. Was-hi
yama bog Luk. 15, l-—10 til Tetst·
Lige est Ord af, hvad han sagde:
Dist er almindeligt her i Japan at
sige, at om der er 2 ellrr 3 Born i
en Familie, san er del mrget heldigt,
for Taa er der da altiid een tilbage
til at fortsætte Familien, selv am
ven of dem dør. Men hvor er der
ikke sbjcrteløsp Tamimenlignet medGudg
Tauf-cr: selv en af Hund-rede er
for stort et Tab. san gaar at soge
Og spget til han findet.
Der-after kalt-e Petku Tafimow.
Hans Tesft var 1. Kot-· l, 18.
Hans- Tema var Tini-Tet, og man
sum-triebe hvorledes han kalte ud as
jin egen Sjæls Erim-ing.
Hvad er Midpunktet i Uristendoms
men? Er det Gub? Ja, han er den
sstøvfte bedftty fuldkomneite, men
hontlodes iskal vi satte ham eller
komme til hinn? «
Er det KmligheM Ja, den er
vigtig, fisrft og sidst i ziriiteirdomi
lmckt Den er Zum-en, der holder
alle ægte Perler smnmen, fmu vi
Hier i l Kor. 1:3. Mein «-— hvad er
fand MW2
I Er det KristuM Ja, han er dkt
Mc MW, for han viser us
Guid og han viier as Tand jiærligi
hedz og mere end dette: ban brin
get us til Guid ved sit Kors. Ksorjet
bliver fault-des MidtpuncktkW Unsr
ne.
» Hvad betyder work-r- .sI-—:»u.1 »s.
rcr Dsr o.-:— das
II Jrk«s1:1«7fride:!. LEnIsdhjismrnci
Symbol er et Ethik sen-J Det7.1111
me, abdrij 11D.ø—:—115n,1, nldrisz fisk
mtdritm Kot-Tut JOH- Jus :I-.-.’«
Hinunclcsm :ki«.s?: nxgct Jud-at c.i.
det nuvasrcnch og .siris«tu-J Pan wr
TEIT nndiagør Tonne FomnMnkL for
han draacr opasd
21 »r-inii1i.P.W Tor-Un jTL ;«,1-.—::
5iqer: aør I Tikiq, 70.1:).1.T"!·!1:(d(sr
sika k: ost- täl m qøre M,
I- :I:’øf"·0mljckd. Lan di »Ur-: til a!
krceve 2 Ting, Taa foar Qoricst os
til n: Inn-c :j:51«(-ds:—, Emai- oj fu«
sum Z, E:, War Ui Hist jun-: CAer
Pmcr VE! dræbe TUkaEchnz kiriimi
law-r hum: Zum dunng Fig Ers
villig. skønt mer end 12 Legioner
Engch var DIE-c til at adlyde hom.
« Ztedfortrædcnde Lidclse « der
er disk-setz størsw oig dybisste Betyds
ning. Dlt last den fvage lide for den
szftærka dct er'sdt)risk. At den stærke
lisder fsor den Eva-ge, det er pænt
»mmnc--·keligt. Men her lidcr den re
ne, hellige og retfærdige for de urets
;fcrsk·d-ige, det er gtrddomimeligt
p M et da erfets Resultate-r?
ZDet er Guds Kætlisgsheds Aal-en
jbarelse; det er Syndernes For-la
beke, Vej til Gut-; det er Livets
IVej til Himmelem for det er For
.sonmgens og Forligelsens Vej fra
IMZ Side til Menmsfkeh det et
fetcdvidere Helliggtrexfens Vef: det
læker og knsdplanter Mildhed, Styx
Te og Ren-Mo
Jeg dar refekeret denn- Pisa-di
Mjkdtfuldtfotatgiveetths
Mk Ef, Md htm km predikr. vg
heiser vi er glatte ved M, vor
we M.
Wen Maemdagim Ils
dsu M Zorn-M W M It
W s Eimer W W of
DI. M Wer den U. IÆ If
den LbugsbkurgfkeTwsbekewdelse sDet
var indgaaensde, belæmrde sog prak
jtiTt —- Det er Reglen, at vi Ehr-f
iter en Artikeel af A. B. hvert Aarss
Ymøde
L Osm Esftermiddagisn gengav den
Zunge Yamauouchi den Dei af Prof.
Myrrhe-things Pastoralteologi, der
handle-r som Præsstens private Liv i
Lynkamuner og Studereværelse.
z Qm Aftencn var der after offents
ligt Mode: her talte Missionær Lip
oard om »mu- Ojekter«; han vitfte
writ, stwad de var værd, demmft
hoorledes do crtmldtes ved Guds
Okd (Joh. 15, 3.).
Was-a kalte saa om Kristus som
Horn icoende Sten, fomgtet men dog
uun«dvær1ig. Meget af det, Mennes
ist-r var nu, er vol ucvnt, men det
san fkkc maale 5ia mcsd den Sten.
Det er Tom en pasn Tepsotte, 1der
kmvde kosnst mange Benge: den faldt
nd af chrens Haand ned Paa en
Etcn oq blev til en Hob virrdiløfe,
isnvrugcljge Zwar-. Saaledes gaar
fdcst med alt ovcskfor Zirkstuä
k Prof. Siubo taltc saa om den
bind, vi Vurde Iro, men det shar
Pastor Rielfen wirren-L da han
noldt samme Prckdifen ved l« Aars
Fasten i shtrunnc Wasa Invde talt
i und-I een Inne, san det var sent
og send-J Imjedes med at tale 15
Lskinutten for del meins af Forsams
Singen moatte frag op.
Ten tredje Tag holdt Tr. wan
ntter et F-oredrag, dog itfe det, han
var dienen cmfordret til at holde,
da det yngste Varus Engdom hat-de
forhindret ham deri: han tog et
prakt:sk, bibelsk Ernte-J nien ieg hat
dewasrke ingen Optegnelen det var
saa frygtelig hedt den Tag, at man
nceften ikke Hunde tænte
Der var Fast-tin Fastmaaitid den
Tag (a 25 Ets. pr. Kunst-U da en
Pengegave blev kwerrakt ;’)onemu
m fra haan Lfkedardejdere og Mc
nighederne i den lutkyersite stärke:
m Tel Taler blev ogsaa -holdt.
Oxn Eftermiddanen holdt Prof.
Toyama sit Foredrag am Ungdmns
men og Zwlensts Bemdning. Han
neu-hold sig en del Del til Prof.
Tanne-ji« Religion-Z Expetiences«,
Enmmdfra than paar-isten at de aller
flnsns Quinendelser fknder Zted fsr
l20 Aal-s Alderen; det var den Tid,l
Ida der iasrlig gjacsdt om at passe
ipaa de unge og indvirke paa dem,
jdersor var Msissionsfkoletne af me
’get nor Værdi og Bewdning. En-«
keins af di- unnt der var paaSbolen,·
fksnt kun i ist-sie Klasse, var vedk
at nærme sig den kritijke Aldet; de:
bliver dog fasklig, naar de kammer
un i tredie Masse, at det büer
vaxsifclsgt men ngtigt at Wams-;
dem ret. Zaa de bliver vensdte i den
riqtige Retning. F
Og her hakdt den veltalende Monds
inde, Stemmen Evigtede Linenex
Jmidtkss mer noget fugstigt, da han
hats am at arbejde med i Bräune11,«
og «1)an jfyndte Fig ned af Taler-stos
Om Aftenen ved det offentlige
Lssmns mttc Matsumvto nd fra Ju
Ida :3«: opbygger eder jelv paa edex-—:
shelligste Tro· Han talte l) am en
(!3r11nds)oldss:lcjtdvendighsed. 2) war-«
for Troen tunde siges at vix-re eni
saadan Gruwdwld —- den hvilerf
vaa den ufotanderlige Gnd og brin-i
get os i Samfund med hatn Its
slyvorledes M og Moral er wden
Vasrdi, hvis de ikse hsvilek paa den
ne Grund-IN Der er en gammel
Hisstocie her i Japan sosm en Ø, der
en Nat ftpd op as Hat-et. En Dani
re byggede et Palads paa den, men
saa forjvandt den, for det var kun
en umaadelig stor Stjobdpadde; nn
Var M III-beide aldeles Um
fsonst Saale-des Med dan, der pre
«vet at ma Himmelenuden Tw paa
Kksstus
Takahaihi talte om anisskcn
lstore Vogtes den ustilleliqe Længs
fel, og hvor den kan stilles.
· Jeg kalte til iidft om l«c1nd chi
vendelse ud fra Luk. 15, 1—-—1«:
Deus virkende Aal-sag, deng Versu
gelie, dens Resultater og dens As
slutning En andcn Gang kunde jeg
maaskr faa i Sinde at sende en Pra
»dikpn pnten til »D- k.« eller »Obl." ,
»iaa jeg skal ifke her prøve at gen
xgive noget af «den.
Z Desuden var der Forhandlings
san-der, hvor vi drsstede flere Tinq
Jedwer Arbeidoh Men Brevet
ier allerede blsven for langt.
I Jtelen stqu for Djten beruhe;
jeg sendet Jan en Hiler for Jnlen
III-d W Im « M cost W
aar i Herrens Navn. Mna hcm brin
Tge os- mkrmere til vFig og dygtiggske
o-:- more og merk-I
Eber-:- llsdscnding
j J. M. T. Wintsher.
Jksu Apostles
historifke Betydniug.
tsndisndt of J. P. Herde-J
E
E J ct socsatdemsokkakiskszuadi Soe
rig ndtalte en Artixfelforfatter nnlig
jin Mening om Jefu Apoftle og for
kiarede, at Fslisrstallct af dem er »ab
Tcslttt hfstsorisk bewdningsløfe.«
I J »Evangelkfk VetksoblasN genin
vcszs en Artikel, 7om belyser denne
sknasmnd paa en interessant Maa
Oc.
L »Ti! m Vegynsdelfe maa figes, at
der or ich-m mærkvcvrdigt, at saa
gide Tom alle Leerebøger i Werde-us
Djstnrjcn ffasnkcr des-u Firisti egm
xwr7muiac Historie og den krissme
sdjrfciz Gnmsdlcvgning en minimal
Omnasrksssmtkhed Apostclene ncwncs
ikkc, derimod en Masting Personen
Tom er glemt for Sekler :ilbagc.
Hund nu Kristi Apsoftlc angeor,
.r det et Faktuny at de fremde-les
er fuldt u«d aktuelle-. De s-il’ dct Bud
Floh at gaa usd i al Werden og gøre
Folkeslagene til Jesku Däsriple, døbe
dem i Fa«derens, Sonne-II og den
Lclkignmrds Navrt Tenne- Opgave
Emr do ifke Tvigtet, men de er frem
delesz i Faer med at opfyldc Tiljii
gelfetk Til Ets» gennem det brin
ch Vibekselfkabs Forsgrg er det ny
Testamente overTat paa snart 5agt
utallige Sprach og det bist-oder jio
det, at Matthæus, Peter, Paulus
og Jashonncs fretnsdeles fortsætter
deres Missionsarbcjide i Hedningci
Undene
Or im m isro Omngoner Ber
dcnölitcratnrcns most laste, on —
nmsriT « i Mcnnclvncs Liv nie-it
indnrilsonde erinch stad er Ebn
fo·:«csnr«.s. Mocstbiy Tolstoy m. fl. mod
der nn Testamcnthss Forsnitcrek DA,
nun nun ist-c ,1l:«11111ip, at de Eli-sie
isisrdcnslnsrwntc Genick aldrig ifnldis
nat-et der-es Udviklinq Da :V«’odetil)ed,
um de iklcs var vol-set pp i den krist
110 vKultur-J Uiiitkrcsds. Misn denno
smltnr er ins-n litasnkelixL udcn det
im Testamentcs leoitle og de andre
Forfattere beruf.
Naar en iocialitifk Journalist
ikriver link Tankcsr ned i Tags-pres
scn fan let-fes de ai en Doandinld
Llienneilen bin ikke Tom-akt- enDøjt
om den skrivende selb, og Tom om
twgle Døgn shak glemt hele lmns
Artikel ogiaa Mcsn naar Tininder
of Prasdilanter over bele- Jordkloden
Jan-day eitcr Søndag im Prwdii
feil-oan knwer Gebot ved at fal
de til Tavsslnsd og Opniærkioniihed,
»Hm ikriver Ave-fielen Johannes
saa Wider chsostelen Paulus«, sog
sieblikkelig reiiersjliillioner oiansd
og Kvitfder i Æresfryqt Fig op im
detes Vænfe og lvtster med Andagt
til, hvad Jan Vidncsr lmr ast ige
dem. Trttis er den bedin- Tkl of
hele«Mennef-kel)eden, det er Jordenss
Salt ng deensks L-ys, iom paa den
ne Munde eitor nitien Zeller-is For
lsb endmi holder beni, fssm man
i namgtki Formeln-lik- lnldor »als
iolut bistoriil lnsmsniinsxlnsps Ppr
Tonlixrheder.« »
Tusindvis ai Jemand ndc Dem
Demut-me Millioncsr as Arbede
i den shele Ver-den (— i Znsrdelccilwd
i de mest deiiwkrntiilv, nten ogicm
de most bibcsllæiendc Lande chmEnqs
land og Amerika ·— weise-re og
Dronninger, Treuku og Piger, Bøns
der og Sverifer iøaer iig enisomme
Stunder for at heute Kraft im Li
veets Vog i den-s werdaqlige Ar
bede, Trost on Lerngdam for sorg
-fnlde og bedritvede Siwle Tisi er
Krifvi Apostle, iom i ilich Zitundet
staat dem mer«
Wille Mennelker hat Tom Apost
lene rast-et ausddommelig Rastle til
at gribe ind i og mndnnnc Mennes
skers indre Liv, sog give dctte en al
deles ny Retningi Og dette var
Vilkqaret for at disfei Tut Tkulde
smme gtibe indsi og for-andre han«
de JW, Falls sog Institut-»
timeks Liv og Endeligt Augustin
og Luthers Historie smaa ftaa Mk
Atem-il derma. Saadanne Stutt
M og lebende Personle
som- WM Adolf, Oliver TM
W, ZW Antoln og Char
les W var alle flittsige W
W Ia M nden Mkvlkst
W Ue M bW M de
Ic. —
,——
Tror noqem at dct vidner soml
Apritlenes Ubetydelighsed, at saa
mange vertdensbersmte skirker due-«
rer Aposstlmes NavneP — —- l
Den »kulturelle« Joumalist trorl
saa let, at bare de er stokc littcsl
raste Aandcsr. hvists Navne i Litteras
mrlyfsstorien staat forbundne mod !
Fig-te, Ehreij og Romoner, cller
5um shak vundct Nam- fom politiske
Forfattcre Men de religiøkc Tasnsj
kere oq Folfcstribumrne maa lwngercl
og dyborcs, san fandt, at Isicsligionen«
fcvngflcr Ti11«5in’de, Mmr Politikko
blot qriber tj cllcr Hund«-dir l
II vorc Tage kman Folkeaandens
sig mer og mer for Litisstendommextj
En ftørre Misskonstid end den, vij
nu oplevetz har Werden ika set si
den Kirkens førfte AnrhnnsdredeKisj
na og Japan. Indien og sdet fortr
Afrika aabner fig for Evangeliet.
Men destte vilde vwre umnligt, om
iffe »di- absolut bewdningsløstlwsts
L-« ist-nd bog vcd Vwægcslsm
Te radikale Kulturmænd dedcr
ofte faa fast i deres forftcnede Dog
mcr og Anfkmsssen at de bar mästet
Evncsn til at 7e noact andct Lin end
dot. smn udjpilles inden for de po
liti«kt·, Tor-fah og assfctssks Anrufe
maskier.
Men udenfor disfe findiss Mermis
fkvbcsdenssswrftc og dybeste Liv! ng
der virker ewdnui Dag Jesu Kristi
Awftla F. V. l
,,Hvok tagek dct Tib. for l
man hiivet klog!«
Saaledes udtalte fig en Ven,
som tmvdcs set more end balvfjcrds
findt-time Vintre: Totiefoldet var
«ut«fcsnd(s, denn-d tilkendmitthdcs, at
der lmvddkostet at lasre
J Zoxrdbed, det kosteri
Ils, om vi waser lwiss tungc Op—
zuwe- dcst er blcvcn at osvque Born
i frvmmed Land, vidste, lwad der
timtc til vor oq desto-Z Prod?
Hvor lizwsr det ofte lTit-It for vore
Tini-.
Til Eftcrtanfe oq mutigen Liz
«"kusi·«-i-on i Fald »Tmu·keren« nimm-«
let Fyld, gives folgende:
Er disk ikkcs noaet underligt ve
msrvdiqt, ved at aflwgqe Veng i en
god du«-se Monds sie-m, com hat«
on agtet Hufttu ved sin Side:
Man kommst ind: »Wind Tag oa
Guds Fmd!« ,.Tak,« fvarer de begi
q(-. Te halvvafsne Vørn bilfer lidt
ellek flet Me. De heltwksne —- ja,
er de ikke «fure«, faa siqek de mu
ligvis: »dem nice day tosday«!
Hat de ingen Jndflndselse -— jeg
mener, er de ika de tonmngivendcs
i Hjemmist — Ton ist det alt, man
Deren Vedst om dct var-. Men des
vasrm Tom oftest er det Kvllingerne,
der læker ist-Wette Ikwor og hvokdan
Wagens fkaj Umqu
Te ollerfleste af Forwldrene, Tom
sorlod Hjemlmtcht og kom hid ef-v
tcsr 25 Kansas-deer Taster akdtiq«
dcst frommt-de Entna, san dse kan
Mutan i det med sammt- Lethed
Tom i derisås ModersnmaL
:le1rouocs, Moderssmaal ?
cr moxx ikke Dunst dish sc Jndvcms
drer H Bister Moder: -·.m.ml
Inn lange Zmnmlcsn dreer sig
otn Bind, og Befr, Slckdder eller
Politik, san gaar det enda under
tiden flet ikke daarligt, da facwidt
vsdksotnmisnde maafke Feld fynes.
Skfubde der være en saf de indfsdte
Per Essenth Binnean til Stehe,
csr det fmrdsynlsigt, han hat en hel
ancdcn Mening om «Pa«s og Mcks
Convcrintion Abilitl)«.
Men dreier Smntalen jnd Paa
cller mu, Lad os sigse ,.dct, sont be
ftaar« tjor nt brngcs .,T(1115fcren«s
cgist Uher —--- twor syneszi jeg om
sdenncs varskrkft og ,,T«anfkcrcn«
sont Hemmt Jota-Ihre! lasser J no
gen Eindc «T-anskcren« for edier
Vorn? om ikke alt, Tau lass Zwi
kct nied ovennasvnte Ovsefkrifu Dist
lmgisrl -Mcn jeg kommt-r dort fra
Sandtalen Ja jeg ved nasstcsn
ikkcy fiok jeg shar Taa godck sont aldrig
her en sawdan, der varede en inw
nevasrdig Længsde — — immka Eim
pcslthen fordi vi gamle Tonskc, Tom
beben bedcr Paa Dunst tnsnkcr vaa
aodt sont alle vore Tankor ma
Dansk -- jin-? er dct ikke ina, Ven
net!
Nu misd Den-Ton til Vssrncsness LU
draqelie, disich sont vi en Gang Tal
staa from og gøre klicgnsslnls 70r —
tlpi er der Imij fom et Memusske
vil lslim1 hol t til Llnfvar for ma
den state Dag, faa er disk fikkcsrlig
hvad Lhscm gjorde fsor disse smcms
Jngcsn Undswldningck af nogen
fom lnslt Slags —- de var i din
Mond, vg du Inn-de- kom Pola-ma
aeren danne af dem, hvad du vilde!
De var usw-, Arg-nur« bøieligiy last
villiae, det smd til dia! ingcn Und
-7kyldttitig!
»Q! im sknlde ønfle mino Bisrn
tun-de forsmo Dunst san sfnldig vi
gaa i den danfle Mitte-»T
Hvor manqse gamlc ndtalcr jkle
oft-e ist sfnadan Sul! men da nu
Dornen-r vix-Mist ikkc forftaar den
danfle Bibel, den daan Zahne-vom
den danslslutlperfke Katelisnxe, lwad
Ina? Ja. brunes der en Bibel, maa
disk so Mc den enge-Ue
Og neton hist kommst disk Tot-ge
tin-e For-hold frem. Bonn-ne mang
ler Visjlvdninq til at lasse Bibl-len,
demu- engelske Bibel, ntcsn bei-til er
dates gamlc dansfe Forwldre absolut
uduelige; de allerflcsfte of os gam
le Danka kan ikkcs fkcmsigc Inder
wr i det stemmodse Sprog om vi
var wutigen vertil.
Vcsnneri Tom anfec- dette Punkt
for at vasrcs en Hrasftfkctdscs, som tru
csr, oa sum ifsfe alone det danke
Falk lidrt fwateligj under. nie-n alle
de andre nationcskss FolL ··om er
indvatvdrek bot-til.
Hvad er Aar-Tagen til den liden
Respekt Tom Verm-ne i al Almini
beliqu vifct dicsse gamlc Ind
vmrdrmsZ ZprogetL
Troer J ist«-, Rentene- vjlde imm
mcre Respekt for os, bei-Tom vi al
tid tiltalte dem i et E-11rog, Tom vi
er mwgtkgt fom vi for-staat at base,
at fao de biddfte Monmer oa For«
staaelser ud af!
Er idet sandt, at dc-t Tote aslmsns
ger csn bel Tcl as de Pfui-, sont det.
Yes af. Tau er dct uliqe meer sur-ht,
at det Ihørte afhasnkwr men- af. book
lvdiss dritcs isller bint bliver snxn Erst
vix-ki- fiq on Vøit eile-r w Befu
ling, im trot, disk bei-»der endon,
l
HWZ
« LBIP BUCKSSON okDACBZ AMIRIKA. i
stjirkelse 17 1 22 Tommetn
III
«
Bill-sägt kremstillek soc-neu pas Vikingeskibet i det Øjon
- bljk man køkst kut- Øje pru- »Viultmds" Kyoto-n Der et- tkykt
pas godt Kur-tun i brunlig Paer ogs vil tugo Iig godt ucl i
« Ramme. Nedeoundek lsilledet et- tkykt en Kort skildkink
ck Begivenhoden.
M 50 sont-, kamst-it
DMSE LUTUIKAN PUZLBUMC EOUII,
VII-by Nod-.
W